สรุปเหรียญรางวัล สพป. ยโสธร เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโนนยาง 39 6 2 1 47
2 อนุบาลเลิงนกทา 27 6 5 2 38
3 บ้านคำสร้างช้าง 22 11 3 2 36
4 กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 22 6 0 0 28
5 บ้านหนองชุม 21 9 3 0 33
6 บ้านหนองแข้ 21 3 0 0 24
7 บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 21 2 3 1 26
8 ซ่งแย้ทิพยา 20 4 2 0 26
9 บ้านโนนประทาย 19 3 0 3 22
10 อนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ 19 3 0 3 22
11 บ้านม่วงกาชัง 18 6 5 2 29
12 บ้านคำน้ำสร้าง 17 6 2 2 25
13 บ้านโคกนาโก 17 6 1 5 24
14 บ้านหนองยางห้วยสะแบก 17 1 6 4 24
15 บ้านโคกกลาง 15 7 4 1 26
16 บ้านช่องเม็ก 14 3 5 3 22
17 บ้านดอนฮี 14 0 0 1 14
18 บ้านหนองแคน 13 7 0 1 20
19 มารีย์นุเคราะห์ 12 8 2 4 22
20 บ้านสุขเกษม 12 4 1 1 17
21 โพง 12 2 1 4 15
22 บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 12 2 1 2 15
23 บ้านหนองบาก 12 1 0 1 13
24 บ้านเตาไห 11 7 6 5 24
25 บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 11 7 4 1 22
26 ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 11 6 1 0 18
27 บ้านห้วยแก้งหนองศาลา 11 5 3 3 19
28 บ้านผักกะย่า 11 3 0 1 14
29 เทศบาลเลิงนกทา 11 2 4 2 17
30 บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 11 1 0 0 12
31 น้อมเกล้า 10 3 2 1 15
32 ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 10 3 0 0 13
33 นาดี(คุรุประชารัฐ) 10 2 1 2 13
34 บ้านหนองบอน 10 1 1 4 12
35 บ้านหนองเลิงคำ 9 2 3 2 14
36 บ้านเซซ่งพัฒนา 8 3 1 0 12
37 บ้านศรีแก้ว 8 2 2 0 12
38 บ้านแดงหนองแซง 8 2 1 1 11
39 บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 8 1 2 2 11
40 บ้านโนนหาด 8 1 0 1 9
41 บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 7 7 3 2 17
42 บ้านส้มผ่อ 7 5 2 3 14
43 บ้านหนองแคนน้อย 7 3 2 1 12
44 บ้านนาเวียง 7 3 1 4 11
45 บ้านคำผักหนาม 7 2 1 3 10
46 บ้านกุดแดง 7 2 1 1 10
47 กระจาย 7 2 1 0 10
48 บ้านนาโส่ 7 1 2 0 10
49 บ้านป่าชาด 7 1 0 0 8
50 บ้านหนองเหี่ย 7 1 0 0 8
51 บ้านสองคร 7 0 2 0 9
52 บ้านหนองโสน 7 0 0 0 7
53 บ้านดงมะไฟ 6 6 1 4 13
54 บ้านหวาย 6 3 3 1 12
55 ชุมชนบ้านกำแมด 6 3 1 1 10
56 บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 6 3 0 6 9
57 ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 6 2 2 2 10
58 บ้านกลางสระเกษ 6 2 2 2 10
59 บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 6 2 2 0 10
60 บ้านโคกเจริญ 6 1 0 0 7
61 บ้านดงสำราญ 6 0 0 1 6
62 บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 6 0 0 1 6
63 อนุบาลสมนึก 5 3 0 0 8
64 ชุมชนห้องแซงวิทยา 5 2 1 1 8
65 บ้านหนองบึง 5 2 0 2 7
66 บ้านหนองสนม 5 2 0 1 7
67 บ้านนาโป่ง 5 1 3 0 9
68 บ้านสามแยกภูกอย 5 1 1 0 7
69 บ้านคำเตย 5 1 0 1 6
70 บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ 5 0 1 0 6
71 บ้านโคกกลาง(ป่าติ้ว) 5 0 0 2 5
72 บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 5 0 0 0 5
73 บ้านหนองหมี 4 5 2 1 11
74 นาจาน 4 4 0 0 8
75 บ้านสมสะอาด 4 3 2 1 9
76 บ้านนิคม 4 3 1 1 8
77 บ้านหัวนา 4 3 0 0 7
78 บ้านกุดมะฮงดงสวาง 4 2 0 0 6
79 ชุมชนบ้านนากอกหนองบก 4 1 2 1 7
80 บ้านหนองเมืองกลาง 4 1 1 1 6
81 บ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) 4 1 0 3 5
82 ดู่ลาด 4 1 0 1 5
83 นาโพธิ์อ่างสร้างหิน 4 1 0 1 5
84 บ้านกุดแห่ 4 1 0 1 5
85 บ้านนาเซแสงวิไล 4 1 0 0 5
86 บ้านคำครตา 4 0 1 2 5
87 บ้านนาซึม 4 0 0 1 4
88 บ้านนางาม 4 0 0 0 4
