รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
ระหว่าง วันที่ ....8.-10.. เดือน ...ตุลาคม. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าชาด 1. เด็กหญิงสุชีรา  จันทร์สว่าง
 
1. นายบรรจง  ศรีเทพย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ตู้ทอง
 
1. นางอรมัย  โพธิ์ตาด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 1. เด็กหญิงเจียมใจ  สายรัตน์
 
1. นายจรัส  บูรณกิตติ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  สมทรัพย์
 
1. นางเพ็ญจันทร์  ประสารศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงรังสิยา  ศรัทธาพันธ์
 
1. นางพูลศรี  แก้วปัชฌาย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขเกษม 1. นางสาวจิราภรณ์  เนาวราช
 
1. นางสาวสุดใจ  แปนนาค
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 1. เด็กหญิงปวีณา  ศรีดี
 
1. นางบุญนำ  คงทวี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงญาดา  สาขะสิงห์
 
1. นางพูลศรี  แก้วปัชฌาย์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1. นายกฤษณพงศ์  สุชะนะชา
 
1. นางเพ็ญจันทร์  ประสารศรี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงญาณี  อุทพันธ์
2. เด็กหญิงอรอนงค์  ดีดวงพันธุ์
3. เด็กหญิงอารียา  สาขะสิงห์
 
1. นางกฤษณา  หนองหงอก
2. นางสาวกมลพรรณ  ฝ่ายดี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงพรรณนิภา   แสงวงศ์
2. เด็กหญิงสุรัญชนา  ไชยลี
 
1. นางพูลศรี  แก้วปัชฌาย์
2. นางสาวคันธรัตน์  อิสรีย์สุขดำรง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 1. เด็กหญิงปิยมาศ  ประญัติ
2. เด็กหญิงสาวิตรี   เสน่ห์พูด
 
1. นายสุนัย  ไม่โศก
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 1. เด็กชายณัฐพัชร์  โพธิแสน
 
1. นางภัทราพร  โพธิแสน
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1. เด็กชายษุภพ  ปัญญาจิตร
 
1. นางสาวพิริยากุล  สิงหรา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เนินทราย
 
1. นางสาวศิริพร  อินอ่อน
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา 1. เด็กหญิงกมลชนก  วิมลตระกูล
2. เด็กหญิงพรพรรณ  พิลาแดง
3. เด็กหญิงลลิตา  สุริยะบุตร
 
1. นางสุภาพรรณ  เชื้อวงศ์
2. นายสุทัศน์  โพธิ์ขำ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนฮี 1. เด็กหญิงณิชกานต์  อุประ
2. เด็กหญิงปิยธิดา  วรโยธา
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  รอดชุม
 
1. นางพงศ์ผกา  บัวหอม
2. นางอิ่มใจ  เห็มคุณ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสนม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มีทรัพย์
2. เด็กหญิงพรภิมล  บุญบรรลุ
3. เด็กหญิงอัญชิษฐา  พยุงวงค์
 
1. นางรันดา  วีระพันธ์
2. นางจุรีรัตน์  บุญบรรลุ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1. นางสาวรังสิยา  คุ้มครุฑ
2. นางสาวอมรรัตน์  สุริยะธรรม
3. นางสาวเบญจพร  สังคะฤกษ์
 
1. นางสุวรรณา  สีสง่า
2. นางวราณี  ภูมี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1. เด็กชายนวพันธ์  ลำพุทธา
2. เด็กชายวงศ์ตะวัน  ทองน้อย
 
1. นายสมร  ศรีวิบูลย์
2. นางสาวปิยะภรณ์  สาริบูรณ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศรีโย
2. เด็กชายธีรพล  ศรียันต์
 
1. นางสาวปิยะภรณ์  สาริบูรณ์
2. นายวิเชียร  สาริบูรณ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1. เด็กหญิงแพรวา  ดวงตา
 
1. นางปสุตา  ฆ้องณรงค์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาซึม 1. เด็กหญิงรุจิรา  ภาคแก้ว
 
1. นางสุภาภรณ์  วันเมืองเก่า
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบาก 1. เด็กหญิงสุรีชา  พิจาร
 
1. นายสัชฌบุญ  สมรักษ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1. เด็กหญิงนิภาพร  กุมารสิทธิ์
2. เด็กชายปฏิภาน  เวียงนนท์
3. เด็กหญิงวิภาดา  จันทร์เทพ
 
1. นายประเคน  ตรีศูนย์
2. นายทองใส  กาลจักร
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เกื้อกูล
2. เด็กหญิงนุสบา  บุญเติม
3. เด็กหญิงปนัสยา  นามเสาร์
 
1. นายบุญส่ง  จันทร
2. นางเทียมใจ  จันทร
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา 1. เด็กหญิงกัลทรัตน์  สมคะเณย์
2. เด็กหญิงปัณณดา  โยธิคาร์
3. เด็กหญิงอัจฉรานันท์  พิศวง
 
1. นางชุติกาญจน์  สระบัว
2. นางสาวสุกัญญา  มณีบูลย์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมสะอาด 1. เด็กหญิงชื่นจิต  แดงท่าขาม
2. เด็กหญิงภิรมย์พร  รมรื่น
3. เด็กหญิงมัทนา  มีสิทธิ์
 
1. ส.ต.ต.ธีระวุฒิ  บุญแนบ
2. นางกาญจนา  ธุระกิจ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กหญิงจณิตา  จันลาชัย
2. เด็กชายนัฐภูมิ  วามะลุน
3. เด็กหญิงอุมาพร  สังสาย
 
1. นางเทียมใจ  จันทร
2. นายบุญส่ง  จันทร
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กหญิงนันทกานต์   นุตะภิบาล
2. เด็กหญิงศิริรัตนา   นามศรี
3. เด็กหญิงสิรินดา   อินอ่อน
 
1. นางปานทอง   ยั่งยืน
2. นางวันเพ็ญ   อินอ่อน
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้อมเกล้า 1. เด็กชายวิทยา  ประภาวะโก
2. เด็กหญิงสายไหม  คณานันท์
3. เด็กหญิงสาวรีย์  ศรีวงษา
 
1. นายกฤษฎา  โภคพันธ์
2. นางสาวยวนใจ  แท่งทอง
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องเม็ก 1. เด็กหญิงณิชา  กุลสุรักษ์
2. เด็กหญิงทองตั้ง  ชาตะรี
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ทันใจ
 
1. นางพิลาพร  ดอกบัว
2. นางสาวศิริวรรณ  สุวรรณมิตร
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายนันทวัตร  วงศ์แทน
2. เด็กชายปฏิกรณ์  ทองน้อย
 
1. นายบุญส่ง  จันทร
2. นางเทียมใจ  จันทร
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สุทรแสง
2. เด็กหญิงเขมิกา   สอดส่อง
 
