สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงสิริกร  ปะวะโค
 
1. นางจารุวรรณ  ผลไพบูลย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 27 โรงเรียนภูเขียว 1. นายสรศักดิ์  ดอนเตาเหล็ก
 
1. นางศรัญญา  ถาวรหมื่น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78.2 เงิน 33 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงนริศรา  ตลับเพ็ชร
 
1. นางสาวจรัญญา  สายสุริยา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 70.9 เงิน 59 โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวพรปวีณ์  โสมศรี
 
1. นางใจทิพย์  มาลากอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.2 ทอง 54 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงลักขณา  กำราบภัย
 
1. นางอุไรรักษ์  ธรรมประกอบ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 38 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายฐาปกรณ์   อยู่สันเทียะ
 
1. นางนิตยา  นาโพธิ์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.4 ทอง 51 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติยาภรณ์  จันทรเสนา
2. เด็กชายบัลลังค์  ทองพันลำ
3. เด็กชายเหมรัฐ  ฉิมมงคล
 
1. นางสาวสุวิมล  ประโพธิ์ศรี
2. นางสุวัจนี  อุตมะแสงจันทร์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 77 เงิน 52 โรงเรียนภูเขียว 1. นายกิตติศักดิ์  ทูลธรรม
2. นางสาวฉัตรวลี  แสงสุทธิ
3. นายณัฐชนน  น้อยลา
 
1. นางสาวจินตนา  บุตะเขียว
2. นางสาวทองพัฒน์  ประหยัดทรัพย์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญเนตร  ศรีหามาตย์
2. เด็กหญิงธารารัตน์  คุมสระ
 
1. นางสาวยุภาพร  น้อยสี
2. นางพรเพ็ญ  สมบูรณ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวพรรณรินทร์  ศรีสวัสดิ์
2. นายรัตนพล  เหลาพรม
 
1. นางพรเพ็ญ  สมบูรณ์
2. นางสาวยุภาพร  น้อยสี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 22.5 เข้าร่วม 37 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงศิริประภา  พลธรรม
 
1. นางนงนุช  หิรัญเกิด
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 37 โรงเรียนภูเขียว 1. นายอลีฟ  สะตี
 
1. นายสมควร  ชนะภู
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 86.8 ทอง 13 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงนริศรา  บุญบำรุง
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  บุญญานุสนธิ์
3. เด็กหญิงพรทิวา  ขำชาลี
 
1. นางสาวธิดา  ต่ออำนาจ
2. นางสาวกนกวรรณ  เดชไธสง
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 73.7 เงิน 55 โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  ชะม้อยกลาง
2. นางสาวจุฬารัตน์  เฮ้ากอก
3. นางสาวณิรัฐชา  ฤากำลัง
 
1. นายปรีชากร  ภาชนะ
2. นายเจริญ  ราคาแก้ว
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 81.8 ทอง 32 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงชณัฐชา  ชาเคน
2. เด็กหญิงปิยะพร  แจ่มโนนคูณ
3. เด็กหญิงพิพรรธ  เติมวิถี
 
1. นางนิจวรรณ  เกตขุนทด
2. นางสาวรัชดาพร  พรบุญ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 81.6 ทอง 42 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายณัฐพันธุ์  ศิริไพบูลย์
2. นางสาวนัทวรรณ  ภูมิคอนสาร
3. นางสาวพรพิมล  แย้มฎีกา
 
1. นางวลัยพร  โล่ห์เส็ง
2. นางสาววัลภา  ปัชชาเขียว
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายจักรี  ศรีวิชา
2. เด็กชายอภิรัฐ  กองจันทร์
 
1. นายสุภจิกร  เกื้อกูล
2. นายสมพร  ไชยเดือน
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81 ทอง 17 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวทิวาพร  ประภาษี
2. นางสาวพรพิมล  ขอสันเทียะ
 
1. นางนันทรัตน์  ฤทธิ์บำรุง
2. นางสาวพรสวรรค์  โชคสวัสดิ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 19 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายปฏิภาณ  พรประทุม
 
1. นางปิยะนาฏ  อ่อนอุทัย
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวนุสรา  นิลไสล
 
1. นางอำภร  วิชาเกวียน
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 17 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงปิยรัตน์  ผ่านบุตร
2. เด็กหญิงศศิกานต์   แก้วมูลสุข
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีวงษ์ชัย
 
1. นางมยุรี  สุขสนิท
2. นางปิยธิดา  สารฤทธิ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 20 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวณัฐพร  ตระกูลพรหม
2. นายทนุ  หิรัญเกิด
3. นายทศพร  เหล่าคนค้า
 
1. นายสุรวิทย์  วงศ์ศรี
2. นางสาวจันทร์ภัทร  ชวนดี
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 32 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงนัชวรรณ   สินสมุทรโสภณ
2. เด็กหญิงมนตร์ภมร  จุลละนันท์
3. เด็กหญิงศิรดา  วงษ์ศรีกา
 
1. นางศศิธร  สิทธิ
2. นางสาวมาลินี  เกื้อหนุน
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73.8 เงิน 53 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวจิราพร  วรวงษ์
2. นางสาวปรารถนา  ภิญโญพันธ์
3. นางสาวรัตนาภรณ์  จำปา
 
1. นางสุภาพร  พร้าเพรียง
2. นางสาววิยะนุช  แก้วตา
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73.9 เงิน 27 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายจักรภัทร  โฮมหงษ์
2. เด็กหญิงประภัสรา  ศึกสงคราม
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พิมพา
 
