รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 30 พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงอมรลัคนา  บัวศรี
 
1. นางณปภัช  สุกใส
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุ้ม 1. เด็กหญิงสุนิสา  กลางประพันธ์
 
1. นางทัศนีย์  น้อยวังฆัง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง 1. นางสาวสุนิสา  เนื้อทอง
 
1. นางประภาศรี  ฉิมมาวัน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมือดขาว 1. เด็กหญิงลักษิกา  ขันธรรม
 
1. นางสาวทองใส  แก้วคำจันทร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมือดขาว 1. เด็กหญิงคนึงนิตย์  จุลบุดดี
 
1. นางบุญเสริม  ลาสอน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านติ้ว 1. เด็กหญิงสุภัสศร  พุฒพันธ์
 
1. นายใส  สายสมบูรณ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายกฤตเมธ  แสงเพชร
 
1. นางนภาพิศ  สามาอาพัฒน์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง 1. เด็กชายสถาพร  สืบชาติ
 
1. นางอุไรวรรณ  เหมือนชาติ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 1. เด็กหญิงกัญฤดี  โคตรสมบัติ
 
1. นางยวนจิตร  ปราสาร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กหญิงชุติมา  โกษากุล
2. เด็กหญิงพรนภา  ภูละคร
3. เด็กหญิงพรพิมล  ดาญาณ
 
1. นางบรรเย็น  ศิริบุตร
2. นายอุดมศักดิ์  ศิริบุตร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ขันเงิน
2. เด็กหญิงปานวลี  ไชยงาม
 
1. นางรักรุ่ง  พัฒนวสันต์พร
2. นางกาญจนา  สุนทรา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 1. เด็กหญิงยุฑามาศ  คำตา
2. นางสาวอรพรรณ  คำตา
 
1. นางพันธุ์ทอง  พินิจผล
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 1. เด็กหญิงพีรยา  จักรไชย
 
1. นายเด่นศักดิ์  ตุดถีนนท์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 1. เด็กหญิงอัณศยา  ลาภเย็น
 
1. นางนงนุช  แก้วคำชาติ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง 1. นางสาวสุกัญญา  ละครลำ
 
1. นางช่อผกา  หงษ์ศรี
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดง 1. เด็กชายกวีพัชร์  แก่นมั่น
2. เด็กชายธนุศราช  กองแก้ว
3. เด็กหญิงปิยพร  สุขทรัพย์
 
1. นายสุพิศ  ทำทอง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 1. นางสาวลินดา  สุวรรณเพชร
2. นางสาวอรญา  ณุวงษ์ศรี
3. นางสาวเบญจพร  แก่นสุวรรณ
 
1. นายไตรภพ  อุทัยแพน
2. นายสยาม  เวชกามา
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงญาณิศา  อุดชาชน
2. เด็กชายนรภัทร  ภูมิวงษ์
3. เด็กหญิงภัครมัย  จันทร์ศรี
 
1. นางวนิดา  นิ่มนวล
2. นางอัมพร  พรมลี
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปือย 1. นางสาวนีรชา  แคล้วภัย
2. นางสาวหฤดี  บุญปก
3. นางสาวอิสรา  มานเมาะห์
 
1. นางพิสมัย  จักรไชย
2. นายบรรลือ  ตรางา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางน้อย 1. เด็กชายชยกฤต  ยิ่งสวัสดิ์
2. เด็กชายวิทวัส  รัตนเรืองศรี
 
1. นายประเวช  ห่อพร่าม
2. นายสามารถ  บุญทวี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุ้ม 1. เด็กชายชนาธิป  ศรีมะเรือง
2. เด็กชายดนิรุจน์  จิตรโคตร
 
1. นายธวัชชัย  สุภาพันธ์
2. นางสาวสุพรรณา   บุญยัง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 1. เด็กชายพงศภัค  ตุดถีนนท์
 
1. นายเด่นศักดิ์  ตุดถีนนท์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 1. เด็กชายอวัสดา  บุญเจริญ
 
1. นางนงนุช  แก้วคำชาติ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กชายเอกสิทธิ์  อินทร์พิมพ์
 
1. นายอุดมศักดิ์  ศิริบุตร
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง 1. เด็กหญิงคณพรณ์  แสงกล้า
2. เด็กหญิงณัฐชุลี  อินทะเนีย
3. เด็กหญิงธิระญา  เวินขุนทด
 
1. นางณัฐชยา  ชุมศรี
2. นายสนัน  เบ้าทอง
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุ้ม 1. นายนิสิต  เศรษฐรัตน์
2. นายสุธินันท์  คุ้มบุญ
3. เด็กชายเกียรติชัย  เขาทอง
 
1. นางสุปราณี  นามบุญลือ
2. นางสาวนันท์นภัส  วงษ์ทวี
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ทาสมบูรณ์
2. เด็กหญิงฐาปนี  ประเสริฐ
3. เด็กหญิงสรรเพชุดา  มีโพธิ์
 
1. นางโชติกาญจน์  เพชรผา
2. นางศรานันท์  คุณุรัตน์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงยาง 1. เด็กหญิงนฤมล  นามบุญ
2. นางสาวบุญทิยา  วงศ์จันทร์
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  เกษสุภะ
 
1. นางรัชนีย์  บุญช่วย
2. นางมุฑิตา  บุญเริ่ม
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น 1. เด็กหญิงชนิกานต์  กลมเกลียว
2. เด็กหญิงพรชิตา  ไชยคำภา
3. เด็กหญิงอรุณชนก  หิรัญเดชาภัค
 
1. นางนภาพร  บุญสาร
2. นางราตรี  จำปาแดง
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 1. เด็กหญิงณัฐวดี  โคตรสมบัติ
2. เด็กหญิงภีรดา  สุวรรณเพชร
3. เด็กหญิงสรวงสุดา  หนูจิตร
 
1. นางไพฑูรย์  อุทัยแพน
2. นายไตรภพ  อุทัยแพน
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแก 1. เด็กหญิงกนกวัลย์  คำอาจ
2. เด็กหญิงญาดา  อาจอินทร์
3. เด็กหญิงสุจิตรา  แสนทรสิน
 
1. นางธนพร  คงขุนทด
2. นางคำภู  สีหะวงศ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  เวชกามา
2. เด็กชายศุภกร  ปัญญายิ่ง
3. นางสาวเบญญา  พิพัฒน์
 
1. นางไพฑูรย์  อุทัยแพน
2. นางสิริลักษณ์  ฝูงใหญ่
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา 1. นางสาวทิพยรัตน์  ผุยผง
2. นายสุรเชษฐ  ทองเฟื้อง
 
1. นางขวัญแข  งามล้วน
2. นายจรัญ  สิทธิศาสตร์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น 1. เด็กชายศุภกร  สีหิน
2. เด็กชายสามารถ  อุตมะชะ
 
