สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.นครพนม 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กหญิงเทียมรุ้ง  ทองมูล
 
1. นางสาวจตุพร  ไก่สระแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 71 เงิน 7 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวณัฐรียา  นครังสุ
 
1. นายณัฐพล  กิติศรีวรพันธุ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 28 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงประทุมมาศ  บุพศิริ
 
1. นางสาวนฤมล  คะปัญญา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80.9 ทอง 23 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. นางสาวนิตยา  ลิภา
 
1. นางนิศากร  พลซา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง 32 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กชายนรากร  อุปเสน
 
1. นางเสาวณีย์  คำหา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84 ทอง 27 โรงเรียนพะทายพิทยาคม 1. นายไกษร  สาที
 
1. นายวิศิษฏ์  เทียมม่วง
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94.5 ทอง 5 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. เด็กหญิงญานิกา  อ่องรักษ์
2. เด็กชายปางเทพ  วดีศิริศักดิ์
3. เด็กหญิงอรนุช  เข็มตูม
 
1. นางปราณีต  วดีศิริศักดิ์
2. นางสุรัสวดี  กลางประพันธ์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวณิชนันทน์  คลาดโรค
2. นางสาวภัทราภา  วรรัตน์
3. นางสาวเนตรนภา  คะดุน
 
1. นางปราณีต  วดีศิริศักดิ์
2. นายสุกิจ  กลางประพันธ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  วงศ์กิติ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ไชยสุระ
 
1. นางสาวอนิตตา  บัวสาย
2. นางสาววัฒนะ  เกี้ยวมุก
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 82 ทอง 25 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวอภิญญา  โซ้พลงาม
2. นางสาวอารียา  ประพัศรางค์
 
1. นางปราณีต  วดีศิริศักดิ์
2. นายณัฐพล  กิติศรีวรพันธุ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 16.25 เข้าร่วม 45 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  ออทอลาน
 
1. นางสาวพิชญาภา  สีแสด
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 38 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นายพัชรพงศ์  เตินเตือน
 
1. นายสุรศักดิ์  ภะวะ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 31 โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงลักษณา  บุณรังศรี
2. เด็กหญิงศศิวิมล  สมรฤทธิ์
3. เด็กชายสิวโรจน์  นิที
 
1. นายถาวร  ลาวช่าง
2. นางสาวศศิกานต์  พงษ์พัฒน์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 75.7 เงิน 49 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. นางสาวกิตติยา  ไชยชมภู
2. นางสาวศิริกัญญา  ศิริสุทธารมย์
3. นายไมตรี  ชาทิพฮด
 
1. นางสาวประภัสสร  คะสา
2. นายพัทธดนย์  วะนานาม
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 81 ทอง 47 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงชยมล  ลิปูหนอง
2. เด็กชายชาญชล  ลิปูหนอง
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  มัยวงค์
 
1. นางยินยอม  สุขเกษม
2. นางสาวชลธิชา  วิมลจันทร์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 84.8 ทอง 28 โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม 1. นายพงศกร  จันทะขันธ์
2. นายพัชรพงษ์  วงษาเนาว์
3. นายเสริมศักดิ์  สุวรรณมาโจ
 
1. นายปิยะพันธ์  ชัยเสนา
2. นางนิตยา  บุพศิริ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 71.3 เงิน 12 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กชายปรมินทร์  ทิพย์จ้อย
2. เด็กชายวีรภัทร  บุญมาวงษา
 
1. นางสาวณัฏฐพิชา  บุนนท์
2. นางกรองแก้ว  วรรณพฤกษ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน 26 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวขัติยา  พงษ์ขันธ์
2. นายไวชยา  นิสสาวรรณ
 
1. นางกรองแก้ว  วรรณพฤกษ์
2. นายนิรุต  ราญมีชัย
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 35 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กชายภัทรพล  เกษมสินธุ์
 
1. นางสาวศิวาพร  ขรรค์ศร
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 10 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นายณัฐดนัย  แสนสุริวงศ์
 
1. นางสาวศิวาพร  ขรรค์ศร
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกวิสรา  ทองมูล
2. เด็กชายจักรภัทร  ถามา
3. เด็กชายสรวิศ  ช้อยขุนทศ
 
1. นายชาญยุทธ  โคตรเคน
2. นางศิริญา  มะเจี่ยว
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม 51 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  วะชุม
2. นางสาวนภัสสร  โมทยกุล
3. นางสาวอริษา  วะเศษสร้อย
 
1. นางดารุณี  บุญเพ็ง
2. นางสาวศิริพร  เอกสะพัง
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 32 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ไชยศล
2. เด็กหญิงนายิกา  ชาติชำนิ
3. เด็กชายบัณฑิตย์  พนาวัฒนกุล
 
1. นางสาวนภัสสร  ชะปูแสน
2. นางศิริญา  มะเจี่ยว
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 79.2 เงิน 23 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นายบดินทร์  ศรีเจริญ
2. นางสาวอภิชญา  สาซุเซา
3. นายอัษฎายุทธ  เคนไชยวงศ์
 
1. นายชาลี  สุพลแสง
2. นางภาวิณี  สุพลแสง
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77.6 เงิน 8 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  แก้วปีลา
2. เด็กหญิงทิตยา  โพธิ์สุ
3. เด็กหญิงปรียารัตน์  เนตรพิมพ์
 
1. นางอุไร  อุทัยแสน
2. นางสาวสกลรัตน์  พันธุ์เวียง
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82.6 ทอง 52 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นายธนชิต  บานมีทะ
2. นางสาวศิราณี  บริเอก
3. นางสาวสุจิตรา  สุแพง
 
1. นายชาลี  สุพลแสง
2. นางภาวิณี  สุพลแสง
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เวียงสิมา
2. เด็กชายทักษิณ  อภัยโส
3. เด็กหญิงวิชญาพร  ศรีเพชร
 
1. นางอำนวย  เคี่ยงคำผง
2. นางสาวนภัสสร  ชะปูแสน
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 97.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นางสาวชญาน์นันท์  มีฤทธิ์
2. นายธาราชัย  ห้วยดอกหอม
3. นางสาวมินตรา  พงษ์วัน
 
1. นางสาวนภัสสร  ชะปูแสน
2. นางอำนวย  เคี่ยงคำผง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.2 เงิน 24 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงยุภารัตน์  ทีสุกะ
2. เด็กหญิงวิดาพร  สารสิมมา
 