1. นางสาวสุนันทา  บุญโนนแต้
2. นางรัศมี  สรสิทธิ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.8 ทอง 46 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวขจีนุช  ผลมาตย์
2. นางสาวธมลวรรณ  ชื่นอารมณ์
3. นางสาวพัชริดา  มานันที
 
1. นายชัยนุวัฒน์  โชคบัณฑิต
2. นางสาวกวินชิดา  ถือสมบัติ
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.6 ทอง 24 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายกิติภณ  ทองมูล
2. เด็กหญิงจณิสนิภัค  เพชรกันหา
3. เด็กหญิงธนภรณ์  เพ็งทอง
 
1. นางสาวลาวรรณ   เสนสิงห์
2. นางเปลี่ยมศรี  เลิศขามป้อม
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง 28 โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวกชสมนพร  ประสานเนตร
2. นางสาวชมพิชาน์  เคนบ้านเป้า
3. นายศุภวิชญ์  ประทุมไทย
 
1. นางสุกัญญา  หงอกภิลัย
2. นางสาวปิยธิดา  เนื่องชุมพล
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73.6 เงิน 31 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. นายกิตติโชค  ดีดวงพันธ์
2. นายอิทธิพล  มังกร
 
1. นายมานะ  ชาติมนตรี
2. นางอัญชลี   ชาติมนตรี
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.6 ทอง 41 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  กัญญาเขียว
2. เด็กหญิงกรรณิกา  ชารี
3. เด็กหญิงกฤศนรัตน์  วิสาหาญ
4. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  พงสะพัง
5. เด็กหญิงสุดาพร  ใจโค
 
1. นางสรารัตน์  ชำนาญ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.6 ทอง 10 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 1. นางสาวกุลณัฐ  ปัถพี
2. นางสาวณัฐริกา  ขวาไทย
3. นางสาววรรณิศา  ชำนาญ
4. นางสาวอาทิตยา  ชายันติ
5. นางสาวเวธกา  โซ่เงิน
 
1. นายสุขเกษม  ทิพโชติ
2. นางกฤษณา  สารบัณฑิตกุล
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กชายกอบชัย  สำโรงพล
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันจวง
3. เด็กหญิงฐิตินันท์  สุริยะวงศ์
4. เด็กหญิงปลื้มฤดี  ยศเลิศ
5. เด็กหญิงมุธิตา  พาโคกทม
 
1. ส.ต.ท.หญิง มนวรรณ์  บุญศรี
2. นายมงคล  ลีลา
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.8 ทอง 11 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวชนากานต์  แย้มฎีกา
2. นางสาวฐิติพร  จิตติศักดิ์
3. นางสาวอาทิยา  ชานุชิต
4. นางสาวเจนจิรา  กุลด้วง
5. นางสาวเพ็ญพักตร์  ใคร่ภูเขียว
 
1. ส.ต.ท.หญิง มนวรรณ์  บุญศรี
2. นางเสาวณีย์  สุดตะนา
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 74.6 เงิน 29 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ชำนาญพล
2. เด็กหญิงบารมี  ใจบุญ
3. เด็กหญิงพิมลแข  ภูศักดิ์
4. เด็กหญิงวรัญญา  ขันอาสา
5. เด็กหญิงเมทินี  ปัฐพี
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  เมตตา
2. นางสาวธัญญรัตน์  เคนจอหอ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75.2 เงิน 53 โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวจิรารัช  แก้วกระจ่าง
2. นางสาวณัฐธิดา  ประดับเพชร
3. นางสาวปิโญฬส  พระรักษา
4. นางสาวพิมพ์ชนก  อยู่ประเสริฐ
5. นางสาวสุนิสา  เม็งเขียว
 
1. นางสาวเบญญาภา  ประทุมวิมุต
2. นางสาวเบญจพร  แสนพลเมือง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 79.2 เงิน 28 โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวกฤตยภรณ์  ชาติไทย
2. นางสาวกัลยรัตน์  ไทยป้อม
3. นางสาวจิตขจี  อาจสนาม
4. นางสาวจิตรลดา  รบไพรินทร์
5. นายชานนท์  โลบภูเขียว
6. นางสาวณัฐนรี  ตั้งใจ
7. นางสาวณิชกานต์  เพิ่มดี
8. นางสาวดวงพร  ชูศรีสิทธิ์
9. นางสาวธัญชนก  เนื่องชุมพล
10. นายบุญญฤทธิ์   ลิลิตวรรณ
11. นางสาวปาณิสรา  พรมเมตตา
12. นายภูริณัฐ  แผนแก้ว
13. นางสาวมัชฌิมา  ลบหนองบัว
14. นางสาววชิรญาณ์  คำลือ
15. นางสาววายุรี  ตลับแก้ว
16. นายสิทธิณัฐ  พิมพ์สราญ
17. นางสาวสุทธินันท์  ประทุมแก้ว
18. นางสาวสุวรรณา  ข่าขันมะลี
19. นางสาวเดือนเพ็ญ  สงบุญนาค
20. นายเลิศฤทธิ์  ผิวขาว
 
1. นางประไพรัตน์  เจริญทัศน์
2. นางกิติรัตน์  หาญปราบ
3. นางวิไล  วิพัฒน์เกษมสุข
4. นางหัฎฐณิษา  ถือโชค
5. นางปราณี  ปิยะวรากร
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.2 ทอง 9 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กชายเจษฏาภรณ์   อ้นเวียง
 
