สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 6]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 58 โรงเรียนบัวลาย 1. เด็กหญิงวริศรา   ประสิทธิ์สุวรรณ
 
1. นางเตือนใจ  วรรณปะโค
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74.4 เงิน 43 โรงเรียนบัวลาย 1. เด็กหญิงพรทิพย์  แสนสะดี
 
1. นางสุทธินีย์  ปองตี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75 เงิน 54 โรงเรียนเทพาลัย 1. นางสาวเพ็ญพิชชา  ครองเพ็ชร์
 
1. นางสาวสิริกร  บุตรราช
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.4 ทอง 48 โรงเรียนสีดาวิทยา 1. เด็กหญิงเจนจิรา  จัดนอก
 
1. นางสาวสุภาพร  เตชะลือ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.8 ทอง 5 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวศิริรัตน์   เลี่ยวไพโรจน์
 
1. นางสาวศุภลักษณ์   เดือนกลาง
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง 48 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกัลย์สุดา   มินาคำ
2. นายคุณากร  กล้าหาญ
3. นางสาวศิริโสภา   หล่มศักดิ์
 
1. นางศิริพร   ถวิลผล
2. นายไพวัลย์   กิจกุลนำชัย
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83 ทอง 21 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นางสาวจิราพร  ละครพล
2. นางสาวรัชฎาพร  อัครโคตร
3. นางสาววรรณภา  หอมแพงไว้
 
1. นายครรชิต  ไลยนอก
2. นายสมพร  กล้าหาญ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 89 ทอง 15 โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ชิณวงษ์
2. เด็กหญิงรุ่งนิดา  รอดวินิจ
 
1. นางนรา  ราษฎร์บุตรศรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 81 ทอง 31 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นายชัยวัฒน์  สุขสอน
2. นางสาววิภาลักษณ์  รันสันเทียะ
 
1. นางศศิธร  มาตทะวงษ์
2. นางสาวสุนีย์  แนวดี
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนเมืองคง 1. นายจักรินทร์   เดชโนนสังข์
 
1. นายอาทิตย์   มาสวนจิต
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 81.4 ทอง 42 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงณัฐินีย์   คิดรอบ
2. เด็กหญิงมิรันตี  ตะวันเลิศสกุล
3. เด็กหญิงสุภกัญญา   สวามิชัย
 
1. นางสาวสุรัตน์ดา   ขันรักษา
2. นางสาวจันทร์จิรา   โยแก้ว
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 47.6 เข้าร่วม 42 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกมลชนก   ยิ้มสบาย
2. นายพชรพล   พงษ์ศิริจันทร์
 
1. นางเบญจวรรณ   ยศกลาง
2. นางสาวสุภาวดี   แก้วระหัน
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 38 โรงเรียนเมืองคง 1. นายจุฑาวัต   ไพราม
2. นางสาววนาลี   ปะระราช
 
1. นางเบญจวรรณ   ยศกลาง
2. นายสดใส   ศรีกุตา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 21 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์พาดา  ดาวกลาง
 
1. นางสีนวน  สุมงคล
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 32 โรงเรียนเทพาลัย 1. เด็กหญิงประนิตดา  ฐานนียกุล
2. เด็กหญิงพรนิภา  ต่อมพุดซา
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  ส่วยหม่วย
 
1. นายกรวิชญ์  ขอบทอง
2. นายวิทวัส  วาทีรชตะ
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.2 ทอง 18 โรงเรียนเทพาลัย 1. นายกิตติศักดิ์  พันทะกัน
2. นางสาวนิสรา  ทิศรักษ์
3. นางสาวแพรวพรรณ  คะเรียงรัมย์
 
1. นายกรวิชญ์  ขอบทอง
2. นางสาวณัฐวดี  นราพล
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายจักรรินทร์   การภา
2. เด็กชายปฏิพัฒน์   คลองกลาง
3. เด็กชายพิชญ์ประชา   คงประทีป
 
1. นางสาวศิราพร   ชื่นกลาง
2. นางสมสมร   อภิญญาพงศ์
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88.4 ทอง 12 โรงเรียนเมืองคง 1. นายณฐกร   รวมครบุรี
2. นางสาวอัยลดา   ถมพลกลัง
3. นางสาวเบญจภา   พั่วกลาง
 
1. นายวันชัย   คชเรนทร์
2. นางสาวกฤษณา   คล่องแคล่ว
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง 21 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงจณิสตา   รัตนวิชัย
2. เด็กหญิงนภารัตน์   รัตนวิชัย
3. เด็กหญิงอรพิมล   ทวิวิญ
 