1. นางรุ่งศรี  โมระดา
2. นางวิไลวรรณ  บุญชัยมาตย์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 84.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตาว 1. เด็กชายณรงค์เดช  พันท์โกศล
2. เด็กชายสุชาติ  แสวงผล
 
1. นายกรีพล  พูลทวี
2. นางบุษบง  ศิระอำพร
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง 1. เด็กชายกิตติคุณ  แสงพล
2. เด็กชายสุวิทย์  ศรีวะรมย์
 
1. จ.ส.อ.สมัคร  สันดี
2. นางอนัญญา  สันดี
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กชายวีระวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายสิทธิชัย   วงศ์คำซาว
 
1. นายชำนาญ   อยู่เย็น
2. นางสาวปาริชาติ   รวมแก้ว
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กชายวิษณุ  เตาสูงเนิน
2. เด็กชายสรจักษ์  นาริวงษ์
 
1. นางปานทอง   ยั่งยืน
2. นายชัชวาลย์   ยั่งยืน
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กชายอภิชัย   พงษ์แสน
2. เด็กหญิงเกสสุดา  อินอ่อน
 
1. นายชัชวาลย์   ยั่งยืน
2. นางปานทอง   ยั่งยืน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระจาย 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ไชยงาม
2. เด็กหญิงณัฏฐภรณ์  พนมเสริฐ
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  นิ่มรองนาม
4. เด็กหญิงวาสนา  มุละชีวะ
5. เด็กหญิงอุุทุมพร  แสงเดือน
 
1. นางสาวชมพูนุษ์  บุญทศ
2. นางสุทธิรักษ์  มิ่งขวัญ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  เนตรวงศ์
2. เด็กหญิงพัชริดา  ศรีหนองหว้า
3. เด็กหญิงวนิดา  ทานะปัทม์
4. เด็กหญิงวาธินี  เทพสุริย์
5. เด็กหญิงสุพัตตา  สอาด
 
1. นางผกาทิพย์  ธานี
2. นายสุระศักดิ์  เนตรวงศ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 1. เด็กหญิงฐาปนี  สายเหลา
2. เด็กหญิงนลฤดี  ปั้นทอง
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  สกุลชีพ
4. เด็กหญิงสมฤดี  พิมพ์เกษร
5. เด็กหญิงสุุภาพร  เนินทราย
 
1. นางพรรณิพา  บรรใดทอง
2. นางวิลาวัลย์  พายุบุตร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ป่าติ้ว) 1. เด็กชายกฤติธี   ชนะเคน
2. เด็กหญิงกันยาภัค   มูลสาร
3. เด็กหญิงพรทิพย์   ขันสัมฤทธิ์
4. เด็กชายศรัทธนิตย์   ชัยอุดม
5. เด็กหญิงสุรีวรรณ   นามสุวรรณ
 
1. นางราตรี   ศิริบุตร
2. นายอิทธิ   เสน่ห์พูด
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ป่าติ้ว) 1. เด็กหญิงทาริกา   จิตรา
2. เด็กชายธนพร   สุขสาย
3. เด็กหญิงศิริประภา   ทองรักษ์
4. เด็กหญิงสุนทรี   ศรีสิงห์
5. เด็กหญิงสุนิสา   มณีสาย
 
1. นางราตรี   ศิริบุตร
2. นางสาวปริศนา   สีลาพันธ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาไห 1. นางสาวจริญา  จันใด
2. นายธีระวัฒน์  ปัดภัย
3. นายนราวุฒิ  ธงไชย
4. นางสาวรสสุคนธ์  เมืองโคตร
5. นางสาวศิริรัตน์  ปัดภัย
 
1. นายโควิน  คิดเข่ม
2. นางสาวสุภาพ  สิงห์แก้ว
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กหญิงฐานิดา  จันทะมาตย์
2. นายธนบัตร  สุดมูล
3. นายธีรศักดิ์  วงษ์จันทร์
4. เด็กชายนัฐวุฒิ  สุวรรณผา
5. นางสาววิภาวดี  กุลาชาติ
 
1. นางประกอบ  วรรณวิโรจน์
2. นางสาวดรุณี  นนทสินธ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระจาย 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  พนมเสริฐ
2. เด็กหญิงยุริวรรณ  ทองขาว
3. เด็กหญิงวิภาดา  ขุมคำ
4. เด็กหญิงสุพิชชา  จันเหลือง
5. เด็กหญิงหทัยทิพย์  แสงส่อง
 
1. นางสาวชมพูนุษ์  บุญทศ
2. นางกรรณิการ์  มูลสมบัติ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 1. นางสาวกัญญารัตน์  ประทุมวัน
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  เครือเนียม
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีมันตะ
4. นางสาวชุติกาญจน์  คำสุวรรณ
5. เด็กหญิงชไมพร  บุญศรี
6. เด็กชายทนงศักดิ์  พันธ์เลิศ
7. เด็กชายนครินทร์  ศรีมันตะ
8. นางสาวนงลักษณ์  เวฬุวนารักษ์
9. เด็กหญิงปรียานุช   ศรีมันตะ
10. เด็กหญิงพรสุดา  อุสาหะ
11. เด็กชายภูวดล  ผุดผ่อง
12. เด็กหญิงลลิตา  เวฬุวนารักษ์
13. เด็กหญิงวริศรา  ศรีมันตะ
14. เด็กชายสาคร  ระโยธี
15. เด็กชายสายชล  ศรีมันตะ
16. เด็กหญิงสุจินตนา  ศรีมันตะ
17. เด็กหญิงสุจินตนา  ศรีมันตะ
18. เด็กชายอภิชาติ  วรภาพ
19. เด็กหญิงอารยา  ภาคแก้ว
20. เด็กหญิงเนาวรัตน์  ศรีวะอุไร
 
1. นายสนั่น  เหลาคำ
2. นายวรวิทย์  บุญก้านตง
3. นางรจนา  บุญก้านตง
4. นางอนงค์  เกิดศรีทอง
5. นางระพี  จันทร์ตรี
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพง 1. เด็กชายสหัสริน  ชัยนคร
 
1. นางบุหงา  พินิจพล
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแดง 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  มุละสีวะ
 
1. นายปรีดีวัฒน์  น้อยมาลา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 1. เด็กชายพงษ์เทพ   มนูบุตร
 
1. นายสุนัย   ไม่โศก
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1. เด็กหญิงขวัญณภัทร  วุฒิเสลา
2. เด็กชายบวรพล  จงเจริญเวทย์
 
1. นางพรชนก  ธิบูรณ์บุญ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กหญิงสุพิชา  อกอุ่น
2. เด็กชายเจษฎา  ลำพุทธา
 
1. นางประกอบ  วรรณวิโรจน์
2. นายไสว  สุทธิบุญ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กชายปฏิยากร  พิมพบุตร
2. เด็กหญิงอาภาพร  เกษกุล
 
