สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 73 เงิน 26 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม 1. เด็กชายกรกมล  ทองหุ้ม
 
1. นางสาวอรกัญญา  จอดพิมาย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 50 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 1. นางสาวเกษมณี  เงกสูงเนิน
 
1. นางสาวจุรีพร  ขอยันกลาง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 56 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงสุกิจตา  ผาพิมาย
 
1. นางปิยะธิดา  อาจิณกิจ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80.3 ทอง 27 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา 1. นางสาวปัทมาภรณ์  สุวัยยน
 
1. นางพรรธนี  บูรณ์เจริญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัฐธรรมนูญ  หมื่นศรีพรม
 
1. นางสาวจุรีพร  ขอยันกลาง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. นายอมรวุฒิ  จันต๊ะมูล
 
1. นางสาวจารุณี  แถวนาคำ
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.35 ทอง 46 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. เด็กหญิงปลายฝน  เพิ่มพูน
2. เด็กหญิงปิ่นลัดดา  คงประศุกร
3. เด็กหญิงพิมพ์พัณณดา  เพียซ้าย
 
1. นางสาวศศิธร  นีรนารถเบญจ
2. นางสาวสุภัสรา  ประดุจชน
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 40 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวทิวาพร  ปุราทะกา
2. นางสาววิจิตรา  เม้ยขันหมาก
3. นางสาวสุดารัตน์  คัมภิรานนท์
 
1. นางสาวชลปรีติ  ว่องวิทยา
2. นางสัญญาลักษณ์  ลี้เจริญรักษา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 71 เงิน 59 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงชนากานต์  อุ่นศิริ
2. เด็กหญิงผกากรอง  น้ำค้าง
 
1. นายเสริมศักดิ์  ปรายกระโทก
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 84 ทอง 10 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวพิชชานันท์  แซ่โง้ว
2. นางสาววนิศรา   บุญเพลิง
 
1. นายศักดิ์ดา  พระอารักษ์
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 80.6 ทอง 44 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กชายชินกฤต  วรวัฒนานุกูล
2. เด็กหญิงณัฐนรี  สุขขาว
3. เด็กหญิงยุวธิดา  อ่อนนุ้ย
 
1. นายธนวิชญ์  ขาวสว่าง
2. นางพัทยา  ตาลสันเทียะ
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 83.6 ทอง 10 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงนงนุช  เศรษศรี
2. เด็กหญิงนตวรรณ  ไชยโย
3. เด็กหญิงอชิรญา  ธรรมจารี
 
1. นางสาวณัฐกมล  ธรรมพิทักษ์
2. นางสาววรินยุพา  เวียงสันเทียะ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากช่อง 1. นายบุญญวิชญ์  ไช่
2. นางสาวปาริชาติ  อาจิณกิจ
3. นายภูริณัฐ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวกัญชญาณิศร์   วิบูลย์ธนังกุล
2. นางฐิตินาฏยา  ศิริมาลัยรักษ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 43.6 เข้าร่วม 48 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  บุญนำ
2. เด็กหญิงสุภาพร  จรงูเหลือม
 
1. นายนิรันดร์  ทองภักดี
2. นางสาวเสาวดี  โชติจันทึก
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง 10 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวกมลวรรณ  ลาภบุญอุดม
2. นายวรรณฉัตร  ไตแก้ว
 
1. นายสมศักดิ์  บุญช่วยสุวรรณ
2. นางจุฑารัตน์  ดลพิมาย
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 21 โรงเรียนปากช่อง 1. นายธีรดนย์  คณินการัณยภาส
2. นายวรรธนัย  บุญช่วยสุวรรณ
3. นายหริภัสร์  ศรีสมบัติ
 
1. นางปริชาติ  บุญช่วยสุวรรณ
2. นางจุฑามาศ  ชูสกุล
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 46 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ธรรมพิทักษ์
2. เด็กหญิงสุธิณี  เรืองรัมย์
3. เด็กหญิงเจสิตา  มุุ่งโตกลาง
 
1. นายสมเกียรติ  แก้ววิเวก
2. นางภาวิตา  พรมสีดา
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน 48 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 1. นางสาวปรัศณีย์ญา  ดำบัว
2. นางสาวมุธิตา  ธรรมจริยา
3. นางสาวลลิดา  อุชชิน
 
1. นางสาวชนิดาพร  พานิคม
2. นางสาวสดใส  เตียนพลกรัง
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กชายภานุวัฒน์  นากสกุลรัตน์
2. เด็กชายภูผา  ใจบำรุง
3. เด็กชายวรรณลภย์  คิดกิ่ง
 
1. นางปารินทร์  มัฆวิมาลย์
2. นางขนิฏฐา  เถาว์ทิพย์
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.4 ทอง 27 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวชญานิศ  สายสงวน
2. นางสาวปณิธี  มณีจันทึก
3. นายศิริวัฒน์  หล่ำจันทึก
 
1. นายสมเกียรติ  แก้ววิเวก
2. นางมาริสา  เจนพรมราช
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.6 ทอง 54 โรงเรียนปากช่อง ๒ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ภู่ขาว
2. เด็กชายธีรเดช  สมพันเพียง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ขาวยั่งยืน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธันยรัศมิ์  ลองจำนงค์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.2 ทอง 56 โรงเรียนปากช่อง ๒ 1. นายบุญรอด  อุดมชัย
2. นางสาวสุวภัทร  ศรีแก้ว
3. นางสาวอรริยา  ทองโสดา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธันยรัศมิ์  ลองจำนงค์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68.2 ทองแดง 54 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาววรรณสิริ  สิงห์ขาม
2. นางสาวเจนิตา  งานสันเทียะ
 
