หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-yst2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางเยาวภา เวชพูลโรงเรียนอนุบาลกุดชุมฯประธานกรรมการ
2. นางหอมไกล สุวรรณไตรย์โรงเรียนสามแยกภูกอยกรรมการ
3. นางสาวทองมี สามารถโรงเรียนหนองแคนน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางนันทิยา วงษ์ศรีแก้วโรงเรียนเสาเล้าประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ แดงท่าขามโรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการ
3. นางอุมาลักษณ์ ประทุมชาติโรงเรียนท่าลาดโนนตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางทิพวรรณ พันธ์เลิศโรงเรียนบ้านโคกนาโกประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ จันทหารโรงเรียนบ้านสร้างแต้กรรมการ
3. นางธันยพร หาญบัวแก้วโรงเรียนบ้านเหล่าเมยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางเพ็ญจันทร์ ประสานศรีโรงเรียนบ้านกุดคอก่านฯประธานกรรมการ
2. นางสาวศิวกานต์ ธิมาชัยโรงเรียนบ้านคำครตากรรมการ
3. นางพัทธนันท์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านคำกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางณัฐนันท์ คงวิริยะโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา ลูกเงาะโรงเรียนชุมชนบ้านกำแมดกรรมการ
3. นางละอองเพชร สมดาโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. ส.ต.ท.ทนงศักดิ์ สุขบัติโรงเรียนบ้านช่องเม็กประธานกรรมการ
2. นายรชต ศรีจันทร์โรงเรียนนาเวียงกรรมการ
3. นางสาวสุดใจ แปนนาคโรงเรียนสุขเกษมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางจงรักษ์ โคตรชุมโรงเรียนบ้านคำสร้างช้างประธานกรรมการ
2. นางจุรีพร แสงผดุงโรงเรียนหนองบึงกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ วันเมืองเก่าโรงเรียนนาซึมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางพัชรพรรณ จันทร์สุขโรงเรียนชุมชนบ้านนากอกประธานกรรมการ
2. นางฉวีรัตน์ ศรีวะรมย์โรงเรียนบ้านสีสุกกรรมการ
3. นางระเบียบ แพงศรีโรงเรียนบ้านหนองสนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอุบลรัตน์ แสงเพชรโรงเรียนบ้านเหล่าเมยประธานกรรมการ
2. นายสินทอง อุคำโรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์กรรมการ
3. นางกรรณิการ์ ศรีชนะโรงเรียนคำน้ำสร้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสุจิตรา กฤษณะกาฬโรงเรียนนาเรียงประธานกรรมการ
2. นางนภาพร ศิลาโชติโรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลากรรมการ
3. นางพรรณิพา บรรใดทองโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางดาวเรือง เผ่ากันหาโรงเรียนบ้านเสาเล้าประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณาพร สายคำวงศ์โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรีงกรรมการ
3. นางสาวนิลาภรณ์ ธรรมวิเศษโรงเรียนบ้านคึมชาดฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายสุนัย ไม่โศกโรงเรียนคำสร้างช้างประธานกรรมการ
2. นางอุบล เป็นเครือโรงเรียนบ้านโพงกรรมการ
3. นางอัมพร อินอ่อนโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรีกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางอุไร สิงห์กาลโรงเรียนบ้านดอนฮีประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ พิมพ์มลัยโรงเรียนบ้านคำน้ำสร้างกรรมการ
3. นางสาวพนิดา ชื่นตาโรงเรียนบ้านนาเรียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายเฉลิม แสงดาวโรงเรียนบ้านโคกศรีประธานกรรมการ
2. นายสัชฌบุญ สมรักษ์โรงเรียนบ้านหนองบากกรรมการ
3. นางสาวปิยะภรณ์ สาริบูรณ์โรงเรียนผักกะย่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเสริมเกียรติ อยู่เย็นโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรีประธานกรรมการ
2. นายไชยา คำทวีโรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลากรรมการ
3. นางสาวอัญชลี พละสูนย์โรงเรียนบ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายวิสิษฐ์ มูลสารโรงเรียนเหล่าเมยประธานกรรมการ
2. นางนิศาชล พรมชาติโรงเรียนคำสร้างช้างกรรมการ
3. นางจันทนา พันธ์เพชรโรงเรียนโนนยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายวรวุฒิ บุญหนุนโรงเรียนบ้านนาเวียงประธานกรรมการ
2. นายอารีย์ สิทธิหาโรงเรียนบ้านหวายกรรมการ
3. นางอาพัฒตรา เวชกามาโรงเรียนโคกเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายณัฐวุฒิ วงษ์เจริญโรงเรียนบ้านคำผักหนามประธานกรรมการ
2. นางรัชนี สุวรรณวงษ์โรงเรียนโคกพระเจ้าโนนรังกรรมการ
3. นางสาวงามศิริ ศิริสวัสดิ์โรงเรียนบ้านดงสวางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายสุริยา จันเหลืองโรงเรียนบ้านเตาไหประธานกรรมการ
2. นางคำนวณ ผิวคำสิงห์โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิรินาฎ สุริโยโรงเรียนซ่งแย้พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางจินดา ลำพุทธาโรงเรียนบ้านสองครประธานกรรมการ
2. นายทินกร พิลาแดงโรงเรียนบ้านสร้างมิ่งกรรมการ
3. นางสาวพุทธชาติ ชื่นตาโรงเรียนทรายมูลฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสมร ศรีวิบูรณ์โรงเรียนบ้านผักกะย่าประธานกรรมการ
2. นายวีระยุทธ ดวงศรีโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวพิริยากุล สิงหราโรงเรียนอนุบาลเลิงนกทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายประจักษ์ ข่าทิพย์พาทีโรงเรียนคำก้าวประธานกรรมการ
2. นายปริทรรศน์ ขาววิสุทธิ์โรงเรียนบ้านดงมะไฟกรรมการ
3. นางสาวศิริพร อินอ่อนโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็งกรรมการ
4. นางศิริภรณ์ กุดหอมโรงเรียนบ้านหนองหมีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายพิชิต สวัสดิ์ตระกูลโรงเรียนป่าตองประธานกรรมการ
2. นางรันดา วีระพันธ์โรงเรียนหนองสนมกรรมการ
3. นายณรงค์ บรรลือโรงเรียนอนุบาลเลิงนกทากรรมการ
4. นางอัจจิมา ศรีวะรมย์โรงเรียนหนองลาดควายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสมเดช วามะลุนโรงเรียนโพธิ์ไทรโพธิ์ศรีประธานกรรมการ
2. นายไกรวุฒิ สระบัวโรงเรียนบ้านม่วงกาซังกรรมการ
3. นางเกษรา กมลอารีโรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญกรรมการ
4. นางกุลริศา บุญทันเอกธนัชโรงเรียนบ้านโพงกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางวัณณี หารไชยโรงเรียนบ้านโป่งประธานกรรมการ
