สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ลือชาวณิชย์
 
1. นางสาวดวงพร  ปุลันรัมย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83.8 ทอง 17 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุเมธาวี  บุตรนอก
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แสนยามาศ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77 เงิน 45 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวนภัสวรรณ  นาสะกาด
 
1. นางธนวรรณ  จุโฑปะมา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  หงษ์สุวรรณ
 
1. นางสาวนลินี  บพิตรสุวรรณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.8 ทอง 5 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวธัญวรรณ  จันทร์พิทักษ์
 
1. นางวิภาดา  กะอาจ
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.5 ทอง 9 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงพิชยา  แช่มชื่น
2. เด็กหญิงฮันนาร์  แฮนเซ่น
3. เด็กชายเศรษฐ์ชณพงษ์  ฐิติวัสส์เรืองรุจ
 
1. นายสุนทร  อ่อนคำ
2. นางพัชร์ฤทัย  ลิมปิสวัสดิ์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81 ทอง 34 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวฐิติมา  กลอกกระโทก
2. นางสาวอรัญญา  คุตรสูตร
3. นางสาวเกศราพร  ฝ่อกระโทก
 
1. นายอานนท์  เตินขุนทด
2. นางสาวบุปผยา  สังฆมานนท์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ใบไม้
2. เด็กชายธนวัฒน์  เจิมกระโทก
 
1. นางณัฐฐินันท์  สังสูงเนิน
2. นางปิยะวรรณ  แก่นกระโทก
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 80.2 ทอง 46 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวรุจิรา  ใยไธสง
2. นางสาวสิริลักษณ์  เขียนค้างพลู
 
1. นายบุญกว้าง  ศรีสุทโธ
2. นางสุชาดา  ประจำ
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 85.2 ทอง 19 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงกัลยกร  ต้องกระโทก
2. เด็กหญิงพัฒน์นรี  เมืองกระโทก
3. เด็กหญิงศศิวดี  สร้อยทอง
 
1. นางรัตยา  กุลเกษ
2. นายโรจน์พงษ์  วิธีโรจน์
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 75.8 เงิน 45 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวคัทลียา  สาพิมาย
2. นางสาวชวัลนุช  โต้งกระโทก
3. นางสาวสุภาภรณ์  เจริญราช
 
1. นายฉัตรชัย  เพ็งพาส
2. นางวาสนา  กุนอก
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 36 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายชณชล  หมั่นคง
2. เด็กหญิงปวีณา  ทมกระโทก
3. เด็กหญิงพัชรชลิดา  วารินทร์
 
1. นางสาวอัญญาลักษณ์  ทินกระโทก
2. นางอรัญญา   อะทอยรัมย์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 77.2 เงิน 55 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 1. นางสาวจุฑาทิพย์  สิทธิเขต
2. นางสาวนุชรินทร์  ชัยฤทธิ์
3. นายพันธุ์ศักดิ์  คุ้ยมอญ
 
1. นายสุรพล  มงคลจิตร
2. นายนัทธี  สมทอง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 27 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายณรงค์กรณ์  เจริญราช
2. เด็กชายธนากร  ขันนางรรัมย์
 
1. นางวีรวรรณ  สกุลประเสริฐศรี
2. นางสาวพิสมัย  ศรีภูธร
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 38 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายจีรนันท์ชัย  ศรีทับ
2. นายอภิสิทธิ์  ทวยไธสง
 
1. นายฉัตรชัย  เพ็งพาส
2. นางวีรวรรณ  สกุลประเสริฐศรี
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงพรพนา  กิจทรงสิทธิ์
2. เด็กหญิงพิชชาพร  ดอกกระโทก
3. เด็กหญิงศิริภา  ถากกระโทก
 
1. นางสาวพรรณวรินทร์  วงษ์หอม
2. นางวินิตตา  ลันวงษ์สา
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77.2 เงิน 40 โรงเรียนหนองบุนนากพิทยาคม 1. นางสาววิลาสินี  โกนกระโทก
2. นายอนุกูล  ฝ่ายค้า
3. นางสาวอิษยา  กลมกลาง
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  โฆษวิฑิตกุล
2. นางสาววิภาดา  นังตะลา
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74.9 เงิน 22 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กชายภานุพงศ์  เฉื่อยไธสง
2. เด็กหญิงวรารัตน์  วิริยะเสมากุล
3. เด็กหญิงวิปัศยา  ปืนกระโทก
 