1. นายบุญโย  มัดทะปะนัง
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 23 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. เด็กชายธีระ  งาผักแว่น
2. เด็กชายเกริกพล  หิรัญอร
 
1. นายจิรวัฒน์  สีปากดี
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 73 เงิน 26 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์  พันธุ์ชา
2. เด็กชายเมธี  ศรีบุรินทร์
 
1. นายจิรวัฒน์  สีปากดี
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.2 ทอง 47 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงนาราวรินทร์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงปวีนัส  มนทะการ
3. เด็กหญิงพิชญา  ศรีพาณิชย์
4. เด็กหญิงอภัสสรา  สนแสง
5. เด็กหญิงอลิษรา  เริงเกียรติ
 
1. นางภัทรภร  ดำรงรัตน์กุล
2. นางศักดิ์สิณี  เกตุถิน
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 29 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวกณิกนันท์  แก้วเกิด
2. นางสาวนวลอนงค์  ช้างน้อย
3. นางสาวปิยะมินทรา  ดีสมพุด
4. นางสาวหทัยรัตน์  มาตยะขันธ์
5. นางสาวเนธิชา  พันธ์พิทักษ์
 
1. นางสาวสุพรรศา  สีโสดา
2. นายสุริยา  ราชพล
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.8 เงิน 36 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แสนวงศ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปิ่นแก้ว
3. เด็กหญิงณิชารีย์  อินทระ
4. เด็กหญิงปัทมวรรณ  กาฬสินธ์
5. เด็กหญิงเปรมฤทัย  ศรีสุวรรณ์
 
1. นางปิยนาถ  วัฒนสาครศิริ
2. นายกฤต  รชตการย์กุล
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 55 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวจารุวรรณ  หวังหลีกกลาง
2. นางสาวมรกต  คงห้วยรอบ
3. นางสาววรรณพร  ฉิมพุดซา
4. นางสาววรรณภา  ยินดียุทธ
5. นางสาวสุพัตรา  ชมเชย
 
1. นายกฤต  รชตการย์กุล
2. นางปิยนาถ  วัฒนสาครศิริ
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 70 เงิน 38 โรงเรียนปากช่อง ๒ 1. เด็กหญิงกมลชนก  จินกลาง
2. เด็กหญิงพราวภิรมย์  มีสี
3. เด็กหญิงรุ่งตระการ  บุญปุ๋ย
4. เด็กหญิงสาลี่  สุขทน
5. เด็กหญิงสุชาดา  ป้องนพ
 
1. นายสุลักษณ์  เนตรวงศ์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 71.8 เงิน 58 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวจุฑามาศ  พูนจันทึก
2. นางสาวชญานิษฐ์  วิจิตรโคกกรวด
3. นายพีรณัฐ  รัตนกาฬ
4. นายฤทธิกร  สีนนสุข
5. นางสาวศศิธร  ไขวิเชียร
 
1. นางสรัญญา  นาคาเริงฤทธิ์
2. นางอรทัย  สุวะพัฒน์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81.2 ทอง 20 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวกุลวรีย์  เขียวสมอ
2. นายจิราโรจน์  นันทเขตต์
3. นายชยธร  ธาราทรัพย์
4. นายณัฐพล  พวกเซียงซา
5. นางสาวณิชกานต์  สำราญจิตร์
6. นายธีธัช  เมฆสงค์
7. นางสาวนฤมล  ถีสูงเนิน
8. นายพงศธร  หงษ์คำดี
9. นางสาวพนิตพร  จะเรียมพันธ์
10. นายมารุต  อินทระ
11. นายรัฐศาสตร์  ฟรอมไธสงค์
12. นางสาวศศิวิภา  รงค์พันธ์
13. นางสาวศิริญาภรณ์  แสงวิเวก
14. นางสาวสาริณี  ขอจงกลาง
15. นางสาวสิริพร  กองแก้ว
16. นายสุพศิน  เทียนสว่างกุล
17. นางสาวสุภัสสร  สีหาวงศ์
18. นางสาวหทัยรัตน์  วรรณพนม
19. นายอนุรักษ์  อ้ายจันทึก
20. นายอิทธิพล  สายงาม
 
1. นายฐาปกรณ์  รามเกียรติศักดิ์
2. นายสิทธิพร  ตั้งยอดชมญาณ
3. นายเสริมศักดิ์  ปรายกระโทก
4. นางพจนา  ปลอดสมบูรณ์
5. นางสาวสุพิน  ใจเย็น
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 81 ทอง 21 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวกนกพร  ณ อุบล
2. นางสาวกรณิศา  หาญกล้า
3. เด็กหญิงจิราพรรษ์  เพียซ้าย
4. นายชานนท์  ประจันศรี
5. นายณัฐพล  พรธงไชย
6. นายทศพล  งามจันอัด
7. นางสาวปาณิสรา  ยะสูงเนิน
8. นางสาวพัชรินทร์  พิศนอก
9. นายรัฐนันท์  จำปาวัลย์
10. นางสาวรัตนาภรณ์  ดีจันทึก
11. นางสาวรัตนาวดี  สระด้วง
12. นางสาววิมล  สิทธิประภา
13. นายศิวะกรณ์  ตาจันทึก
14. นางสาวศุภาพิชญ์  คราวจันทึก
15. นางสาวศุภาวรรณ  นาคาเริงฤทธิ์
16. นายสหรักษ์  จันทร์รักษ์
17. นายสุทธิพันธ์  บุญแจ้ง
18. นางสาวสุริวิภา  กุณาศล
19. นางสาวอารีรัตน์  สิงหวรรณุรัตน์
20. นางสาวเกษิณี  ประทุมชาติ
 
