งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 166
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 1. นายพรพิศิษฐ์    เดชศักดิ์
2. นายศิวกร    กุลเทน
3. นายปรินทร์    สุทธิประภา
1. นายวิทยะวัฒน์    แก่งอินทร์
2. นายไกรเวทย์    อินธิสาร
2 2 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 1. นายดวงสมพงษ์    มะณีสาร
2. นายภูวเนศ    ลือโสภา
3. นายณัฐนันท์    จันทร์ศรี
1. นายภัทรวิทย์    ก้องเสียง
2. นายไพจิตร    ลินทอง
3 3 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 1. นายทักษิณ    บุราวัฒน์
2. นายธีรวัฒน์    ศรีไชยยา
3. นายวีรวัฒน์    แสงปาก
1. นางศิริลักษณ์    บุรวัฒน์
2. นางสาวิตรี    สังเฉวก
4 4 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 1 1. นายนาคินทร์    หล้าพันธ์
2. นายธีรวุฒิ    คำแสน
3. นายจักรพันธ์    ทองยา
1. นายธรรมรัตน์    จิตรประเสริฐ
2. นายสุวิจักขณ์    วอหา
5 6 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 3 1. นายชาญณรงค์    ศรีบุรินทร์
2. นายชัยวัฒน์    พรมมาวัน
3. นางสาวพัชรี    สารมะโน
1. นายวัชรพงษ์    แก้วยาศรี
2. นายสมบูรณ์    คนยั้ง
6 7 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 1. นายณัชพล    พิมพ์พรมมา
2. นายอภิสิทธิ์    พานิชพัฒน์
3. นายอนุชิต    คังดงเค็ง
1. นายจักรพง์    สมชารี
2. นางอมร    เชียรรัมย์
7 8 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 1. นายเอกพันธ์    เข็มจันทร์
2. นายบุรินทร์    นิคมศิลป์
3. นายณรงค์ศักดิ์    ดีสี
1. นางภัทรมน    ไกรศรีทุม
2. นายสุรไกร    ไกรศรีทุม
8 9 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 1 1. นายศิวกร    รัตนะ
2. นายอภิชาติ    กลิ่งกล้า
3. นายปริวัฒน์    โคตรศรี
1. นายนิมิต    นวลจันทร์
2. นายสมจินต์    นนท์ศรีราช
9 10 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 2 1. นายศราวุธ    เสนานุช
2. นายโพธิสาร    ศรีรักษา
3. นายธีรวัฒน์    ปินะถา
1. นางสาวนัชชา    ศรีเกิน
2. นายประพันธ์พงษ์    ไชยจิตร
10 11 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 3 1. นายนิตินัย    บุตรแสนโคตร
2. นายสมบัติ    กันยาเถื่อน
3. นายธนัท    พิมพา
1. นายชัยพฤกษ์    ศรีนาคา
2. นางสาวเขมนันท์    ทาโยธี
11 12 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 1 1. นายปฐมพงศ์    สินธุ์งาม
2. นายณถพล    วงษ์เที่ยง
3. นางสาวชลัชฌา    ตรีสารศรี
1. นายทองคำ    มากมี
2. นางสมปอง    ตรุวรรณ์
12 13 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 2 1. นายพงศธร    หาระสาย
2. นายวงศ์วชิระ    ศรีสว่าง
3. นายชาญวิทย์    ศรีงาม
1. นายวรพล    มีมา
2. นายสมภาร    เชื้ออ่อน
13 14 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 3 1. นายนายสุรเกียรติ    แสนสิงห์
2. นายยุทธชัย    สายสี
3. นายนัฐพงษ์    นนท์ศิริ
1. นายถนอมศักด์ิ    ทองทับ
14 16 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 5 1. นายธีรภัทร    อุดทภู
2. นายคฑานนท์    นามวงษ์
3. นายสิทธิโชค    อุตรา
1. นายปัญญา    สัมพะวงศ์
2. นายศรชัย    สุโพธิ์
