สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงปารมี  ขำเพ็ง
 
1. นางบุญส่ง  กันทะเขียว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 31 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายอนาวิล  เพ็ชรบูรนิล
 
1. นางทิวารัตน์  ขัวญจุ้ย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86.2 ทอง 8 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  เจริญครบุรี
 
1. นางสาวสุธิดา  บรรดาศักดิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80.4 ทอง 25 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวปาณิสรา  พันวอ
 
1. นางวัลภา  ศิริมานนท์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.8 ทอง 55 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  แก่กูล
 
1. นางอรุนรัตน์  เกียรติสมวงศ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายคเณศ  ค้ำชู
 
1. นายพิษณุพงษ์  ญาณศิริ
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94.25 ทอง 6 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ใจฟู
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  รัตนา
3. เด็กหญิงวรรธินี  สาธุรัมย์
 
1. นางรดารัก  ภักดีฤทธาณรงค์
2. นางปุณริศา  หิรัญชาติ
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82 ทอง 27 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวธนวรรณ  ตั้งรัตนะวันโณ
2. นางสาวรัตนาวดี  โยกระโทก
3. นางสาวโชติกา  ดอกแก้วกลาง
 
1. นางศรัยฉัตร  ฉัตรปิลันธนา
2. นางปุณริศา  หิรัญชาติ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายขัตติยะ  ศรีเรือน
2. เด็กชายพิริยภูมิ  หง่อยกระโทก
 
1. นางเทวีวรรณ  การปลูก
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 81 ทอง 31 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 1. นางสาวกฤติญา  ฉัตรเมืองปัก
2. นางสาวปภัสรา  สวัสดี
 
1. นางสุนิศา  พัตรภักดิ์
2. นายมานะ  เอื้อเฟื้อ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงลออรัตน์  อุปคุณ
 
1. นางทัศนีย์  ชื่นยง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายธัมม์  ธรรมวิเศษ
 
1. นายมาณพ  วงษ์คำ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 81.8 ทอง 28 โรงเรียนโคราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤภร  จันทรกาล
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  เดชขุนทด
3. เด็กหญิงสมฤทัย  รักษา
 
1. นางสาวณัฐธันยา  ศิริโพธิ์ตะ
2. นางวราพร  ไชยะเดชะ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 78.6 เงิน 29 โรงเรียนโคราชพิทยาคม 1. นางสาวกัญญพร  ภักดีไชโย
2. นายนครินทร์  คงทวีเลิศ
3. นางสาวระวินันท์  ธเนศสิริทัศน์
 
1. นางจันฑิมา  ทองภูบาล
2. นายวิภูษิต  จูงกลาง
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนศรีสุขวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  ไกรดี
2. เด็กหญิงธนิกานต์  มุ่งเอื้อมกลาง
3. เด็กหญิงพิมพิศา  นาชัยฤทธิ์
 
1. นางประไพ  สูงภิไลย์
2. นายสรรญ์  มากทรัพย์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 85 ทอง 27 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นายปกป้อง  แผนวิชิต
2. นางสาวประภาพิชญ์  ชุติมันตานนท์
3. นายฤทธานุภาพ  ถาวร
 
1. นายจันทร์  ติยะวงศ์
2. นางวิไลมาลย์  คุ้มกลาง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวนภัสสร  ไกรวิศิษฐ์กุล
2. เด็กหญิงอรชพร  ศรีพวาทกุล
 
1. นางธิติยา  ผดุงสุนทร
2. นางสุนีย์  พลอยคำ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 74 เงิน 24 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวณัฐวรา  ศรีพันธ์
2. นางสาวธารตะวัน  รวดเร็ว
 
1. นางทัศนีย์  ชื่นยง
2. นางวิไลมาลย์  คุ้มกลาง
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายกัญจน์พงศ์  แสงวงศ์
2. เด็กชายภูรทัต  สุขอนันต์ชัย
3. เด็กชายสิรภพ  นิไทรโยค
 
1. นางสาวกิติมา   เจียรสุมัย
2. นางประภา  ธีระเสถียรโสภณ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายธนภัทร  จุฑาจันทร์
2. นางสาวธัญวรัตม์  ใจโพธิ์
3. นายสรัช  ลิ่วศิริรัตน์
 
1. นายสายันต์  ทองตัน
2. นางจีรนันท์  แสนลือชา
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 46 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  หงส์ชู
2. เด็กชายติณณภูรินท์  เมี้ยนจินดา
3. เด็กชายสหัสวรรษ  ภุมรินทร์
 
1. นางศิรประภา  บูรณสถิตวงศ์
2. นางสาวณัฐกานต์  พันชนะ
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.2 เงิน 51 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  พงษ์ชะอุ่มดี
2. นางสาวณัฐอร  ลือพงศ์พัฒนะ
3. นางสาวสุธิมา  ขวาธิจักร
 
1. นางพัชราภรณ์  ลพล้ำเลิศ
2. นางสาวสิริรัตน์  สุขฑีฆะ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72.1 เงิน 41 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายกษมะ  คงเมือง
2. นางสาวพีรณัฐ  จัดงูเหลือม
3. นายรชานนท์  สวนสระน้อย
 
1. นางวรพร  ลำพงษ์เหนือ
2. นางสาวณัฏฐนันท์  บุญเสมอ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.4 ทอง 27 โรงเรียนมะค่าวิทยา 1. นายธีรศักดิ์  เขียวแก้ว
2. นางสาวสมพิศ  พุทธิ กาญจนกุล
3. นางสาวสุดารัตน์  ชัยณรงค์
 
1. นางณัฐกฤตา  แปกลาง
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.4 ทอง 55 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. เด็กหญิงณัฐชยา  แสนพลกรัง
2. เด็กหญิงปริญญาพร  พรมเพลง
3. เด็กหญิงอภิญญา   กมลกลาง
 
1. นางสาวเกศสุดา   ธรรมภิรานนท์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93 ทอง 16 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 1. นายธีรพันธ์ุ  คำค้อม
2. นายวชิรดล  แสงกุล
3. นางสาวสุภาภรณ์  ดู่หมื่นไวย
 
1. นางสาวสุรางค์  นรโภค
2. นางสมหวัง  ไชยยศ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.2 เงิน 28 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายวิชากร  ทองโคกสูง
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ศรีวัฒนพงศ์
 
1. นายสมชาย  กองธรรม
2. นางสาวนันทนา  ฐานวิเศษ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71.8 เงิน 41 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาววริศรา  อรุณใหม่
2. นางสาวเปรมกมล  เจริญเวช
 
1. นายสมชาย  กองธรรม
2. นางสาวณัฏฐนันท์  บุญเสมอ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 40 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กชายครรชิต  บุญชู
2. เด็กชายบุญจง  ตุ้มจอหอ
 
1. นายชัยยันต์   ไม้กลาง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 46 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  นากุดนอก
2. เด็กชายภาณพัช  บูรณะธารารัตน์
 
1. นางสาวรุจิรา  จิระกังวาน
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.6 ทอง 41 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจีรัฌชา  รักพุดซา
2. เด็กชายบวรเวช  กุลทนี
3. เด็กหญิงพิชญานันท์  อู๋สูงเนิน
4. เด็กหญิงวรีรัตน์  นิจจิ้งหรีด
5. เด็กหญิงวศริการ์  บัววัฒนา
 
1. นางสุธาวัลย์  บรรดาศักดิ์
2. นางนารีรัตน์  เริงฤทธิ์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.8 ทอง 30 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. นางสาวฐิติมน  แซ่เตียว
2. นางสาวฑีฆายุ  อิทธิอังกูร
3. นางสาวณัฐสินี  เต็มสระน้อย
4. นางสาวนฤมล  เต่าทอง
5. นางสาวอัจฉริยาพร  จันทร์มณีภรณ์
 
