หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-center

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางอุทุมพร รวงโคกสูงโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางบงกช วิลาศรี โรงเรียนบ้านลานวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุทธะนะ พามนตรี โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
4. นายปพนพัชร์ วรราชโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางสาวสุนทรี เลิศสงคราม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นายภิญโญ ทองเหลา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ บัวผัน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางสุนันทา ภูสนามโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
4. นายสุวิทย์ สาระเงินโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
5. นางนิรมล มาซา โรงเรียนดงมะไฟวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางอนุรี โฉมยาโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ไพรามโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
3. นางอนงค์ สมนอก โรงเรียนพลกรรมการ
4. นางกิติยา ผาดำ โรงเรียนนางรองกรรมการ
5. นายวิริยะ ผายทองโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางเบญญทิพย์ พิสิทธิ์ภักดีกุลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยาพร สงิมทอง โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการ
3. นางอัจฉรีย์ ทุมไมล์โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางพรรณธิรา ได้พึ่ง โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา กรรมการ
5. นางนิภา ไฝทาคำ โรงเรียนโพนงามศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางนภัสสร จิตรามาศโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางดารารัตน์ ชัยชนะ โรงเรียนแวงวิทยาคมกรรมการ
3. นายชนธัญ บัวเครือ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กรรมการ
4. นางพัฒนา เปลี่ยนไธสงโรงเรียน กระสังพิทยาคม กรรมการ
5. นางศิริพร เมืองรีโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางวิภา มุ่งนากลาง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางพิกุล สิทธิอมร โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
3. นางกุสุมา อินตะวิชัยโรงเรียนกุดดู่พิทยาคม กรรมการ
4. นางสุดใจ สุนทรสโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
5. นางกนกวรรณ สายธิไชย โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางประภาพรรณ ปาพรหม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. ดร.กรรณิการ์ ศุภปัญญาวุฒิ โรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
3. นางไยดี หงษ์เหิน โรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
4. นางจารุณี น้อยนรินทร์โรงเรียนนครพนมพิทยาคมกรรมการ
5. ดร.เฉลียว ดอนกวนเจ้าโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวจันทร์ศรี โหน่งกดหลดโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
7. นางสุภัทรา วิเศษมงคลชัย โรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
8. นางระวิวรรณ์ พฤกษติกุล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
9. นางกฤษณีนาถ เจริญสุข โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการและเลขานุการ
10. นางวรรณ์ลี ใบภักดี โรงเรียน สว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางประไพรศรี เขจรสัตย์โรงเรียนพังโคนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวัชราภรณ์ ค่ำคูณ โรงเรียนชุมแพประธานกรรมการ
3. นางสาวสมจิตร ทิพรส โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
4. นางศรัยฉัตร ฉัตรปิลัมธนาโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
5. นางรองรัตน์ จันทรสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. ดร.ภานิดา สิทธิหาโคตร โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีณัฐนัน วรรณสุข โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการ
8. นางกัลญาณีย์ นิวาสวัฒน์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา กรรมการ
9. นางสมศิริ วงษ์สุวรรณโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
10. นายมานัส ทอนฮามแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายนรพงษ์ปณต นรสาร โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นายบัวกันต์ วิลามาศ โรงเรียนบ้านลองกอ กรรมการ
3. นายฤทธิชัย ถนอมชาติโรงเรียนกาญจนาภิเศกวิทยาลัยชัยภูมิกรรมการ
4. นางประภร กิ่งมะลิโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
5. นางบุสดี ขันมะจันทร์ โรงเรียนโพนพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางกองเพชร จันทรพิทักษ์ โรงเรียนหนองแวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางผาณิต นามวงศ์ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวบุปผยา สังฆมานนท์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี กรรมการ
4. นางกมลชน กรวยทองโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางอัจฉรา ปะติเก โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ เมตตาวิมล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางบรรทง อาศนะ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี ไชยแสน โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
4. นายไพบูลย์ โคตรบ้านแข้โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นางนิรมล รสานนท์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายประสาท ธรรมรัตน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ประธานกรรมการ
2. นายประเทศ วิเศษสา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการ
3. นายอมฤทธิ์ บุพโต โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
4. นายบัลลังก์ มะเจี่ยว โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวนันทวัน พันธุมะโน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางกรกนก คำเพชรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ประธานกรรมการ
2. นางปานรดา อนุพันธ์ โรงเรียนเดชอุดม กรรมการ
3. นางพรทิพย์ จันปุ่ม โรงเรียนจุฬาภรณมุกดาหาร กรรมการ
4. นายสุนทร สีพันธ์บุญโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
5. นางเจริญรัตน์ เพ็ญศิริ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางสาววาสนา สุพัฒน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางศรีสุข บุตรรัตนะโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ
3. นางงามตา กฤตาคม โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการ
4. นายยุทธนา ปรังประโคน โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กรรมการ
5. นางสมศรี ไชยชมภู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางวรินฐ์ญา พิลาวรรณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ประธานกรรมการ
2. นางรัชดา นามบุตรดี โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม กรรมการ
3. นางนารี ขันแก้ว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ตรีไตรศูล โรงเรียนพุทไธสง กรรมการ
5. นางพูลศรี แสงพิทยา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางรุจิพัชญ์ อรุวีวัฒนานนท์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายกล้าณรงค์ ม่วงภูเขียว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นางพลอยนรินทร์ จันทร์ชนะ โรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
4. นายอารยา สุริยนต์ โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ กรรมการ
5. นางศิริรัตน์ ด่างเกษีโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางอาทิตยา ธิราชรัมย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายประพืช ขาวสุริยะจันทร์ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสาวภวันตรี ศรีดาดิษฐ์โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
4. นางอัศวีนา ม่วงภูเขียว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
5. นายวรวุฒิ เทียนแก้ว โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายฉัตรชัย ศรีนัครินทร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ประธานกรรมการ
2. นายบุญรัตน์ คึมยะราชโรงเรียนร่มเกล้า กรรมการ
3. นายบุญเลิศ ไชยปัญหา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
4. นายนาคิน สัจจะเขตต์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการ
5. นางสาววิจิตรา ชาปากดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางขันธ์ทอง คำคลี่ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายสินชัย สิงห์คำมาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นางปิยะนาฎ อ่อนอุทัยโรงเรียนภูเขียว กรรมการ
4. นายวัฒนา ปัจจังคะตา โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา กรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ เตชะนอก โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการ
6. นายวิชัย กีรติมหามาตย์ โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม กรรมการ
7. นางสุธินี เคนไชยวงศ์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
8. นางสุกันยา กำลังฤทธิ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางอุไรวรรณ คนสมบรูณ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาทิพย์ ชาปากดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
3. นางชลกนก สีหะวิมล โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
4. นายปรัชญา สุราสา โรงเรียนภูเขียว กรรมการ
5. นางปนัดดา ทีบัวบานโรงเรียนหนองบัวบานวิทยา กรรมการ
6. นายอภิสิทธิ์ บึงไสย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการ
7. นายนิรันดร เพชรคำโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
8. นางปาริชาติ สีพันธุ์บุญโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายธาตรี วารีย์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกัลยาณี วัฒนธีรางกูรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
3. นางกวินนาฎ เสียงเลิศโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุนันทา กฤษยานุวัฒน์ โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางพิศมัย พานโฮม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางทรงศรี โสมชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานกรรมการ
2. นางพัชรี ครองกิจสิริมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครกรรมการ
3. นางวรินรำไพ แถวกระโทกโรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
4. นายณรงค์รัตน์ เมธาคุณวุฒิ โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
5. นายอำนวย อโนมาโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาววาสนา มุ่งกั้นกลาง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางเรณู ไพศาลพงศ์โรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
3. นายสิทธิชัย ยางธิสารโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
4. นางสนธยา พิมพกรรณ โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการ
5. นายทวี ทินเตโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวปิยะนุช อรรคฮาตโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
7. นายสุเมธ อัคพินโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสายแจง วงศ์เครือศร โรงเรียนร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นางสาวเฉลิมขวัญ ภูมี ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางวิมล ประจงจิตร โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
4. นางเรวดี นันทิกะโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
5. นายสมาน รัตนวงศ์ โรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ สิงห์อรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานกรรมการ
2. นายวชิระ ภูมิประเสริฐโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาวรมิดา ชาญประโคนโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวธนัญญา การประกอบ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
