สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คำหว่าน
 
1. นางสวลี  ชัยภัย
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายชิติภพ  บำเหน็จพันธุ์
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายองอาจ  จารนัย
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวรุ้งรดา  นิธิภิญญาเดช
 
1. นายวิรัตน์  โฉมจังหรีด
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวจณิตา  สนธิ
2. นางสาวปรางทิพย์  วงศ์ชาลี
3. นางสาวรัตนา  บัวลา
 
1. นายศรเพชร  งานยางหวาย
2. นางกันยนา  ภักดีนอก
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงจิรภัทร  ศรีทุมมา
2. เด็กหญิงพรรทิภา  ปันตาบูรณ์
3. เด็กหญิงศิศิธร  พจน์พิสิฎฐ์
 
1. นางฉัตรสุวรรณ  ตั้งประเสริฐวงศ์
2. นางยุวดี  จอกสถิตย์
 
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กหญิงนิภาพร  จันทร์เจริญ
 
1. นางสาวพัสชราภรณ์  ประดิษฐ์ค่าย
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายกิตติกร  ถนอมสัตย์
 
1. นางอัญชลี  บุญเหลือ