สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 56 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  พิมลี
 
1. นางสาวสุเนตร  แก้งคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 24 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 1. นางสาวมินตรา  หาญพล
 
1. นางสาวรัตนา  มนัสพรหม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 60.2 ทองแดง 59 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงไลลา  ศันสนียพันธ์
 
1. นายวิรัตน์  พรมกุดตุ้ม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82.8 ทอง 12 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวภวรินทร์  โพธิสิตา
 
1. นางวาสนา  โภคาแสง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คำหว่าน
 
1. นางสวลี  ชัยภัย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 40 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายศุภวิชย์  เกียรตินอก
 
1. นางสาวกองสิน  ชินทะนา
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.35 ทอง 46 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงปราณปรียา   เต็งชัยภูมิ
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  เติมสมบัติ
3. เด็กหญิงพีรยานันท์  เทียนใช้ดี
 
1. นางพิมพ์ภรณ์  คงนาวัง
2. นางนพวัลย์  อุดมตะคุ
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 46 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวกัญญาณัฐ  นันทรัตน์
2. นางสาวประภาพร  อุปฮาด
3. นางสาวพรทิพย์  ฤทธิ์ชัย
 
1. นายพจน์พิศาล  ฦาชา
2. นางสาวสุรัญญา  ญาณประสงค์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงพรไพลิน  ชูสกุล
2. เด็กหญิงวรัญญา  ใจปลื้ม
 
1. นางจตุพร  ชาดง
2. นางวิไล  วรรณบุษปวิช
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 80.4 ทอง 45 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวจารุวรรณ  แก้วไทย
2. นางสาวธัญพิชชา  วิมุติ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพล
2. นางสาวสุวคนธ์  พรหมเมตตา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 17 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงฐิติชญา  เทียนธวัชกุล
 
1. นางจุฑาทิพย์  แสงเพชร
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 17 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวอภิชญา  พัชรไพลิน
 
1. นายณรงค์  ใต้ชัยภูมิ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 82 ทอง 26 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงชนาภา  ธีรวนบดี
2. เด็กชายธันยธรณ์  ชำนาญวงศ์
3. เด็กหญิงธันยาการต์  พวงมาลัย
 
1. นางมนิตา  สถิรวรรธน์
2. นางสาวศิริพร  พงศ์วิเศษ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายณัฐปพน  ชาลีเครือ
2. นายพร้อมพงศ์  วงษ์วิบูลย์สิน
3. นางสาววิชญา  จริยธรรมานุกูล
 
1. นางกัญจณ์วรา  พวงมาลัย
2. นายปกครอง  บุญปลื้ม
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 83.8 ทอง 9 โรงเรียนปูด้วงศึกษาลัย 1. เด็กหญิงจีราวรรณ  วิไลวรรณ์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  เฮ้าทา
3. เด็กหญิงอัฉราวรรณ  สงมูลนาค
 
1. นางจิรารัตน์  พรหมวิชัย
2. นางพจนีย์  สมศรีแสง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 82 ทอง 40 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นายณัฐนากร  ต่อชาติ
2. นายพลวัฒน์  ปาไข
3. นางสาวอาทิตยา  พลธร
 
1. นางกมลณัท  คลังเงิน
2. นางสาวรุ่งระพิน  วงค์อินตา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 38.9 เข้าร่วม 54 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงญาดา  สุวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงเรืองละออง  ภิรมย์กิจ
 
1. นางสาวสุทธิดา  ชีวะวิโรจน์
2. นางอรอนงค์  เหิกขุนทด
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 38 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นายปรัตถกร  ใสดี
2. นายวิทวัส  ประครองญาติ
 
1. นายวัฒนา  นิธิศดิลก
2. นายไอศูรย์  พวงมาลัย
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงวิจิตตรา  ประเสริฐสังข์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  พูนประสิทธิ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน 7 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวมินมณี  เรียงนอก
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  พูนประสิทธิ์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 24 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  อุ่นศรี
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  อุ่นศรี
3. เด็กหญิงปุณยาพร  ผลสนอง
 
1. นางเสาวณีย์  ผดุงพล
2. นางสมจิตต์  เต็งชัยภูมิ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 15 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายพงศ์ภัค  พิทักษ์พล
2. นายภูมิทัศน์  อ้อทอง
3. นางสาวสุรัญชนา  สิงห์ลา
 
1. นายพิทักษ์  เจริญวานิช
2. นายนพรัตน์  ฦาชา
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงณัฐชาภรณ์  นวลงาม
2. เด็กชายปกป้อง  ตั้งใจ
3. เด็กหญิงสิริพรรณ  พงษ์ศิริ
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  จำเริญจิต
2. นางสาวฉัตราภรณ์  สงวนรัมย์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.8 เงิน 46 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นายธนาณัติ  สารมะโน
2. นางสาวสญามน  มณีแก้ว
3. นางสาวสุรารักษ์  พราหมนาค
 
1. นางสาวนิตยา  ฟ้อนบำเลอ
2. นางสาวอังคนา  รักงาน
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73.8 เงิน 28 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทองรักษ์
2. เด็กหญิงรวงข้าว  ภูระพี
3. เด็กหญิงอัจฉราพร  พาจันทร์
 
1. นายอรรถพล  บำรุงเพชร
2. นายคมสันย์  วรรณจักร์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง 34 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. นายจักรกฤษณ์  นนทะคำจันทร์
2. นายปิยณัฐ  พรประสิทธิ์
3. นายอานนท์  อ่อนสกุล
 
1. นายเฉลิมพล  ตามเมืองปัก
2. นางพรทิพย์  พงศ์ด้วง
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.2 ทอง 29 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงดุษฏี  บัณฑิต
2. เด็กหญิงธันยพร  ลุนรินทร์
3. เด็กหญิงเบญจพร  นวดโอโล
 
1. นายสุริยะ  คุณวันดี
2. นางสาวโศรยา  มาณะศิลป์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.6 ทอง 13 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นายภานุวัฒน์  เฉลิมหมู่
2. นางสาววิภาษณีย์  สมนาแซง
3. นางสาวสุจิตรา  เสนามาตย์
 
1. นายกิตติศักดิ์  วังคีรี
2. นางสาวประภาพร  ศรีขวาพา
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.2 เงิน 24 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงปภาวี  พรหมคช
2. เด็กหญิงอธิมา  โข่พิมาย
 
1. นายมนัส  ศรีเฉลิม
2. นายบุญเริง  ลบบำรุง
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายพิศุทธ์  ผาสุข
2. นายเกียรติศักดิ์  บุญเดช
 
1. นางกันยาวีร์  ตั้งพงษ์
2. นางสาวสุภาลักษณ์  หอมวงษ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกมลชนก  เพ็งชัยภูมิ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ   ชนะชัย
 
1. นายสุนันท์  กลางพระเนตร
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงผกามาศ  คำแหง
2. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  เกนทะโกฏ
 
1. นายสุนันท์  กลางพระเนตร
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 49 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กชายกศกร  ปานจำรูญ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจห้าว
3. เด็กหญิงนรีรัตน์  คงสตรี
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทวีชีพ
5. เด็กหญิงเกวลิน  ศรีภักดี
 
1. นางรำไพ  ชนะจอก
2. นางดวงนภา   ดวงสาพล
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 8 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นายจิรวัฒน์  จันทร์กระจ่าง
2. นางสาวจุฑารัตน์  คงมา
3. นายฐิติกร  วิชัยศึก
4. นายดลภิวัฒน์  อาจประจญ
5. นายอนุชา  หาสอดส่อง
 
1. นางบังอร  มาฆะเซ็นต์
2. นางพัชรียา  ข่าทิพย์พาที
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.6 เงิน 53 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ยาวิไชย
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  วงศ์วิชา
3. เด็กหญิงนันทิดา  งาประดิษฐ์
4. เด็กหญิงวนัสนันท์  หอกระโทก
5. เด็กชายสิทธิ์ติโชค  โพธิ์นาฝาย
 