5. นางเสาวรจนี จันทวงค์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายไพบูรณ์ เกตวงษา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ มีศิริโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
3. นางสาวพิมลจิต สิงห์สถิต โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
4. นางอรุณี ทองรังโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
5. นางสาวสุภาพรรณ สัจวรรณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครกรรมการ
6. นางกรรณิกา บรรจุทรัพย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายนิวัติ ต่อนีโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพูนศรี ผ่านสำแดง โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวไข่มุก มูลมีโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นางนันทกา คันธิยงค์ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
5. นางนารี จันทะจรโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางระจิรา ล้อศรีสกุล โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกันญา สงเคราะห์โรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นางยุคลทร โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
4. นางศุภกาญจน์ บุญพาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นางสาวปาลิตา คชประดิษฐ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครกรรมการ
6. นายกฤษฎา ด้วงติลีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. สิบเอกอุทัย มุ่งกั้นกลาง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ พรหมโสภาโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
3. นายพัชฎา เชื้อสิงห์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายจักรกฤษณ์ วงษ์วิทยานนท์ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
5. นางน้ำผึ้ง สุพรมอินทร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
6. นางสาววาสนา อโนมาโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางจินตหรา ภูรัพพา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา แสนสุริยวงศ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
3. นายสฤษดิ์เดช สิงหเนตรวัฒน์ โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นายศรีธร มูลมณี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
5. นางปุญญพัฒน์ ศรีท้าว โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสมหวัง รัตนกร โรงเรียนพังโคนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวารินทร์ บัวภาคำ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ สิงหนสาย โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
4. นายสิทธิพงษ์ คำภาผุย โรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
5. นายพิทยา ไชยเพ็ชร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสมหวัง รัตนกร โรงเรียนพังโคนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวารินทร์ บัวภาคำ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ กรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ สิงหนสาย โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
4. นายสิทธิพงษ์ คำภาผุยโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
5. นายพิทยา ไชยเพ็ชร โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพัฒนา มานันทีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายศักดา สินธุระวิทย์โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางพักตร์พริ้ง พ่ออามาตย์ โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางอรศรี สัญราชา โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
5. นางสาวณัฐริกา อุปพงษ์ โรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายพัฒนา กายดี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ หล้าศักดิ์โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
3. นางบุญยงค์ สายบุตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางเตรียมศิลป์ แสงนางานโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
5. นางเบญจลักษณ์ ลีนาราช โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุภาภรณ์ ภูดินทราย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิประธานกรรมการ
2. นายวันชัย คงสมบูรณ์ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นางระเบียบ กินเรศ โรงเรียนพังโคนพิทยาคมกรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ ดีเลิศโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมกรรมการ
5. นางนาถฤดี หลักทอง โรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางมยุรี โพธิแสน โรงเรียนทรายมูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางระยิ้ม อ่อนสุรทุมโรงเรียนพังโคนพิทยาคมกรรมการ
3. นางเด่นอุดร กิตติบุตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายปัญญา ศรีผายวงษ์ โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
5. นางวรรณพร ภูมี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายคงฤทธิ์ มิ่งพันธ์ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายสุริยา งามเจริญ โรงเรียนมัธยมโพนเพ็กกรรมการ
3. นายอานนท์ มโนธรรมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางปาริชาติ ขามประโคนมโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคกรรมการ
5. นายกงวิทย์ ศิริขันธ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายสุรพล ศรีวรกุลโรงเรียนท่าแร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสุพล พรหมกูลโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. นายสมัย แสงวงค์ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นายชูชาติ เจริญไชยไธสงค์ โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางตติยา กาญจะนะกัญโห โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายสุภิญโญ ทันสีโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางรพิธร เสนาชัย โรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
3. นางจันทร ประเสริฐหล้า โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นายประจวบ กำเนิดสิงห์ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
5. นางศศิประภา ภูแก้ว โรงเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายณรงค์ โคตรศรี โรงเรียนร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นายมนุส โพธิ์จักร โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
3. นายประสาท ศุภวิทยะโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางปุณณภา พลเยี่ยม โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเอื้ออารีย์ สนิทนาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล หล้าชาญโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมาลี เสาร์สิงห์ โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสมพิศ บุญเสนาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางกรกนก เมฆศรีโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
5. นางรุ้งตะวัน นาสพัสโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวนิวาส บุตรธนู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางพรจิตต์ ไกรขุนทศ โรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. นางวราภรณ์ หอมจันทร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นางรัชกร ประสีระเตลังโรงเรียนธารทองวิทยาคมกรรมการ
5. นางฉลาด วงค์เครือศร โรงเรียนร่มเกล้า กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายโพธิพัฒน์ โพธิแสนโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเมธินี แพงดวงแก้ว โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
3. นางศรสิน จอมพรรษาโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางเพ็ญสุภา ผาใต้ โรงเรียนด่านม่วงคำวิทยาคมกรรมการ
5. นายไพรวัลย์ คำยอด โรงเรียนคำตากล้าประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสุพรรณ พรหมเชษฐา โรงเรียนร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา ทองสมบูรณ์ โรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. นางอาภรณ์ ผิวบุญเรือง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
4. นางสุภาพร แต่งชัยภูมิ โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ กระจ่างคันถมาตร โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางประภากร พรหมโสภา ครูโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางจีรนันท์ โพธิ์ศรี โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นายหาญ ทนุจันทร์โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นางยุรี เพ็งอ่ำโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นางวาสนา วงค์กาฬสินธุ์โรงเรียนพังโคนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางทิพากร วัฒนอมรเกียรติโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล ไชยพันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวัยออกเฉียงเหนือกรรมการ
3. นายสมชาย ยิ่งกำแหง โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนวพรรษ พวงไธสงโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
5. นางนภามาศ แสนโคตร โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นายทองปาน ไชยศรี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายบุญเจริญ เกื้อทาน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา สุวรรณคุณ โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นางสาวอรุณนิรัตน์ ชวนนามโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นายเสรี พิมราชโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยากรรมการ
5. นางขนบพร โลบ้านไผ่ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
6. นายชูศักดิ์ สุวรรณแทน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ เอี๊ยบทวีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานกรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ จุดดา โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ ทองสอดแสง โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
4. นายวัชรินทร์ แสนรุ่งเรือง โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
5. นางช่อพุทธรักษา หมายบุญ โรงเรียนกัลยาณวัฒน์กรรมการ
6. นายทนงศักดิ์ ทินบุตร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายรินทอง แดงโชติ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎาคม ปัญจะ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายวีระยุทธ์ เพชรประไพ โรงเรียนเสิงสางกรรมการ
4. นายอรรคพล เดชะพหุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นายบุญเลิศศิลป์ สายทวี โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายรินทอง แดงโชติ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎาคม ปัญจะ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายวีระยุทธ์ เพชรประไพ โรงเรียนเสิงสางกรรมการ
4. นายอรรคพล เดชะพหุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล กรรมการ
5. นายบุญเลิศศิลป์ สายทวี โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายกิตติ นันตะสุข โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ประธานกรรมการ
2. นายมารุต ปทุมวัน โรงเรียนธาตุพนม กรรมการ
3. นายสมฃาย คำหล้า โรงเรียนฃอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นายวิโรจน์ สุขประเสริฐโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางเสาวนีย์ วงศ์วิชิต โรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายกิตติ นันตะสุข โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายมารุต ปทุมวัน โรงเรียนธาตุพนม กรรมการ
3. นายสมฃาย คำหล้า โรงเรียนฃอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นายวิโรจน์ สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางเสาวนีย์ วงศ์วิชิต ครูโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายนเรศ เขมะสิงคิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีโยธี ไชยคีนี โรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นางสาวอารีญา ดอนลิเคน โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นายนพเก้า สำราญจิต โรงเรียนภูเขียว กรรมการ
