งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 627
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 1. เด็กชายฉัตรมงคล    บัวระบัติ
2. เด็กชายธนภัทร    ไวยพัฒน์
3. เด็กชายวัชรากร    บุญยวุฒิ
1. นายจีรวัฒน์    ภูอาบทอง
2. นางศรัญญา    ภูอาบทอง
2 3 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 1. นายอุบล    ไกรยบุตร
2. นายเถลิงศักดิ์    วรรณจรูญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................