1. นางสมหวัง   วงษ์ชนะสิทธ์
2. นางสาวกาญจณา   ขอฟุ้งกลาง
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.4 ทอง 20 โรงเรียนบึงพะไล 1. นายณรงค์ฤทธิ์  กองดิน
2. นายปฏิพล  วรรณปะเก
3. นายวัชระ  กล่องเนียม
 
1. นางกชพร  ชนะพาล
2. นางบัวรันต์  ผาเดิม
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 36 โรงเรียนวัดประชานิมิตร 1. นายณัฐพงษ์  ชำนาญ
2. นายภานุวัตร  ธรรมสุนา
 
1. นายอภิชาติ  ชลเทพ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนเมืองคง 1. นายพิชิตพงษ์   ลองสันเทียะ
2. นายไกรสร   กางนอก
 
1. นายคณิศร  ท้าวนอก
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 40 โรงเรียนบึงพะไล 1. เด็กชายสมพร  เลิกนอก
2. เด็กชายสุรศักดิ์  แสงสุข
 
1. นายรักชัย  มโนเอื้อ
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 32 โรงเรียนบึงพะไล 1. เด็กหญิงจันทิรา   ไหลหลั่ง
2. เด็กหญิงปิยะภรณ์   ปะวะภา
3. เด็กหญิงพิมพ์นภา   สุราทิพย์
4. เด็กหญิงวริศรา   สายน้ำ
5. เด็กหญิงศิริรัตน์   เหล็กค้าน
 
1. นายไพรวัลย์  กุลบุตรบุญเพ็ง
2. นางสาวนารถลัดดา  คิดการ
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.8 ทอง 23 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นางสาวกานดา  ตาวัน
2. นางสาวประภัสสร  ศรีบุญเรือง
3. นางสาวรัชฎาพร  ช่วยนา
4. นางสาววชิราภรณ์  ซอนดอก
5. นางสาวเบญจวรรณ  โบราณมูล
 
1. นายอนุ  บินนอก
2. นายบุญยง  แพนไธสง
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 44 โรงเรียนบึงพะไล 1. เด็กชายจิรวัฒน์   บทนอก
2. เด็กหญิงนภาพร   นิ่มนวล
3. เด็กชายนิมิต   ศรีสมเกียรติ
4. เด็กหญิงปภาดา   ขอวางกลาง
5. เด็กหญิงรัชฎากร   เลิกนอก
 
1. นางวิไลพร  ทองดี
2. นางสาวสิริกัลยา  หว้าน้ำคำ
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.4 ทอง 34 โรงเรียนบึงพะไล 1. นายกฤษฎา   เลิกนอก
2. นางสาวคำพร  ใสเหลื่อม
3. นายณัฐพงษ์  ลครพล
4. นางสาวทับทิม  กั้วนามน
5. นางสาวอินทิรา   แฝกกลาง
 
1. นายอัษฎางค์   ทองดี
2. นางวิไลพร  ทองดี
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 77.4 เงิน 44 โรงเรียนเทพาลัย 1. นายนันทวัฒน์  พัฒนะ
2. นางสาวปัณฑิตตา  นอกตาจั่น
3. นางสาวพรรณวิไล  กองคำ
4. นายอภิชาติ  สนตาเถร
5. นางสาวเสาวลักษณ์  หาญคำ
 
1. นายอนุสรณ์  เตียศิริ
2. นายกรวิชญ์  ขอบทอง
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 84 ทอง 10 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกรกาญจน์   ศรีพนม
2. นายกฤาณากร  คงทรัพย์ศักดิ์
3. นางสาวกาญจนา  เหลาเทพ
4. นายคาซึอาคิ   นิชิมูระ
5. นางสาวจันทร์ธนิกา   ธรรมวิภาคโยธิน
6. นางสาวจิตติมา  จันทะกล
7. นายณัฐภัทร   ไกรอ่ำ
8. นางสาวณิชนันท์    ระวังชาติ
9. นางสาวธิดาพร   ลาลด
10. นางสาวนิรมล  หวังเย็นกลาง
11. นายผดุงพงศ์   ดีสวน
12. นายภคพงษ์   ประถมพงษ์
13. นายภาคภูมิ   โภคสวัสดิ์
14. นางสาวลัดดาวัลย์  นิชาญกลาง
15. นายวุฒิไกร   ศิริปรุ
16. นางสาวสกุลรัตน์   ภักดีแก้ว
17. นางสาวสุภาภรณ์  ทาคำ
18. นายอนุกูล   เหลื่อมสีจันทร์
19. นายเขตตะวัน  หวังจองกลาง
20. นางสาวเชษฐ์สุดา   เกษนอก
 
