สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.นครพนม 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  ภาวะดี
 
1. นางวิพารัก  แก้วมะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 53 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวกัจนาภรณ์  หอมชื่น
 
1. นางช่อเอื้อง  เชื้อกุลา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 51 โรงเรียนปลาปากวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  มนต์มี
 
1. นายประยุทธ  สุดสูง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80.2 ทอง 30 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวพัชริดา  เพ็งคำ
 
1. นางรินนา  มังคละคีรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง 25 โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กหญิงปุณฑริกา  ดอนสิงห์
 
1. นางหงษ์คำ  เมืองโคตร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นายศิรชัช  ดาบุตร
 
1. นางนงลักษณ์  ถาวรพจน์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง 14 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงทรรศนีย์  เดชธงชัย
2. เด็กหญิงอรอนงค์  แสงสุวรรณ
3. เด็กหญิงเอมอร  ยลสุข
 
1. นางจันทิมา  เมืองโคตร
2. นางสาวนิศากร  เขียวสอาด
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 77 เงิน 52 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ 1. นางสาวนฤมล  นริสาร
2. นางสาวสิริยา  สมลี
3. นางสาวอรนุช  ลาทำ
 
1. นางสาววชิราภรณ์  วงค์ธิ
2. นางพิจิตตรา  วิชะนา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 73 เงิน 52 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงมนสิการ  มินติราช
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  สวัสดี
 
1. นางรุ่งลาวัลย์  พงษ์สาธร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 83 ทอง 16 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวณัฐยา  เมืองโคตร
2. นายไชยา  ปุ่มเป้า
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  ชาเรืองเดช
2. นางรัตนา  คำเพชรดี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 26 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงอรจิรา  เชื้อนานนท์
 
1. นางสาววัลย์ลิกา  เฟื้อยผลชุติภา
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 14 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นายสร่างศัลย์  ยะตะโคตร
 
1. นายกิตติกุล  มังคละคีรี
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กหญิงชมพู่  กุลสุทธิ์
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ชอบสาร
3. เด็กหญิงฑัณพร  พงษ์พัง
 
1. นางสมปอง  มุลตองคะ
2. นางกรรณิการ์  ไผ่โสภา
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 78.9 เงิน 23 โรงเรียนธาตุพนม 1. นางสาวกชกร  แสนรังค์
2. นางสาวศิริวรรณ  ชิงโชติ
3. นางสาวอัญชลี  ทองเทพ
 
1. นางกรรณิการ์  ไผ่โสภา
2. นายพิพัฒน์พงษ์  วิเศษ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 82.4 ทอง 24 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สามารถ
2. เด็กหญิงวิภาวี  มาวัน
3. เด็กหญิงศิรินลักษณ์  ทรัพย์สิทธิ์
 
1. นายณัฐพงศ์  ไชยสิทธิ์
2. นางสาวปรียานุช  มานุจำ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 81.4 ทอง 43 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวชุติมา  ขุนชัย
2. นายธนศักดิ์  มณีปกรณ์
3. นางสาววีรยา  ต้นสวรรค์
 
1. นายกฤษฎา  เอี่ยมกุศลกิจ
2. นายพนมศักดิ์   สินมงคลทรัพย์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63.4 ทองแดง 18 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงอภิญญา  พลเขต
2. เด็กหญิงเข็มอัปสร  รัชโน
 
1. นางสาวพรรณทิพย์  บัวชุม
2. นางสาวดารัตน์  ขันอาสา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 89 ทอง 12 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวรุจนา   สุวรรณแดง
2. นางสาววัชราภรณ์   โสมงคล
 
1. นายกิติรัตน์   เบ้าลี
2. นายพรหมลิขิต   จิตจักร
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 16 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กชายสิรคุปต์  ไชโย
 
1. นางสุภาพร  ชมศิริ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 23 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 1. นายอภิสิทธิ์  โพธิตะนัง
 
1. นายภาณุวัฒน์  มัณฑะ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78.31 เงิน 11 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวชญาดา  กิตติรัตน์โสภา
2. เด็กชายวิชญ์ภาส  วุฒิสาร
3. นางสาวสโรสินี  ศิริวราเดชกุล
 
1. นายยุทธนา   แสนสุริวงศ์
2. นางสาวดรุณี  วีระพรรณ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 16 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวดุจฤดี  กลิ่นอ้ม
2. นางสาวธนพร  มนต์เหลา
3. นายอภิชัย  กวียานนท์
 
1. นายศิริชัย  เชื้อพล
2. นายยุทธนา   แสนสุริวงศ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวชลิตา  แสนโบราณ
2. นางสาววนิดา  ธงวาท
3. นายอำมฤต  กัตติยบุตร
 
1. นางพรรณนิภา  เชื้อสิงห์
2. นางสาวศศิธร  ต้นสวรรค์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 69 ทองแดง 60 โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 1. นางสาวชุติมา  เรืองเกษม
2. นายอัษฎาวุธ  มนทาเย็น
3. นายเกื้อกูล  ตุลารักษ์
 
1. นางปานฤทัย  บัวชุม
2. นางกนิษฐา  แสวงสาย
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76.2 เงิน 14 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์   เหล่าอุด
2. เด็กหญิงเกศแก้ว   เพิ่มกิจทวีทรัพย์
3. เด็กชายเจตพร   ค้าทวี
 
1. นางสาวมนชนัต  แวงธิสาร
2. นายกวีชัย   จำปา
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 57 โรงเรียนปลาปากวิทยา 1. นายธีรกานต์  ดีละ
2. นางสาวลลิดา  ดวงบุปผา
3. นายอภิชิต  กอมสิน
 
1. นายสิทธิชัย  ยางธิสาร
2. นางสาวพัทมัย  วะยะลุน
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง 7 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กชายธีระพัฒน์   ใสส่อง
2. เด็กหญิงปรายฟ้า   วิโย
3. เด็กหญิงพริมา   พันทะสาร
 
1. นางสาวกนกวรรณ   ต้องตาสี
2. นางพิลาศลักษณ์   จงตระการสมบัติ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.4 ทอง 27 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 1. นางสาวชลลดา  ขุนศรี
2. นางสาวนฤภร  คำแสน
3. นางสาวอรดา  แก้วบุดตา
 
1. นางวารุณี  ปิ่นมุนี
2. นางสุพรรณี  ถวิลไพร
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.4 เงิน 27 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นายกิตติกร   บุญญานุภาพ
2. นางสาววิมลรัตน์  วังทะพันธ์
 
1. นายอำนาจ  ไชยสงค์
2. นางสาวโชติกา  ผลันอากาศ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.4 เงิน 15 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวนุชภรัก  เชื้อวงศ์พรหม
2. นางสาวอัจฉรา  ลังโคตร
 
1. นายชัยรัตน์   กำลังหาญ
2. นายนพวงศ์  พลโลก
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 33 โรงเรียนวัดบึงเหล็ก 1. เด็กชายทินกร  สวัสดิวงชัย
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  เรือนมงคล
 