1. นางสุรางรัตน์  พิมาลัย
2. นางประทุม  ทาราศรี
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.4 ทอง 14 โรงเรียนมหิศราธิบดี 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงประวีนุช  หินนอก
3. เด็กชายวรากร  เรืองโรจน์
4. เด็กหญิงสริตา  พิมพ์ทองหลาง
5. เด็กชายอาทิตย์  ชอบกองกลาง
 
1. นายพลนิวัฒน์  เตชสิทธิ์ปรีชา
2. นางวัชรีพรรณ  แก้วกงพาน
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.8 ทอง 16 โรงเรียนมหิศราธิบดี 1. นางสาวกมลวรรณ  นิตสูงเนิน
2. นางสาวปิยวรรณ  เบื้องกลาง
3. นางสาวผุสยา  นิลมณี
4. นางสาววลีพร  วรรณทรัพย์
5. นางสาวอาภาพร  ตังโพธิ์กลาง
 
1. นางเบญจพร  คร้ามพักตร์
2. นางสาวดวงจิต  สนิทกลาง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75.2 เงิน 53 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวกัญชพร  อโหสิประชา
2. นางสาวจริยา  จินาวัลย์
3. นางสาวธนพร  หิตะเกษม
4. นางสาวธนัญญา  นราพงศ์
5. นางสาวรชยา  สรณาคมน์
 
1. นางสถาพร  มุ่งวัฒนา
2. นางไพฑูรย์  ชัยประทุม
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.6 ทอง 27 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงนาทา  แก้ววิเศษ
 
1. นางสาวพรวิไล  วงศ์ไตรพิพัฒน์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.6 ทอง 49 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวปุญญ์ธดาภรน์  คชวงษ์วีรัช
 
1. นางจารุวรรณ  พึ่งพิมาย
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.8 ทอง 5 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. เด็กหญิงธนพร  จันทสุวรรณ
2. เด็กชายพงศกร  กันแตง
 
1. นางศิริพรรณ   ทัศนีย์ทิพาพร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77.65 เงิน 28 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นายชินวัฒน์  กลิ่นโนนสูง
2. นางสาวนิลาวัลย์  ญาณวุฒิ
 
1. นางสาวเบญจมาศ  นิจจอหอ
2. นายสุรศักดิ์  ถนอมพจน์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 83 ทอง 30 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญพัฒน  ไชยทา
2. เด็กหญิงจุฑาศิริ  ลายพรหม
3. เด็กหญิงณิชชา  ธันศรีชัย
4. เด็กหญิงธนวรรณ  บุญสูงเนิน
5. เด็กหญิงฟาริดา  เพ็ชร์น่วม
6. เด็กหญิงภัทราพร  ศุภเมธานนท์
7. เด็กหญิงวรรณทิพภาภรณ์  ทิพยจันทร์
8. เด็กหญิงสิรมล  แปวกระโทก
9. เด็กหญิงสุวิภา  เหลืองปาน
10. เด็กหญิงอรธิดา  บรรดิษ
 
1. นางรุ่งนภา  ทบวอ
2. นางอมรรัตน์  สมสันเที๊ยะ
3. นางมันทนา  ดายดัสกร
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85.4 ทอง 25 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  แท่นกระโทก
2. นางสาวทิพาพรรณ  โปร่งกลาง
3. นางสาวธารวิมล  กองยศสืบ
4. นางสาวนฤมล  อุดมโภชน์
5. นางสาวบุษกร  แครงกลาง
6. นางสาวปาจรีย์  สงนอก
7. นางสาวปาวีณา  มงกุฎสระน้อย
8. นางสาวปิยพร  ประจวบกลาง
9. นางสาวพรรณรมณ  ก้านพลูกลาง
10. นางสาวภัทรสุดา  ยอดไธสง
11. นางสาวศรัญญา  มากศรี
12. นางสาวสุพรรษา  กุดกลาง
13. นางสาวสุวรรณา  บุญไทยกลาง
14. นางสาวอารียา  จันทร์กระจ่าง
15. นางสาวเปรมิกา  ม่านกลาง
 
1. นางสาวมินตราวดี  เทพสุริยวงศ์
2. นางกาญจนา  คล้อยกลาง
3. นางสาวนันทรัตน์  ลอยโคกสูง
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงรุจรวี  สารบรรณ
 
1. นายวิรัช  เติมศักดิ์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 1. นายบัณฑิต  ออกมา
 
1. นายสุริชัย  ศิริบูรณ์
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายวิรุวัตน์  วิรัตน์จินดา
 
1. นางสาวจันธิดา  อุบลเทพชัย
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายอนุวัฒน์  อินพู่
 
1. นางสาวจันธิดา  อุบลเทพชัย
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 44 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงจันทรกานต์  สากกระโทก
 
1. นายกฤตยพงษ์  บานเย็น
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 58 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 1. นายขวัญชัย  ผิวทอง
 
1. นายสุริชัย  ศิริบูรณ์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 58 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายปัญจพล  แตงสูงเนิน
 
1. นายตรีศักดิ์  จินดาไพศาล
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 73 เงิน 35 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 1. นายปราโมทย์  ขวัญกลาง
 
1. นายสุริชัย  ศิริบูรณ์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. เด็กหญิงชญานิศ  ภูมาลา
2. เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  ทิมโคกกรวด
 
1. นางแสงอรุณ  ตรีกลาง
2. นายจิตกร  เชิดศิวกุล
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 74 เงิน 26 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงมณีศิตา  โอชานนท์
 
1. นางสาวจันธิดา  อุบลเทพชัย
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายเจนณรงค์  แคะมะดัน
 
1. นางสาวจันธิดา  อุบลเทพชัย
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 47 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. เด็กชายจิรเดช  เชื้อผู้ดี
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เกษี
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  รูปงาม
 
1. นายจิตกร  เชิดศิวกุล
2. นางแสงอรุณ  ตรีกลาง
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นายกฤษณธรรศ  จันทวงศ์
2. นายวีรพล   หวังกอดกลาง
3. นายสาธิต  เดือนกลาง
 
1. นายศักดิ์หิรัญ   จันทร์แก้ว
2. นายธีระพงษ์  สบายใจ
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ภิรมย์เลิศ
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 1. นายสรศักดิ์   กระจ่างโพธิ์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทศพรแอบเพ็ชร
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  เอกศิลป์
 
1. นาย วุฒิไกร  กิขุนทด
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวฐารนีย์  ประเสริฐนู
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงภัทราพร  กิขุนทด
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91 ทอง 7 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวปาริตา  ตั้งสกุล
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงภัทราพร  กิขุนทด
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวฐารนีย์  ประเสริฐนู
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงบุญสิตา  ปี่กระโทก
 
1. นางสาวสุภาพร  เมืองไทย
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 84.7 ทอง 7 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวสุภาวนาถ  อุดชา
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงวนัชพร  กสิกรรม
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวธนัญญา  นราพงษ์
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93 ทอง 5 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายสุทธิศักดิ์  ปริโปร์
 
1. นางอมิตา  ขาวสาระ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 99.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 1. นางสาวอาภาศรี   สารบรรณ์
 
1. นายศตพล  จิรกฤตกุลธน
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 93.7 ทอง 6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงบุญฑริกา  ศรีโคกกรวด
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 97.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวรมย์รวิน  พละศักดิ์
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงนิรัชพร  ใหม่โพธิ์กลาง
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวชไมพร  เปลี่ยนนอก
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายกลชนัฐ  ปิดกระโทก
 
1. นางสาวสุภาพร  เมืองไทย
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 1. นางสาวธารินี   โชคสวัสดิ์
 