5. นายเรืองเดช พร้อมวงศ์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายนเรศ เขมะสิงคิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรี โยธี ไชยคีนี ครูโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นางสาวอารีญา ดอนลิเคน โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นายนพเก้า สำราญจิต โรงเรียนภูเขียว กรรมการ
5. นายเรืองเดช พร้อมวงศ์โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุชีลา เพชรแก้ว โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเดชฤทัย ฉายจรุง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายสถิต วิเศษสัตย์ ครูโรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการ
4. นายวัฒนฃัย สุขกระโทก โรงเรียนพลกรรมการ
5. นายรัตนพล คำเพชรโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุชีลา เพชรแก้ว โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนายเดชฤทัย ฉายจรุง รโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายสถิต วิเศษสัตย์โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการ
4. นายวัฒนฃัย สุขกระโทก โรงเรียนพลกรรมการ
5. นายรัตนพล คำเพชร โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสมสวย พรหมจักร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมประธานกรรมการ
2. นางสาวจงกล ภิรมย์กิจ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ ฉั่วรัตนกุล โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นางมาลินี อาบสุวรรณโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม กรรมการ
5. นายนฤทธิ์ ทิพย์เสนา โรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายชยธร แสนศิริวัฒนกุล ครูโรงเรียนพังโคนวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายสุจิน หอมสิน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นายอนุชิต ศรีสุวรรณ โรงเรียนดอนตาลวิทยา กรรมการ
4. นายเฉลียว ศิริดล โรงเรียนสตรีศิริเกศ กรรมการ
5. นายทนงชัย คิดโสดา โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายฃยธร แสนศิริวัฒนกุล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายสุจิน หอมสิน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นายอนุชิต ศรีสุวรรณฃโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
4. นายเฉลียว ศิริดล โรงเรียนสตรีศิริเกศกรรมการ
5. นายทนงชัย คิดโสดา โรงเรียนบงเหนือวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายเข็มชาติ วิศรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ สิงหวรวงค์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสุริชัย ศิริบูรณ์โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยากรรมการ
4. นายตชาชาต ฝอยวารี โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กรรมการ
5. นายกงวิทย์ ศิริขันธ์โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. ผศ.ประยงค์ มุทธเสน อาจารย์คณะวิชาครุศาสตร์ ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ สีดำ โรงเรียนห้วยเกิ้งวิทยาคาร กรรมการ
3. นายชูชัย พรหมคุณโรงเรียนบึงบูรพ์ กรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ รสานนท์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายธนา วิไลวงษ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา“โพธิ์คำอนุสรณ์”ประธานกรรมการ
2. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางเยาวพา ทองแย้ม โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ
4. นายพิชิต กิจวาส โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาคม กรรมการ
5. นางอารอน ผลสว่าง โรงเรียนมุกดาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายธนา วิไลวงษ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา“โพธิ์คำอนุสรณ์”ประธานกรรมการ
2. นายนิพินธุ์ สุวรรณรงค์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางเยาวพา ทองแย้มโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ
4. นายพิชิต กิจวาส โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางอารอน ผลสว่าง โรงเรียนมุกดาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสุรินทร์ นาจะรวย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ บุษดีโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ จุลเสวกโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิกรานต์ ลบหนองบัวโรงเรียนวังน้ำเขียว กรรมการ
5. นางวิภาวี ศรีเศรษฐาโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายสุรินทร์ นาจะรวย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ บุษดี โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ จุลเสวก โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิกรานต์ ลบหนองบัวโรงเรียนวังน้ำเขียว กรรมการ
5. นางวิภาวี ศรีเศรษฐา โรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางวิภารัตน์ คู่คิด ครูโรงเรียนโพธิแสนวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐ์ กำภูศิริ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
3. นายพนัส จัตุรัส โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นายชนะ โชคศิริ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
5. นางกิติญา อุระวัฒนพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองเป็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นางวิภารัตน์ คู่คิดโรงเรียนโพธิแสนวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐ์ กำภูศิริ ครูโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
3. นายพนัส จัตุรัส โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นายชนะ โชคศิริโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
5. นางกิติญา อุระวัฒนพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองเป็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ สัตถาผล โรงเรียนวาริชวิทยาประธานกรรมการ
2. นายดำรง พิษเศษโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย กรรมการ
3. นายวีระพล โทบุดดี โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการ
4. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
5. นางกรุณา จำนงถ้อยโรงเรียนพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ สัตถาผล โรงเรียนวาริชวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายดำรง พิษเศษ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวีระพล โทบุดดี โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการ
4. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
5. นางกรุณา จำนงค์ถ้อย โรงเรียนพล กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางนุชนภา ศรีสมสูโรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนารี วานิช โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒กรรมการ
3. นางอุ้มพร จำเริญสุข โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด โรงเรียนบ้านกันตม ( คุรุราษฎร์สามัคคี ) กรรมการ
5. นายมนตรี จรัญศรีโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
6. นางสาวสุนิสา แสงสี โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางนุชนภา ศรีสมสูโรงเรียนธรรมบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนารี วานิช โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒กรรมการ
3. นางอุ้มพร จำเริญสุข โรงเรียนบ้านหนองแวง กรรมการ
4. นายรุ่งโรจน์ มั่นรอดโรงเรียนบ้านกันตม ( คุรุราษฎร์สามัคคี )กรรมการ
5. นางสาวสุนิสา แสงสี โรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางยุภาพร บุญใบ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรไท เขียวลือ โรงเรียนลำปลายมาศ กรรมการ
3. นางฉวีวรรณ เหมมันตา ครูโรงเรียนแกศึกษาพัฒนากรรมการ
4. นายคมศิลป์ จันทพันธ์ โรงเรียนดอนตาลวิทยา กรรมการ
5. นางสาวกองแก้ว ตติยภัคโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางยุภาพร บุญใบ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรไท เขียวลือ โรงเรียนลำปลายมาศ กรรมการ
3. นางฉวีวรรณ หมมันตา โรงเรียนแกศึกษาพัฒนากรรมการ
4. นายคมศิลป์ จันทพันธ์ โรงเรียนดอนตาลวิทยา กรรมการ
5. นางสาวกองแก้ว ตติยภัคโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายเกษา โคตรชมภูโรงเรียนโพนงามศึกษา ประธานกรรมการ
2. นายอาชา เกื้อหนองขุ่น โรงเรียนดงหลวงวิทยา กรรมการ
3. นายมวลชน เทศแก้ว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นายพิทักษ์ ชาวเหนือ โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมกรรมการ
5. นายสมาน นาคทัด ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายเกษา โคตรชมภู า โรงเรียนโพนงามศึกษประธานกรรมการ
2. นายอาชา เกื้อหนองขุ่น โรงเรียนดงหลวงวิทยา กรรมการ
3. นายมวลชน เทศแก้วโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นายพิทักษ์ ชาวเหนือ โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมกรรมการ
5. นายสมาน นาคทัดโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางรวีวรรณ คงสวัสดิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอัจฉริยวุฒิ ทองวรรณ์โรงเรียนชุมแพพิทยา กรรมการ
3. นายกมล เหล่าคำโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นางอุบล บุญชุม โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
5. นายนิรันดร์ อ้วนแก้วโรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางรวีวรรณ คงสวัสดิ์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอัจฉริยวุฒิ ทองวรรณ์ โรงเรียนชุมแพพิทยา กรรมการ
3. นายกมล เหล่าคำ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นางอุบล บุญชุมโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
5. นายนิรันดร์ อ้วนแก้ว โรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสุรินทร์ นาจะรวย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ สาผิว โรงเรียนภูลังกาวิทยาคม กรรมการ
3. นายสมถวิล ไเอนก โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
5. นายสุรชาติ ภารสถิต ครโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายสุรินทร์ นาจะรวย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ สาผิว โรงเรียนภูลังกาวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมถวิล ไชยเอนกโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
5. นายสุรชาติ ภารสถิตโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายเรือง เซ็นนิล โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นายตะวัน ชายมยุรีสวรรค์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นายอิศราพงศ์ พรหมวงศานนท์ โรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
4. นายวารินทร์ บริบุตร โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
5. นายภัทรพงษ์ แสงสุวรรณ โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายเรือง เซ็นนิลโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ประธานกรรมการ
2. นายตะวัน ชายมยุรีสวรรค์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นายอิศราพงศ์ พรหมวงศานนท์ โรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
4. นายนายวารินทร์ บริบุตร โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
5. นายภัทรพงษ์ แสงสุวรรณโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสฤษธิ์ มุลมณี โรงเรียนพังโคนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมโภชน์ พุ่มเทียนโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
3. นายวรจม หัทธนโชคโรงเรียนเทศบาลโนนชัยกรรมการ
4. นายอัจฉริยวุฒิ ทองวรรณ์โรงเรียนชุมแพพิทยากรรมการ
5. นายเสกสรร ศูนย์กลาง โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายธนา วิไลวงษ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”ประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ครุรัมย์โรงเรียนภัทรบพิตรกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ จันทีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสมโภชน์ พุ่มเทียน โรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