1. นางประกอบ  วรรณวิโรจน์
2. นางวรนุช  สุทธิบุญ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 1. เด็กหญิงจันทรวิมล  ศรีชนะ
2. เด็กหญิงจิรสุดา  ไชยเมือง
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  เวฬุวนารักษ์
4. เด็กหญิงทิพย์อาภา  อินสร
5. เด็กหญิงนภัสรา  ธรรมสิงห์
6. เด็กหญิงนภาภรณ์  เวฬุวนารักษ์
7. เด็กหญิงพนิดา  ใจหมั้น
8. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีมันตะ
9. เด็กหญิงสิริยากร  ศรีมันตะ
10. เด็กหญิงอรอนงค์  เหนือทอง
 
1. นางสมบัติ  เศิกศิริ
2. นางอุรา  เวฬุวนารักษ์
3. นางฉวีวรรณ  คำสะอาด
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแดง 1. เด็กชายกตัญญู  มูละศรีวะ
2. เด็กหญิงฐิติพร  แสงทิตย์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีวะสุทธิ์
4. เด็กหญิงณิชากร  ศรีวะสุทธิ์
5. เด็กหญิงนภัสสร  ห้องหาร
6. เด็กหญิงปาริชาติ  แก้วไสย์
7. เด็กหญิงพิพัฒพร  ศรีสงคราม
8. เด็กหญิงภัคจิรา  ทองน้อย
9. เด็กหญิงศิรัญญา  อ่อนแก้ว
10. เด็กหญิงสุนิษา  ลาภจิต
11. เด็กชายอดิสร  บุญญะศรี
12. เด็กหญิงอทิตยา  การสุวรรณ์
13. เด็กหญิงอภิญญา   โคตรอาษา
14. เด็กหญิงอลิศรา  วงษ์ศรีแก้ว
15. เด็กหญิงเยาวลักษ์  ศรีวะสุทธิ์
 
1. นายปรีดีวัฒน์  น้อยมาลา
2. นางสาวดวงฤดี  ทองน้อย
3. นางนุชรีย์  สระน้ำคำ
4. นางสาวมัฌชิมา  อุ่นตา
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กชายพรรณเชษฐ์   เอี่ยมเขียว
2. เด็กหญิงศศินา   พรมกสิกร
 
1. นายอภินันท์   สำราญสุข
2. นางโอภาสน์   หนูสลุง
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง 1. เด็กหญิงบุษราภรณ์  ประชุมชัย
2. เด็กหญิงอารียา  เนตรวงศ์
 
1. นายไกรวุฒิ  สระบัว
2. นายภูมิศักดิ์  ชายทวีป
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหาด 1. เด็กชายจิรายุ   พรมจันทร์
 
1. นางสิริวิภา   รมย์รส
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหาด 1. เด็กชายสรวิชญ์   เมฆชัยภักดิ์
 
1. นางสิริวิภา   รมย์รส
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเวียง 1. เด็กหญิงอมิตา  พิมพ์บูลย์
 
1. นางวิมลวรรณ  ศรีจันทร์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหาด 1. เด็กหญิงรินรดา   เมฆชัยภักดิ์
 
1. นางสิริวิภา   รมย์รส
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 1. เด็กชายคฑาวุธ  แท่งหิน
 
1. นายประนมพร  บุญทศ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเวียง 1. เด็กหญิงคนิศร  วรไกรราชย์
 
1. นางวิมลวรรณ  ศรีจันทร์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1. นายกฤษติพงษ์   พิมพ์สุด
 
1. นางรติรส   โคตหา
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  คัชรินทร์
 
1. นายพงษ์เพชร  อินอ่อน
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหาด 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คูพรรคสกุล
2. เด็กหญิงสุนิสา   พ่อวงศ์
 
1. นางพรพรรณ   แสนทวีสุข
2. นางสาวสุธนันท์   วรรณวงค์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหาด 1. เด็กชายทรงพล  คูพรรคสกุล
2. เด็กชายศรราม   บทศรี
 
1. นางสิริวิภา   รมย์รส
2. นางสาวสุธนันท์   วรรณวงค์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. เด็กหญิงนลินกาญจน์  ดวงนามนต์
2. เด็กหญิงอรทัย  ทานะเวช
 
1. นางสุวรัตน์  วันธานี
2. นางวิไลวรรณ  ภูกองไชย
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องเม็ก 1. เด็กหญิงยุพาวรรณ  ใบบ้ง
 
1. นายชัยยุทธ์  ผดาเวช
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง 1. เด็กชายชนัญชัย  สุระพันธ์
2. เด็กหญิงบุญญรักษ์  ชูศรียิ่ง
3. เด็กชายสรยุทธ์  ประกอบผล
 
1. นางสาวบังอร  ทานะกาญจน์
2. นางผกาทิพย์  ธานี
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. เด็กชายกรรชัย  แก่นทอง
2. เด็กหญิงพรกมล  โกมลศรี
3. เด็กหญิงวิญาฎา  แสงภักดี
 
1. นางสุภา  สุขกำเนิด
2. นางสุริยา  ศิลากุล
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. เด็กชายประภาชัย  แก้วดวงสี
2. เด็กชายวัฒนา  ศิลากุล
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  แปลมูลตรี
 
1. นางปัทมาภรณ์  ม่วงมูลตรี
2. นายชราวุธ  วะชุม
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดู่ลาด 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  ศรีโมรา
 
1. นายฉลองชัย  เมืองมัจฉา
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ 1. เด็กชายทรรศนะ  ขุนนรา
 
1. นายไกรสมุทร  บุตรเรือง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กชายปิยพัทธ์  ผ่านเมือง
 
1. นายเนรมิต  ธามณี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ 1. เด็กชายณัฐพล  แก้วบำรุง
 
1. นายไกรสมุทร  บุตรเรือง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1. เด็กหญิงภิญญดา  แวดล้อม
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  มหิวรรณ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ 1. เด็กหญิงเมทินี  บุญพิทักษ์
 
1. นายทองดี  คณะศรี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้อมเกล้า 1. เด็กชายรัฐประชา  พรมจันทร์
 
1. นายคุรุศึกษา  ภารการ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพง 1. เด็กหญิงปาณิสา  หงส์คำจันทร์
 
1. นางสาวพูลทรัพย์  เมฆไชยภักดิ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  แข็งกล้า
 
1. นางสาวพูลทรัพย์  เมฆไชยภักดิ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ 1. เด็กชายณัฐพล   เชื้อนิล
2. เด็กชายณัฐพล  แก้วบำรุง
3. เด็กชายธนากร  วงษ์ศรีแก้ว
4. เด็กชายธีรภัทร  หวายสี
5. เด็กชายนราธิป  วงศืสมศักดิ์
6. เด็กชายพีรพงษ์  ขามกุลา
7. เด็กชายวุฒิเชษฐ์  ปั้นสินทรัพย์
8. เด็กชายเอกบุรุษ  เที่ยงธรรม
 