1. นายจตุพล   เจริญนอก
2. นายสุชาติ   หวังก่อกลาง
3. นายพิชิต   บุ้งกระโทก
4. นายมานะ   เมยขุนทด
5. นางสาวทศรัตน์   บุญตา
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 73 เงิน 27 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกวินณา  บุญวิจิตร
2. นายกิตติกร   พรสวัสดิ์
3. นายจตุรพร    สมีแจ้ง
4. นายจิรายุ   ปานนอก
5. นายจิรเมช   สีทน
6. นายชุติเทพ  สารปา
7. นายญาณกร   สงนอก
8. นายณัฐวุฒิ  ดาศรี
9. นางสาวดลญา  สมนึก
10. นางสาวธีรศักดิ์  ชัชวาลย์วงศ์
11. นางสาวประกายแก้ว   สุขนาแซง
12. นายพลากรณ์   ยิ่งนอก
13. นางสาวพัชนิภา   ถ้ำพุดซา
14. นางสาวพีรภัทร์  ลาภสมบูรณ์ยิ่ง
15. นายมานะพล  อนันต์
16. นายยิ่งศักดิ์   จันดากุล
17. นายวรวุฒิ  ศรีนอก
18. นายสมบัติ   จุลเศรษฐี
19. นายสหรัฐ   สามนคร
20. นางสาวสุพัตรา    จิตตสาตรา
 
1. นายอภิชิต   มีสวรรค์
2. นางสาววีณา  วัดกลาง
3. นายพิชิต   บุ้งกระโทก
4. นายมานะ   เมยขุนทด
5. นายธนัท   บุตรศรีภูมิ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.8 ทอง 11 โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นางสาวสุภาพร  สามนคร
 
1. นางเพ็ญโพยม  ทำดี
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นางสาววรัญญา  นรชาญ
 
1. นายวีระพล  เรือกิจ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.6 ทอง 25 โรงเรียนเมืองคง 1. นายกฤษตกานต์  พุทธชาติ
2. นางสาวศศิธร  ภัคดีแก้ว
 
1. นางพัชรี   หิรัญเรือง
2. นางสาวนฤมล  คลังอุดม
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 78.65 เงิน 24 โรงเรียนเมืองคง 1. นายทศพร  เสวาภพ
2. นางสาววัชรี  เบียดขุนทด
 
1. นางพัชรี   หิรัญเรือง
2. นายอภิชิต   มีสวรรค์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85.75 ทอง 16 โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  กล้าหาญ
2. นางสาวณัฐิดา  ช่างบุ
3. นางสาวทัดดาว  วงษ์วิจิตร
4. นางสาวพรพิมล  สมมะเริง
5. นางสาวภัทราพรรณ  ยะปะตัง
6. นางสาวยุพวรรณ  ไชยณรินทร์
7. นางสาวศันสนีย์  แสงวันดี
8. นางสาวสุธาสิณี  คำมีหอม
9. นางสาวอรัญญา  คุณศึกษา
10. นางสาวไฉไล  ศุภเมืองแสน
 
1. นายเดชา  สว่างศรี
2. นายสินสมุทร  พลขันธ์
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85.4 ทอง 25 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกัญญาณัฐ   คงมงคล
2. นางสาวธิติยา   คงภู่
3. นางสาวปนัดดา  สายวงค์ปัญญา
4. นางสาวปภัสวรรณ   ขอพลกลาง
5. นางสาวพิไลลักษณ์  พิรักษา
6. นางสาวภาวิณี  จิตรผล
7. นางสาวราตรี   มะอุเต็น
8. นางสาวรุธิรา   จิตผล
9. นางสาววิภาวรรณ   เดชเรืองศรี
10. นางสาวศศิประภา   กล้าหาญ
11. นางสาวศุภัชชา   พ่วงรอด
12. นางสาวสุพรรณิการ์  ผังรักษ์
13. นางสาวอารยา   ทองอ่อน
14. นางสาวเนตรดาว  ภักดี
15. นางสาวแก้วกาญจน์  ปานนอก
 
1. นางฉวีวรรณ   เกียรติชัยพัฒน
2. นางสุดารักษ์   ทัพภูเดช
3. นายอนุกูล   ปกสุข
4. นายจิรยุทธ  เกียรติชัยพัฒน
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 35 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงนภาพรรณ  จันทะกล
2. เด็กหญิงภัทรธิดา   บัวสำราญ
 
1. นายสาธิต   ราชการกลาง
2. นายสรายุทธ   วงศ์พัฒนชัย
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 30 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายอนุชิต   รัตนวิชัย
 
1. นายทวียศ   วิทโยปกรณ์
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง 16 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวจุฑาทิพย์   หาญสงคราม
 
1. นายวีระยุทธ   มุ่งเขื่องกลาง
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนเมืองคง 1. นายวีระศักดิ์   อ่อนนอก
 
1. นายทวียศ   วิทโยปกรณ์
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน 11 โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นายสุนทร  สุขทรัพย์ศรี
 