2. นางราตรี ศิริบุตรโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นายถวิลศักดิ์ ทองโทโรงเรียนชุชนบ้านเชียงเพ็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววรณี แสนจันทร์โรงเรียนบ้านดงมะไฟประธานกรรมการ
2. นางเรวดี จันทร์ดีโรงเรียนบ้านนางามกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ อุทสารโรงเรียนผักกะย่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางปารวี วายโสกาโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายสมาน พงศ์ศรโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการ
3. นางศศิธร ไตรยสุทธิ์โรงเรียนอนุบาลกุุดชุมพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายไสว อ่อนคำโรงเรียนบ้านหนองหมีประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ ภูกองไชยโรงเรียนบ้านโนนประทายกรรมการ
3. นายกาญจนา สมจิตโรงเรียนบ้านห้องคลองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายบุญส่ง จันทร์ใดโรงเรียนบ้านพอกฯประธานกรรมการ
2. นายทองอาล โยธะพันธ์โรงเรียนบ้านโพนดินแดงกรรมการ
3. นางอุมาภร แสงศักดฺิ์สิทธาราโรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุคนธ์ จารุสารโรงเรียนบ้านม่วงกาชังประธานกรรมการ
2. นายสำราญ เนื่องกัลยาโรงเรียนบ้านกระจายกรรมการ
3. นางสาววิลาวัลย์ เจริญตาโรงเรียนบ้านคึมยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายอารี วรรณอ่อนโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางสาววัชรา สุดาเดชโรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการ
3. นางดวงแข ธรรมวิฑูรย์โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายประหยัด นามศรโรงเรียนชุมชนบ้านห้องแซงประธานกรรมการ
2. นายวีระวิทย์ จากผาโรงเรียนกรรมการ
3. นางกิตติพร โนนจันทร์โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายบุญส่ง จันทร์ใดโรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ประธานกรรมการ
2. นายทองอาล โยธะพันธ์โรงเรียนบ้านโพนดินแดงกรรมการ
3. นางอุมาภร แสงศักดฺิ์สิทธาราโรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไลกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุคนธ์ จารุสารโรงเรียนบ้านม่วงกาชังประธานกรรมการ
2. นายสำราญ เนื่องกัลยาโรงเรียนบ้านกระจายกรรมการ
3. นางสาววิลาวัลย์ เจริญตาโรงเรียนบ้านคึมยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายชัชวาลย์ ยั่งยืนโรงเรียนบ้านหนองแข้ประธานกรรมการ
2. นายบรรจง ศรีเทพโรงเรียนบ้านป่าชาดกรรมการ
3. นายถวาย ขันเงินโรงเรียนบ้านหนองบากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายพัฒนพงษ์ แสนสุขโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นายอัศวิน เข็มเพชรโรงเรียนบ้านดงสวางกรรมการ
3. นายวีระวิทย์ จากผาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายพุฒิพงษ์ เคนโยธาโรงเรียนบ้านส้มผ่อประธานกรรมการ
2. นายสง่า วรรณจันทร์โรงเรียนสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 142กรรมการ
3. นายวิทยา ทรงตระกูลโรงเรียนบ้านหนองไก่ขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุนทร ป้องโล่ห์โรงเรียนอนุบาลกุดชุมประธานกรรมการ
2. นายมนูญ ทองเกษมโรงเรียนบ้านหนองหมีกรรมการ
3. นายสลัด เมืองพิลโรงเรียนบ้านหนองบึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ ทองบ่อโรงเรียนบ้านดู่ลาดประธานกรรมการ
2. นายบุญเลิศ ครุฑกาศโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
3. นายประเศียร วามะลุนโรงเรียนบ้านหนองเหี่ยกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายประสงค์ บัวคำสิงห์โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวีระพล พูดดีโรงเรียนบ้านป่าตองกรรมการ
3. นางดวงใจ ทองน้อยโรงเรียนบ้านสีสุกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายวินิจ ปากวิเศษโรงเรียนบ้านทรายมูลประธานกรรมการ
2. นายสำราญ ซ้ายขวาโรงเรียนบ้านไทยเจริญกรรมการ
3. นางคำพูล บุตรจันทร์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายทวี ปุยวงศ์โรงเรียนบ้านพอกฯประธานกรรมการ
2. นายคำภา เวฬุวนารักษ์โรงเรียนบ้านโคกท่าลาดพัฒนากรรมการ
3. นางเทวินทร์ เหล่าพิสัยโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมควร สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองแหนประธานกรรมการ
2. นางบัวพันธ์ คงทวีโรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุมกรรมการ
3. นางสาวเสาวภา แก้วไสย์โรงเรียนบ้านหนองบากกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสมหวัง มามั่งคั่งโรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย สมคะเณย์โรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
3. นางภัทรพร ปกสุขโรงเรียนบ้านคำกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางประกอบ วรรณวิโรจน์โรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นายสัญญา วงค์อนันต์โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูลกรรมการ
3. นายสุพล ธงชัยโรงเรียนบ้านเหล่าเมยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายบรรลุ ภาประเวชโรงเรียนบ้านกุดคอก่านฯประธานกรรมการ
2. นายบุญจัน วงษ์อามาตย์โรงเรียนบ้านโพธิญาณกรรมการ
3. นางสุภาพร ครองยุติโรงเรียนบ้านคำแขนศอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายบรรลุ ภาประเวชโรงเรียนบ้านกุดคอก่านฯประธานกรรมการ
2. นายบุญจัน ช่วงโชติโรงเรียนบ้านโพธิญาณกรรมการ
3. นายสุภาพร ครองยุติโรงเรียนบ้านคำแขนศอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายสุชาติ ศรีรังกรณ์โรงเรียนบ้านพอกฯประธานกรรมการ
2. นางขวัญจิตร บรรลือโรงเรียนกรรมการ
3. นางสุกัญญา ทองใบโรงเรียนนาเวียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสง่า สว่างวงษ์โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่าประธานกรรมการ
2. นางบุญเรียง ฝังดีโรงเรียนบ้านเหล่าตำแยกรรมการ
3. นางเกศมณี พรมรักษ์โรงเรียนบ้านกุดมะฮงฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวสุภาพร แสนสิ่งโรงเรียนบ้านนาดีฯประธานกรรมการ
2. นางมาอยู่ พิมพ์สิงห์โรงเรียนบ้านห้องแซงฯกรรมการ
