กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

การประกวดละครคุณธรรม

1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขันไม่เกิน 20 คน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนทีมละ 4 - 5 คน ล่วงหน้า
ก่อนวันแข่งขันอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ที่

คุณณัฐฏฎาณี  รีทอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ถนนใสสว่าง

ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000


2 เป็นละครที่ใช้ศาสนสุภาษิต /วาทะธรรม เป็นกรอบของบทละครที่แสดงให้เห็นการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิต (ส าหรับบทละครให้น ามาส่งคณะกรรมการในวัน
ประกวดแข่งขันจ านวน ๕ ชุด)

 

 เล่านิทานคุณธรรม

แจ้งผู้แข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ขนาดห้อง กว้าง 7 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 2 เมตร 30 เซนติเมตร ประตูทางเข้ากว้าง 1.2 เมตร สูง 1.9 เมตร

 

 

วันพุธ ที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16:11 น.