1. นายอุเทน  มุ่งยนต์กลาง
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 57 โรงเรียนวัดประชานิมิตร 1. เด็กหญิงยสินทรา  มีเทียน
 
1. นายสมพร  กาญจน์เเก้ว
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 48 โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นางสาวธารตะวัน  อัคภาร
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ชาญนอก
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 50 โรงเรียนเมืองคง 1. นายอภิวัฒน์   อาชุมไชย
 
1. นายวีระยุทธ  มุ่งเขื่องกลาง
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 30 โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  บุญช่วย
 
1. นายอุเทน  มุ่งยนต์กลาง
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญากาญจน์  อัครโคตร
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุตรเรือง
 
1. นายณัฐพล  ปิ่นสุวรรณ
2. นางสุภาวดี  หันตุลา
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดประชานิมิตร 1. เด็กหญิงพัชรียา  ละครพล
 
1. นายสมพร  กาญจน์เเก้ว
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 24 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวธนพร  วอนอก
 
1. นายณัฎฐกิจจา  อัครภาคินพงศ์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 47 โรงเรียนสีดาวิทยา 1. เด็กชายจีรภัทร์  วาดไธสง
2. นายธนาวุฒิ  กรวยสวัสดิ์
3. เด็กชายนครินทร์  นาเมืองรักษ์
 
1. นายอุเทน  มุ่งยนต์กลาง
2. นางสาวศิริรัตน์  ชาญนอก
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดประชานิมิตร 1. นางสาวน้ำทิพย์  การงาน
2. นางสาวสุพรรษา  เทนเกาะ
3. นางสาวอังคณา  ลือเทพ
 
1. นายสมพร  กาญจน์เเก้ว
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85.25 ทอง 9 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงธันยพร   จานเหนือ
 
1. นางมณีกานต์  วาวแวว
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 81.7 ทอง 24 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงปาลิตา   เตียงกูล
 
1. นางมณีกานต์  วาวแวว
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายนัฐวุฒิ   บุญทา
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 84.5 ทอง 10 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวบุหงา  จงเด่นกลาง
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 87.3 ทอง 9 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงกวินทิพย์   คงคา
2. เด็กหญิงชลธร   ภูธร
3. เด็กหญิงชีวาพร   เพ็ชร์มา
4. เด็กหญิงณัฐชยา   ใยดวง
5. เด็กหญิงดวงสมร   จันทร์สง่า
6. เด็กหญิงธันยพร   จานเหนือ
7. เด็กหญิงปริยฉัตร   คิดรอบ
8. เด็กหญิงปาลิตา   เตียงกูล
 
1. นายทวียศ   วิทโยปกรณ์
2. นางมณีกานต์    วาวแวว
3. นายณกุล  เนาว์ช้าง
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 87.33 ทอง 10 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกวินทิพย์   คงคา
2. เด็กหญิงชลธร   ภูธร
3. เด็กหญิงชีวาพร   เพ็ชร์มา
4. นางสาวดวงสมร   จันทร์สง่า
5. เด็กหญิงธันยพร   จานเหนือ
6. เด็กชายนัฐวุฒิ   บุญทา
7. เด็กชายบรรลุ   จันทร์สา
8. เด็กหญิงปริยฉัตร   คิดรอบ
9. เด็กหญิงปาลิตา   เตียงกูล
10. เด็กหญิงพรทัศน์  ชื่นนอก
11. นางสาววรางคณา   จินดาไพศาล
12. นายวีระพงษ์   พิรักษา
13. เด็กหญิงศศินา   ชาวสวน
14. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุขกัณท์
15. เด็กหญิงสุภาวดี   โคตรศรี
 