3. นางสาวอนงรัตน์ แสวงพันธ์โรงเรียนบ้านนิคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายภักดี มูลหลวงโรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางวชิราภรณ์ สัตย์ซื่อโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรีกรรมการ
3. นางทิพารัตน์ สุรำไพโรงเรียนอนุบาลเลิงนกทากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางวิจิตรา นาถาบำรุงโรงเรียนบ้านผักกะย่าประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ มูลสมบัติโรงเรียนบ้านกระจายกรรมการ
3. นางมณิกานต์ นาโควงค์โรงเรียนบ้านสมสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางประสพดี เข็มจริยาโรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันนุกูลประธานกรรมการ
2. นายกุศล แปยอโรงเรียนบ้านหนองเมืองกลางกรรมการ
3. นางกระจ่างศรี โสวะภาสน์โรงเรียนบ้านดู่ลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายทองใบ โนรีรัตน์โรงเรียนหนองชุมประธานกรรมการ
2. นายจำเริญ แสงวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านห้องแซงกรรมการ
3. นางบุญสุข ศิริสนธิโรงเรียนบ้านหนองแคนน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายอรรถพล พันธ์เลิศโรงเรียนบ้านโคกนาโกประธานกรรมการ
2. นางหอมหวน สุนทรไชยโรงเรียนบ้านโสกผักหวานกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ แดงอาจโรงเรียนบ้านหวายกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายประคอง วามะลุนโรงเรียนบ้านโพธิญาณประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม วันทานีโรงเรียนบ้านโนนประทายกรรมการ
3. นายอุทัย ทองใบโรงเรียนบ้านนาเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายนิกร พันธ์ครูโรงเรียนบ้านสว่างมิ่งมิตรภาพที่ 191ประธานกรรมการ
2. นายสมใจ เวียนด้วงโรงเรียนบ้านศรีแก้วกรรมการ
3. นางเกรียงไกร ศรีทองโรงเรียนนาเซแสงวิไลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอภินันท์ สำราญสุขโรงเรียนบ้านหนองแข้ประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ทับแสงโรงเรียนบ้านหนองสองห้องฯกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ พรหมบุตรโรงเรียนบ้านน้อมเกล้ากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสุนทร ป้องโล่ห์โรงเรียนอนุบาลกุดชุมประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ พิมพ์สิงห์โรงเรียนบ้านหนองบึงกรรมการ
3. นางสุพรรณ หอมหวล โรงเรียนบ้านเชียงเครื่อ-คำสร้างบ่อ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายเสนอ พินิจคำโรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรุ่งอรุณ ยิ่งยงโรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสุทธิรักษ์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านกระจายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายมณูศักดิ์ ชนะเคราะห์โรงเรียนบ้านนาโส่ประธานกรรมการ
2. นายประยูร เผ่าหอมโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็งกรรมการ
3. นางวิมลวรรณ ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านนาเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสำราญ ขอเพ่งกลางโรงเรียนบ้านกุดเชียงหมีประธานกรรมการ
2. นายกลิ่น ทองสะอาดโรงเรียนบ้านดอนมะซ้อมกรรมการ
3. นายสาคร คำแสนโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางอุษณีย์ เวชกามาโรงเรียนบ้านส้มผ่อประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย โตไทยบุตรโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
3. นายพัทธสิทธิ์ อ่อนศรีโรงเรียนมารีย์นุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายพงษ์เพชร อินอ่อนโรงเรียนบ้านหนองชุมประธานกรรมการ
2. นายสุพล แดงมณีโรงเรียนอนุบาลเลิงนกทากรรมการ
3. นายจันทร สมคะเณย์โรงเรียนบ้านดอนฮีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายอารีย์ พรดอนก่อโรงเรียนบ้านโนนประทายประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ อินอ่อนโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรีกรรมการ
3. นายใสแก้ว ศิวิรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายศตวรรษ ชนะการโรงเรียนอนุบาลเลิงนกทาประธานกรรมการ
2. นายสำราญ ขอเพ่งกลางโรงเรียนบ้านกุดเชียงหมีกรรมการ
3. นางสุวรรณี บุญบรรลุโรงเรียนบ้านหนองบากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางบุษกานต์ ชาลีโรงเรียนบ้านโคกนาโกประธานกรรมการ
2. นางสิริวิภา รมณ์รสโรงเรียนกรรมการ
3. นางคำแปลง ภาคแก้วโรงเรียนบ้านเหล่าเมยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายวิศิษฎ์ กลิ่นจันทร์โรงเรียนบ้านโคกเจริญประธานกรรมการ
2. นายอุดร ปทุมวันโรงเรียนบ้านสุขเกษมกรรมการ
3. นางสาวจันทร ทองบ่อโรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายไตรณรงค์ ห้องแซงโรงเรียนบ้านศรีสว่างประธานกรรมการ
2. นายสายยนต์ มูลสารโรงเรียนบ้านหนองบัวบานกรรมการ
3. นายพินิจ สายงามโรงเรียนบ้านนางามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายแสงทอง พันธ์เพชรโรงเรียนบ้านหนองแหนประธานกรรมการ
2. นายมาโนช ประธานโรงเรียนบ้านดอนม่วงป่าโม่งกรรมการ
3. นายประกายสิทธิ์ เศษสุวรรณโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสานิจ มาตขาวโรงเรียนบ้านหนองเมืองกลางประธานกรรมการ
2. นายอภิชัย ละครโรงเรียนบ้านโสกสานกรรมการ
3. นางวันดี ดวงบัญชาโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายศักดิ์ชัย เจียรกุลโรงเรียนบ้านโนนยางประธานกรรมการ
2. นายสมเดช บุญลักษณ์โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์กรรมการ
3. นายชัยณรงค์ อินลุเพทโรงเรียนบ้านหนองสำโรงกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายภานุวัฒน์ งามจำรัสโรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบกประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ ทองบ่อโรงเรียนบ้านดู่ลาดกรรมการ
3. นายสมเดช รากทองโรงเรียนบ้านคำผักหนามกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายปิยะ แวงวรรณโรงเรียนบ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหินประธานกรรมการ
2. นายฉลองชัย เมืองมัฉฉาโรงเรียนบ้านดู่ลาดกรรมการ
3. นางสาวพูลทรัพย์ เมฆไชยภักดิ์โรงเรียนบ้านโพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายวรวิทย์ บุญก้านตงโรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่ประธานกรรมการ
2. นางพัชริกา คำแสนโรงเรียนบ้านหนองแคนน้อยกรรมการ