1. นางเกตนิกา  อมร
2. นางอรทัย  สุวะพัฒน์
3. นางสาวภาระวี  จิตรไธสง
4. นางสุพรรศา  สีโสดา
5. นายสุริยา  ราชพล
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.2 ทอง 45 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กชายเจษฎา  เทียนสื่อเจริญ
 
1. นางปิยนาถ  วัฒนสาครศิริ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 9 โรงเรียนปากช่อง 1. นายสุริยะ  อำนวยโยธิน
 
1. นางอุษา  วิเชียรณรัตน์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.4 ทอง 59 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กชายธนากร  นามณรงค์
2. เด็กหญิงหัทยา  ชาวสำราญ
 
1. นางสาววิจิตรา  ราชบัวขาว
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75.98 เงิน 38 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 1. นางสาวธิดา  แซ่หลี
2. นายอนุชา  ยานะพันธ์
 
1. นางสาวสดใส  เตียนพลกรัง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 84.75 ทอง 23 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวกมลรส  แสวงสุข
2. นางสาวกานติมา  ภูมิวิลัย
3. นางสาวผุสรัตน์  บูรณะกร
4. นางสาวพิมพาภรณ์  นัยน์กานต์
5. นางสาวพิมพ์ใจ  งอกโพธิ์
6. นางสาวศศิธร  คุณพระ
7. นางสาวสาวิตรี  ประสพทอง
8. นางสาวสุประภาดา  ใจเอื้อ
9. นางสาวเจนจิรา  บุญประเสริฐ
10. นางสาวเมธาวี  รุ่งเรือง
 
1. นางประทุม  เดื่อไธสง
2. นางพิมวดี  ม่วงแก้ว
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82.6 ทอง 39 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวกนิษฐา  ช่างปรุง
2. นางสาวกฤตยา  อุทันรัตน์
3. นางสาวกาญจนา  ทรัพย์สะอาด
4. นางสาวกาญจนา  ศรีจันทร์
5. นางสาวจุฑามาศ  โฉสูงเนิน
6. นางสาวชนัญชิดา  กฤตเมธ์ธี
7. นายธรรมรัตน์  ราชจันทึก
8. นางสาวนัทชา  วิลัยศรี
9. นางสาวปัทมาวดี  ชูใจ
10. นางสาวปุณยาพร  บัณฑิตสาธิสรรค์
11. นางสาวพรนิภา  เดชจิตต์
12. นางสาวศิริลักษณ์  บุญจันทร์
13. นายอนันต์  เดชจิตต์
14. นางสาวอนุชรา  หาสุก
15. นายอรรถชัย  ประสพโชค
 
1. นางสาววาสนา  สุทธิโส
2. นางจินตนา  ผายพิมาย
3. นางศิริมิตร  ศิลาน้ำเงิน
4. นางสาวกนกกร  มินทร์จันทึก
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 50 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กชายนครราชสีมา  นพคุณ
 
1. นายสนิท  มณีรัตน์
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94.5 ทอง 9 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวณัฐริกา  จันทร์กำจร
 
1. นายสนิท  มณีรัตน์
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 29 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงจิดาพร  สอนอาจ
 
1. นายสนิท  มณีรัตน์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนปากช่อง 1. นายภัทร  ทัศนะนาคะจิตต์
 
1. นายสมพงษ์  สิงแก้ว
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 48 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงจณิตา  พุทธิวัย
 
1. นายพรชัย  ปรางค์ชัยเวศน์
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 64 ทองแดง 45 โรงเรียนสูงเนิน 1. นางสาวปัทมา  เจาจารึก
 
1. นางสาวอนุสรา  อักษรเสือ
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 45 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กชายจีรพัฒน์  ศรีจันทร์
 
1. นายพรชัย  ปรางค์ชัยเวศน์
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 41 โรงเรียนปากช่อง 1. นายณัฐพล  แสนพร
 
1. นายสนิท  มณีรัตน์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนสูงเนิน 1. เด็กหญิงกุลพันธ์รัตน์  สินประเสริฐ
2. เด็กหญิงธณพรหมพร  พันธุรักษ์
 
1. นางสาวอนุสรา  อักษรเสือ
2. นางศุกร์กัญญา  โพธิ์กำเนิด
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 55 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงสุวิมล  ภูทองเงิน
 
1. นายพรชัย  ปรางค์ชัยเวศน์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 50 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 1. นายทศพล  ภักดีสกุลชัยเจริญ
 
1. นายพิหาร  ยิ้มจอหอ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 47 โรงเรียนประสารวิทยา 1. เด็กชายภาคภูมิ  นวมขุนทด
2. เด็กชายภาคิน  ขุยชนทึก
3. เด็กชายศุภกร  น้อยประชา
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  ศุภหัตถี
2. นายชาญวิทย์  เจริญทศลักษณ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 79 เงิน 52 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 1. นางสาววาสนา  สาโรจน์
2. นางสาวสุนิตา  สุพาที
3. นายเอกรินทร์  สุขสำราญ
 
1. นายพิหาร  ยิ้มจอหอ
2. นางรสสุคนธ์  จันทน์หอม
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 71.75 เงิน 23 โรงเรียนเรืองศรีวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชัยยะ
 