5. นายเสกสรร ศูนย์กลางโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายธนา วิไลวงษ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา“โพธิ์คำอนุสรณ์”ประธานกรรมการ
2. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางเยาวพา ทองแย้ม โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ
4. นายพิชิต กิจวาส โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุนิสา แสงสีโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสฤษธิ์ มุลมณี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมโภชน์ พุ่มเทียน โรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
3. นายวรจม หัทธนโชคโรงเรียนเทศบาลโนนชัยกรรมการ
4. นายอัจฉริยวุฒิ ทองวรรณ์ โรงเรียนชุมแพพิทยากรรมการ
5. นายอดุลย์ เชิญบ่อแก โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายเจษฎา งอยจันทร์ศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายจีระวัฒน์ ศรีชัยชนะโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
3. นายสมถวิล จุ่นหัวโทน ร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทกรรมการ
4. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
5. นายกฤษณะ แก้วเสถียร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ แสงสิริวิชโย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย เวียงสิมา โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
3. นายเสนีย์ ขันขวา โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นายสมพล สมภักดี โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
5. นายระวี ศรีคำมุล โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายประจักษ์ อุ่นใจ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
2. นายรัตติกรณ์ ทัศนภักดิ์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
3. นายมังกร ศรีสุระ โรงเรียนหนองกราดวัฒนากรรมการ
4. นายสุริยะ บุญไธสง โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
5. นายวิทยา อุตรดาวงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายธนากร แก้วบัวสา โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายเรือง เซ็นนิลโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
3. นายประวิตย์ บุญประครองโรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการ
4. นายดิลกเมธา มานะศิลป์ โรงเรียนภูเขียว กรรมการ
5. นายจิรพงษ์ เลิศลำหวาน โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ บัวโฮงโรงเรียนหนองหลวงศึกษาประธานกรรมการ
2. นายณัฐธิชัย มังคละคีรี โรงเรียนเชียงยืนวิทยา กรรมการ
3. นายจตุพล นนทะบูรณ์ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคมกรรมการ
4. นางธิดา ธิพย์อุทธา โรงเรียนนายมพิทยาคารกรรมการ
5. นายสุนันท์ บุญหล้า โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ บัวโฮง โรงเรียนหนองหลวงศึกษาประธานกรรมการ
2. นายณัฐธิชัย มังคละคีรี โรงเรียนเชียงยืนวิทยา กรรมการ
3. นายจตุพล นนทะบูรณ์ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคมกรรมการ
4. นางธิดาธิพย์ อุทธาโรงเรียนนายมพิทยาคารกรรมการ
5. นายสุนันท์ บุญหล้า โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจรัล เจริญชัย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิประธานกรรมการ
2. นายสุขุม ศุภภูมิ โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
3. นายระวี พะยามาตรโรงเรียนร่องคำกรรมการ
4. นายอิสรินทร์ ทาส่วยโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายคณิตชัย ไตรจักร โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจรัล เจริญชัยโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ประธานกรรมการ
2. นายสุขุม ศุภภูมิ โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
3. นายระวี พะยามาตรโรงเรียนร่องคำกรรมการ
4. นายอิสรินทร์ ทาส่วยโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายคณิตชัย ไตรจักร โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมงคล สินธนันชัย โรงเรียนสว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย ชาญเฉลิมโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม กรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ ไตรยะถา โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นายอลงกรณ์ แก่นแก้ว โรงเรียนวังยางวิทยาคม กรรมการ
5. นายทิวา เภาพานโรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายมงคล สินธนันชัย โรงเรียนสว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย ชาญเฉลิม โรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ ไตรยะถา โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นายอลงกรณ์ แก่นแก้ว โรงเรียนวังยางวิทยาคม กรรมการ
5. นายทิวา เภาพาน โรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายโชคชัย สุวรรณอินทร์ โรงเรียนส่องดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบัญชา ภัทรกุลวิศาลโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการ
3. นายไกรษร พรหมทอง โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมกรรมการ
4. นายราเชน ศรีสรรค์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการ
5. นายก่อฤทธิ์ มีทองเหลาโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายโชคชัย สุวรรณอินทร์ โรงเรียนส่องดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบัญชา ภัทรกุลวิศาล โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการ
3. นายไกรษร พรหมทองโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมกรรมการ
4. นายราเชน ศรีสรรค์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นายก่อฤทธิ์ มีทองเหลา โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบัญชา คุณทรัพย์โรงเรียนโรงเรียนวาริชวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมชาติ กัลยาบาลโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. นายวิทูร ศรีนุกูล โรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
4. นายกมล เหล่าคำโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
5. นายมานา ชื่นใจ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายบัญชา คุณทรัพย์ โรงเรียนโรงเรียนวาริชวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมชาติ กัลยาบาล โรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. นายวิทูร ศรีนุกูล โรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
4. นายกมล เหล่าคำโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
5. นายมานา ชื่นใจโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมงคล สินธนันชัย โรงเรียนสว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย พลชำนิโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
3. นายนพกร อุส่าห์ดี โรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
4. Mr.RomelitoServilla Camaโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทนกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ อุดมแสนโรงเรียนโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพีระ คำปัง โรงเรียนพังโคนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรัตนชัย จุลราช โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อนกรรมการ
3. นายกัมปนาท คำประสังข์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นายวิโรจน์ พานโฮม โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยากรรมการ
5. นายอดุลย์ เชิญบ่อแกโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีกิตติธัช แสนภูวา โรงเรียนยางชุมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตครูโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นายมนัส นาคำ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการ
4. นายธีระเดช ลือธิสาร โรงเรียนมหาชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ คณานันท์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ว่าที่พันตรีกิตติธัช แสนภูวาโรงเรียนยางชุมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไกรกฤษณ์ ดุสิต โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นายมนัส นาคำ โรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
4. นายธีระเดช ลือธิสาร โรงเรียนมหาชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ คณานันท์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิทยา อุตดาวงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ แก่นแก้วโรงเรียนวังยางวิทยาคม กรรมการ
3. นายเฉลิมเกียรติ คำไพโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
4. นายนภดล ขันแข็ง โรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
5. นายเอกลักษณ์ ระดาดาษโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิทยา อุตดาวงศ์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ แก่นแก้ว โรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
3. นายเฉลิมเกียรติ คำไพ โรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
4. นายนภดล ขันแข็ง โรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
5. นายเอกลักษณ์ ระดาดาษโรงเรียนโรงเรียนหนองแวงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายกิติพงศ์ เวทย์บูชา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสประธานกรรมการ
2. นายอัชรายุทธ ลุนเสนาโรงเรียนสนามบินกรรมการ
3. นายปิโยโรส โลหพรหม โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่ากรรมการ
4. นายสายชล แก้วรอด โรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายธีรภัทร์ น้อยสา โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายธงชัย กำภูศิริโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายมวลชน เทศแก้ว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นางจารุณี ทัศนภักดิ์ โรงเรียนหัวโทนวิทยา กรรมการ
4. นางสาวลักขณา ไชยเทพ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
5. นายจักรพล ตรีศรี โรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายวีระพงษ์ มนต์อินทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปภาวรินทร์ อาจชมพู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการ
3. นางวนิดา ศรีคำหาญโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวปารัชญ์ ต่อพันธ์ โรงเรียนภูเขียว กรรมการ
5. นางสาวจันจิรา พารา โรงเรียนดงมะไฟวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายวีระพงษ์ มนต์อินทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางวีระวรรณ เถาว์ชาลี โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุปรีดา ประภาการ โรงเรียนพลกรรมการ
4. นายจิรกานต์ คำโมง โรงเรียนภูเขียว กรรมการ
5. นางสาวจันจิรา พารา โรงเรียนดงมะไฟวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางมรรยาท ชมภู โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ประธานกรรมการ
2. นายศุภรัตน์ ทองพานิชย์ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นางรัตนา ศรีหากุล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสง่า ผดุงไสย์โรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ กุดหอม โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางมรรยาท ชมภู โรงเรียนหนองหลวงศึกษาประธานกรรมการ
2. นายศุภรัตน์ ทองพานิชย์ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นายพรชัย ครองยุติโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการ
4. นางอารีรัตน์ ผิวดีโรงเรียนศรีกระนวนพิทยาคมกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ กุดหอมโรงเรียนพังโคนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ สินธนันชัย โรงเรียนสว่างแดนดิน ประธานกรรมการ
2. นางสาวนัยปพร ชุติภาดามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
3. นางนภธร อัครธรสกุล โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการ
4. นางสาวลำดวน ลันดา โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการ
5. นางสาวมิตรธิดา ศรีประทุมวงศ์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ สินธนันชัย โรงเรียนสว่างแดนดิน ประธานกรรมการ
2. นางสาวนัยปพร ชุติภาดา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กรรมการกรรมการ
3. นางนภธร อัครธรสกุล โรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
4. นายลำดวน ลันดา โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
5. นางสาวมิตรธิดา ศรีประทุมวงศ์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางมะลิวรรณ์ หาญสุริย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางรัชนีนาฏ ทินราช โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
3. นายรุ่งทิวา นาทองบ่อ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสุธปรียา เกาะม่วงหมู่ โรงเรียนกาญจภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอุฤทธิ์ ม่วงมณี โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางมะลิวรรณ์ หาญสุริย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางรัชนีนาฏ ทินราชโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
3. นางสาวยุพาพร ศรีโยธา โรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิศักดิ์ มานะศรี โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมชาย ม่วงมณี โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางรสสุคนธ์ คำภูแสนโรงเรียนสว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ เสียงวังเวง โรงเรียนภัทรบพิตร กรรมการ
3. นางแววดาว ไทยธานีโรงเรียนพล กรรมการ
4. นายชนะ โชคศิริ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
5. นายฉัตรชัย อินทิราชโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางวีรวรรณ ศรีนครินทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญลักษณ์ กลุ่มศรี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ครุรัมย์โรงเรียนภัทรบพิตร กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ จุลเสวกโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม กรรมการ
5. นายพีระพงษ์ นาชัยสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสมศรี หวันสมัน โรงเรียนสว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นางจริยา ศรีขันซ้ายโรงเรียนเชียงคาน กรรมการ
3. Mr.Todd Paul Derck โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการ
4. นางเพ็ญนภา บำรุงสุข โรงเรียนบ้านแพงวิทยาคมกรรมการ
5. นายประภาษ สมยาภักดี โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. ดร.พัชรินทร์ อุทัยฉัตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานกรรมการ
2. นางณัฐชยา เรืองสุวรรณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. Mr.Kevin Ross Heddenโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสายยล แสนรังค์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กรรมการ
5. นางรัชนี โพธิกุล โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางนงนุช บุตรพิมพ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ประธานกรรมการ
2. นางยุพเยาว์ บุญมาก โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
3. Mr.Justin Arron โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นางสาวสายพิณ มัลภาโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรีพร ชาติชนะ โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นายศิริโชค นำสงฆ์ โรงเรียนคำตากล้าประชาสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายวิรัช พิมพา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. Mr.Nicholas David Coetzeeโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ
4. นางสาวแสงจันทร์ บุญยะมินทร์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการ
5. นางมะลิวัลย์ บุรัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวนัทธมน โพธิ์สาวังโรงเรียนพังโคนวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ไม้แสนดี โรงเรียนปากคาดพิทยาคม กรรมการ
3. Mr.Maghiel Casparius Swart โรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ
4. นางสาวประกายดาว โกรัตน์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กรรมการ
5. นางบงกช สุทธิประภาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางฉันทนา ศรีริทารา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวภัคภัสนันท์ สุพัฒน์ธนปภาโรงเรียนภูเขียว กรรมการ
3. Ms.Amanda Phillips โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวกุสุมา ศรีนครา โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี สิทธิรัมย์ โรงเรียนพุทไธสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกวรรณ ศรีดาวเรือง โรงเรียนสว่างแดนดิน ประธานกรรมการ
2. นางน้ำริน รัตนสีหาโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Joseph Mirandaโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรรมการ
4. นางพิชญ์สินี ภาชา โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
5. นางสุภารัตน์ คนชุม โรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสาวพราวพร นิลเขตโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ประธานกรรมการ
2. นายสุนันทา พรหมดาโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. Mr. Joseph Miranda โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวพิกุล สุขสงครามโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
5. นางนางกรรณิกา คณานันท์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญลักษณ์ เต็งวัฒนโชติโรงเรียนพังโคนวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายสุรชาติ รัศมี โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการ
3. Mr. Bowers Carl Davidโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กรรมการ
4. นางณัฏฐิยาภรณ์ นิราศสูงเนิน โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นางสาวจารุลักษณ์ บัวภาเรือง โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางวาสนา โทษาธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสุกรรณ โพธิสว่าง โรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. Mr.Ryan Baileyโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางสาววรรณพร ศรีมี ปโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นางนิตยา โทราชโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. ผศ.ประทุมรัตน์ คุณเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานกรรมการ
2. ผศ.เฉลิมเกียรติ มินา มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
3. Mr. Monsieur Vincent CHEYLAM มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
4. นางสาวณัฐฏ์นารี ปิยะสมบูรณ์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายเวชศักดิ์ หลักชัยโรงเรียนศรีวิไลวิทยา ประธานกรรมการ
2. Miss Wang Zuoping โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. MissPeng Jiao โรงเรียนดงมะไฟวิทยา กรรมการ
4. Mr.Kong Deping โรงเรียนกัลยานวัตร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. Dr. Lu Qiaoqin มหาวิทยาลัยมหาสารคามประธานกรรมการ
2. MissDai Jinju โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. MissZhang Qiuxiangโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
4. นางสาวญานี ประกิ่งโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณวิมล คำเชื้อ โรงเรียนคำลือหาญวารินชำราบประธานกรรมการ
2. Mr.Yusuke Kimoto โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
3. Mr.Naoya Horibe โรงเรียนบ้านม่วง กรรมการ
4. นายสัณฐิติ ทองน้อย โรงเรียนสารคามพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. Mr.Keisuke Kimura โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. Ms.Aiko Fukai โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
3. Ms.Saori Asamiโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางสาวเจ๊ะฟาตีฮะห์ เจ๊ะเล๊าะ โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางรัชนี เจริญพร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางจิตรา โพธิ์ศรี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการ
3. Mr.David Mc Collisterโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวณัฐกานต์ สิทธิจันทร์เสนโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางอ้อยอัจฉรา สายื่นหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวสุภัทรา อินทรพรหมมา โรงเรียนดอนตาลวิทยา กรรมการ
7. นางจงกล ใจบุญ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
8. นายมงคลชัย สารัมย์ โรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวพิศวาท ดวงกุลสา โรงเรียนร่มเกล้า กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางอัจฉรา จามน้อยพรหม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. ดร.พายุพงศ์ พายุหะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. Mr.David Mc Cloisterโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายภุชงค์ วงศ์กัณหาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
5. นางคุณัญญา รักษ์ชุมชนโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกษมพรรฒน์ ผ่านแสนเสาร์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นายอ่างทอง โพธิ์ระงับภัย โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
8. นางสาวกมลวรรณ ทองล้น โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
9. นางสาววิสุตา เนาวดีโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวิทยาภรณ์ ลาภไธสงโรงเรียนพล ประธานกรรมการ
2. นายจิโรจน์ อณาชัยโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายสุบรรณ ป้องสุขโรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการ
4. นายบุญมา สุภศรโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายนพดล พิทักษ์พลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
6. นายภัทรพงษ์ เจริญสมบัติโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
7. นางรพิธร เสนาไชยโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
8. นางสาวปวริศา นามสีพันธ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์หนองบัวลำภูกรรมการ
9. นายนีรภัย คิดโสดาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
10. นายประพจน์ อุ่นวิเศษโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
11. นายสรนรินทร์ สิมสินโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายบรรจง มะณีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ๕๐ปีจังหวัดสกลนครประธานกรรมการ
2. นายพงษ์เทพ สารนอกโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
3. นายมนู ภูกองชนะโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
4. นายชัยรัตน์ บูรณสรรค์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นายเมธีนันท์ วันดีโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการ
6. นายสุชาติ ธุระพระโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายบัญชา ยี่สารพัฒน์โรงเรียนนาหว้าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนะพาภรณ์ ปัญญาสายโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ เหมะธุลินโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
5. นายปริญญา ไชโยโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายไพวรรณ สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายสมศักดิ์ อินทรสิทธิ์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสประธานกรรมการ
2. นายบัญชา ยี่สารพัฒน์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม ประธานกรรมการ
3. นางสาวปัญจา แก้วคำแสนโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
4. นายกิตติชัย จันทกองโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายประภาส หมั่นเรียนโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายธนวิชญ์ ไร่นาโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
7. นางนะพาภรณ์ ปัญญาสาย โรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม กรรมการ