1. นางสาวเกวะรี  บุตรวร
2. นางพาฝัน  วรกา
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.6 เงิน 18 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา 1. นางสาวอรวรรณ  จำรักษา
2. นางสาวเบญจมาศ  ด่างเกษี
 
1. นางสาวพิชญภัค  สมปัญญา
2. นางรุ้งอรุณ  โยธาวรมนตรี
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 72 เงิน 27 โรงเรียนท่าจำปาวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เหิงขุนทด
2. เด็กชายวรวิทย์  สมปัญญา
 
1. นายสมศักดิ์  ธรรมโม
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.8 ทอง 20 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กหญิงประภัสสร  บัวแยง
2. เด็กหญิงปริยดา  วงษาเนาว์
3. เด็กหญิงภาวดี  อินอุเทน
4. เด็กหญิงอารีนภา  ทัศน์จันดา
5. เด็กหญิงอุไรรักษ์  มุ่งหมาย
 
1. นางสาวสมหญิง  ใหญ่พงศกร
2. นายมนูญ  ขำคำ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.8 ทอง 14 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นางสาวนภาพร  ดวงดูสัน
2. นางสาวบุนิกา  แก้วโบดา
3. นางสาววรินดา  ดวงดูสัน
4. นางสาวสุวนันท์  พ่วงคุ้ม
5. นางสาวอภิญญา  ลีคำพอก
 
1. นายสมพร  อุดมฤทธิ์
2. นายศิริ  ขานคำภา
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74.8 เงิน 55 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  กลมจี
2. เด็กหญิงดวงธิดา  ดวงจันทร์
3. เด็กหญิงมลธิรา  อุ่นอินอ่ำ
4. เด็กหญิงสุมณฑา  ทองมะโรง
5. เด็กหญิงโสระยา  บุรีขันธ์
 
1. นายศักดิ์ดา  สมยา
2. นางสาวรัตนพร  ปาข้างฮุง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.6 ทอง 18 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นายภูวรินทร์  อินทุวงศ์
2. นายศักดิ์สิทธิ์  แก้วน้ำ
3. นายสหชาติ  มุริกา
4. นางสาวสุรีพร  ธรรมจันทร์
5. นางสาวอรวี  แพงคำดี
 
1. นายประมง  แก้วเป็นบุญ
2. นางปิ่นแก้ว  แก้วเป็นบุญ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นายณัฐวัฒน์   ทูลศิลป์
2. นายนรปราชญ์  บุพศิริ
3. นายพรพรหม  อมันตระกูล
4. นางสาวภควดี  สุวรรณะ
5. นายวิชญะ  วรรณวงศ์
 
1. นางพิไลวรรณ  พลหาราช
2. นายวัชระ  กฐินสมมิตร์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวกนกพร  ศรีสาร
2. นางสาวจีรภา  ไชยแสง
3. นางสาวจุฑารัตน์  อุดานนท์
4. นายณัฐวุฒิ  ยศไชยวิบูลย์
5. นายณัฐวุฒิ  สุขทองสา
6. นายธนดล  จันทะวงษ์
7. นายธนาธิป  นาคำ
8. นางสาวนันท์นภัทร  ยมด้วง
9. นางสาวปภัสรา  บุญเทียม
10. นางสาวปารมี  อุดมวรรณโชค
11. นายภานุวัฒน์  อุ่นสา
12. นางสาวรัชดาพรรณ  คุชิตา
13. นายรัฐพล  นนท์เข็มพรม
14. นายศรันย์  เดชทะสอน
15. นายศราวุธ  สุวอ
16. นางสาวศิวรักษ์  ไชยมาโย
17. นายศุภกฤษฏิ์  เสือเหลือง
18. นายสงคราม  ยะวงศรี
19. นางสาวอนุสรา  เสวิวัฒน์
20. นางสาวเจนจิรา  แก้วสิมมา
 
1. นายนิธิพัฒน์  บัวผัน
2. นางพิไลวรรณ  พลหาราช
3. นางอรทัย  บุตรสิงขรณ์
4. นายเอกลักษณ์  ติระ
5. นางสาวณปภัทร   แก้วแสนชัย
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 87.2 ทอง 8 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นายกุลยศ  วดีศิริศักดิ์
2. นายณภัทรชนก  แสนแก้ว
3. นายณัฐพล  รอยเวียงคำ
4. นายตวงสิทธิ์  ไชยสุระ
5. นายนันทวัช  เดชทะสอน
6. นายพชรพล  คงสมบุตร
7. นางสาวภัทรนันท์  วรรัตน์
8. นายภูวนัตถ์  นครังสุ
9. นางสาวมะลิวัลย์  ศรีวรสาร
10. นายมาวิน  วรรณไชย
11. นายวิษณุวัฒน์  อุดมเดชาเวทย์
12. นางสาวศิโรรัตน์  มาธาตุ
13. นางสาวสรัลรัตน์  ด่างเหลา
14. นายสุรวิทย์  สิทธิเชียงพิณ
15. นายอนันตไชย  แซ่โล่
16. นายอนุชา  นครังสุ
17. นางสาวอารียา  หวานคำ
18. นางสาวเจนจิรา  คำลือ
19. นายเจษฎาวุธ  บุษบา
20. นายไชยวัฒน์  จันทะแสน
 
1. นางพิไลวรรณ  พลหาราช
2. นางอรทัย  บุตรสิงขรณ์
3. นายมานิต  เที่ยงธรรม
4. นายพิพัฒน์พงศ์  พรมจันทร์
5. นางสาวประกายดาว  มุขพรหม
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.2 ทอง 31 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวรัชนีกร  หาวงศ์
 
1. นางสาวประกายดาว  มุขพรหม
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.4 ทอง 50 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นางสาวกรรณิกา  ไชยพันธ์
 
1. นางสาวจีราภรณ์  มูลสิงห์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.6 ทอง 25 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  แพงมาพรหม
2. เด็กชายอชิตพล  แก้วคูณ
 
1. นางกรรณิการ์  อ้วนแก้ว
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 72.99 เงิน 53 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  ทองใคร้
2. นายอำนาจ  ธรรมจันทร์
 