1. นายวิทูล  พลศักดิ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.2 ทอง 24 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. นางสาวทองประภา  จิตต์พิทักษ์
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  ปกติ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.6 ทอง 51 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายนัทธพงค์  คำกอก
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชูสกุล
 
1. นางวาสนา  ชัยทิพย์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75.65 เงิน 39 โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวดวงเนตร  หงษ์รัตน์
2. นายภานุวัฒน์  หอมสมบัติ
 
1. นางศศิพัชร์  พิมพ์สราญ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 80.75 ทอง 46 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวชนาภา  บำรุงภักดี
2. นางสาวรจนา  อินทร์ชิต
3. นางสาวรุ่งนภา  มั่งคั่ง
4. นางสาววาสนา  กันชัยภูมิ
5. นางสาววิชุดา  สุริยันต์
6. นางสาวสมฤทัย  ชำนาญ
7. นางสาวสายชล  โชคบัณฑิต
8. นางสาวสุมิตรา  ถาวงษ์กลาง
9. นางสาวอรทัยวรรณ  งามรี
10. นางสาวอุทุมพร  ผ่องใส
 
1. นายสมศักดิ์  ภิญโญศรี
2. นางสาวธิติมา  เขียวเพชร
3. นายวิทูล  พลศักดิ์
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86.6 ทอง 19 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. เด็กหญิงกมลชนก  นามวงษ์
2. นางสาวนงเยาว์  สร้อยจันดา
3. เด็กหญิงนรินทร์  จุลละนันท์
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภูมิชัย
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ลุนพุฒ
6. เด็กชายสนธยา  ฤาชา
7. เด็กหญิงสุกัญญา  นาแก้ง
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสนท้าว
9. เด็กหญิงสุปราณี  โจทย์ครบุรี
10. เด็กหญิงอภิรดี  ทองดี
11. เด็กหญิงอรรถชลี  เวียงชัยภูมิ
12. เด็กหญิงอรสา  เสริฐขุนทด
13. เด็กหญิงอรุณรัตน์  เวียงดินดำ
14. เด็กชายอิสระ  กันหาเรียง
15. เด็กชายโชคทวี  จุลละนันท์
 
1. นายสรพล  แก้ววิไล
2. นางสาวอารียา  ฤากำลัง
3. นางสุรีย์พร  สมวงษ์
4. นายปิยะพล  เถื่อนพาชิน
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษติยาธร  บัวใหญ่
2. เด็กหญิงภาวิณี  ประสมศรี
 
1. นางสาวนันทิชา  ฦาชา
2. นายปวิชญา  สิงห์นอก
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน 22 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายสุพิทภูมิ  คุยเพียภูมิ
2. นางสาวโพธิวรรณ  ลครพล
 
1. นายบุญยงค์  เหล่าขวัญสถิตย์
2. นายสุทารักษ์  สิรินันทเกตุ
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายธนาธิป  นาฉลอง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88.5 ทอง 19 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวธันสุดา  ริรักษ์ชาติ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กชายชนะกร  จ่าจำเริญ
 
1. นายจักราวุธ  ไหลหาโคตร
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนภูเขียว 1. นายรัฐศาสตร์  ฐานวิเศษ
 
1. นายประสิทธิ์  คิดถี่
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงประวีณา  ประไพเพชร
 
1. นายนพเก้า  สำราญจิต
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวศิริลักษณ์  สวัสดิ์รักษ์
 
1. นายนพเก้า  สำราญจิต
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 71 เงิน 32 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายนวพล  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
1. นางสาวบังอร  อินสำราญ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 53 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายสิทธิพล   ตู้จำรูญ
 
1. นายจักราวุธ  ไหลหาโคตร
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงกรกนก  ฉั่วรัตนกุล
2. เด็กหญิงธิดา  เลิศวานิชยกุล
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง 6 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงชนันดา  นามบุญมา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายพิพัฒน์  จันทร์ทิพย์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 22 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงกาญจนา  วิเสส
2. เด็กหญิงภาวิณี  วะลัยสุข
3. เด็กชายวทัญญู  เพชรล้ำ
 
1. นางสาวละมัย  มังดินดำ
2. นายดุสิต  ทองวรรณ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 77 เงิน 60 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวกชพรรณ  สุดนางาม
2. นายอนุพงษ์  สอนลา
3. นางสาวอมรรัตน์  นามไพร
 
1. นายจักราวุธ  ไหลหาโคตร
2. นางสาวชนาภา  วอนเก่าน้อย
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายไชยวัฒน์   โชคบัณฑิต
 
1. นายฤทธิชัย  มาปัสสาเดชากุล
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80.75 ทอง 18 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวสุกัญญา   โคสูงเนิน
 
1. นายฤทธิชัย  มาปัสสาเดชากุล
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87.25 ทอง 10 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายภัทรเกียรติ  จุลอักษร
 
1. นายสถาพร  ชัยบิน
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายพันยุทธภุมิ  หมู่โสภณ
 
1. นายสถาพร  ชัยบิน
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 80.6 ทอง 19 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงกฤษติกา  ศิลาคำ
2. เด็กหญิงกัลยาเรศ  ยิ้มเยื้อน
3. เด็กชายชัยศิริ  มลิวัลย์ผุดผ่อง
4. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ศรีปัญญา
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  เกาะแก้ง
6. เด็กชายพันยุทธภุมิ  หมู่โสภณ
7. เด็กชายภัทรเกียรติ  จุลอักษร
8. เด็กหญิงลักขณา  เหมือนพันธ์
9. เด็กชายอนุชา  ขวัญทำดี
 
