สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ยโสธร เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลยโสธร 23 12 5 40 45 12 3 5 60
2 บ้านเขื่องคำ 10 1 3 14 20 2 5 1 27
3 บ้านน้ำอ้อม 6 3 5 14 12 5 1 3 18
4 บ้านท่าสมอ 6 2 0 8 10 1 0 0 11
5 อนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 5 7 1 13 13 7 3 0 23
6 แคนน้อยหนองเลิง 5 5 4 14 16 2 3 5 21
7 บ้านน้ำคำน้อย 5 3 0 8 10 3 2 2 15
8 บ้านแข่โพนเมือง 4 5 4 13 13 1 4 3 18
9 บ้านผือฮี 4 4 1 9 12 5 2 2 19
10 บ้านมะพริกดู่โพนสิม 4 3 3 10 13 6 3 1 22
11 พระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 3 6 5 14 16 2 4 5 22
12 ชุมชนดงแคนใหญ่ 3 5 2 10 13 10 7 3 30
13 บ้านฟ้าห่วน 3 4 3 10 15 6 1 3 22
14 บ้านคุ้ม 3 3 0 6 9 1 2 2 12
15 ขุมเงิน 3 2 1 6 10 7 5 5 22
16 บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 3 1 2 6 10 3 2 2 15
17 บ้านแหล่งแป้น 3 1 1 5 5 1 0 1 6
18 ชุมชนบ้านบึงแก 3 1 0 4 4 0 0 1 4
19 บ้านสร้างแป้น 3 0 1 4 7 2 2 2 11
20 บ้านบ่อบึงโพนจาน 2 5 3 10 10 4 3 4 17
21 บ้านสงเปือย 2 4 1 7 12 7 2 3 21
22 บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 2 3 3 8 8 5 1 3 14
23 ชุมชนบ้านหัวเมือง 2 2 4 8 8 5 1 1 14
24 บ้านเหล่าฝ้าย 2 2 0 4 8 3 0 0 11
25 บ้านคำฮี 2 1 1 4 5 3 1 1 9
26 บ้านเหมือดขาว 2 1 1 4 4 2 0 0 6
27 บ้านนาหลู่เหล่าตอง 2 1 0 3 6 4 1 4 11
28 หนองนางตุ้มบากหัวคำ 2 1 0 3 5 6 1 2 12
29 บ้านดงเจริญ 2 1 0 3 4 2 1 0 7
30 บ้านหนองตุ 2 1 0 3 4 1 1 0 6
31 บ้านโนนธาตุ 2 1 0 3 4 0 0 0 4
32 บ้านโนนกอย 2 1 0 3 3 2 0 0 5
33 บ้านหนองไร่ 2 1 0 3 3 1 0 1 4
34 อนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 2 0 2 4 11 5 2 4 18
35 บ้านนาเวียงคำศิริ 2 0 2 4 8 4 4 2 16
36 บ้านดงยาง 2 0 1 3 3 2 0 1 5
37 บ้านดงจงอาง 2 0 0 2 4 2 0 0 6
38 บ้านจานทุ่ง 2 0 0 2 4 2 0 0 6
39 แดงประชาสรรค์ 2 0 0 2 2 0 1 0 3
40 บ้านติ้ว 1 3 1 5 6 6 3 2 15
41 บ้านหนองเป้า 1 3 0 4 6 2 0 2 8
42 บ้านสงยาง 1 2 4 7 11 4 0 1 15
43 บ้านสามเพียแสนจำปา 1 2 1 4 4 1 0 4 5
44 โซงเหล่าโป่วิทยา 1 2 0 3 3 1 1 0 5
45 บ้านดู่ทุ่งคำบอน 1 1 4 6 8 0 0 6 8
46 ชุมชนบ้านหนองคู 1 1 3 5 7 2 2 6 11
47 บ้านหนองยาง 1 1 2 4 8 0 1 1 9
48 บ้านพลไว 1 1 2 4 6 0 2 1 8
49 บ้านแหล่งหนู 1 1 2 4 4 2 1 0 7
50 บ้านคำเม็กหนองนางฟ้า 1 1 2 4 4 1 1 2 6
51 บ้านศิริพัฒนา 1 1 2 4 4 1 1 0 6
52 บ้านราชมุนี 1 1 1 3 4 4 2 0 10
53 บ้านนาดีนาอุดม 1 1 1 3 2 0 3 0 5
54 บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 1 1 0 2 6 2 1 3 9
55 บ้านหนองขอนโพนสิม 1 1 0 2 5 0 1 2 6
56 ไทยรัฐวิทยา63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 1 1 0 2 4 5 0 3 9
57 อนุบาลค้อวัง 1 1 0 2 4 3 1 2 8
58 บ้านชาดศาลา 1 1 0 2 3 2 2 0 7
59 บ้านยางเครือ 1 1 0 2 2 2 2 0 6
60 บ้านสำราญ 1 1 0 2 2 0 1 0 3
61 คำเขื่อนแก้ว 1 0 2 3 3 1 2 1 6
62 บ้านเลียบ 1 0 1 2 3 4 1 3 8
63 บ้านเหล่าน้อย 1 0 1 2 2 5 4 6 11
64 บ้านนาสะไมย์ 1 0 1 2 2 0 1 2 3
65 ประชาสงเคราะห์ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
66 สะแนน(สามัคคีวิทยา) 1 0 0 1 5 0 0 0 5
67 บ้านทุ่งมน 1 0 0 1 4 1 1 4 6
68 บ้านกุดระหวี่ 1 0 0 1 3 4 0 0 7
69 บ้านปลาอีด 1 0 0 1 3 1 1 2 5