1. นายไกรสมุทร  บุตรเรือง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุม 1. เด็กชายธนวัฒน์  ประดับคำ
 
1. นางอำไพพรรณ  สมสอาด
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  เผ่าเพ็ง
 
1. นางนวลจันทร์  นามนนท์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กชายอนุชา  สิงห์สถิต
 
1. นางสาวเอื้องฟ้า  ไชยชมภู
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา 1. เด็กหญิงพรชิตา  สระบัว
 
1. นายรณชัย  ไชยสัจ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหาด 1. เด็กชายภัทรพล   ยั่งยืน
 
1. นางเพ็ญศรี   จันทร์เต็ม
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กหญิงณิชนันท์  บุตทศ
 
1. นางละอองดาว  ทองใบ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1. เด็กชายพงษ์ศธร  ถึงแสง
 
1. นางจิรภา  แสนสิ่ง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คชนะ
 
1. นางวิมลรัตน์  วรรณอ่อน
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1. เด็กชายภูวิชญ์  สมคะเณย์
 
1. นางจันทิดา  มาตขาว
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แพงศรี
 
1. นางจันทิดา  มาตขาว
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุม 1. เด็กชายสุวิจักขณ์  สีสิงห์
 
1. นางสาวดาวเรือง  สว่างแสง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงชะธิดา   พรมไพรสณ
 
1. นางกฤษณา   หนองหงอก
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 1. เด็กชายอธิราช  หอมสมบัติ
 
1. นางนวลจันทร์  นามนนท์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คชนะ
 
1. นางวิมลรัตน์  วรรณอ่อน
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา 1. เด็กชายภาณุพงศ์  นักพรรษา
 
1. นายสุระชัย  มามั่งคั่ง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1. เด็กหญิงอาทิตยา  สุจริต
 
1. นางผอวบ  ชิตชม
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสงพล
2. เด็กหญิงกันต์กนก  พันธ์เพ็ชร
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทองเฟื่อง
4. เด็กหญิงจิระพันธ์  ศรีวะสุทธิ์
5. เด็กชายชัยณัฐ  อินแก้วมูล
6. เด็กหญิงฐานิดา  ศิริเกษ
7. เด็กหญิงณัฐสุดา  สมบูรณ์
8. เด็กชายดนัยพร  วงษ์มั่น
9. เด็กชายทินกร  คำชาลี
10. เด็กชายธนพล  คำน้ำเที่ยง
11. เด็กชายธเนศพล  ส่งศรี
12. เด็กหญิงนันธิดา  พรมชาติ
13. เด็กหญิงนิภาพร  คำแสน
14. เด็กหญิงนิศากร  บุญศรี
15. เด็กชายพงศธร  บุญศรี
16. เด็กชายพงศ์ศิริ  สมบูรณ์
17. เด็กชายพงษ์พัฒน์า  ทานะเวช
18. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ทานะเวช
19. เด็กหญิงพัชริดา  คุ้มบุดดี
20. เด็กหญิงมนัสชนก  บุญศรี
21. เด็กชายลัธพล  แสงพล
22. เด็กหญิงสิดาพร  ศรีจันทร์
23. เด็กหญิงสุชานาฎ  พิมพ์วงศ์
24. เด็กหญิงสุภาพร  ทานะเวช
25. เด็กชายอดุลย์  บุญศรี
26. เด็กหญิงอรพรรณ  บุญศรี
27. เด็กหญิงอรสา  บุญศรี
28. เด็กชายอัครพล  สุขแดง
29. เด็กชายไพรสาน  ภูมิชูชิต
 
1. นายประกายสิทธิ์   เศษสุวรรณ
2. นายนุ่ม  เครือบุตร
3. นายดวงทิยพ์  สารพล
4. นางสุมาลี  สลับศรี
5. นางอรอนงค์  เศษสุวรรณ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ 1. เด็กหญิงกวิศรา  วรรณพัฒน์
2. เด็กหญิงกวิศรา  วรรณพัฒน์
3. เด็กชายกันทรากร  อนุสนธิ์
4. เด็กชายกิจกร  แผ้วพลสง
5. เด็กหญิงกุสุมา  สาขะสิงห์
6. เด็กชายจักรพงษ์  อุปพันธ์
7. เด็กหญิงจิราภา  จิตรช่วย
8. เด็กชายชญานนท์  สุวรรณดวง
9. เด็กชายชลธาร  เสาเสมา
10. เด็กชายณัฐพล  ชัยศรี
11. เด็กหญิงณัฐริกา  ช่วยตา
12. เด็กชายธนวัฒน์  รักชนะศรี
13. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำไข
14. เด็กหญิงธิติมา  จันทนาม
15. เด็กชายธีระพัฒน์  ช้อนพุดซา
16. เด็กหญิงบัวใส  อินทร์อร่าม
17. เด็กชายปรีชา  ใจแก้ว
18. เด็กหญิงปวิตรา  วรรณพงษ์
19. เด็กหญิงปวีณา  เนาวนิตย์
20. เด็กชายพชรพล  สรรพทรัพย์
21. เด็กชายพนมพร  สามารถ
22. เด็กหญิงลัดดา  ศรีวิวงค์
23. เด็กหญิงวนิดา  แสนสุข
24. เด็กชายวราสิทธิ์  ช่วยตา
25. เด็กชายวิศรุท  ช่วยตา
26. เด็กชายศักดิ์ศรี  อาษา
27. เด็กหญิงศิรินทรา  อ่อนน้อม
28. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กาฬเนตร
29. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กาฬเนตร
30. เด็กหญิงสมหญิง  อุทพันธ์
31. เด็กชายสิทธิชัย  ศิลธรรม
32. เด็กชายสุพศิน  มูลสุข
33. เด็กชายสุพสิน  มูลสุข
34. เด็กชายอติศักดิ์  บุญมา
35. เด็กชายอนุชิต  อักขรพันธ์
36. เด็กหญิงอภิญญา  จันทปัญญา
37. เด็กชายอภิเดช  ผิวทอง
38. เด็กชายอานนท์  ทำเลดี
39. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พรมทา
40. เด็กหญิงแจ่มศรี  ชิดนอก
 
1. นายทองดี  คณะศรี
2. นายกิตติศักดิ์  ทองใบ
3. นายไชยทวี  อารีรักษ์
4. นายทองดี  คณะศรี
5. นายไชยทวี  อารีรักษ์
6. นางธัญญลักษ์  แก้วสุข
7. นายกิตติศักดิ์  ทองใบ
8. นายบรรหาร  สดสร้อย
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 1. นางสาวจุฑามาศ  คชนะ
2. เด็กชายทัศน์ไท  พิลาน้อย
3. เด็กชายธนากร  มลิวัน
4. เด็กชายนิวัฒน์  อรนนท์
5. นางสาวพิชชาพร  วีระสัตรา
6. เด็กหญิงมะลิศา  โวหารลึก
7. เด็กชายสัตยา  ลำพุทธา
8. นางสาวสุจิตรา  บุดดา
9. เด็กชายิทินกร  ผิวอ่อน
10. เด็กหญิงแก้วพิไล  อุ่นตา
 
