สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ยโสธร เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลยโสธร 24 12 5 41 46 12 3 5 61
2 บ้านเขื่องคำ 10 1 3 14 20 2 5 1 27
3 บ้านน้ำอ้อม 8 3 5 16 17 5 1 3 23
4 บ้านมะพริกดู่โพนสิม 7 3 4 14 19 7 3 1 29
5 บ้านท่าสมอ 6 2 0 8 10 1 0 0 11
6 พระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 5 7 5 17 21 2 4 5 27
7 อนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 5 7 1 13 15 7 3 0 25
8 บ้านผือฮี 5 6 1 12 16 6 2 2 24
9 แคนน้อยหนองเลิง 5 5 4 14 16 2 3 5 21
10 บ้านน้ำคำน้อย 5 3 0 8 10 3 2 2 15
11 บ้านแข่โพนเมือง 4 6 4 14 15 1 4 3 20
12 บ้านติ้ว 4 3 1 8 9 6 3 2 18
13 บ้านตาดทอง 4 2 1 7 9 2 1 0 12
14 ชุมชนดงแคนใหญ่ 3 5 2 10 13 10 7 3 30
15 บ้านฟ้าห่วน 3 4 5 12 18 7 1 3 26
16 บ้านสงเปือย 3 4 2 9 14 7 2 3 23
17 บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 3 3 3 9 9 5 1 3 15
18 บ้านคุ้ม 3 3 0 6 9 1 2 2 12
19 บ้านเหล่าน้อย 3 2 2 7 7 5 4 6 16
20 บ้านหนองเรือ 3 2 1 6 11 1 0 0 12
21 ขุมเงิน 3 2 1 6 10 7 5 5 22
22 บ้านหนองตุ 3 2 0 5 6 1 1 0 8
23 บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 3 1 2 6 10 3 2 2 15
24 บ้านแหล่งแป้น 3 1 1 5 5 1 0 1 6
25 บ้านดงเจริญ 3 1 0 4 5 2 1 0 8
26 ชุมชนบ้านบึงแก 3 1 0 4 4 0 0 1 4
27 บ้านสร้างแป้น 3 0 1 4 7 2 2 2 11
28 บ้านเลียบ 3 0 1 4 6 6 1 3 13
29 บ้านนาสะไมย์ 3 0 1 4 4 0 1 2 5
30 บ้านบ่อบึงโพนจาน 2 5 3 10 11 4 3 4 18
31 ชุมชนบ้านหัวเมือง 2 2 4 8 8 5 1 1 14
32 บ้านเหล่าฝ้าย 2 2 0 4 8 3 0 0 11
33 บ้านโนนกอย 2 2 0 4 5 2 0 0 7
34 อนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 2 1 2 5 12 5 2 4 19
35 บ้านนาเวียงคำศิริ 2 1 2 5 10 4 4 2 18
36 บ้านคำฮี 2 1 1 4 6 3 1 1 10
37 บ้านเหมือดขาว 2 1 1 4 4 2 0 0 6
38 บ้านนาหลู่เหล่าตอง 2 1 0 3 6 4 1 4 11
39 อนุบาลค้อวัง 2 1 0 3 6 3 1 2 10
40 หนองนางตุ้มบากหัวคำ 2 1 0 3 5 6 1 2 12
41 บ้านโนนธาตุ 2 1 0 3 4 0 0 0 4
42 บ้านหนองไร่ 2 1 0 3 3 1 0 1 4
43 บ้านดงยาง 2 0 1 3 3 2 0 1 5
44 บ้านดงจงอาง 2 0 0 2 4 2 0 0 6
45 บ้านจานทุ่ง 2 0 0 2 4 2 0 0 6
46 แดงประชาสรรค์ 2 0 0 2 3 0 1 0 4
47 บ้านกุดพันเขียว 1 4 1 6 11 2 1 0 14
48 บ้านหนองเป้า 1 3 0 4 6 2 0 2 8
49 บ้านสงยาง 1 2 4 7 11 4 0 1 15
50 บ้านดู่ทุ่งคำบอน 1 2 4 7 9 0 0 6 9
51 บ้านสามเพียแสนจำปา 1 2 1 4 4 1 0 4 5
52 บ้านหนองขอนโพนสิม 1 2 0 3 7 0 1 2 8
53 โซงเหล่าโป่วิทยา 1 2 0 3 3 1 1 0 5
54 ชุมชนบ้านหนองคู 1 1 3 5 7 2 2 6 11
55 บ้านหนองยาง 1 1 2 4 8 0 1 1 9
56 บ้านพลไว 1 1 2 4 6 0 2 1 8
57 บ้านแหล่งหนู 1 1 2 4 4 2 1 0 7
58 บ้านคำเม็กหนองนางฟ้า 1 1 2 4 4 1 1 2 6
59 บ้านศิริพัฒนา 1 1 2 4 4 1 1 0 6
60 บ้านราชมุนี 1 1 1 3 5 4 2 0 11
61 บ้านชาดศาลา 1 1 1 3 4 2 2 0 8
62 บ้านนาดีนาอุดม 1 1 1 3 2 0 3 0 5
63 บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 1 1 0 2 6 2 1 3 9
64 ไทยรัฐวิทยา63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 1 1 0 2 4 5 0 3 9
65 บ้านยางน้อย 1 1 0 2 3 2 0 4 5
66 บ้านยางเครือ 1 1 0 2 2 2 2 0 6
67 บ้านสำราญ 1 1 0 2 2 0 1 0 3
68 คำเขื่อนแก้ว 1 0 2 3 3 1 2 1 6
69 ราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 0 1 2 4 1 0 0 5