1. นายสถาพร  ชัยบิน
2. นายไมตรี  ดลราษี
3. นายสุทธิศักดิ์  ขวัญศักดิ์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82.8 ทอง 31 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. เด็กชายธีรพงษ์  นราพล
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  แกลา
3. เด็กชายวรัญญู  หงอกภิลัย
4. เด็กชายสุขสันต์  ลือชาญ
5. เด็กชายอรรศนัย  ทวีทรัพย์
6. เด็กชายเพชรรัตน์  พันสโก
 
1. นายองอาจ  บุญสระบัวทอง
2. นางสาวรวงข้าว  นามแสง
3. นายไพรโรจน์  ชำนาญ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78 เงิน 52 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. นายณัฐพงศ์  รักษ์มณี
2. นายธีรภัทร  ราชพิทักษ์
3. นายนิรวิทย์  น้อยสิ่ม
4. นายพิชิตชัย  ภูกลอย
5. นายรัชชานนท์  แจ่มแจ้ง
6. นายฤทธิเกียรติ  แฟนพิมาย
 
1. นายปัญญา  ทองสา
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86.3 ทอง 40 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายกิตติพศ  ไชโย
2. นางสาวจิดาภา  สอนสะอาด
3. เด็กชายจิระพงษ์  ตู้คำ
4. นางสาวชญานิษฐ์  ต่อประโยชน์
5. นางสาวชมพูนุช  สรรพกิจไพศาล
6. นางสาวชลธิชา  นาแก้ง
7. นางสาวธมนวรรณ  นามกุนี
8. นายธวัชชัย  เกิดสมบูรณ์
9. เด็กชายธีรภัทร  ทองสายใจ
10. เด็กชายธีรวัฒน์  พัชรพันธ์ทวี
11. เด็กชายนงนุช  ตลับคำ
12. นางสาวนภสร  ชินหงษ์
13. นางสาวนัทรียา  หงอกภิลัย
14. นางสาวนิตยา  ชัยโก
15. นางสาวปนัดดา  พิมพรมมา
16. นายพิชา  แซ่ยี่
17. นางสาวพิมพิไล  เค้พวง
18. นางสาวภัทรจิตตรา  ปราบวารินทร์
19. นางสาวภัทรธิรา  ต่อวาส
20. เด็กหญิงภารดี  สิงห๋ทอง
21. นางสาวภาวิณี  แตงทิพย์
22. นายภูมิศักดิ์  ตู้ภูมิ
23. นางสาวมารียา  กุศลช่วย
24. เด็กชายรัฐพงษ์  มาซา
25. เด็กหญิงรัตติกาล  ชาติชำนาญ
26. นายรัตนศักดิ์  เต็มวงษ์
27. นายรุ่งอรุณ  ศรีจันทร์
28. เด็กหญิงวราภรณ์  คำเฮ้า
29. นายวีรยุทธ์  ฐานเจริญ
30. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จรูญศรี
31. เด็กหญิงสายชล  ทองสุข
32. นางสาวสุทธิดา   ประเสริฐสาร
33. นายสุทิวัส  บิดา
34. นางสาวสุพัตรา  มุ่งแสง
35. นางสาวสุพัตรา  เหล่าระวะ
36. นางสาวสุภัสสร  ชาติอดุลย์
37. เด็กชายอธิวัฒน์  พิมพ์โนนทอง
38. นางสาวอมรรัตน์  จิตพิไล
39. นางสาวอลิษา  ชาติสุภาพ
40. นายเสกสรร  ชาติพหล
 
1. นายเอ็ม   สุขขา
2. นางสาวชนาภา  วอนเก่าน้อย
3. นายวรรณพงษ์  พาภักดี
4. นายจักราวุธ  ไหลหาโคตร
5. นางสาวกัลยา  แสนตา
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 52 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายเอกรัตน์  จิตรมั่น
 
1. นายพิชญ์ภูมิ  รักษาชนม์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงชญานิศ  เจริญดี
 
1. นายคมศักดิ์  บุญถือ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.5 ทอง 33 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกนกอร  หลงน้อย
 
1. นายพิชญ์ภูมิ  รักษาชนม์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง 5 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. เด็กชายฐากูร  สุสินแก่น
 
1. นายกิตติวัฒน์  สาลีธีรวัฒน์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.3 ทอง 53 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. เด็กหญิงอุไรรัตน์  บุคคำ
 
1. นายกิตติวัฒน์  สาลีธีรวัฒน์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.6 ทอง 25 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. เด็กชายวิศรุต  นาเสือ
 
1. นางสาวรวงทอง  ศรีหาวัตร
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.4 ทอง 23 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. นายพรพิทักษ์  โพธิ์ปาน
 
1. นางสาวจิตรลดา  พรแก้ว
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 42 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. เด็กหญิงจินตนา  วงศ์จันทร์
 
1. นางสาวจิตรลดา  พรแก้ว
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74 เงิน 51 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. นางสาวชลิตา  ชัยพรมเขียว
 
1. นายกิตติวัฒน์  สาลีธีรวัฒน์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 50 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงจันทิมา  พิมพ์กลาง
 
1. นายอนุชา  ทวีสินธุ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 57 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวเมนู  อนันเต่า
 