1. นายศิริยศ  รถเชษฐา
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 70 เงิน 29 โรงเรียนวัดบึงเหล็ก 1. เด็กชายทินกร  สวัสดิวงชัย
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  รัตนมงคล
 
1. นายศิริยศ  รถเชษฐา
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.4 ทอง 4 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิตยา  นิวงษา
2. เด็กหญิงรัชนี  นิวงษา
3. เด็กหญิงวรัญญา  เคนโสม
4. เด็กหญิงสุตาภัทร  ตันสาย
5. เด็กหญิงอุมาภรณ์  ขุนชัย
 
1. นางสาวจารุกัญญา  โกพล
2. นางธนัชญา  นามเหลา
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 1. นางสาวกฤษญา  สุทธิไชยา
2. นางสาวชัชชนี  ปาลือชา
3. นางสาวณัฐริกา  แสงยะจิต
4. นางสาววิภาวี  มินตา
5. นางสาวศิริลักษณ์  มุดผา
 
1. นางธนัชญา  นามเหลา
2. นางสาวจารุกัญญา  โกพล
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.4 ทอง 5 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนิตยา  พลมาตย์
2. เด็กหญิงพิมพร  แสงมณี
3. เด็กหญิงมธุริน  คำสอน
4. เด็กหญิงสาวิตรี  ทองไพร
5. เด็กชายอิทธิพล  อึ้ง
 
1. นางสุพัตรา  ราชวัตร
2. นางวรรญพร  วงค์ศรีชา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.4 ทอง 20 โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกวรรณรัตน์  ทองหนองยาง
2. นางสาวกัญญารัตน์  จันทร์ทอง
3. นายนรุตม์  พลอยสอด
4. นางสาวรัชนีย์  แพงหอม
5. เด็กหญิงศศิธร  โกพล
 
1. นายสิริศักดิ์  ไชยนาน
2. นางสาววีระยา  ศรีสุวงค์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 76.6 เงิน 20 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงกนกอร  ช่วงทิพย์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  คล้ายจันทร์ทอง
3. เด็กชายติณณ์  เดชทะสอน
4. เด็กหญิงลลิตา  วัณณะภูมิ
5. เด็กหญิงสุทธิดา  สีแสนซุย
 
1. นางปรุงใจ  ใจสุข
2. นายสุรชัย  ตั้งศิริ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 77.6 เงิน 40 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นายณัฐชนนท์  พ่อบำรุง
2. นางสาวธนัญญา  วังทะพันธ์
3. นางสาวปิยธิดา  ผดุงสิตยวงศ์
4. นายพิเจตต์  โคตรพรหม
5. นายพุทธิพงษ์  วงศ์ตาผา
 
1. นายศุทิวัส  เชื้อคำฮด
2. นายทรงพล  นนขันตี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 78.4 เงิน 33 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ 1. นายจรัญ  ราชมา
2. นางสาวจันทร์จิรา  ราชมา
3. นางสาวจิราพร  บัตรวิเศษ
4. นายตะวัน  แพงโงม
5. นายทักษิณ  โพธิ์ตา
6. นางสาวทิพย์ปภา  มองบุญ
7. นางสาวนภารัตน์  คำสีดา
8. นายพงษ์ศักดิ์  ภาโสม
9. นายภานุวัฒน์  บุดดีวงค์
10. นางสาวรุจิรัตน์  กระพรม
11. นางสาวรุจิรา  กระพรม
12. นายวัชรินทร์  พรามสี
13. นางสาววิภา  ตุละพุฒ
14. นายสรวิศ  โคตนาม
15. นางสาวสายสุนีย์  เพียโคตร
16. นางสาวสุฑามาศ  สิงห์ทอง
17. นายสุรวุฒิ  พาพรม
18. นายอดุลวิทย์  แสนสุภา
19. นายอภิเดช  จ่าอ่อน
20. นางสาวอรณี  ราชมา
 
1. นางอาภรณ์  โกษาแสง
2. นางรุ่งนภา  เพียพล
3. นางพิจิตตรา  วิชะนา
4. นายศรีวร  ดีพรม
5. นายพงษ์พิพัฒน์  หงส์คงคา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 85.4 ทอง 10 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ผาท้าย
2. นางสาวกิตติมา  พิมต้น
3. นางสาวจิรัชญา  ฮมแสน
4. นายทักษิณ  โพธิ์ตา
5. นางสาวธมลวรรณ  ลุนลา
6. นางสาวประวรรณรัตน์  โพธิ์ตา
7. นางสาวปวีณา  พรมอินตา
8. นายพงศธร  ใจอ่อน
9. นายพนมศักดิ์  ดีลา
10. นายพุทธรัตน์  จันทราช
11. นางสาววัชราภรณ์  สีหาพล
12. นางสาววิลาสินี  ผาทา
13. นายศตวรรษ  พรมใจ
14. นายศรณรงค์  ยงทอง
15. นางสาวสุทธิดา  ก้อนรอดคำ
16. นายสุทธิศักด์  คำพิทูล
17. เด็กหญิงสุพรรษา  ผาท้าย
18. นายสุริยันต์  กลยานี
19. นายอดุลวิทย์  แสนสุภา
20. นายเกียติศักดิ์  หอมลา
 
1. นางอาภรณ์  โกษาแสง
2. นางสาวหวิว  ลีมุน
3. นายสมศักดิ์  ผาภูธร
4. นางสาวอรุษยา  ปราบใหญ่
5. นายสิทธิชัย  อาทิตย์ตั้ง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.2 ทอง 31 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงพิชญา  แก่นดี
 
1. นางรุ่งทิพย์  แก่นดี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.2 ทอง 32 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวอภิญญา  หนูขยัน
 
1. นางจิตติวรรณ  สุรวณิชนิรชร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.5 ทอง 9 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  คงอยู่
2. เด็กชายพัสกร  จอมพรรษา
 
1. นางศรสิน  จอมพรรษา
2. นางสาวสุวพรรณ  โพชะโน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 73.66 เงิน 52 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวธัญนาฎ   กันสืบ
2. นายริทธิ์รวิชญ์   โพนชัยยา
 
1. นางอุรวรา   ลาภจิตร
2. นางเรไรรัตน์  ใจสุข
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85.67 ทอง 17 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวกนกอร    ชัยสอน
2. นางสาวจิตสุภา  ใจอุ่น
3. นางสาวชมนาฏ   หูมแพง
4. นางสาวณัชชา  ศุภารางศุ์กุล
5. นางสาวณันธิฌา   ฝ่ายเพีย
6. นางสาวทวินันท์   วิชัย
7. เด็กชายธัญญาภรณ์   โพนกองเส็ง
8. นางสาวศิริลักษณ์   ม่วงมา
9. นางสาวอโนชา    แซ่อึ้ง
10. นางสาวเพ็ญพร   วะชุม
 