1. นางนภาพร  บุญสาร
2. นางสาวกรรณิกา  หลอดคำ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลไว 1. เด็กชายนิรุตธ์  รัตนวรรณ
2. เด็กชายวีระศักดิ์  ปาเวียง
 
1. นางประมวล  ศรีมะเรือง
2. นายพีระศักดิ์  มหาชนะวงษ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหุ่ง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  มาระพันธ์
2. เด็กหญิงพินซ์สินี  ส่งศรี
 
1. นายพรทิพย์  เสียงใส
2. นายปรียานุช  เสียงใส
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแดงประชาสรรค์ 1. เด็กชายเจษฎา  สุโพธิ์
2. เด็กชายเมธี  บูระพิน
 
1. นายผ่องศิลป์  สุโพธิ์
2. นางวราพร  ใจทน
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง 1. เด็กชายวรธรรม  คำศรี
2. เด็กชายศราวุธ  มะปรางก่ำ
 
1. นางนภาภรณ์  กกฝ้าย
2. นายสุพจน์   สมเพ็ง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1. เด็กชายภูมิปัญญ์  ลุผล
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปรือทอง
 
1. นายทองใบ  สมเพาะ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงกนกพร  อดกลั้น
2. เด็กหญิงครัทธิยา  อุดคำ
3. เด็กหญิงนภธร  ชาระมาลย์
4. เด็กหญิงนภัสสร  บุญทวี
5. เด็กหญิงอริสา  ถวิลไพร
 
1. นายอังกูร  อุ่นตา
2. นางโสมศิริ  รสจันทร์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  รัตนวัน
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  นะธีสี
3. เด็กหญิงศิรินธร  ภูคำ
4. เด็กหญิงอนุศรา  ประทุมวัน
5. เด็กหญิงอริสรา  โพธิ์สาราช
 
1. นางอำนวย  ลาผ่าน
2. นางโสมศิริ  รสจันทร์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุมเงิน 1. เด็กหญิงกาญจนา  แสนสุข
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงณัชชา  สุวรรณธาดา
4. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ขันแก้ว
5. เด็กหญิงเวณิกา  ล้วนศรี
 
1. นางอุไร  สันทา
2. นางเพียงพิศ  นิสีดา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไร่ 1. เด็กหญิงนลพรรณ  ชมพูโกฎิ
2. เด็กหญิงบุญทริกา  โพนแดง
3. เด็กชายพิชชากร  วรรณแก้ว
4. เด็กหญิงอภิญญา  เสนาวิเศษ
5. เด็กหญิงอภิญญา  จันทร์วังโปร่ง
 
1. นางสุเทศ  ประชุมพันธ์
2. นางผ่องจิต  ผดาศรี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไร่ 1. เด็กหญิงกัลยา  เสนาวิเศษ
2. เด็กหญิงฐิติพร  สุขโหมด
3. เด็กหญิงดลญา  บรรพชา
4. เด็กหญิงทิพวรรณ  ศิริจันทร์
5. เด็กหญิงอานิสรา  เสนาพรหม
 
1. นางสุเทศ  ประชุมพันธ์
2. นายเทวัญ  กสิพันธ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง 1. นางสาวกุลจิรา  กกฝ้าย
2. นายธนพงษ์  พิมทอง
3. นางสาวลลิตา  มาลัย
4. นางสาววรรณภา  ทาระตา
5. นางสาวศศินา  ไชยช่วย
 
1. นายประจด  พรหมพิทักษ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เสน่หา
2. เด็กชายนที  ชูรัตน์
3. เด็กชายนฤพันธ์  โคตรสมบัติ
4. เด็กหญิงสุทธิตา  นรินดร
5. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  นามศรีเมือง
 
1. นางสิรินาฏ  จันทร์ทรง
2. นายสมจิต  ขันธุปัมท์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเครือ 1. เด็กหญิงขวัญพิชา  กรแก้ว
2. เด็กหญิงจินตปาตี  บุญสาร
3. เด็กหญิงศสินา  ดวนจันทึก
4. เด็กหญิงสุภาวดี  ชัยบิน
5. เด็กหญิงอิสรา  เชื้อชาร
 
1. นายบรรเจิด  สัสสี
2. นางอัมพร  กำจัดภัย
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 1. เด็กชายกิตติโชค  อินทนู
2. เด็กชายจีรพรรณ  สีชมพู
3. เด็กชายชัชวาลย์  หนองเป็ด
4. เด็กชายชาญวิทย์  ปราบณรงค์
5. เด็กหญิงฐิติยาภรณ์  ปฏิพันธ์
6. เด็กชายธนากร  เทียบท้าว
7. เด็กชายธีรพงษ์  บุญเวิน
8. เด็กชายธีรวัฒน์  วงษ์ละคร
9. เด็กชายธีรวุฒิ  วงศ์หงส์
10. เด็กชายนพณัฐ  โพธิ์ลังกา
11. เด็กชายนิติภูมิ  กาละดี
12. เด็กชายประเสริฐ  โพธิ์ทอง
13. เด็กหญิงปลายฑิฎา  ศรีชมพู
14. เด็กชายสิทธิกรณ์  ราญมีชัย
15. เด็กหญิงสุณิตา  วงษ์ละคร
16. เด็กชายอนันตศักดิ์  สายลุน
 
1. นางสุประวีณ์  สายรัตน์
2. นางฉันนิถา  ชูรัตน์
3. นายปัญญา  จันทร์หอม
4. นายสุรวัฒน์  ถือศักดิ์
5. นางกรองกาญจน์  สังสะนา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดระหวี่ 1. เด็กหญิงธนพร  เผ่าเพ็ง
 
1. นายสิทธิพล  ศิริวัฒน์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม 1. เด็กหญิงวนิดา  วันเวียน
 
1. นายจรูญ  ทองแท่ง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 1. เด็กหญิงอนันตญา  ชวดหาญ
 
1. นางอมรรัตน์  อุปมา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 1. เด็กชายจักรพงษ์  ไชยนา
2. เด็กหญิงปิยะเนตร  พิมทอง
 
1. นางกมลทิพย์  แสงทอง
2. นางศิริรัตน์  ศรีสะอาด
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา 1. เด็กหญิงจันจิรา  พันธ์หอม
2. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  จาดผิว
 
1. นางนวลสะอาด  สิงห์นันท์
2. นางนงนุช  วิเศษรัตน์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 1. เด็กหญิงทวีพร  พระภูมี
2. เด็กชายยุสินธร  เดือนแจ่ม
 