1. นางสาวสมพร  นาคา
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 86.33 ทอง 12 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวกนกวรรณ  อุดมลาภ
2. นางสาวกมลชนก  หงวนสูงเนิน
3. นายจิรายุ  ธนประศาสน์
4. เด็กหญิงณิชากานต์  เสริฐสูงเนิน
5. นางสาวดวงจรัส  ภู่นอก
6. นางสาวทิฆัมพร  หัดขุนทด
7. นางสาวปัทมา  เจริญสุข
8. นางสาวปิยะมินทรา  ดีสมพุด
9. นายพนา  มากสูงเนิน
10. นายพัฒนพงษ์  วัฒนาการ
11. นายรัฐนนท์  จำปาวัลย์
12. นางสาวรัตนาภรณ์  ภู่จันทึก
13. นางสาวศิรินทร์รักษ์  โหจันทึก
14. นางสาวศิริลักษณ์  ทุมไมล์
15. เด็กหญิงโสภา  โชติจันทึก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิทยา  ประมายะยัง
2. นายเฉลิมโชค  เลิศจันทึก
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 84.5 ทอง 11 โรงเรียนสูงเนิน 1. เด็กชายคมสันต์  แพงทรัพย์
2. เด็กชายจิรายุส  งวดสูงเนิน
3. นายชัญญา  กัดสูงเนิน
4. เด็กชายทศพล  หวัดสูงเนิน
5. เด็กชายธีรภัทร  แพรสูงเนิน
6. เด็กชายนพดล  ก้อนสูงเนิน
7. เด็กชายพศวีร์  แช่มสูงเนิน
8. เด็กชายภราดร  บริบูรณ์
9. เด็กหญิงรุ่งนภา  เชาวัลล์
10. เด็กชายศิวกร  แกประโคน
11. เด็กชายศุภวิชญ์  ศรสูงเนิน
12. เด็กชายเมธาธร  ไชยผง
 
1. นายณัฐดนัย  เงาเกาะ
2. นายนาวี  ศิริทหาร
3. นายศิริศักดิ์  นันทกุล
4. นายต่อศักดิ์  โลสูงเนิน
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง 11 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กชายกชนน  ปุณฑริกกุล
2. เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วบุสดี
3. เด็กชายพสธร   ไชยกาล
4. เด็กชายวันทรงชัย  ศรีจันทร์
5. เด็กชายศักมงคล  แสงแดง
6. เด็กชายเจนณรงค์  ดนตรีรส
 
1. นายสุพจน์  ศรีจันทร์
2. นายวิวรรธ์  เสารยะวิเศษณ์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84 ทอง 18 โรงเรียนปากช่อง 1. นายชัยวัฒน์  เกษรคุ้ม
2. นายชาติชาย  ถ้ำกลาง
3. นายณันทพล  ไวฉลาด
4. เด็กชายพัฒภูมิ  ธิติวรพันธ์
5. เด็กชายศุภชัย  ร่วมสุข
6. นายอาชาไนย  ธรรมนิยาย
 
1. นายสุพจน์  ศรีจันทร์
2. นายไสว  ดลพิมาย
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงกชกร  ปลั่งกลาง
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  แสงบุตร
3. เด็กชายกฤษณพงษ์  หน่วยจันทึก
4. เด็กหญิงกุลสตรี  วงษ์แก้ว
5. เด็กหญิงขนิษฐา  ช่างปรุง
6. นางสาวจุฑาทิพย์  ชอบสูงเนิน
7. นางสาวจุฑามาศ  ชอบสูงเนิน
8. เด็กหญิงณัฐกานต์  วัฒนะ
9. นางสาวณัฐติยา  พุกการะเวก
10. นางสาวณัฐริกา  เผือดจันทึก
11. นางสาวณิชารีย์  ธัญสม
12. เด็กชายถิรพงศ์  เหมจันทึก
13. นายธรรมนูญ  พันธ์พิทักษ์
14. เด็กหญิงธัญญาพร  ทองกลาง
15. นายนาวิน  สิริมา
16. เด็กหญิงบุญญานุช  ทองสะอาด
17. นางสาวปนัทดา  ผัวะสูงเนิน
18. เด็กหญิงปภาวรินท์  บุนนาค
19. นางสาวพรพรรณ  ตูพานิช
20. เด็กหญิงภัคมัย  แจ้งบางใหญ่
21. เด็กหญิงภัทราพร  โจกกลาง
22. นายภาวิน  ปฎิโก
23. นายยุทธนา  เปียจันทึก
24. นายยุทธนา  ทำมา
25. เด็กชายรัฐศาสตร์  หล้าจันทึก
26. นางสาวรัตนาภรณ์  ดีจันทึก
27. เด็กชายราเชนร์  ปาทาน
28. นายวสันต์  เจือจันทึก
29. เด็กชายวัรพล  พรมพล
30. เด็กชายวีระชาติ  เจนหนองแวง
31. เด็กหญิงศรินยา  มองพิมาย
32. นายอรรถพล  แก้ววิเศษ
33. เด็กหญิงเจนนี่ เดือนแก้ว  แซ่อือ
34. นางสาวเสาวนีย์  คำสุวรรณ
35. นางสาวแพรวพรรณราย  สารฤทธิ์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เขลาขุนทด
2. นายชโลธร  เทพสันทัด
3. นางเกตนิกา  อมร
4. นางโชติมา  วิลาศ
5. นางสาวสินีนาถ  แสงเดือน
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91 ทอง 16 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 1. นางสาวกวินทรา  พรมสุวรรณ
2. นางสาวกาญจนาวดี  บุญเคล้า
3. นางสาวกุสุมา  กุลไธสง
4. เด็กหญิงขนิษฐา  จันทร์ศิริ
5. นางสาวขนิษฐา  ไชยแสง
6. เด็กหญิงจรรยา  วงศ์สีดา
7. นายจักรกริช  อินสุข
8. นายชัยชนะ  พาสนิท
9. นายณรงค์ศักดิ์  ถินกลาง
10. เด็กหญิงณัฐชา  ประดิษฐ์ผล
11. นางสาวณัฐชา  ปิ่นพิมาย
12. นายณัฐวี  โพธิปัญญา
13. นายธีรกานต์  จุ้ยเจริญ
14. เด็กชายธีรศักดิ์  เขียนโคกกรวด
15. เด็กหญิงนริศรา  ศรีสุพรม
16. นายนิติพงษ์  ดอนเตาเหล็ก
17. นายประกอบ  พุทธวงษ์
18. เด็กหญิงปิยะดา  จงใจกลาง
19. เด็กหญิงพภัทรสร  เอี่ยมศรี
20. เด็กชายภราดา  ศุภรัตนโยธิน
21. นายภานุพงศ์  พิรักษา
22. เด็กหญิงภิราพรรณ์  กระโจม
23. นายมณฑน  ร่วมสกุล
24. นายรณกฤต  นิรานนท์
25. เด็กหญิงละอองดาว  มินตุโสม
26. นางสาววันวิสา  กันหา
27. นางสาววันวิสาข์  พุ่มเพ็ชร
28. นายวีรภัทร  สง่าสูงเนิน
29. นายวุฒินันท์  นาดี
30. เด็กหญิงศิริภรณ์  พงษ์พานิช
31. นายศุภชัย  เหมราช
32. นายศุภโชค  โนนโพธิ์
33. นางสาวสิริญากร  มูลพิมาย
34. นางสาวสิรินภา  ดอกดวน
35. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศิริพงศ์รุ่งเรือง
36. เด็กหญิงสุทธิดา  เฉียบแหลม
37. นางสาวสุรีรัตน์  ทองดีนอก
38. นางสาวหทัยภัทร  กำจัด
39. เด็กหญิงอังคณา  วิเรืองยอด
40. เด็กหญิงอารียา  ศรีมุงคุณ
 