1. นางสาวปุณญาดา  ไทยน้อย
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.1 ทอง 12 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายคณาวุฒิ  คลังระหัด
2. เด็กชายนันท์วัฒน์  ศรีกุดเลาะ
3. เด็กชายประโน๊ต  โพพืช
4. เด็กหญิงพนิดา  งามภูเขียว
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  งามศักดิ์
6. เด็กหญิงสุพัตรา  กิ่งกนทา
7. เด็กชายอธิศักดิ์  โคตรวิเชียร
8. เด็กชายอภิลักษณ์  พงษ์สระพัง
9. เด็กหญิงอวัสดา  ลีล้าน
10. เด็กหญิงเปรมฤดี  โคจำนงค์
 
1. นางธนารักษ์  ต่อพันธ์
2. นางสาวนวรัตน์  โฉมงาม
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเขียว 1. นายกฤษณภัทร  คุณล้าน
2. นางสาวจิรภาพร  สิทธิโคตร
3. นางสาวชรินรัตน์  ชินรัตน์
4. นายชัยรัตน์  โชคคุณ
5. นางสาวณัฐริกา  แสนนอก
6. นายนนทวัฒน์  ภิลัยวรรณ
7. นายประพัฒน์พงษ์   เนาว์โนนทอง
8. นายพุฒิพงศ์  รัศมีพันธ์
9. นางสาวรัชดาวรรณ  จุลลนันท์
10. นางสาววิไลลักษณ์  แนวถาวร
 
1. นายจิรกานต์  คำโมง
2. นางปารัชญ์  เรียกจำรัส
3. นายสุทธิศักดิ์  ขวัญศักดิ์
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง 28 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  สงมา
2. นางสาวกรรณิการ์  ยงเพชร
3. นางสาวฐานิต  เทพจันทร์
4. นางสาวนราพร  แจ้งประดิษฐ์
5. นางสาวปิยธิดา  ชำนาญ
6. นางสาวศิรินญา  พงษ์สระพัง
 
1. นางสาวปุณญาดา  ไทยน้อย
2. นางสาวพรนภา  ผาจ้ำ
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84.8 ทอง 24 โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  แนวงาม
2. นางสาวณัฐริกา  แสนนอก
3. นางสาวดวงใจ  ติดโสม
4. นางสาวตรีทิพ  ขวัญมา
5. นางสาวพัชรียา  ชมภูมาตย์
6. นางสาวภัทราภรณ์  ครองหินลาด
7. นางสาววัชราภรณ์  วงษ์สิน
8. นางสาวศิริรัตน์  ครองตาเนิน
9. นางสาวสุระ  จันทร์ทัสโต
10. นางสาวสุวรรณี  หินสูงเนิน
11. นางสาวอุทัยวรรณ  ศรีอุดม
 
1. นายจิรกานต์  คำโมง
2. นางปารัชญ์  เรียกจำรัส
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81 ทอง 46 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายธนายุทธ  สุขสายบัว
2. เด็กชายนันท์วัฒน์  ศรีกุดเลาะ
3. เด็กชายศิริศักดิ์  ไก่ทอง
4. เด็กชายอธิศักดิ์  โคตรวิเชียร
 
1. นางธนารักษ์  ต่อพันธ์
2. นายสมาน  รังกลาง
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 60 ทองแดง 29 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิชารีย์  นามกุนี
 
1. นางสาวภัทรียา  ดอนเตาเหล็ก
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 70.8 เงิน 31 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายสุกัณฐ์ทัต  มาชัยภูมิ
 
1. นางนัยเนตร   อภัยนอก
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77.4 เงิน 47 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายธนากร  กำเนิดศรี
 
1. นางสาวสุมาลี   สีลา
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80.6 ทอง 46 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวชนัญญา  รักษ์มณี
 
1. นางดาวเรือง  วงศ์ภาคำ
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง 13 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายภัทรดล  วีระชัยณรงค์
 
1. นางจินตนา  จำเริญพิศ
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 37 โรงเรียนภูเขียว 1. นายวิวัตร  ทีปประโสท
 
1. นางสุนันทา  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 78.5 เงิน 31 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ราชโสม
2. เด็กหญิงณิชา  ขิมลาภ
3. เด็กชายศุภฤกษ์  ลาภขวัญ
4. เด็กหญิงสุทธิกานต์  พรมมาบุญ
5. เด็กชายสุริยฉาย  สุขเกษม
 
1. นางรรรณีย์  วรทรัพย์กางการ
2. นางกาญจนา  ป้อมสุวรรณ
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 76.75 เงิน 20 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวนัทศิญา  กำเนิดจอก
2. นางสาวพิทยาภรณ์  ดวงพุฒิ
3. นายวิชญา  ศรีชัยเชิด
4. นางสาวศุภเกศ  ไพศาล
5. นายอาทิตย์  บุพโต
 
1. นางสาวภัคพิชา  คำมูลมี
2. Mr.๋John Loviano  Acday
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 76.65 เงิน 33 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงธนินณัฏฐ์  พูลเพ็ชร์
 
1. Miss Meng Ling  Wang
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 75.36 เงิน 51 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายพีรพัฒน์  แมนเมือง
 
1. นางสาวกัลยา  แสนตา
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 61.17 ทองแดง 21 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรียา  วรสาร
 
1. นางสาวสารชา  พิมพาคุณ
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 62.67 ทองแดง 28 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวรัตน์ชนก  ใจทน
 
1. นางสาวสารชา  พิมพาคุณ
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 37 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงทอฝัน  กองอ่อน
2. เด็กหญิงประกายกาญจน์  เลขาโชค
 
1. นายคชาพัช  สุขพิชาธนิน
2. นางสาวภัคภัสนันท์  สุพัฒน์ธนปภา
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 48.3 เข้าร่วม 55 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวนิโรบล  ชัยพลทอง
2. นางสาวแพรวพรรณารายณ์  ตู้โภค
 