1. นางปุณิกา   จินะขาม
2. นางหทยา  สิงห์อำพล
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 42 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวจันทร์ทิมา  กะการดี
2. นางสาววรรณภา  ศรีรักษ์
3. นายสุพิชญา  ไชยราษ
4. นางสาวสุวรรณรัตน์  ห่่อระหัด
5. นางสาวอรอนงค์  ภูมิหนองเป็ด
 
1. นายพัฒณพงศ์  ศรีกลับ
2. นายสิทธิศักดิ์  ชัยน้อย
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80.8 ทอง 25 โรงเรียนชีลองวิทยา 1. นายณรงค์  คุ้มมิตร
2. นายณัฐภูมิ  มาแสง
3. นางสาวธิดารัตน์  โพธิ์ศรี
4. นายฤทธิศักดิ์  กระแสกุล
5. นางสาวโชคออมสิน  ละอองเภา
 
1. นายชัชวาล  ต่อชีพ
2. นางอุไร  กางกรณ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 79 เงิน 31 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นางสาวกมลศร  ขาวสอาด
2. นางสาวกันตนา  ฤทธิ์เทพ
3. นายขวัญชัย  จรรยา
4. นายชนะชัย  หนูราช
5. นางสาวชัชชมนฑ์  ขนันเยี่ยม
6. นางสาวณัฐมล  ขอกลาง
7. นางสาวนรีญา  เภาคำภา
8. นางสาวน้ำหวาน  โพธิ์เงิน
9. นางสาวประกายพลอย  เพชรไพบูรณ์
10. นางสาวรัชนีกร  คำแก้ว
11. นางสาววรุณยุรี  ฮวบกล่ำ
12. นายวันชนะ  เรืองไพศาล
13. นายวุฒินันท์  รั้งไธสง
14. นางสาวศรีรัตน์  เอมน้อย
15. นางสาวศิรินยา  จันทมนตรี
16. นางสาวสุธาริณี  มิ่งสวาย
17. นางสาวสุพรรษา  สกุลชร
18. นายสุริยา  กำลังมาก
19. นางสาวส้มลิ้ม  พงษ์โสภณ
20. นางสาวเสาวลักษณ์  สมดี
 
1. นางสาวญุพาภรณ์  หาญเยี่ยม
2. นางสาวจันทณา  จอกน้อย
3. นายนิธพัฒน์  แก้วไกรไทย
4. นางสาวกาญจนา  พรหมศร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.8 ทอง 47 โรงเรียนภูพระวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณวษา  ยืนชีวิต
 
1. นางภิรมย์  เอี่ยมสุวรรณ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 13 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวอธิฐิยาภร  แขขุนทด
 
1. นางวลิดา  ชาวนา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 60 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงอรวรรณ  พรหมฝาย
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ลีแวง
 
1. นางสุพร  ตอพล
2. นางละม้าย  ฝาชัยภูมิ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75.65 เงิน 39 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวณัชชา  มีโพนทอง
2. นายดนัยภัทร  ไชยสุริวิวัตร์
 
1. นางสุพร  ตอพล
2. นางละม้าย  ฝาชัยภูมิ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 90.5 ทอง 5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวชลธิชา  เจนชัย
2. นางสาวนภัส  ศรีกำปัง
3. นางสาวภณิดา  แพโสภณ
4. นางสาวภัทรกร  ตั้งกิตติยานนท์
5. นางสาวมณีรัตน์  ไทยประเสริฐ
6. นางสาวรวิสรา  ศรีพันธ์
7. นางสาวสุธารัตน์  หาญสนาม
8. นางสาวสุพรรณี  หงษ์ทอง
9. นางสาวสุภชรา  พัฒนันท์
10. นางสาวแนน  พิลาพรม
 
1. นางผุสดี  บำเพ็ญเพียร
2. นางจำนงจิต  รัตนวิจารณ์
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 84 ทอง 32 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เคลื่อนไธสง
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ขะจรศรี
3. เด็กหญิงชลธิชา  พงษ์วิเศษ
4. นายณัฐพล  สาสิงห์
5. เด็กหญิงบุษบา  ปัทมสุวรรณ
6. เด็กหญิงรินรดา  ภาคะ
7. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  หมัดละ
8. นางสาวสุนิษา  สุบิน
9. เด็กหญิงสุนิสา  วุชชัยภูมิ
10. เด็กหญิงสุภัคตรา  ดาวละลม
11. เด็กหญิงอภิญญา  ปาละโพธิ์
12. นายอภิสิทธิ์  อยู่สมบุญ
13. เด็กหญิงอันวา  วิสัยเพียร
14. เด็กหญิงอารยา  เจิมขุดทด
15. เด็กหญิงเบญญาภา  ใยงาม
 
1. นางคนึงนิจ  จีนพก
2. นางสาวอัจฉรา  แซ่ปึ่ง
3. นายนิวัฒน์  ขวัญบุญจันทร์
4. นางสาวณัฐธิดา  วงศ์สุรศิลป์
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 16 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงพนิดา  ปั้นอยู่
2. เด็กหญิงสุภัสสร  เพชรนอก
 
1. นายอภิชาติ  เลี้ยงพรม
2. นางวรัญญา  โหนชัย
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวปาริมา  ปลื้มโชค
2. นางสาวรวี  รวิวรรณ
 
1. นางวัลลิภา  รัตนจรัสโรจน์
2. นางสาวนวพร  ศรีวงษ์ชัย
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88.5 ทอง 13 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายทนงศักดิ์  ปรุงชัยภูมิ
 
1. นายธีรยุทธ  ศรีตระกูล
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85.5 ทอง 25 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวเยาวพรรณ  จิตรสม
 
1. นายประเสริฐ  บึงอ้อ
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงพรพรรณ  อันพิมพ์
 
1. นายปรีชา  ดงวัง
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นางสาวอรอุมา  โอวาทวงษ์
 
1. นางสาวไปรยา  ประดิพัทธ์ลาวัณย์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง 12 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงวศินี  คำพร
 
1. นายปรีชา  ดงวัง
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 86 ทอง 13 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายอัษฎาวุธ  โคตรมา
 
1. นายชวลิต  บอขุนทด
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงเสาวรีย์  สีมา
 
1. นายวิรัช  ขุนสูงเนิน
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 79 เงิน 24 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวยุวดี  ทะนารี
 
1. นายปรีชา  ดงวัง
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  กุลโคก
2. เด็กชายพงศธร  เสียงเผ็น
 
1. นายขจร  ไกรสกุล
2. นางสุมาลี  วิเชียรวัฒน์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 74 เงิน 26 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงนภสร  ขจรเกียรติธำรงค์
 
1. ดร.รชานนท์  โสภณฤทธิเดช
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 29 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นายขจรศักดิ์  ไชยดี
 
1. นายจักรพันธ์  ญาณะนันท์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 47 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  วังศรี
2. เด็กชายยุทธ  ศรีนาแพง
3. เด็กชายสมรักษ์  ทันท่าหว้า
 
1. นายขจร  ไกรสกุล
2. นายธีรยุทธ  ศรีตระกูล
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายจักรพงษ์  จันทร์สว่าง
2. นายฤทธิ์ขจร  หมื่นระวัง
3. นายวันชัย  อ้อมนอก
 
1. นายขจร  ไกรสกุล
2. นายธีรยุทธ  ศรีตระกูล
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายชิติภพ  บำเหน็จพันธุ์
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายองอาจ  จารนัย
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายชิติภพ  บำเหน็จพันธุ์
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายองอาจ  จารนัย
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายดุษฎี  ลีสุขสาม
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวรุ้งรดา  นิธิภิญญาเดช
 
1. นายวิรัตน์  โฉมจังหรีด
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายทักษิณ  จารนัย
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายชัยวัฒน์  รานอก
 
1. นางสาวลำดวน  ลันดา
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83.7 ทอง 12 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายปรินทร์  บุญแต่ง
 