1. นางทองดี  สีกะแจะ
2. นางวิมลรัตน์  วรรณอ่อน
3. นางสาวรัชนีกร  สุวรรณมุข
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1. เด็กหญิงกรรณ์นิกา  ทับแสง
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  พันธุ์เพียร
3. เด็กชายณัฐชนน  มูลสาร
4. เด็กชายธนพัฒน์  อ่อนแก้ว
5. เด็กชายธนารักษ์  ปัญญาดิษฐ์
6. เด็กหญิงนริศรา  พันโนราช
7. เด็กหญิงปนัดดา  ภูด่านงัว
8. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  สมาวัตร
9. เด็กชายสหภาพ  สีหารัตน์
10. เด็กชายสิทธิพล  ป้องแก้ว
 
1. นางสาวกนกวรรณ  บุตรคาม
2. นายพันทิพย์  ทรัพย์ทวี
3. นางสาวจุฑาทิพย์  งามแก้ว
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 1. เด็กหญิงจุทามาศ  จิตซื่อ
2. เด็กหญิงทิพยา  คำแสน
3. เด็กหญิงรัตติกานต์  ประชุมคุณ
4. นางสาววราภรณ์  พยุงวงษ์
5. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ปันทวงศ์
6. นางสาวเกวราภรณ์  พันสาย
 
1. นางวรนุช  สร้อยศิลา
2. นางชิดชวน  ศรีสุข
3. นายวัฒนา  วงศ์อินตา
4. นางปิยะมาภรณ์  ยโสธรา
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  เปียกสอน
2. เด็กหญิงจอมขวัญ  นันทเสนา
3. เด็กหญิงปุณณิศา  ทองทศ
4. เด็กหญิงพัชรภา  จันเหลือง
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พูลสวัสดิ์
6. เด็กหญิงหฤทัย  บุญทศ
7. เด็กหญิงเจนสุดา  รัตนวงค์
 
1. นางจุฑารัตน์  พิเคราะห์ยาม
2. นางนภาภรณ์  ช่างไชย
3. นางภักดี  เข็มเพชร
4. นางสาวอนงค์รัตน์  แสวงพันธ์
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1. เด็กหญิงกวิสรา  ยาวะโนภาส
2. เด็กหญิงณัฐกมล  ผลขาว
3. เด็กหญิงตะวันฉาย  ปะวะกุล
4. เด็กหญิงปลายฝน  กลบกลิ่น
5. เด็กหญิงวนัชพร  อภัยภักดิ์
6. เด็กหญิงวนิดา  ขันทอง
7. เด็กหญิงศุภารนันท์  จันทไชย
8. เด็กหญิงเปลวใจ  สังฆะพรม
 
1. นางสาวรมิตา  พรมดี
2. นางจันทิดา  มาตขาว
3. นางสาวกัญจน์รัชต์  มลิวัลย์
4. นางสาวศิรินาฎ  สุริโย
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา 1. เด็กชายทวัตร  เต้าทอง
2. เด็กชายธวัชชัย  ปั้นทอง
3. เด็กชายธีรภัทร  ดวงมาลา
4. เด็กชายนฤพนธ์  ถาวรพัฒน์
5. เด็กหญิงอินทิรา  ถาวร
 
1. นางสมหวัง  มามั่งคั่ง
2. นายวราวุธ  ถาวร
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง 1. เด็กหญิงชลดา  เนตรวงศ์
 
1. นางสุภาพ  ชมภูพาส
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1. เด็กหญิงกมลชนก  นาสุนทร
 
1. นางสาวเริงฤทัย  เถาว์ที
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโส่ 1. เด็กหญิงหญิงกัลยา  มาน้อย
 
1. นางอัจฉราพร  พุทธพรหม
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ 1. เด็กหญิงอภิญญา   เดนตั้น
 
1. นายวิสุข    สุพรรณิการ์
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ 1. เด็กหญิงพรชิตา  เรียงภะวา
 
1. นางอรวรรณ  วินัยโกศล
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กหญิงนุจรี  สุขสัมพันธ์
 
1. นางสาวปาริชาติ  รวมแก้ว
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย 1. เด็กหญิงไปรยา  มูลสา
 
1. นางพรทิพย์  ทับแสง
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์อ่างสร้างหิน 1. เด็กหญิงธีรภรณ์   คำนนท์
 
1. นางเณริศรา  ว่องไว
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) 1. เด็กหญิงปรานีนุช  จำปาปรีดา
 
1. นางประชิด  ประนาโค
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กหญิงศุภักษร  โยธานนท์
 
1. นางสาวปาริชาติ  รวมแก้ว
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโส่ 1. เด็กชายกฤดากร  ยุติธรรม
2. เด็กหญิงฐิติมา  มาตขาว
3. เด็กหญิงนุชรินทร์  มาตขาว
4. เด็กหญิงปัณฑารีย์  ฐิตะนนท์
5. นางสาวมันทนา  กาหลิบ
 
1. นางอัจฉราพร  พุทธพรหม
2. นางนภาพร  ชนะเคราะห์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องเม็ก 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ส่องแก้ว
 
1. นางปราณี  เวฬุวนารักษ์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 1. เด็กหญิงนิรันดร์ชล  แสนผาบ
 
1. นางกิตติพร  โนนจันทร์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กชายพงศกร  กลิ่นศรีสุข
2. เด็กหญิงสุธิตา  สาลือสี
 
1. นางสาวปาริชาติ  รวมแก้ว
2. นางศรีนวล  ปภุสสโร
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแหน 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  ชิณสิทธิ์
2. เด็กชายสุรกิจ  หลักบุญ
 
1. นางสาวเอมอร  งามสง่า
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย 1. เด็กชายจักริน  ไชยรักษ์
2. เด็กชายฉัตรดนัย  โพสาราช
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สาระงาม
4. เด็กชายธีรพงษ์  บุญคำ
5. เด็กชายวัฒนธร  ราษฎรดี
6. เด็กชายเจษฎากร  ไขบรรเทา
 
1. นางรัตติยา  ทองงาม
2. นางชนิดาพร  ทองแม้น
3. นายสมยศ  บุญจันสุนี
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 94.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 1. เด็กชายภูวดล  บุญล้น
2. เด็กชายภูวนัย  ช่วยพันธ์
3. เด็กชายสนธยา  วงค์ใส
4. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงศ์คำชาว
5. เด็กชายเทอดศักดิ์  บุญยม
6. เด็กชายไชยกร  พิลา
 