1. นางมยุรี   เพ็งอ่ำ
2. นางสาวสุดทัย  ไชยพันธุ์
3. นางศุภวรรณ  คำแพงดี
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1. นางสาวจันทร์จิรา  เกวิรัตน์
2. นางสาวจิราวรรณ  เกวิรัตน์
3. เด็กหญิงฐิติพร  ยี่สุ่น
4. นางสาวณัฐกานต์  โชติขันธ์
5. นายทินกร  มาลา
6. นายนที  วงษ์ตา
7. เด็กหญิงนัชชา  พรมโล
8. เด็กหญิงปุณมา  ยางงาม
9. เด็กหญิงพนมพร  บริบูรณ์
10. นางสาวพรสุดา  ภาโสม
11. นางสาวพักวิภารัตน์  วงษ์สิงห์
12. เด็กหญิงมงคลรัตน์  วงษ์สิงห์
13. เด็กหญิงรจนา  เมหิ
14. นายสุรชัย  สำรองพันธ์
15. เด็กชายไวยกร  มลิวรรณ
 
1. นายวราวุธ  เหมะธุลิน
2. นางน้ำฝน  อินทะสร้อย
3. นายภูษณะ  กึกกัน
4. นางศิริลักษณ์  โสมงาม
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 45 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารักษ์   ภูชุม
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    วงษ์ธิ
 
1. นายภราดร   คัณทักษ์
2. นายวัชรพงษ์    มากกลาง
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 48 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 1. นายชัชชัย  จันทร์ศรีเมือง
2. นางสาวนันทิชา  สมนา
 
1. นางฐปนีย์  โคตรชุม
2. นายชัยณรงค์  โคตรชุม
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 72 เงิน 36 โรงเรียนนาแกพิทยาคม 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  แสนมหาไชย
 
1. นางพัชราภรณ์  บัณฑิตย์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92.5 ทอง 13 โรงเรียนธาตุพนม 1. นางสาวศศิธร  แซ่จึง
 
1. นายมารุต  ปทุมวัน
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 55 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  แสงดาว
 
1. นายพงษ์ปัญญา  ญาณะนันท์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวธณมฬ  วงษา
 
1. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1. นายธนากร  อินธิแสง
 
1. นายอภิวัฒน์  ปรุงเรณู
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 66 ทองแดง 42 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวปาลิตา  วรรณศิริ
 
1. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 58 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1. นางสาวจริญญา  ทิพย์วงค์
 
1. นายอภิวัฒน์  ปรุงเรณู
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 82 ทอง 21 โรงเรียนปลาปากวิทยา 1. นางสาวทับทิม  หมู่บุตร
 
1. นางนุจจรี  เหมะธุลิน
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนนาแกพิทยาคม 1. นายชัยยา  วงค์ตาแสง
2. นายธวัชชัย  ศรีบุญเรือง
 
1. นางพัชราภรณ์  บัณฑิตย์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 91 ทอง 8 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นายจิรายุ  ศรีชาหลวง
 
1. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง 8 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาววราพร  เพชรดีคาย
 
1. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 47 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายวชิระ  ยตะโคตร
2. เด็กชายอรุชา  สินเธาว์
3. เด็กชายโยธิน  ผิวเงิน
 
1. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวมณีรัตน์  ตันสมรส
2. นายอภิสิทธิ์  แก่นจันทร์
3. นางสาวเจนจิรา  พวกแสน
 
1. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 1. เด็กชายวัฒนศักดิ์  นาทราย
 
1. นายพิเชษฐ์  กำภูศิริ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวสุภารัตน์  กุลวงษ์
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 81.8 ทอง 12 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวโชษิตา  ชุยลุย
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 76.3 เงิน 21 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  พาดี
 
1. นายพิเชษฐ์  กำภูศิริ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 63.7 ทองแดง 17 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวจิราวรรณ   วงค์ตาทำ
 
1. นายธีระเดช  ลือธิสาร
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 15 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงพณิดา  อนุ
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 22 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาววันวิสา  ซุยชะโก
 
1. นายธีระเดช  ลือธิสาร
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กชายวรวิช  บุญเจือ
 
1. นายณัฐดนัย  ศรีโท
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กชายนล  เตโช
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 84 ทอง 19 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 1. นายพงศกร  ศิริจุ่ม
 
1. นายพิเชษฐ์  กำภูศิริ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กชายธีระพัฒน์  โคตะบิน
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยาณี    มณีโรจน์
2. เด็กหญิงชฎาพร   ผุยปัญญา
3. เด็กหญิงชนพิชา   ศรีวันทา
4. เด็กหญิงชยานันต์   สุดถาวร
5. เด็กชายณัฐกิตติ์   สุวรรณแดง
6. เด็กชายธนพล   พลสิมมา
7. เด็กชายธีรศักดิ์    แก้วมณี
8. เด็กหญิงนฤมล   ตะระแจ่ม
9. เด็กชายปฐมฤกษ์  สนิทนวล
10. เด็กหญิงพรรณนิภา   จันทขันมา
11. เด็กชายพัชรพล  แหขุนทด
12. เด็กชายภาณุวัฒน์   ยอดประทุม
13. เด็กหญิงมินตรา    แสงพลอย
14. เด็กหญิงลออรัตน์  โพธิน
15. เด็กหญิงศศิกานต์   อินาลา
16. เด็กชายศักดิ์โสภณ   ปาจี
17. เด็กหญิงศิริลักษณ์   เคนซักซ้าย
18. เด็กหญิงสายธารทิพย์  ไพรบึง
19. เด็กหญิงอพัชรีกฤษ   วงค์โพนทอง
20. เด็กหญิงอวัสดา  เผดิมผดุงตระกูล
21. เด็กหญิงอัจฉรียา   ผาตูม
 
1. นางสาวนภา   แพงดี
2. นางพนิดา   สุวรรณสาร
3. นางเบญจมาศ   ศรีกระจ่าง
4. นายวิโรจน์    ธรรมคำ
5. นายวรายุส   พงษ์ถาวร
6. นายปิยะศักดิ์    เหล่าสงคราม
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.8 ทอง 20 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กชายจุลพงศ์   นาสูงชน
2. เด็กชายณัฐกิตติ์   วรรณวงศ์
3. เด็กชายทักษิณ  ไตรทิพย์
4. เด็กชายปิติภัทร    พิมพ์พงษ์
5. เด็กชายศุภาวุธ   มังคละคีรี
6. เด็กชายสุภกิณห์    ถาวิกุล
 
1. นายสุขุม   สุภภูมิ
2. นายวิโรจน์    ธรรมคำ
3. นายปิยศักดิ์   เหล่าสงคราม
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง 11 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายชัยวัฒน์   ไชยยงค์
2. นายนันทวุฒิ   ไชยยะ
3. นายบัณฑิต   ศรีบุญเรือง
4. นายบัณฑิต  เชื้อเมืองแสน
5. นายสหรัฐ  แสงสา
6. นายอภิสิทธิ์   ถิระโคตร
 