1. นายศตพล  จิรกฤตกุลธน
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 1. นางสาวกชกร   จันกนก
2. นางสาวธารินี   โชคสวัสดิ์
3. นายบุญถึง   รองสุวรรณ์
4. เด็กชายศักดา  ป่องลาภ
5. นางสาวอาภัสรา   สารบรรณ์
6. นางสาวอาภาศรี   สารบรรณ์
7. นางสาวอาลิสา   เลิศแสงธรรม
8. นางสาวเสาวลักษณ์   บุญผ่อง
 
1. นายศตพล  จิรกฤตกุลธน
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทศพรแอบเพ็ชร
3. นางสาววาสนา  แข็งรัมย์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 1. นางสาวกชกร   จันกนก
2. นายจักรภัทร   ภูฆัง
3. นายณัฐพงษ์   ชาติกระโทก
4. เด็กชายณัฐพงษ์   รุ่งรัศมี
5. นางสาวธารินี   โชคสวัสดิ์
6. นายนทีกานต์   เพ็ญจันทร์
7. นายบุญถึง   รองสุวรรณ์
8. นายยงยศ   สง่าวงษ์
9. นายวีรพงษ์  เดือนขุนทด
10. เด็กชายศักดา  ป่องลาภ
11. นายสรศักดิ์   กระจ่างโพธิ์
12. นางสาวอาภัสรา   สารบรรณ์
13. นางสาวอาภาศรี   สารบรรณ์
14. นางสาวอาลิสา   เลิศแสงธรรม
15. นางสาวเสาวลักษณ์   บุญผ่อง
 
1. นายศตพล  จิรกฤตกุลธน
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทศพรแอบเพ็ชร
3. นางสาววาสนา  แข็งรัมย์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวกาญจนาร์  ชมภูชา
2. เด็กหญิงกานต์มณี  ระหาญนอก
3. นางสาวจริยา  จินาวัลย์
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  ภิรมย์เลิศ
5. นางสาวฐารนีย์  ประเสริฐนู
6. เด็กหญิงณัฐนิชา  เอกศิลป์
7. นางสาวนทสรวง  ดิษยบุตร
8. นางสาวปาริตา  ตั้งสกุล
9. เด็กหญิงพรพิมล  หนูกระโทก
10. เด็กหญิงภัทราพร  กิขุนทด
11. นายสุเทพ  กิขุนทด
12. นางสาวหทัยกาญจน์  ภิงคะสาร
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 87.6 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 1. นายกานต์  อินทรกำแหง ณ ราชสีมา
2. เด็กชายคมกริช  อภิบาลศรี
3. นายจักรภัทร   ภูฆัง
4. นายณัฐชัย   นินกระโทก
5. เด็กชายณัฐพงษ์   รุ่งรัศมี
6. นายธนันธร   ฉิมประเสริฐ
7. นายธนาวุฒิ   นาดีด่านกลาง
8. นายนทีกานต์   เพ็ญจันทร์
9. นางสาวนัชชา   แก้วสุวรรณ์
10. เด็กหญิงประภัสสร  แรงสุข
11. นางสาวพีรยา    เทียนสันเทียะ
12. นายยงยศ   สง่าวงษ์
13. นางสาววนิดา   นากระโทก
14. นายวรากร   แววกระโทก
15. นายวีรพงษ์   เดือนขุนทด
16. นายศิวนัฐ   มะธุโป
17. นายศุภโชติ    กฤษณสุวรรณ
18. นายเกียรติศักดิ์    ด่านกระโทก
19. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  พรประไพ
20. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   เตยทองสัมฤทธิ์
 
1. นายศตพล  จิรกฤตกุลธน
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทศพรแอบเพ็ชร
3. นางสาววาสนา  แข็งรัมย์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.2 ทอง 22 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ก้อนคำ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  กระจ่างโพธิ์
3. เด็กหญิงวิรากานต์  เชื้อสีดา
4. เด็กชายวุฒิชัย  ขำหินตั้ง
5. เด็กชายศรีรัตน์  ปัญญาปรุ
6. เด็กชายสหัสวรรษ  เสือลายตลับ
 
1. นายศักดิ์ชัย  จริตธรรม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81 ทอง 37 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายขรรค์ชัย  นัยวิกุล
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ลือกระโทก
3. นายณัฐวุฒิ  มาลีรัตน์
4. นางสาวธมลวรรณ  กอบลาภธนากูล
5. นายพีรพันธุ์  พอกระโทก
6. นายเกียรติภูมิ  ธนพัฒน์วงษ์
 
1. นายนฤทธิ์  เกียรติโชคสกุล
2. นายศิริชัย  ม่วงไตรรัตน์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90.5 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) 1. เด็กหญิงกมลชนก  เอี่ยมลำมูล
2. นางสาวกุลสตรี  ถ่ายจอหอ
3. เด็กหญิงชิตชนก  วิจารณ์
4. เด็กหญิงณัฏฐา  มูลจรัส
5. นายณัฐนนท์  กลโคกกรวด
6. เด็กหญิงณัฐริณี  ปุ๊กกระโทก
7. เด็กหญิงธัญชนก  แสนโยธะกะ
8. เด็กหญิงนุจรี  ไชสุวรรณ
9. เด็กหญิงบุญฑิญา  ควบพิมาย
10. นายปรีชา  เดิมไธสง
11. นางสาวพนิดา  สารภี
12. เด็กหญิงพรชิตา  แสงเดือน
13. เด็กหญิงพรพิมล  จรัสสมวงศ์
14. นางสาวภัทรวดี  ปั่นปิ่น
15. นายภานุวัฒน์  กาบกิ่ง
16. เด็กหญิงภิรมยา  ก้านแก้ว
17. เด็กชายมงคลชัย  นาคา
18. นางสาวมณฑิตา  สังข์ลาย
19. เด็กหญิงรัตนา  ปลั่งกลาง
20. เด็กหญิงวรลักษณ์  รูปพรหม
21. นางสาววราภรณ์  ศิริสัมพันธ์
22. นายวิชกานต์  อรหันตา
23. เด็กหญิงวีรยา  สีสอง
24. เด็กหญิงสบันงา  มีแก้ว
25. เด็กชายสมยศ   เตียงตั้งรัมย์
26. เด็กหญิงสิริญญา  โม้สา
27. เด็กหญิงสุดารัตน์  สมสาย
28. เด็กหญิงสุธัญญา  เจริญธัญญา
29. นางสาวสุนิตา  จาบสันเทียะ
30. นางสาวสุรารักษ์  ขอพรกลาง
31. นางสาวอมรรัตน์  คงถนอม
32. เด็กหญิงอารยา  ผันกระโทก
33. เด็กหญิงอารียา  แสงนิล
34. นางสาวอุทุมพร  ไกรษา
35. เด็กหญิงเกวลิน  อาจศัตรู
36. นายเขมชาติ  ถึงกระโทก
37. เด็กชายเทวราช  ไปรเวทย์
38. นางสาวเบญจมาศ  รัตนสีดา
39. เด็กหญิงเบญญาภา  สถาปนรัตน์กุล
40. นางสาวแพรพลอย  จินากูล
 