1. นายบรรลือศักดิ์  จันทร์ดี
2. นางสาวพันณพัสราภรณ์  ศรีพิทักษ์
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.3 ทอง 26 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กชายจิรภัทร  พลเดชา
2. เด็กชายชินวัตร   ผลข่า
3. นายตราภูมิ  อินทะจร
4. เด็กชายธนกฤต  แผ่นจินดา
5. เด็กชายธีรภัทร  สิงห์สถิตย์
6. เด็กชายนันทวัฒน์  เปรมผล
7. เด็กชายพลภัทร์  แสงฝ้าย
8. เด็กชายอนันต์  ตระการจันทร์
 
1. นายธีธัช  กิติคุณ
2. นายดรุณ  ประจันนวล
3. นางธนัชพร  กิติคุณ
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 73.08 เงิน 30 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายฉตณรงค์  หมั่นหินลาด
2. นางสาวนัฐมล  แท่นศิลา
3. นางสาวพรพิมล  แวงกลาง
4. นางสาวพรแสงอรุณ  ธรรมศิล
5. นายพิทักษ์  มุลทองสุข
6. นางสาวรัตนาวลี  วิชาจารย์
7. นางสาวสมฤดี  ต้านกลางดอน
8. นางสาวสุรีย์ฉาย  ประจง
9. นางสาวอภิญญา  โคตรภูเขียว
10. นายเกียรติศักดิ์  พลรักษา
 
1. นายอิศเรศ  ธีร์รัตน์คุณากร
2. นายบุญลี  เชิญชัยภูมิ
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 61.67 ทองแดง 46 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวณัฏฐนันท์  รองชัยภูมิ
2. นายพงษ์ศิริ  อะโน
3. นายภาณุพงษ์  ต่อสกุล
4. นายอนุพงษ์  วงค์เฟือง
5. นางสาวเอื้อมพร  ปลูกชาลี
 
1. นายอมรินทร์  แถวไธสง
2. นายสันสกฤต  บาลี
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 42 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงจิรประภา  ไพรสิงห์
2. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธื์  สกุลทอง
3. เด็กหญิงสายทิพย์  ประสานเนตร
 
1. นายพจนปกรณ์  ประยูรพรหม
2. นางนันทิมาศ  ลือสัมฤทธิ์
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวณัฐธิดา  ประจันนวล
2. นางสาวปราหนัน  ชำนาญ
3. นางสาวสุทัตตา  พื้นหินลาด
 
1. นางวิราวัฒน์  ประชามอญ
2. นายขุนพล  ดีหามแห
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90.33 ทอง 7 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงจันทิมา  อ่อนพิมพ์
2. เด็กหญิงนันทนา  วะเกิดเป้ม
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ดามะนาว
 
1. นางสุจิลา   เจริญขวัญ
2. นางปราณี  โฉมมงคล
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.2 ทอง 23 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวธนารีย์   บุญภิญโญ
2. นางสาวศิริรัตน์  บุญกอด
3. นางสาวอาริษา  สุทธิสอน
 
1. นางสุจิลา   เจริญขวัญ
2. นางปราณี  โฉมมงคล
 
103 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 83 ทอง 42 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กชายอัษฎา  ไพรงาม
 
1. นายวรรณพงษ์  พาภักดี
 
104 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 87 ทอง 36 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กชายธนาภรณ์   ลุนชัยภา
 
1. นายสุรชัย  มรรควัน
 
105 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 83.2 ทอง 33 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กชายนพรุจ   ผ่องสนาม
 
1. นายสุรชัย  มรรควัน
 
106 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 85.2 ทอง 27 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กชายเกรียงไกร    ภิญโญจิตร
 
1. นายสุรชัย  มรรควัน
 
107 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 90.6 ทอง 12 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร    สงมา
2. นางสาวกรรนิการ์   ยงเพชร
3. นางสาวฐานิต   เทพจันทร์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชาจำปา
5. เด็กชายธนพล    เจริญวงศ์
6. นายธนากร  จันทร์แสง
7. เด็กชายธนาภรณ์    ลุนชัยภา
8. นายนพรุจ    ผ่องสนาม
9. นางสาวนราพร   แจ้งประดิษฐ์
10. เด็กชายบุญญฤทธิ์    เจริญเวียง
11. นางสาวปิยธิดา    ชำนาญ
12. นายพงศักดิ์  แวงยางนอก
13. เด็กหญิงพรรณพษา   ผาดำ
14. เด็กชายพัชกร   ชาติประยูร
15. เด็กหญิงมัสทการณ์   นันทา
16. เด็กหญิงยลดา   ลาทา
17. นายยศกานต์   ต่อสกุล
18. เด็กหญิงยศมล  สีราช
19. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  พันธ์สิงห์
20. นางสาวศิรินญา    พงษ์สระพัง
21. เด็กหญิงศิริลักษณ์   จันทร์แดง
22. เด็กหญิงสุกัญญา  ไชยทุม
23. นายสุธิวัฒน์    แจ่มใส
24. นายสุวิทย์   พื้นหินลาด
25. เด็กชายอดิศักดิ์    นิลบรรพต
26. เด็กหญิงอรณี    บุญกว้าง
27. เด็กชายอุดมศักดิ์    ผาทอง
28. เด็กชายเกรียงไกร   ภิญโญจิตร
29. เด็กชายเอกสิทธิ์    มูลมณี
30. เด็กชายไชยา    สุริยันต์
 