1. นายสุขุม   สุภภูมิ
2. นายวิโรจน์   ธรรมคำ
3. นายวรายุส  พงษ์ถาวร
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 81 ทอง 50 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นายกิตติพันธุ์  พิมพ์จักร
2. เด็กชายคงศักดิ์  เสนาช่วย
3. นางสาวจิดาภา  ตามะลี
4. นางสาวจุฑารัตน์  ชีกว้าง
5. นางสาวชลิดาภรณ์  คำเพชรดี
6. นางสาวฐิตาภรณ์  แก้วศรี
7. นางสาวณัฐรินีย์  ยืนยง
8. นายทวีทรัพย์  ด้วงคำภา
9. นางสาวทิพวรรณ  ยตะโคตร
10. เด็กชายธนะชัย  เขียวชอุ่ม
11. นายธนาพล  ปิยะราช
12. นายธรรมนูญ  ผางคนรัก
13. นายธินรวัฒน์  พ่อค้าช้าง
14. นางสาวปิยวรรณ  คำคนคล่อง
15. นางสาวพนิดา  โชติอัมพร
16. นางสาวพลอยพรรณ  ศิริดำ
17. นางสาวพัชริญา  คำมะลุน
18. นายภักพงษ์  พ่ออามาตย์
19. นางสาวยลดา  วันโนนาม
20. นางสาววนาลี  ศรีดารักษ์
21. นายวรวุฒิ  วิเชียรสวรรค์
22. เด็กชายวัฒนา  แก้วพิกุล
23. เด็กชายวุฒิเดช  หาญมนตรี
24. เด็กชายศุภชัย  วงค์ละคร
25. นายสรายุทธ  แสงมณี
26. นางสาวสุธิดา  ทันอินทรอาจ
27. นางสาวสุธิมา  ดวงตา
28. เด็กชายหัสวรรษ  ไตรยราช
29. นายอนุชิต  คำเพชรดี
30. นายอภิวัฒน์  โคตรประทุม
31. เด็กชายอรรถชัย  ปัสสาโก
32. นางสาวเกวลิน  เชื้อคำเพิง
33. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เดชบำรุง
34. เด็กชายเสนีย์  แสงบดี
35. นายโตษณาการ  หินเธาว์
 
1. นายชัยรัตน์  สมพงษ์ผึ้ง
2. นายสุขสันต์  เชื้อกุณะ
3. นางอาระยะ  ตั้งวิกรัย
4. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
5. นายธีระเดช  ลือธิสาร
6. นายโกมินทร์  เถาว์ชาลี
7. นายวินัย  บุรัตน์
8. นางสาวเนตรชนก  สารทอง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.3 ทอง 20 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  มหาวงศ์
 
1. นางเพ็ญแข   วัชรนิภานันท์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.8 ทอง 4 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นายวรุตม์  คนซื่อ
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 15 โรงเรียนกุตาไก้วิทยานุกูล 1. เด็กหญิงธัญวัฒน์  สังฆะนะวิ
 
1. นายไพทูรย์  ไชยชนะ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.25 ทอง 36 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวศุภัฏษร  นามเดช
 
1. นายชัยรัตน์  สมพงษ์ผึ้ง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง 7 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กชายขจรเกียรติ  พลหาญ
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.5 ทอง 17 โรงเรียนธาตุพนม 1. นายทวีศักดิ์  ศิริวงษ์
 
1. นายสุริยะ  บุญไธสง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 30 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงศศิธร   สุคนธา
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 16 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวณัฐฐาพร  บุตรไชย
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.4 ทอง 7 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กชายรัชพล  มูลเพ็ญ
 
1. นางสาวชมพูนุท  โสลันดา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.8 ทอง 12 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นายชิโนรส  อุ้วนดวงดี
 
1. นางสายยล  แสนรังค์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.3 ทอง 5 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงณิชากร  ชาวพะเยาว์
 
1. นายกัมปนาท  คำประสังข์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง 10 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวชญานี  ชัยชิต
 
1. นายกัมปนาท  คำประสังข์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กชายขจรเกียรติ  พลหาญ
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นายวรุตม์  คนซื่อ
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง 14 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงนารถระพี  โยลัย
 
1. นายราเชน  ศรีสรรค์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.6 ทอง 17 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวศุภัฏษร  นามเดช
 
1. นายชัยรัตน์  สมพงษ์ผึ้ง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87.83 ทอง 22 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  มีทอง
2. เด็กหญิงกาลดา  แสงฉวีภ
3. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เหมแสง
4. เด็กชายคุณานนต์  วงค์คำ
5. เด็กหญิงชนนิกานต์  แก้วคำ
6. เด็กหญิงชมพูนุช  บุตรราช
7. เด็กหญิงชวาลา  ปาปะโถ
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  คู่แก้ว
9. เด็กหญิงณัฐพิชา  บัวสา
10. เด็กหญิงดวงฤทัย  คำวงษา
11. เด็กหญิงทัศนีย์  นาเมืองรักษ์
12. เด็กชายธารธีรัช  บุญหลาย
13. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปาวัน
14. เด็กหญิงนคนันทินี  สร้อยไข
15. เด็กหญิงนวกานต์  อ้วนจี
16. เด็กหญิงบุศญากร  นามวงค์
17. เด็กหญิงพิมลพรรณ  กวดไทย
18. เด็กชายพีรยุทธ  ลาดบัวบาน
19. เด็กหญิงภัทรดา  จันทร
20. เด็กชายภานุพงษ์  ดีนาน
21. เด็กหญิงภานุรัตน์  ขันตี
22. เด็กหญิงมณีรัตน์  ป้องกัน
23. เด็กชายมนตรี  ศรีบุตร
24. เด็กหญิงมัดธุรดา  เดชสอน
25. เด็กหญิงรัตติกา  ฝ่ายวงค์
26. เด็กชายวราพงษ์  วงศ์จันทา
27. เด็กชายวัฒธนชัย  ผาหยาด
28. เด็กหญิงวันวิสา  อ้วนจี
29. เด็กชายศราวุธ  ชาพล
30. เด็กหญิงศศิประภา  พลเกิ้ล
31. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชื่นจำปา
32. เด็กหญิงสุภารัตน์  มีชะนะ
33. เด็กหญิงสุวนันท์  วงค์คำ
34. เด็กชายอภิชาติ  วงค์เสือ
35. เด็กชายอภิชิต  โสภาภัณฑ์
36. เด็กชายอรรถชัย  วรชัย
37. เด็กหญิงเกษมณี  เหล่าแสลง
38. เด็กหญิงเกิดสุริย์  ไตรจักร
39. เด็กชายเปรมชัย  ตะวงค์
40. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ขุนนาดี
 