1. นายชินกร  กลโคกกรวด
2. นายวัชระ  โสภา
3. นางสุภาพร  ศุภเสถียร
4. นางสาวสุรีย์  ดำรงค์พานิช
5. นางเสมอดาว  ชัยเพิ่มกุล
6. นายสุเมธ  สุวรรณวงษ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94 ทอง 5 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายกัณตพล  นิลบัวลา
2. นางสาวจีระนันท์  สินทร
3. นายชวนันท์  ฆ้องนอก
4. นางสาวฐิติพร  จันทร์โสม
5. นางสาวณัฐชยา  พูลสุวรรณ
6. เด็กหญิงณัฐนรี  คำสิงห์
7. นางสาวณัฐริกา  เปีย
8. นายธนวัฒน์  งามมาก
9. นางสาวบุษกร  ไกรคุ้ม
10. เด็กชายปกป้อง  ประดับสุข
11. นายปพนสรรค์  ปิ่นสุวรรณ
12. นางสาวฝนดาว  นวลแสง
13. นางสาวพรพรรณ  บุญมาพบ
14. เด็กชายพัฒนเศรษฐ์  สุนทรเกษตร
15. นางสาวพิมพ์วิภา  สนิทสิงห์
16. เด็กหญิงรัฐติกาล  แบบกระโทก
17. นางสาวรุ่งนภา  วินโรจน์
18. นางสาววรวิชา  ประดับสุข
19. นางสาววริศรา  ค้ำชู
20. เด็กชายวัชรพล  คีรี
21. เด็กชายวิศรุต  นพไธสง
22. เด็กชายวุฒิราม  หัดสิม
23. นางสาวศรุดา  บรรจบในเมือง
24. เด็กหญิงศรุตา  ต่อชีพ
25. เด็กชายศวกร  เกิดมะเริง
26. นายศศิวงศ์  โคตรคันทา
27. นายศักรินทร์  รื่นกลาง
28. เด็กชายสรวิชญ์  สมชม
29. นางสาวอณิชิตา  ยอดศิริสุวรรณ
30. นางสาวอนันตญา  ยอดศิริสุวรรณ
31. นายอภิชาติ  เกตุแก้ว
32. เด็กหญิงอรวรรณ  ขำนับพะเนา
33. นางสาวอาภาภรณ์  ทุมสิงห์
34. นางสาวอโนมา  สายเพ็ชร
35. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กรองมะเริง
36. นางสาวเจนจิรา  ห่านดำ
37. เด็กหญิงเจนนิสา  เงียบกระโทก
38. เด็กชายเดชาวัต  เฮ็งตระกูล
39. นางสาวเพ็ญประภา  ทองสุข
 
1. นายอภิวัฒน์  อัจฉริยธรรม
2. นายปราโมทย์  รอสูงเนิน
3. นายกัมปนาท  โพธิ์ชูชัชวาล
4. นางสาวพิศมัย  ชนไธสง
5. นายลัดทา  ชนะภัย
6. นายพัฐจักร  อยู่พงษ์ทอง
7. นางนงลักษณ์  สุมลี
8. นางพวงทอง  ศรีสว่าง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.8 ทอง 23 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายกฤษณะ  โกสันเทียะ
 
1. นางนวพร  พาบุ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.5 เงิน 32 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา 1. นายภูริ  อึ่งบำเหน็ญ
 
1. นางอัจฉราภรณ์  คุณมี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 8 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  สิทธิเมธาวี
 
1. นางพรทิพย์  โดมขุนทด
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.75 ทอง 30 โรงเรียนโคราชพิทยาคม 1. นางสาวชมพูนุท  สนทองหลาง
 
1. นายแหลมทอง  ปราบภัย
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายภราดร  รักษาแก้ว
 
1. นางอมรรัตน์  แสงจันทร์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายคมสัน  พรหมภักดี
 
1. นายศิริชัย  ม่วงไตรรัตน์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.6 ทอง 6 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงณัชยา  เกษร
 
1. นายกัมปนาท  โพธิ์ชูชัชวาล
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.6 ทอง 24 โรงเรียนโคราชพิทยาคม 1. นางสาวชมพูนุท  สนทองหลาง
 
1. นางสาวสุภาวดี  หง่อยกระโทก
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. เด็กชายระพีพัฒน์  กาจญจนกุลวัฒน์
 
1. นายแทน  อั้งสูงเนิน
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1. นายพัฒธนภู  มิตรสูงเนิน
 
1. นายเสนีย์  ศิริสวัสดิ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.3 ทอง 7 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงณ ธาร  พิมพ์จันทร์
 
1. นางสาวนาฎอนงค์  ประพิณ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 27 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 1. เด็กหญิงณัฐวลัญช์   โพธิ์ศรี
 
1. นายศตพล  จิรกฤตกุลธน
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.25 ทอง 8 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายชิณวัฒน์  ประทุมพันธ์
 
1. นางอมรรัตน์  แสงจันทร์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐชยา  เกษร
 
1. นายกัมปนาท  โพธิ์ชูชัชวาล
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวรังสิมา  ใช้บางยาง
 
1. นางสาวนาฎอนงค์  ประพิณ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88.83 ทอง 17 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 1. เด็กหญิงกัณรญาภร  แสนดอนดู่
2. เด็กหญิงกำลัยทอง  โฉมกิ่ง
3. เด็กหญิงขวัญนภา  หวังสัน
4. เด็กหญิงคุณัญญา  เสฎฐรังสี
5. เด็กชายจำรูญศักดิ์  ทองกลาง
6. เด็กหญิงจิราพร  พวงสันเทียะ
7. เด็กหญิงจิราภรณ์  สงเคราะห์
8. เด็กชายจิโรจน์  แก้วมา
9. เด็กชายจีระพงศ์  ขอกลาง
10. เด็กชายชลินทร  สุขเจริญ
11. เด็กชายชวนากร  ท่วมพุดซา
12. เด็กชายชินวัตร  ค้าคุ้ม
13. เด็กหญิงญาโณทัย  แก่นพุดซา
14. เด็กชายณัฏฐวุฒิ  การทหาร
15. เด็กหญิงณัฐฐา  สุวรรณโชติ
16. เด็กชายนราวิชญ์  สอนบุญมา
17. เด็กหญิงนิสา  กองรัตน์
18. เด็กชายบัณฑิต  ใจเย็น
19. เด็กหญิงปณัฐวัลย์  ถาวรสุทธิ
20. เด็กชายปริญญา  แซ่อ๋อง
21. เด็กหญิงผกามาศ  คงคน
22. เด็กหญิงผกามาศ  แสงมณี
23. เด็กชายพันธกานต์  หลายทวีวัฒน์
24. เด็กชายพัสกร  แก้วไสย
25. เด็กชายพีรพงศ์  จงปรุ
26. เด็กหญิงรัตติยา  พึ้งย้อย
27. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  พรมรัตน์
28. เด็กชายวรวุฒิ  เถาวัลย์
29. เด็กชายวรายุทธ์  แววรัตนชัย
30. เด็กชายศดิศ  เอื้อมเก็บ
31. เด็กชายศุภกิตติ์  กระลาม
32. เด็กชายสิโรดม  ศรีพลายงาม
33. เด็กหญิงสุจิตรา  ภู๊เขียว
34. เด็กหญิงสุนิสา  อำไพรจิตร
35. เด็กชายอนุชา  ชมดี
36. เด็กหญิงอาทิติยา  สีหาบุตร
37. เด็กหญิงเพชรรัตน์  นิยมคุณ
38. เด็กหญิงเพียงดาว  ใหญ่ฉิมพลี
39. เด็กชายเอกลักษณ์  ใจใหญ่
40. เด็กชายไตรภพ  ทองงาม
 