1. นายฤทธิชัย  มาปัสสาเดชากุล
2. นายตชาชาต  ฝอยวารี
3. นายสุรชัย  มรรควัน
4. นายอนุชา  ทวีสินธุ์
5. นางสาวปุณญาดา  ไทยน้อย
6. นางสาวพรนภา  ผาจ้ำ
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 41 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายชวาล  วรสิทธิ์
2. เด็กชายพชรพล  โชคคุณ
 
1. นายธีระพงษ์  มะลัยทิพย์
2. นายมนตรี  กุลหนองแดง
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 37 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขุนภิรมย์
2. เด็กหญิงอรอุมา  วงษ์พิพัฒน์
 
1. นายจิระพันธ์   นาเจริญ
2. นางวรรณธิดา  กำเนิดบุญ
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84.75 ทอง 8 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายพงภัค  จำรัสลาภ
2. นายศรราม  ภูมิคอนสาร
 
1. นายประเสริฐ  ครุฑใจกล้า
2. นางศิริรัตน์  พิมณาคุณ
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 48 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กชายพันธ์พจน์  ศรีประดู่
2. เด็กชายวีรภัทร  เชื้อไพบูลย์
 
1. นายประเสริฐ  ครุฑใจกล้า
2. นางศิริรัตน์  พิมณาคุณ
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61.4 ทองแดง 42 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายนัฐเดช  เรืองเจริญ
2. นายเชาวเลิศ  จันทีนอก
 
1. นายประเสริฐ  ครุฑใจกล้า
2. นางสาววิชชุนีย์  ศรีพันธุ์
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 49 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงวารุณี  พิจารณ์
2. เด็กหญิงอังคนา  ชาวนาเสียว
 
1. นายจิระพันธ์   นาเจริญ
2. นางวรรณธิดา  กำเนิดบุญ
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 64 ทองแดง 52 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงวรรษชล  ส่งศิริ
2. เด็กชายเกริกฐ์ชัย  ปณิธานยุติธรรม
 
1. นายอดุลย์  ภูสิตลิต
2. นายโยธิน  งามสกุล
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 79 เงิน 33 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายพสุธร  แสงคำ
2. เด็กหญิงอินทิรา  นาคทน
 
1. นายอดุลย์  ภูสิตลิต
2. นายโยธิน  งามสกุล
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 78 เงิน 16 โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวจตุพร  เจริญคุณ
2. นางสาวดลฤทัย  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
1. นายชัชวาลย์  กาจหาญ
2. นายธีระพงษ์  มะลัยทิพย์
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 63 ทองแดง 54 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายกฤตภัค  เครือประเสริฐกุล
2. นายยุทธนากร  ผลทิพย์
 
1. นายรัชภูมิ  ถนอมผล
2. นางศิริรัตน์  พิมณาคุณ
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 9 โรงเรียนภูเขียว 1. นายอชิตพล  ภิญโญทรัพย์
2. นายอานันท์  ภูสท้าน
 
1. นายวรวุฒิ  ชาติศรี
2. นายดวงดี  โชติสุภาพ
 
119 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85.67 ทอง 4 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กชายสุปรัชญา  จำปามา
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ดงพระจันทร์
3. เด็กหญิงอริสรา  ขวัญโพธิ์ชา
 
1. นางสาววราพร  ชัยมาตย์
2. นางสาววิชชุนีย์  ศรีพันธุ์
 
120 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 46 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. นางสาวมณีกุล  ฝ่ายสุน
2. นายอภิสิทธิ์  หวังเจริญ
3. นางสาวเกษร  เพียแก้ว
 
1. นายจิระพันธ์   นาเจริญ
2. นางวรรณธิดา  กำเนิดบุญ
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง 20 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายธกฤต  อัธยาศัย
2. นางสาวธิดารัตน์  ทิพย์สุข
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  เมตตา
2. นายธานี  ปิยะวรากร
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.8 ทอง 6 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. เด็กชายพัฒนศักดิ์  ฝากเซียงซา
2. เด็กชายศิริโรจน์  จรจอหอ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ราชภูเขียว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสะไกร  โสมาศรี
2. นายโชติช่วง  ต่อชีพ
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง 8 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. นายนันทปรีชา  อินสูงเนิน
2. นายภานุวัฒน์  ผิวนางาม
3. นายอรรคพล  ถนอมถิ่น
 
1. นายโชติช่วง  ต่อชีพ
2. ว่าที่ร้อยตรีสะไกร  โสมาศรี
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 72 เงิน 48 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. เด็กชายคมกริช  รวมสิทธิ์
2. เด็กชายวรเชษฐ  แผลงวิชา
3. เด็กหญิงเมธาวี  ถาวรศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสะไกร  โสมาศรี
2. นายคงฤทธิ์  นามโคตร
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84 ทอง 28 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. นางสาวศรุตา  ตะนะสอน
2. นางสาวสุนิษา  ถามูลเลศ
3. นางสาวสุภาพร  ถึงลาภ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสะไกร  โสมาศรี
2. นางปิยพร  โสมาศรี
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง 12 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ลีล้าน
2. เด็กหญิงณัฐวรา  พันทา
3. เด็กหญิงปิยะดา  สีระ
4. เด็กชายอภิสิทธิ์  เฟื่องแดน
5. เด็กหญิงอรอุมา   สุวาท
6. เด็กหญิงเฟื้องฟ้า  ฦาชา
 