1. นายมนัส  จตุรัส
2. นางสาวสุรีรัตน์  มณีวรรณ
3. นายคณิตชัย  ไตรจักร์
4. นายอานนท์  ภูพันนา
5. นายสายัณห์  กายราช
6. นายเทพพิทักษ์  เชื้อดวงผุย
7. นางสาวเจษฎาพร  มงคลเกตุ
8. นางสุมาลี  หนูทอง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 83.8 ทอง 17 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  แสวงนาม
2. นายกัมปนาท  แก้วบุตรา
3. นางสาวชลพิชา  ทองคำ
4. นายชัชวาล  เปรมสวัสดิ์
5. นายชาญชัย  นอนิล
6. นางสาวฐิติพร  มูลวงค์
7. นางสาวฐิติพร  สอนที
8. นางสาวฐิติพร  จันแสง
9. นายณัฐพล  จดชัยภูมิ
10. นางสาวตรีรัก  อ้วนจี
11. นายธนากร  สิงห์มอญ
12. นางสาวปนัดดา  อินชัยยา
13. นางสาวปริยดา  สีหาวงค์
14. นางสาวปริยดา  อินแสงแวง
15. นายปัฐวี  ผุยปัญญา
16. นางสาวพัชรฌา  จันทร
17. นางสาวพัชริดา  ก้อนวัน
18. นางสาวภัชริดา  มูลโคตร
19. นายภาณุ  จันดีแก้ว
20. นางสาวมัณฑนา  แก้วบุดตา
21. นางสาวรรินดา  อ่อนตา
22. นางสาวรัชนีกร  เพชรวิเศษ
23. นางสาววราภรณ์  วงค์เสือ
24. นางสาววิกานดา  ตะวงค์
25. นางสาววิยะดา  ก่ำคำ
26. นายวีรภัทร  วงค์มีแก้ว
27. นายวีระพงษ์  ตะวงค์
28. นายศรันย์  ธรรมรักษ์
29. นายศราวุธ  บุตระวงค์
30. นางสาวศุภานัน  รูปโฉม
31. นางสาวสุจิตรา  แก่นคำ
32. นางสาวสุรีรัตตน์  เขียนเสือ
33. นายสุวิทย์  ยีรัมย์
34. นายอภิสิทธิ์  เดชสอน
35. นางสาวอรญา  เหม็นชา
36. นายอัครเดช  สร้อยไข
37. นางสาวอัญชลี  มณีสังข์
38. นายอัษฎาวุธ  สุวรรณวงค์
39. นางสาวอาริยา  แก้วกิ่ง
40. นายไวทยะ  พรหมชาติ
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  มณีวรรณ
2. นายมนัส  จตุรัส
3. นายคณิตชัย  ไตรจักร์
4. นายอานนท์  ภูพันนา
5. นายสายัณห์  กายราช
6. นายเทพพิทักษ์  เชื้อดวงผุย
7. นางสาวเจษฎาพร  มงคลเกตุ
8. นางสุมาลี  หนูทอง
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.2 ทอง 10 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กชายกิติพงษ์   พิลาบุตร
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย   กุใน
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  มาดา
4. เด็กชายราเชนทร์   คล่องแคล่ว
5. เด็กหญิงวารุณี   ดวงมาลัย
6. เด็กชายสุธิชัย   ชัยศรี
7. เด็กชายอนิรุท  ดีโย
8. เด็กหญิงอรธนา  จูมเป่า
9. เด็กหญิงเจนิสา   สกุลไทย
10. เด็กชายโชคชัย  บริสุทธิ์
 
1. นางจันทร    รัศมี
2. นายวิโรจน์   ธรรมคำ
3. นายสถาพร  ชินคำ
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.25 ทอง 12 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวกัลยา   ราชวงอุระ
2. นายจิรภัทร   โทสา
3. นายจิรภัทร   กิตติศรีวรพรรณ
4. นายณัฐเดช   แก้วเหม
5. นายธีรยุทธ   คำพันธ์
6. นางสาวประติมากร   กล่อมเกลี้ยง
7. นางสาวศศิชา   นนตะแสน
8. นางสาวเรืองรอง   กระพรม
9. นางสาวเอริกา   เรืองแสง
10. นายโชคอนันต์   ขุนศรี
 
1. นางจันทร   รัศมี
2. นายวิโรจน์   ธรรมคำ
3. นายสถาพร  ชินคำ
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.2 ทอง 19 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  อินภูวา
2. เด็กชายธนากร  วงค์สมบัติ
3. เด็กหญิงบุษยมาส  สูญราช
4. เด็กหญิงพรรณวิภา  วงค์ตาพรม
5. เด็กหญิงพราวนภา  ภูกันดาร
6. เด็กหญิงมาริษา  ปัญญาพ่อ
 
1. นางอาระยะ  ตั้งวิกรัย
2. นางวงค์พะยอม  ทองชัย
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวกรรวี  วรรณสุกศิริ
2. นางสาวณัฐมล  ดอกไม้
3. นางสาวณัฐริตา  ประพัฒน์ำพงษ์
4. นางสาวพรชิตา  ภูล้อมทาง
5. นางสาวพิมพ์ลภัส  วงศ์ตาผา
6. นางสาวรัชนีวรรณ  พุทธา
7. นางสาวอรัญญาณี  ศรีวรสาร
8. นางสาวเอมิกา  โพนชัยยา
 
1. นายปราการ  สีชมภู
2. นางสาวสุธานิจ  แสงหมื่น
3. นางสาวศุจินทรา  ริศด้วง
4. นายยมศักดิ์  บุญระมี
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  นามมัน
2. เด็กหญิงจันทรกานต์  ชินบูรณ์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  หาญมนตรี
4. เด็กหญิงณัฐวดี  พ่อลีละ
5. เด็กหญิงบัณฑิตา   วงศ์ธิ
6. เด็กหญิงวรรณวิสา  ชัชวาลย์ปรีชา
7. เด็กหญิงวันเพ็ญ  มณีทัศน์
8. เด็กหญิงศรารัตน์  สองเมือง
 
1. นายปราการ  สีชมภู
2. นางสาวสุธานิจ  แสงหมื่น
3. นางสาวศุจินทรา  ริศด้วง
4. นางสาวไพลิน  พานิชเจิญ
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวกรรวี  วรรณสุกศิริ
2. นางสาวณัฐมล  ดอกไม้
3. นางสาวณัฐริตา  ประพัฒพงษ์
4. นางสาวปรียานุช  สมรักษ์
5. นางสาวพรชิตา  ภูล้อมทาง
6. นางสาวพิมพ์ลภัส  วงศ์ตาผา
7. นางสาวรัชนีวรรณ  พุทธา
8. นางสาวอรัญญาณี  ศรีวรสาร
9. นางสาวเอมิกา  โพนชัยยา
 
1. นายปราการ  สีชมภู
2. นางสาวสุธานิจ  แสงหมื่น
3. นางสาวศุจินทรา  ริศด้วง
4. นายยมศักดิ์  บุญระมี
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 16 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงชลดา  วงค์ชาชม
2. เด็กหญิงบุษยมาส  สูญราช
3. เด็กหญิงพรรณวิภา  วงค์ตาพรม
4. เด็กหญิงพราวนภา  ภูกันดาร
5. เด็กหญิงพิยดา  น้อยเภา
6. เด็กหญิงมาริษา  ปัญญาพ่อ
7. เด็กหญิงอริสา  ปู่บุตรชา
8. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  กำริสุ
 
