หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ยโสธร เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านโนนยาง 51 39 81.25% 6 12.5% 2 4.17% 1 2.08% 48
2 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 42 27 67.5% 6 15% 5 12.5% 2 5% 40
3 โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 41 22 57.89% 11 28.95% 3 7.89% 2 5.26% 38
4 โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 30 22 78.57% 6 21.43% 0 0% 0 0% 28
5 โรงเรียนบ้านหนองชุม 33 21 63.64% 9 27.27% 3 9.09% 0 0% 33
6 โรงเรียนบ้านหนองแข้ 24 21 87.5% 3 12.5% 0 0% 0 0% 24
7 โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 27 21 77.78% 2 7.41% 3 11.11% 1 3.7% 27
8 โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 26 20 76.92% 4 15.38% 2 7.69% 0 0% 26
9 โรงเรียนบ้านโนนประทาย 32 19 76% 3 12% 0 0% 3 12% 25
10 โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ 26 19 76% 3 12% 0 0% 3 12% 25
11 โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง 31 18 58.06% 6 19.35% 5 16.13% 2 6.45% 31
12 โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 29 17 62.96% 6 22.22% 2 7.41% 2 7.41% 27
13 โรงเรียนบ้านโคกนาโก 33 17 58.62% 6 20.69% 1 3.45% 5 17.24% 29
14 โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก 32 17 60.71% 1 3.57% 6 21.43% 4 14.29% 28
15 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 27 15 55.56% 7 25.93% 4 14.81% 1 3.7% 27
16 โรงเรียนบ้านช่องเม็ก 27 14 56% 3 12% 5 20% 3 12% 25
17 โรงเรียนบ้านดอนฮี 15 14 93.33% 0 0% 0 0% 1 6.67% 15
18 โรงเรียนบ้านหนองแคน 21 13 61.9% 7 33.33% 0 0% 1 4.76% 21
19 โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ 26 12 46.15% 8 30.77% 2 7.69% 4 15.38% 26
20 โรงเรียนบ้านสุขเกษม 18 12 66.67% 4 22.22% 1 5.56% 1 5.56% 18
21 โรงเรียนโพง 29 12 63.16% 2 10.53% 1 5.26% 4 21.05% 19
22 โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 21 12 70.59% 2 11.76% 1 5.88% 2 11.76% 17
23 โรงเรียนบ้านหนองบาก 15 12 85.71% 1 7.14% 0 0% 1 7.14% 14
24 โรงเรียนบ้านเตาไห 31 11 37.93% 7 24.14% 6 20.69% 5 17.24% 29
25 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 27 11 47.83% 7 30.43% 4 17.39% 1 4.35% 23
26 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 24 11 61.11% 6 33.33% 1 5.56% 0 0% 18
27 โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา 23 11 50% 5 22.73% 3 13.64% 3 13.64% 22
28 โรงเรียนบ้านผักกะย่า 18 11 73.33% 3 20% 0 0% 1 6.67% 15
29 โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา 22 11 57.89% 2 10.53% 4 21.05% 2 10.53% 19
30 โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 12 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
31 โรงเรียนน้อมเกล้า 18 10 62.5% 3 18.75% 2 12.5% 1 6.25% 16
32 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 18 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
33 โรงเรียนนาดี(คุรุประชารัฐ) 15 10 66.67% 2 13.33% 1 6.67% 2 13.33% 15
34 โรงเรียนบ้านหนองบอน 18 10 62.5% 1 6.25% 1 6.25% 4 25% 16
35 โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ 16 9 56.25% 2 12.5% 3 18.75% 2 12.5% 16
36 โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา 12 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
37 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 13 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
38 โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง 13 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
39 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 13 8 61.54% 1 7.69% 2 15.38% 2 15.38% 13
40 โรงเรียนบ้านโนนหาด 10 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
41 โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 24 7 36.84% 7 36.84% 3 15.79% 2 10.53% 19
42 โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 24 7 41.18% 5 29.41% 2 11.76% 3 17.65% 17
43 โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย 14 7 53.85% 3 23.08% 2 15.38% 1 7.69% 13
44 โรงเรียนบ้านนาเวียง 19 7 46.67% 3 20% 1 6.67% 4 26.67% 15
45 โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 15 7 53.85% 2 15.38% 1 7.69% 3 23.08% 13
46 โรงเรียนบ้านกุดแดง 11 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
47 โรงเรียนกระจาย 13 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
48 โรงเรียนบ้านนาโส่ 10 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
49 โรงเรียนบ้านป่าชาด 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
50 โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
51 โรงเรียนบ้านสองคร 10 7 77.78% 0 0% 2 22.22% 0 0% 9
52 โรงเรียนบ้านหนองโสน 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
53 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 17 6 35.29% 6 35.29% 1 5.88% 4 23.53% 17
54 โรงเรียนบ้านหวาย 15 6 46.15% 3 23.08% 3 23.08% 1 7.69% 13
55 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด 11 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
56 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 22 6 40% 3 20% 0 0% 6 40% 15
57 โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 13 6 50% 2 16.67% 2 16.67% 2 16.67% 12
58 โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ 12 6 50% 2 16.67% 2 16.67% 2 16.67% 12
59 โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 10 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
60 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
61 โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 10 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
62 โรงเรียนบ้านดงสำราญ 7 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
63 โรงเรียนอนุบาลสมนึก 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
64 โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
65 โรงเรียนบ้านหนองบึง 11 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
66 โรงเรียนบ้านหนองสนม 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
67 โรงเรียนบ้านนาโป่ง 9 5 55.56% 1 11.11% 3 33.33% 0 0% 9
68 โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
69 โรงเรียนบ้านคำเตย 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
70 โรงเรียนบ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
71 โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ป่าติ้ว) 7 5 71.43% 0 0% 0 0% 2 28.57% 7
72 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
73 โรงเรียนบ้านหนองหมี 15 4 33.33% 5 41.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
74 โรงเรียนนาจาน 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
75 โรงเรียนบ้านสมสะอาด 11 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
76 โรงเรียนบ้านนิคม 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
77 โรงเรียนบ้านหัวนา 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
78 โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
79 โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก 8 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
80 โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
81 โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) 9 4 50% 1 12.5% 0 0% 3 37.5% 8
82 โรงเรียนดู่ลาด 8 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
83 โรงเรียนบ้านกุดแห่ 8 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
