กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1.  กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  (Youth Counselor : YC)

แจ้งผู้ที่เป็นตัวแทนของแต่ละเขตพื้นที่ ส่งเอกสาร จำนวน 5 เล่ม ให้ สพม. เขต 23 (เจ้าภาพ) ทางไปรษณีย์ ด่วนพิเศษ (EMS) ภายใน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เท่านั้น ที่ 

คุณทิพวรรณ  สีวาดมา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

โทร 098-1519136

หมายเหตุ ให้วงเล็บมุมซอง/กล่องกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  (Youth Counselor : YC) 

2.  กิจกรรมสภานักเรียน

แจ้งผู้ที่เป็นตัวแทนของแต่ละเขตพื้นที่ ส่งเอกสาร จำนวน 5 เล่ม ให้ สพม. เขต 23 (เจ้าภาพ) ทางไปรษณีย์ ด่วนพิเศษ (EMS) ภายใน วันที่ 3 ธันวาคม 2557 เท่านั้น ที่ 

คุณทิพวรรณ  สีวาดมา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

โทร 098-1519136

หมายเหตุ ให้วงเล็บมุมซอง/กล่องกิจกรรมสภานักเรียน

วันจันทร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เวลา 11:37 น.