1. นางรุจิรา  ภูมิแสน
2. นางประไพ  ใบบัว
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเจริญ 1. เด็กหญิงจีระนันท์  ประสงค์แก้ว
2. เด็กหญิงฐิติมา  ผลทับทิม
3. เด็กหญิงธภัสสร  สายงาม
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  เชิดทอง
5. เด็กหญิงปิยะธิดา  เชื้อสะอาด
6. เด็กหญิงมณีกร  ไชยวิเศษณ์
7. เด็กหญิงรัตติภรณ์  ยศบุญ
8. เด็กหญิงสุภาพร  คำจันทร์
9. เด็กหญิงสุวรรณา  อาจพงษา
10. เด็กหญิงอภิญญา  มงคลคำ
 
1. นางบุญปลูก  เสงี่ยมศักดิ์
2. นางสาวอรนุช  ทองสมบัติ
3. นางสาวกรพรรณ  เสงี่ยมศักดิ์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 1. เด็กหญิงกนกพร  ประคองดี
2. เด็กชายจักรกฤต  นามวงษา
3. เด็กหญิงจิตรกัญญา  จำปาสอน
4. เด็กหญิงจิราพร  วงษ์ศรีแก้ว
5. เด็กชายทวีชัย  กองแก้ว
6. เด็กชายธนกฤต  บุญลือ
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีระชาติ
8. เด็กชายธีระพล  ตองแก้ว
9. เด็กชายปัญญา  ศรีระชาติ
10. เด็กหญิงมนัญชยา  ขานจ้าน
11. เด็กหญิงวาสนา  ทองอุทัย
12. เด็กชายวีระชัย  กลิ่นขจร
13. เด็กหญิงสรัลพร  ตองแก้ว
14. เด็กหญิงสุจิรา  นาดี
15. เด็กชายไพฑูรย์  ไชยบ้านกุด
 
1. นางเพชรมณี  ชำกรม
2. นางนุชนารถ  เจริญชัย
3. นางวิไลลักษ์  ศรีสุขนาเวียง
4. นางพงศ์สุข  กตะศิลา
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชิงพรมราช
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  สุพรมอินทร์
 
1. นางยุทธนา  หินเมืองเก่า
2. นายสุขชัย  พินิจผล
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 1. เด็กหญิงศจีพร  สิงห์ครุธ
2. เด็กหญิงสุนิสา  ขยันทำ
 
1. นางยุทธนา  หินเมืองเก่า
2. นางพันธุ์ทอง  พินิจผล
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงอนันดา  นันท์วัฒนาศิริชัย
 
1. นางอรพัทธ  ศิริแสง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1. เด็กชายรุ่งเรือง  นิลกิจ
 
1. นายเริงชัย  ตั้งมั่น
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน 1. เด็กชายพัฒนะ  วันไสย์
 
1. นายดุษฎีธร  บุญเริ่ม
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กชายพิชญุตย์  อินทะมน
 
1. นางวงจันทร์  มาสขาว
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1. เด็กชายเดชจรัส  ศรีคำมูล
 
1. นายเริงชัย  ตั้งมั่น
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง 1. นายวัชรเดช  สังข์พันธ์
 
1. นายวิทยา  รักศิลป์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน 1. เด็กชายนิพัศน์  คำทา
 
1. นายดุษฎีธร  บุญเริ่ม
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง 1. เด็กชายธีรพงษ์  วงศ์อนันต์
 
1. นางสาวลักษ  ไชยช่วย
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 1. เด็กหญิงนริศรา  อุ่นใจ
2. เด็กหญิงสกุลดาว  สังฆะพันธ์
 
1. นางสุทร  พิเคราะห์แน่
2. นางสาวขนิษฐา  นาคสุข
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 1. เด็กชายจักรพงษ์  ลานุสัตย์
2. เด็กหญิงวรรณภา  มณีวงศ์
 
1. นางสุทร  พิเคราะห์แน่
2. นางลักขณา  บุญแปลง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตุ 1. นายสุรเดช  พวงทอง
2. นายโกศล  แหล้จันคำ
 
1. นายแสวง  ช้อยชด
2. นางจันทร์เพ็ญ  ช้อยชด
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง 1. นางสาวกรกนก  หาญกิตติชัย
 
1. นายวิทยา  รักศิลป์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 1. เด็กชายธนภัทร  เขินไพร
2. เด็กชายธนาวัฒน์  กาหลง
3. เด็กชายอรรถกร  บุญธรรม
 
1. นางชนมน  ทองลุม
2. นางสาวศิริจันพร  คำอินทร์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  อ่อนตาพันธ์
2. เด็กชายภัครพล  พุ่มโพธิ์
3. เด็กชายสิทธิโชค  ชาวดง
 
1. นายประพันธ์  เพลินสมบัติ
2. นางนราพร  พงศ์สุวรรณ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กชายธีระพล  ต้นคำ
2. เด็กชายศักรินทร์  สลับศรี
3. เด็กชายอนุวัฒน์  ยวนใจ
 
1. นายธรรมนูญ  จันทร์สาร
2. นายพิชิต  วงศ์เพชรชัย
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสมอ 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  จัตตุพันธ์
 
1. นางสาวมะลิลา  แสงภักดี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสมอ 1. เด็กหญิงสุชัญญา  ผิวอ่อนดี
 
1. นางสาวมะลิลา  แสงภักดี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสมอ 1. เด็กหญิงวิภาดา  ทองอินทร์
 
1. นางสาวมะลิลา  แสงภักดี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสมอ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ทองเกลียว
 
1. นางสาวมะลิลา  แสงภักดี
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกอย 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  พวงมาลัย
 
1. นายกฤษณะ  กัลปดี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกอย 1. เด็กหญิงวิยดา  น้อยโม่
 
1. นายกฤษณะ  กัลปดี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงกนกพร  พวงศรี
 
1. นางสาวสรชา  ป้องวิชัย
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา 1. นางสาวสุธารักษ์  แสวงดี
 
1. นางสกุลตา  แพงโสม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงปนิดา  เสกศิริทรัพย์
 
1. นางสมคิด  มาศวรรณา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงธนภร  นิจพาณิชย์
 
1. นางสมคิด  มาศวรรณา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงสุพรรษา  แสงโทโพธิ์
 
1. นายทองฤทธิ์  โคตรสมบัติ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  พืชผล
 
1. นางจินตนา  เรืองบุตร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 1. เด็กหญิงกัณนิภา  นักร้อง
2. เด็กหญิงจิรพรรณ  เศรษฐสิทธิ์
3. เด็กหญิงจีรวรรณ  มั่นจิตร
4. เด็กชายพรชัย  ธรรมเที่ยง
5. เด็กชายวาฬุพงษ์  นักร้อง
6. เด็กชายศราวุฒิ  แก้วนอก
 
1. นางสุวรรณเกษร  สุวรรณมุข
2. นางปราณี  รัตนบงกชเวช
3. นายดำรง  ดอกจันทร์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน 1. เด็กชายเจษฎา  ผิวดำ
 
1. นางสุขเพ็ญ  คำหอม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 1. เด็กหญิงดารณีรัตน์  อยู่คง
 