1. นายณัฎฐกิตติ์  คำสิงห์วงษ์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 93 ทอง 4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวลักษณาวิไล  คำไหล
 
1. นายอดิศักดิ์  จันประจำ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นายพชระ  สีวัย
 
1. นายวิรัตน์  โฉมจังหรีด
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88.5 ทอง 9 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงวิไลพร  คำทอง
 
1. นายสมทรง  สุขขี
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 95.5 ทอง 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นายพชระ  สีวัย
 
1. นายวิรัตน์  โฉมจังหรีด
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87.7 ทอง 15 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กชายณัฐพล  ถาวรศรี
 
1. นางสุธปรียา  เกาะม่วงหมู่
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 89.5 ทอง 9 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นายพชระ  สีวัย
 
1. นายวิรัตน์  โฉมจังหรีด
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงธัญสุดา  รานอก
 
1. นายวิรัตน์  โฉมจังหรีด
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวสาวิตรี  ธงภักดิ์
 
1. นายอดิศักดิ์  จันประจำ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงพรชิตา  ดีพรม
 
1. นางอธิตา  เปล่งหนองแซง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85 ทอง 8 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายภานุมาศ  วิชัยโย
 
1. นายละออง  แกมคำ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 84 ทอง 12 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงฐิติจรดา  ธงเค็ง
2. เด็กหญิงณัฎฐนันท์   ชนาวร
3. นางสาวพิมพ์ชนก  รักทรง
4. นางสาวภัทรสุดา  โพธิ์เงิน
5. นางสาวภาวิดา  ไพศาลธรรม
6. นางสาวระพีพร  มั่นคง
7. นางสาวลักษณาวิไล  คำไหล
8. นางสาวสาวิตรี  ธงภักดิ์
 
1. นายสุริยา  นาคะพงษ์
2. นายอดิศักดิ์  จันประจำ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงจิดาภา  หาญพยัคฆ์
2. เด็กหญิงฐิติจรดา  ธงเค็ง
3. เด็กหญิงณัฎฐนันท์   ชนาวร
4. เด็กหญิงณัสชนก  จะกุลี
5. เด็กหญิงพมรภัทร  นกกาศักดิ์
6. เด็กหญิงพรวนัส  มโนธรรม
7. นางสาวพิมพ์ชนก  รักทรง
8. นางสาวภัทรสุดา  โพธิ์เงิน
9. นางสาวระพีพร  มั่นคง
10. นางสาวลักษณาวิไล  คำไหล
11. นางสาววนิชชา  เหล่าฤทธิ์
12. เด็กหญิงวรรณิดา  เตชวนิช
13. นางสาวสาวิตรี  ธงภักดิ์
14. เด็กหญิงสุชาดา  เจียงพุทธา
15. เด็กหญิงสุธัญญาภัส  รอญไพรี
 
1. นายสุริยา  นาคะพงษ์
2. นายอดิศักดิ์  จันประจำ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายชิติภพ  บำเหน็จพันธุ์
2. เด็กชายดุษฎี  ลีสุขสาม
3. เด็กชายทักษิณ  จารนัย
4. เด็กชายธวัชชัย  ดั้งชัยภูมิ
5. เด็กหญิงธีร์วรา  แจ้งเนตร
6. เด็กหญิงธีร์สุดา  แจ้งเนตร
7. นางสาวปานตะวัน  เหล่าขยัน
8. เด็กชายวัชระพล  ถนอมสัตย์
9. เด็กหญิงวันวิสา  โขดสันเทียะ
10. เด็กชายศรชัย  ชัยเขว้า
11. นายองอาจ  จารนัย
12. เด็กหญิงอริษา  น้ำมะลิวรรณ
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
2. นางสาวไปรยา  ประดิพัทธ์ลาวัณย์
3. นายอดิเรก  ศักดาจรัส
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 76.9 เงิน 10 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกาญจน์กมล  สายลุน
2. นางสาวณัฐมนต์  แพงเกษ
3. นายดิษย์พล  ภูมิมี
4. นางสาวถิรวรรณ  วังคีรี
5. นางสาวธิดารัตน์  ฝาชัยภูมิ
6. นางสาวนุสบา  ด่านชัยภูมิ
7. นางสาวบุษบา  โคจำนงค์
8. นายปริญญา  ไชยเสริม
9. นางสาวปาริชาติ  แก้วส่อง
10. นางสาวพัชรี  มีเงิน
11. นายพิพัฒน์  พลหนองหลวง
12. นางสาววรรณภา  นิสัยซื่อ
13. นางสาววรรณิศา  ดีวิเศษ
14. เด็กหญิงศิริพร  โชคคุน
15. นางสาวสุดารัตน์  กันยาประสิทธิ์
16. เด็กหญิงสุนันทา  ภูมิภักดิ์
17. นายอรรถพล  วังหอม
18. นายเสรี  ศรีทอง
19. นางสาวโยธิกา  อุทธาเรียน
 
1. นายณัฏฐกิตติ์  คำสิงห์วงษ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง 24 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กชายจรรย์กมล  เตชะชมภูเวทย์
2. เด็กชายณัฐดนัย   เสนาอาด
3. เด็กชายพงศภัค  ก้อนเงิน
4. เด็กชายสหพล  มะอินทร์
5. เด็กหญิงไพลิน  กกกนทา
 
1. นายพิสิฐชัย  บุญหนา
2. นายวัชรพงษ์  คงโนนกอก
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81 ทอง 37 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายธนศักดิ์  พรไพศาล
2. นายธีรภัทร  ภิรมย์ไกรภักดิ์
3. นายนัชพน  ตอพล
4. นายวีรวัฒน์  กองหาโคตร
5. นายอรรถพล  ละมูล
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ทั้งสาม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85.75 ทอง 15 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกชมน  คำจำปา
2. นางสาวกมลทิพย์   ป่วงสันเทียะ
3. นางสาวกมลวรรณ   บำรุงญาติ
4. นางสาวกรรณิการ์  ดีสวัสดิ์
5. นายกฤติน   มาด้วง
6. นางสาวกัญญารัตน์   สิทธิสรชัย
7. นางสาวกัลกมล   จานนอก
8. นางสาวกาญสิตา   สนามทอง
9. นางสาวณัฐยา   เอกบัว
10. นางสาวณัฐวดี   ลาดเลา
11. นายทศพล   หงส์คำ
12. นางสาวธนาพร   ไสวโก
13. นางสาวธัญรัตน์  พงษ์สะพัง
14. นายธีระพันธ์   อ่อนละมัย
15. นางสาวนริศรา  กอเจริญ
16. นางสาวนันทริกา   คล่องแคล่ว
17. นางสาวนุจรีย์   พรมพยอม
18. นางสาวนุจรีย์พร   มอญแท้
19. นางสาวปิยะธิดา   ชุ่มนาเสียว
20. นางสาวพรวิภา  หาญกุดตุ้ม
21. นางสาวพัชรพร   กะการดี
22. นายภูวฤทธิ์   จิตรชัยภูมิ
23. นางสาวรัชดาภรณ์   จรภักดี
24. นายราเมศ   อ้มเถื่อน
25. นางสาวรุฬิยา   งามงอน
26. นางสาววรรณกานต์  ศุภรโภคี
27. นายวิศรุต   พรหมณี
28. นางสาวศศิธร   กว้างทะเล
29. นางสาวศุภริชา   เพิ่มสมบัติ
30. นางสาวษุภกุล   สะใบทอง
31. นางสาวสุดารัตน์  ลือยศ
32. นางสาวสุธิดา   นิยมวงศ์
33. นางสาวสุวิสา   คงคลัง
34. นางสาวสโรชา   บุญลือ
35. นางสาวอาทิตยา  ประจญหาญ
36. นางสาวอิศริยา  ทองจำรุญ
37. นางสาวเครือวัลย์   ปราบนอก
38. นายเตชวิชญ์  อธิราชเทวินทร์
39. นางสาวเพ็ชร  บุญเทศ
40. นางสาวไกรริน  อาจประจักษ์
 