70 ชุมชนบ้านสำโรง 1 0 1 2 2 3 2 1 7
71 ประชาสงเคราะห์ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
72 สะแนน(สามัคคีวิทยา) 1 0 0 1 6 1 0 0 7
73 บ้านทรายงาม 1 0 0 1 4 5 2 1 11
74 บ้านทุ่งมน 1 0 0 1 4 1 1 4 6
75 บ้านกุดระหวี่ 1 0 0 1 3 4 0 0 7
76 บ้านปลาอีด 1 0 0 1 3 1 1 2 5
77 บ้านนาสีนวลโนนสะอาด 1 0 0 1 3 1 0 1 4
78 บ้านผือฮีนาลานาจาน 1 0 0 1 3 1 0 0 4
79 บ้านบุ่งหวาย 1 0 0 1 1 2 2 0 5
80 บ้านแดง 1 0 0 1 1 2 0 2 3
81 บ้านเหล่าหุ่ง 1 0 0 1 1 0 1 0 2
82 บ้านดงมะหรี่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
83 บ้านบัวขาว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
84 บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี 0 4 4 8 8 5 1 3 14
85 ชุมชนกู่จาน 0 4 2 6 9 10 0 4 19
86 บ้านนาคำปักแฮด 0 3 3 6 7 9 0 2 16
87 บ้านเดิด 0 3 1 4 4 3 1 0 8
88 บ้านดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 0 3 1 4 3 1 3 3 7
89 บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 0 2 1 3 8 7 4 1 19
90 บ้านโนนยาง 0 2 1 3 3 1 0 2 4
91 บ้านคำม่วง 0 2 0 2 6 4 1 2 11
92 บ้านดวนบากน้อย 0 2 0 2 6 2 0 1 8
93 บ้านดอนกลอย 0 2 0 2 4 3 1 2 8
94 บ้านดอนขะยอม 0 1 2 3 6 1 0 0 7
95 บ้านบาก 0 1 2 3 3 1 0 0 4
96 บ้านตับเต่า 0 1 1 2 3 1 1 2 5
97 บ้านสิงห์ 0 1 1 2 3 1 0 0 4
98 ยโสธรวิทยาคาร 0 1 0 1 9 6 4 5 19
99 มหาชนะชัย 0 1 0 1 9 2 2 0 13
100 บ้านซำ 0 1 0 1 6 2 2 1 10
101 บ้านหนองทองหลางโนนกุง 0 1 0 1 3 5 2 3 10
102 เรียนบ้านหมากมาย 0 1 0 1 3 3 2 1 8
103 บ้านหัวขัว 0 1 0 1 3 3 2 0 8
104 บ้านขั้นไดใหญ่ 0 1 0 1 3 2 1 0 6
105 บ้านตูม 0 1 0 1 3 2 0 1 5
106 บ้านหัวดอน 0 1 0 1 3 1 1 1 5
107 บ้านหัวดง 0 1 0 1 3 0 1 1 4
108 บ้านนาโพธิ์ 0 1 0 1 2 3 1 0 6
109 บ้านสังข์ 0 1 0 1 2 0 1 0 3
110 บ้านเหล่าไฮหนองแวงชาตะยานนท์ 0 1 0 1 1 3 1 0 5
111 บ้านคูเมือง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
112 บ้านห้องข่าหนองเสือตาย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
113 บ้านทุ่งแต้ 0 0 5 5 7 6 4 3 17
114 บ้านหนองหิน 0 0 2 2 4 2 2 1 8
115 ชุมชนย่อวิทยา 0 0 2 2 4 2 1 1 7
116 บ้านกุดกุง 0 0 2 2 2 5 4 2 11
117 บ้านโคกกลาง 0 0 2 2 1 2 1 0 4
118 บ้านเชือก 0 0 1 1 7 2 2 1 11
119 บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว 0 0 1 1 5 4 0 0 9
120 สาธิตอนุบาลพรเพชร 0 0 1 1 2 1 1 0 4
121 บ้านนาถ่ม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
122 บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
123 แก้วปัญญาอุปถัมภ์มหาชนะชัย 0 0 1 1 2 0 0 0 2
124 บ้านกุดเป่ง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
125 ชุมชนบ้านดอนผึ้ง 0 0 1 1 1 1 1 0 3
126 บ้านโนนหนองแฝก 0 0 1 1 1 0 0 5 1
127 บ้านดอนมะยาง กม.3 0 0 1 1 1 0 0 0 1
128 บ้านแจนแลน 0 0 1 1 0 2 1 1 3
129 บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก 0 0 1 1 0 2 1 0 3
130 บ้านโนนม่วง 0 0 0 0 3 1 1 2 5
131 บ้านเหมือดป่าตอง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
132 บ้านดอนกลองหนองไฮ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
133 บ้านบากเรือดอนเรือ 0 0 0 0 3 0 1 0 4
134 บ้านสว่างดอนดู่ 0 0 0 0 2 4 1 0 7