1. นางกรรณิการ์  อ้วนแก้ว
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 87.5 ทอง 10 โรงเรียนสามผงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  จวบมี
2. เด็กหญิงชนิตสิริ  ติยะบุตร
3. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วหาวงศ์
4. เด็กหญิงธนิษฐา  ติยะบุตร
5. เด็กหญิงปรียานันท์  ติยะบุตร
6. เด็กหญิงปาริชาติ  ฝ่ายทะแสง
7. เด็กหญิงพรพิมล  ติยะบุตร
8. เด็กหญิงพรรณิพา  ติยะบุตร
9. เด็กหญิงศิริวิมล  วรรณวงศ์
10. เด็กหญิงสมิตา  ต้นชาลี
 
1. นางสาวกนกกานต์  ศรีสมัคร
2. นางอรวรรณ  ทัพเจริญ
3. นางฉวีวรรณ  ไตรยะขันธ์
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87.2 ทอง 16 โรงเรียนพะทายพิทยาคม 1. เด็กชายกลวัชร  ใจสมบัติ
2. เด็กชายจักรี  นามพะทาย
3. เด็กชายทวีทรัพย์  ดุลยะลา
4. เด็กชายทศพร  ศรีอินทร์
5. เด็กชายธนพล  ศักดิ์เคดา
6. เด็กชายบุญฤทธิ์  กุลวงค์
7. เด็กหญิงพรนิภา  แสนไชย
8. เด็กชายภูวนาท  เพ็งอาษา
9. เด็กชายวิพัฒน์  คลังชำนาญ
10. เด็กหญิงวีรดา   แสนสอน
11. เด็กชายอนุชา  ลิตยานัน
12. เด็กหญิงอริยา   นิรอรัมย์
13. เด็กชายเกียรติยศ  ราชบาลี
14. เด็กหญิงเนื้อทอง   จันทะโส
15. เด็กหญิงเมทินี  คอแก้ว
 
1. นายณัฐพล  คานสี
2. นางวิลาวัณย์  แวงดีสอน
3. นางสาวนันทยา  ศรีพลราช
4. นายกรภัฏ  ทุมวรรณ
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 42 โรงเรียนนาทมวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณิภา  ระเริง
2. เด็กหญิงศิรินญา  ดอนบัวโคตร
 
1. นายวราวุฒิ  ลดขุนทด
2. นายคฑาวุธ  วิรัตน์
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นางสาวธิติมากร  ถีระสา
2. นางสาวโยทกา  ผ่องไสยา
 
1. นายทิวา  กิติศรีวรพันธุ์
2. นางสาวนภัสสร  ชะปูแสน
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 70 เงิน 40 โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงอุทุมพร  อินทริง
 
1. นายประสิทธิ์  โกษาแสง
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 70 เงิน 54 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นายภูมินทร์  พลหาราช
 
1. นางสาวปณิตา  เหมะธุลิน
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 55 โรงเรียนค้อวิทยาคม 1. นางสาวนพวรรณ  จำปา
 
1. นางสาวชัชชญา  เทพคำแหง
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา 1. นางสาววิลาวัณย์  พันธุกาง
 
1. นายจักรพิชิต  โยธาวรมนตรี
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 48 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กชายทศพร  บุญสมัย
 
1. นางพินีนันท์  นิตยวรรณ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 58 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นางสาวทิพย์นภา  อุปเสน
 
1. นางพินีนันท์  นิตยวรรณ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 50 โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  มหาวงศ์
 
1. นายคมสัน  นาสมโภชน์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 56 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นายวิษณุ  อุดมกัน
 
1. นางพินีนันท์  นิตยวรรณ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ขันทะหงษ์
2. เด็กชายสุรธัช  อำพารัตน์
 
1. นางสาวปณิตา  เหมะธุลิน
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 49 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงรัตติยา  ยืนสุข
 
1. นายจักรพิชิต  โยธาวรมนตรี
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 50 โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา 1. นายรัฐศาสตร์  อินทริง
 
1. นายประสิทธิ์  โกษาแสง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 91.5 ทอง 13 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กชายณัฐภัทร  ไชยกา
2. เด็กชายธนพล  แดนขนบ
3. เด็กชายพีระพัฒน์  สิงห์งอย
 
1. นายยงยุทธ  แสนมะฮุง
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ 1. นายจิรายุทธ  หอมภักดี
2. นายณัฐชัย  นาโควงค์
3. นายทักษ์ดนัย  อุสาพรหม
 
1. นายประพันธ์ศักดิ์  อุสาพรหม
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง 20 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กชายอมร  สุวรรณ์
 
1. นายวุฒิชัย  วงษ์นารี
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 24 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงพรรณิกา  โยลัย
 
1. นายไพฑูรย์  จันที
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81 ทอง 39 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1. เด็กชายจิรพัฒน์   วงษา
2. เด็กชายณัธพล   คินานันท์
3. เด็กชายทรงยศ  ไชยนุ
4. เด็กชายธีระวัฒน์  บุญชู
5. เด็กหญิงบุษยมาศ   สมนาค
6. เด็กชายสหรัฐ   พรมดี
 
1. นายภูวนาถ  จันทนาภรณ์
2. นางสาวอาทิตยา  พันธ์เสถียร
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81 ทอง 37 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวคุณาภรย์  อินทรธรรมมา
2. เด็กชายจักรภัทร  สมรฤทธิ์
3. นายจิตรกร  อภัยวงศ์
4. นางสาวพรปวีณา  วงค์พุทธา
5. นายภูวเนศน์  สมรฤทธิ์
6. นายวิชัยชิต  ต่ออำนาจ
 