3. นายธนพล แสวงผลโรงเรียนบ้านนาซึมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายวรวิทย์ บุญก้านตงโรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่ประธานกรรมการ
2. นางพัชริกา คำแสนโรงเรียนบ้านหนองแคนน้อยกรรมการ
3. นายธนพล แสวงผลโรงเรียนบ้านนาซึมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายปิยะ แวงวรรณโรงเรียนบ้านนาโพธ์ิอ่างสร้างหินประธานกรรมการ
2. นายฉลองชัย เมืองมัจฉาโรงเรียนดู่ลาดกรรมการ
3. นางสาวพูลทรัพย์ เมฆไชยภักดิ์โรงเรียนบ้านโพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ กองศรีมาโรงเรียนบ้านหวายกุดสว่างประธานกรรมการ
2. นายเพียร พุทธปองโรงเรียนบ้านหนองเลิงคำกรรมการ
3. นางสาวดาราวรรณ พรมจันทร์โรงเรียนบ้านพอกฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายประดุง จันทร์พรมโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายไตรวุฒิ องอาจโรงเรียนบ้านนาเวียงกรรมการ
3. นายพิชิต หารริชัยโรงเรียนบ้านพอกฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ มีชัยโรงเรียนบ้านโคกยาวประธานกรรมการ
2. นางรติรส โคตรหาโรงเรียนบ้านกุดคอก่านโคกสำราญกรรมการ
3. นายสมชาย ศรีตาแสงโรงเรียนบ้านสุขเกษมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ มีชัยโรงเรียนบ้านโคกยาวประธานกรรมการ
2. นางรติรส โคตรหาโรงเรียนบ้านกุดคอก่านโคกสำราญกรรมการ
3. นายสมชาย ศรีตาแสงโรงเรียนบ้านสุขเกษมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายบพิธ ทองไชยโรงเรียนบ้านโคกศรีประธานกรรมการ
2. นายทินกร ไชยกาลโรงเรียนบ้านห้องแซงฯกรรมการ
3. นายครรชิต เพชรกองโรงเรียนบ้านน้อมเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายบพิธ ทองไชยโรงเรียนบ้านโคกศรีประธานกรรมการ
2. นายทินกร ไชยกาลโรงเรียนบ้านห้องแซงฯกรรมการ
3. นายครรชิต เพชรกองโรงเรียนบ้านน้อมเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายไมตรี พูลพันธ์โรงเรียนบ้านมันปลาประธานกรรมการ
2. นางยุพยงค์ เขียวขำโรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐานกรรมการ
3. นายพันทิพย์ ทรัพย์ทวีโรงเรียนบ้านศรีแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายไมตรี พูลพันธ์โรงเรียนบ้านมันปลาประธานกรรมการ
2. นางยุพยงค์ เขียวขำโรงเรียนศรีฐานกรรมการ
3. นายพันทิพย์ ทรัพย์ทวีโรงเรียนบ้านศรีแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายเวนิส ศรีวะสุทธิ์โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อยประธานกรรมการ
2. นายเทียน คุนุโรงเรียนบ้านหัวงัวฯกรรมการ
3. นายทองดี คณะศรีโรงเรียนบ้านหนองเลิงคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายเวนิส ศรีวะสุทธิ์โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อยประธานกรรมการ
2. นายเทียน คุนุโรงเรียนบ้านหัวงัวฯกรรมการ
3. นายทองดี คณะศรีโรงเรียนบ้านหนองเลิงคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวอิสรา เชียลีพรหมโรงเรียนบ้านด่านรองประธานกรรมการ
2. นางจำลอง เยาวไสย์โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียงกรรมการ
3. นางดวงใจ ทองน้อยโรงเรียนบ้านสีสุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวอิสรา เชียลีพรหมโรงเรียนบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางจำลอง เยาวไสย์โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียงกรรมการ
3. นางดวงใจ ทองน้อยโรงเรียนบ้านสีสุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายจรรยา ไตรยวงศ์โรงเรียนบ้านนาเฮืองฯประธานกรรมการ
2. นายคุรุศึกษา ภาระการโรงเรียนบ้านน้อมเกล้ากรรมการ
3. นางนวรินทร์ สระแก้วโรงเรียนบ้านม่วงกาซังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายจรรยา ไตรยวงศ์โรงเรียนบ้านนาเฮืองฯประธานกรรมการ
2. นายคุรุศึกษา ภาระการโรงเรียนบ้านน้อมเกล้ากรรมการ
3. นางนวรินทร์ สระแก้วโรงเรียนบ้านม่วงกาซังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมชัย อยู่สุขโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางนิตยา สิริสืบโรงเรียนอนุบาลป่าติ้วกรรมการ
3. นายมนูญ ทองเกษมโรงเรียนบ้านหนองหมีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมชัย อยู่สุขโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางนิตยา สิริสืบโรงเรียนอนุบาลป่าติ้วฯกรรมการ
3. นายมนูญ ทองเกษมโรงเรียนบ้านหนองหมีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเด่นชัย ทองเฟื่องโรงเรียนบ้านแดงหนองแซงประธานกรรมการ
2. นายทองดี ธนะศรีโรงเรียนบ้านหนองเลิงคำกรรมการ
3. นายบุญเลิศ ฤทธิรุ่งโรงเรียนบ้านโสกน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเด่นชัย ทองเฟื่องโรงเรียนบ้านแดงหนองแซงประธานกรรมการ
2. นายทองดี ธนะศรีโรงเรียนบ้านหนองเลิงคำกรรมการ
3. นายบุญเลิศ ฤทธิรุ่งโรงเรียนบ้านโสกน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางนงพร อาจหาญโรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่ประธานกรรมการ
2. นางมะลิ อาจวิชัยโรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
3. นางอาภากร อรรคบุตรโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางนงพร อาจหาญโรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่ประธานกรรมการ
2. นางมะลิ อาจวิชัยโรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
3. นางอาภากร อรรคบุตรโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางพรรณี ปาละจูมโรงเรียนบ้านโนนประทายประธานกรรมการ
2. นางปภาวรินทร์ องอาจโรงเรียนอนุบาลเลิงนกทากรรมการ
3. นางวิจิตราภาณ์ พินิจวิญญูภาพโรงเรียนบ้านสองครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางพรรณี ปาละจูมโรงเรียนบ้านโนนประทายประธานกรรมการ
2. นางปภาวรินทร์ องอาจโรงเรียนอนุบาลเลิงนกทากรรมการ
3. นางวิจิตราภรณ์ พินิจวิญญูภาพโรงเรียนบ้านสองครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ คำสะอาดโรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143ประธานกรรมการ
2. นางสาววงเดือน ศิริทองจักรโรงเรียนบ้านกุดแห่กรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ พิเคราะห์ยามโรงเรียนบ้านนิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางฉวีวรรณ คำสะอาดโรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143ประธานกรรมการ