1. นายสุริยา  นาคะพงษ์
2. นายสุรศักดิ์  โพธิ์งาม
3. นายวิทวัส  ชัยสุวรรณ
4. นายพงษ์พันธ์  ปราบพยัคฆ์
5. นางสาวอุดมศิลป์  เกื้อหนุน
6. นางสาวสุรางคนางค์  พวกดอนเค็ง
7. นายสรุศักดิ์  ฝาชัยภูมิ
8. นายสุรสิทธิ์  รชตมงคลวิทย์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89.6 ทอง 24 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายกิตติการ  นุตะดี
2. เด็กชายกิตติชัย  เครือเนตร
3. นายคณิน  กระทุ้มนอก
4. นายคมสัน  วิชาชัย
5. เด็กชายจรรย์กมล  เตชะชมภูเวช
6. นางสาวจริยา  บัวลา
7. นางสาวชลธิชา  โมราเจริญ
8. เด็กหญิงชลธิชา   โกฏแก้ว
9. นายชัชชล  คณะเพ็ชร
10. นายชัยรัตน์  ฤาชา
11. นายชัยวัฒน์  รานอก
12. นายชัยวัฒน์  กองเขียว
13. เด็กชายชัยวัฒน์   แซ่ย่าง
14. นายณัฐวุฒิ  สิมสระ
15. นายทรงศักดิ์  อุทรา
16. นายทักษ์ดนัย  ฝอดสูงเนิน
17. นางสาวธารทิพย์  ฉิมวงศ์
18. นายธีรพล  แพบัว
19. นายนิติภูมิ  ดลประสิทธิ์
20. นางสาวน้ำทิพย์  อุไรรัมย์
21. นายบุญฤทธิ์  สาระคำ
22. นางสาวปณิดา  เชื้อเอื่อมพันธ์
23. นางสาวปิยพร  ปราณีพลกรัง
24. นางสาวพรวิไล  จันทะดวง
25. เด็กหญิงภิชชานิภา  จันทรบุตร
26. นายรัชพล  สนั่นเมือง
27. นางสาวรัตนากร  กองแก้ว
28. นางสาววนัสนันท์  มีไม่วาย
29. เด็กหญิงวรนันท์  จันทาตุ่น
30. นายวรพจน์  ทองอ่อน
31. นายวรพล  รักพล้า
32. นายวรเชษฐ์  รองเมือง
33. เด็กหญิงศศิธร  เชื้อชัย
34. นายศุภลักษณ์  แข็งฤทธิ์
35. เด็กหญิงสุดารัตน์   เกศนอก
36. นางสาวอภิชญา  ฝาชัยภูมิ
37. นายอรุณ  คุ้มบุ่งคล้า
38. นายอัครชัย  ยศรุ่งเรือง
39. นางสาวเจนอักษร  รังพงษ์
40. นายโยธิน  ตาปราบ
 
1. นายพิสิฐชัย  บุญหนา
2. นายวัชรพงษ์  คงโนนกอก
3. นางสาวปภาวรินทร์  อาจชมภู
4. นางสาวลำดวน  ลันดา
5. นายปรีชา  ดงวัง
6. นางจินยาวรรณ  บุญหนา
7. นางสาวนิตยา  บ่อดินดำ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.3 ทอง 27 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายสมเกียรติ  สมอุ่มจาน
 
1. นางสาวสุปาริชาติ  สุวรรณชัย
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.3 เงิน 33 โรงเรียนปูด้วงศึกษาลัย 1. นายไพโรจน์  อิงชัยภูมิ
 
1. นางดาวรุ่ง  ศิริภูมิ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 15 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงนริศรา  โพธิ์นอก
 
1. นายสุเทพ  ทิพโชติ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.75 ทอง 57 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. นางสาวพนิดา  ตาสาโรจน์
 
1. นายกิตติ์ธีธัช  กีรติชยานนท์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กชายกิตติวรากรณ์  โพธิ์ไธสง
 
1. นายวุฒิชัย  ถ้ำพุดซา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.5 ทอง 17 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายวรวุฒิ  คำมี
 
1. นางสาวสุปาริชาติ  สุวรรณชัย
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.3 ทอง 47 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงเดือน  ตระกูลรัตน์
 
1. นายสุเทพ  ทิพโชติ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.1 ทอง 48 โรงเรียนปูด้วงศึกษาลัย 1. นางสาวสุกัญญา  พลเดช
 
1. นางดาวรุ่ง  ศิริภูมิ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.4 ทอง 7 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  โชติกิ่ง
 
1. นางสาวสุปาริชาติ  สุวรรณชัย
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายจิรานุวัฒน์  วงศ์สมบัติ
 
1. นางสาวสุปาริชาติ  สุวรรณชัย
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 42 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงอริสา  นาคคำ
 
1. นายพิสิฐชัย  บุญหนา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 45 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวอ้อมใจ  ยศรุ่งเรือง
 
1. นายพิสิฐชัย  บุญหนา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 23 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายวิศาล  คงสูงเนิน
 
1. นางสาวสุปาริชาติ  สุวรรณชัย
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 71.75 เงิน 40 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. นายอนุชา  นาคาแก้ว
 
1. นายเพชรราช  บรรเทิงสุข
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงวิจิตรา  มุ่งสมัคร
 
1. นางสาวสุปาริชาติ  สุวรรณชัย
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 44 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวภัทรศยา  ศรีภิรมย์
 
1. นายสุริยา  นาคะพงษ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  พึ่งภูมิ
2. เด็กหญิงกาญจนา  สบบง
3. นางสาวกิดาการ   ศรีสุภาพ
4. เด็กหญิงขอพรชนก  เทียบเพชร
5. เด็กหญิงจินตนา   คำสัย
6. เด็กหญิงจิรพรรณ  วงค์พรม
7. เด็กหญิงชลลดา   พลนอก
8. เด็กหญิงณัชภัค  บวรวงศ์เสถียร
9. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   กลิ่นสุคนธ์
10. เด็กหญิงณัฐการนต์   กาศสันเทียะ
11. เด็กหญิงณัฐวรรณ์   เชื้อทองคำ
12. เด็กหญิงดาวฝน   จันเขียด
13. เด็กหญิงตันติมา  พรมรินทร์
14. เด็กหญิงทฤษฎี  ดวงมณี
15. เด็กหญิงทัชชา   วัฒนา
16. เด็กหญิงทิพย์เกษร    สมพงษ์
17. เด็กหญิงบุณฑริกา   ละลมชัย
18. เด็กหญิงปริชาติ   แก้วเจริญ
19. เด็กหญิงปรียานันท์   ศรีอินจันทร์
20. เด็กหญิงปิยธิดา   ไกรแสง
21. เด็กหญิงปิ่นมณี   เคนศรี
22. เด็กหญิงพัชรา   หินสูงเนิน
23. เด็กหญิงพัชราภรณ์   คัดมา
24. เด็กหญิงพิชญา   ศรีพุทธรา
25. เด็กหญิงรัตติกาล   จงเทพ
26. เด็กหญิงวริศรา    สารรักษ์
27. เด็กหญิงวิจิตรา   ขำหินตั้ง
28. เด็กหญิงศรัญฉัตร   ภู่บัว
29. เด็กหญิงศริญญา   นารีรักษ์
30. เด็กหญิงศศิธร   วงศ์สวาสดิ์
31. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชัยจันดี
32. เด็กหญิงศุชญา   บัวบาล
33. เด็กหญิงศุภดามาศ   แหชัย
34. เด็กหญิงศุภลักษณ์   เพิ่มยินดี
35. เด็กหญิงสุภาพิมพ์    จำเนียรทรัพย์
36. เด็กหญิงสุภาภรณ์   ชาติชัยภูมิ
37. เด็กหญิงอนุสรา   พุฒฌงค์
38. เด็กหญิงอภาภรณ์  วิสุทธิสาย
39. เด็กหญิงไกรพิชญ์  ศรีวะรา
40. เด็กหญิงไพลิน  มาชัยภูมิ
 