1. นางสุวรรณเกษร  สุวรรณมุข
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานทุ่ง 1. เด็กชายสงกรานต์ชัย  วิ่งเดช
 
1. นายบัวรินทร์  ลุนหล้า
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลียบ 1. เด็กหญิงสุภัตรา  จูมศิลป์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  มูลมณี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราชมุนี 1. เด็กชายนนทพัทธ์  อ่อนแก้ว
 
1. นางนุกาญจน์  โรมพันธ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมะหรี่ 1. เด็กหญิงอภิญญา  สองสี
 
1. นายพิชิต  สุวรรณพงษ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  ภัยแคล้ว
 
1. นางสุวรรณเกษร  สุวรรณมุข
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 1. เด็กหญิงสโรชา  เวชกามา
 
1. นางสุวรรณเกษร  สุวรรณมุข
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายศิวกร  เดชเดิม
 
1. นายสุริยัน  มาลัย
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงปรียากมล  คำแพง
 
1. นางวนิดา  ปิยรัตนพันธ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 1. เด็กชายณัฐพล  พับไธสง
 
1. นายกิติชัย  ธานี
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ทองขาว
 
1. นางสุวรรณเกษร  สุวรรณมุข
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 1. เด็กชายวันประเสริฐ  ตรีภพ
 
1. นายอุทิศ  สืบศรี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 1. เด็กหญิงพรเพ็ญ  ธีระจันทร์
 
1. นางสุวรรณเกษร  สุวรรณมุข
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กชายสิทธิชัย  เห็มทอง
 
1. นางสุดเสงี่ยม  นามรมย์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงกนกพร  นันทา
 
1. นางวนิดา  ปิยรัตนพันธ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง 1. เด็กหญิงกาญจนา  ภักดียุทธ
2. นายกิตติพงษ์  กาศักดิ์
3. นางสาวกุลจิรา  กกฝ้าย
4. นายขวัญชัย  เต่าทอง
5. เด็กชายชินวัตร  สุตะคาน
6. นายณัฐพล  หมทอง
7. นางสาวณัฐริกา  อินทร์งาม
8. นายดณชัย  วงศ์คำแปง
9. นายธนพงษ์  พิมทอง
10. นายธนาพล  คาดกระโทก
11. นายธวัชชัย  วอทอง
12. นายธีรศักดิ์  จันทคุปต์
13. เด็กชายปิยณัฐ  สำแดง
14. นางสาวพรวดี  ศรีจันทร์สุข
15. นายภาคภูมิ  ชอบศิลป์
16. นายภานุเดช  เหล็กกล้า
17. เด็กหญิงมะลิสา  เหล็กกล้า
18. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ใจถวิล
19. นายฤทธิชัย  ทรายทอง
20. นางสาวลลิตา  มาลัย
21. นางสาววรรณภา  ทาระตา
22. เด็กหญิงวรรณภา  ภักดียุทธ
23. นางสาววิชชุดา  สอดสี
24. เด็กชายวุฒิชัย  ฝูงใหญ่
25. นางสาวศรัณญา  สุมมาตร
26. เด็กชายศรายุทธ  แสงแก้ว
27. นางสาวศศินา  ไชยช่วย
28. เด็กหญิงศศิประภา  เหล็กกล้า
29. นายศักดิ์ชาย  สมพงษ์
30. นายสราวุฒิ  กุลวิเศษ
31. นางสาวสุกัญญา  ละครลำ
32. เด็กหญิงสุกัญญา  นิสัยดี
33. เด็กหญิงสุชาดา  สมจิตร
34. เด็กชายสุทธิพงษ์  ฉายแม้น
35. เด็กหญิงสุภาภัทร  จวนสาง
36. เด็กหญิงสุภาลักษณ์  หลุบเลา
37. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แฉ่งสวัสดิ์
38. เด็กหญิงอภิญญา  ตรีประโคน
39. นายอาทิตย์  สุดาทิพย์
40. นายเกียรติศักดิ์  หินทอง
 
1. นางบัวเรียน  อรรคบุตร
2. นางวงเพ็ญ  ต้นพุฒ
3. นางลัดดา  จำปาแดง
4. นางช่อผกา  หงษ์ศรี
5. นางสาวอมรา  กิจเกียรติ์
6. นางสาวเกศราณี  อาทร
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กชายกรวิชญ์  ไพรจิตร
2. เด็กชายกฤตเมธ  เด่นดวง
3. เด็กหญิงชนม์นิภา  หนองขุ่นสาร
4. เด็กหญิงนวรัตน์  มีภักดี
5. เด็กชายพงษ์บัณฑิต  ประสานพันธ์
6. เด็กหญิงพิยดา  ป้องกัน
7. เด็กชายพีรพล  สุทธสิงห์
8. เด็กชายภูมิธรรม  โคหนองบัว
9. เด็กหญิงรวิสรา  พจนา
10. เด็กหญิงอารีรัตน์  คดเกี้ยว
 
1. นางรุ่งนภา  คู่เรืองตระกูล
2. นางวงจันทร์  มาสขาว
3. นางอรพิน  ปาละสานต์
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 1. เด็กหญิงจันจิรา  ลุนธิโย
2. เด็กหญิงณัฐชา  สำเนียงนวล
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  เสาหงษ์
4. เด็กหญิงทิพย์บุตรสญา  วิรุณพันธ์
5. เด็กหญิงพรรณิภา  ใจใส
6. เด็กหญิงวชิราภรณ์  วิลาศรี
7. เด็กหญิงสุภิษา  ทองบ่อ
8. เด็กหญิงอนันพิพัฒน์  ป้องแก้ว
 
1. นางสาวชรินทร  วงษ์เพ็ญ
2. นายทองสม  คาดสนิท
3. นางวิชญาภรณ์  เถาว์แสน
4. นายสัมพันธ์  คาดสนิท
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแก 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  มั่นจิตร
2. เด็กหญิงณริสสา  แผงเพ็ชร
3. เด็กหญิงทัตพิชา  บุญไสว
4. เด็กหญิงพรทิพย์  มาคำพันธ์
5. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  เหราวรรณ์
6. เด็กหญิงสิรินยา  กัญญาคำ
 
1. นางอรวรรณ  ดวงมณีย์
2. นางธนพร  คงขุนทด
3. นางคำภู  สีหะวงศ์
4. นางวิไล  บุญทศ
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำราญ 1. เด็กหญิงจิรัญญา  ยาวะโนภาส
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีใสคำ
3. เด็กหญิงพรชิตา  มีสุข
4. เด็กหญิงพัชราวดี  วงศ์แสนสี
5. เด็กหญิงภัณฑิรา  เครือแวงมล
6. เด็กหญิงวัชราภรณ์  เศิกศิริ
 