70 บ้านนาสีนวลโนนสะอาด 1 0 0 1 3 1 0 1 4
71 บ้านผือฮีนาลานาจาน 1 0 0 1 3 1 0 0 4
72 บ้านยางน้อย 1 0 0 1 2 2 0 4 4
73 บ้านแดง 1 0 0 1 1 2 0 2 3
74 บ้านเหล่าหุ่ง 1 0 0 1 1 0 1 0 2
75 บ้านดงมะหรี่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
76 บ้านบัวขาว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
77 บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี 0 3 4 7 7 5 1 3 13
78 บ้านนาคำปักแฮด 0 3 3 6 7 9 0 2 16
79 ชุมชนกู่จาน 0 3 2 5 6 10 0 4 16
80 บ้านเดิด 0 3 1 4 4 3 1 0 8
81 บ้านกุดพันเขียว 0 3 0 3 6 2 1 0 9
82 บ้านโนนยาง 0 2 1 3 3 1 0 2 4
83 บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 0 2 0 2 7 7 4 1 18
84 บ้านคำม่วง 0 2 0 2 6 4 1 2 11
85 บ้านดวนบากน้อย 0 2 0 2 6 2 0 1 8
86 บ้านดอนกลอย 0 2 0 2 4 3 1 2 8
87 บ้านบาก 0 1 2 3 3 1 0 0 4
88 บ้านตับเต่า 0 1 1 2 3 1 1 2 5
89 บ้านดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 0 1 1 2 1 1 3 3 5
90 ยโสธรวิทยาคาร 0 1 0 1 9 6 4 5 19
91 มหาชนะชัย 0 1 0 1 6 2 2 0 10
92 บ้านซำ 0 1 0 1 5 2 2 1 9
93 เรียนบ้านหมากมาย 0 1 0 1 3 3 2 1 8
94 บ้านขั้นไดใหญ่ 0 1 0 1 3 2 1 0 6
95 บ้านตูม 0 1 0 1 3 2 0 1 5
96 บ้านหัวดง 0 1 0 1 3 0 1 1 4
97 บ้านนาโพธิ์ 0 1 0 1 2 3 1 0 6
98 บ้านสังข์ 0 1 0 1 2 0 1 0 3
99 บ้านเหล่าไฮหนองแวงชาตะยานนท์ 0 1 0 1 1 3 1 0 5
100 บ้านตาดทอง 0 1 0 1 1 2 1 0 4
101 บ้านคูเมือง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
102 บ้านห้องข่าหนองเสือตาย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
103 บ้านทุ่งแต้ 0 0 5 5 7 6 4 3 17
104 บ้านหนองหิน 0 0 2 2 4 2 2 1 8
105 ชุมชนย่อวิทยา 0 0 2 2 4 2 1 1 7
106 บ้านกุดกุง 0 0 2 2 2 5 4 2 11
107 บ้านโคกกลาง 0 0 2 2 1 2 1 0 4
108 บ้านเชือก 0 0 1 1 7 2 2 1 11
109 บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว 0 0 1 1 5 4 0 0 9
110 ราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 0 0 1 1 3 1 0 0 4
111 สาธิตอนุบาลพรเพชร 0 0 1 1 2 1 1 0 4
112 บ้านสิงห์ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
113 บ้านดอนขะยอม 0 0 1 1 2 1 0 0 3
114 บ้านนาถ่ม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
115 แก้วปัญญาอุปถัมภ์มหาชนะชัย 0 0 1 1 2 0 0 0 2
116 บ้านกุดเป่ง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
117 ชุมชนบ้านดอนผึ้ง 0 0 1 1 1 1 1 0 3
118 บ้านโนนหนองแฝก 0 0 1 1 1 0 0 5 1
119 บ้านดอนมะยาง กม.3 0 0 1 1 1 0 0 0 1
120 บ้านแจนแลน 0 0 1 1 0 2 1 1 3
121 บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก 0 0 1 1 0 2 1 0 3
122 บ้านโนนม่วง 0 0 0 0 3 1 1 2 5
123 บ้านเหมือดป่าตอง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
124 บ้านดอนกลองหนองไฮ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
125 บ้านบากเรือดอนเรือ 0 0 0 0 3 0 1 0 4
126 บ้านทรายงาม 0 0 0 0 2 5 2 1 9
127 บ้านหนองทองหลางโนนกุง 0 0 0 0 2 4 2 3 8
128 บ้านเหล่าใหญ่ 0 0 0 0 2 2 2 2 6
129 บ้านหนองเรือ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
130 บ้านหัวดอน 0 0 0 0 2 0 1 1 3
131 บ้านหนองหงอก 0 0 0 0 2 0 1 1 3
132 บ้านปอแดงโคกสะอาด 0 0 0 0 2 0 0 1 2
133 บ้านคูสองชั้น 0 0 0 0 2 0 0 0 2