1. นายสุรสิทธิ์  รชตมงคลวิทย์
2. นางสาวสุรางคนางค์  พวกดอนเค็ง
3. นางสาววาสิตา  นุยจันทึก
4. นางดวงสมร  คะณาเนปะ
5. นางสาวสุธารัตน์  พิทยาวัฒนชัย
6. นางสาวอารีรัตน์  เชื้อหมอดู
7. นางวาสนา  โภคาแสง
8. นางสาวอุดมศิลป์  เกื้อหนุน
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกนกวรรณ  อารีชาติ
2. นางสาวกฤติกา  สำราญญาติ
3. นางสาวกัญญาภัค  เขียวเข้า
4. นางสาวจุรี   มอญชัย
5. นางสาวชุติมา  เสมาแก้ว
6. นางสาวฐานิดา   ต่อชีพ
7. นางสาวฐานิตา  บานโพธิ์
8. นางสาวดวงฤทัย   ชัยประสิทธิ์
9. นางสาวดวงใจ   ชัยประสิทธิ์
10. นางสาวธนัญญา   ภูสะใส
11. นางสาวธนัตดา  เบียดนอก
12. นางสาวธิดาแก้ว  เก่งนอก
13. นางสาวนัดสุดา  ชาวน้ำหุ่ง
14. นางสาวบุษราคัม  พิมเก
15. นางสาวประทานพร  หาทรัพย์
16. นางสาวปวีณ์ธิดา  ไชยวงศ์
17. นายปาณัฐ    เนาว์สวัสดิ์
18. นางสาวพรชนก  ทวีทรัพย์
19. นางสาวพรทิพย์  ไปปอด
20. นางสาวพรภิลาภ  พิมพ์แผลง
21. นางสาวมัลลิกา  ลาภคำนนท์
22. นางสาวรัตติการณ์  ไชยนอก
23. นางสาวละอองดาว  พึงชัยภูมิ
24. นางสาววรพิชชา    อึ้งเจริญโชค
25. นางสาววรรณวิสา  นิลวัฒน์
26. นางสาววิภาดา   ปลื้มชัยภูมิ
27. นางสาวศศิธร  โชติจันทร์
28. นางสาวศิริลักษณ์  สิทธิศาสตร์
29. นางสาวศิศิธร  เติมสูงเนิน
30. นางสาวศุภนุช  พลชัย
31. นางสาวสิขรินทร์    ไม่หวั่น
32. นางสาวสิรินภา  ต่อชีพ
33. นางสาวสุดารัตน์   เหวชัยภูมิ
34. นางสาวสุธาทิพย์   ศรีอ่อนจันทร์
35. นางสาวสุวิมล   นาสิงห์ขันธ์
36. นางสาวสโรชา  ทองผาย
37. นางสาวสโรชา  พรประไพ
38. นายอธิรุจ    แจ่มเกาะ
39. นางสาวเนตรนภา  เนือยทอง
40. นางสาวเบญจภรณ์  ชาติดำรงค์
 
1. นายสุรสิทธิ์  รชตมงคลวิทย์
2. นางเพชรา   ถิ่นชีลอง
3. นางธัญธร   ชัยเนตร
4. นางสาวลัดดาวัลย์  นารถสมบูรณ์
5. นางสาวสุภัตรา  จ้ายหนองบัว
6. นายโสโชค  สู้โนนตาด
7. นายสุรศักดิ์  ฝาชัยภูมิ
8. นางสาวสุรางคนางค์  พวงดอกเค็ง
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงชลิตา  คุณาพรม
2. เด็กชายณัฐติพงษ์  ถนัดพงษ์
3. เด็กชายธนทร  ผดุงขวัญ
4. เด็กชายปรมี  เพ็ญญะ
5. เด็กหญิงพรพรรรณ  พิมพ์มณี
6. เด็กหญิงมาลิษา  ญาญสิทธิ์
7. เด็กชายวีระนนท์  เชื้อท้าว
8. เด็กหญิงสุจิตรา  จันทร์ปัญญา
9. เด็กชายอรรรถชัย  สอนเคน
10. เด็กหญิงอักษรา  สุทธาศิริ
 
1. นางสาวอาทิตยา  พิมพา
2. นางสาวสุเนตร  แก้งคำ
3. นางสาวนิตยา  ฟ้อนบำเลอ
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.5 ทอง 7 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวกรรณิการ์  ดีหลี
2. นายทศพร  หมื่นน้อย
3. นายปุริศ  ยะสูงเนิน
4. นายพิทยา  ทองสาย
5. นายรัฐธิพล  แก้งกัลยา
6. นางสาวลัดดา  คงม่วงหมู่
7. นางสาวศศินา  แมนชัยภูมิ
8. นางสาวศศิมา  แมนชัยภูมิ
9. นายศุภกิจ  จันทร์ทร
10. นางสาวสิริมาศ  กาญจโนภาส
 
1. นางสาวสุปาริชาติ  สุวรรณชัย
2. นางสาววรินยุพา  แสงอรุณ
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.8 ทอง 11 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ผลมาตร
2. เด็กหญิงชลธิชา  กระดานราษฎร์
3. เด็กหญิงดวงระวี  เกตุสุภะ
4. เด็กหญิงภัทรสุดา  คำเพชร
5. เด็กหญิงมาดตรา  ฦาชา
6. เด็กหญิงวิจิตรา  บัวคำ
7. เด็กหญิงวิภารัตน์  เตียงชัยภูมิ
8. เด็กหญิงศศิกานต์  ต่วนชัยภูมิ
9. เด็กหญิงศิริกัญญา  หลินศรี
10. เด็กหญิงไพลิน  กกกนทา
 
1. นางสาวปภาวรินทร์  อาจชมภู
2. นางสาวนิตยา  บ่อดินดำ
3. นางสาวลำดวน  ลันดา
4. นายปรีชา  ดงวัง
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.4 ทอง 17 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวณัฐวดี  มณีวรรณ
2. นางสาวนภาพร  พุฒสันเทียะ
3. เด็กหญิงปานิสรา  โชคเหมาะ
4. นางสาวพรรทิพา  ชูสกุล
5. นางสาวรินลณี  ชาณรงค์
6. เด็กหญิงวรัญชนก  ภักดิ์จรุง
 
1. นางอุมารินทร์  จำนงชอบ
2. นายโสโชค  สู้โนนตาด
3. นายชรินทร์  มาบจะบก
4. นางสาวสุภัตรา  จ้ายหนองบัว
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์ชา  เขมรัตนสวัสดิ์
2. เด็กหญิงชลิตา  คุณาพรม
3. เด็กหญิงพรพรรรณ  พิมพ์มณี
4. เด็กหญิงมาลิษา  ญาญสิทธิ์
5. เด็กหญิงศรัญญา  ทิ้งโคตร
6. เด็กหญิงสุจิตรา  จันทร์ปัญญา
7. เด็กหญิงอักษรา  สุทธาศิริ
8. เด็กหญิงเกศรา  ยศรุ่งเรือง
 
1. นายไพบูลย์  ก้อนเงิน
2. นายปกรณ์  รสโสดา
3. นางสาวอาทิตยา  พิมพา
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.3 ทอง 9 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นางสาวฉัตรชญา  ปรือทอง
2. นางสาวณัฐวดี  เพ็ญญะ
3. นางสาวนันธิดา  บุญทัศน์
4. นางสาวพรนภา  ปู่ทา
5. นางสาวภิรมย์ญา  จันทร์แป๊ะ
6. เด็กหญิงมาลิตา  โพธิ์เงิน
7. เด็กหญิงลลิตา  วงศ์กา
8. เด็กหญิงอารีรัตน์  พิมพ์กา
 