1. นางกุลุมาลย์  วรรณบวร
2. นางวิมลรัตน์  บาระชล
3. นายประศาสตร์  อุ่นใจ
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 1. เด็กหญิงกุสุมา  โตไทยะ
2. เด็กชายจักรกฤษ  สุโพธิ์
3. เด็กชายจิรายุตม์  ทวีชัย
4. เด็กหญิงณิชมน  ศิลปชัย
5. เด็กหญิงสุภิญญา  ปวงสุข
 
1. นางวิลาวัลย์  เกษมสุข
2. นางกลิ่นกุหลาบ  สุมาพา
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 1. นายธนบดี  บุญศรี
2. เด็กหญิงรุ่งนิภา  เทือกท้าว
 
1. นายเกษม  โตไทยะ
2. นางหนูประไพ  โตไทยะ
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงอมิตา  นันท์วัฒนาศิริชัย
 
1. นางวงเดือน  เขื่อนเพชร
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสมอ 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  บุตรดอน
 
1. นางสาวมะลิลา  แสงภักดี
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปือย 1. นางสาวจุฑารัตน์  เครือแวงมล
 
1. นางจิราพรรณ  ผองขำ
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแก 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชิณมาตย์
 
1. นางวิลาวัลย์  ภูกิจเย็น
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงนันธ์หฤทัย  อัศวจุฬามณี
 
1. นางอุดมลักษณ์  ศิริเวช
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ 1. นายวุฒิพงศ์  สมบูรณ์
 
1. นางสาวฌัลลิกา  บุญอารีย์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 1. เด็กหญิงญาณิศา  พงศานนท์
 
1. นางภักดิ์วิภา  สมเพ็ง
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 1. เด็กหญิงนันทิดา  พุทธรักษา
 
1. นายวิศิษฏ์  ศรีวะรมย์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กชายคณิตกรณ์  มูลสาร
 
1. นายโยธิน  วังระหา
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง 1. เด็กหญิงพันธิลา  บุญสมยา
 
1. นางบุญล้อม  คำกุณา
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงกัญชรส  ยศเรืองสา
 
1. นางสมคิด  มาศวรรณา
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง 1. เด็กหญิงอารีลักษณ์  กอแก้ว
 
1. นางกันยารัตน์  สุวรรณะเมธากุล
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1. เด็กหญิงรัตติยา  ลีลา
2. เด็กหญิงอริญา  สองศรี
 
1. นางวรัชญา  แจ่มศรี
2. นางกาญจนา  โยธารส
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  รากวงศ์
2. เด็กหญิงจัสมินทร์  กอร์ เค้นท์
 
1. นางสุนันท์  เรืองสนาม
2. นางสาวสุภาพร  สุวรรณเพชร
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 1. เด็กชายธีรภัทร์  กกฝ้าย
2. เด็กชายธีรศักดิ์  พิมพ์ทอง
3. เด็กชายธีรโชติ  มานะดี
4. เด็กชายบุญฤทธิ์  สุขแสน
5. เด็กชายวงศธร  วันทา
6. เด็กชายสันติภาพ  พิมพ์ทอง
 
1. นางยุพาพร  ไพศาล
2. นายนเรศ  นรศรี
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวขาว 1. เด็กชายชนาธิป  อัศจรรย์
2. เด็กชายธัญเทพ  ม่วงทอง
3. เด็กชายภานุพงศ์  พิมพ์เครือ
4. เด็กชายรัชพล  ชาตานันท์
5. เด็กชายศุภกร  มูลทิพย์
6. เด็กชายอัมรินทร์  ชูชื่น
 
1. นายอุทิศ  สว่างวงษ์
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 1. เด็กชายชาญชัย  ช่วงโชติ
2. เด็กชายณรงค์เดช  สิงห์ครุธ
3. เด็กชายธีระภัทร์  ช่วงโชติ
4. เด็กชายพิสิษฐ์  สีอ่อน
5. เด็กชายพิเชษ  เสาะแสวง
6. เด็กชายภานุวัฒน์  ยวนยี
7. เด็กชายวีรศักดิ์  โพธิ์งอก
8. เด็กชายวุฒิพงษ์  สายคำวงษ์
 
1. นายไพฑูรย์  โภคสวัสดิ์
2. นางพันธุ์ทอง  พินิจผล
3. นางละออ  ศรีบัวบาล
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 1. เด็กชายคมสัน  ปิดตลาด
2. เด็กหญิงดวงดาว  เผ่าศิริ
3. เด็กหญิงบังอร  พระบุญเรือง
4. เด็กหญิงปลายฟ้า  สิงคิบุตร
5. เด็กหญิงภานุมาศ  ปิดตลาด
6. เด็กหญิงศิริขวัญ  พิมพ์พันธ์
7. เด็กหญิงศิริวรรณ  ชื่นบาน
8. เด็กหญิงศิลามล  โมระเดช
9. เด็กหญิงสุวรรณี  เวชกามา
10. เด็กหญิงหยดเทียน  อยู่คง
 
1. นายนคร  แสนวงษ์
2. นางปราณี  รัตนบงกชเวช
3. นางสุรนีย์  นันต์ธนพาณิช
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 1. เด็กหญิงฐิตาภา  คำมีแก่น
2. เด็กหญิงศรสวรรค์   กองแก้ว
3. เด็กหญิงอรปรียา  ใจมั่น
 
1. นางวิไลลักษ์  ศรีสุขนาเวียง
2. นายนคร  รินนุกาญจน์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือฮี 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  พรอิ่ม
2. นางสาวธัญวรัตน์  กาจกล้า
3. นางสาวสุกัญญา  มนที
 
1. นางสาวสุมัชฌิมา  โยนากุล
2. นางยุวดี  สุวรรณกูฏ
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเจริญ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  อ้อยแขม
2. เด็กหญิงชยากร  อ้อยแขม
3. เด็กหญิงอาทิตตยา  จันทร์ศรี
 
1. นางสาวกรพรรณ  เสงี่ยมศักดิ์
2. นางวิฬาวรรณ  เสาวะพาน
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง 1. เด็กหญิงวรรณภา  ภักดียุทธ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  นิสัยดี
3. เด็กชายอภิญญา  ตรีประโคน
 
1. นางลัดดา  จำปาแดง
 
132 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแดงประชาสรรค์ 1. เด็กชายกรกวี  อายุยืน
 
1. นายชาญณรงค์  นนตรี
 
133 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุมเงิน 1. เด็กชายอนันตศักดิ์  จินดาวงศ์
 
1. นายไพศาล  ระรื่นรมย์
 
134 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือฮี 1. เด็กชายทะนงศักดิ์  กรวยสวัสดิ์
 
1. นางแสงอาทิตย์  กสิพันธ์
 
135 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือฮี 1. เด็กชายอรัญ  หมุ่ยมาต
 
1. นางแสงอาทิตย์  กสิพันธ์
 
136 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  บุญรัตนสุทโธ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรเชษฐ์  แถวนาชุม
 