1. นายทวียศ   วิทโยปกรณ์
2. นางมณีกานต์   วาวแวว
3. นางภัทร์กุล  กุลจิตติพัทธ์
4. นายณกุล   เนาว์ช้าง
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.4 ทอง 21 โรงเรียนเมืองคง 1. นายปฏิภาน   หวังคละกลาง
2. นางสาวปาลิดา   เสนนอก
3. เด็กชายพันธการณ์   ไชยมาตร์
4. เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  พงศ์สุวรรณ
5. นายอดิศร   เทพมง
6. เด็กชายอนุชา   ทองดีนอก
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
2. นายพิษณุย์   ดาทอง
3. นายทวียศ   วิทโยปกรณ์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองคง 1. นายกิตติศักดิ์   บุญพรศักดิ์สิทธิ์
2. นายจิราวุฒิ   โกวฤทธิ์
3. นางสาวชญาณี   วรัญชัยกุล
4. นายพชรพล   จินดาศรี
5. นายวิทยา  สินทสิทธิ์
6. นายอรรถวิโรจน์   ขอพักกลาง
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
2. นายพิษณุย์   ดาทอง
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกนกวรรณ    ปะกลาง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ   รอดวินิจ
3. นางสาวกมลวรรณ   ภักดีแก้ว
4. นายกฤษฎา    คชเรนทร์
5. นางสาวกัญญารัตน์   เพชรเทียว
6. นายกิตติศักดิ์   บุญพรศักดิ์สิทธิ์
7. นางสาวจันทร์เพ็ญ   ทองนอก
8. นางสาวจิราวรรณ   อ่อนนอก
9. นายจิราวุฒิ   โกวฤทธิ์
10. นายชัยวัฒน์   ภูมิโคกรักษ์
11. นางสาวชุดาพร   กิมฮวด
12. นางสาวณัฐพร   ทองแดง
13. เด็กหญิงดวงสมร   จันทร์สง่า
14. เด็กชายธนภูมิ   สดมะเริง
15. นางสาวธนัชา    เพียนอก
16. เด็กหญิงนภาพร  สมศรี
17. นางสาวนางสาวบุหงา   จงเด่นกลาง
18. นางสาวบุษรา   เทพาลัย
19. นายปฏิภาน   หวังคละกลาง
20. นางสาวปัญญารัตน์  ดีสวน
21. นายพชรพล   จินดาศรี
22. เด็กหญิงภัทราภรณ์  มีกำปัง
23. เด็กหญิงมัทนา   จิตจวง
24. นางสาววรางคณา    จินดาไพศาล
25. นางสาววราพร    เพียนอก
26. นายวสันต์   จิตจวง
27. นางสาววิยะดา   ชาญนอก
28. นายวุฒิพงษ์   ตะโพธิ์วิญญู
29. เด็กหญิงศิริทร  มุ่งแฝงกลาง
30. เด็กหญิงศิริธร   คิดรอบ
31. เด็กหญิงศิริวรรณ  คิดรอบ
32. นายสราวุธ  เรียงใหม่
33. เด็กหญิงสุกัญญา   ครบกลาง
34. เด็กหญิงสุนิสา  รอดวินิจ
35. นางสาวสุพิชญา   พงศ์สุวรรณ
36. นายอนุชา   ทองดีนอก
37. นายอรรถวิโรจน์   ขอพักกลาง
38. นางสาวเบญจมาภรณ์   โยอาศรี
39. นายเอกนาวี   อะนาตรัมย์
40. นางสาวเอมอร  เมืองแสม
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
2. นายพิษณุย์   ดาทอง
3. นายทวียศ   วิทโยปกรณ์
4. นายมนูญ   มูญบุญ
5. นางภัทร์กุล   กุลจิตติพัทธ์
6. นางอรัญญา   เชื้อประทุม
7. นางสาวนวลศรี   ทองชุม
8. นายเฉลิมชัย   พันธุโน
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดประชานิมิตร 1. นายกนก  มีเทียน
2. นายกายสิทธิ์  ขนันไทย
3. เด็กชายกิตติพร  กล้าหาญ
4. เด็กชายชินวัฒน์  สีดำ
5. เด็กชายณัชพล  ม่านตา
6. นายณัฐวุฒิ  ไทยเฉลิม
7. นายณัฐสิทธฺ์  อินเต๊ะ
8. นายต้นตระการ  เกวียนนอก
9. เด็กชายธรรพ์ณธร  พรมปัญญา
10. เด็กชายธวัชชัย  พรมป้อ
11. นางสาวนัฐมล  โนนพุดซา
12. นางสาวนิภาพร  สันโดด
13. นายปฏิภาณ  ไชยเทพ
14. เด็กชายปันจพล  สังหชาติ
15. นายพีระพงษ์  ประกายเเก้ว
16. นายพีระพล  เเสนพลกรัง
17. นายรพี  เเสนสุข
18. นางสาวรุ้งลาวัลย์  พันธ์เเก่น
19. นางสาวลลิตา  ดาวเรือง
20. เด็กหญิงวรรณทิวา  คิดวาปี
21. เด็กชายวาทยุทธ  บุบผามาตานัง
22. เด็กชายวิฑูธย์  เเคว้นโอฬาร
23. นางสาวศิรินภา  พรมป้อ
24. นายศุภนัฐ  พืชนอก
25. เด็กหญิงสุดารัตน์   วงหาเทพ
26. นายสุทธิรักษ์  พุมมาลา
27. นางสาวสุพัตรา  โพธิ์คง
28. นางสาวอภิญญา  ชาวสวน
29. นางสาวอมรรัตน์  เพ็ชรศร
30. นางสาวอริษา  ชาวสวน
31. เด็กหญิงอัญชลีพร  ทองมูล
32. นายเจษฎา  ครองผล
33. นายเฉลิมยศ  บัวขาว
34. นางสาวไพลิน  สาระวัน
 
