สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายณัฐปพน  ชาลีเครือ
2. นายพร้อมพงศ์  วงษ์วิบูลย์สิน
3. นางสาววิชญา  จริยธรรมานุกูล
 
1. นางกัญจณ์วรา  พวงมาลัย
2. นายปกครอง  บุญปลื้ม
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงณัฐชาภรณ์  นวลงาม
2. เด็กชายปกป้อง  ตั้งใจ
3. เด็กหญิงสิริพรรณ  พงษ์ศิริ
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  จำเริญจิต
2. นางสาวฉัตราภรณ์  สงวนรัมย์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายจิรานุวัฒน์  วงศ์สมบัติ
 
1. นางสาวสุปาริชาติ  สุวรรณชัย
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สุวรรณโค
2. เด็กหญิงรัตน์ติกา  ธรรมวัตร
3. เด็กหญิงแพรวพิลาส  กาจสันเทียะ
 
1. นางมลรัฐ  ขามจัตุรัส
2. นางสาวจินตนา  อภัย
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกมลชนก  เพ็งชัยภูมิ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ   ชนะชัย
 
1. นายสุนันท์  กลางพระเนตร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวสาวิตรี  ธงภักดิ์
 
1. นายอดิศักดิ์  จันประจำ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 87.95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกิตติญาธร  ภักดีสุวรรณ
2. เด็กหญิงชุติมา  นาคนามอรุณ
3. เด็กหญิงพิมณดา  แสงก้อน
4. เด็กหญิงศิริพร  ใจพูนผล
5. เด็กหญิงอาทิตยา  พรหมอารักษ์
 
1. นางจินตวี  ไตรณรงค์
2. นางธัญธร  ชัยเนตร
 
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. เด็กชายปิยะพงษ์  ชูเดช
 
1. นางสมมุ่ง  นาสมตรึก