1. นายไพบูลย์  ก้อนเงิน
2. นางพัชรินทร์  ก้อนเงิน
3. นางสาวอาทิตยา  พิมพา
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.8 ทอง 10 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  รานอก
2. เด็กหญิงจิราพร  บุญหาญ
3. เด็กหญิงจุไรรัตน์  สวนห้วยไผ่
4. เด็กหญิงนริศรา  โพธิ์นอก
5. เด็กหญิงพรทิพย์  แสงพรม
6. เด็กหญิงพวงผกา  ดูเถอะ
7. เด็กหญิงภัทราภรณ์  คงศิลา
8. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  แพนไธสง
9. เด็กหญิงริตา  หวังประสพกลาง
10. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พลพวก
11. เด็กหญิงสุนันทา  ภูพาน
12. เด็กหญิงสุภัทรา  บุราณ
13. เด็กหญิงอรอนงค์  คำขุนทด
14. เด็กหญิงอ้อยใจ  รานอก
15. เด็กหญิงเกษรา  ภูพวงสี
16. เด็กชายเสกสรรค์  มูลจันทร์
 
1. นายสุเทพ  ทิพโชติ
2. นายพิชิตชัย  ลามะให
3. นางวรรณภา  ทิพโชติ
4. นางสาวถนอมจิตร์  ตั้งนารี
5. นางเตือนใจ  ศรีสุพรรณ
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.25 ทอง 12 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกมลรัตน์  โชคเหมาะ
2. นางสาวกัญญารัตน์  สิทธิศรชัย
3. นางสาวขวัญสุดา  สอนสุภาพ
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  เหลาภา
5. นางสาวณัฐสุดา  บรรเทากุล
6. นางสาวทักษฺณา  นอบไทย
7. นางสาวธิดารัตน์  ป้องขันธ์
8. นางสาวภาสุรี  ดงทอง
9. นางสาวรตวรรณ  กงชัยภูมิ
10. นางสาวรัตนาวดี   เกิดสวรรค์
11. เด็กหญิงวราพร  แจ้งกลาง
12. เด็กหญิงวาณิรา  รักษาศีล
13. นางสาววิไลพร  ยวงทอง
14. นางสาวสรนันท์  พลศรี
15. นางสาวอัจฉริยากร  กัลยาศรี
16. นางสาวเจนจิรา  มณีแสง
 
1. นายสุริยา  นาคะพงษ์
2. นางอุมารินทร์  จำนงชอบ
3. นางสาวสุภัตรา  จ้ายหนองบัว
4. นายวิรัช  ขุนสูงเนิน
5. นางนราจิต  มาตรไตร
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83 ทอง 35 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กชายธนา  คำเขียว
2. เด็กชายนนธวัฒน์  ศิลาขันธ์
3. เด็กชายนิธิ  แดงสูงเนิน
4. เด็กชายภัทรพล  มีแก้ว
5. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  หาญรักษ์
 
1. นายวันเฉลิม  หารสูงเนิน
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80.07 ทอง 26 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 1. นางสาวสุธิดา  ลองจำนงค์
2. นายเลอศักดิ์  ศรีรักษ์
 
1. นางวราภรณ์  ปากเมย
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 73.4 เงิน 12 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงณัฐชิยา  พิลาวรรณ์
 
1. Mr.Alfredo  S.Rosales Jr.
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 86.8 ทอง 10 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นายธนวัฒน์  เสรีรัตน์
 
1. นางสาวอาทิตยา  พิไลกุล
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงวรินทร  ประวิสุทธิ์
 
1. นางรัตนาพร  วิชิตศรีวรา
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 45 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวรตี  โพธิ์มา
 
1. นางสาวธิรดา  สุวรรณชัย
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75.4 เงิน 56 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บัวสระ
 
1. นางสาวทิพย์วัลย์  จันทร์เปล่ง
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.8 ทอง 13 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวชลลดา  เหลาเจริญ
 
1. นางศุภลักษณ์  เถื่อนพาชิน
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 40 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกุลสตรี  โชติมีศรี
 
1. นางกนกลักษณ์  จันทศร
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายฐิรวัฏ  มหัทธนะโสภณ
 
1. นางสาวธีราพร  ศรีวงษา
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 87.95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกิตติญาธร  ภักดีสุวรรณ
2. เด็กหญิงชุติมา  นาคนามอรุณ
3. เด็กหญิงพิมณดา  แสงก้อน
4. เด็กหญิงศิริพร  ใจพูนผล
5. เด็กหญิงอาทิตยา  พรหมอารักษ์
 
1. นางจินตวี  ไตรณรงค์
2. นางธัญธร  ชัยเนตร
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 74.6 เงิน 28 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกชพร  ภิรมย์ไกรภักดิ์
2. นางสาวนภัสสร   ตรีทรัพย์
3. นางสาวพลอยวรีย์  วีระภักดี
4. นางสาวศรัญญา  มั่นสติ
5. นางสาวหทัยชนก  หาญวิชาชัย
 
1. นางสาวจุฬาวัลย์  แก้วดวงดี
2. นายวีระ  จันทร์ดาวรรณ์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกัญญารัตน์  แจ่มในเมือง
 
1. นางสาวพรรณิกา  พงษ์สุพรรณ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 57.15 เข้าร่วม 50 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงสุมาวรี  ประทุมแสง
 
1. นายชั้น  ภักดีศิริวงษ์
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 81.79 ทอง 36 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวอาทิตยาภรณ์  บทนอก
 
1. นางสาวมนัญญา  หาญอาสา
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 33 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงธัญทิพ  ศรีศักดิ์
2. เด็กหญิงพิรุณพร   พูนด้วง
 
1. นางสาวศรีสุดา  ประจญกล้า
2. นางมลีทิพย์  อาจประจักษ์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 58.3 เข้าร่วม 46 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวณัฐชา  สุวรรณเพชร
2. นายพชร  เจริญวานิช
 
1. นางนันทนา  จักรบุตร
2. นางศรีสุภางค์  ประยูรพันธุ์
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.4 ทอง 4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กชายจิรายุ  มณีโนนโพธิ์
2. เด็กชายชัยวัฒน์  แซ่ย่าง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  มันดอน
4. เด็กชายพิตรพิบูล  ยศรุ่งเรือง
5. เด็กชายอรุณลักษ์  สาดมุณี
6. เด็กชายเชิดชัย   ขีลีนกขุ้ม
7. เด็กชายเทอดเกียรติ  คงโนนกอก
8. เด็กชายแทนไท  พลธรรม
 
1. นางสาวมยุรี   ชูเดช
2. นางสาวเอื้อมพร  พรมสุคนธ์
3. นายพิษณุพงษ์  แก้วไตรรัตน์
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.7 ทอง 36 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายชินกร  สุธรรมมา
2. นายพีระวิชญ์  วาทโยธา
3. นายวันชัย  มาลา
4. นายวันชัย  เวียนโคกสูง
5. นายวีรวัฒน์  สอนฤทธิ์
6. นายโกเมนทร์  บัวมาศ
 
1. นายสังคม  สุขสวัสดิ์
2. นายจักรกฤษณ์  วงษ์วิทยานันท์
3. นายนราธร  ซุยกระเดื่อง
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80.25 ทอง 5 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวขวัญพร   ประสาเนตร
2. นางสาวจิตสุภา   กุลนอก
3. นายณัฐวุฒิ   ประสพศรี
4. นางสาวปิยธิดา   งามงอน
5. นางสาวรสริน   แสงนารี
6. นายวิชิตพล  สาธร
7. นางสาวสุดารัตน์   โคตรปัตถา
8. นางสาวสุพัตรา   สุนพระวงศ์
9. นางสาวอาทิตยา   ราดภูเขียว
10. นายแมนยู   พิมพิลา
 
1. นายปัญจรัช   เพียพิมเพิ่ม
2. นายวิสุทธิ์   ยศรุ่งเรือง
3. นางหนูลับ   สุขสำราญ
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 70 เงิน 31 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงจิตราภัทร  เสาวดี
2. เด็กหญิงณชนก  เนียมชัยภูมิ
3. เด็กหญิงปิยพร  พลอยศิลา
4. เด็กหญิงศดานันท์  สมพงษ์
 