137 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือฮี 1. เด็กชายธนพล  คำภาพันธ์
 
1. นางแสงอาทิตย์  กสิพันธ์
 
138 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสมอ 1. เด็กชายนันทพล  ประหาวัตร
 
1. นายวิชิต  บุญโถน
 
139 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 1. เด็กชายสถาพร  ศักดิ์ศรี
 
1. นายอำนวย  โพธิ์ชัยเลิศ
 
140 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุมเงิน 1. เด็กหญิงกมลเนตร  แก้วลี
2. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  วิเชียรรักษ์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชื่นบาน
4. เด็กชายณัฐพงษ์  แสนสุข
5. เด็กหญิงนภษร  เกษร
6. เด็กหญิงบุษกรณ์  มีแก้ว
7. เด็กชายปรัชญาพล  วงศ์ประเทศ
8. เด็กชายพรวิทยา  สังคะลุน
9. เด็กหญิงพรวิภา  นามแก้ว
10. เด็กหญิงพานิดา  จันทนาม
11. เด็กชายภาณุพงษ์  ชื่นบาน
12. เด็กหญิงภาสินี  ศรีใส
13. เด็กหญิงมณีรัตน์  พรมอักษร
14. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ยินดี
15. เด็กหญิงวราภรณ์  สังคะลุน
16. เด็กหญิงวานิตย์  ชื่นบาน
17. เด็กชายวิชญ์พล  พรมสุรินทร์
18. เด็กชายวุฒิพงษ์  พันธ์แน่น
19. เด็กชายศราวุฒิ  สุขสบาย
20. เด็กชายศิลา  เวชกามา
21. เด็กหญิงสุดา  มณีวรรณ
22. เด็กหญิงสุนิสา  เชื้อดี
23. เด็กชายอนันตศักดิ์  จินดาวงศ์
24. เด็กชายอภิวัฒน์  นามแก้ว
25. เด็กชายอัมเรศ  กัณหาชาติ
26. เด็กหญิงอาทิตยา  คำหอม
27. เด็กหญิงอิศราพร  อินอ่อน
28. เด็กหญิงเจนจิรา  โพธิ์กลาง
29. เด็กหญิงเยาวพร  สำโรง
30. เด็กชายไกรวุฒิ  ไกรยรัตน์
 
1. นายไพศาล  ระรื่นรมย์
2. นางเพียงพิศ  นิสีดา
3. นางอุไร  สันทา
4. นางพิมพ์วิภา  พงษ์ขยัน
5. นางสาวผ่องศรี  กาพาด
6. ว่าที่ร้อยโทกฤษณะ  ทองสี
7. นายประศาสตร์  องอาจ
 
141 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหล่งหนู 1. เด็กหญิงการะเกด  อดทน
2. เด็กหญิงจามจุรี  มนต์ขลัง
3. เด็กชายจิรพัฒน์  ทองแสง
4. เด็กหญิงฉัตรียา  พิมเสน
5. เด็กหญิงชมพูนุช  แก้วมั่น
6. เด็กหญิงชุตินาฎ  พรมรังษี
7. เด็กหญิงฌาณพร  พิมเสน
8. เด็กหญิงฑิติญาพร  ศรีบุญ
9. เด็กหญิงณัฎฐวรรณญา  พรมรังษี
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  กอเซ็ม
11. เด็กหญิงนฤมล  ประเทศ
12. เด็กหญิงบงกช  แสงกรี
13. เด็กชายปฏิภาณ  บรรทุจันทร์
14. เด็กหญิงปนิดา  พิมเสน
15. เด็กหญิงปวีณา  ทองแสง
16. เด็กหญิงปาลิตา  รื่นเริง
17. เด็กชายปิยวัฒน์  สุมะมาน
18. เด็กหญิงภคพร  ปกป้อง
19. เด็กหญิงศศิมากรณ์  ศรีสุนนท์
20. เด็กชายศิวกร  คุณศิริ
21. เด็กหญิงศุภญา  ถนอมเชื้อ
22. เด็กหญิงศุภมิตรา  พึ่งโพธิ์
23. เด็กชายศุภวุฒิ   ถนอมเชื้อ
24. เด็กชายสิปปกรณ์  ทรายทอง
25. เด็กชายสุริยา  ผลทับทิม
26. เด็กชายหัสดล  ดงใต้
27. เด็กชายอนุวัฒิน์  เขตสินชัย
28. เด็กชายอภิสิทธิ์  สืบวงศ์
29. เด็กชายอาทิติพงษ์  บุตรศรี
30. เด็กชายอิทธิพล  ปัญญาใส
 
1. นายสุนันท์  กุบแก้ว
2. นายบุญส่ง  ดงใต้
3. นางรุ่งอุษา  จันทร์หอม
4. นายจุฬา  สำโรง
5. นายสุเมธ   สำโรง
6. นางเบญจพร  สืบวงศ์
7. นางวาสนา  สุดแสน
 
142 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 1. เด็กชายพิเชษฐชัย  ทองขาว
2. เด็กชายสุทธิชัย  กาพาด
 
1. นางสุวรรณเกษร  สุวรรณมุข
2. นางจิราพร  สุดสนอง
 
143 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำเม็กหนองนางฟ้า 1. เด็กชายปรเมท  บุตรศาสตร์
2. เด็กหญิงสุพัดศร  บุญทศ
 
1. นางปิ่นไท  นิลผาย
2. นายสุรีย์  นิลผาย
 
144 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สำรวมใจ
2. เด็กหญิงสุภาพิชญ์  บรรยงค์
3. เด็กหญิงแสงวิไลวรรณ  ผิวนวล
 
1. นางสาวสุนันทา  พุฒพันธ์
2. นางวรัชญา  แจ่มศรี
 
145 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง 1. นายธีรพัฒน์  บุติพันดา
2. นายธีรพันธ์  จันทร์เทศ
 
1. นายสุริยกานต์  รักศิลป์
2. นางบัวเรียน  รักศิลป์
 
146 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 1. นายพิเชษฐ์  ทรายทอง
2. นางสาวเข็มศิริ  สุตะคาน
 
1. นางสุชีรพงษ์  โพธิ์กฎ
2. นางชนมน  ทองลุม
 
147 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1. เด็กหญิงรุ่งเจริญ  ศรีเสมอ
2. เด็กหญิงศศิพร  ลีลา
 
1. นางสาวสุนันทา  พุฒพันธ์
2. นางวรัชญา  แจ่มศรี
 
148 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1. เด็กหญิงสุชาดา  วงษ์ใหญ่
2. เด็กหญิงอาทิตยาธร  สุริสุ
 
1. นางวรัชญา  แจ่มศรี
2. นางสาวสุนันทา  พุฒพันธ์
 
149 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลาอีด 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ช่างเหลา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วินิดสัย
 