1. นายชำนาญ  วิจิตร
2. นายธวัชชัย  ศิริการ
3. นางสาวสดใส  เตียนพลกรัง
4. นางสาวอังคณา  ปะเมโท
5. นางประมวล  บัวทอง
6. นายฤทธิชัย  ช้างหัวหน้า
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.4 เงิน 43 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กชายนพภานุ  ชอบสูงเนิน
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เขลาขุนทด
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.1 ทอง 23 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นายนพวิชญ์  พงษ์บุญวัฒน์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เขลาขุนทด
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงกชกร  ปลั่งกลาง
 
1. นางโชติมา  วิลาศ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.5 ทอง 59 โรงเรียนปากช่อง ๒ 1. นางสาวณัชชา  สิงหนพ
 
1. นางสาวรักระพี  พานเมือง
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.5 ทอง 35 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 1. เด็กชายพงษ์นัชที  สวัสดีแดง
 
1. นางรสสุคนธ์  จันทน์หอม
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.5 ทอง 11 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 1. นายศราวุธ  เคนจันทึก
 
1. นางรสสุคนธ์  จันทน์หอม
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.6 ทอง 18 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงรสริน  ดุนกลาง
 
1. นางสาวสินีนาถ  แสงเดือน
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวณัฐติยา  พุกการะเวก
 
1. นางสาวสินีนาถ  แสงเดือน
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กชายกฤษฎากรณ์  ยอดเมือง
 
1. นายสุพจน์  ศรีจันทร์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.2 ทอง 9 โรงเรียนปากช่อง 1. นายฉัตรชนก  เหงาพันธ์
 
1. นายสุพจน์  ศรีจันทร์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.3 ทอง 21 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงรสริน  ดุนกลาง
 
1. นางเกตนิกา  อมร
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน 49 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. นางสาวพัชรา  โคตรโนนกอก
 
1. นายอนัน  กรองทอง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 67.66 ทองแดง 29 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 1. เด็กชายประพัฒน์  ฉ่ำสันเทียะ
 
1. นางรสสุคนธ์  จันทน์หอม
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 71.25 เงิน 42 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. นายตะวันวงศ์  พรพรม
 
1. นางสาวอารยา  ชนสูงเนิน
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 22 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พรมพันธ์ใจ
 
1. นางเกตนิกา  อมร
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 56 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 1. นางสาวอรรถยา  อรรถสงวน
 
1. นายธวัชชัย  ศิริการ
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.2 ทอง 49 โรงเรียนเรืองศรีวิทยา 1. เด็กชายจิราวัฒน์  สุดสงวน
2. เด็กชายชัยสิทธิ์  บุญศรีภิรัตน์
3. เด็กหญิงธารารัตน์  คนขำ
4. เด็กหญิงธิยดา  รัศมีชัยศิลป์
5. เด็กหญิงธิยดา  รัศมีชัยศิลป์
6. เด็กหญิงธิยดา  รัศมีชัยศิลป์
7. เด็กชายราชัณย์  พละโสม
8. เด็กหญิงอริสรา  พุกกะณะสุต
9. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  พูลประภัสร
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  มะสิงห์
 
1. นางสาวบุปผชาต  รัตนคำ
2. นายอนุสรณ์  เกี่ยวสันเทียะ
3. นายทรงพล  ศรีวังไพร
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.6 ทอง 30 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงกชพรรณ  กระแจะเจิม
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  กาวิละ
3. เด็กหญิงมนภร  ลีจันทึก
4. เด็กหญิงสุนิสา  หนุ่มเพ็ชร
5. เด็กหญิงอภัสสรา  สนแสบ
6. เด็กหญิงไพลิน  พิพัฒน์พุฒิไพศาล
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สพฤกษ์
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.8 ทอง 7 โรงเรียนสูงเนิน 1. นางสาวจิราพัชร  วงศ์บรรเทา
2. นางสาวธิติสุดา  เกลี้ยงโคกสูง
3. นางสาวผกามาศ  สอนสัตย์
4. นางสาวพรณิภา  แยบสูงเนิน
5. นางสาวสิรินาฏ  ทุนสูงเนิน
6. นางสาวอภิญญา  แยบสูงเนิน
 