1. นายวัชระ  เผื่อนศรี
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80 ทอง 51 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  ไชยกา
2. นายกิตติพงษ์  หัตถสาร
3. เด็กหญิงกุลธิดา  ประเสริฐสังข์
4. นางสาวคุณาภรย์  อินทรธรรมมา
5. เด็กชายจักรภัทร  สมรฤทธิ์
6. นายจิตรกร  อภัยวงศ์
7. นายชลวาทิน  เคนชัยวงศ์
8. นายธวัชชัย  บุรณรังษี
9. เด็กหญิงธารีรัตน์  หลักไชย
10. เด็กชายธิวัฒน์  สุภานันท์
11. นายธีรไนย  ปันแดงปิน
12. นางสาวนิภานันท์  นันสีบุตร
13. เด็กชายปฎิพล  ศรีเมือง
14. เด็กหญิงปาริฉัตร  น้อยนู
15. นายปิยะพล  จันทะเลาะ
16. นางสาวพรปวีณา  วงค์พุทธา
17. นายภูวนัย  ภูดีสม
18. นายรณกร  คำภิลัง
19. นางสาวรวิภา  ศรีสงคราม
20. เด็กชายวทัญญู  ทิพยศรี
21. เด็กหญิงวนิดา  ไชยรินทร์
22. เด็กหญิงวรัญญา  คำสงค์
23. เด็กชายวัชรกร  อุ่นกลม
24. เด็กชายวันเฉลิม  อุดมเดช
25. นายวิชัยชิต  ต่ออำนาจ
26. นายสิทธิโชค  พลพิมาย
27. เด็กหญิงสุนิษา  สุขงาม
28. นายอภิสิทธิ์  ผาอิฐดี
29. นางสาวอุรัตวรรณ  ผาอิดดี
30. เด็กหญิงแพรรำไพ  บุญเทียม
31. นางสาวโรจิรา  แก้วชาลุน
 
1. นายวัชระ  เผื่อนศรี
2. นายเทพพร  สุวรรณโส
3. นายสุชาติ  สระแก้ว
4. นายชาติชาย  หินสองกอง
5. นายยงยุทธ  แสนมะฮุง
6. นายยุทธการ  แก้วอินทร์
7. นายดนัย  ปานทอง
8. นายอนุพงษ์  ยุรชัย
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 52 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กชายวัชรพล  บุนนท์
 
1. นายกฤษณา  โกษาแสง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 73.3 เงิน 56 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1. นายวศิน  แวงโสธรณ์
 
1. นายศราวุธ  แวงธิสาร
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 20 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 1. เด็กหญิงสุวนันท์   ชนะพจน์
 
1. นายธงชัย  ศรีสวัสดิ์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 39 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1. นางสาวเดือนนภา  ทวีชัย
 
1. นายศราวุธ  แวงธิสาร
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 42 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กชายเทวฤทธิ์  วะลับ
 
1. นายกฤษณา  โกษาแสง
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.5 ทอง 17 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นายพงศธร  กุณรักษ์
 
1. นายทิวา  กิติศรีวรพันธุ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 58 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. เด็กหญิงมรินทิพย์  พุทรา
 
1. นางสาวปวีณา  นิตยาชิต
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 29 โรงเรียนลังกาพิทยาคม 1. นางสาวสุุพารัตน์  ขวาวงษา
 
1. นางสาวคุณาลักษณ์   แสนศิลป์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.2 ทอง 16 โรงเรียนพะทายพิทยาคม 1. เด็กชายฐิติกร  ใจไหมคร้าม
 
1. นายเอกวิทย์  ศรีปทุมภรณ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน 44 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นายอนิรุธ  ทองแสน
 
1. นายทิวา  กิติศรีวรพันธุ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรพร  โกษาแสง
 
1. นายกฤษณา  โกษาแสง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา 1. นางสาวสุมิตรา  หมอกมีชัย
 
1. นายเทอดเกียรติ  จันทรโคตร
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.66 เงิน 53 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติมา  คะสา
 
1. นางพรรณี  ฤาชากูล
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.6 ทอง 53 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. นางสาวแสงเดือน  วรรณทุ
 
1. นายกฤษณา  โกษาแสง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  สุมังคฤทธิ์
2. นายกิตติพงษ์  แก้วปีลา
3. นางสาวกุลณัฐ  โทรัตน์
4. นางสาวขนิษฐา  ศิริวงค์
5. นางสาวขวัญชนก  รัตนะ
6. นางสาวณัฐกมล  กุลยะ
7. นายทวิชาติ  เสนากัง
8. นายทิพวัฒน์  มหาวงค์
9. นายนนทนันท์  สุธรรม
10. นายนพคุณุ  อินทริง
11. นายนันทวัฒน์  สุธรรม
12. นายนันทวิทย์  เวียงผาง
13. นางสาวปนิดา  มหาวงค์
14. นายประวิต  รัตนะ
15. นายปิยะพงษ์  วันงาม
16. นายภานุเดช  มัยวงค์
17. นางสาวยุภารัตน์  มหาวงค์
18. นางสาววนัสนันท์  โคสอน
19. นางสาววรรณนิศา  แก้วปีลา
20. นางสาววาวรี  มัยวงค์
21. นางสาววิลาชิน  มาตชัยเคน
22. นางสาวศรัญญา  ศิริวงค์
23. นายสถาพร  รัตนะ
24. นายสมยส  ศิริวงค์
25. นายสมรักษ์  บุณรังศรี
26. นายสิทธิศักดิ์  คำหาญ
27. นางสาวสุธิดา  มหาวงค์
28. นางสาวสุรีรัตน์  รัตนะ
29. นางสาวอนุศรา  รัตนะ
30. นางสาวอริสรา  โคทังคะ
31. นายเจษฎาภรณ์  นามนา
32. นางสาวเมชินี  ศิริวงค์
 
1. นายศักดิ์เกียรติ  จันทร์ลือชัย
2. นางสาวปนัดดา  โชติจำลอง
3. นางสาวจารุพัฒน์  แก้วบุญตา
4. นางพิมลรัตน์  โพธิ์สุ
5. นางสาวอัญชลีกร  สุสินนะ
6. นายอำนาจ  พุทธกัง
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.4 ทอง 21 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. นายกฤษฎา  อินอุเทน
2. เด็กหญิงกัลยา  น้อยนาง
3. นางสาวจิตรวรรณ  วะชุม
4. เด็กชายณัฐพงษ์  อินอุเทน
5. นายนันทวัฒน์  ลีรัตนชัย
6. นายรวมพล  ผลเคน
7. นางสาววัชรากรณ์  ชาสงวน
8. เด็กชายวัชรินทร์  สิทธิยา
9. นางสาวศรีสุภา  อุปพรม
10. นางสาวอรณี  จันทะสิน
 
