กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์
เรียนเชิญคณะกรรมการตัดสินผลการประกวดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุม
สถานที่ประชุมห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
ลำดับที่  ชื่อกิจกรรม วันประชุม เวลา หมายเหตุ
1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3 8-ธ.ค.-57 10.00 น.  
2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6 9-ธ.ค.-57 10.00 น.  
3 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง 8-ธ.ค.-57 14.00 น.  
  ม.1-3      
4 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง 9-ธ.ค.-57 14.00 น.  
  ม.4-6      
5 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 8-ธ.ค.-57 14.00 น.  
  ม.1-3      
6 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 9-ธ.ค.-57 14.00 น.  
  ม.4-6      
7 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 9-ธ.ค.-57 14.00 น.  
  (Science Show) ม.1-3      
8 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 9-ธ.ค.-57 14.00 น.  
  (Science Show) ม.4-6      
9 การแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  10-ธ.ค.-57 14.00 น.  
  ม.1-3      
10 การแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  10-ธ.ค.-57 14.00 น.  
  ม.4-6      
         
วันศุกร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16:22 น.