9. นายปริญญา ไชโย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กรรมการ
10. นางเสาวลักษณ์ เหมะธุลิน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ กรรมการ
11. นายสุวิทย์ ขันติทองโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการและเลขานุการ
12. นายไพวรรณ สุวรรณไตรย์ ครู โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ โมราราษฎร์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกรกมล อุตรศาสตร์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นางศรีสุดา พุทธรักษาโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
4. นางลักขณา เลาหศิริวงศ์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
5. นายสดใส ขันตะราชโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. นางวิภารัตน์ อุตนามโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางบุญเพ็ญ ศรีพรหมษาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิประธานกรรมการ
2. นางวิชราภรณ์ ศิริบูรณ์โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
3. นางสาวธัญนันท์ เกลียวกนกภัณฑ์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
4. นางหทัยชนก ดอกบัวโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริลักษณ์ ละเอียดอ่อนโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมชาย นามสอนโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางฉันทนา อินทรพาณิชย์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิประธานกรรมการ
2. นายนพดล ศรีสาครโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
3. นางสาธกา ศรีธนะโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
4. นายบัญชา คิดโสดาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
5. นายไพบูรณ์ เกตวงษาโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
6. นางคันที โสมชัยโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางวราภรณ์ ชำนาญโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา วงศ์ประทุมโรงเรียนวาริชวิทยากรรมการ
3. นางสาวภัทรจิตรา ผ่านสุวรรณโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
4. นางวริทธิ์ธรา วัฒนานุสิทธิ์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสมัญญา บัวศรีโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. นางสาวพรพิมล ดีพรมโรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางวนิดา บิดรโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกรศิริ พิลารักษ์โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
3. นายณรงค์ นาริตโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสุวรรณา วุฒาโรงเรียนมัธยมกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
5. นางสาวจิรัชญา วังตะพันธ์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
6. นางโชติรส พงษ์สิทธิศักดิ์โรงเรียนคำตากล้าประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางพวงผกา ภาวะบุตรโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉราพร ใครบุตรโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
3. นางฐาปนีย์ จุติรักษ์โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
4. นางฑญดา วงศ์ตาผาโรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
5. นางอรทูรย์ ไวว่องโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
6. นางสินเทา โคตรพรมโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายโยธิน พลเขต วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ประธานกรรมการ
2. นายจำนง ศรีสถาน ครู โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นายกฤษณา โกษาแสง โรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิโรจน์ ธรรมคำโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ ดรชัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. นายสมศักดิ์ ทองแสง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ประธานกรรมการ
2. นายจักรพล พลเยี่ยม โรงเรียนชุมชนห้วยหลัว กรรมการ
3. นายวัฒนศักดิ์ พัฒนาภูทอง โรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
4. นายสุเมธ ไตรยะถา โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ กรรมการ
5. นายเจณฑ์พงษ์ แสงชัยศิลป์ โรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายณัฐพงษ์ ไชยวงศ์คตโรงเรียนด่านม่วงคำประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสียะตรา คันธีโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
3. นายอังคาร อุปพงษ์โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายรัฐดนัย ศรีโท โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการ
5. นายมนตรี จรัญศรีโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
6. นายพิวัฒน์ เสมอพิทักษ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
1. นายพิชัย คำสิงห์ โรงเรียนธาตุพนมประธานกรรมการ
2. นายแมน มาละอินทร์ โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย กรรมการ
3. นายวิทยา สุทธิจันทร์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัศมี พาชื่น โรงเรียนบ้านทองสาย กรรมการ
5. นายศักดิ์ชัย สุภาษร โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ ฐานสินพลมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประธานกรรมการ
2. นางสาววันนพร สิทธิสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยนาท มาเพชร วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางนิรมล ทิพชัยโรงเรียนโพธ์ชัยชนูปถัมภ์ กรรมการ
5. นางกรกนก ศรียามาตย์โรงเรียนท่าแร่ศึกษา กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายพัฒนพงษ์ ศรีวะรมย์โรงเรียนขามแก่นนครประธานกรรมการ
2. นางสาวปณยา มณีเนตรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายสุธีรัชต์ ทิพย์อักษรโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ สักขินาโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
5. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีเวียงธวัชโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายมานิตย์ แสงสุวรรณโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ ไชยสุระโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
3. นางสาวณัฐริกา ทองสมนึกโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางจิตตรา สอนดา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางรัชดาพร สดใสโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายประยูร สิริโชควัฒนานนท์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ จรัญศิริไพศาลโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นายนิรุต หารเขมรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาวบุญยตรี สมนาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายวรนนท์ ทันอินทร์อาจ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายนิเวศน์ วงศ์ประทุมโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิประธานกรรมการ
2. นางธิดารัตน์ ใจสุขโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ จรัญศิริไพศาลโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
4. นายธนเดช มณีวรรณโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นางสาวทิพพานุช ลีลาลาดโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
6. นายเกษมสันติ์ ศรีคำมุลโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพรศักดิ์ ฮังกาสี โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรพนา พาโคกทมโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นายพิริยะ ทองเหลืองโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางรัชนี สมรฤทธิ์ โรงเรียนท่าจำปาวิทยากรรมการ
5. นายปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตรโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
6. นายศรีทอง ลีทองโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางศิรินาฎ ลุนจักรโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนเดช มณีวรรณโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นางวิลาสินี โพธิ์นิล โรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่นกรรมการ
4. นายศุภวุฒิ ใหญ่สาร โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมกรรมการ
5. นางขนิษฐา สุวรรณะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายพรชัย สิทธิศักดิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ สักขินาโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
3. นายวิศรุต สมบัติบุญสวน โรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นายวิชาญ โพธิ์นอก โรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
5. นายโกศล ธานี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายเดชอุดม ไชยวงศ์คต โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางปริยากร ศรีวงษาโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
3. นายบุญมา ใหลอุดี โรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิเชษฐ หาญมนตรีโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
5. นางผ่องพรรณ นันทราช โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายสุรพล นนทศรี โรงเรียนธาตุนาราย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายกฤติเดช จันทร์เพ็ง โรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. นายธนพล ไววุฒินันท์ โรงเรียนนางรองกรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ ชื่นบุญชู โรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
5. นายวิสุทธิ์ โสมสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายรอบรู้ ด่างเกษี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายนพคุณ สืบเลย โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ สัพโส โรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นายอาทิตย์ มิตรแสงโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรชัย วันดี โรงเรียนสว่างแดนดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอดิศักดิ์ แสนทิพย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางซ่อนกลิ่น กาหลงโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นางรัชดาพร สดใสโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายอนัน ต้นสวรรค์โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายนคร โคตรโสภา โรงเรียนสว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นายทองสิทธิ์ กิติราชโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
3. นายวราวุฒิ ฝ่ายสัจจา โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
4. นายจรัญ คะศรีทองโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ศักดิ์ พรมวัง โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา จรัญศิริไพศาล โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวกิริยา ทิพมาตย์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายวรพจน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายชัยนันท์ คำหลาย โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
3. นายอนัน ต้นสวรรค์ โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางไอลดา สิงหนสาย โรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายมณเฑียร รัตนวรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสืบศักดิ์ สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง ประธานกรรมการ
3. นายพรศักดิ์ พงษ์ศิริ โรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
4. นายคมกริช ศรีชัยโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายศราวุธ บุญปลอด โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นายภานุพงศ์ ประจวบวันโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นายวีระพล เจริญชนม์โรงเรียนแก่นนคร วิทยาลัย กรรมการ
8. นายชราวุฒิ พิระธรรม โรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
9. นายอานัติ คำมณี โรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
10. นายจักรกฤษณ์ อินทสงค์ โรงเรียนมุกดาหารวิทยานุกูล กรรมการ