1. นางศุกร์กัญญา  โพธิ์กำเนิด
2. นางสาวอนุสรา  อักษรเสือ
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 33 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงนภัสสร  เพียซ้าย
2. เด็กหญิงนิภา  เพียซ้าย
3. เด็กหญิงผกากมล  นานอก
4. เด็กหญิงรพีพรรณ  จำปาวัลย์
5. เด็กหญิงศศิธร  ผลาผล
6. เด็กหญิงสุชาดา  ยาจันทึก
7. เด็กหญิงเหมวดี  หมอนอิง
 
1. นางสาวสินีนาถ  แสงเดือน
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 79.8 เงิน 43 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. นางสาวกมลพรรณ  โสพัฒน์
2. นางสาวฐิตาภรณ์  สมบูรณ์
3. นางสาวนรีรัตน์  ป้อนกระโทก
4. นางสาวพรกนก  ขอเงินกลาง
5. นางสาวพรพิมล  ชิดโคกสูง
6. นางสาวภัทรียา  จุลลัง
7. นางสาวภาวิณี  คร้อมสูงเนิน
8. นางสาวสุกานดา  นาคปราสาท
 
1. นางสาวสุธารดี  จันทพรม
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.6 ทอง 6 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงกุลปรียา  หริรักษ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  นาคหมื่นไวย์
3. เด็กหญิงพัชรา  เชือนรัมย์
4. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  จงกลกลาง
5. เด็กหญิงภูวนันท์  ข้องนอก
6. เด็กหญิงมธุริน  การสูงเนิน
7. เด็กหญิงรัญญาพร  พิลารักษ์
8. เด็กหญิงวรรณนิศา  มั่นใจดี
9. เด็กหญิงวีรดา  นันทเขตต์
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  อำมาตย์
11. เด็กหญิงสุรัฏษวรินค์  อินทศร
12. เด็กหญิงอารียา  ศรีจันทร์
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
2. นางสาวแสงจันทร์  ศรีษะเดช
3. นางสาวบัณฑิตา  เปรียบนาน
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82.29 ทอง 9 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวกันต์ฤทัย   กล้าหาร
2. นางสาวกานต์สินี  ผลาผล
3. นายจตุรพล  ขานจันทึก
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ  เฟื่องจันทึก
5. นางสาวชนัญญา  ช่างหล่อ
6. นางสาวชมพูนุท  หวลจันทึก
7. นางสาวชลดา  โสจันทึก
8. นางสาวณัฐชา   แคล้วสูงเนิน
9. นายณิชกานต์  บัวธรรม
10. นางสาวสุภาวณี  การบรรจง
11. นายสุรศักดิ์  สุขพงษ์
12. นางสาวเจนจิรา  ห่อดี
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
2. นางสาวแสงจันทร์  ศรีษะเดช
3. นางสาวบัณฑิตา  เปรียบนาน
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81 ทอง 46 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา 1. เด็กชายชินวัฒน์  ประจวบกลาง
2. เด็กชายนันทพงศ์  ดวนจันทึก
3. เด็กหญิงพรชิตา  ป่าไม้ทอง
4. นายเกียรติศักดิ์  แสนธิ
5. เด็กชายเทพพิทักษ์  เฝือสูงเนิน
 
1. นายสิทธิศักดิ์  บูรณ์เจริญ
2. นายศราวุฒน์  สกนธวัฒน์
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88.03 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กชายจักรี  เผือดจันทึก
2. เด็กหญิงสุกัญญา  แซ่ลิ้ม
 
1. นายธีระชัย  หงษ์ทอง
2. นางปรางค์ทอง  หงษ์ทอง
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 63.8 ทองแดง 48 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวหทัยกาญจน์  แก้ววิเศษ
 
1. นางสาวเด่นดวง  บัวทองหลาง
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.6 เงิน 44 โรงเรียนสูงเนิน 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ทับสูงเนิน
 
1. นางปรึกษา  ณีสูงเนิน
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.2 ทอง 14 โรงเรียนสูงเนิน 1. นางสาวฐิติวรรณ์  ยอดสวัสดิ์
 
1. นางสาลินี  บวรรัตนพัฒน์
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง 17 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงดาลิกา  อีเวท คาร์ดิโน
 
1. นางชวนชม  หงษ์ทอง
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวเครียล่า  เคนเนดี้
 
1. นางวิไลวรรณ  สารเดช
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 71.9 เงิน 56 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงณัฐนารี  ภมรฉ่ำ
2. เด็กหญิงณััฐภัทร  ชุ่มพิพัฒน์
3. เด็กหญิงปัณณิกา  ศรีชมภู
4. เด็กหญิงวิลาสินี  เดิมน้อย
5. เด็กหญิงศุภกัญญา  โตทอง
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  บุตรพรม
2. นางสาวกัลยา  สรใชญาติ
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 71 เงิน 42 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวกมลวรรณ  วนกลาง
2. นายกฤษฏิ์  วณิชวิชากรกิจ
3. นางสาวชาลิสา  เกิดศิลป์
4. นายสราวุธ  วงษ์สง่า
5. นางสาวสิรินทร์  อาญาเมือง
 
1. นางสาวรมิดา  อ่อนน้อม
2. Mr.Glenn  Benny
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 76.99 เงิน 30 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ฉาบพิมาย
 
1. นางสาวสุภนิตย์  ลีนาค
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 78.26 เงิน 44 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวพลอยพรรณ  ตาแสง
 