1. นางอมรรัตน์  เรียมแสน
2. นางสาวศิริรักษ์  พันธ์บุรี
3. นางยุวากร  เมืองสุวรรณ
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.25 ทอง 12 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. นางสาวชลิตา  อุปดี
2. นายธีรภัทร  สัจจมณี
3. นางสาวปฏิมา  ปิติสม
4. นางสาวมัลลิกา  ชาทิพฮด
5. นายราชัน  วะชุม
6. นายวสันต์  ปาทา
7. นายวัฒนา  ประกิ่ง
8. นางสาววิริยา  อุเทนวิเชียรปัญญา
9. นายสุเมธ  สวัสดี
10. นางสาวเมธิตา  ราชชมภู
 
1. นางอมรรัตน์  เรียมแสน
2. นางสาวศิริรักษ์  พันธ์บุรี
3. นางยุวากร  เมืองสุวรรณ
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.8 ทอง 20 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 1. นางสาวกาญจนา   มะนาวนอก
2. นางสาวกุลธิดา   วงค์ศรี
3. เด็กหญิงภาณุรัตน์   เม็งมุ้ย
4. นางสาวระวิวรรณ   แก้วมณี
5. เด็กหญิงสาวินี   มะนาวนอก
6. นางสาวอรวรรณ   กันเกียน
 
1. นายวัฒนศักดิ์  พัฒนภูทอง
2. นางสาวพัทยา  ลาดพิลา
3. นางสาวปัทมวรรณ  ป้องทอง
4. นายวุฒิไกร  มังคละคีรี
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83 ทอง 27 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 1. เด็กหญิงจินตนา   บุญพิมพ์
2. เด็กหญิงชลลดา   ผาบัง
3. เด็กหญิงณัฐริกา   อุยสาห์
4. เด็กหญิงปริญญา   บุตตะโค
5. เด็กหญิงระพีภรณ์   นาคสี
6. เด็กหญิงรุ้ง   ทะนะไชย
7. เด็กหญิงวิภาวี   นนทะวงษา
8. เด็กหญิงสุนิสา   ทุมมี
 
1. นายวัฒนศักดิ์  พัฒนภูทอง
2. นางสุวัฒนา  เวฬุวนารักษ์
3. นายวีระชัย  คำแพงดี
4. นายวุฒิไกร  มังคละคีรี
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86.4 ทอง 20 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นางสาวชุลีกร  นนท์เหล่าพล
2. นางสาวทิตติยา  สาหัส
3. นางสาวนฤมล  บุราณเดช
4. นางสาวรพีพร  อุ่นเทียมโสม
5. นางสาววรรณี  แสงปลั่ง
6. นางสาวเดือนเพ็ญ  วอนวัฒนา
 
1. นายไพฑูรย์  จันที
2. นายอานนท์  นนท์คำวงค์
3. นางสาวลัดดาวรรณ  แสนบัณฑิต
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 21 โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ทิตา  ยาศรี
2. เด็กหญิงขณิตฐา  ชะวิดา
3. เด็กหญิงจิตตมาศ  ต้อยสิมมา
4. เด็กชายจิรพัฒน์  คะลีล้วน
5. เด็กหญิงนิทิศา  คำลือ
6. เด็กชายพงศกร  ดวงภักดี
7. เด็กชายพิทักชัย  ดาเชิงเขา
8. เด็กหญิงมุธิตา  คำลือ
9. เด็กชายยุทธนา  อินทริง
10. เด็กชายรณฤทธิ์  อุผา
11. เด็กหญิงวราพร  เพียหอม
12. เด็กหญิงวราภรณ์  พลเสดี
13. เด็กชายศราวุฒิ  มาตรชัยเคน
14. เด็กชายสุริยา  พันธ์กลาง
15. เด็กชายเจษฎากร  ภักดี
16. เด็กชายเทอดเกียรติ  อินทริง
 
1. นายวิชัย  คะโมฤทธิ์
2. นายประสิทธิ์  โกษาแสง
3. นางสาวสุนิสา  ไชยแสง
4. นายอนุชา  ยืนยง
5. นางสุธาสินี  ดวงภักดี
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 78.75 เงิน 22 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นายชัยวัฒน์  ไชยกา
2. นางสาวดนิตา  อินทริง
3. นางสาวธัญญา  ดวงภักดี
4. นางสาวนุศรา  ศรีหะมงคล
5. นางสาวพิไลพร  แก้วปีลา
6. นางสาวภรนิภา  ภักดี
7. นางสาวศิริลักษณ์  ไชยศาสตร์
8. นางสาวสุกัลยา  ดวงภักดี
9. นายอดิศักดิ์  ชาสงวน
10. นางสาวอัจฉราภรณ์  หมอกมีชัย
11. นางสาวอัจฉริยาภรณ์  อินทร์เสนสา
12. นางสาวอุไรศรี  ศรีทอง
13. นางสาวเจนจิรา  แก้วหาวงศ์
14. นางสาวโยธากา  สุพร
 
1. นายอนุพงษ์  ยุรชัย
2. นางสาวปิยฉัตร  กงภูเวทย์
3. นายวัชระ  เผื่อนศรี
4. นายยงยุทธ  แสนมะฮุง
5. นายดนัย  ปานทอง
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81 ทอง 46 โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม 1. นายศักดิ์ดา  ชาสงวน
2. นางสาวสุปราณี  วงเวียน
3. นางสาวอรญา  เตียงชัย
4. นายไพโรจน์  ปัญญาสาร
 
1. นางสาวอตินิภา  จิตมาตย์
2. นายกฤษฎา  พลราชม
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 62 ทองแดง 26 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. เด็กหญิงอภิสรา  เชื้อโชติ
 
1. นางพรอุมา  รากวงค์
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 66 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นางสาวอัจฉริยาภรณ์  คำจันทร์ศรี
 
1. นางเพ็ญนภา  บำรุงสุข
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 18 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. เด็กหญิงศุภสิทธิ์  คล่องดี
 
1. นางศิรินุช  เบ้าคันที
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 30 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1. นางสาวชฎาพร  เมืองซอง
 
1. นางสาวจิราพร  มะสุใส
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.6 ทอง 13 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ไวมงคุณ
 
1. นางศรินยา  สุตะโคตร
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82.8 ทอง 34 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  วะลับ
 
1. นางพิชานิกา  สะเริญรัมย์
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 76 เงิน 23 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. เด็กหญิงรัชนีกร  คำลือ
 
1. นางสาวกมลวรรณ  จังตระกูล
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83.15 ทอง 15 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพร  น้อยนาง
2. เด็กชายชานนท์  สาระปา
3. เด็กหญิงนารากร  นาลาผาย
4. เด็กชายรักษ์พงษ์  กรรตุณรงค์
5. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สิทธิ
 