89 บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 3 6 0 1 9
90 บ้านกุดเชียงหมี 3 3 1 2 7
91 ชุมชนบ้านศรีฐาน 3 3 0 1 6
92 หนองแหน 3 2 2 1 7
93 บ้านหนองแสงโคกสะอาด 3 2 2 1 7
94 บ้านหินสิ่ว 3 2 1 1 6
95 บ้านหนองลุมพุก 3 2 0 0 5
96 บ้านโนนแดง 3 1 2 2 6
97 บ้านนาเรียง 3 1 2 0 6
98 โนนใหญ่ 3 1 2 0 6
99 บ้านโป่ง (คำประชานุกูล) 3 1 0 0 4
100 บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 3 1 0 0 4
101 บ้านหนองสำโรง 3 1 0 0 4
102 บ้านม่วงไข่ 3 0 1 0 4
103 สีสุก 3 0 1 0 4
104 บ้านห้วยยางฯ 3 0 1 0 4
105 บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 3 0 1 0 4
106 บ้านโสกผักหวาน 3 0 0 1 3
107 บ้านป่าตาว 3 0 0 0 3
108 บ้านคำก้าว 3 0 0 0 3
109 บ้านโพนดินแดง 2 3 0 0 5
110 บ้านบะคอม 2 2 1 1 5
111 บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 2 2 1 1 5
112 บ้านกุดสำโรง 2 2 1 0 5
113 บ้านหนองตาไก้ 2 2 0 0 4
114 คึมชาดตาดบกศรีสมพร 2 1 1 1 4
115 บ้ายโคกก่อง 2 1 1 0 4
116 บ้านหนองแก 2 1 1 0 4
117 บ้านดอนมะซ่อม 2 1 1 0 4
118 บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 2 1 0 2 3
119 ท่าศิลา 2 1 0 1 3
120 บ้านดงยาง (คุรุราษฏร์บำรุง) 2 1 0 0 3
121 บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 2 1 0 0 3
122 บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ 2 1 0 0 3
123 บ้านไทยเจริญ 2 0 1 1 3
124 ชุมชนบ้านโคกยาว 2 0 1 1 3
125 บ้านสุขเกษม(สาขาคำม่วงไข่) 2 0 1 0 3
126 อนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล 2 0 1 0 3
127 บ้านเหล่าตำแย 2 0 1 0 3
128 บ้านคำเกิ่ง 2 0 0 1 2
129 บ้านโสกน้ำใส 2 0 0 0 2
130 บ้านคำเลา 2 0 0 0 2
131 บ้านสามัคคี 2 0 0 0 2
132 บ้านโป่งหนองสิม 2 0 0 0 2
133 พรหมนิยม 2 0 0 0 2
134 อนุบาลจำรูญพุทธรินทร์ 2 0 0 0 2
135 บ้านหนองนกเขียน 1 2 0 0 3
136 บ้านคำกลาง 1 2 0 0 3
137 บ้านป่าขี้ยาง 1 2 0 0 3
138 บ้านโชคชัยพรตาดไฮ 1 1 1 1 3
139 บ้านโคกใหญ่ 1 1 1 0 3
140 บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 1 1 0 3 2
141 บ้านท่าลาดโนนตูม 1 1 0 1 2
142 บ้านบุ่งค้า 1 1 0 0 2
143 บ้านด่าน 1 1 0 0 2
144 บ้านหนองเรือ 1 1 0 0 2
145 บ้านคึมยาว 1 1 0 0 2
146 บ้านน้ำคำ 1 1 0 0 2
147 บ้านเหล่าหันทราย 1 0 1 0 2
148 บ้านโสกท่าลาดพัฒนา 1 0 1 0 2
149 บ้านเหล่าเมย 1 0 0 2 1
150 บ้านเซโนนม่วง 1 0 0 1 1
151 บ้านนาทม 1 0 0 0 1
152 บ้านมันปลา 1 0 0 0 1
153 บ้านหนองหว้า 1 0 0 0 1
154 บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ 1 0 0 0 1
155 บ้านคำแขนศอก 1 0 0 0 1
156 บ้านหนองลาดควาย 1 0 0 0 1
157 แยประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
158 บ้านเสาเล้า 0 5 0 0 5
159 โสกน้ำขาว 0 4 1 0 5
160 บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 0 2 1 2 3
161 บ้านกุดหิน 0 2 0 0 2
162 กุดไกรสร 0 1 3 0 4
163 บ้านห้องแซง 0 1 1 2 2
164 บ้านดงสวรรค์ 0 1 0 0 1
165 บ้านคำบอน 0 1 0 0 1
166 บ้านดอนหวาย 0 1 0 0 1
167 บ้านหนองแวง 0 1 0 0 1
168 บ้านหนองไก่ขาว 0 1 0 0 1
169 บ้านหวายกุดสว่าง 0 1 0 0 1
170 บ้านโพธิญาณ 0 1 0 0 1
171 บ้านกุดกว้าง 0 0 2 0 2
172 บ้านม่วง 0 0 2 0 2
173 บ้านป่าตอง 0 0 1 1 1
174 บ้านศรีสว่าง 0 0 1 1 1
175 บ้านห้วยยาง 0 0 1 1 1
176 อนุบาลสายสมร 0 0 1 1 1
177 บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 0 0 1 0 1
178 บ้านแสนสำราญ 0 0 0 2 0
179 บ้านดงสวาง 0 0 0 1 0
180 บ้านแก้งนาคำ 0 0 0 1 0
181 บ้านพืชคาม 0 0 0 0 0
182 บ้านดอนม่วงป่าโมง 0 0 0 0 0
183 บ้านห้องคลองร่องคำ 0 0 0 0 0
รวม 975 328 165 160 1,468