สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 46 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวกัญญาณัฐ  นันทรัตน์
2. นางสาวประภาพร  อุปฮาด
3. นางสาวพรทิพย์  ฤทธิ์ชัย
 
1. นายพจน์พิศาล  ฦาชา
2. นางสาวสุรัญญา  ญาณประสงค์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน 7 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวมินมณี  เรียงนอก
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  พูนประสิทธิ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.8 เงิน 46 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นายธนาณัติ  สารมะโน
2. นางสาวสญามน  มณีแก้ว
3. นางสาวสุรารักษ์  พราหมนาค
 
1. นางสาวนิตยา  ฟ้อนบำเลอ
2. นางสาวอังคนา  รักงาน
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73.8 เงิน 28 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทองรักษ์
2. เด็กหญิงรวงข้าว  ภูระพี
3. เด็กหญิงอัจฉราพร  พาจันทร์
 
1. นายอรรถพล  บำรุงเพชร
2. นายคมสันย์  วรรณจักร์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.2 เงิน 24 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงปภาวี  พรหมคช
2. เด็กหญิงอธิมา  โข่พิมาย
 
1. นายมนัส  ศรีเฉลิม
2. นายบุญเริง  ลบบำรุง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.6 เงิน 53 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ยาวิไชย
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  วงศ์วิชา
3. เด็กหญิงนันทิดา  งาประดิษฐ์
4. เด็กหญิงวนัสนันท์  หอกระโทก
5. เด็กชายสิทธิ์ติโชค  โพธิ์นาฝาย
 
1. นางปุณิกา   จินะขาม
2. นางหทยา  สิงห์อำพล
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 79 เงิน 31 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นางสาวกมลศร  ขาวสอาด
2. นางสาวกันตนา  ฤทธิ์เทพ
3. นายขวัญชัย  จรรยา
4. นายชนะชัย  หนูราช
5. นางสาวชัชชมนฑ์  ขนันเยี่ยม
6. นางสาวณัฐมล  ขอกลาง
7. นางสาวนรีญา  เภาคำภา
8. นางสาวน้ำหวาน  โพธิ์เงิน
9. นางสาวประกายพลอย  เพชรไพบูรณ์
10. นางสาวรัชนีกร  คำแก้ว
11. นางสาววรุณยุรี  ฮวบกล่ำ
12. นายวันชนะ  เรืองไพศาล
13. นายวุฒินันท์  รั้งไธสง
14. นางสาวศรีรัตน์  เอมน้อย
15. นางสาวศิรินยา  จันทมนตรี
16. นางสาวสุธาริณี  มิ่งสวาย
17. นางสาวสุพรรษา  สกุลชร
18. นายสุริยา  กำลังมาก
19. นางสาวส้มลิ้ม  พงษ์โสภณ
20. นางสาวเสาวลักษณ์  สมดี
 
1. นางสาวญุพาภรณ์  หาญเยี่ยม
2. นางสาวจันทณา  จอกน้อย
3. นายนิธพัฒน์  แก้วไกรไทย
4. นางสาวกาญจนา  พรหมศร
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75.65 เงิน 39 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวณัชชา  มีโพนทอง
2. นายดนัยภัทร  ไชยสุริวิวัตร์
 
1. นางสุพร  ตอพล
2. นางละม้าย  ฝาชัยภูมิ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงพรพรรณ  อันพิมพ์
 
1. นายปรีชา  ดงวัง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 79 เงิน 24 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวยุวดี  ทะนารี
 
1. นายปรีชา  ดงวัง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 74 เงิน 26 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงนภสร  ขจรเกียรติธำรงค์
 
1. ดร.รชานนท์  โสภณฤทธิเดช
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 29 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นายขจรศักดิ์  ไชยดี
 
1. นายจักรพันธ์  ญาณะนันท์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 47 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  วังศรี
2. เด็กชายยุทธ  ศรีนาแพง
3. เด็กชายสมรักษ์  ทันท่าหว้า
 
1. นายขจร  ไกรสกุล
2. นายธีรยุทธ  ศรีตระกูล
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 76.9 เงิน 10 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกาญจน์กมล  สายลุน
2. นางสาวณัฐมนต์  แพงเกษ
3. นายดิษย์พล  ภูมิมี
4. นางสาวถิรวรรณ  วังคีรี
5. นางสาวธิดารัตน์  ฝาชัยภูมิ
6. นางสาวนุสบา  ด่านชัยภูมิ
7. นางสาวบุษบา  โคจำนงค์
8. นายปริญญา  ไชยเสริม
9. นางสาวปาริชาติ  แก้วส่อง
10. นางสาวพัชรี  มีเงิน
11. นายพิพัฒน์  พลหนองหลวง
12. นางสาววรรณภา  นิสัยซื่อ
13. นางสาววรรณิศา  ดีวิเศษ
14. เด็กหญิงศิริพร  โชคคุน
15. นางสาวสุดารัตน์  กันยาประสิทธิ์
16. เด็กหญิงสุนันทา  ภูมิภักดิ์
17. นายอรรถพล  วังหอม
18. นายเสรี  ศรีทอง
19. นางสาวโยธิกา  อุทธาเรียน
 