11. นายนวรัตน์ พรหมจักรโรงเรียนโพนพิทยาคม กรรมการ
12. นายวีระชน คำเห็น โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
13. นายชิษณุพงศ์ พลหาราชโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ กรรมการ
14. นายวิชาญ วาปี โรงเรียนมุกดาหารวิทยานุกูล กรรมการ
15. นายครองทรัพย์ สายสุวรรณ์ โรงเรียนมหาวิชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
16. นายอลงกรณ์ บุตรกสกโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
17. นายอนุชา บุญแสนแผนโรงเรียนหินโงมพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายมณเฑียร รัตนวร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสืบศักดิ์ สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านอินทร์แปลงประธานกรรมการ
3. นายพรศักดิ์ พงษ์ศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
4. นายคมกริช ศรีชัย โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายศราวุธ บุญปลอด โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการ
6. นายภานุพงศ์ ประจวบวันโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นายวีระพล เจริญชนม์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
8. นายครองทรัพย์ สายสุวรรณ์ โรงเรียนมหาวิชานุกูลกรรมการ
9. นายชราวุฒิ พิระธรรมโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
10. นายอานัติ คำมณีโรงเรียนบุ่งคล้านคร กรรมการ
11. นายจักรกฤษณ์ อินทสงค์ โรงเรียนมุกดาหารวิทยานุกูล กรรมการ
12. นายอลงกรณ์ บุตรกสกโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการ
13. นายนวรัตน์ พรหมจักร โรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
14. นายวีระชน คำเห็นโรงเรียนนครพนมวิทยาคม กรรมการ
15. นายชิษณุพงศ์ พลหาราช โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ กรรมการ
16. นายวิชาญ วาปี โรงเรียนมุกดาหารวิทยานุกูล กรรมการ
17. นายอนุชา บุญแสนแผนโรงเรียนหินโงมพิทยาคม กรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายอุทัย เจริญธรรม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ โทษาธรรม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางสาวพุธชดี เข็มศิริ โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
4. นางศิริกุล เทสเรียน โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ
5. นางสาวสะคราญนิตย์ นามละคร โรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการ
6. นางศศินันท์ พงษ์จรัสจิรเดชโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
7. นายวิรัตน์ ติงมหาอินทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. ผศ.จตุรงค์ ศรีทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประธานกรรมการ
2. นางประภาพรรณ สุนันธรรม โรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
3. นางเพชรนีย์ มุทุวงศ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช กรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริบุรี โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นายจักรกฤษณ์ จันทราสา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
6. ว่าที่ร้อยโทเทิดศักดิ์ ขันมะจันทร์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา"กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการ
7. นายสุคนธ์ ภูชำนิ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายธงชัย คำชนะ โรงเรียนค้อวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญรัตน์ สุนันธรรมโรงเรียนบะฮีวิทยาคม กรรมการ
3. นางดวงจันทร์ เสนาพรหม โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา กรรมการ
4. นางบงกฎ ตัณฑะกูลโรงเรียนนาอ้อวิทยา กรรมการ
5. นายสุขสันต์ สมมะโน โรงเรียนภูเขียว กรรมการ
6. นายยุทธศิลป์ ประเคนชัย โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
7. นางเพ็ญศรี เกษเพชร โรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสนั่น เมตุลา โรงเรียนท่าจำปาวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ คงเพชรโรงเรียนร่มเกล้า กรรมการ
3. นายสมใจ สุทธสนธิ์ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมกรรมการ
4. นายนคร วุฒิเสลา โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุนทร บุพศิริ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. นายมนตรี ปนสันเทียะโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการ
7. นายวีระชัย ชินจักร โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายพลกฤษณ์ ศิริบูรณ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางอินถวา หัสดร โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นางวัฒนา บุญเรือง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการ
4. นางธัญชนก สท้านพบโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ
5. นางณัฏฐวรรณ จ่ายะสิทธิ์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
6. นางรพีพรรณ วงศ์ประทุม โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
7. นางบุษบา แสงวงศ์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายวิบูลย์ คำมุข โรงเรียนหนองแวงวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางอรุณวรรณ งอยผาลาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางรุ่งนภา ทะรังศรี โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นางปราณี เหล่าจำปา โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ
5. นางอุทัยวรรณ แกมคำ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
6. นางศิริลักษณ์ ศรีแสงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓กรรมการ
7. นางนภาพร วงค์สุริยวรรณ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายชัยพร อัจฉริยะชีวิน ข้าราชการบำนาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ประธานกรรมการ
2. นางประภาศรี พันธุวร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากรรมการ
3. นายสุรไกร ไกรศรีทุม โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ ศรีแก้วโรงเรียนเทพสถิตวิทยา กรรมการ
5. นางพัชรินทร์ เนตรพระโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ
6. นางหทัย พจนา โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยากรรมการ
7. นางปัญจพร แสนภูวา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายบุญชนะ ศรีริทารา ข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ประธานกรรมการ
2. นายสัญญา รัตนวรรณี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นางศรีสุดา โพธิ์ขาวโรงเรียนคึมใหญ่วิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสะไกร โสมาศรี โรงเรียนหนองดอนไทยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิจิตรา นาดี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางสาวสวลี จุลศิริ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓กรรมการ
7. นางนุพิศ อัคพิน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีปารเมศ เถายะบุตร โรงเรียนท่าสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายแดง พันธ์ชัย โรงเรียนดงมะไฟวิทยากรรมการ
3. นายปราโมทย์ พูนปริญญา โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการ
4. นายสง่า พันธ์พิพัฒน์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
5. นายสถาพร ไตรพิษโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา กรรมการ
6. นายพนม ปวงสุขโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายวรรณศักดิ์ จันทะดวง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายจีราวัฒน์ ศรีหาญธรรม โรงเรียนหนองหลวงศึกษาประธานกรรมการ
2. นายชัยฤกษ์ แสนสาครโรงเรียนแวงวิทยาคมกรรมการ
3. นายวัฒนา หงส์ทองคำ โรงเรียนจตุรพักรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายอรรณพ ตัญญูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช กรรมการ
5. นายธีรพงศ์ แสนยศโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
6. นายวิชา ศรีสร้อยโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
7. นายสมัยชัย อินทร์คำน้อย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวศุกฤชชญา เหมะธุลินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานประธานกรรมการ
2. นางสาวพิกุลแก้ว ยะไชยศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางญาดา ชมพูนุกูลรัตน์ โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นางดิราณี สุพันธมาตร โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
5. นางธนัสถา ไชยรบโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ
6. นางศศิเกษม ปัญญายาวโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
7. นางสาวหฤทัย สิมมะลา โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวศุกฤชชญา เหมะธุลินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานประธานกรรมการ
2. นางแก้วตา ภู่สุวรรณ์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
3. นางญาดา ชมพูนุกูลรัตน์โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นางดิราณี สุพันธมาตร โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
5. นางมณีรัตน์ บริบูรณ์วัฒน์ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวอนุรักษ์ สะตะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓กรรมการ
7. นางสาวยิ้มแย้ม เดชทองทิพย์ โรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายเศกสรรค์ ปัญญาแก้วโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ แสงรุ่ง โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นางประภาพรรณ เพชรศรีโรงเรียนสตึก กรรมการ
4. นางสุนีย์พร ศรีรักสูงเนิน โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวบุญญรัตน์ คำพินิจ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม กรรมการ
6. นางนิภาพรรณ ตงศิริ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการ
7. นางเยาวลักษณ์ ชัยทัด โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางฐปนีย์ นารี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวจีระวรรณ ศิริขันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ
3. นางประภาพรรณ เพชรศรีโรงเรียนสตึกกรรมการ
4. นางสุนีย์พร ศรีรักสูงเนินโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวบุญญรัตน์ คำพินิจ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม กรรมการ
6. นางนวลละออง ดวงชาทม โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางพัทธรา โนนคู่เขตโขง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุภกาญจน์ พรหมขันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครประธานกรรมการ
2. นางกุศลวรรณ ศุภวิทยะโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางกัณฑลักษณ์ บุญชัยโรงเรียนเมืองพญาแล กรรมการ
4. นางจิตตรี พรหมมาศ โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางรัชนี หล้าจาด โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวทองใบ ยางงาม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
7. นางสมัย คำเกษ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสุภกาญจน์ พรหมขันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครประธานกรรมการ
2. นางธนพร ขอนยาง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางศรีสะอาด มังคะวัฒน์ โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
4. นางทิพวรรณ พันธ์สายหยุด โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางควรพิศ ชมภูพื้น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
6. นายวิวัฒน์ สารเนตร โรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นางเปี่ยมจันทร์ วงษ์ประชุม โรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางเยาวรัตน์ แก้วมะ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ พงษ์พันนา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางนิภาวรรณวดี ศิริศักดิ์ ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางเรณู ซื่อตรง โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการ
5. นางสาวสุวรรณา นาเมืองจันทร์ โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ
6. นางชไมพร พิพัธนัมพรโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ
7. นางรัตติกา เขื่อนขันธ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายพีระศักดิ์ เหิรเมฆ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ชนก จรรยาเพศโรงเรียนส่องดาววิทยาคมกรรมการ
3. นางนิภาวรรณวดี ศิริศักดิ์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางเรณู ซื่อตรงโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวชญานิศ อึ้งสกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช กรรมการ
6. นางอุศา พาอยู่สุขโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา กรรมการ
7. นางวิวัลยา ปัญเศษ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางจิตรา อาษาสร้อยโรงเรียนนิคมนำ้อูนเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปรีดาวรรณ ศรีพลแท่นศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
3. นางนัยนา ยิ้มชื่นโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปาริฉัตร จันทร์หล้าศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นางสุธินันท์ บุตรดีโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางคันที โสมชัยโรงเรียนคำเพิ่มพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวประไพพักตร์ ทัตสอยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางเอี่ยมศิริ สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
4. นางนฤมล อินธิแสงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นางสาวรัฐตินันท์ โกษาแสงโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางจารุวรรณ บุญแสงโรงเรียนโพธิแสนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา ศรีพันธบุตรโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นางสาวราตรี ห้องหาญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนครบึงกาฬกรรมการ
4. นางกรรณิกา บุรัตน์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นางสมศิริ วงษ์สุวรรณโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุทธิรัตน์ พองพรหมโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายภาคภูมิ แพงพิมายศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
3. นางรัชนี น้อมระวีโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเจนระวี ดวงภักดีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นางสาวรัตนพันธ์ คณะเมืองโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางชฎารัตน์ ศิริมาศโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบริรักษ์ อาชีพโกศลกุลโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
3. นายรุ่งชัย ศิริบำรุงโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการ
4. นางพูนศรี จันโทพลังโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมกรรมการ
5. นางนวรัตน์ เชื้อกุณะโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางณัฐทิยา สุวรรณวรโรงเรียนนิคมนำ้อูนเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยภัณฑ์ ศรีดาคำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคายกรรมการ
3. นางกุศล ด้วงสะดีโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2กรรมการ
4. นางพัชรี อุ้ยเลิศโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
5. นางสิทธิภา เทพคำมีโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเมือง บุระวงษ์ โรงเรียนโพธิแสนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายโรจนวุฒิ เถิงคำมา โรงเรียนเต่างอยพัฒนาศึกษากรรมการ
3. นางสาวทัศณีย์ ตองตาสี โรงเรียนเต่างอยพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ เมืองมุงคุณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬกรรมการ
5. นางสาวลัดดาวรรณ ก้อนวิมลโรงเรียนโพธิแสนวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางอรุณวรรณ งอยผาลาโรงเรียนเต่างอยพัฒนาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวจตุพร ยตะโคตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลยกรรมการ
3. นายธงไชย ไชยคำภา โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกนกกร ศรีภูมิ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นายเกษม แก้วบัวสาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายทนงชัย คิดโสดา โรงเรียนบงเหนือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสายเงิน ปัญจมาตย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางไพรวัลย์ มาตย์เทพโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมกรรมการ
4. นางสาวตริทธา ทะลาสีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นายจักรกฤช จันทรวีระกุล โรงเรียนโพนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางชารันฎา ผลจันทร์โรงเรียนบะฮีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชวนพิศ บุบผา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมกรรมการ
3. นายภัทรพงษ์ แสงสุวรรณโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวพัชระดา ฆารพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นายทศพล พยัคฆพงศ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายรินทอง แดงโชติ โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสิทธินัย ไชยจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหารกรรมการ
3. นางบัวเงิน มหาเพชรโรงเรียนหนองแดงวิทโยดม กรรมการ
4. นายเขมชาติ วิศรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
5. นายกิตติ นันตะสุขโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายวิษณุ นันทราช โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเยาวเรศ แก้วมะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลยกรรมการ
3. นายชัยธร แสนศิริวัฒนกุล โรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนัฏธกาญจน์ ทองป้องศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นายภูมินทร์ ขันเงิน โรงเรียนสกลพัฒนาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาววิมลจายา ไขศรี โรงเรียนโพธิแสนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสิริพร ไชยศรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหารกรรมการ
3. นางเบ็จวัลย์ คำภูษา โรงเรียนเต่างอยพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นางสาวชมภู พวงไพวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นายก่อฤทธิ์ มีทองเหลาโรงเรียนด่านคำม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายนเรศ คนรำ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา ศุภลักษณ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
3. นายสฤทธิ์ มูลมณีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นายงบดุลย์ งอยจันทร์ศรี โรงเรียนเต่างอยพัฒนาศึกษากรรมการ
5. นางพรทิพย์ ไชยาโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกานดา คำเมือง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางญาณิกา สุพลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหารกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ ใสงามโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
4. นางประกายทิพย์ อุปพงษ์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนาศึกษากรรมการ
5. นางสาวศิริพร ตะไลกลาง โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิเศษ นาคี โรงเรียนบะฮีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทนา วิทักษบุตร ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๙ จังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นางขนิษฐา ศรีวงกุล โรงเรียนท่าแร่ศึกษากรรมการ
4. นางสาวณฤดี พันธ์ไชย โรงเรียนเต่างอยพัฒนาศึกษากรรมการ
5. นายมนตรี ไชยบุบผา โรงเรียนธาตุนาราย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายโชคชัย สุวรรณอินทร์ โรงเรียนส่องดาววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวิณี วิบูลย์สิน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. นายจิระพงษ์ เลิศลำหวาน โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นายเกษฎา คำพรม โรงเรียนเต่างอยพัฒนาศึกษากรรมการ
5. นางสาวสุธิรา เพชรแก้ว โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายพีระ คำมัง โรงเรียนพังโคนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริรักษ์ ภาภิรมย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๙ จังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นายสุพัชร พันธุระศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐กรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ กิ่งนาคม โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมกรรมการ
5. นายเจนฑ์พงศ์ แสงชัยศิลป์ โรงเรียนส่องดาววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางรุ่งอรุณ ภาวาปี โรงเรียนท่าแร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล พรมสุวรรณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๙ จังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นายบุญรัตน์ สุนันธรรม โรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ทองแสง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นายปานศักดิ์ ปะสันติโย โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางสาวรัชณีย์ เครือคำ โรงเรียนร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นางปัญชลิกา นามมณทา ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๙ จังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นายชาญชัย อัคพิน โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูลกรรมการ
4. นางจงจิตร แก้วพะเนา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์กรรมการ
5. นางประภาพรรณ สุนันธรรม โรงเรียนบะฮีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายบัลลังก์ เชิงชุมพิทักษ์ โรงเรียนโพธิแสนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคธาวุธ อักษร ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๙ จังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นายรุ่งศักดิ์ วรดี โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางยุพาภรณ์ ศิริกุล โรงเรียนลำปลาหางวิทยากรรมการ
5. นางปรางทอง พูลทรัพย์ โรงเรียนช้างมิ่งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางอัจฉรา ปะติเก โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายทรงเดช ชมพู โรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
3. นางสาวณัฐกานต์ คุณโน ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๙ จังหวัดขอนแก่นกรรมการ
4. นางสาวอโณทัย นันแพง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นายศรัญพงษ์ วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายเมฆินทร์ พรมประศรี โรงเรียนผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ ไชยบุญตา โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูลกรรมการ
3. นายฐากูร แสนภูวา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหารกรรมการ
4. นางสุรดา เถาวัลย์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2กรรมการ
5. นายพงษ์ขจร บุญพงษ์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นายกงวิทย์ ศิริขันธ์โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ สมัญญาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคายกรรมการ
3. นายอนุพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนศึกษาประชาสมัคคีกรรมการ
4. นายมานัส สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
5. นายชาญชัย ภูมิประเสริฐโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางหทัย พจนาโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี พินิจมนตรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. นางสมบรูณ์ เหลืองอิงคสุต โรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
4. นายนักรบ กองมณี โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
5. นางสาวเปรมฤดี จันทะพรหม โรงเรียนแวงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]