1. นางลักขณา  โกษาแสง
2. นางพิชานิกา  สะเริญรัมย์
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวกัญญาพัฒน์  คูสกุล
2. นายนันทวัฒน์  นิวงษา
3. นายภาณุพงค์  พรมเพ็ง
4. นางสาววลีรัตญา  นิลคง
5. นายศฎาวุฒิ  ไชยวงษ์
 
1. นางสาวคนึงนิจ  ทองเกลี้ยง
2. นางสาวกมลวรรณ  จังตระกูล
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 71.83 เงิน 55 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวสุทธิดา  เหมะธุลิน
 
1. นางสาวอารยา  วรวงศ์
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 37 โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม 1. นางสาววัชรินทร์  สุวรรณมาโจ
 
1. นางสาวอตินิภา  จิตมาตย์
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 71 เงิน 22 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวทวีพร  ปทุมวัน
 
1. นายวินัย  เพ็งวัน
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 26 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวจินันญา  จันทะปัดสา
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อุ่นสมัย
 
1. นางณัฐมน  คำชนะ
2. นางกฤติยา  เทียนทอง
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 74 เงิน 9 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นายชยานันต์  กาญจนจันทร์
2. นางสาวรจนา  ชนะพจน์
 
1. นางณัฐมน  คำชนะ
2. นางกฤติยา  เทียนทอง
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.25 ทอง 12 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ 1. นายชาญณรงค์  เดชทับไทย
2. นายณัฐวุฒิ  นาโควงค์
3. เด็กชายทศพร  อุสาพรหม
4. เด็กชายนันทวัฒน์  อุสาพรหม
5. เด็กชายพลฤทธิ์  นาโควงค์
6. นายวุฒิชัย  โกษาแสง
7. เด็กชายศักดิ์ณรงค์  วะเกิดเป้ม
8. เด็กชายสุพล  จันทร์สิน
 
1. นายชัยวัฒน์  โกษาแสง
2. นายพาที  แสนสี
3. นายศักดิ์ชัย  หลวงละ
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.1 ทอง 17 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ 1. นายธนาวุฒิ  จันแอ
2. นายประสิทธิ์  อุ่นทะอับ
3. นายสุนทร  นาโควงค์
4. นายองอาจ  บุนนท์
5. นายอดิศักดิ์  นาโควงค์
6. นายไวทยา  นาโควงค์
 
1. นายชัยวัฒน์  โกษาแสง
2. นายพาที  แสนสี
3. นายศักดิ์ชัย  หลวงละ
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. นางสาวกชกร  รัตนเกื้อกูลกิจ
2. นายชาญชัย  ผึ้งศรี
3. นางสาวพัชรพร  โกษาแสง
4. นางสาวมณีนุช  คำสวัสดิ์
5. นางสาววลัยพร  ยมรัตน์
6. นายศิวัช  หืนกระโทก
7. นางสาวสุกฤษตา  วะชุม
8. นายอธิคม  นาโควงค์
9. นางสาวอรไพลิน  เบิกบาน
10. นางสาวเยาวเรศ  มีอยู่
 
1. นางประไพ  เหง้าน้อย
2. นางมณีรัตน์  กายราช
3. นางใจปอง  เรืองศรี
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงกนกหิรัญ  ศิริวงศ์
2. เด็กชายธีรพัฒน์  อุปศรี
3. เด็กหญิงภาณุรัตน์  สุธรรม
4. เด็กชายศราวุธ  พระสุวรรณ์
5. เด็กชายเจษฎา  เรือนนา
 
1. นางอังคณา  เมตุลา
2. นางสาวมณีรัตน์  วดีศิริศักดิ์
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวฐิติมา  โสภางาม
2. นางสาวทินประภา  วะยะลุน
3. นายธนาตย์   หาทำ
4. นางสาวนฤมล  คนไว
5. นางสาวสิทธรัตน์  ชาธิพา
 
1. นางอังคณา  เมตุลา
2. นางสาวมณีรัตน์  วดีศิริศักดิ์
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 21 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติยา  อื้อสกุล
2. เด็กหญิงธนภรณ์  โมธรรม
3. เด็กหญิงนิรินธนา  สีหาบุตร
 
1. นางสาวชอุ่ม  คำหา
2. นางสาวจตุพร  ไก่สระแก้ว
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวกัญญาภัทร  ติดหล้า
2. นางสาวณัฐพร  จรนาทอง
3. นางสาวเมธิณี  จันทร์นันต์
 
1. นางฐาปนีย์  จุติรักษ์
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91.69 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กชายชยานันท์  พวงดอกไม้
2. เด็กหญิงณัฐฐาพร  ตันมูล
3. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  อื้อสกุล
 
1. นางสาววรัญญา  ภาโสม
2. นายรชตะ  ขาวดี
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84.8 ทอง 26 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  บุญประคอง
2. นางสาวกาญจนา  แก้วน้ำ
3. นางสาวณัฐริกา  วงศ์จันทา
 
1. นายรชตะ  ขาวดี
2. นางสาวจตุพร  ไก่สระแก้ว
 
111 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 87.6 ทอง 16 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กชายสุรพัศ  โกษาแสง
 
1. นายกฤษณา  โกษาแสง
 
112 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 90.25 ทอง 16 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 1. เด็กชายธีระภัทร   กงเกตุ
 
1. นายวุฒิไกร  มังคละคีรี
 
113 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 80.8 ทอง 38 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 1. เด็กชายศรัณย์  ยะภักดี
 
1. นายชานุ  สิงหกันต์
 
114 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 86.8 ทอง 19 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กชายสุธีชัย  บูชาพันธ์
 