1. นางเกสร  เถียรสายออ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.2 ทอง 15 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายบรรลุ   จันทร์สา
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.1 ทอง 8 โรงเรียนเมืองคง 1. นายสราวุธ    เรียงใหม่
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 28 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงอรวี   ศรีสา
 
1. นางนางมณีกานต์   วาวแวว
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวบุหงา   จงเด่นกลาง
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.5 ทอง 24 โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กชายอิสรภาพ  เผือกพงษ์
 
1. นางสาวเกศรา  บุษราคำ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.5 ทอง 17 โรงเรียนเมืองคง 1. นายวิทยา   สินทสิทธิ์
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงปาลิดา   เสนนอก
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง 6 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวชญาณี   วรัญชัยกุล
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 29 โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กชายพนมเทพ  หวังดีกลาง
 
1. นางสาวเกศรา  บุษราคำ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดประชานิมิตร 1. นายเปรมชนัน  อบมาลี
 
1. นางเกสร  เถียรสายออ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.6 ทอง 17 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวปาลิดา   เสนนอก
 
1. นางมณีกานต์  วาวแวว
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 48 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวชญาณี   วรัญชัยกุล
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 34 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายพัชรวิทย์   ปาปะเก
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.75 ทอง 6 โรงเรียนเมืองคง 1. นายวิทยา   สินทสิทธิ์
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.6 ทอง 4 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวชญาณี   วรัญชัยกุล
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.1 ทอง 8 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงกิตติยา   ศรีนอก
2. เด็กชายขวัญชัย   ทองเพิ่ม
3. เด็กหญิงขวัญฤดี  พรหมพันใจ
4. เด็กชายธนากร   พงษ์เพชร
5. เด็กหญิงธิดามาศ   ศรีนอก
6. เด็กชายธีรวัฒน์  เสียดกำปัง
7. เด็กชายศตวรรษ  หวังหมู่กลาง
8. เด็กหญิงสุภาวดี   ไทยกลาง
9. เด็กหญิงอารียา   ชื่นนอก
10. เด็กชายเจษฎา   ลื่นกลาง
 
1. นางสาวนวลศรี   ทองชุม
2. นางสาวจินดาพร  ชาญนอก
3. นายพัฒนา  ทบวงษ์ศรี
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.5 ทอง 7 โรงเรียนเมืองคง 1. นายณัฐพล  นาคนาม
2. นางสาวธัญพร   หมั่นนอก
3. นายธีรัช   ศรีวีรพงษ์
4. นางสาวนภาพร  จันดา
5. นางสาวปนัดดา  ขาขุนทด
6. นายพงศกร   นันทะเส
7. นายพัชรพล   ประหยัดกลาง
8. นางสาวมาริศา   จงชิดกลาง
9. นางสาววรนุช   ไว้สันเทียะ
10. นายศกร   พินิจไชย
 
1. นางสาวนวลศรี   ทองชุม
2. นางสาวจินดาพร   ชาญนอก
3. นางภัทร์กุล   กุลจิตติพัทธ์
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง 14 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกนกกาญจน์   กลีบสันเทียะ
2. นางสาวชยาภรณ์    พร้อมกลาง
3. นายชยุต   มุ่งเครือกลาง
4. นางสาวนิศิพร  ตากิ่มนอก
5. นางสาวพรวิกา   หมั่นนอก
6. นางสาวรุ่งจิรา   เขียวนอก
7. นายวันชัย   ชื่นนอก
8. เด็กหญิงสิริรัตน์    แขสันเทียะ
 
1. นางสาวนวลศรี   ทองชุม
2. นางสาวจินดาพร   ชาญนอก
3. นายณกุล   เนาว์ช้าง
4. นางฉวีวรรณ  เกียรติชัยพัฒน
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง 19 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงนิตย์รดี  จานนอก
2. เด็กหญิงปรารถนา  รานอก
3. เด็กหญิงรัตนา  เทศนอก
4. เด็กหญิงศศิประภา  ปราบนอก
5. เด็กหญิงสกาว  วงค์คำลือ
6. เด็กหญิงสุพาภร  อาพัดนอก
7. เด็กหญิงสโรชา  พลเรือง
8. เด็กหญิงอรุณกมล  โพธิ์นอก
 
1. นางสาวสุนันทา  ปิติทโน
2. นางสาวจตุพร  ลาภยิ่งยง
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83.6 ทอง 28 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวธนิตา  โม้อ่อน
2. นางสาวปวิตรา  โพธิ์นอก
3. นางสาวภัทราภรณ์  ดวงชิน
4. นางสาวสุดาพร  โพธิ์นอก
5. นางสาวอทิตยา  กาหล
6. นางสาวอรอนงค์  สินโพธิ์
7. นางสาวอาริสา  พรมแสง
8. นางสาวเรณู  ก่องนอก
 
