สรุปเหรียญรางวัล สพป. ยโสธร เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโนนยาง 34 6 2 1 42
2 อนุบาลเลิงนกทา 26 6 5 2 37
3 บ้านคำสร้างช้าง 22 11 3 2 36
4 กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 22 6 0 0 28
5 บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 21 2 3 1 26
6 ซ่งแย้ทิพยา 20 4 2 0 26
7 บ้านหนองแข้ 20 3 0 0 23
8 บ้านหนองชุม 19 9 3 0 31
9 บ้านโนนประทาย 19 3 0 3 22
10 อนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ 19 3 0 3 22
11 บ้านม่วงกาชัง 17 6 5 2 28
12 บ้านโคกกลาง 15 7 4 1 26
13 บ้านโคกนาโก 15 5 1 4 21
14 บ้านหนองยางห้วยสะแบก 15 1 5 4 21
15 บ้านช่องเม็ก 14 3 5 3 22
16 บ้านดอนฮี 14 0 0 1 14
17 บ้านหนองแคน 13 7 0 1 20
18 มารีย์นุเคราะห์ 12 8 2 4 22
19 บ้านคำน้ำสร้าง 12 6 2 2 20
20 บ้านสุขเกษม 12 4 1 1 17
21 บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 12 2 1 2 15
22 บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 11 6 4 1 21
23 ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 11 6 1 0 18
24 บ้านห้วยแก้งหนองศาลา 11 5 3 3 19
25 โพง 11 2 1 3 14
26 บ้านเตาไห 10 6 6 5 22
27 ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 10 3 0 0 13
28 เทศบาลเลิงนกทา 10 2 4 2 16
29 บ้านหนองบอน 10 1 1 4 12
30 บ้านหนองบาก 10 1 0 1 11
31 บ้านหนองเลิงคำ 9 2 3 2 14
32 น้อมเกล้า 9 2 2 1 13
33 บ้านศรีแก้ว 8 2 2 0 12
34 บ้านแดงหนองแซง 8 2 1 1 11
35 บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 8 1 2 1 11
36 บ้านโนนหาด 8 1 0 1 9
37 บ้านผักกะย่า 8 1 0 1 9
38 บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 8 1 0 0 9
39 บ้านส้มผ่อ 7 5 2 3 14
40 บ้านหนองแคนน้อย 7 3 2 1 12
41 นาดี(คุรุประชารัฐ) 7 2 1 2 10
42 บ้านกุดแดง 7 2 1 1 10
43 บ้านนาโส่ 7 1 2 0 10
44 บ้านป่าชาด 7 1 0 0 8
45 บ้านหนองเหี่ย 7 1 0 0 8
46 บ้านหนองโสน 7 0 0 0 7
47 บ้านดงมะไฟ 6 6 1 4 13
48 บ้านหวาย 6 3 3 1 12
49 บ้านนาเวียง 6 3 1 4 10
50 ชุมชนบ้านกำแมด 6 3 1 1 10
51 บ้านเซซ่งพัฒนา 6 3 1 0 10
52 บ้านกลางสระเกษ 6 2 2 2 10
53 บ้านโคกเจริญ 6 1 0 0 7
54 บ้านสองคร 6 0 2 0 8
55 กระจาย 6 0 1 0 7
56 บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 5 3 0 2 8
57 อนุบาลสมนึก 5 3 0 0 8
58 ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 5 2 2 2 9
59 บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 5 2 2 0 9
60 ชุมชนห้องแซงวิทยา 5 2 1 1 8
61 บ้านหนองบึง 5 2 0 2 7
62 บ้านนาโป่ง 5 1 3 0 9
63 บ้านคำผักหนาม 5 1 1 2 7
64 บ้านสามแยกภูกอย 5 1 1 0 7
65 บ้านคำเตย 5 1 0 1 6
66 บ้านหนองสนม 5 1 0 0 6
67 บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ 5 0 1 0 6
68 บ้านดงสำราญ 5 0 0 1 5
69 บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 5 0 0 0 5
70 บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 4 6 2 1 12
71 บ้านหนองหมี 4 5 2 1 11
72 นาจาน 4 4 0 0 8
73 บ้านสมสะอาด 4 3 2 1 9
74 บ้านหัวนา 4 3 0 0 7
75 ชุมชนบ้านนากอกหนองบก 4 1 2 1 7
76 บ้านหนองเมืองกลาง 4 1 1 1 6
77 บ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) 4 1 0 3 5
78 นาโพธิ์อ่างสร้างหิน 4 1 0 1 5
79 บ้านกุดแห่ 4 1 0 1 5
80 บ้านนาเซแสงวิไล 4 1 0 0 5
81 บ้านคำครตา 4 0 1 2 5
82 บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 4 0 0 0 4
83 บ้านนางาม 4 0 0 0 4
84 บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 3 6 0 1 9
85 บ้านกุดเชียงหมี 3 3 1 2 7
86 บ้านนิคม 3 3 1 1 7