1. นางสาวสใบทอง  กองธรรม
 
150 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 1. เด็กชายพีระพงษ์  ศรีมะลัย
2. เด็กหญิงสุภาพร  แนวกันยา
 
1. นายธนบดี  มูลเกษ
2. นายยรรยง  สาริพันธ์
 
151 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 1. เด็กหญิงจตุพร  ว่องไว
2. เด็กชายตติชาติ  ตติยโชสกุล
 
1. นางรชนก  ส่องแสง
 
152 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ 1. นายชาคริต  งามสง่า
2. นายอาชัณ  ขันอาษา
 
1. นายเฉลิมพล  โพธิ์ศรี
2. นางสุทธินี  โพธิ์ศรี
 
153 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม 1. เด็กหญิงชนัณณิตา  เติมทรัพย์
2. เด็กชายนัณสพัทธ์   เติมทรัพย์
 
1. นายเวทินทร์  เติมทรัพย์
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเป้า 1. เด็กชายธวัชชัย  ณุวงษ์
2. เด็กชายธีระศักดิ์  หงษ์ทอง
3. เด็กชายศราวุธ  แสงใสแก้ว
 
1. นายประเสริฐ  องอาจ
2. นางสุทัศ  มีสิทธิ์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาดศาลา 1. เด็กชายจักรพงศ์  วันทาดี
2. เด็กชายจักริน  สอนโก่ย
3. เด็กชายวโรดม  อุตสาหะ
 
1. นางอารี  ปรากฎ
2. นายประวิตร  ไชยรักษ์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำฮี 1. นายจักรพงษ์  แสวงพันธ์
2. นายวัชรกรณ์  ผ่องใส
3. นายวุฒิพงษ์  พรมชาติ
 
1. นายสมดุลย์  มูลสาร
2. นายณรงค์  องอาจ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  ลือเรื่อง
2. เด็กหญิงนัทมณ  เล็กอ่อน
3. เด็กหญิงนัทสุปรางค์  ธนาคุณ
 
1. นางกัญจนีย์  สีทา
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ 1. เด็กหญิงประภาสิริ  นำวงษ์
2. เด็กหญิงภาวิณี  แก่นบุปผา
3. เด็กหญิงวิยุดา  วรนุช
 
1. นางนงค์สุดา  ไชยรักษ์
2. นายบุญเลิศ  รัตน์อนันต์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตุ 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  ผายพิมพ์
2. เด็กหญิงจิณณพัต  เสริมศรี
3. เด็กหญิงปุณยาพร  แก้วใส
4. เด็กหญิงรัตติยา  เอ็มรัตน์
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เสริมศรี
6. เด็กหญิงอภัสราภรณ์  พุทธเสน
 
1. นางลำดวน  วงษ์สมุทร
2. นางโชษิตา  ประกอบดี
3. สิบเอกพิเชต  ประกอบดี
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กชายจักรพงษ์   มีแก้ว
2. เด็กหญิงธนิดา  จำปารัตน์
3. นางสาวปนัดดา  ขันเงิน
4. เด็กชายวรศักดิ์  สิริโสม
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ภาวดี
6. นางสาวสุกัญญา  ชะบัวรัมย์
 
1. นางบัวสา  สมบูรณ์
2. นางสิริจันทรา  เวาชกามา
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงบัณฑิตาภรณ์  บุญทศ
2. เด็กหญิงปรัชสุดาพร  วรรณอ่อน
3. เด็กหญิงพิชญ์นภา  พรมมี
 
1. นางสาวอังศุมาลิน  ทับแสง
2. นางสาวกมลชนก  บุญทัย
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โคตรพันธ์
2. เด็กชายรุ่งศักดิ์ดา  สีหิน
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ยางศรี
 
1. นางสาวกรรณิกา  หลอดคำ
2. นางนภาพร  บุญสาร
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 1. เด็กหญิงฒันทิลา  บุญทศ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ศรีกุญญชร
3. เด็กชายเอกลักษณ์  ธิมาชัย
 
1. นางสุจิตรา  สาสิงห์
2. นางสาวเด่นเดือน  ธิมาชัย
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 1. เด็กหญิงพัชรวี  ทองทา
2. เด็กหญิงศิริพร  ลี้พล
3. เด็กหญิงอภิญญา  ทองทา
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  เครือวงศ์
2. นางพิมล   สารการ
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแนน(สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงบุญยานุช  ช่างทอง
2. เด็กหญิงปาริสา  วันเวียน
3. เด็กชายภาคภูมิ  สาเอี่ยม
 
1. นางสิริประภา  วิริยะพันธ์
2. นางภัชชนก  สายชนะ
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน 1. เด็กหญิงสกุลทิพย์  อุปชัย
2. เด็กหญิงอภิสรา   สุขมา
3. เด็กหญิงอรพรรณ  ผุดผ่อง
 
1. นางอรุณี  พรหมสุข
2. นางจันทิมา  เครือชารี
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานทุ่ง 1. เด็กหญิงจุฑาวัฒน์  เสียงอ่อน
2. เด็กหญิงศิริวดี  วรรณสิงห์
3. เด็กหญิงสุพร  บุญอาจ
 
1. นางทิพย์วารี  นาควังไทร
2. นางสาวมลฤดี  ทองทับ
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หุ้มห่อ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  โสตะวงษ์
3. เด็กชายเด่นศักดิ์  แสนสุข
 
1. นางสุชีรา  ไตรทรัพย์
2. นางประยงค์  ผ่องลุนหิต
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนางตุ้มบากหัวคำ 1. เด็กหญิงกมลชนก  บุญชม
2. เด็กหญิงนภาพรรณ  พุทธศร
3. เด็กชายภานุเมธี  ศรีสันติธรณ์
 
1. นายเสกสรรค์  ชัยเกษมสุข
2. นางกิตติมา  มูลดี
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1. เด็กหญิงนิษฐา  ลุผล
2. เด็กหญิงวิยะดา  จันทะมาศ
3. เด็กหญิงสุชาดา  วรเดช
 
1. นายวทันย์  ประจวบสุข
2. นางสิริกัญญา  มงคลคำ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนางตุ้มบากหัวคำ 1. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  อุตอามาตย์
2. เด็กหญิงวรินทร  โสมาบุตร
3. เด็กหญิงสุจิกัญญา  ศรีวิเศษ
 
1. นายเสกสรรค์  ชัยเกษมสุข
2. นางกิตติมา  มูลดี
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำฮี 1. เด็กหญิงจำปาทอง  แนนดี
2. นางสาวนภาพร  ศรีเนตร
3. เด็กหญิงอรวรรณ  องอาจ
 
1. นางเพชรา  สารโท
2. นายอนน  สารโท
 
173 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงอชิรญาณ์  ผาติประชา
 
1. นางสมใจ  ปุริสาย
 
174 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กชายนันทพัฒน์  นนทะลุน
2. เด็กชายปองคุณ  อาจลึก
3. เด็กชายสรวิชญ์  กองสินแก้ว
 