1. นายกฤษณา  โกษาแสง
 
115 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 87 ทอง 36 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 1. เด็กหญิงกัลญา   วงค์ขะวงค์
2. นางสาวกาญจนา   มะนาวนอก
3. นางสาวกุลธิดา   วงค์ศรี
4. นายจักรกฤษ   ดาบุตร
5. เด็กชายจิตติกรณ์   โพธิมน
6. เด็กหญิงจินตนา   บุญพิมพ์
7. เด็กหญิงชลลดา   ผาบัง
8. นายชวนชัย   พรมเกษร
9. นายชาคริต    ยอยงค์
10. เด็กหญิงณัฐริกา   อุยสาห์
11. เด็กชายทัชชานนท์   กาเทพ
12. เด็กชายธีระชัย   พันธุ์จี
13. เด็กชายธีระภัทร   กงเกตุ
14. เด็กชายธีรเทพ   กงเกตุ
15. นายนที   ภูลายยาว
16. เด็กหญิงปริญญา   บุตตะโค
17. เด็กชายปวเรศ  สร้อยสน
18. เด็กหญิงพรพรรณ   สืบศรี
19. เด็กหญิงภาณุรัตน์   เม็งมุ้ย
20. นางสาวระวิวรรณ   แก้วมณี
21. เด็กชายรัตนพล   ชนะพจน์
22. เด็กหญิงรุ้ง   ทะนะไชย
23. เด็กหญิงวิภาวี   นนทะวงษา
24. เด็กหญิงสาวินี   มะนาวนอก
25. เด็กหญิงสุนิสา   ทุมมี
26. นายสุรชาติ   ทะโคดา
27. เด็กหญิงสุวนันท์   ชนะพจน์
28. เด็กชายอนุวัฒน์   ธิปัญญา
29. นายอนุวัต    บุตรดี
30. นางสาวอรวรรณ   กันเกียน
 
1. นายวัฒนศักดิ์  พัฒนภูทอง
2. นายวุฒิไกร  มังคละคีรี
3. นางสาววัชราภรณ์  อุปทุม
4. นายอภิเชษฐ์  สุนทรส
5. นางสาวอิศราวดี  กุลวงค์
6. นายธงชัย  ศรีสวัสดิ์
7. นางสาวพัทยา  ลาดพิลา
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 32 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  แข็งแรง
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ไชยพันธ์
 
1. นายสม  เชื้อโพนจาน
2. นางสาวเจษฎาภรณ์  จรไพร
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 37 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กชายภานุ  จตุรัส
2. เด็กชายเพทาย  เวียงแก้ว
 
1. นายทินกรณ์  วรกา
2. นายวัชรพงษ์  บริเอก
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77.75 เงิน 38 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นายชนาธิป  รัฐเสรี
2. นายอนุภาพ  เสวิวัฒน์
 
1. นายทินกรณ์  วรกา
2. นายวัชรพงษ์  บริเอก
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 41 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กชายอนันต์  วะลับ
2. เด็กชายอุดมชัย  อินอุเทน
 
1. นายบุญมา  ใหลอุดี
2. นายอนุวัฒน์  พูลแสวงทรัพย์
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63.8 ทองแดง 35 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นายบดินทร์  ศรีเจริญ
2. นายสิทธิชัย  ไชยกา
 
1. นายนัฏฐพล  ปากดี
2. นายวัชรพงษ์  บริเอก
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 46 โรงเรียนท่าจำปาวิทยา 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ชัยยา
2. เด็กหญิงสุชาดา  ชัยยา
 
1. นางรัชนี  สมรฤทธิ์
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 77 เงิน 17 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กชายรณกฤต  แก่นจันทร์
2. เด็กชายเดชานุภา  อนุวรรณ
 
1. นายนัฏฐพล  ปากดี
2. นายพรเจริญ  มะละกา
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 44 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กชายตะวัน  บุญคำภา
2. เด็กหญิงทัศนีย์  พึ่งทรัพย์
 
1. นางสาววราภรณ์  โคตรตา
2. นายตฤณ  วดีศิริศักดิ์
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 77 เงิน 23 โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ 1. นายจิรายุ  เรณู
2. นายพรรษวุฒิ  พุฒซ้อน
 
1. นายธีระชัย  วงค์พุทธา
2. นางอรอุมา  สมรฤทธิ์
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 81 ทอง 16 โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ 1. นายพิจิต  ป้องทอง
2. นายวีรพงศ์  สมรฤทธิ์
 
1. นายธีระชัย  วงค์พุทธา
2. นางอรอุมา  สมรฤทธิ์
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 45 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นายจิรวัฒน์  นาโควงค์
2. นายชินวัฒน์  ดายังหยุด
 
1. นางสาวฤทัยวรรณ  วงศ์ณะรัตน์
2. นายนัฎฐพล  ปากดี
 
127 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 71.33 เงิน 49 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุโภภาค
2. เด็กชายธนกร  บุญเพ็ง
3. เด็กชายภูมิกิติ  ภูบุญปลูก
 
1. นายภานุพงษ์  พรหมวงศ์
 
128 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 32 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นางสาวปัญญาพร  สีแสง
2. นางสาวมาริสา  ผาชัย
3. นางสาวอทิติยา  กิติศรีวรพันธ์
 
1. นายสม  เชื้อโพนจาน
2. นายธีระยุทธ  วณิชศิโรรัตน์
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 53 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นายรัฐศาสตร์  นิวงษา
2. นางสาวสุจีนันท์  นนเลาพล
 
1. นายวัชระ  กฐินสมมิตร์
 
130 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 34 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา 1. เด็กชายทัศน์วรรษ  แซงบุญเรือง
2. เด็กชายศราวุธ  ด่างเกษี
3. เด็กชายอธิพัฒน์  แสงสว่าง
 
1. นายภานุพงษ์  พรหมวงศ์
 
131 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 63.4 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 1. นายฤทธิชัย  ขันทะชา
2. นายสหราช  ทีสุกะ
3. นายสีวะรา  คะปัญญา
 
1. นายพจนาถ  แดงพิบูลย์
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง 9 โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม 1. เด็กชายชัยณรงค์  คะปัญญา
2. เด็กชายทรงวุฒิ  พวงพั้ว
3. เด็กชายปรัตถกร  คำชนะ
 
1. นายสมหมาย  จำเริญเศษ
2. นางวรัญพัชร์  วงศ์สุเพ็ง
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78 เงิน 30 โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม 1. นายธนารัตน์  คำชนะ
2. นายอรรถพล  คะสุดใจ
3. นายอรรถวิทย์  คำชนะ
 
1. นายสมหมาย  จำเริญเศษ
2. นายผราวุธ  แสนโสม
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง 10 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวพิสมัย  พิมพ์ศรีเมือง
2. นางสาวมะลิวัลย์  ไชยสุระ
3. นางสาวสุพัตรา  ระมงคล
 