1. นายณัฏฐกิตติ์  คำสิงห์วงษ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.3 เงิน 33 โรงเรียนปูด้วงศึกษาลัย 1. นายไพโรจน์  อิงชัยภูมิ
 
1. นางดาวรุ่ง  ศิริภูมิ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 23 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายวิศาล  คงสูงเนิน
 
1. นางสาวสุปาริชาติ  สุวรรณชัย
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 71.75 เงิน 40 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. นายอนุชา  นาคาแก้ว
 
1. นายเพชรราช  บรรเทิงสุข
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 73.4 เงิน 12 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงณัฐชิยา  พิลาวรรณ์
 
1. Mr.Alfredo  S.Rosales Jr.
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75.4 เงิน 56 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บัวสระ
 
1. นางสาวทิพย์วัลย์  จันทร์เปล่ง
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 74.6 เงิน 28 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกชพร  ภิรมย์ไกรภักดิ์
2. นางสาวนภัสสร   ตรีทรัพย์
3. นางสาวพลอยวรีย์  วีระภักดี
4. นางสาวศรัญญา  มั่นสติ
5. นางสาวหทัยชนก  หาญวิชาชัย
 
1. นางสาวจุฬาวัลย์  แก้วดวงดี
2. นายวีระ  จันทร์ดาวรรณ์
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 70 เงิน 31 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงจิตราภัทร  เสาวดี
2. เด็กหญิงณชนก  เนียมชัยภูมิ
3. เด็กหญิงปิยพร  พลอยศิลา
4. เด็กหญิงศดานันท์  สมพงษ์
 
1. นางดวงสมร  คะณาเนปะ
2. นางสหัทยา  ฉวีชัย
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 74 เงิน 35 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาววิราพร  สุทธิศรี
2. นางสาวสุพัตรา  ทองแสง
3. นายเอกพงศ์  พิมพ์หล่อ
 
1. นายแสงทอง  อุ่นแก้ว
2. นางฐิติรัตน์  บุญญชัยศิลป์
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70.4 เงิน 24 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวปิยธิดา  ชนะพาล
2. นายภัทรศักดิ์  บำรุงชัย
 
1. นายวสันต์  เสี้ยมแหลม
2. นางสุดารัตน์  เสี้ยมแหลม
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70.5 เงิน 53 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงชุฎาพร  ดีมูล
2. เด็กหญิงอนัญญา  หงไธสงค์
 
1. นางสาวดวงแก้ว  ประสานศักดิ์
2. นางสาวจิตรานันท์  เกิ้นโนนกอก
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 77 เงิน 23 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวทับทิม  กู้ภูเขียว
2. นางสาวอารียา  เบ้ามีศรี
 
1. นางสาวดวงแก้ว  ประสานศักดิ์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ทัพเจริญ
 
26 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 28 โรงเรียนภูพระวิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  สูงชัยภูมิ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ลอยอากาศ
3. เด็กชายเขมคม  สานารินทร์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  กุศลคุ้ม
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78 เงิน 30 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวนันทวัน  วงษ์ทองจันทร์
2. นางสาวอนุสรา  สิทธิเพ็ง
3. นางสาวอรพิมล  ขุนสูงเนิน
 
1. นางศรียากุล  ขุนสูงเนิน
2. นายวิรัช  ขุนสูงเนิน
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 73 เงิน 43 โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. เด็กหญิงภาวินี  งามปัญญา
2. เด็กหญิงวิมลศิริ  อิงชัยภูมิ
3. เด็กหญิงศิริประภาพรรณ   หาสียา
 
1. นางจินตนา  แก้วช่วย
2. นางสาวรัตติกาล   ทวีทรัพย์
 
29 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 70.2 เงิน 9 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นางสาวพรพิมล  สิงห์ดา
2. นางสาวสุภาวดี  เหมแสง
3. นางสาวสุรีรัตน์  หาญหิรัญ
 
1. นางพัชรินทร์  ก้อนเงิน
2. นายวีระศักดิ์  ศรีภู
 
30 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 73 เงิน 12 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กชายเฉลิม  นาเจริญ
 
1. นางวราภรณ์  สอนสังข์