1. นายพรศักดิ์  ฉุยจอหอ
2. นางสาวจุรีพร  แสนหอม
3. นางสาวรัชเกล้า  พึ่งย้อย
4. นายสมยศ  สุวรรณธีระกิจ
5. นางละออ  แยบสูงเนิน
6. นางพรพิศ  บุตรรัตน์
7. นางสาวศิรินภา  สกุลโชติ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 87.7 ทอง 6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 1. นางสาวกรกนก  กลมค้างพลู
2. นางสาวกัญญาภรณ์  สมศรี
3. นางสาวกัญญารักษ์  กรอบพุดซา
4. นางสาวจุฑามาศ  จันทร
5. นางสาวจุฑารัตน์  เพ็ชรหมื่นไวย
6. นางสาวณัช  สร้างมูล
7. นางสาวณัฐริกา  มูลสาร
8. นางสาวณิฌานาฏ  เสาร์สูงเนิน
9. นางสาวทิพวรรณ  ขอชูกลาง
10. นางสาวธนัชชา  ทองปิ่น
11. นางสาวธัญญารัตน์  ปานดับใหม่
12. นางสาวนฤมล  สาตรา
13. นางสาวนันทวรรณ  สี่เที่ยง
14. นางสาวบุญศิริ  ยี่จอหอ
15. นายประเสริฐศักดิ์  อาจจะบก
16. นายปรัญชัย  พูนจันอัด
17. นางสาวปิยธิดา  ปัทมะ
18. นางสาวผุสดี  ปราบจะบก
19. นางสาวพรทิพย์  ผดุงชนม์
20. นายพลรัตน์  จันทร
21. นางสาวพลอยไพลิน  อาจสินสุข
22. นางสาวภัทราภรณ์  หีบทอง
23. นางสาวภาวินี  นาคเสือ
24. นางสาวรัตนา  รัตนโกสุมภ์
25. นางสาวลภัสวีณ์  ชุ่มหมื่นไวย
26. นางสาววรรณามูล  มูลสุวรรณ
27. นางสาววรางคณา  ชำนาญพุดซา
28. นางสาววริศรา  นามสีสุข
29. นายศรีวิโรจน์  นามเหล่า
30. นางสาวสุดารัตน์  นุ่นขาว
31. นางสาวสุธิดา  เถาว์พุดซา
32. นางสาวสุนิตา  พิพัฒน์
33. นางสาวสุพรรษา  สุขมงคล
34. นางสาวอนงค์ลักษณ์  มะสันเทียะ
35. นางสาวอนุสรา  เกตุนอก
36. นางสาวอรจิรา  อารีกลาง
37. นางสาวอรัญญา  รักพุดซา
38. นางสาวเบญญา  เกลือสีโท
39. นางสาวเพ็ญนภา  จันทร์หมื่นไวย
40. นางสาวเสาวลักษณ์  ขนาดกลาง
 
1. นายสมยศ  สุวรรณธีระกิจ
2. นายเชิด  น้อยวิเศษ
3. นายสมภพ  ชาญสูงเนิน
4. นางสาวจุรีพร  แสนหอม
5. นายพรศักดิ์  ฉุยจอหอ
6. นางสาวรัชเกล้า  พึ่งย้อย
7. นางสาวพินิภา  มะธิตะถัง
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐพร  ตรีสงวนจันทร์
2. เด็กชายธงไชย  พรมพิมาย
3. เด็กหญิงธนาพร  สิทธิเดช
4. เด็กหญิงภัทรศินี  ชวนเชย
5. เด็กชายวทัญญู  ปิ่นน้อย
6. เด็กชายวีรภัทร  ปลิงกระโทก
7. เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์  ศิริวัฒน์
8. เด็กชายสุรชัย  ใจหมั่น
9. เด็กชายโชคทวี  พ่วงชาวนา
10. เด็กหญิงไอรินลดา  นิราชทะเล
 
1. นางนิยม  พื้นทะเล
2. นายวีระศักดิ์  สุภาพ
3. นายกฤช  ศุภบุญพิทักษ์กุล
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายกีรติ  สุขแสงรัตน์
2. นางสาวขนิษฐดา  พิมพ์พงษ์
3. นางสาวณิชากร  ก้อนหิน
4. เด็กชายธีรเมธ  มุ่งเจียกลาง
5. นายนิรุต  ยวนทะเล
6. นางสาวนุชนาฎ  มะส่าห์
7. นางสาวพิมพ์ชนก  เงินโคกสูง
8. นายวศิน  ผจงงาม
9. นางสาวสุรางคนางค์  ขำเอนก
10. นายอภิสิทธิ์  ศรีอำไพ
 
1. นางนิยม  พื้นทะเล
2. นายวีระศักดิ์  สุภาพ
3. นายมนตรี  จองรัตนวนิช
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง 13 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกาญจนา  งอบสูงเนิน
2. เด็กหญิงชนัญญา  พันธุประกิจ
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  นาราษฎร์
4. เด็กหญิงวรรญา  หมู่สะแก
5. เด็กหญิงวรัญญา  อ่อนตาจันทร์
6. เด็กหญิงสายธาร  โง้วสุวรรณ์
 
1. นางกาญจนา  ชลประทิน
2. นางสาวรสสุคนธ์  กรีจังหรีด
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.6 ทอง 8 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. นางสาวจินต์จุฑา  เขมศิริกุล
2. นางสาวชนิสรา  โนใหม่
3. นางสาวณัฏฐณิชา  น้อมสูงเนิน
4. นางสาวปาลิกา  มูลพรหม
5. นางสาวพรทิพย์  รัตนโสภา
6. นางสาวพินันฐา  สิงห์วงศ์วัฒนะ
7. นางสาวภัทรสุดา  โพธิ์ดำ
8. นางสาวเอื้ออารีย์  กระจ่างโพธืิ์
 
1. นางกาญจนา  ชลประทิน
2. นางสาวรสสุคนธ์  กรีจังหรีด
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83.25 ทอง 26 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกาญจนา  งอบสูงเนิน
2. เด็กหญิงชนัญญา  พันธุประกิจ
3. เด็กหญิงณัฐนิชา    นาราษฎร์
4. เด็กหญิงปวิตรา  แก้วจันทึก
5. เด็กหญิงพลอยรัตน์  ลือเดช
6. เด็กหญิงวรรญา  หมู่สะแก
7. เด็กหญิงวรัญญา  อ่อนตาจันทร์
8. เด็กหญิงสายธาร   โง้วสุวรรณ์
9. เด็กหญิงอัจฉรา  แช่มสูงเนิน
 
1. นางกาญจนา  ชลประทิน
2. นางสาวรสสุคนธ์  กรีจังหรีด
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91.4 ทอง 5 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. นายกฤษณะ  สักคุณี
2. นางสาวจินต์จุฑา  เขมศิริกุล
3. นางสาวปาลิกา  มูลพรหม
4. นางสาวพรทิพย์  รัตนโสภา
5. นายพลวัต  คิดที
6. นางสาวเอื้ออารีย์  กระจ่างโพธืิ์
 
1. นางกาญจนา  ชลประทิน
2. นางสาวรสสุคนธ์  กรีจังหรีด
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนโคราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปูนกลาง
2. เด็กชายจักรวรรณ  นาคประกอบ
3. เด็กชายฉัตรชัย  มะลิทอง
4. เด็กหญิงนริสรา  พินุงรัมย์
5. เด็กชายนวพล  ดุลกลาง
6. เด็กหญิงนันทิกานต์  ขำศิริ
7. เด็กหญิงปาลิดา  หินโคกสูง
8. เด็กหญิงพัชญาพร  สงวนเรือน
9. เด็กหญิงรวิสรา  วงศ์ชาญศรี
10. เด็กหญิงวชิราพร  เจนปรุ
11. เด็กชายวรวิทย์  ไทยสันเทียะ
12. เด็กหญิงศรัญญา  สาริพันธ์
13. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ขวัญศักดิ์
14. เด็กหญิงเนตรนภา  แซ่ล้อ
 