15 17 โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 1. นายวิชัย    ป่าเขือ
2. นายชินวัตร    ป่าอ้อย
3. นายณรากร    แก้วศรี
1. นางสาวญาณิศา    สายมงคล
2. นายเจษฎา    จันทสิงห์
16 18 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายวุฒินันท์    ก้อนทองดี
2. นายปิยสวัสดิ์    ลิสวัสดิ์
3. นายชนะชัย    เติบกลาง
1. นายฉัตร์ตรา    แมบจันทึก
2. นายสมยศ    โคตรบรม
17 19 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายภานุวัฒน์    จาบกระโทก
2. นายสหรัฐ    จามกระโทก
3. นายธีรวัต    จอกกระโทก
1. ว่าที่ร้อยตรีรณชัย    เอ็นดู
2. นายอลงกรณ์    ยุวเดชกุล
18 20 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายอาคม    บรรดาศักดิ์
2. นายภาณุพงษ์    เบ้าหัวดง
3. นายพิชิต    เกิดไธสง
1. นายอภิวัฒน์    ภูระวงษ์
19 21 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวศุภาพรรณ    หมั่นกระโทก
2. นางสาวศศิพิมพ์    ฟักเผือก
3. นางสาวณัฐกานต์    สร้อยสระคู
1. นายสมเกียรติ    แก้ววิเวก
20 22 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายกิตติชัย    วังสันเทียะ
2. นายพรเทพ    เนตรเดชา
3. นายวัชรวิทย์    วรสุทธิ์พิศาล
1. นางสาวฉะอ้อน    แป้นทองหลาง
2. นายสุเมธี    เกษร
21 23 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายสมประสงค์    ศรีสว่างวงศ์
2. นางสาวจุฑาทิพย์    มะโนใหม่
3. นางสาวสุชาวดี    กลางจอหอ
1. นายมานะ    แพร่งสุวรรณ
2. นายสมชาติ    เตี้ยไธสง
22 24 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายกล้า    ลุ่มปะถา
2. นายสุทัศน์    ญานสาร
3. นายทศพร    งามดี
1. นายชินาพัฒน์    งามพิพัฒนพงษ์
2. นางศิรีกานต์    งามพิพัฒนพงษ์
23 25 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นายกิตติธัช    สุขดี
2. นายกิตติธัช    มาดี
3. นายธรรมลักษณ์    หลวงกลาง
1. นายพรศักดิ์    วงศ์ศิริ
2. นายศราวุธ    บุญปลอด
24 26 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นายสหราช    ทีสุกะ
2. นายฤทธิชัย    ขันทะชา
3. นายสีวะรา    คะปัญญา
1. นายพจนาถ    แดงพิบูลย์
25 27 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร กลุ่ม 1 1. นายกิตติพัฒน์    สุพร
2. นายยุทธชัย    ฝ้ายสิงห์
3. นายอทิวัฒน์    รอบคอบ
1. นายยุทธพล    ฤาชา
2. นายเจษบดินทร    อินทสงค์
26 28 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 1. นายพันธุ์พญา    ทรทึก
2. นายธนพล    รถหามแห่
3. นายวิศรุต    นาทันตอง
1. นายถาวร    บัวป่า
2. นายนิกร    จำปาหาร
27 29 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2 1. นายกิตติพงษ์    ใจสามารถ
2. นายชนาธิป    แข็งแรง
3. นายโชติปัญญา    ผันอากาศ
1. นายจำนง    ขาวเมืองน้อย
2. นายสุขุม    ธีระสาร
28 30 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 1. นายเกริกพล    สมบัติหอม
2. นายสิทธิชาติ    บุญพา
3. นายภานุพงษ์    ศรีชัยมูล
1. นางนันทรัตน์    แก้วไกรษร
2. นายวงค์ณภา    แก้วไกรษร
29 31 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 1. นายชาญณรงค์    กล้าแข็ง