1. นางสาวสุภนิตย์  ลีนาค
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 19 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. เด็กชายภคพงษ์  ประกอบผล
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ชั้นชาติ
 
1. Mr.Dave  Yanso Agcaoili
2. นางสุนันท์  ภูษาทอง
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 48 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นายณัฐนันท์  ศรีสง่า
2. นางสาววิมลักษณ์  ภูมิสูงเนิน
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  ทองเภ้า
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 60 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กชายชัยมงคล  ครูสอนดี
2. เด็กชายสาธิต  เพิ่มสุขเอม
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ถางโพธิ์
 
1. นางตรีชฎา  เร่งพัฒนพิบูล
2. นางวาริน  ตะกรุดดง
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 56 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวสิริยากร  ดุดจันทึก
2. นางสาวสุจิตรา  ท่ามพุดซา
3. นางสาวอุไรวรรณ  ศรีทรัพย์
 
1. นางตรีชฎา  เร่งพัฒนพิบูล
2. นางวาริน  ตะกรุดดง
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง 47 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ล.พัฒนพงศ์
2. เด็กหญิงขวัญชนก  ทำดี
3. เด็กหญิงชีวานันท์  แดงจันทึก
 
1. นางภาวศุทธิ์  วัฒนา
2. นางวิภาพร   โพธิ์แก้ว
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 71.8 เงิน 59 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวบูชิตา  ชมบุญ
2. นางสาวปภัสสร  ขอมีกลาง
3. นางสาวรัชดาภรณ์  วิทยวราวัฒน์
 
1. นางตรีชฎา  เร่งพัฒนพิบูล
2. นางวาริน  ตะกรุดดง
 
100 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนปากช่อง 1. นายชาติชาย   ถ้ำกลาง
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
101 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 84.75 ทอง 44 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กชายศุภชัย   ร่วมสุข
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
102 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กชายวุฒิชัย   วาดโคกสูง
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
103 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กชายณัฐกานต์   แสดง
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
104 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 84.4 ทอง 45 โรงเรียนปากช่อง 1. นายจตุรพล   ขานจันทึก
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ   เฟื่องจันทึก
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  นาคหมื่นไวย์
4. เด็กชายจิรายุ  เฟื่องจันทึก
5. นายฉัตรชนก  เหง่าพันธ์
6. นางสาวชลดา  โสจันทึก
7. นายชัชวาลย์   ไกรทอง
8. นายชาติชาย   ถ้ำกลาง
9. เด็กชายชินกฤต   พิมพ์สวัสดิ์
10. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ชุติคงวัชรโรจน์
11. เด็กชายณัฐกานต์  แสดง
12. นายณิชกานต์   บัวธรรม
13. นายธนัชชา  เรือนคำจันทร์
14. เด็กหญิงปรีญารัตน์   คงพัฒนานนท์
15. เด็กหญิงพัชรา  เชือนรัมย์
16. เด็กชายภานุพงศ์  รัตนสิงห์
17. เด็กหญิงภูวนันท์  ข้องนอก
18. เด็กหญิงมธุริน  การสูงเนิน
19. เด็กหญิงวรรณนิศา  มั่นใจดี
20. เด็กหญิงวีรดา  นันทเขตต์
21. เด็กชายวุฒิชัย  วาดโคกสูง
22. เด็กชายศุภชัย  ร่วมสุข
23. เด็กหญิงสิมิรัน   เอี่ยมวิไล
24. เด็กหญิงสุดารัตน์  อำมาตย์
25. นางสาวสุภาวณี   การบรรจง
26. นายสุรศักดิ์  สุขพงษ์
27. เด็กหญิงสุรัฏษวรินค์  อินทศร
28. เด็กหญิงอารียา  ศรีจันทร์
29. นางสาวเจนจิรา  ห่อดี
30. นายเถกิงศักดิ์   ทิพย์ชาติ
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
2. นายปัญญา   กิจเจริญปัญญา
3. นางสาวแสงจันทร์  ศรีษะเดช
4. นางสาวบัณฑิตา  เปรียบนาน
5. นางแวว  บำรุงนา
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. นายภูริต  คุณาพรธรรม
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  ศาสตร์สมัย
 
1. นายยุทธศักดิ์  ชุมศรี
2. นายอิสระภูมิ  กิจการพิสุทธิ์
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78.25 เงิน 35 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นายณัฐชนน  ศรีวรมย์
2. นายภัคพล  ศิริพจน์
 
1. นางสาวรัชณา  เฉลิมมณีชัยกุล
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 54.4 เข้าร่วม 53 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวปณิสรา  เริงสูงเนิน
2. นายอาเล็กซ์แซนดอร์  จุฑาวรรณ์ธนะ
 
1. นายวชิระชัย  ชาวสันเทียะ
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 43 โรงเรียนวังรางพิทยาคม 1. เด็กหญิงระพีพรรณ   เถยสูงเนิน
2. เด็กชายสหรัฐ  คุ้มขันธ์
 
1. นางอารีรัตน์   อังกระโทก
2. นายชลพรรษ  จงเลิศวัฒนชัย
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80.5 ทอง 30 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 1. เด็กชายปิยพนธ์  พุ่มหมื่นไวย์
2. เด็กหญิงมุฑิตา  ขอบกระโทก
 
1. นายชัยยุทธ  ปัตชาลี
2. นางสาววิลาวัลย์  ขุนทอง
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 77 เงิน 23 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 1. นายณัฐพล  ภาษิต
2. นายศิวกร  ผจญ
 
1. นายชัยยุทธ  ปัตชาลี
2. นางสาววิลาวัลย์  ขุนทอง
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 73 เงิน 43 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 1. นายวิศรุต  โสภาวรรณ
2. นายเสริมสุข  มะปราง
 