1. นางสาวศิริทรัพย์  บุญคุ้ม
2. นางสาวสุพรรษา  เพ็ชรลา
3. นางสาวทัศวรรณ  นุสีอัน
4. นางสาวเกณิกา  วงศ์นรินทร์
5. นางสาวศิราณี  แฟนพิมาย
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 18 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวชฏา  ต้นสูงเนิน
2. นางสาวชนาธินาถ  วัชระมูสิก
3. นางสาวณัฐปภัสร์  รัญสันเทียะ
4. นางสาวธัญญลักษณ์  แช่มสันเทียะ
5. นางสาวพรสุดา  นิตย์ใหม่
6. นางสาวพิมพาภรณ์  รัญสันเที๊ยะ
7. นางสาวพิมพ์เพชร  พรหมนิติพันธุ์
8. นางสาวฤทัยชนก  สมศรีใส
9. นางสาววรางคณา  แสงแก้ว
10. นางสาวสุทธิดา  โนรีย์
11. นางสาวสุภาพร  แต้มพิมาย
12. นางสาวสุรีรัตน์  บุญอ่อน
 
1. นางรักตาภา  จิตหนักแน่น
2. นางช่ออัญชัน  เครือศุภมาส
3. นางสุชาดา  นิลกำแหง
4. นายชาญรบ  ไว้สันเที๊ยะ
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85.73 ทอง 8 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายธนดล  ทนหมื่นไวย
2. เด็กชายธนัช  ภูวิศวิชามัย
 
1. นายสุเมธ  สิงหวรวงศ์
2. นางอมรรัตน์  แสงจันทร์
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายธนรัชต์  ปฏิญญาศักดิกุล
 
1. นางธารินี  ดีดพิมาย
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 90.4 ทอง 6 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายภราดา  ปรางค์ชัยกุล
 
1. นางสาวลัดดา  ประกอบ
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายพริษฐ์  พุ่มห่อทอง
 
1. นางสาวรุ่งนภา  นาบำรุง
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวนโม  ดิสกุล
 
1. นางจรูญศรี  กิติวรรณ
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงกุลรัศมิ์  เชาว์รักษ์หิรัญ
 
1. นางจรูญศรี  กิติวรรณ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวทิฆัมพร  ภูมิรินทร์
 
1. นางเบญจวรรณ  แก้วปัดโชติ
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงพัชราพรรณ  เรืองวสุ
 
1. นางสาววาสนา  เสมามอญ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวพรรณพัชร  เรืองวสุ
 
1. นางจรูญศรี  กิติวรรณ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงพบธาร  ชุนเกาะ
2. เด็กหญิงพิมพ์วรา  สุขสันต์วิจิตร
3. เด็กหญิงวรวลัญช์  จิระกังวาน
4. เด็กหญิงเอมรี่  ชาร์ลินา เอเวณ
5. เด็กหญิงไพลิน  นิธิปิติชัย
 
1. นางสาวสุดาดวง  เกิดโมฬี
2. นางสาวแสงดาว  พรหมสุรางค์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.2 ทอง 10 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวนาตาชา  เสมามิ่ง
2. นางสาวพิมลดา  พลวิเศษ
3. นางสาวฟ้าใส  ค้ำชู
4. นางสาวอรวรา  มานะธุระ
5. นางสาวอัณณา  โมฬี
 
1. นางสาวสุพัชริน  เอี่ยมประภัสสร
2. นางเยาวลักษณ์  วาระรังสี
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83.33 ทอง 4 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายวิชา  โตเทียม
 
1. นางสาววนิดา  ฉาบกิ่ง
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 84.33 ทอง 9 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงแพรพิไล  พูนผลอำนวย
 
1. นางสาวดวงทิพย์ฉัตรทอง  วิริยะจารุ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 90.88 ทอง 6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวชาลิสา  วิริยะธำรง
 
1. นางสาวดวงทิพย์ฉัตรทอง  วิริยะจารุ
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 74.34 เงิน 8 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายพัชระ  ธนาบูรณ์
 
1. นางสุชาดา  กฤตาคม
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวสุภิญา  มีรูด
 
1. นางสุดารัตน์  ตรรกโชติ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงบงกชมาศ  บัวระย้า
2. เด็กหญิงวรรณวิดา  ธีระเจตกูล
 
1. นางสาวสุพัชริน  เอี่ยมประภัสสร
2. นางเยาวลักษณ์  วาระรังสี
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 68.3 ทองแดง 16 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวชนากานต์  วัฒนกุล
2. นายยศพล  สวัสดี
 
1. นางโสภาพรรณ  คลังจารุกุล
2. นางสาวอุทัยวรรณ  นาชิน
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.9 ทอง 28 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  อินตรา
2. เด็กชายธนกานต์  ไทยกาญจน์
3. เด็กชายธนายุทธ์  มุ่งอุ้มกลาง
4. เด็กชายธีรวัฒน์  ขันตี
5. เด็กชายนวพรรษ  พรหมเมตตา
6. เด็กชายวีระพัฒน์  พยัคมะเริง
7. เด็กชายสุิปนนท์  พลศรีพิมพ์
8. เด็กชายอานนท์  ศรีเกาะ
 
1. นายภูมิ  เพ็ชรสุข
2. นายมนตรี  จองรัตนวนิช
3. นางสาวโสภา  เพ็ชรสุข
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87.6 ทอง 13 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายณัฐดนัย  ลอยสนั่น
2. นายทวีรัช  พงษ์ฤทธิกุล
3. นายธนวัฒน์  จันยะรัมย์
4. นายปารวรรษ  หมั้นทรัพย์
5. นายวิวรรธน์  ศิริสุนทรพิศาล
6. นายอธิปไตย  ดังกลาง
 
1. นายภูมิ  เพ็ชรสุข
2. นายมนตรี  จองรัตนวนิช
3. นางโสภา  เพ็ชรสุข
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 83.75 ทอง 4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวฐิติกา  มณีกูล
2. นางสาวดวงหทัย  ไตรสุนทร
3. นางสาวธันยมัย  ชูอิฐจีน
4. นางสาวนัทธ์ชนัน  อุส่าห์งาน
5. นางสาวนิศากร  ภักดิ์จัตุรัส
6. นางสาวพิชญานิน  ชัยสูงเนิน
7. นางสาวพุทธิมณ  ผายกระโทก
8. นางสาวรมย์รวินท์  วัดถัง
9. นางสาวลภัสรดา  เสนานุรักษ์
10. นางสาวอารีญา  เพ็ชรประไพ
 
1. นางวิภาวรรณ  ศศิสุริยาภูมิ
2. นางสุนิศา  โชติกลาง
3. นางอรทัย  บรูณะโสภณ
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ปัญญาปรุ
2. เด็กหญิงนริสา  ศรีสกุล
3. เด็กหญิงพิยดา  แสงคำ
4. เด็กหญิงมานิตา  จุฑาจินดาเขต
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ประกอบแสง
 
1. นางปราณี  เดชบุญ
2. นางสาวอภิรดี  จันทน์หอม
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. นายจีรพงค์   ชนะจอหอ
2. นางสาวจุฑามาศ   ธรรมจอหอ
3. นางสาวสหทัย   ไชยสาร
4. นางสาวสุพิชชา  เอกบุตร
5. นายไกรสร  เกสูงเนิน
 
1. นางทวีสิน  กฤษสุวรรณ์
2. นางสุวิมล  ฤทธิ์ไธสง
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงกมลสิรา  แขขุนทด
2. เด็กชายปริญญา  นางาม
3. เด็กหญิงแพรวภราดา  วัชรพงศ์วณิช
 
1. นางวิไลรัตน์  โสมศรีคำ
2. นางศรวณีย์  บัวขม
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 61 ทองแดง 58 โรงเรียนมหิศราธิบดี 1. นางสาวกรรณิการ์  พากเพียร
2. นางสาวต้องตา  วางกลาง
3. นางสาวเกวลิน  พลธานี
 