2. นายภาสกร    สุวงษ์โพธิ์
3. นายวรนน    แขงขัน
1. นายพงษ์พันธ์    ปราบพาล
2. นางสุพิน    ช่อมเซียง
30 32 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. นายศานติ    ภูมิกาล
2. นายอัครวินท์    กุลแก้ว
3. นายพรประสิทธิ์    ศุภพล
1. นางมนิตา    สถิรวรรธน์
2. นายสกล    ธรรมวงศ์
31 35 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 1. นายพงศธร    พิมพ์จันทร์
2. นายพงศกร    ศรีทัย
3. นายคงเดช    เงางาม
1. นายบรรพต    นนธิจันทร์
2. นายไพรัตน์    ทองเถาว์
32 36 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 2 1. นายลิขิต    แยงรัมย์
2. นายสราวุธ    เสพสุข
3. นายเอกวิทย์    สังข์เสาวภาคย์
1. นายรักดาว    มะลิงาม
2. นายสมบูรณ์    ศรีสมศักดิ์
33 37 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 3 1. นายกลยุทธ    สมยิ่ง
2. นายถาวร    ละม้ายวัน
3. นายอภิสิทธิ์    บุญทูน
1. นายมนตรี    อกอุ่น
2. นางสุวิมล    ประดับประดา
34 38 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 1 1. นายศุภลักษณ์    ใจขาน
2. นายณัฐวุฒิ    ลี
3. นายชัยมงคล    เกษนัส
1. นายอนุชา    บุญแสนแผน
35 39 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 2 1. นายปรีดา    เสนานิกรณ์
2. นายวรุฒ    บุตรโคตร
3. นายภัทรพงศ์    เวชพรหมมินทร์
1. นางกาญจนา    ทองจบ
2. นายธนภณ    อุ่นวิเศษ
36 40 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 บึงกาฬ กลุ่ม 1 1. นายวสันต์    แก้วเทพ
2. นายเสกสรร    ธระที
3. นายนครินทร์    พินาธุวงค์
1. นายเอกวัฒน์    ทาศรีภู
2. นายแสงประเสริฐ    เหมธุวนนท์
37 41 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 1. นายสมพร    แวงวรรณ
2. นายไตรรัตน์    ผดุงไสย์
3. นายทศพล    คำสุวรรณ์
1. นายจตุรงค์    กมลเลิศ
2. นางสาวยุพดี    ปรีดีึ
38 42 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2 1. นายสุรเชษฐ์    ไชยเนตร
2. นายจักรกฤษณ์    นุขันธ์
3. นายวีระยุทธ    วรรณคำ
1. นายศิริวัฒน์    พันธฤทธิ์
2. นายเจษฎา    นาจันทอง
39 43 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 1. นายธนาวุฒิ    เหลือผล
2. นายวรโชติ    หวังเจริญเวทย์
1. นายณรงค์ศักดิ์    สีหะวงษ์
2. นายธีระวัฒน์    สิมมะลิ
40 44 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. นายนนทกานต์    โพธิ์พฤกษ์
2. นายหยาดพิรุณ    ผาอิดดี
3. นายพิสิฐ    ปัจชาบุตร
1. นางจงกล บัวสิงห์    และ นายศตภิษัช ไกรษี
2. นายเฉลิม    บัวสิงห์
41 45 โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 2 1. นายภูมินทร์    พรหมคุณ
2. นายภูริภัทร    พรหมคุณ
3. นายสิทธิเดช    ศรีดา
1. นายปกรณ์    เสน่หา
2. นายวสุรงค์    พรหมคุณ
42 46 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 3 1. นายเดชา    อินแพง
2. นายธวัชชัย    แก้วขุนทด
3. นายกฤษดา    จำปาสี
1. นายสังเวียน    ไสว
2. นายอาณากร    บุญศิลป์
43 47 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 4 1. นายทรงกต    ราษี
2. นายธันยบูรณ์    อาษา
3. นายณัฐชนน    จันทร์ถา
1. นายบรรหยัด    สุริพล
2. นายสืบพงษ์    ยุพา