1. ดร.สมนึก  ฉู่กระโทก
2. นางจันทนา  วัชรคุปต์
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.2 ทอง 48 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวณััฐริกา  เข็มภาษิต
2. นายสุรชัย  พลไธสง
3. นางสาวอภิญญา  จงกลาง
 
1. นางศรีนวล  เช่นพิมาย
2. นายชาตรี  ศรีพาฮาด
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.6 ทอง 56 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  จันทร์ศิริสุข
2. เด็กหญิงสมนรินทร์  สนพะเนาว์
3. เด็กหญิงสิขรินทร์  เถื่อนหมื่นไวย
 
1. นางสาวมยุลี  นันดี
2. นางสายทิพย์  ทิพย์รักษ์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.6 ทอง 22 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  แตงกระโทก
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ทับทิมกลาง
3. เด็กหญิงออมทรัพย์  มุ่งทองหลาง
 
1. นางสาวหยาดพิรุณ  หนุนกระโทก
2. นางสาวเบญจมาศ  กรไธสง
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 69.8 ทองแดง 47 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวกฤติกา  ภูมลี
2. นางสาวณัฐริกา  กกกระโทก
 
1. นายไพรัตน์  เนียมประเสริฐ
2. นางยุพิน  เนียมประเสริฐ
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 33 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 1. เด็กชายปรีชา  อ่อนคำ
2. เด็กชายวิษณุ  เทากระโทก
 
1. นายนราศัย  ศิริพันธุ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 70 เงิน 29 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กชายพสธร  กรอกกระโทก
2. เด็กชายโรจน์ศักดิ์  ปลอดกระโทก
 
1. นายธวัฒชัย  กรกระโทก
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.6 ทอง 60 โรงเรียนเก้งเต็ก 1. เด็กหญิงปนัดดา  ลาธิ
2. เด็กหญิงมานิตา  สมนึก
3. เด็กหญิงละอองดาว  แต๊ะจอหอ
4. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ชัยกุล
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรีขุน
 
1. นายศุภณัฏฐ์  หงษ์วิจิตปรีชา
2. นายไพบูลย์  เต็มรัมย์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.4 ทอง 51 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นายกฤษณะ  สืบเสระ
2. นางสาวรัชนีกร  เลไธสง
3. นางสาวสุกัญญา  ชฎาแก้ว
4. นางสาวเกศมณี  สุมโพธิ์
5. นายไชยวัฒน์  ผินนอก
 
1. นายไพรินทร์  ประจำ
2. นางสาวปวรวรรณ  พลชุมแสง
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.6 เงิน 45 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กหญิงประภาสิริ  ปักอินทรีย์
2. เด็กหญิงปริยากร  อาจกลาง
3. เด็กหญิงพิชญาภัค  พูนศรี
4. เด็กหญิงรัตนากาญจน์  สุขมา
5. เด็กหญิงอังคณา  อาบทอง
 
1. นางสาวธารกมล  เกตุบรรลุ
2. นางสาวฐิตาภา  มาตรโคกสูง
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 42 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 1. นางสาวกัลย์สุดา  สำราญ
2. นางสาวธนพร  พืชทองหลาง
3. นายภานุวัฒน์  ภู่ทองหลาง
4. นางสาวอนุธิดา  นุงกระโทก
5. นายอัษฎาวุธ  ชานันโท
 
1. นางวิลาวัณย์  พิณพิมาย
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนริศรา  มนัสศิลา
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.2 ทอง 11 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวนฤมล  หุ้มไธสง
2. นายรณกฤต  ภู่จินดา
3. นางสาวสรินทิพย์  ศรีหามาตย์
4. นางสาวสุธิชา  ทวยมีฤทธิ์
5. นายอรรถชัย  เมินพิมาย
 
1. นายวินัย  เสนอจิตร
2. นางสาวธารกมล  เกตุบรรลุ
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง 39 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  ศรีวะสุทธิ์
 
1. นางเพ็ญจิตร์  พืชทองหลาง
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.2 ทอง 39 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวศิริพร  แก่ศรีโลหิต
 
1. นางสาวสุทธิดา  ใจจังหรีด
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.6 ทอง 58 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงกริษฐา  ทรงลำพึง
2. เด็กชายปรเมษฐ์  มีเพียร
 