1. นางชูศรี  บุญประสพ
2. นางศรีสุพร  วงษ์ดี
 
175 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 1. เด็กชายคณานนท์  ลานุสัตย์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศัตรูพ่าย
3. เด็กชายพีรพันธ์  แหวนหล่อ
 
1. นางสุดาวัลย์  ไพรวงษ์
2. นางสาวบุหลัน  สิทธิศรี
 
176 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงณัฏฐ์วรินทร์  สาลีวัน
 
1. นางจินตนา  เรืองบุตร
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 1. เด็กชายธีระพงศ์  ใจใส
 
1. นางนิรมล  เอ็มรัตน์
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ 1. นางสาวยุวนิฏา  โสมณวัฒน์
 
1. นางกุมารี  สิงห์คง
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเจริญ 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  ปกป้อง
 
1. นายยรรยง  ปกป้อง
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลียบ 1. เด็กหญิงพลอยสวย  ครอบครองวงษ์
 
1. นางพิสมัย  เจียงคง
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม    
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดทอง 1. เด็กชายเนวิน  เวชกามา
 
1. นางคมขำ  ทิพวัฒน์
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง 1. เด็กชายปิยนันท์  เทือกเทพ
 
1. นางเจริญวัย  โขนชัยภูมิ
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายกิตตินันท์  วงค์ศิลป์
 
1. นางยุพิน  กลางประพันธ์
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยืนยง
2. เด็กชายวิศวะ  คงตะเสน
3. เด็กชายอรรถพล  บุญดี
 
1. นางกชมน  สุโพธิ์
2. นางดวงสุดา  ศรีรักษ์
 
186 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1. เด็กชายสุภีร์  สวงไธสง
2. เด็กชายอลงกรณ์  หล้าแหล่ง
 
1. นางรัตนาวงศ์  เลาะหะนะ
2. นางสาคร  แสวงหา
 
187 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดทอง 1. เด็กชายมนัส  แถบทอง
2. เด็กชายวีระชัย  สำโรง
 
1. นายตะวัน  โพธาราม
2. นางวรรณวงค์  ผาสินธ์
 
188 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงชาลิสา  จำปาป่า
2. เด็กชายอภิชัย  อารีรักษ์
 
1. นายอนุชา  เด่นดวง
2. นางโสมศิริ  รสจันทร์
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดทอง 1. เด็กชายเจนณรงค์  จันทะมนต์
 
1. นางสาวรจนา  ศรีสุวรรณ์
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือฮี 1. เด็กชายจักรชัย  ดำรงค์ฤทธิ์
 
1. นางบุญยืน  เจริญชัย
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 1. เด็กชายต้นตุลา  ก้อนคำ
 
1. นายธนพล  คงกระพันธ์
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านติ้ว 1. เด็กชายนนทกานต์  คำหมาย
 
1. นางสาวสมศรี  พุฒพันธ์
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปือย 1. เด็กชายนภัสกร  หัสไสว
 
1. นางทัศนีย์  เข็มทอง
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  สง่าวงษ์
2. เด็กหญิงประภัสสร  มารินทา
3. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  สุขไสยา
4. เด็กหญิงลักษิกา  เทพระยัง
5. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  นาคยอง
6. เด็กหญิงสุภาวิดา  คล้ายพลแสน
7. เด็กหญิงอฑิติยา  บัวภา
 
1. นางวิลาวัลย์  เกษมสุข
2. นางหนูประไพ  โตไทยะ
3. นางกลิ่นกุหลาบ  สุมาพา
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 1. เด็กชายณัฐติพล  พวงศรี
 
1. นางสาวฌารินทร์นา  นำภา
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  กำไม้
 
1. นางสุชีรา  ไตรทรัพย์
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 1. เด็กหญิงแสงเดือน  สุขกลัด
 
1. นายชรินทร์ชัย  มูลสุวรรณ
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายเชิดพงษ์  ธงชัย
 
1. นายธานาพล  สังฆพรหม
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เก่งนา
 
1. นายธานาพล  สังฆพรหม
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลียบ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สุธรรมมา
 
1. นางเรืองอุไร  แสนสุด
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดทอง 1. เด็กชายปฐมพร  ท่าวกลาง
 
1. นางสุภารัตน์  ฝ่ายดี
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ 1. นางสาววิไลวรรณ์  ตามชัย
 
1. นางกุมารี  สิงห์คง
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พิลาธร
 
1. นางสาวศิิริลักษณ์  แผ่นศิลา
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1. เด็กหญิงนิภาพร  ผ่านเมือง
2. เด็กหญิงพิณมณี  แท่งทอง
3. เด็กหญิงวาริสา  แก้วคำ
 
1. นางนภัชญา  บัพพระครุช
2. นางสาวทัศนีย์  เส้นเศษ
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 1. เด็กหญิงธนัญชนก  สีอ่อน
2. เด็กชายอรงกฎ  ลาล่วง
3. เด็กชายอานนท์  สุทธิ
 
1. นางกชมน  สุโพธิ์
2. นางวิไลวรรณ  เด่นดวง
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายงาม 1. เด็กชายวายุ  พรมนอก
2. เด็กชายวิทยา  บุญโกย
3. เด็กชายเกรียงไกร  ช่วงชิต
 
1. นายสมพร  พร้อมจิตร
2. นางสาวศิรินาถ  ศรีฉายา
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว 1. เด็กชายธนภัทร   จันดี
2. เด็กชายศักดิ์ดา  พิระภาค
3. เด็กชายสรศักดิ์  พิระภาค
 
1. นายอัคเรศ  เหมือนชาติ
2. นางทิพวรรณ  พลเกตุ
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตุ 1. เด็กชายกฤษดา   จันทะภา
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ประจำสุข
3. เด็กชายสุรพงศ์  สาระบุตร
 
1. นางลำดวน  วงษ์สมุทร
2. นางโชษิตา  ประกอบดี
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 1. เด็กชายถาม์พร  ใจกว้าง
2. เด็กชายสถาพร  น้อยใส
 
1. นายวีระชาติ  ทองภู
2. นางสาววัชราภรณ์  ไพรินทร์
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านติ้ว 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ประจวบสุข
2. เด็กชายมงคล  สิงเทศ
3. เด็กชายศักดิ์ดา  พุฒพันธ์
 
1. นายวิทูล  เพ็งธรรม
2. นางสาววงเดือน  สุนทรธรรม
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านติ้ว 1. เด็กชายกิตติคุณ  คำตรงใจ
2. เด็กชายทศพร  นามขำ
3. เด็กชายปานรวัฐ  นามขำ
 
1. นายวิทูล  เพ็งธรรม
2. นางสาวเดือนพัตรา  บุญอาจ