หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-act

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายชัยพร พงษ์พิสันต์รัตน์ ม.มหาสารคามประธานกรรมการ
2. นายวันชัย ถนอมพลกรังโรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง สพป.สน.๑กรรมการ
3. นางสมภาร ตันสมรสโรงเรียนนาม่องดงนิมิตวิทยา สพป.สน.๑กรรมการ
4. นางสาวประจิม มนต์อินทร์ โรงเรียนร่มเกล้า สพม.๒๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นายสงกรานต์ จันทะเสน โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม.๑๙ประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ถนอมพลกรังโรงเรียนกุดแฮดวัฒนาราษฎร์ผดุง สพป.สน.๑กรรมการ
3. นางกัลป์ลิกา เสมอพิทักษ์โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล สพป.สน.๑กรรมการ
4. นางวรรณคนา บุญเนาว์โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม.๒๓กรรมการ
5. นางสาวรินภัทร บุตรศรีภูมิโรงเรียนบุญวัฒนา สพม.๓๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายพีรวิชณ์ ธนพิเชษฐ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม.๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา วงศ์แสนภูโรงเรียนบ้านค้อใหญ๋ สพป.สน.๑กรรมการ
3. นางสาวกฤติยา เผ่ามงคลโรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา สพป.สน.๑กรรมการ
4. นางสุธินี เคนไชยวงศ์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม.๒๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นายชาญชัย หาญสีนาด โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ จ.ขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางจริญญา อัตถสาร โรงเรียนกุดแฮดวัฒนาราษฎร์ผดุง สพป.สน.๑กรรมการ
3. นางสาวกฤชกร ไพคำนามโรงเรียนนาม่องดงนิมิตวิทยา สพป.สน.๑กรรมการ
4. นางธัญญารัตน์ จูมแพงโรงเรียนร่มเกล้า สพม.๒๓กรรมการ
5. นายบุญเกิด ศิริวรรณ โรงเรียนขามแก่นนคร สพม.๒๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางกุลวดี บงแก้วโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม.๒๕ประธานกรรมการ
2. นางพรสวรค์ วงศ์ธรรม โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห สพป.สน.๑กรรมการ
3. นางสาวสุุมิตรา จำวงศ์ลาโรงเรียนกุดแฮดวัฒนาราษฎร์ผดุง สพป.สน.๑กรรมการ
4. นางสาวสิรินารถ ไชยตะมาตย์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม.๒๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นายณฐพงษ์ วงศ์ทิศลักษณ์ โรงเรียนบ้านคลองใบพัด สพป.นม.๓ประธานกรรมการ
2. นางงาม กิ่งนาคมโรงเรียนอนุบาลเต่างอย สพป.สน.๑กรรมการ
3. นางสาววจิรา ชุมปัญญาโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยา สพป.สน.๑กรรมการ
4. นางวิไลวรรณ์ อุ่นจันทร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม.๒๓กรรมการ
5. นายศิกวัส กริ่งสันเทียะนิติกรศาลจังหวัดเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางโสภา ต่างสมบัติ โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป.นม.๓ประธานกรรมการ
2. นางเอื้อมพร พองพรหม โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห สพป.สน.๑กรรมการ
3. นายมนตรี นามศรี โรงเรียนบ้านค้อน้อย สพป.สน.๑กรรมการ
4. นายจักรพันธ์ สมพงษ์ โรงเรียนกุดบากพัฒศึกษา สพม.๒๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวสิรินารถ สุมหิรันต์โรงเรียนประโคนชัยพิยาคม สพม.๓๒ประธานกรรมการ
2. นายไกยะสิทธิ์ มหาชัย โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง สพป.สน.๑กรรมการ
3. นายเสกสรร เจริญพรโรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์) สพป.สน.๑กรรมการ
4. นางผ่องใสย์ บังบัวบานร.ร.ร่มเกล้า สพม.๒๓กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]