87 ชุมชนบ้านศรีฐาน 3 3 0 1 6
88 หนองแหน 3 2 2 1 7
89 บ้านหนองแสงโคกสะอาด 3 2 2 1 7
90 บ้านหินสิ่ว 3 2 1 1 6
91 บ้านโนนแดง 3 1 2 2 6
92 บ้านนาเรียง 3 1 2 0 6
93 โนนใหญ่ 3 1 2 0 6
94 ดู่ลาด 3 1 0 1 4
95 บ้านโป่ง (คำประชานุกูล) 3 1 0 0 4
96 บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 3 1 0 0 4
97 บ้านหนองสำโรง 3 1 0 0 4
98 สีสุก 3 0 1 0 4
99 บ้านห้วยยางฯ 3 0 1 0 4
100 บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 3 0 1 0 4
101 บ้านโคกกลาง(ป่าติ้ว) 3 0 0 2 3
102 บ้านนาซึม 3 0 0 1 3
103 บ้านโสกผักหวาน 3 0 0 1 3
104 บ้านคำก้าว 3 0 0 0 3
105 บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 2 2 1 1 5
106 บ้านหนองตาไก้ 2 2 0 0 4
107 บ้านหนองลุมพุก 2 2 0 0 4
108 คึมชาดตาดบกศรีสมพร 2 1 1 1 4
109 บ้ายโคกก่อง 2 1 1 0 4
110 บ้านหนองแก 2 1 1 0 4
111 บ้านดอนมะซ่อม 2 1 1 0 4
112 ท่าศิลา 2 1 0 1 3
113 บ้านดงยาง (คุรุราษฏร์บำรุง) 2 1 0 0 3
114 บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ 2 1 0 0 3
115 บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 2 1 0 0 3
116 บ้านไทยเจริญ 2 0 1 1 3
117 ชุมชนบ้านโคกยาว 2 0 1 1 3
118 บ้านม่วงไข่ 2 0 1 0 3
119 บ้านสุขเกษม(สาขาคำม่วงไข่) 2 0 1 0 3
120 อนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล 2 0 1 0 3
121 บ้านเหล่าตำแย 2 0 1 0 3
122 บ้านโสกน้ำใส 2 0 0 0 2
123 บ้านกุดมะฮงดงสวาง 2 0 0 0 2
124 บ้านคำเลา 2 0 0 0 2
125 บ้านสามัคคี 2 0 0 0 2
126 บ้านโป่งหนองสิม 2 0 0 0 2
127 พรหมนิยม 2 0 0 0 2
128 อนุบาลจำรูญพุทธรินทร์ 2 0 0 0 2
129 บ้านกุดสำโรง 1 2 1 0 4
130 บ้านหนองนกเขียน 1 2 0 0 3
131 บ้านคำกลาง 1 2 0 0 3
132 บ้านป่าขี้ยาง 1 2 0 0 3
133 บ้านโชคชัยพรตาดไฮ 1 1 1 1 3
134 บ้านโคกใหญ่ 1 1 1 0 3
135 บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 1 1 0 3 2
136 บ้านท่าลาดโนนตูม 1 1 0 1 2
137 บ้านบุ่งค้า 1 1 0 0 2
138 บ้านด่าน 1 1 0 0 2
139 บ้านหนองเรือ 1 1 0 0 2
140 บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 1 1 0 0 2
141 บ้านคึมยาว 1 1 0 0 2
142 บ้านน้ำคำ 1 1 0 0 2
143 บ้านเหล่าหันทราย 1 0 1 0 2
144 บ้านโสกท่าลาดพัฒนา 1 0 1 0 2
145 บ้านเหล่าเมย 1 0 0 2 1
146 บ้านคำเกิ่ง 1 0 0 1 1
147 บ้านนาทม 1 0 0 0 1
148 บ้านป่าตาว 1 0 0 0 1
149 บ้านมันปลา 1 0 0 0 1
150 บ้านหนองหว้า 1 0 0 0 1
151 บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ 1 0 0 0 1
152 บ้านคำแขนศอก 1 0 0 0 1
153 บ้านหนองลาดควาย 1 0 0 0 1
154 แยประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
155 บ้านเสาเล้า 0 5 0 0 5
156 โสกน้ำขาว 0 4 1 0 5
157 บ้านโพนดินแดง 0 3 0 0 3
158 บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 0 2 1 2 3
159 บ้านกุดหิน 0 2 0 0 2
160 กุดไกรสร 0 1 3 0 4
161 บ้านห้องแซง 0 1 1 2 2
162 บ้านบะคอม 0 1 1 1 2
163 บ้านดงสวรรค์ 0 1 0 0 1
164 บ้านคำบอน 0 1 0 0 1
165 บ้านดอนหวาย 0 1 0 0 1
166 บ้านหนองไก่ขาว 0 1 0 0 1
167 บ้านหวายกุดสว่าง 0 1 0 0 1
168 บ้านโพธิญาณ 0 1 0 0 1
169 บ้านกุดกว้าง 0 0 2 0 2
170 บ้านม่วง 0 0 2 0 2
171 บ้านป่าตอง 0 0 1 1 1
172 บ้านศรีสว่าง 0 0 1 1 1
173 บ้านห้วยยาง 0 0 1 1 1
174 อนุบาลสายสมร 0 0 1 1 1
175 บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 0 0 1 0 1
176 บ้านแสนสำราญ 0 0 0 2 0
177 บ้านดงสวาง 0 0 0 1 0
178 บ้านแก้งนาคำ 0 0 0 1 0
179 บ้านพืชคาม 0 0 0 0 0
180 บ้านดอนม่วงป่าโมง 0 0 0 0 0
181 บ้านห้องคลองร่องคำ 0 0 0 0 0
182 บ้านเซโนนม่วง 0 0 0 0 0
รวม 906 313 163 146 1,528