สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 24 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 1. นางสาวมินตรา  หาญพล
 
1. นางสาวรัตนา  มนัสพรหม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 60.2 ทองแดง 59 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงไลลา  ศันสนียพันธ์
 
1. นายวิรัตน์  พรมกุดตุ้ม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 38 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นายปรัตถกร  ใสดี
2. นายวิทวัส  ประครองญาติ
 
1. นายวัฒนา  นิธิศดิลก
2. นายไอศูรย์  พวงมาลัย
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 16 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงพนิดา  ปั้นอยู่
2. เด็กหญิงสุภัสสร  เพชรนอก
 
1. นายอภิชาติ  เลี้ยงพรม
2. นางวรัญญา  โหนชัย
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นางสาวอรอุมา  โอวาทวงษ์
 
1. นางสาวไปรยา  ประดิพัทธ์ลาวัณย์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงวรินทร  ประวิสุทธิ์
 
1. นางรัตนาพร  วิชิตศรีวรา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายฐิรวัฏ  มหัทธนะโสภณ
 
1. นางสาวธีราพร  ศรีวงษา
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 27 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวจิราพรรณ  นามชัยสงค์
2. นายจิรารุวัฒน์  สมพงศ์
3. นางสาวพรสุดา  บุตตะ
4. นางสาววรินทร  พรพิพัฒน์
5. นายศุภกานต์  ศิริรุ่งเรืองวิชญ์
 
1. นางประสานพันธ์  พลทะยาน
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 32 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงญาณิศา  จิตสุโภ
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  พงษ์ธานี
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  แควภูเขียว
2. นางผาณิต  ตั้งใจ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 41 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. เด็กชายชัยสิทธิ  คำตัน
2. เด็กชายศุภฤกษ์  หมั่นทำ
 
1. นางสาวยุภา  บุญสระ
2. นายชัยวัฒน์  อุชาดี
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 49 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายณัฐพล  มีสุวรรณ
2. เด็กชายศักย์ศรณ์ศิลป์  ประสานชาติ
 
1. นางสาวปัทมา  โขหานาม
2. นางสาวจารุณี  หาวิชิต
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 64 ทองแดง 52 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  สุจำนงค์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ขวัญบุญจันทร์
 
1. นางสาวศันสนีย์  มีหมู่
2. นางพวงพรรณ  สุพิพัฒนโมลี
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 24 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายจิรวัฒน์  อาสาชาติ
2. นายสุภกิจ  โพธิ์ไทรย์
 
1. นายวรวุฒิ  ฝ่ายสัจจา
2. นายวงกฎ  เหง่าชัย
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 64.4 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. นายธนาทร  ผดุงโชค
2. นายสิทธิชัย  พันธ์วิเศษ
 
1. นายสายัณห์  จ่าทัน
2. นางรัชนี  กมลเพชร