1. นายประนมพร  บุญทศ
2. นายสัญญา  วงษ์อนันต์
3. นางนิตยา  ศิริสืบ
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแห่ 1. เด็กชายจิรวัฒน์   สร้อยแก้ว
2. เด็กชายธนัญชัย   ธัญเจริญ
3. เด็กชายนที  ดีขุนทด
4. เด็กชายพงษ์พิทักษ์   วรโยธา
5. เด็กชายลิขิต   ภาพูวงศ์
6. เด็กชายหัตถกร   ปั้นทอง
7. เด็กชายอธิชัย   ห่อชื่อ
8. เด็กชายอนิรุตต์   สามสี
 
1. นางปวีนา  รวมธรรม
2. นางอัมพร  พุฒแก้ว
3. นางศิริพร  ปฐมสุรทิน
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบาก 1. เด็กหญิงกาญจนา  ลำพุทธา
2. เด็กหญิงณัฐริกา  โคตรสมบัติ
3. เด็กหญิงทัศวรรณ  ศรชัย
4. นายนัฐวุฒิ  บุญทศ
5. นางสาวปนัดดา  สายสีแก้ว
6. เด็กชายพงศกร   มิ่งขวัญ
7. นางสาวสุกัญญา  บุญทศ
8. นางสาวสุรีชา  พิจาร
9. นางสาวอารีรัตน์  บุญทศ
10. นางสาวเจนจิรา  สุวรรณเพชร
 
1. นายสัชฌบุญ  สมรักษ์
2. นายรังสรรค์  งามสาย
3. นางสุวรรณนี  บุญบรรลุ
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแดง 1. เด็กหญิงฐิติพร  แสงทิตย์
2. เด็กหญิงณิชากร  ศรีวะสุทธิ์
3. เด็กหญิงนภัสสร  ห้องหาญ
4. เด็กหญิงปาริชาติ  แก้วไสย์
5. เด็กชายพลพล   บูรณกิตติ
6. เด็กชายรังสิมันต์  สุราผา
7. เด็กหญิงศิรัญญา  อ่อนแก้ว
8. เด็กชายสหบดินทร์  มาตขาว
9. เด็กหญิงอทิตยา  การสุวรรณ์
10. เด็กชายเทอดเกียรติ  เวนุอาธร
 
1. นายปรีดีวัฒน์  น้อยมาลา
2. นายศุภชัย  ขาวพา
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 1. เด็กหญิงชฎารัตน์   ดวงแก้ว
2. เด็กหญิงทิสิยา   คำหมาย
3. เด็กชายปริญญา   บริบูรณ์
4. เด็กหญิงภัทรพร   ดอกจูม
5. เด็กหญิงวรัญญา   ศิลายศ
 
1. นางเพ็ญแข  โพธิ์สิงห์
2. นางสาวสุชาดา  ศรีวะโสภา
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจาน 1. เด็กหญิงชนาภา   ผ่านเมือง
2. เด็กหญิงนิตติยา   สาขะสิงห์
3. เด็กหญิงบุศรินทร์   แสนศรี
 
1. นางอมรา  สารสุข
2. นางสาวสุชีรา  จันทพรม
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1. นางสาวกนกวรรณ  ประชามิ่ง
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  แก้วหล่อ
3. นางสาวยุภาพร  ประชามิ่ง
 
1. นางทิพวรรณ  พันธ์เลิศ
2. นายอรรถพล  พันธ์เลิศ
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งค้า 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  เสนสอน
2. เด็กหญิงวลิดา  มุ่งหมาย
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญยอ
 
1. นางสาวมณัชญา   ห้องแซง
2. นางสาวปนัดดา  วาริกุด
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กชายคมสัน  สุภาพันธ์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุตรธิจักร
3. เด็กหญิงอำไพร  ผิวทอง
 
1. นายยุทธนา  วรโยธา
2. นางสาวสุภลักษษ์  สร้อยวิเชียร
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ 1. เด็กหญิงกุลวดี   มีคุณ
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  สายลวดคำ
 
1. นายพิทักษ์   สายลวดคำ
2. นางนงค์นุตร   สุภารัตน์
 
134 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าชาด 1. เด็กหญิงแพรวา  แสงวงศ์
 
1. นางสาวแสงจันทร์  ศรเผือก
 
135 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  หอมสมบัติ
 
1. นางสาวนภาพร  สายเชื้อ
 
136 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จิตรักษ์
 
1. นายวันชัย  คันธพันธ์
 
137 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพง 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ศรีวะไร
 
1. นายวันชัย  คันธพันธ์
 
138 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ 1. เด็กชายศรพิชัย   พันธ์ดวง
 
1. นายวุฒิไกร   ว่องไวตระกูล
 
139 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าเมย 1. เด็กชายเติมศักดิ์  สีมะหันต์
 
1. นายสันติสุข  พงษ์เจริญ
 
140 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง (คุรุราษฏร์บำรุง) 1. เด็กชายนิติกร  ละคร
 
1. นายประนอม  ห้องแซง
 
141 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 1. นายพรพิทักษ์   ภูทอง
2. นายสมรส   อินทนาม
 
1. นายประยุทธ   โพธิ์สิงห์
2. นางสาวลัดดา   ศรีวะรา
 
142 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจาน 1. เด็กชายธนภูมิ   ผ่านเมือง
2. เด็กชายพัฒนศักดิ์   ลาบุตร
 
1. นางเพียรพรรณ  สมดี
2. นางพิกุล  ไกรการ
 
143 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ชื่นบาน
2. เด็กหญิงสิรภัทร  ชัยวินิตย์
3. เด็กหญิงอุทุมพร  สังสาย
 
1. นางสาววันทนีย์  ศรีสำอางค์
2. นางสาวจิตลัดดา  โมรา
 
144 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1. นายสมรักษ์   คำไข
2. นางสาวสุภาวิดา   คำไข
 
1. นายเชิดชัย   เอกศรี
 
145 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 1. เด็กชายชาญวิทย์  รุจสันต์
2. นายศราวุฒิ  แสวงผล
 
1. นายชัชวาลย์  ศานติกรกิจ
 
146 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กหญิงฐิติมา  สุวรรณเพชร
2. เด็กหญิงพริมาพร  ละครชัย
 
1. นางสาววันทนีย์  ศรีสำอางค์
2. นางสาวธิคณา  ชูรัตน์
 
147 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 1. เด็กชายศิวะราชย์   ไตรยวงศ์
2. เด็กชายอรงกรณ์   ทำเนาว์
 
1. นายสุทธิวัฒน์   เชษฐา
2. นายบุญส่ง   จันทร์ใด
 
148 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กชายศิรวิทย์  ปาวะพรม
2. เด็กหญิงสกุลทิพย์  เนาวนิตย์
 
1. นายวีระยุทธ  เวสา
2. นางสาวสุกานดา  บุญหาญ
 
149 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  เหิงขุนทด
2. เด็กหญิงปิยรัตน์  ชูญาติ
 