1. นายกฤษณะ  คำฝัก
2. นายปติกรณ์  บัวละคร
3. นางสายสมร  คงโนนกอก
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง 10 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  ฦาชา
2. นายกฤษณะ  สมร
3. นางสาวจามจุรี  ปล้องยาง
4. นางสาวณัฐชา  สมอาจ
5. นายธีราพร  ยาขามป้อม
6. นางสาวแคทรียา  ไขแก้ว
 
1. นายกฤษณะ  คำฝัก
2. นางสายสมร  คงโนนกอก
3. นายปติกรณ์  บัวละคร
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.57 ทอง 29 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงชลธิชา  ฤาชาพันธ์
2. เด็กหญิงตะวัน  พละ
3. เด็กหญิงรัตติกาล  ไฟห่าง
 
1. นายขงเบ้ง  บุญประคม
2. นางนวลจันทร์  เข็มทอง
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.4 ทอง 15 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจิรารัตน์  พันพม่า
2. นางสาวบุษราภรณ์  ชินณะ
3. นางสาวอุบล  อามาตรี
 
1. นายขงเบ้ง  บุญประคม
2. นางพิลาสลักษณ์  จำรัสแนว
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายพฤกษชาติ  ประทุมไทย
2. เด็กหญิงสุมาลี  พุฒธิ
3. เด็กชายสุระศักดิ์  ขวัญมา
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  เพชรล้ำ
2. นางสมใจ  ผลภิญโญ
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง 39 โรงเรียนภูเขียว 1. นายศิวกร  จิตรถาวร
2. นายอัษฎาวุธ  คุ้มหมู่
3. นายเสฎฐวุฒิ  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  เพชรล้ำ
2. นางเย็นใจ  วงษ์ศิริ
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง 11 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ศรีสองเมือง
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คะสูงเนิน
3. เด็กหญิงชลลดา  แก้วคอนไทย
 
1. นางไสว  หิตาพิสุทธิ์
2. นางนัฐภรณ์  มลัยแก้ว
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83.71 ทอง 24 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. นายคำรณ  คำพวง
2. นางสาวนุชภิลัย  เหล่าจันทร์
3. นางสาววนิดา  สมบูรณ์
 
1. นางควรคำนึง  คุยเพียภูมิ
2. นางสาวภัทราวดี  ขุนเดช
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.8 ทอง 47 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กชายนำชัย  โชคบัณฑิต
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ผลทัพทิม
3. เด็กหญิงเฟื้องฟ้า  พลศรีราษฎร์
 
1. นางสาวณัฏฐนันท์  กาญจนสุวรรณ
2. นางธนันท์ลดา  ชาติขยัน
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง 10 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. นางสาวจิราภรณ์  สวัสดิรักษ์
2. นางสาวทาริกา  วงษ์ลา
3. นางสาวนิชุดา  ฤาชา
 
1. นางควรคำนึง  คุยเพียภูมิ
2. นางสาวภัทราวดี  ขุนเดช
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 76.75 เงิน 53 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวปนัดดา  สุดบุญมา
2. นางสาวสุนิสา  คำชีลอง
3. นางสาวอรทัย  บุตรพรหม
 
1. นายภานุวัฒน์  บุญโสภณ
2. นางอัปสร  จวบสุข
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงจิรภัทร  วรรณศรี
2. เด็กหญิงพรธิวา  ชวนสูงเนิน
3. เด็กหญิงพิสินี  เนื่องชุมพล
 
1. นางสาวนิตยา   วรพงศาทิตย์
2. นางสายฝน  เจริญสมบัติ
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83 ทอง 22 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  สอนจ้อย
2. นางสาวฐาปนี  ผ่อนจรุง
3. นางสาวเจษฏา  ทนนาดี
 
1. นางนภา  นรานอก
2. นางสาวรวงทอง  ศรีหาวัตร
 
139 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 71.5 เงิน 12 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  นากา
 
1. นางลัดดา  มหาชัย
 
140 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กชายสหภาพ  น้อยสระ
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  แสนเภา
 
141 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.8 ทอง 13 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กชายนพรัตน์  สองเมือง
 
1. นางดาวรุ่ง  กลางวงค์
 
142 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 13 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. เด็กชายจุลจักร  เขียวฉอ้อน
2. เด็กหญิงสายสมร  สายหมื่นไวย์
3. เด็กชายเขมทัต  มงคลล้ำ
 
1. นายคนอง  มณีรัตน์
2. นางสาววิจิตรา  ผิวพรรณ
 
143 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 76.8 เงิน 5 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. นางสาวธัญญา  กฤษสุวรรณ
2. นายวัชรพล  เพ็งคุณ
3. นางสาวศิริรัตน์  งอกนาวัง
 
1. นางบุบผา  นันโท
2. นางนัฐทิญา  สุขจันทร์
 
144 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 14 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. เด็กชายศราวุธ  ซาดานอก
2. เด็กชายสงกรานต์  ยงแก้ว
 
1. นางสาวศิริพักษ์  พานิช
2. นางสาวศิริพร  ลีพิมพ์
 
145 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 19 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กชายวินัย   ดีน้อย
 
1. นางลัดดา  มหาชัย
 
146 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. เด็กชายศักรินทร์  มาสา
 
1. นางธีรินทร์  พันทึก
 
147 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. นายจักรพรรดิ์  คบสหาย
 
1. นางฐิติรัตน์  แสนเภา
 
148 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 83.2 ทอง 4 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. เด็กชายพิตะวัน  กาบิน
2. เด็กชายเกรียงไกร  เนียมสูงเนิน
 
1. นางนุช  สงคราม
2. นายสุคนธ์  คำแดง