งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 628
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 3 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 1. นายอุบล    ไกรยบุตร
2. นายเถลิงศักดิ์    วรรณจรูญ
2 8 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 1. นายบุรินทร์    นิคมศิลป์
2. นางสาวพิมพ์อักษร    เรืองอยู่
3. นางสาวสโรชา    ใหทอง
1. นางสาวชลนา    ขยันเยี่ยม
2. นายสุรไกร    ไกรศรีทุม
3 30 โรงเรียนไชยวานวิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 1. นายสุนทร    เบียดกลาง
2. นายสุรชาติ    เติบกายา
3. นางสาวปริตา    รู้บุญ
1. นายบัณฑิต    ทับพิลา
2. นางอภิญญา    ดิเรกศรี
4 36 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 2 1. นายชาญชัย    ศรีสุข
2. นายจตุรพร    นิ่มนวล
3. นางสาวสุชาดา    โลนุช
1. นางสาวกันตินันท์    สำนักนิตษ์
2. นายเจษฎาภรณ์    มะลิหอม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................