กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ม.1-3  และ ม.4-6

ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนฯ ส่งรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์  จำนวน 5 เล่ม

ไปที่คณะกรรมการการแข่งขัน ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

ส่งคณะกรรมการการแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  23

ถนน ใสสว่าง

ตำบลธาตุเชิงชุม

อำเภอเมือง

จังหวัดสกลนคร  47000

วันจันทร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เวลา 11:21 น.