84 โรงเรียนนาโพธิ์อ่างสร้างหิน 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
85 โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
86 โรงเรียนบ้านคำครตา 7 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 2 28.57% 7
87 โรงเรียนบ้านนาซึม 6 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
88 โรงเรียนบ้านนางาม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
89 โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 13 3 30% 6 60% 0 0% 1 10% 10
90 โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี 10 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
91 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน 8 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
92 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด 9 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
93 โรงเรียนหนองแหน 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
94 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
95 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
96 โรงเรียนบ้านโนนแดง 8 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 2 25% 8
97 โรงเรียนบ้านนาเรียง 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
98 โรงเรียนโนนใหญ่ 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
99 โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
100 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
101 โรงเรียนบ้านโป่ง (คำประชานุกูล) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
102 โรงเรียนบ้านห้วยยางฯ 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
103 โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
104 โรงเรียนบ้านม่วงไข่ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
105 โรงเรียนสีสุก 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
106 โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
107 โรงเรียนบ้านคำก้าว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนบ้านป่าตาว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
109 โรงเรียนบ้านโพนดินแดง 6 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
110 โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 7 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
111 โรงเรียนบ้านบะคอม 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
112 โรงเรียนบ้านกุดสำโรง 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
113 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
114 โรงเรียนคึมชาดตาดบกศรีสมพร 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
115 โรงเรียนบ้ายโคกก่อง 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
116 โรงเรียนบ้านดอนมะซ่อม 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
117 โรงเรียนบ้านหนองแก 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
118 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 7 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
119 โรงเรียนท่าศิลา 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
120 โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
121 โรงเรียนบ้านดงยาง (คุรุราษฏร์บำรุง) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
122 โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
123 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว 5 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
124 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 6 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
125 โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาคำม่วงไข่) 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
126 โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
127 โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
128 โรงเรียนบ้านคำเกิ่ง 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
129 โรงเรียนบ้านโสกน้ำใส 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านคำเลา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียนบ้านสามัคคี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
133 โรงเรียนพรหมนิยม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนอนุบาลจำรูญพุทธรินทร์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
135 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 6 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
136 โรงเรียนบ้านคำกลาง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
137 โรงเรียนบ้านป่าขี้ยาง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
138 โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ 5 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
139 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
140 โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 5 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
141 โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
142 โรงเรียนบ้านบุ่งค้า 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านคึมยาว 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนบ้านด่าน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านน้ำคำ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
147 โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านเหล่าเมย 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
150 โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
151 โรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนบ้านคำแขนศอก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนบ้านนาทม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนบ้านมันปลา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนแยประชาสรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 5 0 0% 5 100% 0 0% 0 0% 5
159 โรงเรียนโสกน้ำขาว 5 0 0% 4 80% 1 20% 0 0% 5
160 โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 6 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
161 โรงเรียนบ้านกุดหิน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
162 โรงเรียนกุดไกรสร 4 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
163 โรงเรียนบ้านห้องแซง 5 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
164 โรงเรียนบ้านคำบอน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านหนองไก่ขาว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านโพธิญาณ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
171 โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
172 โรงเรียนบ้านม่วง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
173 โรงเรียนบ้านป่าตอง 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
174 โรงเรียนบ้านศรีสว่าง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
175 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
176 โรงเรียนอนุบาลสายสมร 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
177 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 3 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
179 โรงเรียนบ้านดงสวาง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
180 โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
181 โรงเรียนบ้านพืชคาม 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
182 โรงเรียนบ้านดอนม่วงป่าโมง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
183 โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]