1. นางโสภา  ลำพูน
2. นางสาวรำไพ  พกกลาง
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 63.68 ทองแดง 61 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. นายธวัชชัย  พานไธสง
2. นางสาวนฤมล  นามมนตรี
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  พูนศรี
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 88.75 ทอง 8 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวจอมขวัญ  จันทรขุน
2. นางสาวชลธิชา  ผึ่งผาย
3. นางสาวนิรัตน์ชา  ยะชะระ
4. นางสาวบุษยมาศ  ขอมีกลาง
5. นางสาวปนิดา  ลือเดช
6. นางสาววิลาวรรณ  เตรัมย์
7. นางสาวสาริกา  แจ้งจิตร
8. นางสาวอาชัญญา  ศรพระอิจทร์
9. นางสาวเสาวลักษณ์  บรรจงปรุ
10. นางสาวแพรวพรรณ  แฝงกระโทก
 
1. นางสาวสุกานดา  พรมวิจิตร
2. นางวิไลรัตน์  พงษ์ภาลี
3. นางสาวรำไพ  พกกลาง
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88.2 ทอง 11 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงจุฬารักษ์  ทุมนาหาด
2. นางสาวณัฐพร  ยิ้มน้อย
3. นางสาวธมลวรรณ  ที่รัก
4. นางสาวธัญญารัตน์  นัคเรศ
5. เด็กหญิงธัญวรัตม์  บรรดาศักดิ์
6. เด็กชายบูรพา  บังทองหลาง
7. นางสาวพัชริดา  กาติ๊บ
8. เด็กหญิงมาริษา  วรทองหลาง
9. เด็กหญิงวันนิดา  ทิศกระโทก
10. นางสาวศิริรักษณ์  ทรงงาม
11. นางสาวสวัลยา  ประจันเต
12. นางสาวสุวินันท์  ถนัดหมอ
13. นางสาวอรวรรณ  แพงไธสง
14. เด็กหญิงเรณุกา  การะเกษ
15. เด็กหญิงโสรยา  ธงไธสง
 
1. นางศจี  วิเศษ
2. นายกริษณุ  ลิ้มศิริอังกูร
3. นายสมศักดิ์  วิเศษ
4. นายจิตรกร  เด่นกลาง
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 63 ทองแดง 53 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายภานุวัฒน์  เทียบแก้ว
 
1. นายประยุทธ  ช่างเกวียน
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96.5 ทอง 5 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวมณธิดา  ชื่นนอก
 
1. นายนาวา  โขนกระโทก
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 55 โรงเรียนหินดาดวิทยา 1. เด็กหญิงวัทน์สิริ  เจริญลาภ
 
1. นางสาวบุษรัตน์  ศรีเกิด
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  เตรียมโพธิ์
 
1. นายธนากร  ศรีวโรทัย
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง 12 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายวิธวัฒน์  ชอบใหญ๋
 
1. นายประยุทธ  ช่างเกวียน
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน 28 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายจักกฤษณ์  เทียบตะขบ
 
1. นายประยุทธ  ช่างเกวียน
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 48 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายอมรชัย  นากระโทก
 
1. นายประยุทธ  ช่างเกวียน
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 40 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายปฏิมากร  แตงนวล
 
1. นางสาวนภาพร  หาคุ้มคลัง
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 52 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายรุ่งสุริยา  แสงจันทร์
2. เด็กชายวินัย  ท่อกระโทก
 
1. นายประยุทธ  ช่างเกวียน
2. นางสาวนภาพร  หาคุ้มคลัง
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 49 โรงเรียนหินดาดวิทยา 1. เด็กหญิงวนิดา  ญาตินิยม
 
1. นางสาวอรทัย  อุุปสาร
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 55 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. นายธนาคม  สมออ่อน
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ดวงมาลา
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 47 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. เด็กหญิงธินัทดา  หอยสังข์
2. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  ผดุงเวียง
3. เด็กหญิงพิมณพัช  ราชัย
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ดวงมาลา
2. นางปนารีย์  เทนอิสสระ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 79 เงิน 52 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวปลายฝัน  ศิริจันทร์ฉาย
2. นางสาวสินีนาฎ  ตากระโทก
3. นายเสถียร  เพราะกระโทก
 
1. นายนาวา  โขนกระโทก
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 88.25 ทอง 11 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 1. นางสาวน้ำทิพย์  นีกระโทก
 
1. นายสิทธิพร  ทุมสงคราม
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88.3 ทอง 11 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 1. เด็กหญิงทาริกา  โพธิ์ปานพะเนา
 
1. นายสิทธิพร  ทุมสงคราม
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 83 ทอง 19 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 1. นางสาวเกษศิรินทร์  อู่เสือพะเนา
 