1. นางวรรนิศา  ทุราช
2. นายณัฐวุฒิ  มูลสาร
 
150 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายจีรวัฒน์   บุญพวง
2. เด็กชายรังสิยา   จำปาศิริ
 
1. นายประยุทธ   โพธิสิงห์
2. นางวารินทร์    ปัญญา
 
151 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 1. นายกิตติพงษ์   เชื้อดี
2. นายสุราษฎร์    มูละสีวะ
 
1. นายประยุทธ   โพธิสิงห์
2. นายชัยวัฒน์   ทับแสง
 
152 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่ง (คำประชานุกูล) 1. เด็กหญิงลักษมี  บุญเกตุ
2. เด็กหญิงวิทิตา  ศิริโส
 
1. นายอุดร  ไชยตา
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาไห 1. เด็กชายธนกร  สาลี
2. เด็กชายประยงค์  สีสัน
3. เด็กชายสรรพสิทธ์  บุญทศ
 
1. นายพฤฒิชัย  เรืองวัณณภา
2. นายวิสัย  ขันแก้ว
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาไห 1. นายณัฐพงศ์  ธงไชย
2. นายธีรพงศ์  ปัดภัย
3. นายอภิสิทธ์  ศรีนามะ
 
1. นายพฤฒิชัย  เรืองวัณณภา
2. นางสาวสุภาพ  สิงห์แก้ว
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนฮี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์ประดิษฐ์
2. เด็กหญิงธิวาทิพย์  จากผา
3. เด็กหญิงพรมพร  วิลาวรรณ
 
1. นายดำรงศักดิ์  ศรีแจ่ม
2. นางสราญจิต  สรรพาวุธ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคร 1. นายฉันท์ชนก  ธนาคุณ
2. นายธนากร  มุละสิวะ
3. นายอัษฎาวุธ  สังข์อ่อน
 
1. นายยอดชาย  ลำพุทธา
2. นางจินดา  ลำพุทธา
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้ายโคกก่อง 1. เด็กหญิงวนิดา  จงรักษ์
2. เด็กชายวัฒนา  ขันติกุล
3. เด็กหญิงโอปอ  วารินทร์
 
1. นายวีระชัย  ไตรษร
2. นางสมพร  ไตรษร
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. นางสาวจิรภา  บุญเติม
2. นายวุฒิพงษ์  ยุตโต
3. เด็กหญิงอัญชลี  พงษ์แสน
 
1. นางโอภาสน์  หนูสลุง
2. นายสุริยัน  ชาลีพุทธาพงศ์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. เด็กหญิงกันยาพร  ชาวยส
2. เด็กหญิงฐิติพร  สุขเกษม
3. เด็กหญิงธารารัตน์  พันธ์กุล
4. เด็กหญิงปภาดา  บุญเรือง
5. เด็กหญิงปิยะสาขา  มาโยธา
6. เด็กหญิงวิไลวรรณ  คำแสน
 
1. นางวิไลวรรณ  หอมพนา
2. นายพัฒนกิจ  สมบัติหล้า
3. นางเข็มทอง  พงษาปาน
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน 1. นางสาววลลิตา   ภูศรีฉัน
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ทรงสังขาร
3. เด็กหญิงสุจิตรา   ผ่านสำแดง
4. นางสาวอรอนงค์   ชลพันธ์
5. นางสาวเกศรินทร์   งามแก้ว
6. นางสาวใกล้รุ่ง   บุดดาบุตร
 
1. นางอารียา  วรรณฟัก
2. นายปรีดี  ขุมทอง
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสำราญ 1. เด็กหญิงวนิดา  แซ่ตัน
2. เด็กหญิงวิยดา  เชยกระรินทร์
3. เด็กหญิงเกสรา  ศรีชนะ
 
1. นางเกษร  บานชล
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  วารีศรี
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง 1. เด็กหญิงธิราพร  เกกาคำ
2. เด็กหญิงภานัชนารถ  สมหวัง
3. เด็กหญิงอินอุทร  นรังสิทธิ์
 
1. นายเด่นไชย  ทองเฟื่อง
2. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพล  ลุนาบุตร
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ข่าพิมาย
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ดำเนินงาม
3. เด็กชายอารยะ  หวานชอบ
 
1. นางอนงค์  เกิดศรีทอง
2. นายกังวาน  อุ่นศิริวงศ์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ไชยถา
2. เด็กหญิงอรพินท์  อินทนาม
3. เด็กหญิงอรอุมา  แสงเพชร
 
1. นางปัทมาภรณ์  ม่วงมูลตรี
2. นางกฤษณรัตน์  วะชุม
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   ผลพันธ์
2. เด็กหญิงอรยา   สายชารี
3. เด็กหญิงอัญชลี   เจือจันทร์
 
1. นางสาวลัดดา   ศรีวะรา
2. นางวารินทร์    ปัญญา
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสำราญ 1. เด็กหญิงชลนิดา  นันทะสาร
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  มูลสาร
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แซ่ตัน
 
1. นางวาสนา  วารีศรี
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  วารีศรี
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย 1. เด็กหญิงจินตนา  บุญเติม
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ศรีจันงาม
3. เด็กหญิงพัชรี  ไหลรินทร์
 
1. นางสาวดารุณี  คำมั่น
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 1. เด็กหญิงปนิดา  ปั้นทอง
2. เด็กหญิงพิมลพัทธ์   จันทร์วิลัย
3. เด็กหญิงวรินทิรา  นักพรรษา
 
1. นายสุนัย   ไม่โศก
2. นายทศพล  วรโพธิ์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กชายดัชกร  จันทร์บาง
2. เด็กหญิงปิยดา  อักขรพันธ์
3. เด็กหญิงวิรัญชนา  ปูคะธรรม
 
1. นางรุ้งราวรรณ  พงษ์เกษม
2. นางสาวกมลพรรณ  ศรีสุพรรณ์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 1. เด็กชายชนบดี   จิตบรรเทา
2. เด็กหญิงชลธิชา   อ่อนสี
3. เด็กหญิงศิลาภรณ์   บูรณพล
 
1. นายสุนัย   ไม่โศก
2. นายนันท์ธิไกร  มนูบุตร
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เทพช่วย
2. เด็กหญิงพลอยสวย  ก้อนบุญใส
3. เด็กหญิงศีรีรัตน์  ห้องแซง
 
1. นางพิมพ์พิมล  นวลศิริ
2. นางสาวจรัสศรี  กุณรัตน์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงนันฐิดา  กาฬเนตร
2. นางสาววิจิตร  นิจสุข
3. เด็กหญิงสุพิชญา  สีหามาตรย์
 
1. นายเดชา  ภาระสาร
2. นายชัชวา  สุภาสร
 
173 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าชาด 1. เด็กชายอชิรญาณ์  ปัณติบุญ
 