1. นายชัยยุทธ  ปัตชาลี
2. นางสาววิลาวัลย์  ขุนทอง
 
112 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 32 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวศิริพร  สุดสายตา
2. นางสาวอารีรัตน์  ผลาผล
3. นางสาวเพ็ญนภา  ส่งศรี
 
1. นายสุรินทร์  สหิบุญ
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75.75 เงิน 41 โรงเรียนปากช่อง 1. นายทรรศนกฤน์   แก้ววิเชียร
2. นายภคพงษ์  เจนแพทย์
 
1. นายไพศาล  แก่งนอก
 
114 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 40 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กชายดนัสวิน  ชินนอก
2. เด็กชายธนกร  เดชสูงเนิน
3. เด็กชายพศิน  จั้นอรัญ
 
1. นายสมเกียรติ  แก้ววิเวก
 
115 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวณัฐกานต์  สร้อยสระคู
2. นางสาวศศิพิมพ์  ฟักเผือก
3. นางสาวศุภาพรรณ  หมั่นกระโทก
 
1. นายสมเกียรติ  แก้ววิเวก
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.6 ทอง 14 โรงเรียนสูงเนิน 1. เด็กหญิงฐานิดา  กึมรัมย์
2. เด็กหญิงรวงข้าว  ภูมิสูงเนิน
3. เด็กหญิงเกศกนก  ใจบุญ
 
1. นางสันสนีย์  หนูประสิทธิ์
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง 25 โรงเรียนสูงเนิน 1. เด็กหญิงจันทิมา  คำด้วง
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ฉ่ำสูงเนิน
3. เด็กหญิงภูษนิสา  เขียนโคกกรวด
 
1. นางสันสนีย์  หนูประสิทธิ์
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคลองไผ่วิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา   ขันธะ
2. เด็กหญิงจณิสตา  บรรเทิงใจ
3. เด็กหญิงนิสภินทร์  เพล็งงาม
4. เด็กหญิงสุุพัตรา  ศรีชิน
5. เด็กหญิงหงษ์ฟ้า  สิทธิ์หาญ
6. เด็กหญิงแพรวนภา  นากกระโทก
 
1. นางเธียรทิวา  อโปกุล
2. นางชลธิชา  พิมพ์จุฬา
3. นายกิตติศักดฺิ์  ปิ่นแก้ว
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนคลองไผ่วิทยา 1. นางสาวกาญจนา  วงตรีพรม
2. นางสาวบุญฑริก  การโพธิ์
3. นางสาวพัชลิดา  แซ่ตัน
4. นายอดิศักดิ์  แดงเตาปูน
5. นางสาวอมรรัตน์  เพียซ้าย
6. นางสาวแพรพลอย  นากกระโทก
 
1. นายกิตติศักดฺิ์  ปิ่นแก้ว
2. นางเธียรทิวา  อโปกุล
3. นางชลธิชา  พิมพ์จุฬา
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 39 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กชายกรวิชญ์   ภมรพล
2. เด็กชายธนบัตร  เครื่องกลาง
3. เด็กชายธนโชติ  ชาญชำนิ
 
1. นายวุฒิเกียรติ  มงคลพรรุจี
2. นายพัฒนพงศ์  พาระพันธ์
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง 39 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นายธีรศักดิ์  เจตรัมย์
2. นายภูมินทร์  ทิพย์สงค์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  วรรณรักษาศักดิ์
 
1. นายพัฒนพงศ์  พาระพันธ์
2. นายวุฒิเกียรติ  มงคลพรรุจี
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง 50 โรงเรียนวังรางพิทยาคม 1. นางสาวทิพธัณญา   กายตะคุ
2. นางสาวพีรยา  ปานมน
3. นางสาววนิดา  บุญปรุง
 
1. นายพีรพัฒน์  พยัคฆพันธ์
2. นายอรุณศรี  เอ็นดู
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.17 ทอง 46 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นายณรงค์ฤทธิ์  ศรีโคกกรวด
2. นางสาวสมใจ  ดงเย็น
3. นางสาวอมรรัตน์  เกมกลาง
 
1. นางสุธัญญา  สิทธิกูลเกียรติ
2. นายวุฒิเกียรติ  มงคลพรรุจี
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 78.16 เงิน 37 โรงเรียนสูงเนิน 1. เด็กหญิงฉัตรมณี  กอเซ็ม
2. เด็กหญิงศิริพร  ไกยะฝ่าย
3. เด็กหญิงอินธิราภรณ์  ตะสูงเนิน
 
1. นางสันสนีย์  หนูประสิทธิ์
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 83.75 ทอง 8 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. นางสาวทิพานัน  พยัคฆ์ศรี
2. นายศราวุธ  บุญปลอด
3. นายสุริยา  เทียมจันทึก
 
1. นางธารินี  อยู่มาก
2. นายปัญญา  เทียบสูงเนิน
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83 ทอง 34 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภา  ญาติรักษ์
2. เด็กหญิงนิรชา  คงทวี
3. เด็กหญิงรัตติกาล  พานสูงเนิน
 
1. นางธารินี  อยู่มาก
2. นางจันทร์จิรา  วงศ์สมศรี
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83 ทอง 22 โรงเรียนปากช่อง ๒ 1. นางสาวชนินาถ  กาหาวงษ์
2. นางสาววิภาดา  เกือบรัมย์
3. นางสาวอุไรวรรณ  เฟื่องจันทึก
 
1. นางสาวสุกัญญา  สัตนาโค
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเนิน 1. เด็กหญิงอภิสรา  พิสุทธิ์ทิวัฒน์
 
1. นางสาวอนุสรา  อักษรเสือ