1. นางดวงสมร  คะณาเนปะ
2. นางสหัทยา  ฉวีชัย
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 27 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวจิราพรรณ  นามชัยสงค์
2. นายจิรารุวัฒน์  สมพงศ์
3. นางสาวพรสุดา  บุตตะ
4. นางสาววรินทร  พรพิพัฒน์
5. นายศุภกานต์  ศิริรุ่งเรืองวิชญ์
 
1. นางประสานพันธ์  พลทะยาน
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  รุ่งสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุนทรี  สืบสำราญ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  สุวภักดิ์
 
1. นางฐิติรัตน์  บุญญชัยศิลป์
2. นางสาววิชุลดา  พรมเดื่อ
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 74 เงิน 35 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาววิราพร  สุทธิศรี
2. นางสาวสุพัตรา  ทองแสง
3. นายเอกพงศ์  พิมพ์หล่อ
 
1. นายแสงทอง  อุ่นแก้ว
2. นางฐิติรัตน์  บุญญชัยศิลป์
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  เหง้าประสิทธิ์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  แซ่ลี้
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ปาณาเขียว
 
1. นางสาวสุภาลักษณ์  หอมวงษ์
2. นายศรเพชร  งานยางหวาย
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวจณิตา  สนธิ
2. นางสาวปรางทิพย์  วงศ์ชาลี
3. นางสาวรัตนา  บัวลา
 
1. นายศรเพชร  งานยางหวาย
2. นางกันยนา  ภักดีนอก
 
139 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายสกุลโชติ  แก้วหย่อง
 
1. นางไกรรักษ์  บุญตอบ
 
140 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 92 ทอง 8 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  แมนชัยภูมิ
 
1. นางไกรรักษ์  บุญตอบ
 
141 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 83.8 ทอง 29 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายคฑาวุธ  ภูมิสถาน
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ทั้งสาม
 
142 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 87.6 ทอง 15 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายเกรียงไกร  ผุยคำผิ
 
1. นายสุเทพ  ทิพโชติ
 
143 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 92.6 ทอง 8 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวกรรณิการ์  ดีหลี
2. เด็กหญิงกิตติมา  เงินจัตุรัส
3. นายคฑาวุธ  ภูมิสถาน
4. เด็กชายจักกฤษ  ผุดผ่อง
5. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  งอกศิลป์
6. นายชรินทร์  บุญปลื้ม
7. นายชัยบัณฑิต  สารคำ
8. เด็กหญิงญาณิศา  งามจัตุรัส
9. เด็กชายฐิติพงศ์  เรืองพัน
10. นางสาวณัฐพร  ทองชัยภูมิ
11. นายทศพร  หมื่นน้อย
12. นายปุริศ  ยะสูงเนิน
13. เด็กหญิงผกามาส  พรมมา
14. นายพิทยา  ทองสาย
15. นายพีระพัฒน์  ยวงสุวรรณ
16. เด็กชายภานุวัฒน์  แมนชัยภูมิ
17. เด็กชายภูมินทร์  คีรีนิล
18. นายยุทธนา  ดั้นชัยภูมิ
19. เด็กชายรัชชานนท์  จ่าชัย
20. เด็กชายรัฐธิพล  แก้วกัลยา
21. นางสาวลัดดา  คงม่วงหมู่
22. เด็กหญิงศรุตา  มาภักดี
23. นางสาวศศินา  แมนชัยภูมิ
24. นางสาวศศิมา  แมนชัยภูมิ
25. นายศุภกิจ  จันทร์ทร
26. นายสกุลโชติ  แก้วหย่อง
27. เด็กชายสรยุทธ  ไกรสนวัฒนา
28. เด็กหญิงสิริมาส  กาญจโนภาส
29. เด็กหญิงอนัญญา  สุวรรณชัย
30. นางสาวอารีย์รันตน์  มาสิงห์
 
1. นางไกรรักษ์  บุญตอบ
2. นางสาวสุปาริชาติ  สุวรรณชัย
3. นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ทั้งสาม
4. นางสาววรินยุพา  แสงอรุณ
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 32 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงญาณิศา  จิตสุโภ
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  พงษ์ธานี
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  แควภูเขียว
2. นางผาณิต  ตั้งใจ
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 21 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายวีรพล  หาญวิเศษ
2. เด็กหญิงอรกช  พรหมฝาย
 
1. นางสาวพิชชาภรณ์  บึงอ้อ
2. นายธวัชชัย  ถาวรกาย
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 16 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายวราวุธ  ชั้นชัยภูมิ
2. นางสาวสุชานันท์  เมตตาชาติ
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  ศุภมาตย์
2. นายเอกพล  พึ่งภูมิ
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 41 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. เด็กชายชัยสิทธิ  คำตัน
2. เด็กชายศุภฤกษ์  หมั่นทำ
 
1. นางสาวยุภา  บุญสระ
2. นายชัยวัฒน์  อุชาดี
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70.4 เงิน 24 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวปิยธิดา  ชนะพาล
2. นายภัทรศักดิ์  บำรุงชัย
 
1. นายวสันต์  เสี้ยมแหลม
2. นางสุดารัตน์  เสี้ยมแหลม
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 49 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายณัฐพล  มีสุวรรณ
2. เด็กชายศักย์ศรณ์ศิลป์  ประสานชาติ
 
1. นางสาวปัทมา  โขหานาม
2. นางสาวจารุณี  หาวิชิต
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 64 ทองแดง 52 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  สุจำนงค์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ขวัญบุญจันทร์
 
1. นางสาวศันสนีย์  มีหมู่
2. นางพวงพรรณ  สุพิพัฒนโมลี
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70.5 เงิน 53 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงชุฎาพร  ดีมูล
2. เด็กหญิงอนัญญา  หงไธสงค์
 
1. นางสาวดวงแก้ว  ประสานศักดิ์
2. นางสาวจิตรานันท์  เกิ้นโนนกอก
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 77 เงิน 23 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวทับทิม  กู้ภูเขียว
2. นางสาวอารียา  เบ้ามีศรี
 
1. นางสาวดวงแก้ว  ประสานศักดิ์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ทัพเจริญ
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นายธีรนันท์  แร่ทอง
2. นายศาสตร์ศิลป์  สินธุเขต
 
1. นายราชศักดิ์  ฐานมั่น
2. นางสาวพิสมัย  ตั้งพงษ์
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 24 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายจิรวัฒน์  อาสาชาติ
2. นายสุภกิจ  โพธิ์ไทรย์
 
1. นายวรวุฒิ  ฝ่ายสัจจา
2. นายวงกฎ  เหง่าชัย
 
155 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 28 โรงเรียนภูพระวิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  สูงชัยภูมิ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ลอยอากาศ
3. เด็กชายเขมคม  สานารินทร์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  กุศลคุ้ม
 
156 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง 49 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวขวัญเรือน  จารุตัน
2. นางสาวธัญรดา  ฐานวิเศษ
3. นางสาวพิมลวรรณ  หมวดทอง
 
1. นายบุญเพ็ง  ทาท่าหว้า
2. นางสาวรัตนากร  ลิ้มอำนวยลาภ
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82.75 ทอง 16 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวพิชามญช์  คำวชิรพิทักษ์
2. นายสิทธิศักดิ์  สุขขี
 
1. นายเฉลิมยศ  สูงชัยภูมิ
2. นายคฑาวุธ  พึ่งภูมิ
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 99.83 ทอง 5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายกฤษฎา  สังข์ดนตรี
2. เด็กชายรัฐกร  สุขนาแซง
3. เด็กชายสรศักดิ์  ศรีห้วยบง
 
1. นางศรีสุภางค์  ประยูรพันธ์
2. นายสมชาย  อัจฉริยะภากร
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 97.6 ทอง 4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายพรประสิทธิ์  ศุภพล
2. นายศานติ  ภูมิกาล
3. นายอัครวินท์  กุลแก้ว
 