1. นางมาลินี  วรรณวงศ์
2. ว่าที่ร้อยตรีกานต์  จันทร์แดง
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82.67 ทอง 35 โรงเรียนสามผงวิทยาคม 1. นายดุรงค์กร  โสภา
2. นายปิยะพงษ์  ผงสามสิบ
3. นายวัชรากร  ผงสามสิบ
 
1. นางฉวีวรรณ  ไตรยะขันธ์
2. นางอรวรรณ  ทัพเจริญ
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.5 ทอง 7 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นางสาวชลธร  บุรีขันธ์
2. เด็กชายณัฐดนัย  มาปัน
3. นางสาวพรชิตา  ไชยพรม
4. นายพัฒนพงศ์  อุปสุ
5. เด็กหญิงวรัญญา  วงษาพัด
6. เด็กหญิงสุภัสสร  นนท์เหล่าพล
 
1. นางทิพย์วรรณ  สมยา
2. นายศักดิ์ดา  สมยา
3. นายฤทธิชัย  แสนกลาง
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86 ทอง 25 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1. นางสาวดวงสุดา  เชิดสะภู
2. นางสาวปะณิตา  โพธิโสม
3. นางสาวปาหนัน  สุพรม
4. นางสาวยุพารัตน์  สาบก
5. นางสาววราภรณ์  บุตรสอน
6. นางสาววิภาดา   ครุณะวงศ์
 
1. นายทศพล  ศรีสาระ
2. นางกานต์ระวี  วงศ์เข็มมา
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.57 ทอง 15 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 1. เด็กหญิงนิพารัก  บุญสินธ์ชัย
2. เด็กชายวันชนะ   ต้นเงิน
3. เด็กหญิงอุทุมพร   หัดจันทร์
 
1. นายวันศักดิ์  คำแหง
2. สิบเอกนิติกร  คำชุม
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89.8 ทอง 5 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 1. นางสาวชไมพร   เพียฝ่าย
2. นางสาวมินตรา   สังข์น้ำมนต์
3. นางสาวรัตนมน   ควรชอบ
 
1. นายวันศักดิ์  คำแหง
2. นายวีระชัย  คำแพงดี
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง 14 โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงจิตรวรรณ  สิงห์งอย
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  สาซุเซา
3. เด็กหญิงอนงค์ลักษณ์  ทองสี
 
1. นางอุลัยวรรณ  ศิรินามมนตรี
2. นางสาวสุนิสา  ไชยแสง
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง 39 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวณัฐกาล  นิลรัตน์
2. นางสาวเพชรเคียงฟ้า  เกษมสุข
3. นางสาวแคทริยา  วงอินอยู่
 
1. นายทินกรณ์  วรกา
2. นางสาวชัยณรี  แสนเลิง
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 78.8 เงิน 49 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงน้ำหวาน  ศรีษะ
2. เด็กหญิงภัทรมน  ผาอิดดี
3. เด็กหญิงยวิษฐา  เหง้าโอสา
 
1. นางยินยอม  สุขเกษม
2. นางสาวปิยฉัตร  กงภูเวทย์
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84.85 ทอง 15 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นางสาวพรสุดา  มณีรัตน์
2. นางสาวอนุธิดา  กุลยะ
3. นางสาวอ้อม  พรมพันธ์
 
1. นางเพ็ญศรี  ฤทธิทิศ
2. นางสาวเจษฎาภรณ์  จรไพร
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.4 ทอง 41 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงปณิตา  ประพัศรางค์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ท้าวนาง
3. เด็กหญิงแสงระวี  ไตรมีแสง
 
1. นางเพ็ญศรี  ฤทธิทิศ
2. นางสาวหงษ์สุดา  สุวรรณมาโจ
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.17 ทอง 32 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นางสาวนิลลุบล  พินยงค์
2. นางสาวบุษกร  วังสุขี
3. นางสาวแคทลียา  มากอง
 
1. นางสาวหงษ์สุดา  สุวรรณมาโจ
2. นางเพ็ญศรี  ฤทธิทิศ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 78.16 เงิน 37 โรงเรียนพะทายพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ไชยริบูรณ์
2. เด็กหญิงธรรมริณ  ติดสะจันทร์
3. เด็กหญิงธิญาดา  สุ่มมาตย์
 
1. นางสาวจีราพร  พานิจ
2. นางสาวจุฑารัตน์  พรหมหากุล
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 77.75 เงิน 48 โรงเรียนพะทายพิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  แสนโสม
2. นางสาวปนัดดา  แสนโสม
3. นางสาวปานชีวา  สุขวัน
 
1. นางสาวสุปราณี  พิชัยคำ
2. นางสาวจุฑารัตน์  พรหมหากุล
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงชฎาพร  นาหมีด
2. เด็กชายศรันย์  บุพศิริ
3. เด็กหญิงหฤทัย  แสนเยีย
 
1. นางพิสมัย  พรรณวงศ์
2. นางสาวปราณีต  พรรณวงศ์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80 ทอง 53 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นายกรภัทร  บุพศิริ
2. นายกรรชัย  กองเสลา
3. นางสาวปนัดดา  สิงห์งอย
 
1. นางพิสมัย  พรรณวงศ์
2. นางนิภาวรรณ  วดีศิริศักดิ์
 
150 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1. เด็กชายอนาวิน  ปุ้ยโส
 
1. นางสาวเนตรนภา  อินทรักษ์
 
151 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 32 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1. เด็กหญิงประภัสสร  บัวเกตุ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชานุชิต
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เตโช
 
1. นางจันทร์ธิดา  สารรัตน์
2. นางสาวเนตรนภา  อินทรักษ์
 
152 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70 เงิน 30 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1. เด็กหญิงอริสา  วงษา
2. เด็กชายเมษา  พุทธกัง
 
1. นางจันทร์ธิดา  สารรัตน์
2. นางสาวเนตรนภา  อินทรักษ์
 
153 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ประดับคำ
 
1. นางสาวดวงพร  สุธรรม
 
154 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 25 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กชายวรัญญู  สอนนายอ
 
1. นางสาววรัญญา  ภาโสม
 
155 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนสามผงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ผางคนรัก
 
1. นางสาวกนกกานต์  ศรีสมัคร
 
156 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุทธิ
 
1. นางสาวเนตรนภา  อินทรักษ์