1. นางสาวสุนันทา  ปิติทโน
2. นางสาวจตุพร  ลาภยิ่งยง
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 16 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดาผง
2. เด็กหญิงธนพร  โพธิขำ
3. เด็กหญิงนราธิณี  โพธิชนะ
4. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  แสนกล้า
5. เด็กหญิงปณิดา  ประแดงปุย
6. เด็กหญิงมรกต  ศรีบท
7. เด็กหญิงมาลินี  ลิละคร
8. เด็กหญิงสุชาดา  เสี่ยงบุญ
9. เด็กหญิงสุุพรรษา  เสี่ยงบุญ
10. เด็กหญิงอัยรา  นามวันสา
 
1. นางสุภาวดี  หันตุลา
2. นางสาวลักษณา  สองใหม่
3. นางอัจฉรา  โสวะตระกูล
4. นางอารยา  นาดี
5. นางอรไท  ผูกพนธ์
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91 ทอง 6 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นางสาวกฤติยา  หรีหร่อง
2. นายณรงฤทธิ์  บุญเกิด
3. นายศราวุฒิ  อิ่นคำแสง
4. นายอธิวัฒน์  แก้วตะขบ
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ภิรมย์จิตต์
 
1. นางสาวจรินทร  ศรีวรสาร
2. นายธัญนิรันดร์  บำรุงนา
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กหญิงมัลณัฐสิริ  ผดุงวิริยะพาณิช
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  อินภู่
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 65.2 ทองแดง 42 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาววรรณภา   อาชุมไชย
 
1. นางอรัญญา   เชื้อประทุม
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 18 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงนงนภัส   ฤทธิ์เอนก
 
1. นางอรัญญา    บำรุงกลาง
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 70 เงิน 16 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกมลชนก   พลบุรี
 
1. นางอรัญญา   ราชการกลาง
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.8 เงิน 43 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวมัตทิตา   แสวงนอก
 
1. นางกัญจน์ญาพิม   ดุษฎีนิศากร
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84 ทอง 28 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวพรวิภา   หมั่นนอก
 
1. นายมนูญ   มูลบุญ
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83.6 ทอง 12 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   ชูช่วย
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์   คำแสง
3. เด็กหญิงปิยวดี   กองเกิด
4. เด็กหญิงพรพิมล   คดพะเนาว์
5. เด็กชายรัชโยธิน  เพ็งจันทา
 
1. นายมนูญ   มูลบุญ
2. นายเจนวิทย์   ศิริเกตุ
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.6 ทอง 9 โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  นันภิวงศ์
2. นายณัฐพงศ์  วงศ์อนุ
3. นางสาวทัศนีย์  พานิชย์
4. นางสาวนิศากร  หาญสมุทร
5. นางสาวเสาวรีย์  แสงจันทร์
 
1. นายมนตรี  มีศิลป์
2. นางสาววราลักษณ์  ทวีศักดิ์
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวานิชวิทยา 1. เด็กหญิงสุพิชญา  จันทะนาม
 
1. Mrs.ํYong  Zhao
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 79.35 เงิน 43 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาววิภาวรรณ   ทุมวัน
 
1. นางสาวคณิตศา   อินทร์ชีลอง
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง 37 โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  พันธ์พาณิชย์
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  ดิสกุลวงษ์
3. เด็กชายนันทวัตร  โยธาวงษ์
4. เด็กชายนำโชค  ต่ายยิ่ง
5. เด็กชายวันชนะ  บุญสี
6. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  ทุดปอ
7. เด็กชายสิงหนาท  นรมาตร
8. เด็กชายหฤษฎ์  นามศรี
 
1. นายชำนิ  ขีดเข้ม
2. นายวิชิต  มารศรี
3. นายอนุกูล  ทัดวรพงศ์
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.1 ทอง 9 โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นายณัฐพล  รักสนิท
2. นายธีระวัฒน์  ชลเทพ
3. นายภานุพงษ์  คำโม
4. นายวันเฉลิม  พรมมงคล
5. นายอรรถชัย  วิโรตรัต
6. นายเอกกวี  กิ่งดอนนอก
 
1. นายสันติ  อุตม์แก้ว
2. นายณัฏฐกิตติ์  จิตต์วิริยกานต์
3. นายวีระพล  เรือกิจ
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 75.5 เงิน 18 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกิตติยา   บู่เจริญพันธ์
2. นางสาวจุฑามาศ   ปะการะถา
3. นางสาวธนภรณ์  ฦาแรง
4. นางสาวนัทธิชา  ไทธานี
5. นางสาวนิรัชพร   แสงอรุณ
6. นางสาวพนิดา   สวงนอก
7. นายวีรชาติ   บุญเศษ
8. นางสาวสิรภัทร   มะธิโตปะนำ
9. นางสาวสุจิตรา  มีโพธิ์
10. นางสาวอรัญญา  สมัยกลาง
 
