สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 56 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  พิมลี
 
1. นางสาวสุเนตร  แก้งคำ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 17 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงฐิติชญา  เทียนธวัชกุล
 
1. นางจุฑาทิพย์  แสงเพชร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 17 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวอภิชญา  พัชรไพลิน
 
1. นายณรงค์  ใต้ชัยภูมิ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 38.9 เข้าร่วม 54 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงญาดา  สุวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงเรืองละออง  ภิรมย์กิจ
 
1. นางสาวสุทธิดา  ชีวะวิโรจน์
2. นางอรอนงค์  เหิกขุนทด
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 24 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  อุ่นศรี
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  อุ่นศรี
3. เด็กหญิงปุณยาพร  ผลสนอง
 
1. นางเสาวณีย์  ผดุงพล
2. นางสมจิตต์  เต็งชัยภูมิ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 15 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายพงศ์ภัค  พิทักษ์พล
2. นายภูมิทัศน์  อ้อทอง
3. นางสาวสุรัญชนา  สิงห์ลา
 
1. นายพิทักษ์  เจริญวานิช
2. นายนพรัตน์  ฦาชา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 45 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวรตี  โพธิ์มา
 
1. นางสาวธิรดา  สุวรรณชัย
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 40 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกุลสตรี  โชติมีศรี
 
1. นางกนกลักษณ์  จันทศร
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 57.15 เข้าร่วม 50 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงสุมาวรี  ประทุมแสง
 
1. นายชั้น  ภักดีศิริวงษ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 33 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงธัญทิพ  ศรีศักดิ์
2. เด็กหญิงพิรุณพร   พูนด้วง
 
1. นางสาวศรีสุดา  ประจญกล้า
2. นางมลีทิพย์  อาจประจักษ์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 58.3 เข้าร่วม 46 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวณัฐชา  สุวรรณเพชร
2. นายพชร  เจริญวานิช
 
1. นางนันทนา  จักรบุตร
2. นางศรีสุภางค์  ประยูรพันธุ์