1. นายสิทธิพร  ทุมสงคราม
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81 ทอง 37 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นายนที  พลทองมาก
2. นายปฏิภาณ  ศรีสุทโธ
3. นายปรเมษฐ์   มดแสง
4. นายพิศาลทัศน์  ไรกลาง
5. นางสาวโศรดา  เที่ยงขันธ์
 
1. นายวิธาราศิลป์  ดวงสุดา
2. นางวชิราภรณ์  สายแก้ว
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90.6 ทอง 19 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายกฤษณะ  โสรัยยะ
2. นายกสาต์  ปงสุวรรณ์
3. เด็กหญิงกิติยาภรณ์  บุ้งทอง
4. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ผิวลา
5. เด็กหญิงจิรนันท์  ขอสืบ
6. เด็กชายจีรพงศ์  แสนพล
7. เด็กหญิงฉัตรลัดดา  จันมา
8. เด็กหญิงชลภิชา  หงวนไธสง
9. นายชัชวาล  อ่องสันเที๊ยะ
10. นายณัฐกิตติ์  สายทองทิพย์
11. เด็กชายณัฐพล  แสงจันทร์
12. นายณัฐวุฒิ  เหมือนวาจา
13. นายธนกฤต  สุขุมามาศ
14. นายธนพล  สุกตุม
15. นายธนากร  ปิยะชาติ
16. นายธีรพันธ์  กาญจนเดโช
17. นางสาวนุสรา  โฮตา
18. เด็กหญิงน้ำส้ม  เพียรการ
19. เด็กหญิงปพัชญา  พรมมา
20. เด็กหญิงปริฉัตร  ในกระโทก
21. นางสาวปรียานันท์  ชะงายกลาง
22. นายปัทมากร  กองสีหา
23. เด็กชายพรพล  โสรัยยะ
24. เด็กหญิงพรพิมล  กอนไธสง
25. เด็กหญิงภควดี  วาปีสัง
26. นางสาวมณี  เสระ
27. นายมรรควัฒน์  สวาทโพธิ์กลาง
28. เด็กหญิงยุพาพร  ภูศรี
29. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  พึ่งจันดา
30. นางสาววรภรณ์  พิมพ์ใหม่
31. เด็กชายวราวุฒิ  สุรัสวดี
32. เด็กหญิงวิมลวรรณ  ใบสูงเนิน
33. นางสาวศิริพักตร์  กีดกลาง
34. นายสราวุธ  คำกอง
35. นางสาวสุรีพร  สาเกตุ
36. เด็กหญิงอนุตตรีย์  วิไธสง
37. เด็กหญิงอรปรียา  น้ำสา
38. เด็กหญิงอรุโณทัย  เถียนสูงเนิน
39. เด็กหญิงเกวลิน  จำเริญพูน
40. เด็กหญิงเกวลิน  นินแก้ว
 
1. นางสาวนภาพร  หาคุ้มคลัง
2. นายสุรัตน์  ประคำ
3. นายดนุชศาสตร์  ศรีพล
4. นายวรรณะ  ศาลางาม
5. นายประยุทธ์  ช่างเกวียน
6. นางสาวปรางคณา  ชำนิประโคน
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.9 เงิน 28 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  พรมพาน
 
1. นางปาริชาติ  ปร๋อกระโทก
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.2 เงิน 51 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  ดวงดี
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ดวงมาลา
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 28 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  เบอร์ขุนทด
 
1. นายดุริยศิลป์  วรรณา
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวรสรินทร์  สุวรรณจักร์
 
1. นายสุรัตน์  ประคำ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 46 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1. นายรัชฌานนท์  ปรียาสกุลวงศ์
 
1. นายชาติชาย  มะเริงสิทธิ์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.5 ทอง 29 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายชลิต  ทิทา
 
1. นายดนุชศาสตร์  ศรีพล
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  พึ่งจันดา
 
1. นายวรรณะ  ศาลางาม
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.6 ทอง 24 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวบุษยา  คล่องการ
 
1. นายดนุชศาสตร์  ศรีพล
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.2 ทอง 27 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 1. เด็กชายธรรมธร  คูหา
 
1. นายประกอบชัย  สวาสโพธิ์กลาง
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.8 เงิน 45 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  เหมือนวาจา
 
1. นายดนุชศาสตร์  ศรีพล
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 34 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 1. เด็กหญิงอรวีรณัฐ  รัตนะ
 