1. นางสาวชฎาพร  ผิวงาม
2. นางวัชรีพรรณ  แก้งกวพาน
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.67 ทอง 34 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายนิธิพัฒน์  แสงวิเชียร
2. เด็กหญิงพรชนก  จงเพ็งกลาง
3. เด็กชายวันชัย  รูปชัยภูมิ
 
1. นางสวิตตา  มุ่งธนวรกุล
2. นางศรัยฉัตร  ฉัตรปิลันธนา
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง 13 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวนิธิพร  สงสูงเนิน
2. นางสาวอัญชลี  ศรีศิริ
3. นางสาวอาฐิติญา  ฉิมผักแว่น
 
1. นางสวิตตา  มุ่งธนวรกุล
2. นางศรัยฉัตร  ฉัตรปิลันธนา
 
135 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 86 ทอง 25 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายฐปนพัฒน์  ธนกิตติพงศ์
 
1. นายวีระศักดิ์  สุภาพ
 
136 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 87.25 ทอง 34 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายคมสัน  พรหมภักดี
 
1. นายวีระศักดิ์  สุภาพ
 
137 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 78.2 เงิน 43 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายกิตติเดช  โนคอน
 
1. นายกฤช  ศุภบุญพิทักษ์กุล
 
138 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 90.6 ทอง 7 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายดุลยฤทธิ์  เปียไธสง
 
1. นายกฤช  ศุภบุญพิทักษ์กุล
 
139 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 83.4 ทอง 46 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายกิตติเดช  โนคอน
2. เด็กชายกิรติกร  ก้อนวิมล
3. นายกีรติ  สุขแสงรัตน์
4. เด็กชายขจรศักดิ์  ขันตี
5. นางสาวขนิษฐดา  พิมพ์พงษ์
6. นายคมสัน  พรหมภักดี
7. นางสาวฉัตรรฤดี  ไขโย
8. นายฐปนพัฒน์  ธนกิตติพงศ์
9. เด็กชายณัฐดนัย  ยอดบุญมา
10. เด็กหญิงณัฐพร  ตรีสงวนจันทร์
11. นางสาวณิชากร  ก้อนหิน
12. นายดุลยฤทธิ์  เปียไธสง
13. เด็กหญิงธนาพร  ชวนเชย
14. นางสาวนารีรัตน์  ถนอมเสรี
15. นายนิรุต  ยวนทะเล
16. นางสาวนุชนาฎ  มะส่าห์
17. นางสาวพิมพ์ชนก  เงินโคกสูง
18. เด็กหญิงภัทรศินี  ชวนเชย
19. นายวศิน  ผจงงาม
20. นายศิรวิทย์  พาประจง
21. เด็กชายสวิช  ศรีอภิญญาโยธิน
22. เด็กหญิงสิริมา  จันทรสาขา
23. เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์  ศิริวัฒน์
24. เด็กชายสุรชัย  ใจหมั่น
25. นางสาวสุรางคนางค์  ขำเอนก
26. นายอธิบดี  ศรีโสดา
27. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีอำไพ
28. นางสาวอารียา  เณรสีนาค
29. นางสาวอารีรัตน์  มนปาน
30. เด็กหญิงไอรินลดา  นิราชทะเล
 
1. นายวีระศักดิ์  สุภาพ
2. นางนิยม  พื้นทะเล
3. นายศิริชัย  ม่วงไตรรัตน์
4. นายกฤช  ศุภบุญพิทักษ์กุล
5. นายรัชชานนท์  ภักดีราช
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงปลิตา  ศรีทองสุข
2. นางสาวอธิชา  อ่อนทองหลาง
 
1. นางสาววัลภา  เข็มสันเทียะ
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 43 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กชายรุ่งเพชร   มาจันทึก
2. เด็กชายอุกฤษฏ์  ศรีพรหม
 
1. นายไพโรจน์  คะสกุล
2. นายภานุวัฒน์   ไพรเขียว
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นายธิรภัทร   ทองปาน
2. นางสาวฟารีดา   ปลีกลาง
 
1. นายไพโรจน์  คะสกุล
2. นายภานุวัฒน์   ไพรเขียว
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงปรวีร์  พุฒพันธ์
2. เด็กหญิงอัญชิสา  อาจวิชัย
 
1. นางนันทิยา  คะเชนทร์ชาติ
2. นางสาววัลภา  เข็มสันเทียะ
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 20 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายธนนท์พัทธ์  ชัยยะเดช
2. นายอธิป  ด่านกุล
 
1. นายอลงกต  หาญชนะ
2. นางอัจฉรา  อมะรักษ์
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 23 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ผนึกรัมย์
2. เด็กหญิงเมธาพร  แป้นทอง
 
1. นางเด่นเดือน  ประวิตรวงศ์
2. นางพันธ์กมล  รัศมิ์ขาวพราย
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวกิ่งแก้ว  ศรสุข
2. เด็กหญิงวิรัญยา  เทวินทรภักติ
 
1. สิบเอกหญิง กาญจนา  โยธายุทธ
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 77 เงิน 41 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. เด็กหญิงชลมาศ  คาดสนิท
2. เด็กหญิงเบญญา  บูรณ์เจริญ
 
1. นางจิราภรณ์  ศิริสุรักษ์
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87 ทอง 9 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. นายกฤติน  จ่าภา
2. นายรัตนกร  ทิพย์วัน
 
1. นายสวรรค์  ดวงมณี
2. นางสาวกัลยารัตน์  ศิริมาเทพ
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 82 ทอง 12 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นางสาวมนัสนันท์  จันทร์กลาง
2. นางสาวอัญชลี   โพธิ์ชัย
 
1. นายภานุวัฒน์   ไพรเขียว
2. นายบดินทร์  สิงหะ
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายกฤษฎิ์  เกรียงเกษม
2. นายธีรภัทร  พรหมพันใจ
 
1. นางอัจฉรา  อมะรักษ์
2. นางทัศนีย์  พัดเกาะ
 
151 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 77.67 เงิน 25 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มีช้าง
2. เด็กชายชรรณกร  พิบูลย์
3. เด็กหญิงอัญชิษฐา  อมรชัยวรกุล
 
1. นางเด่นเดือน  ประวิตรวงศ์
2. นางน้ำเพชร  กระต่ายทอง
 
152 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. นายกาจฐิติ  ศานติวรรธนะ
2. นายรัตนชาติ  เรืองวิทยานนท์
3. นายวัชรพล  ศรีสุวรรณ์
 
1. นางลภัสฎา  จีรฤทธิพล
2. นางสาวกัลยารัตน์  ศิริมาเทพ
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74.75 เงิน 44 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1. นายจิรัฐิติก์  กิติพันธ์นีรนาท
2. นายอัศนันท์  อภิสิทธิ์วรโชติ
 
1. นางเกศสุดา  บุญฤทธิ์
2. นางสาวทิวพร  พวนกิ่ง
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 99.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กชายชาญชัย  จงกลาง
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ขอพลอยกลาง
3. เด็กชายนราศักดิ์  ภักดีกลาง
 
1. นายฉัตร์ตรา  แมบจันทึก
2. นายสมยศ  โคตรบรม
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 99.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นายชนะชัย  เติบกลาง
2. นายปิยสวัสดิ์  ลิสวัสดิ์
3. นายวุฒินันท์   ก้อนทองดี
 
1. นายฉัตร์ตรา  แมบจันทึก
2. นายสมยศ  โคตรบรม
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81.6 ทอง 55 โรงเรียนศรีสุขวิทยา 1. เด็กชายวีระพงษ์  เรียงสันเทียะ
2. เด็กชายหัสวรรษ  กลั้งกลาง
3. เด็กชายเกรียงไกร  แซ่เตีย
 
