กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1.  การประกวดโครงงานคุณธรรม สรุปย่อโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดลงในแบบฟอร์มที่ก าหนด ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 
ส่งกรรมการ ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ที่ 

คุณณัฐฏฎาณี  รีทอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

2. การประกวดภาพยนตร์สั้น

ส่งผลงานก่อนการประกวด ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย
- รายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน จำนวน 5 ชุด
- DVD บันทึกผลงานภาพยนตร์สั้น จำนวน 5 แผ่น 
- บทภาพยนตร์จ านวน 5 เล่ม
(ผู้ส่งภาพยนตร์สั้นเข้าประกวดควรเตรียมผลงาน 1 ชุดในวันน าเสนอผลงาน)

ส่งที่ คุณตติญา  กาญจะนะกันโห

โรงเรียสกลนครพ้ฒนศึกษา

หมู่ 2 สกล-ไอทียู 271 อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร 47000

 

วันเสาร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14:36 น.