1. นางพจนีย์  สวยปาน
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 47 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 1. นางสาวศิริกานดา  เซ็นกลาง
 
1. นางวาสนา  จ่างโพธิ์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 59.33 เข้าร่วม 46 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายพิริยะชัย  พระภูมิจำนงค์
 
1. นายชาติชาย  มะเริงสิทธิ์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 52 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายณัฐกิตติ์  สายทองทิพย์
 
1. นายดนุชศาสตร์  ศรีพล
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 16 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แจงกลาง
 
1. นายสุรัตน์   ประคำ
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.8 ทอง 24 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีสำโรง
2. เด็กชายจิรพงศ์  สุขใจ
3. เด็กชายทิวากร  แป้นศรี
4. เด็กหญิงพรรณวษา  คำโพธิ์
5. เด็กชายพิชญากรณ์  นิลพิมาย
6. เด็กหญิงภาวิณี  มิ่มกระโทก
7. เด็กชายศุภวัฒน์  แกมกระโทก
8. เด็กหญิงสริตา  ชลาชัย
9. เด็กชายสิปปกร  กล่ำจะโป๊ะ
10. เด็กหญิงเนตรทิพย์  ไทยจังหรีด
 
1. นางศุจินันท์  ฉลาด
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง 17 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวจิรัชยา  ไม้เลิศ
2. นางสาวทิวานันท์  กักจตุรัส
3. นายธนโชติ  กองทรัพย์
4. นางสาวนรี  เงินโต
5. นางสาววริศรา  ทิตยารุจี
6. นางสาวศุทธินี  วรัทกฤต
7. นายศุภกิต  เนื้อนาค
8. นายศุภิชัย  ดึงกระโทก
9. นายสิทธิ์ธาน  โมด่านจาก
10. นายอภิวัฒน์  ยศกระโทก
 
1. นางภาวนา  มาลา
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 77.4 เงิน 50 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 1. นางสาวกัลยาณิน  ศรีสุขพะเนา
2. นางสาวจุดารัตน์  แทวกระโทก
3. นางสาวชลลดา  รักมิตร
4. นางสาวชุติกาญจน์  นิลมณี
5. นางสาวญาดา  รุ่งเรือง
6. นางสาวธัญสิริ  ดอกกระโทก
7. นางสาวธิดารัตน์  โสพะเนาว์
8. นางสาววาสินี  ถ่างกระโทก
9. นางสาวสุดารัตน์  รัตนะวิชัย
 
1. นางปรางค์ทิพย์  วัชระคุปต์
2. นางปาริชาติ  ปร๋อกระโทก
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78.4 เงิน 23 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงกรนันท์  อยู่ทะเล
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เนือกกระโทก
3. เด็กหญิงกัณฐิกา  ต่ายครบุรี
4. เด็กหญิงณัฏฐิกา  กกกระโทก
5. เด็กหญิงลลิตา  เชื้อจอหอ
6. เด็กหญิงวรรณวิภา  จันทร์ผักแว่น
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  นครราช
8. เด็กหญิงเนตรนรินทร์  ดอนจังหรีด
 
1. นางศุจินันท์  ฉลาด
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82 ทอง 38 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 1. เด็กชายฉัตรชัย  ทิพย์กระโทก
2. เด็กชายรัตติชัย  จัดงูเหลือม
3. เด็กชายวัฒนา  นนกระโทก
4. เด็กชายสิทธิชาติ  ฤทธิกูล
5. เด็กชายเมธาวัฒน์  นามชานนท์
 
1. นายศิริชัย  สุวรรณปักษ์
2. นางสาวจุไรรัตน์  สุขรุ่งเรือง
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ใยไธสง
2. นางสาวทัตติยา  กัณฑะษา
 
1. นายวิทยา  ดวงสุดา
2. นางวชิราภรณ์  สายแก้ว
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นายปัณณฑัต  เถกิงศรี
 
1. นางอรทัย  วงษ์แก้ว
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.4 ทอง 38 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายคณัสนันท์  พรรณา
 
1. นางสาวพรทิพย์   สุขเจริญ
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.4 ทอง 18 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวปวีณา  พินิจวรานนท์
 
1. นางสาวเมรี  เจินทำ
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 79.1 เงิน 27 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จินากูล
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองอ่อน
3. เด็กหญิงวศินี  ทิศกระโทก
4. เด็กหญิงศรินยา  สร้อยมาลัย
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  รัตนพงษ์พันธ์
 