1. นายสกล  ธรรมวงศ์
2. นางมนิตา  สถิรวรรธน์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.2 ทอง 16 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กหญิงปิยนุช  กมลรัตน์
2. เด็กหญิงรัตติกาล  แก้วแกมทอง
3. เด็กหญิงสุภานัน  โถคำมา
 
1. นางพัชนี  ทองเจริญ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78 เงิน 30 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวนันทวัน  วงษ์ทองจันทร์
2. นางสาวอนุสรา  สิทธิเพ็ง
3. นางสาวอรพิมล  ขุนสูงเนิน
 
1. นางศรียากุล  ขุนสูงเนิน
2. นายวิรัช  ขุนสูงเนิน
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 73 เงิน 43 โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. เด็กหญิงภาวินี  งามปัญญา
2. เด็กหญิงวิมลศิริ  อิงชัยภูมิ
3. เด็กหญิงศิริประภาพรรณ   หาสียา
 
1. นางจินตนา  แก้วช่วย
2. นางสาวรัตติกาล   ทวีทรัพย์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88.33 ทอง 9 โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. นายดำเนิน  สุขเอี่ยม
2. นางสาวนิรชา  อิ้งชัยภูมิ
3. นางสาวปิยธิดา  หงส์วิลัย
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ชัยศัตรา
2. นางเพ็ญศรี   คงนาวัง
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง 8 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงณิชากร  หาญมนต์
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  นาจะหมื่น
3. เด็กชายนฤนาท  ชะเอมหอม
4. เด็กหญิงนุชจรี  ปลอดโคกสูง
5. เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีพันพูล
6. เด็กหญิงอรยา  หมายคุ้ม
 
1. นายประดิษฐ์  คำชา
2. นายคำโพธิ์  ศรีสุพรรณ
3. นางสาวสุวัฒนา  แสงขุรัง
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายณัฐพล  สารยศ
2. นางสาวทิพวรรณ  นวลงาม
3. นางสาววนิดา  นนยะโส
4. นางสาวศิริลักษณ์  เหล่าฤทธิ์
5. นางสาวสุพรรษา  สมบูรณ์
6. นายอดิสร  สุพรรณพงษ์
 
1. นางอุทัยวรรณ  แกมคำ
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.28 ทอง 33 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงธรรมรัตน์  ศรีสมบัติ
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  จุลอักษร
3. เด็กหญิงศศิวิมล  แก้วขวาน้อย
 
1. นางสาวปาณิสรา  ภิรมจิตร
2. นางศรียากุล  ขุนสูงเนิน
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84 ทอง 27 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นางสาวลักษมล  ร่วมรักษ์
2. นางสาวศิริรัตน์  เหมาะจูม
3. นางสาวอาริยา  ยืนชีวิต
 
1. นางกัณฑลักษณ์  บุญชัย
2. นายอำนาจ  บุญเหลือ
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงภัทรชา  ปาลตานนท์
2. เด็กหญิงศิริมาศ  ชัยณรงค์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  จันแต
 
1. นายณรงค์  พรสันเทียะ
2. นางรัชยา  พรสันเทียะ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.5 ทอง 10 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวจุธาทิพย์  ธงภักดิ์
2. นางสาววิชุดา  โกสุมภ์
3. นางสาวเจวลี  อันสน
 
1. นายอิศรา  พบแก้ว
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงจิรภัทร  ศรีทุมมา
2. เด็กหญิงพรรทิภา  ปันตาบูรณ์
3. เด็กหญิงศิศิธร  พจน์พิสิฎฐ์
 
1. นางฉัตรสุวรรณ  ตั้งประเสริฐวงศ์
2. นางยุวดี  จอกสถิตย์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82.71 ทอง 29 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวจตุพร  พุทธเกษม
2. นางสาวปนัสยา  ตาปราบ
3. นางสาวสุนิสา  ตั้งวงษ์
 
1. นางมานิตา  สมรรถชัย
2. นางยุวดี  จอกสถิตย์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  จรูญชัย
2. เด็กหญิงวัชชิลาวลี  พลนิกร
3. เด็กหญิงสิริชิดา  ช่วยจะโปะ
 
1. นางสาวมัทนา  พองชัยภูมิ
2. นางมานิตา  สมรรถชัย
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.5 ทอง 12 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกิตติยา  งาคม
2. นางสาวมนทการ  แซ่คั่ง
3. นางสาวสุกัญญา  สุโข
 
1. นางสาวมัทนา  พองชัยภูมิ
2. นางมานิตา  สมรรถชัย
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80.08 ทอง 23 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกฤษณา  รื่นจิต
2. เด็กหญิงวารีรัตน์  แสนมาตย์
3. เด็กหญิงอินพิรา  คชาไพร
 
1. นางสาวมัทนา  พองชัยภูมิ
2. นางมานิตา  สมรรถชัย
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 84.75 ทอง 6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกมลชนก   ระวิวรรณ์
2. นางสาวพุทธชาด  อินสูงเนิน
3. นางสาววรมน  คันภูเขียว
 
1. นางสาวปาณิสรา  ภิรมจิตร
2. นางสารภี  สืบนุการวัฒนา
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกานติมา  ชงวาหา
2. เด็กหญิงวิชญพร  ยาชะนะ
3. เด็กหญิงศศิกานต์  พือสันเทียะ
 
1. นางสาวปทุมมา  ล้นเหลือ
2. นางปาจรีย์  นาคภิบาล
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83 ทอง 22 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวจีราพร  จำบัวขาว
2. นางสาวนิภาพร  นาพรม
3. นางสาวแพรเพชร  ถนอมจิตร
 
1. นางสาวปทุมมา  ล้นเหลือ
2. นางปาจรีย์  นาคภิบาล
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กหญิงนิภาพร  จันทร์เจริญ
 
1. นางสาวพัสชราภรณ์  ประดิษฐ์ค่าย
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. เด็กชายปิยะพงษ์  ชูเดช
 
1. นางสมมุ่ง  นาสมตรึก
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 15 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กชายกนก  เทียนแก้ว
 
1. นางสาวเสาวรส  ชัยราช
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สุวรรณโค
2. เด็กหญิงรัตน์ติกา  ธรรมวัตร
3. เด็กหญิงแพรวพิลาส  กาจสันเทียะ
 
1. นางมลรัฐ  ขามจัตุรัส
2. นางสาวจินตนา  อภัย
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 70.2 เงิน 9 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นางสาวพรพิมล  สิงห์ดา
2. นางสาวสุภาวดี  เหมแสง
3. นางสาวสุรีรัตน์  หาญหิรัญ
 
1. นางพัชรินทร์  ก้อนเงิน
2. นายวีระศักดิ์  ศรีภู
 
183 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 22 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ผาสุข
2. เด็กชายนนทวัฒน์  ศิลาขันธ์
 
1. นางธิดารัตน์  นิยมถิ่น
2. นางวิยะดา  ธีร์รัตน์คุณากร
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 73 เงิน 12 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กชายเฉลิม  นาเจริญ
 
1. นางวราภรณ์  สอนสังข์
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงขจีพรรณ  อยู่คล้าย
 
1. นางวราภรณ์  สอนสังข์
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กชายธีรวัช  พันธุ์โนบัว
 
1. นายปกรณ์  รสโสดา
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กหญิงนิภาพร  จันทร์เจริญ
 
1. นางรัชนี  กมลเพชร
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายกิตติกร  ถนอมสัตย์
 
1. นางอัญชลี  บุญเหลือ
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 87.4 ทอง 5 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นายจรัญ  แก้วนคร
 
1. นายไพบูลย์  ก้อนเงิน
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 64.4 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. นายธนาทร  ผดุงโชค
2. นายสิทธิชัย  พันธ์วิเศษ
 
1. นายสายัณห์  จ่าทัน
2. นางรัชนี  กมลเพชร