1. นางอาระยะ  ตั้งวิกรัย
2. นางวงค์พะยอม  ทองชัย
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81 ทอง 13 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวชฎารัตน์  นครังสุ
2. นางสาวณัฐริกา  ภูสะตัง
3. นายธนธรณ์  เสริมทรง
4. นายธีรศักดิ์  ทาดาสิงห์
5. นางสาวนิภาพร  เชื้อวังคำ
6. นางสาวปทุมทิพย์  วังทะพันธ์
7. นายปัจชาฎา  พ่อสียา
8. นายพนมกร  ละครเพชร
9. นายพัชร  วังทะพันธ์
10. นายยุทธพิชัย  เหลากรม
11. นายวิชญะ  ศรีนวล
12. นางสาววิมลรัตน์  มาระนอ
13. นายสุริชัย  สูญราช
14. นางสาวอรทัย  วันมา
15. นางสาวเยาวรัตน์  แก้วปัดโชติ
 
1. นางอารยะ  ตั้งวิกรัย
2. นางวงค์พะยอม  ทองชัย
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82 ทอง 38 โรงเรียนนาแกพิทยาคม 1. นายทินกร  พรมเสมอ
2. นายภานุ  ใจเที่ยง
3. นางสาวอรรถยา  ไถ่เงิน
4. นางสาวเบญจพร  แสนสุภา
5. นายไชยา  คำคนซื่อ
 
1. นางจุรีมาศ  แก้วมณีชัย
2. นางสาวนันทภัค  แดงท่าขาม
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 84.03 ทอง 16 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล 1. นางสาวพจณี  พ่ออามาตย์
2. นางสาวรัติมากรณ์  แสนศรี
 
1. นางพวงพิกุล   ภูพวก
2. นางนฎปพร   เหล็กจารย์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 70 เงิน 18 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงพลอยพรรณ  นรศรี
 
1. นางราตรี  เครือพันธ์
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 88.6 ทอง 8 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวนารา  แก้วขวัญ
 
1. นายณัฐพล  วรรณศรี
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 18 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญชิตา  แสนสุภา
 
1. นายมีศักดิ์  เชื้อจารย์ชิน
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 65 ทองแดง 20 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวกิรณา   วัฒนะภคิน
 
1. นางนันท์นภัส   จันทร์ทอง
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.4 ทอง 27 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวดุจฤทัย  หงษ์ศรีเมือง
 
1. นางอนิสชัย  ฉวีวงค์
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 78.2 เงิน 54 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นายสมเจตน์  คำลือ
 
1. นายกฤษฎา  ไชยสี
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวณาตยานี  ศรีสำราญ
 
1. นางวิจิตร  วิริยะเศรษฐกุล
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 60 ทองแดง 25 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  มาสิงบุญ
 
1. นายชัยสิทธิ์  วงศ์จำปา
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83.1 ทอง 16 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงกิตติ์ชญาห์  ภูทับทิม
2. เด็กชายภูเมธ  พลเยี่ยม
3. เด็กหญิงอัศวินี  วงค์ประเสริฐ
4. เด็กชายเปรมทรัพย์  จุลละภมร
5. เด็กหญิงโจนี่  บุรีขันธ์
 
1. Mr.Mat Joseph  Baldago
2. Mr.Mark Tinothy  Sanchez
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 82.6 ทอง 5 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นายนายชินวัตร  ก้องเกียรติกมล
2. นายพงศ์เดช  เพิ่มพูล
3. นายภชรพล  คึมยะราช
4. นายสุรัตน์  ทองหมั้น
5. นางสาวเขมิกา  ลิ้มจำรูญ
 
1. Mr.Lee Tristan  Bajo
2. Mrs.Nelfa Sarueda  Sanchez
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 74.98 เงิน 38 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรวรรณ   มานะเสน
 
1. นางสาวญานี   ประกิ่ง
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 81.12 ทอง 39 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวรัตติกาล  เชื้อดวงผูย
 
1. MissYang  Yanting
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงกฤตพร  เกษมสิน
 
1. นางสาวชนาการต์  อินทจักร์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.67 ทอง 8 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวอรุณสิริ  ภาคนาม
 
1. Mr.Shoichi  Niwa
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงพีรดา  ศรีหาเศษ
2. เด็กหญิงมนสิชา  จันทะพันธ์
 
1. นายนิติพงษ์  วงษ์หาบุศย์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 74.5 เงิน 7 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นายวัชระ  โคตรพรม
2. นางสาวศศินภา  แสนสามารถ
 
1. นางสาวสนทยา  กำลังหาญ
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนชัย  แผงวงค์
2. เด็กชายธนบูรณ์  ต้นเคน
3. เด็กชายนพรัตน์  สุวรี
4. เด็กชายพชรพล  วงษ์พาน
5. เด็กชายมนัส  ลัดลา
6. เด็กชายวุฒิชัย  อินดู
7. เด็กชายศุภวิชญ์  จำปา
8. เด็กชายสรวิศ  แผงดา
 
1. นายภานุพงษ์  คำลือ
2. นายคำฟอง  ศรีสุข
3. นางพิจิตตรา  วิชะนา
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87.9 ทอง 10 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ 1. นายจิรายุ  โสมรินทร์
2. นายธรณ์เทพ  พึ่งพันธ์
3. นายธีรินทร์  บาลี
4. นายพนมศักดิ์  พงษ์ซื่อ
5. นายอานุภาพ  พิมพ์โชติ
6. นายเอกชัย  ไตรง่อน
 
1. นายคำฟอง  ศรีสุข
2. นายภานุพงษ์  คำลือ
3. นางพิจิตตรา  วิชะนา
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 1. นางสาวกุ้งนาง  แสงเขียว
2. นางสาวประภัสสร  อ้วนจี
3. นางสาวประภารัตน์  แท่งเหล็ก
4. นายพนา  ตรีศิลป์
5. นางสาวพรไพลิน  พลหนองหลวง
6. นางสาวพัชรา  จันดา
7. นางสาวรัตนา  สารสิทธิ์
8. นายวัชระ  กิมา
9. นายสุทธวีร์  ปีเปี้ย
10. นายเนรมิต  อินทร์สิทธิ์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  มณีวรรณ
2. นายอานนท์  ภูพันนา
3. นายธีระพงษ์  ไชยรี
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 74 เงิน 21 โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รัตนะกร
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  สีนวล
3. เด็กหญิงฐิติมา  อินทร์กอง
4. เด็กหญิงสิริประภา  ธรรมนา
5. เด็กหญิงอัมพร  ทีระฆัง
 
1. นางวนิดา  ตติยะรัตน์
2. นางสุคนธ์  จันทร์ดาประดิษฐ์
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 76.33 เงิน 11 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 1. นางสาวชญานี  ลาชิวงค์
2. นางสาวชณิดา  นิลพัฒน์
3. นางสาวภัทริยา  แก้ววัน
4. นางสาวอมริศรา  ชายม
5. นางสาวแพรวพรรณ  โพธิ์คำ
 
1. นางอินทวี  กิจสมพงษ์
2. นางสาวบุศรินทร์  ประคำมินทร์
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวจิราพรรณ  สีดาแก้ว
2. เด็กหญิงวิมลศิริ  เลี้ยงเสรี
3. เด็กหญิงศศิตา  เรณู
 
1. นางภรณี  แก้วมณีชัย
2. นางสาวลักขณา  บำรุงตา
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 1. นายชาญชัย  งามดี
2. นางสาวนิตติยา  สิงห์ด้วง
3. นางสาววิลาวรรณ  สิงห์ด้วง
 