1. นางจรัสศรี  ฐานิวัฒนานนท์
2. นางสาววิลิปดา  คำโส
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 72 เงิน 39 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  นิลประทีปปรีชา
2. นายจรณบูรณ์  ไทยเจริญทรัพย์
3. นางสาวจุไรวรรณ  ตวยกระโทก
4. นางสาวพรชิตา  ปิยะชาติ
5. นางสาวศศิกานต์  กลับกลาง
 
1. นางถิรดา  ชวนขุนทด
2. MissJessel  C.Vuilladores
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 72.65 เงิน 44 โรงเรียนเก้งเต็ก 1. เด็กหญิงสิรินทรา  ยุระปักษ์
 
1. MissFang  Wen
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 84.22 ทอง 29 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวนับทราย  ชัยโคตร
 
1. นางสาวนิภาพร  คุ้มกลาง
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 72.55 เงิน 55 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทาบุดดา
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ดวงเด่นฉาย
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  พิมพา
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  เขียรัมย์
5. เด็กหญิงพรทิพย์  ทรัพย์ชูกุล
6. เด็กหญิงพรรณทิดา  ขั้วกลาง
7. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศิลาจันทร์
8. เด็กหญิงอนัญญา  สายสุ้ย
 
1. นายมนตรี  ปนสันเทียะ
2. นายอำนาจ  ปัจจัยตา
3. นายไกสร  เรืองเวชภักดี
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 72.92 เงิน 32 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวกัญญารัตน์  หลายพัฒน์
2. นางสาวฐิติมา  กลิ่นวิชัย
3. นายธนายุทธ  ปักษา
4. นางสาวธิดารัตน์  พริ้งกระโทก
5. นางสาวมนทกานติ  พรมเกษา
6. นางสาวลลิตา  ทอนกระโทก
7. นางสาววิไลวรรณ  โคลนกระโทก
8. นางสาวศศิวรรณ  ยวงแก้ว
9. นายสหรัฐ  มากระโทก
10. นายสัญญา  สงกลาง
 
1. นางพัชร์ฤทัย  ลิมปิสวัสดิ์
2. นายชัยวัฒน์  พิมพ์บุญเสริม
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 36 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์ประภา  ลาคำศรี
2. เด็กหญิงชนิภรณ์  แสงสี
3. เด็กชายธนาเทพ  ศิริวัชรกุล
4. เด็กหญิงปณิตา  เถรกระโทก
5. เด็กหญิงวรรณศิลป์  จีนทองหลาง
 
1. นางสาวสรัญญา  ยางนอก
2. นางจรินทร์  ภิรมย์กิจ
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 25 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  กล้ากลาง
2. นางสาวจุฑามาศ  ถิ่นทองหลาง
3. นายชาตรี  ธนาภาพันธ์
4. นางสาวปิยธิดา  คงพล
5. นางสาวสุพรรณี  พูนเพิ่ม
 
1. นางจรินทร์  ภิรมย์กิจ
2. นางจำเรียง  โรจนภานุรัตน์
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงฐิติชญา  ชาติชนะ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ชุ่มกระโทก
3. เด็กชายภานุพงศ์  วังกอเพชร
 
1. นางสุจินดา  ชุดไธสง
2. นางสาวผกาวรรณ  สุวรรณภูมานนท์
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 74 เงิน 35 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  งามตรง
2. นางสาวปภัสรา  แสนคำ
3. นายภัทรพงษ์  ปักกะตา
 
1. นางประสพ  ธนะสูตร
2. นางรำไพ  วันไธสง
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.33 ทอง 53 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงณัชชา  ปัดเกษม
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ยันจังหรีด
3. เด็กหญิงอทิตยา  กระสินธุ์ศรี
 
1. ว่าที่ร้อยโทสมเกียรติ  สงฆ์สังวรณ์
2. นางสาววลัยลักษณ์  ดุริยศาสตร์
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 78 เงิน 51 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวรมิตา  ขิมกระโทก
2. นางสาววริษา  สุวรรณปักษ์
3. นางสาววินิจดา  ทองวงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยโทสมเกียรติ  สงฆ์สังวรณ์
2. นางสมคิด  พืชทองหลาง
 
90 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 1. นางสาวศิริพร  คำแตง
 
1. นางปาริชาติ  ปร๋อกระโทก
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายธนัตถ์เชษ  คำแปง
2. เด็กชายสืบตระกูล  คำจาด
 