135 บ้านเหล่าใหญ่ 0 0 0 0 2 2 2 2 6
136 บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ 0 0 0 0 2 1 2 0 5
137 บ้านดงบัง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
138 บ้านหนองหงอก 0 0 0 0 2 0 1 1 3
139 บ้านปอแดงโคกสะอาด 0 0 0 0 2 0 0 1 2
140 บ้านคูสองชั้น 0 0 0 0 2 0 0 0 2
141 แก้วปัญญาอุปถัมภ์คำเขื่อนแก้ว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
142 บ้านหนองเป็ด 0 0 0 0 1 7 2 1 10
143 บ้านเหล่ามะเขียว 0 0 0 0 1 4 1 1 6
144 บ้านโพนทัน 0 0 0 0 1 4 1 0 6
145 สันติธรรมวิทยาคม 0 0 0 0 1 3 1 0 5
146 บ้านเวินชัย 0 0 0 0 1 3 1 0 5
147 บ้านคำน้ำสร้าง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
148 บ้านนาดีดอนจาน 0 0 0 0 1 1 1 3 3
149 บ้านกลางนา 0 0 0 0 1 1 0 1 2
150 บ้านดงขวาง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
151 บ้านโพนแบง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
152 บ้านหนองเสียวชัยมงคล 0 0 0 0 1 0 1 1 2
153 บ้านนาห่อม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
154 บ้านน้ำเกลี้ยง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
155 บ้านโต่งโต้น 0 0 0 0 1 0 0 2 1
156 ดอนยางกล้วยสำโรง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
157 บ้านหนองบั่ว (สาขาโพนเขวา) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
158 บ้านหนามแท่งไชยประสิทธฺ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
159 บ้านกว้างท่าเยี่ยม 0 0 0 0 0 5 1 0 6
160 บ้านท่าเยี่ยม 0 0 0 0 0 4 0 0 4
161 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0 3 2 2 5
162 บ้านท่าช้าง 0 0 0 0 0 3 0 1 3
163 บ้านกุดตากล้า 0 0 0 0 0 1 1 0 2
164 บ้านนาคำ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
165 บ้านสว่างเชียงหวาง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
166 วัดบ้านเปาะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
167 บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
168 บ้านผักบุ้ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
169 บ้านยางกลาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
170 บ้านสำโรง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
171 คุยตับเต่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
172 บ้านน้ำคำใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
173 บ้านผิผ่วน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
174 สหประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
175 ใหม่ชุมพร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
176 บ้านเชือกน้อย 0 0 0 0 0 0 1 2 1
177 ขาทรายมะเขือสามัคคี 0 0 0 0 0 0 1 1 1
178 บ้านพลับหนองคำ(มหาชัยชิโนบล) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
179 บ้านสมสะอาดหนองแวง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
180 บ้านหนองเทา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
181 บ้านแจ้งน้อย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
182 บ้านคำน้ำเกี้ยง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 บ้านหนองบั่ว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 211 188 145 544 829 397 191 209 1,417