1. นางนุ่มนวล  วงค์สุเพ็ง
2. นางมณีรัตน์  คร้อโนนแดง
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93.02 ทอง 4 โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กหญิงกิตติวรา  ศรีอำคา
2. เด็กหญิงชนานันท์  พรหมเสน
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  บาทิพย์
 
1. นางกมรา  พรหมอารักษ์
2. นางรัตนา  มหาโคตร
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 91.2 ทอง 5 โรงเรียนธาตุพนม 1. นางสาวชิดชไม  มหาโคตร
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  ศรีหาตา
3. นางสาวรัตนาวดี  ลีมาก
 
1. นางกมรา  พรหมอารักษ์
2. นางรัตนา  มหาโคตร
 
130 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 86.4 ทอง 22 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กชายวรวิท  บัวเคน
 
1. นายณัฐดนัย  ศรีโท
 
131 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 91 ทอง 10 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กชายศุภนิมิต  บัวริ
 
1. นายณัฐดนัย  ศรีโท
 
132 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 86.8 ทอง 7 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายกฤษฎาพงษ์   สุริยะ
 
1. นายวิโรจน์   ธรรมคำ
 
133 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 87.2 ทอง 18 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายอภิสิทธิ์   ถิระโคตร
 
1. นายวิโรจน์   ธรรมคำ
 
134 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 89.2 ทอง 20 โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ผาลอด
2. นายกรวิชญ์  กานิล
3. เด็กหญิงกาญจนา   พลมาตย์
4. นางสาวชลธิชา    พลหนองหลวง
5. เด็กหญิงชลรญา  โคตรพรหม
6. เด็กชายชาคริต  เมืองโคตร
7. นางสาวฐิดาภรณ์  เลื่อนไชย
8. เด็กหญิงธนวันต์  สะมิตร
9. นางสาวธนัชพร   ส่งศรี
10. นายธีรพัฒน์  ศรีธรรมมา
11. เด็กหญิงนนลนีย์  อัังกูรธนะวัฒน์
12. นางสาวนพวรรณ  ศิริอริศราวรกุล
13. นางสาวนภาภรณ์  มาติยา
14. เด็กหญิงนัยนา  คำเบ้า
15. เด็กชายปกรณ์  รินทร์อุดมผล
16. นายปรีดา  สารีพันธ์
17. นางสาวปรียา  สมจิตร์
18. เด็กหญิงปุณฑริก  ดอนสิงห์
19. นางสาวพิมพกานต์  หาขาว
20. นางสาวภัทรนันท์  จันทนะ
21. นางสาวมาริษา   บูรภา
22. นางสาววราภรณ์   มิควาฬ
23. นางสาววัชรี   แช่มชื่น
24. นางสาวศรัญญา   พงษ์พัง
25. เด็กชายสมชาย  ฟูสด
26. นางสาวสุธิษา  อินทวงค์
27. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  นิ่มละมัย
28. เด็กชายอภิเชษฐ์  ราชวัตร
29. นายอิทธิพงษ์  สมจิตร์
30. นายเจริญชัย  ศิริวงษ์
 
1. นายมารุต  ปทุมวัน
2. นางนภสร  เมืองโคตร
3. นางสาวศิริวรรณ  มโนชัย
4. นางสาวสุดาพร  โกศลวัฒน์
5. นางขวัญตา  สินาคม
6. นางวิณา  หงษาวงค์
7. นายสายัน  บุตรวร
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 70 เงิน 20 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัญญา  วงศ์ล่าม
2. เด็กหญิงณัฐชฎา  ใจดี
 
1. นางสาวศศิธร  บุญชวลิต
2. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 60 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กชายปิยะราช  โคตรธรรม
2. เด็กชายรัตนพล  ธรรมอาคาร
 
1. นายวีรชน  คำเห็น
2. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74.75 เงิน 51 โรงเรียนนาแกพิทยาคม 1. นายฐาปกร  สุคม
2. นายธนาธิศ  พิละมาตย์
 
1. นางสาวศิริสุดา  แก้วมณีชัย
2. นางสาวขนิษฐา  ฤทธิธาดา
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พรหมเนตร
2. เด็กชายสถาพร  วงศ์ศิริ
 
1. นางสาวศศิธร  บุญชวลิต
2. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 59.2 เข้าร่วม 45 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นายชวนากร   แก้วมณีชัย
2. นายอัมรินทร์   ชัยอามาตย์
 
1. นางสาวปานใจ  สุนา
2. นางสาวอมรรัตน์  ลอลิเลิศ
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 27 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชยา  มังคละคีรี
2. เด็กชายอมรวัฒน์  ตามา
 
1. นางนิษฐ์วดี  ชุติภัทร์บัณฑิต
2. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 1. เด็กชายกีรติ  สีอุคุ
2. เด็กชายจักรภัทร  มุลเมือง
 
1. นายประทีป  คร้อโนนแดง
2. นางมณีรัตน์  คร้อโนนแดง
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กชายจิรเดช  ลำลอง
2. เด็กชายปริเยศ  พิมพ์มหา
 
1. นายชนินทร์  ทัศคร
2. นางทศพร  โคกมะณี
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 73 เงิน 41 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวสไบแพร  วงศ์ศิริ
2. นางสาวอัจฉรียา  อินาลา
 
1. นางสาวศศิธร  บุญชวลิต
2. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปลาปากวิทยา 1. นายวิษณุ  เหลากุล
2. นางสาวสุชาดา  คำวัน
 
1. นายจักรินทร์  ชื่นค้า
2. นางสาวภัทรภร  อัคฮาด
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 9 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวฐิติพร  ศิริภักดิ์
2. นายดลธฤต  ขยายกิจการ
 
1. นางสาวชัชณี  คิดสร้าง
2. นางสาวสายใจ  ทองพั้ว
 
146 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85.33 ทอง 5 โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เลื่อนไชย
2. เด็กหญิงวาทินี  พัศโน
3. เด็กหญิงอังสุมาลี  กาญจนราช
 
1. นายพิทักษ์เกียรติ  บรรเทา
2. นางทศพร  โคกมะณี
 
147 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 20 โรงเรียนธาตุพนม 1. นางสาวช่อทิพย์  โทนสิมมา
2. นางสาวรัตน์ศิริ  พรมอารักษ์
3. นางสาวอุบลวรรณ  ผลขาว
 
1. นายชนินทร์  ทัศคร
2. นางทศพร  โคกมะณี
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77.5 เงิน 32 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 1. นางสาวกติกา  นิสาวัน
2. นางสาวธัญญรัตน์  อุดหนุน
 
1. นางอรทัย  ธรรมโม
2. นายอธิณัฐฎ์  โกษาแสง
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 99.8 ทอง 6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติภณ  คอนซ้าย
2. เด็กชายธนพล  นิวงษา
3. เด็กชายบรรณสรณ์  เรืองเดช
 
1. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
2. นายศราวุธ  บุญปลอด
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายกิตติธัช  สุขดี
2. นายกิตติธัช  มาดี
3. นายธรรมลักษณ์  หลวงกลาง
 