2. นางสาววงเดือน ศิริทองจักรโรงเรียนบ้านกุดแห่กรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ พิเคราะห์ยามโรงเรียนบ้านนิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางมณีวรรณ ปั้นทองโรงเรียนบ้านคำสร้างช้างรองประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา หนองหงอกโรงเรียนบ้านกุดคอก่านโคกสำราญกรรมการ
3. นางสาวขวัญเรือน งามหลายโรงเรียนชุมชนกำแมดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางลุนหล้า บุญมั่นโรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่าประธานกรรมการ
2. นางบัวชมพู พลไชยโรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐานกรรมการ
3. นางอรุณี บุญทวีโรงเรียนบ้านคำเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสาวจินตนา ภัทรมณีโชติโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาววรติยา ผาบุตราโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
3. นางบุษราคัม คลังดงเค็งโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางปิยานุช มูลหลวงโรงเรียนบ้านดงยางประธานกรรมการ
2. นางจิระพา วงศ์เทพโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
3. นางพิศมัย ขวัญกลางโรงเรียนบ้านหนองหมีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายพยงค์ สมประสงค์โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมีประธานกรรมการ
2. นางสาวนิดา ชูมานะโรงเรียนบ้านนาเวียงกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ บุตรเรืองโรงเรียนบ้านโสกท่าลาดฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายวีระ พันธ์เพชรโรงเรียนบ้านโพนดินแดงประธานกรรมการ
2. นางสุมาริน ทวิตชาติโรงเรียนโคกกลางกรรมการ
3. นางสุภาพ ชมภูพาสโรงเรียนม่วงกาชังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางอรวรรณ วินัยโกศลโรงเรียนบ้านม่วงไข่ประธานกรรมการ
2. นางละออง ศรีกาโรงเรียนบ้านหนองเรืิอกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ พรมโสภาโรงเรียนบ้านคำสร้างช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางนุชนาถ สุราสาโรงเรียนบ้านหนองเหี่ยประธานกรรมการ
2. นางศรุตา หาญห้าวโรงเรียนบ้ารคำไผ่ฯกรรมการ
3. นางวราภรณ์ สวัสดิ์ตระกูลโรงเรียนบ้านป่าตองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายธีระพล อ่อนพฤกษ์ภูมิโรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาวประธานกรรมการ
2. นางทิพย์วรรณ เมืองพิลโรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำกรรมการ
3. นางธราธร ชัยวิวัฒน์ตระกูลโรงเรียนอนุบาลเลิงนกทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายดั่งหวัง บุญหาญโรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบกประธานกรรมการ
2. นายสมจิตร สมประสงค์โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัวกรรมการ
3. นางอรุณรัตน์ ในจิตต์โรงเรียนกุดกว้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายศักดิ์ธำรง เพิ่มผลโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสินีรินทร์ นรบุตรโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวศิริพร วงษ์ศรีแก้วโรงเรียนกรรมการ
4. นางมาลินี รักชื่อโรงเรียนบ้านดอนฮีกรรมการ
5. นางธิฌานันท์ ป้องกันโรงเรียนบ้านแดงหนองแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายอินทร์ตอง คลังดงเค็งโรงเรียนบ้านผักกะย่าประธานกรรมการ
2. นางสาวนัฐกฤตา สีลาเหลี่ยมโรงเรียนกรรมการ
3. นางวิริยา สองจันทร์โรงเรียนกรรมการ
4. นางมินตรา สายรัตน์โรงเรียนบ้านดอนฮีกรรมการ
5. นางสาวดาวเรือง สว่างแสงโรงเรียนบ้านหนองชุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายพูลสวัสดิ์ ศรีวะสุทธิ์โรงเรียนบ้านโนนยางประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา อ่ำแพรโรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญกรรมการ
3. นางเอลียาห์ ผลดีโรงเรียนบ้านศรีแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางยี่สุ่น โรจนคุณธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็งประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ รวมแก้วโรงเรียนบ้านหนองแข้กรรมการ
3. นางพรนิภา ภิรมกิจโรงเรียนบ้านดงสวรรค์กรรมการ
4. นางดวงจันทร์ พรมแพงโรงเรียนบ้านส้มผ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางยี่สุ่น โรจนคุณธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็งประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ รวมแก้วโรงเรียนบ้านหนองแข้กรรมการ
3. นางพรนิภา ภิรมกิจโรงเรียนบ้านดงสวรรค์กรรมการ
4. นางดวงจันทร์ พรมแพงโรงเรียนบ้านส้มผ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นายบัวบอน แสนโสมโรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ประธานกรรมการ
2. นางเณริศรา ว่องไวโรงเรียนบ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหินกรรมการ
3. นางมยุรฉัตร ไปใกล้โรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นางเอมอร แม้นพวกโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการ
5. นายรุ่งเพชร พรทิพย์โรงเรียนบ้านช่องเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นายบัวบอน แสนโสมโรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ประธานกรรมการ
2. นางเณริศรา ว่องไวโรงเรียนบ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหินกรรมการ
3. นางมยุรฉัตร ไปใกล้โรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นางเอมอร แม้นพวกโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการ
5. นายรุ่งเพชร พรทิพย์โรงเรียนบ้านช่องเม็กกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายอานนท์ กฤษณกาฬโรงเรียนบ้านกุดกว้างประธานกรรมการ
2. นายไชยทวี อารักษ์โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำกรรมการ
3. นายแสงตะวัน ปิ่นตาโรงเรียนบ้านไทยเจริญกรรมการ
4. นายไกรทอง ผิวทองโรงเรียนบ้านช่องเม็กกรรมการ
5. นางสาวบุษกร ศรีชนะโรงเรียนบ้านหนองหมีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายจิำรัส นามมั่นโรงเรียนบ้านช่องเม็กประธานกรรมการ
2. นายวรชาติ ธนาคุณโรงเรียนบ้านนาจานเจริญวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายพุฒิพงศ์ บุญยโพธิโรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลากรรมการ
4. นางสาวแสงเพชร ศรีสุพรรณโรงเรียนบ้านดอนฮีกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ สระเพชรโรงเรียนบ้านคำผักหนามกรรมการ
6. นายวัฒนา วงษ์อินตาโรงเรียนบ้านคำน้ำสร้างกรรมการ
7. นายสมศัก์ดิ หอมหวลโรงเรียนบ้านช่องเม็กกรรมการ
8. นายแสงสวัสดิ์ พรมชาติโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
9. นายสมชัย พรมศรีโรงเรียนบ้านคำเกิดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพร สมดีโรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพรประธานกรรมการ
2. นายทวีวัฒน์ ศรีวะรมย์โรงเรียนบ้านดู่ลาดรองประธานกรรมการ
3. นายทองพูล บุญประสพโรงเรียนบ้านหนองบากกรรมการ
4. นายทองพูล บุญปกโรงเรียนบ้านคำครตากรรมการ
5. นางเข็มทอง พงษาปานโรงเรียนบ้านโนนประทายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสถิต จิตรมาสโรงเรียนบ้านหวายกุดสว่างประธานกรรมการ
2. นางปวีณา รวมธรรมโรงเรียนบ้านกุดแห่กรรมการ
3. นายปรีชา ศรีอุุบลโรงเรียนบ้านกุดเชียงหมีกรรมการ
4. นางวิเศษ แสนพงษ์โรงเรียนบ้านดงยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายสถิต จิตรมาสโรงเรียนบ้านหวายกุดสว่างประธานกรรมการ
2. นางปวีณา รวมธรรมโรงเรียนบ้านกุดแห่กรรมการ
3. นายปรีชา ศรีอุุบลโรงเรียนบ้านกุดเชียงหมีกรรมการ
4. นางวิเศษ แสนพงษ์โรงเรียนบ้านดงยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายเคลื่อนศักดิ์ โสมณวัฒน์โรงเรียนบ้านโนนหาดประธานกรรมการ
2. นายจรัส บูรณกิตติโรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่ากรรมการ
3. นายชาตรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนบ้านนาเวียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ ไชยสัตย์โรงเรียนบ้านป่าขี้ยางประธานกรรมการ
2. นายวินัย ยิ่งวงศ์โรงเรียนไทยเจริญกรรมการ
3. นายประเสริฐ เรียงลิลาโรงเรียนบ้านหนองหมีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายวิทยา บุญลักษณ์โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำประธานกรรมการ
2. นางเดือนเพ็ญ ธามณีโรงเรียนอนุบาลเลิงนกทากรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ อุดแก้วโรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายวิทยา บุญลักษณ์โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำประธานกรรมการ
2. นางเดือนเพ็ญ ธามณีโรงเรียนอนุบาลเลิงนกทากรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ อุดแก้วโรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นางสุภัทตา ไกรศรีโรงเรียนบ้านนาเรียงประธานกรรมการ
2. นายนิวัติ เปรยรัตน์โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อยกรรมการ
3. นายสมจิตร แสงบุญโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาดกรรมการ
4. นายสังคม ธนูชาญโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายวันชัย คันธะพันธ์โรงเรียนโพงประธานกรรมการ
2. นายกังวาน อุ่นศิริวงศ์โรงเรียนสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพ ที่ 143กรรมการ
3. นางนิดหน่อย บุญลิลาโรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายประกาศ ทุมอนันต์โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิมประธานกรรมการ
2. นายทองดี คณะสีโรงเรียนบ้านหนองเลิงคำกรรมการ
3. นายสนอง ศักดิ์ขวาโรงเรียนบ้านดงสำราญกรรมการ
4. นายประเสริฐ สุดบอนิจโรงเรียนบ้านคำก้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายประกาศ ทุมอนันต์โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิมประธานกรรมการ
2. นายทองดี คณะสีโรงเรียนบ้านหนองเลิงคำกรรมการ
3. นายสนอง ศักดิ์ขวาโรงเรียนบ้านดงสำราญกรรมการ
4. นายประเสริฐ สุดบอนิจโรงเรียนบ้านคำก้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายประกาศ ทุมอนันต์โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิมประธานกรรมการ
2. นายทองดี คณะสีโรงเรียนบ้านหนองเลิงคำกรรมการ
3. นายสนอง ศักดิ์ขวาโรงเรียนบ้านดงสำราญกรรมการ
4. นายประเสริฐ สุดบอนิจโรงเรียนบ้านคำก้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ ทองโกฏิโรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบกประธานกรรมการ
2. นายนนทกรานต์ โบราณมูลโรงเรียนอนุบาลกุดชุมกรรมการ
3. นางสาววันทนีย์ ศรีสำอางค์โรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายชูชาติ อาจหาญโรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่ประธานกรรมการ
2. นายพรมมา ศรีวะโสภาโรงเรียนหนองสองห้องฯกรรมการ
3. นายรังสรรค์ งามสายโรงเรียนหนองบากกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายนพดล โพธิเสนโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิศิษฐ์ศักดิ์ แวดล้อมโรงเรียนกรรมการ
3. นายชุมพล หอมหวลโรงเรียนบ้านทรายมูลประชาราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสมชัย ดอกพิกุลโรงเรียนบ้านเตาไหประธานกรรมการ
2. นายประกาศ กุลสิงห์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
3. นายวีรยุทธ เวสาโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชัชวาลย์ คำนติกรกิจโรงเรียนบ้านไทยเจริญประธานกรรมการ
2. นายพิชาญ เมืองหงษ์โรงเรียนบ้านนาเฮืองฯกรรมการ
3. นายมนตรี ศิริดลโรงเรียนชุมชนกำแมดกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสบายจิตต์ วงษ์ศรีแก้วโรงเรียนบ้านโสกผักหวานประธานกรรมการ
2. นายบุญลอด อาจวิชัยโรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำกรรมการ
3. นายวีรชัย มันดินแดงโรงเรียนบ้านโคกสุวรรณกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสบายจิตต์ วงษ์ศรีแก้วโรงเรียนบ้านโสกผักหวานกรรมการ
2. นายบุญลอด อาจวิชัยโรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำกรรมการ
3. นายวีระชัย มันดินแดงโรงเรียนบ้านโคกสุวรรณกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายเชิดศักดิ์ ฉัตรสุวรรณโรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนฯประธานกรรมการ
2. นายกรุงศรี พิมพรหมโรงเรียนบ้านเหล่าตำแยกรรมการ
3. นางสาวอัจราภรณ์ สาริบูรณ์โรงเรียนบ้านโคกนาโกกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายเชิดศักดิ์ ฉัตรสุวรรณโรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนฯประธานกรรมการ
2. นายกรุงศรี พิมพรหมโรงเรียนบ้านเหล่าตำแยกรรมการ