1. นายสุรวุฒิ  ซอกรัมย์
2. นายเทอดศักดิ์  โพธิ์ขาว
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 47 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญชนก  ตาตะนัน
2. เด็กหญิงปภัสสร  ดาวไธสง
 
1. นายเฉลิมพงศ์  ผินงูเหลือม
2. นางอาภรรัตน์  สุคนธชาติ
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 60 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นายสวิตต์  พุทธิมากรณ์
2. นายอัษฎางค์  เพวงค์
 
1. นายเฉลิมพงศ์  ผินงูเหลือม
2. นางอาภรรัตน์  สุคนธชาติ
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. เด็กชายพชรพล  ศรีวิชา
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วงศ์เดช
 
1. นายพิชิต  ศิลาจันทึก
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70.6 เงิน 23 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. นางสาวศศิธร  เพิ่มคำ
2. นางสาวอรพิชญ์  โคตะมะ
 
1. นายพิชิต  ศิลาจันทึก
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 43 โรงเรียนเก้งเต็ก 1. เด็กชายธนพล  ราชพลแสน
2. เด็กชายรุ่งเลิศ  แซ่แต้
 
1. นางจุรีพร  แซงรัมย์
2. นางศิริพร  ลาสุเล
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง 11 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายชินกฤต  กอมันกลาง
2. เด็กชายณัฐ  สระทองหลาง
 
1. นายเทอดศักดิ์  โพธิ์ขาว
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายธีรยุทธ์  ชัยศิริ
2. เด็กชายศิริศักดิ์  แดงเด่นศรี
 
1. นายเทอดศักดิ์  โพธิ์ขาว
2. นายองค์อาจ  บำรุงสุข
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายวันเฉลิม  เพ็ชร์พล
2. นายสุรชาติ  แดงเด่นศรี
 
1. นายเทอดศักดิ์  โพธิ์ขาว
2. นายสุรวุฒิ  ซอกรัมย์
 
100 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 74.33 เงิน 42 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรณอร  เครือผือ
2. เด็กหญิงภารดี  แถวไธสง
3. เด็กหญิงศิริโสภา  จิรัมย์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  เงากระจ่าง
2. นางจิราวรรณ  ยอดสังวาลย์
 
101 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 25 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวกฤติกา  โลนไธสง
2. นางสาวพิมพ์สุภา  สุทธิ
3. นางสาวสุกัญญา  ล่องทอง
 
1. นายอัตธพล  กรองมะเริง
2. นางสาวศิริพร  วีระชัยรัตนา
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84.5 ทอง 10 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวกุลวดี  กุลศรี
2. นายวีระวุฒิ  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวธันยนันท์  ป่าสลุง
2. นายเทอดศักดิ์  โพธิ์ขาว
 
103 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 48 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กชายชาญชวิน  กังแฮ
2. เด็กชายอนุสรณ์  ศรีภักดี
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แจ่มประเสริฐ
 
1. นายอลงกรณ์  ยุวเดชกุล
2. นางกิรภา  ยุวเดชกุล
 
104 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 67.8 ทองแดง 23 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายธีรวัต  จอกกระโทก
2. นายภานุวัฒน์  จาบกระโทก
3. นายสหรัฐ  จามกระโทก
 
1. นายอลงกรณ์  ยุวเดชกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีรณชัย  เอ็นดู
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85.4 ทอง 27 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นายทนงเกียรติ  สุคนธรัตน์
2. นายศุภชัย  ประกอบกิ่ง
3. นายอภิวัฒน์  ศรีสังข์
 
1. นายประมวล  อ่อนละมุล
2. นายมนตรี  ปนสันเทียะ
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายจิรายุ  สวาทโพธิ์กลาง
2. นายภูษิต   ทนกระโทก
3. นายเกริกเกียรติ   รายพิมาย
 
1. นายประสิทธิ์  ภูมิทน
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 74 เงิน 37 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงธนัชพร  แพงลุนหล้า
2. เด็กชายประวิทย์  แสงกล้า
3. เด็กชายสุทธิพงศ์  นนทะดี
 
1. นางสาวศรัญญา  พะนุมรัมย์
2. นางทักษิณา  บรรดาศักดิ์
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง 23 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวปรารถนา  บุญโลย
2. นางสาวอรทัย  พ่อศรีชา
3. นางสาวอรพรรณ  วรรณสถิตย์
 