1. นายศราวุธ  บุญปลอด
2. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85.6 ทอง 25 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  สิงห์แสง
2. นายปัณชัย  งวงกระโทก
3. นายอนุสรณ์  ศรีแสน
 
1. นางจิตราพรรณ  ธงยศ
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 1. นายณัฐพล  ศรีหาเศษ
2. นายผดุงพงษ์  แสนสุภา
3. นายพงษ์เทพ  ธงวาด
 
1. นายวรวุฒิ  ศรีมะโรง
2. นายวรธน  เอกทินวัฒน์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง 8 โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม 1. นางสาวกุลนันทน์  ทองมา
2. นางสาวกุลรัตน์   ทองมา
3. นางสาวสุกุลญา  บริบูรณ์
 
1. นางวาสนา  นามสง่า
2. นางสาวศิรินารถ   แสนคำ
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87.33 ทอง 13 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ 1. นางสาวจารุวรรณ  แก้วพิมพ์
2. นางสาวธันยพร  ทอนสอน
3. นางสาวสุจินันท์  ชัยมงคล
 
1. นายอังคาร  อุปพงษ์
2. นางพิจิตตรา  วิชะนา
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง 39 โรงเรียนวังยางวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ประไว
2. เด็กหญิงขวัญชนก  จันทะคูณ
3. เด็กหญิงจิรรัตน์  อุทัยวัตร
4. เด็กหญิงณัฐริกา  สมโคตร
5. นายพจชนากรณ์  เชื้อบริบูรณ์
6. นายเจษฎา  ไกยะฝ่าย
 
1. นางสาวไพรินทร์  แก่นสาร
2. นางสาวสิริประภา  คำภูษา
3. นายกฤษขจร  เหล่าทะนนท์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง 14 โรงเรียนนาแกพิทยาคม 1. นางสาวกนกกร  ศรีหนองห้าง
2. นางสาวทิพวรรณ  กันทะธง
3. นางสาววัชราภรณ์  พรหมดี
4. นายศุภเชรษฐ์  ไตรยราช
5. นางสาวสุภาวดี  เกตุบุญ
6. นายอดิศร  จันทะคูณ
 
1. นางเพ็ญประภา  ศรีหาวงษ์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง 23 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 1. เด็กหญิงชมภูนุช  นิวงษา
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  เคนโสม
3. เด็กหญิงสุรนันท์  สุวรรณแดง
 
1. นายเชษฐา  บุญชวลิต
2. นางอารีย์วรรณ  รัศมี
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.6 ทอง 33 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวธันวารัตน์  ดาโท
2. นางสาวประภาภรณ์  จันทร์ปุ่ม
3. นางสาววาริณีย์  อุเทนวิเชียรปัญญา
 
1. นางทิชากร  สำราญชลารักษ์
2. นางสาวสายใจ  ทองพั้ว
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง 14 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงมุฑิตา  มูลเมือง
2. เด็กหญิงลลิตา  ผงอินทร์
3. เด็กหญิงศศิธร  ทองยืน
 
1. นางสาวกุณฑิดา  หนูผกา
2. นายมัฆวาน  ประทังคติ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง 39 โรงเรียนนาแกพิทยาคม 1. นางสาวปริชาติ  พ่อค้าช้าง
2. นางสาวพรนภา  พนมกุล
3. นางสาวพิมลพร  พ่อสาร
 
1. นายอิสรา  สังกะสินสู่
2. นายสุธีราวัฒน์  ศรีสุนาถ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง 24 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    เสนารัตน์
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์    สืบสุนทร
3. เด็กหญิงอภิชญา  สุวรรณิคม
 
1. นางสุวณา   พรรณะ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย   เครือแตง
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81.85 ทอง 37 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวณัฏฐณิชา  สุทัน
2. นางสาวลัดดาพร  ศรพรหม
3. นางสาวอริศรา  ถือสะโยม
 
1. นางสาวพรทิพย์  โพธิราช
2. นางสาวธัญวรัตน์  ไชยตะมาตย์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.4 ทอง 11 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 1. เด็กชายคมสันต์  ผาสุข
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ผาสุข
3. เด็กหญิงนุชบา  อินธง
 
1. นางอุไรวรรณ  แสนมิตร
2. นางสาวจันทร์แรม  บุตรศรีผา
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.5 ทอง 51 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์  มันทะ
2. นางสาวปัญญาวดี  ศิริชัยพรศักดิ์
3. นางสาวอารดา  วงค์ผาบุตร
 
1. นายวิศวะ  เพชรผ่องพันธ์ุ
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 78.91 เงิน 30 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพร   อนุสุวรรณ
2. เด็กหญิงประกายฟ้า   ถาลี
3. เด็กหญิงวรรณอนงค์   รินทะระ
 
1. นางสุวณา   พรรณะ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย    เครือแตง
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 79 เงิน 39 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายศุภวิชญ์  เผือกทับ
2. นางสาวสุทธิดา   ปั้นทอง
3. นางสาวอินทิรา  พลาจันทร์
 
1. นางสุวณา   พรรณะ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย   เครือแตง
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนปลาปากวิทยา 1. เด็กหญิงกวินนา  คำวงค์ษา
2. เด็กหญิงสุพรรณา  พิมผุย
3. เด็กหญิงเปมนีย์  ธ.น.อุตร
 
1. นางนุจจรี   เหมะธุลิน
2. นางอรรชาลี  สุวรรณรงค์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83 ทอง 22 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวนันธิดา   พรมกวยถ้ำ
2. นางสาวประภาพร   ทุมกิ่ง
3. นายศรัณย์  แสงราช
 
1. นางสุวณา   พรรณะ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย    เครือแตง
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 73.5 เงิน 11 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 1. เด็กชายสุระศักดิ์  สุวรรณแดง
 
1. นางสาวสุทธิดา  เชื้อชาติ
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93.98 ทอง 4 โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ 1. เด็กชายกำชัย  ดีปาน
 
1. นางสาววีระยา  ศรีสุวงค์
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70.4 เงิน 34 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิวาภรณ์  จัตวัฒนกุล
 
1. นางสาวสุริยัน  สีคะ
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 37 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  พิลาทอง
2. เด็กชายพรรษา  ทานบรรเทิง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  เพชรแสง
 
1. นางสาวสุทธิดา  เชื้อชาติ
2. นายพันศักดิ์  ปราบวิชัย
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 59.8 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 1. นางสาวจิณณพัต  วารี
2. นางสาวอรอนงค์  ด้วงใหญ่
3. นางสาวเกตุชนก  พาลี
 
1. นางสาวสุทธิดา  เชื้อชาติ
2. นายพันศักดิ์  ปราบวิชัย
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81.4 ทอง 22 โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุรีพร  เพ็ชรฤทธิ์
 
1. นางรุ่งนภา  แสนแก้ว
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 81 ทอง 5 โรงเรียนวังยางวิทยาคม 1. นายวันชนะ  วงแสนไชย
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  โคตรตาแสง
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 1. นางสาวจันทิมา  ดีพรม
 
1. นายมนัส  จตุรัส