3. นางสาวอัจราภรณ์ สาริยูรณ์โรงเรียนบ้านโคกนาโกกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายอานนท์ กุมารสิทธิ์โรงเรียนบ้านผักกะย่าประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย เหมนวลโรงเรียนบ้านโพงกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวิศิษย์ศักดิ์ แวดล้อมโรงเรียนอนุบาลเลิงนกทากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม ทุราชโรงเรียนบ้านหวายประธานกรรมการ
2. นายวีระ สีมันตะโรงเรียนบ้านนาเรียงกรรมการ
3. นายปฎิวัติ เวฬุวนารักษ์โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 142กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายนิรุทธ์ ได้พึ่งโรงเรียนบ้านเตาไหประธานกรรมการ
2. นายเสถียร นิลบุตรโรงเรียนบ้านกรรมการ
3. นายชยานุวัฒน์ หมุนโยโรงเรียนบ้านกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีกัญจนดิฐ วันทาโรงเรียนบ้านคึมชาดฯประธานกรรมการ
2. นายสงวน สามารถกุลโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นายพฤฒชัย เรืองวัณณภาโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายปรีดี ขุมทองโรงเรียนบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นายอภิชิต สวัสดิ์จิตรโรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ ทองน้อยโรงเรียนบ้านกุดหินกรรมการ
4. นางทองปิน ตรีภพโรงเรียนบ้านดงมะไฟกรรมการ
5. นางเรไร ดอกไม้โรงเรียนบ้านม่วงกาชังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายปรีดี ขุมทองโรงเรียนบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นายอภิชิต สวัสดิ์จิตรโรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ ทองน้อยโรงเรียนบ้านกุดหินกรรมการ
4. นางทองปิน ตรีภพโรงเรียนบ้านดงมะไฟกรรมการ
5. นางเรไร ดอกไม้โรงเรียนบ้านม่วงกาชังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายพิชัย พรมมาโรงเรียนบ้านโนนแดงประธานกรรมการ
2. นายสาลิกา วิเศษดีโรงเรียนบ้านโสกท่าลาดฯกรรมการ
3. นายมานพ โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐกรรมการ
4. นายศรีปทุม สุวะศรีโรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัวกรรมการ
5. นางไพรวัลย์ พันธ์เลิศโรงเรียนบ้านกลางสระเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายพิชัย พรมมาโรงเรียนบ้านโนนแดงประธานกรรมการ
2. นายสาลิกา วิเศษดีโรงเรียนบ้านโสกท่าลาดฯกรรมการ
3. นายมานพ โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐกรรมการ
4. นายศรีปทุม สุวะศรีโรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัวกรรมการ
5. นางไพรวัลย์ พันธ์เลิศโรงเรียนบ้านกลางสระเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางมะลิสด วงษ์ศรีแก้วโรงเรียนบ้านคำน้ำสร้างประธานกรรมการ
2. นางกานดา ทองใบโรงเรียนบ้านหัวงัวฯกรรมการ
3. นางสุพรรณ ตะไนศรีโรงเรียนบ้านช่องเม็กกรรมการ
4. นางภรภัทร สุวรรณพันธ์โรงเรียนบ้านคำกลางกรรมการ
5. นางปรมาภรณ์ ทองไชยโรงเรียนบ้านคำเกิ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางอรทิพย์ บุเงินโรงเรียนบ้านหนองแข้ประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดวง แท่งหินโรงเรียนโคกพระเจ้าโนนรังกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ สุขสำราญโรงเรียนบ้านพรหมนิยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายเจษฎาพร พลหาญโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย เสาหินโรงเรียนบ้านมันปลากรรมการ
3. นางสาวสมปาน ยวงแก้วโรงเรียนบ้านดู่ลาดกรรมการ
4. นางชมเชย สมหาโรงเรียนบ้านโพนดินแดงกรรมการ
5. นางนรินทร์ พรมรัตน์โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางพรรณวิไล มุรีศรีโรงเรียนบ้านหนองสำโรงประธานกรรมการ
2. นายชวลิต สมคะเณย์โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทากรรมการ
3. นางอนงค์ เกิดศรีทองโรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเจษฎาพร พลหาญโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย เสาหินโรงเรียนบ้านมันปลากรรมการ
3. นางสาวสมปาน ยวงแก้วโรงเรียนบ้านดู่ลาดกรรมการ
4. นางชมเชย สมหาโรงเรียนบ้านโพนดินแดงกรรมการ
5. นางนรินทร์ พรมรัตน์โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอรทิพย์ บุเงินโรงเรียนหนองแข้ประธานกรรมการ
2. นางธัลย์วดี ธนโชติสกุลวานิชโรงเรียนหนองแคนน้อยกรรมการ
3. นางพินนิภา สุภาพโรงเรียนม่วงกาชังกรรมการ
4. นางเนรมิตร โสภาพโรงเรียนหนองแคนกรรมการ
5. นางสาวภัทรวดี กาลจักรโรงเรียนโคกกอกหินเหล็กไฟกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางเกษร บานชลโรงเรียนบ้านดงสำราญประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา วงศ์ษาโรงเรียนบ้านหนองแคนน้อยกรรมการ
3. นางพินนิภา สุภาพโรงเรียนบ้านม่วงกาซังกรรมการ
4. นางเนรมิต โสภาพโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวภัทรวดี กาลจักรโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางวนิดา ศรีชนะโรงเรียนบ้านหัวนาประธานกรรมการ
2. นางวรรณภา วิริยะพันธ์โรงเรียนบ้านพอกฯกรรมการ
3. นางอุรา เวฬุวนารักษ์โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่กรรมการ
4. นางรัตนา ไชยสุทธิ์โรงเรียนบ้านกุดหินกรรมการ
5. นางหนูเล็ก โคตรสาโรงเรียนบ้านหนองสนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวนิดา ศรีชนะโรงเรียนบ้านหัวนาประธานกรรมการ
2. นางวรรณภา วิริยะพันธ์โรงเรียนบ้านพอกฯกรรมการ
3. นางอุรา เวฬุวนารักษ์โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่กรรมการ
4. นางรัตนา ไชยสุทธิ์โรงเรียนบ้านกุดแห่กรรมการ
5. นางหนูเล็ก โคตรสาโรงเรียนบ้านหนองสนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางวาสนา วารีศรีโรงเรียนบ้านดงสำราญประธานกรรมการ
2. นางพวงพันธ์ ชาบุตรชินโรงเรียนบ้านโพนดินแดงกรรมการ
3. นางพันธุ์ทาลักษณ์ สดสร้อยโรงเรียนบ้านหนองเลิงคำกรรมการ
4. นางเยาวพร ราษฎรดีโรงเรียนบ้านหนองบากกรรมการ
5. นางสุทธิดา ตานุชนม์โรงเรียนบ้านสองครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางวิมลรัตน์ วรรณอ่อนโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือยประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี เกื้อทานโรงเรียนบ้านป่าตองกรรมการ
3. นายอาคม ธานีโรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสุภาพ คำภูเงินโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