1. นางสาวศรัญญา  ยางนอก
2. นางอุทัย  วงณรา
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง 39 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กชายคมกฤช  คงกลาง
2. เด็กชายนพชัย  รักไร่
3. เด็กชายพลวิทย์  ศรีหาชารี
4. เด็กชายศรายุทธ  บุญคำ
5. เด็กชายสันติภาพ  นนเมืองแด
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญรอด
 
1. นางละเอียด  พงษ์ภักดี
2. นางจินห์จุฑา  พิมพา
3. นางญาณิศา  พลแดง
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83 ทอง 42 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวกานดา  ตีบไธสง
2. นางสาวจิราภรณ์  ผาสุขสม
3. นายจุลพัฒน์  ตาไธสง
4. นางสาวนพมาศ  เพิ่มไธสง
5. นางสาวพรรณิภา  ตุ่นไธสง
6. นางสาวสุชาวดี  พรมจันทร์
 
1. นางละเอียด  พงษ์ภักดี
2. นางจินห์จุฑา  พิมพา
3. นางญาณิศา  พลแดง
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.57 ทอง 55 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงนันทิชา  หนืดกระโทก
2. เด็กหญิงพรนัชชา  ชิดพลกรัง
3. เด็กหญิงสุธาศินี  ดวดกระโทก
 
1. นางสาวกฤติยาภรณ์  เขียนสุวรรณ
2. นางธิติมา  โพธิ์รัศมี
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.2 ทอง 36 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายตรีวิทย์  ทองสัมฤทธิ์
2. นายวีระพงษ์  ประเสริฐการ
3. นายโชคชัย  ปุงกระโทก
 
1. นางวิไลวรรณ  พิณพิมาย
2. นางสมนึก  ภัณฑะประทีป
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 39 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงจีวราพร  นิ้มกระโทก
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ขาวกระโทก
3. เด็กหญิงศิริประภา  นาคสด
 
1. นายสุทธิพงษ์  สุกใส
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง 39 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. นายปิยะพันธ์  มั่งคั่ง
2. นางสาวยุพา  กันบุตร
3. นางสาวสุกัญญา  รัตนวิชัย
 
1. นางกรณิศา  พลเยี่ยม
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82.16 ทอง 36 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. เด็กหญิงนุชจรี  เลาะกลาง
2. เด็กหญิงวรรณษา  กรอบมาศ
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  พิมพิมาย
 
1. นางสาวพัชณียา  หานะพันธ์
2. นางพิศมัย  บุญซำ
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80.57 ทอง 47 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 1. นางสาวนุชจิรา  นาคกระโทก
2. นางสาวสายธาร  เป้กระโทก
3. นางสาวสุนีย์   แก้วพิลา
 
1. นางชวนคิด  ทิศกระโทก
2. นางสุวรินทร์  ภูพิริยะวงศ์
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.4 ทอง 32 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงนนทลี  ทองเนินกุ่ม
2. เด็กหญิงมยุรฉัตร  วัชรประทีป
3. เด็กหญิงวิชุดา  สุรันนา
 
1. นางประทุมรัตน์  ไพรสันเทียะ
2. นางอุไรลักษณ์  เจริญทนัง
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 77.41 เงิน 47 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กชายสหรัฐ  เงินพลับพลา
2. เด็กหญิงสุกัญญา  นีกระโทก
3. เด็กหญิงสุณดา  หวดสันเทียะ
 
1. นางประทุมรัตน์  ไพรสันเทียะ
2. นางอุไรลักษณ์  เจริญทนัง
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80.75 ทอง 21 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 1. นายกันตพงศ์  แจ้งไธสง
2. นายธรรมนูญ  ปลั่งกลาง
3. นายสิทธิโชค  ยอดทองหลาง
 
1. นางสาวมัณฑนา  เข็มสว่าง
2. นางปราณี  หงษ์ทอง
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82 ทอง 46 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  นามกระโทก
2. เด็กหญิงปภาวดี   ภู่คำศักดิ์
3. เด็กหญิงอริสา  เหล่านอก
 
1. นางรัตนา  ศรีจันทึก
2. นายประสิทธิ์  ภูมิทน
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83 ทอง 22 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวธัญชนก  สุดศรี
2. นางสาวปสุตา  เณรสีนาค
3. นายเจษฎา  โซภีผ่อง
 
1. นางสุรีย์  จิวะวิโรจน์
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กชายทวีศักดิ์  เพ็ชร์กระโทก
 
1. นางสาวณัฐพร  เจียกกระโทก