44 48 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 1 1. นายสุทธิชัย    ชัยมี
2. นายโสวัชร์    รัตนเรืองศรี
3. นายธีรวัฒน์    อินทนนท์
1. นายยุทธพงษ์    อุสิงห์คำ
2. นายวิทยา    กรแก้ว
45 49 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 2 1. นายโกวิท    คำทอง
2. นายเพียรอนันต์    ปัญญาทอง
3. นางสาวหทัยรัตน์    ราษฏรดี
1. นางกนิษฐา    มูลสาร
2. นายพิสัน    โพนทัน
46 50 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายชนาธิป    นีสร้อย
2. นายพุฒพงศ์    กรมรัตน์
3. นายนัฐพงษ์    สุวรรณชัยรบ
1. นายอลงกรณ์    บุตรกสก
2. นายเผ่า    พันธโคตร
47 51 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายจตุพล    โสภาจิตร
2. นายณรงค์ฤทธิ์    กำไรทอง
3. นายปรีดา    บัวแสง
1. นายกวีพงษ์    อบมาลี
2. นายชัชวาล    วงคำซาว
48 52 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายอชิรวิชญ์    แสนวงษ์
2. นายณัฐวุฒิ    พิมพ์ทองงาม
3. นายจิรายุ    สุจริต
1. นางนงลักษณ์    ประไกรวัน
2. นางพชิรารัชต์    ศิริปุณยนันท์
49 53 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายชัยยุุทธ    เฮียนคำ
2. นายกฤษฎาวุธ    หงษ์สา
3. นายศักดิ์บรรลือ    ศรีจันท้าว
1. นายธีรวัฒน์    เขจรสิทธิ์
50 54 โรงเรียนผาขามวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายอรงณ์กฎ    ทินเต
2. นายพัทธนันท์    สมลือแสน
3. นายแสนชัย    ขันเงิน
1. นายศิรวัฒน์    ศรีหาคำ
2. นางสาวสุขกัญญา    มูลสัน
51 55 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 1. นางสาวมะลิวัลย์    สร้อยสิงห์
2. นายปกรณ์    โคตรธรรม
3. นายณัฐพงษ์    โคต่อเนตร
1. นายนวรัตน์    พรหมจักร
2. นางลำไพ    โชคศรี
52 56 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 1. นายอภิวัฒน์    ศรีนุกูล
2. นายกฤศ    วิชนา
3. นายณรงค์ฤทธิ์    บุญตา
1. นายธวัฒชัย    หอมแพน
2. นายอภิวัฒน์    อ่อนสุระทุม
53 57 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 1. นายชัยฤทธิ์    บุญชื่น
2. นายอภิลักษณ์    เสนีชัย
3. นายภาณุพงษ์    สุริยะเดช
1. นางพิไลพร    สวัสดิ์
2. นายเดชา    ศิริดล
54 58 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 1. นายทรงพัฒน์    สามิตร
2. นายรฌากร    ปุรณะศิริ
3. นายอาณกร    กนกศิลป์
1. นายพีระพันธ์    เพชรสุวรรณ
2. นายศราวุธ    ปะทะโก
55 59 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 1. นายชัชพล    แรงประโคน
2. นายเมธา    อานี
3. นายมรุเดช    ทัศนศาสตร์
1. นายภาคภูมิ    พัชนี
2. นายสิทธิศักดิ์    กาสิทธิ์
56 60 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 1. นางสาวกิ่งกาญจน์    ไกรสุข
2. นายชาญชัย    คงขาว
3. นายศักรินทร์    บริสุทธิ์
1. นางสาวภษกรณ์    อยู่แท้กูล
2. นางอทิตยา    ศรีถาวร
57 61 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4 1. นายภัทราวุธ    โคไธสง
2. นายภิเบช    ทูพิมาย
3. นายเทพธรานนท์    สิงห์แก้ว
1. นายกว้าง    ไปหนี้
2. นายภัทรพล    เทียมจันทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................