5. นางอัมพร พุตแก้วโรงเรียนบ้านกุดแห่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางวิมลรัตน์ วรรณอ่อนโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือยประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี เกื้อทานโรงเรียนบ้านป่าตองกรรมการ
3. นายอาคม ธานีโรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสุภาพ คำภูเงินโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
5. นางอัมพร พุตแก้วโรงเรียนบ้านกุดแห่กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางทองคำ ศิริมงคลเกษโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางสราญจิต สรรพาวุธโรงเรียนบ้านดอนฮีรองประธานกรรมการ
3. นายสมยศ บุญจันทร์สุนีย์โรงเรียนบ้านสามแยกภุกอยกรรมการ
4. นางสุมาลี พรมชาติโรงเรียนโคกก่องดอนนกชุมกรรมการ
5. นางศรีแพร นักบุญโรงเรียนบ้านกลางสระเกษกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางนิราวัลย์ นาใต้โรงเรียนบ้านคำสร้างช้างประธานกรรมการ
2. นางณัตฐินีภรณ์ ทานะเวชโรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่ากรรมการ
3. นางธัญลักษณ์ แก้วสุขโรงเรียนบ้านหนองเลิงคำกรรมการ
4. นางรำไพ แสนสิ่งโรงเรียนบ้านโคกนาโกกรรมการ
5. นางวินางลอง เมืองมัจฉาโรงเรียนบ้านดู่ลาดกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางประภา ผุดผ่องโรงเรียนบ้านทรายมูลประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี งามสุขโรงเรียนสร้างมิ่งฯกรรมการ
3. นางสาวรัชนี ศรีธรรมโรงเรียนบ้านกระจายกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางกาญจนา สิงหราโรงเรียนอนุบาลเลิงนกทาประธานกรรมการ
2. นางพรรณณัฏฏา คำขาดโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุทธิรักษ์ แสงกล้าโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางภิรมย์รักษ์ ราชชมภูโรงเรียนหนองยางห้วยสะแบกกรรมการ
2. นางหนูเพียร พันธ์เลิศโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นางทิพย์แกสร จันทร์สว่างโรงเรียนบ้านโพงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางภิรมย์รักษ์ ราชชมภูโรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบกประธานกรรมการ
2. นางหนูเพียร พันธ์เลิศโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นางบุษยากร จันทร์สว่างโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางภิรมย์รักษ์ ราชชมภูโรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบกกรรมการ
2. นางหนูเพียร พันธ์เลิศโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นางทิพย์แกสร จันทร์สว่างโรงเรียนบ้านโพงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางภิรมย์รักษ์ ราชชมภูโรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบกประธานกรรมการ
2. นางหนูเพียร พันธ์เลิศโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นางบุษยากร จันทร์สว่างโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางภิรมย์รักษ์ ราชชมภูโรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบกประธานกรรมการ
2. นางหนูเพียร พันธ์เลิศโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นางทิพย์แกสร จันทร์สว่างโรงเรียนบ้านโพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายอัมพร บริบูรณ์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางจันทร์สุดา เปรยรัตน์โรงเรียนกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ ทองใบโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางทิพวัลย์ สุวรรณมุขโรงเรียนบ้านโนนยางประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา สมประสงค์โรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวกาญจนาพร ศรีมันตะโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทิพวัลย์ สุวรรณมุขโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา สมประสงค์โรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวกาญจนาพร ศรีมันตะโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัมพร มูลสารโรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐานประธานกรรมการ
2. นางสุทธิดา ระวิวรรณโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวดรุณี สายสมุทรโรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางรินลดา แสงวงศ์โรงเรียนบ้านโพงประธานกรรมการ
2. นางนัฐิยา ผุดผ่องโรงเรียนบ้านสองครกรรมการ
3. นางไพรแ แสงบุญโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาดฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรินลดา แสงวงศ์โรงเรียนบ้านโพงประธานกรรมการ
2. นางนัฐิยา ผุดผ่องโรงเรียนบ้านสองครกรรมการ
3. นางไพร แสงบุญโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาดฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางรินลดา แสงวงศ์โรงเรียนบ้านโพงประธานกรรมการ
2. นางนัฐิยา ผุดผ่องโรงเรียนบ้านสองครกรรมการ
3. นางไพร แสงบุญโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาดฯกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ น่าบัณฑิตโรงเรียนบ้านหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นางรัชนีวรรณ สายจันดาโรงเรียนบ้านพอกฯกรรมการ
3. นายทองใบ วรรณดีโรงเรียนบ้านหนองหมีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจำนง ถมปัทม์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา วงศ์อินตาโรงเรียนกรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ เคนโยธาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจำนง ถมปัทม์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา วงศ์อินตาโรงเรียนกรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ เคนโยธาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางซ่อนกลิ่น จิตธรรมโรงเรียนบ้านดงยางประธานกรรมการ
2. นายชนธัญ แสงเสนโรงเรียนกรรมการ
3. นางปัทมาภรณ์ ม่วงมูลตรีโรงเรียนบ้านโนนประทายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางซ่อนกลิ่น จิตธรรมโรงเรียนบ้านดงยางประธานกรรมการ
2. นางปัทมาภรณ์ ม่วงมูลตรีโรงเรียนบ้านโนนประทายกรรมการ
3. นายสำราญ เนื่องกัลยาโรงเรียนบ้านกระจายกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]