การประกวดละครประวัติศาสตร์

 การประกวดละครประวัติศาสตร์

ให้ส่งเค้าโครงเรื่องและขอบข่ายการดำเนินเรื่องให้กรรมการล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน  ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557
(หากโรงเรียนไม่ส่งเค้าโครงเรื่องมาก่อน ก็สามารถให้ประกวดแข่งขันได้ โดยตัดคะแนนหรือไม่ตัดคะแนน ขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของคณะกรรมการ)

คุณณัฐฏฎาณี  รีทอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ถนนใสสว่าง

ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

 

 

 

วันศุกร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 12:53 น.