กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

1. ประกวดหนังสือเล่มเล็กให้นำโต๊ะญี่ปุ่น ขนาด 60 X 60 ซม. มาในวันแข่งขันด้วย

วันพุธ ที่ 03 ธันวาคม 2557 เวลา 10:21 น.