1. นายดิศกุล  แย้มวจี
2. นายธนิตพงษ์  ฉวีพัฒน์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78 เงิน 30 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. นางสาวจินตนา  เนยสูงเนิน
2. นางสาวปานตะวัน  ขันโคกกรวด
3. นางสาวพรสุนีย์  คุณศรี
 
1. นางธนัญญาภรณ์  ดวงกางใต้
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง 9 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 1. เด็กหญิงคฑามาศ  มวยขุนทด
2. เด็กหญิงดวงกมล  ศรีโมรา
3. เด็กหญิงศิรดา  อ่วมขันธ์
 
1. นายเกื้อ  สิริการ
2. นางสาวทิฆัมพร  ศรีวัฒนพงศ์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86.7 ทอง 15 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 1. นางสาวนิภาพรรณ  ทองวล
2. นางสาวพรทิพย์  อ่อนประทุม
3. นางสาวยอดตอง  มิ่งสันเทียะ
 
1. นายเกื้อ  สิริการ
2. นางสาวทิฆัมพร  ศรีวัฒนพงศ์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง 45 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  แท่นประยุทธิ์
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ค่อมกลาง
3. เด็กหญิงวิภาดา  ชอนงูเหลือม
4. เด็กหญิงสุวรรณา  แก่นนาคำ
5. เด็กหญิงอาพิมภา  โถน้อย
6. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ดอกแคกลาง
 
1. นางปัญญา  ศรีสวัสดิ์
2. นางน้ำฝน  เกษรจันทร์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86 ทอง 25 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นางสาวกุลสตรี  โชติกลาง
2. นายนนทวัฒน์  โกฎสำโรง
3. นางสาวนิตยา  สุพรมอินทร์
4. นายบุญยฤทธิ์  แซ่อู้
5. นางสาวปิยรัตน์  ชอบแก้ว
6. นายอภิเดช  จงกลาง
 
1. นางปัญญา  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวอุไรวรรณ  ดอกหว่านกลาง
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.57 ทอง 29 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงกมลมาตุ   ธนรักษ์ชิณวงศ์
2. เด็กหญิงณัชชา  ชูชาติ
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ดุมกลาง
 
1. นางอุบลพรรณ  โชติกลาง
2. นางพรรณพนัช  รอดเริญ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.6 ทอง 20 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายภัทรพล  ชาวขุนทด
2. นายสุธี  รวยกระบือ
3. นายสุุธิชัย  ผ่องกลาง
 
1. นางสาวปทุม  ธัญญขันธ์
2. นางสุภิญญา  พินทุวัฒนะ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 39 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กหญิงพิยดา  พุทธิพันธ์
2. เด็กหญิงสุุภัสสร  ชอนงูเหลือม
3. เด็กหญิงอพัชชา  บุญกลาง
 
1. นายบรรยง  ทั่งกลาง
2. นางทิพวรรณ  ทั่งกลาง
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง 39 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายธีรพัฒน์  ด่านกระโทก
2. นายภาณุพงศ์  เอี่ยมโพธิ์กลาง
3. นายเอกดนัย  โสฬส
 
1. นายจักรพงษ์  ศรีอภัย
2. นายบุญลือ  ชาญโพธิ์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83.16 ทอง 23 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงณิชนันทน์  นากระโทก
2. เด็กหญิงธนัชชา  เชาว์ดำรงสกุล
3. เด็กหญิงวรรณพร  ถิ่นโคกสูง
 
1. นางบุปผา  โสระวงค์
2. นางสาววรรณี  กรรณทิพย์สกุล
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86.71 ทอง 10 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 1. นางสาววณิชชา  ศิลอยู่
2. นางสาววนัชพร  กิตติวราพล
3. นางสาววิชญาพร  รอดสันเทียะ
 
1. นางสาวทิฆัมพร  ศรีวัฒนพงศ์
2. นางอาภรรัตน์  สุมามาลย์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.4 ทอง 11 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  นิลใหม่
2. เด็กหญิงณภัทร  หนวดไธสง
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  จงอ้อมกลาง
 
1. นางสุนที  อุทัยเลิศ
2. นางพรรษมนตร์  มีมาก
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.17 ทอง 38 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวชุติสรา  เอื้อมเก็บ
2. นางสาวธิติสุดา  คงปุ๋ย
3. นางสาววรินยุพา   แมลงทับทอง
 
1. นางสุนที  อุทัยเลิศ
2. นางพรรษมนตร์  มีมาก
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81.33 ทอง 13 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงนรินธร  คิดทำ
2. เด็กหญิงนริสรา  เสงี่ยมกลาง
3. เด็กหญิงปรียาภัทร  ขุนเจริญ
 
1. นางสาววรรณี  กรรณทิพย์สกุล
2. นางบุปผา  โสระวงค์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 81.5 ทอง 17 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 1. นายธีรพงษ์  ธูปพุดซา
2. นางสาวภัทรียา  ปราณีตพลกรัง
3. นางสาวรสจะริน  ขาขุนทด
 
1. นางวิลาวัลย์  เอื้อเฟื้อ
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83 ทอง 34 โรงเรียนมหิศราธิบดี 1. เด็กหญิงญาณิศา  อื้อจรรยา
2. เด็กหญิงยุพิน  เรียมภักดี
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  โอบโคกสูง
 
1. นางวัฒณา  บุญเทียม
2. นางอุดรทิพย์  ปราบปัจจามิตร
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80 ทอง 53 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวน้ำเพชร  ตันอุดม
2. นางสาวลลิตา  หมอกโคกสูง
3. นางสาวเกตุสุนีย์  จำละคร
 
1. นางวราภรณ์  บรรจงปรุ
2. นายปราโมทย์  กุลสุทธิไชย
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 78.5 เงิน 8 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายทนงศักดิ์  แซ่อุ๋ย
 
1. นางศรัยฉัตร  ฉัตรปิลันธนา
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76.6 เงิน 30 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายศิวภพ  ศิริ
 
1. นางสาวสุเนตร  วีระภัทร
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 13 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เรียงจอหอ
2. เด็กชายธีรเดช  ขอนโพธิ์
3. เด็กชายพิชญา  บุตรมาลา
 
1. นางเดือนเต็ม  ดอกดวง
2. นางจินตนา  หวังทอนกลาง
 
177 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72.5 เงิน 29 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  คำสุทธี
2. เด็กชายอมรเทพ  ถือพุดซา
 
1. นางจิรนันท์  ภักดีณรงค์
2. นางวัลลีย์  แสงสุข
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนมหิศราธิบดี 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อดทน
 
1. นายชนะ  สุริยันต์
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนมหิศราธิบดี 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เขียนโพธิ์
 
1. นางจิราพรรณ  เพียนอก
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. นายธวัชชัย   นาหมื่นไวย
 
1. นางนงลักษณ์   ดวงโพธิ์ทอง
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนโคราชพิทยาคม 1. นายสราวุฒิ  จันทร์เปรียง
 
1. นายแหลมทอง  ปราบภัย
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 86.25 ทอง 8 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวสุกัญญา  ผัดโพธิ์
 
1. นางสุวิมล  ฤทธิ์ไธสง
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวจิรัตยา  ถึงอินทร์
2. เด็กชายธารมงคล  จงพึ่งกลาง
 
1. นายปราโมทย์  กุลสุทธิไชย
2. นางสาววิไลวรรณ  สาระมู
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 74 เงิน 14 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายกฤตพัฒน์  อึ้งศรีวงษ์
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ขอนโพธิ์
 
1. นางสุวิมล  ฤทธิ์ไธสง
2. นางสาววิไลวรรณ  สาระมู