134 แก้วปัญญาอุปถัมภ์คำเขื่อนแก้ว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
135 บ้านหนองเป็ด 0 0 0 0 1 7 2 1 10
136 บ้านเหล่ามะเขียว 0 0 0 0 1 4 1 1 6
137 บ้านสว่างดอนดู่ 0 0 0 0 1 4 1 0 6
138 บ้านโพนทัน 0 0 0 0 1 4 1 0 6
139 สันติธรรมวิทยาคม 0 0 0 0 1 3 1 0 5
140 บ้านเวินชัย 0 0 0 0 1 3 1 0 5
141 บ้านหัวขัว 0 0 0 0 1 2 2 0 5
142 บ้านคำน้ำสร้าง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
143 ชุมชนบ้านสำโรง 0 0 0 0 1 1 2 1 4
144 บ้านนาดีดอนจาน 0 0 0 0 1 1 1 3 3
145 บ้านดงบัง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
146 บ้านดงขวาง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
147 บ้านโพนแบง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
148 บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ 0 0 0 0 1 0 2 0 3
149 บ้านหนองเสียวชัยมงคล 0 0 0 0 1 0 1 1 2
150 บ้านนาห่อม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
151 บ้านน้ำเกลี้ยง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
152 บ้านโต่งโต้น 0 0 0 0 1 0 0 2 1
153 ดอนยางกล้วยสำโรง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 บ้านหนองบั่ว (สาขาโพนเขวา) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 บ้านหนามแท่งไชยประสิทธฺ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
157 บ้านกว้างท่าเยี่ยม 0 0 0 0 0 5 1 0 6
158 บ้านท่าเยี่ยม 0 0 0 0 0 4 0 0 4
159 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0 3 2 2 5
160 บ้านท่าช้าง 0 0 0 0 0 3 0 1 3
161 บ้านบุ่งหวาย 0 0 0 0 0 2 2 0 4
162 บ้านกุดตากล้า 0 0 0 0 0 1 1 0 2
163 บ้านนาคำ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
164 บ้านสว่างเชียงหวาง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
165 บ้านกลางนา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
166 วัดบ้านเปาะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
167 บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
168 บ้านผักบุ้ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
169 บ้านยางกลาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
170 บ้านสำโรง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
171 คุยตับเต่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
172 บ้านน้ำคำใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
173 บ้านผิผ่วน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
174 สหประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
175 ใหม่ชุมพร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
176 บ้านเชือกน้อย 0 0 0 0 0 0 1 2 1
177 ขาทรายมะเขือสามัคคี 0 0 0 0 0 0 1 1 1
178 บ้านพลับหนองคำ(มหาชัยชิโนบล) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
179 บ้านสมสะอาดหนองแวง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
180 บ้านหนองเทา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
181 บ้านแจ้งน้อย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
182 บ้านคำน้ำเกี้ยง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 บ้านหนองบั่ว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 176 162 132 470 713 385 191 209 1,289