กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ให้ทีมที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่งเอกสารรายงานการแข่งขันกิจกรรมต่อไปนี้ 

  1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1 - ม.6
  2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1 - ม.6
  3. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1 - ม.6

ส่งเอกสารรูปเล่มรายงานให้คณะกรรมการทีมละ 6 เล่ม ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ส่งที่

คุณวัชราภรณ์  อินธิปีก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง

จังหวัดสกลนคร 47000 (โทร 081-0587392)

 

วันพุธ ที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 14:04 น.