1. นางนวลจันทร์  แสงวงศ์
 
174 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กชายธนากร  อินอ่อน
2. เด็กชายสิริภพ  ภูสีเงิน
3. เด็กชายอภิวัฒน์  มาตมูลตรี
 
1. นางสุปรียาพร   ศรีโชค
2. นางสาวอรุุชา  พงษ์แสน
 
175 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันใด
2. เด็กหญิงธนิดาภรณ์  เขียวคราม
3. เด็กหญิงเบญญาภา  เข็มเพชร
 
1. นางรัชนี  แคนชัย
2. นางชุติพันธุ์  มณีเรืองโกมล
 
176 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนฮี 1. เด็กชายนัฐนนท์  พัดพรม
 
1. นางสราญจิต  สรรพาวุธ
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคร 1. นายณรงค์ฤทธิ์  ไชยรักษ์
 
1. นางนัฎิยา  ผุดผ่อง
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตาว 1. เด็กชายอัทธพล  จันทร์แสง
 
1. นางวัชรินทร์  ค้าข้าว
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  คนหาญ
 
1. นางบุญเยี่ยม  จันทร์หอม
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา 1. เด็กหญิงชุติมน  สิงห์ใหญ่
 
1. นางนุชฎา  อุ่นรัตนะ
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดี(คุรุประชารัฐ) 1. เด็กชายลิปภัทร  ปารีต
 
1. นางยุวดี  บุญตา
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  ยาน้อยวงษ์
 
1. นางฐิติมาพร  สุระขันธ์
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 1. เด็กชายกฤษฎา  ชารีศรี
2. เด็กชายวันชัย  ศรีจันทร์
3. เด็กชายวันเฉลิม  สินธ์ไทยสง
 
1. นางพนมยงค์  เมืองแวง
2. นายมาโนชญ์  ศรีแจ่ม
 
184 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดู่ลาด 1. เด็กชายฉัตรมงคล  มูลสาร
2. เด็กชายศุภกฤษ์  คุณวาที
 
1. นายสุริลักษณ์  พรมชาติ
2. นางสาวสมปาน  ยวงแก้ว
 
185 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดี(คุรุประชารัฐ) 1. เด็กชายพรชัย  สันซะ
2. เด็กชายอภิชาติ  พรมป้อง
 
1. นางสาวรดารัตน์  หมายมี
2. นางสาวสุภาพร  แสนสิ่ง
 
186 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สว่างวงษ์
2. เด็กชายเสกสรรค์  โสรัส
 
1. นางพนมยงค์  เมืองแวง
2. นางรัษฏาพร  สุขหงษ์
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายนเรศ  ทำเลดี
 
1. นายสมศักดิ์  ศรีวะอุไร
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา 1. เด็กชายณัฐพล  มาตะยา
 
1. นายวราวุธ  ถาวร
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กชายทศพล  สืบสุวรรณ์
 
1. นางสาวกนกภรณ์  ศรีโชค
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำเกิ่ง 1. เด็กหญิงอรัชภรณ์   สายเพชร
 
1. นางปรมาภรณ์   ทองไชย
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระจาย 1. เด็กหญิงกนิษฐา  รสโสดา
2. เด็กชายนำชัย  แทนไธสง
3. เด็กชายปิยะพงษ์  ช่วงขุนทด
4. เด็กชายภัทรภูมิ  บุญทศ
5. เด็กชายภานุวัตร  บุญมา
 
1. นางสาวชมพูนุษ์  บุญทศ
2. นายสมศักดิ์  จันทรมณี
3. นางนวลจันทร์  ใจเดี่ยว
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1. เด็กชายเกียรติพงศ์  เชื้อพันธ์
 
1. นางพิชญาภา  เสถียรเขต
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1. เด็กหญิงษารุณี  ผิวทน
 
1. นางพิชญาภา  เสถียรเขต
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง 1. เด็กหญิงสุจิราภร  ปานตะวัน
 
1. นางสาวกัลยา  จันทรารักษ์
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 1. เด็กชายภูมิกร   วันฤกษ์
 
1. นายพิชาญ    เมืองหงษ์
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบาก 1. เด็กชายบุญยกร  บุญเหลื่อม
 
1. นางวิยะดา  สุขส่ง
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดี(คุรุประชารัฐ) 1. เด็กหญิงแก้วดวงแสง  สมจิตร
 
1. นางสาวพัชณีกร  ขันสัมฤทธิ์
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 1. เด็กหญิงพนิดา  ์อุทานุเคราะห์
 
1. นายอนุชาติ  นามนนท์
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 1. เด็กชายมังกรทอง  ฉลาดล้ำ
 
1. นายอนุชาติ  นามนนท์
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 1. เด็กชายตะวัน  บรรเทา
 
1. นางลำเทียน  ศรีจันทร์
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 1. เด็กหญิงจารีรัตน์   เพาะพูนทรัพย์
2. เด็กหญิงผกามาศ   บริสุทธิ์
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์   ม่อมพะเนาว์
 
1. นางเนตรนภา   พงประเสริฐ
2. นางรัชนีวรรณ    สายจันดา
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ป่าติ้ว) 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีสุระ
2. เด็กชายสุรศักดิ์  การบรรจง
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  นาคลอด
 
1. นายอิทธิ  เสน่ห์พูด
2. นางราตรี  ศิริบุตร
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายคณิต  ทองน้อย
2. เด็กชายณัฐพล  มาตขาว
3. เด็กชายธีรเดช  โพธิ์คำ
 
1. นางเยาวเรศ  ชูรัตน์
2. นางสาวชนิดา  ดาวเรือง
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพง 1. เด็กชายจตุรพร  บุญทัน
2. เด็กชายศักดิ์ดา  พรมบุตร
 
1. นางพิสมัย  เหมนวล
2. นางทิพย์เกสร  จันทร์สว่าง
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 1. เด็กหญิงธัญญภรณ์  ชูญาติ
2. เด็กชายอภิวิชญ์  ห้องแซง
 
1. นางสาวนวลใย  ศรีอุบล
2. นางกาญจนา  สร้อยจักร
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ 1. เด็กหญิงนิธินาถ  คดเกี้ยว
2. เด็กชายภานุพงษ์  ปาระจูม
 
1. นางสุกัญญา  อ่อนแสง
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิคม 1. เด็กชายคณากร  ทองทศ
2. เด็กหญิงวรัญรัตน์  สังขวนิช
3. เด็กชายอยุธยา  รัตนวงค์
 
1. นางสาวอนงค์รัตน์  แสวงพันธ์
2. นางนภาภรณ์  ช่างไชย
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนดินแดง 1. เด็กหญิงขวัญชีวา  ใจแสวง
2. เด็กชายธนากร  สามารถ
3. เด็กชายพัชระ  ฮวดดี
 
1. นางสมพันธ์  รากทอง
2. นางสาวรินดา  กองทอง