1. นางสาวดวงจันทร์   นามแสง
2. นางสาวศุภลักษณ์   เดือนกลาง
3. นายศราวุธ   พรศรี
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 74 เงิน 21 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายกิตตินันท์   พิมพ์กลาง
2. เด็กชายนันทกร   มิ่งขวัญ
3. เด็กหญิงปิรัญชนก  ขอขันกลาง
4. เด็กหญิงพรรณิษา   ศรีสัตยานุกูล
5. เด็กหญิงวิชญาดา   แก้วเงิน
 
1. นายไพรัช   เชื้อประทุม
2. นางอรัญญา   เชื้อประทุม
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 21 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  มาตรนอก
2. เด็กหญิงสุพรรษา  นิ่มละมูล
3. เด็กหญิงอินทิวรา  ปาจิแพ
 
1. นางผ่องผิว   แก้วกล้า
2. นางธิดารัตน์   เอมวงษ์
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 71 เงิน 48 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวขนิษฐา   จีนงูเหลื่อม
2. นางสาวนลินี   ปานนอก
3. นางสาวภัครมัย   คำประสิทธิ์
 
1. นางธิดารัตน์   เอมวงษ์
2. นางผ่องผิว   แก้วกล้า
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง 41 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวศิลประภา  แก้วขันตี
2. นางสาวอินทิรา   ตราพระสำโรง
3. นางสาวโชติมณี   แสนทวีสุข
 
1. นายไพรัช   เชื้อประทุม
2. นางกัญจน์ญาพิม   ดุษฎีนิศากร
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.6 ทอง 21 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวนราวัลย์   นัคคัด
2. นางสาวศศิธร  ช่วยตะขบ
3. นายเดชา  น้อยบัวทิพย์
 
1. นางจริยา   สุมินทนะ
2. นางธิดารัตน์   เอมวงษ์
 
101 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 83 ทอง 42 โรงเรียนเมืองคง 1. นายกฤษดา   โสดาบัน
 
1. นายเฉลิมชัย   พันธุโน
 
102 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 80.12 ทอง 53 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายเจษฎา   ลื่นกลาง
 
1. นายเฉลิมชัย   พันธุโน
 
103 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 76.2 เงิน 46 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นายเจษฎาภรณ์  สังวรณ์
 
1. นายรัชชานนท์  บุญกลาง
 
104 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 77.2 เงิน 48 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายจิตวิสุต   หวังเกยกลาง
 
1. นายเฉลิมชัย   พันธุโน
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 22 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงมีนา  มูลจันทร์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   คำพรหม
 
1. นางสาวจิราวรรณ   ปานนอก
2. นายสิริฤกษ์   อภิญญาพงศ์
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 43 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญชีวา  ดาวกลาง
2. เด็กหญิงสุธิตา  สุพรรณ
 
1. นางสาวณัฐชลัดดา  ลอยฝน
2. นางสาวอรุณรัตน์  กลางนอก
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80.25 ทอง 23 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวนุสบา   สมศรี
2. นางสาวพัชรินทร์   หมั่นคง
 
1. นายสุระชัย   พวงสากะ
2. นางสาวพัชรีย์   หนูมะเริง
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 48 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงลลิตวดี   ดอกพิกุล
2. เด็กหญิงสาวิตรี   โปร่งสันเทียะ
 
1. นางสาวพัชรีย์   หนูมะเริง
2. นายสุระชัย   พวงสากะ
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 25 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงณัฏฐนิช   สุมินทนะ
2. เด็กหญิงอินทิรา   ถ้วยแก้ว
 
1. นางสาวธนัญชา   พิทยาเสถียร
2. นางสาวพัชรีย์  หนูมะเริง
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 67 ทองแดง 40 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายจักรพงศ์   ดอกพิกุล
2. เด็กชายพุฒิพงศ์   ข้องนอก
 
1. นายสิริฤกษ์   อภิญญาพงศ์
2. นางสาวจิราวรรณ   ปานนอก
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง 21 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายอภิสิทธิ์   จงท่องกลาง
2. เด็กชายเจษฏาพงศ์   ขอพ่วงกลาง
 
1. นายสิริฤกษ์   อภิญญาพงศ์
2. นางสาวจิราวรรณ   ปานนอก
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 75 เงิน 36 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวเวธาริกา  สีหา
2. นางสาวโยทะกา  มาสวนจิต
 
1. นายสมชาติ   เตี้ยไธสง
2. นางสาวจิราวรรณ   ปานนอก
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 81 ทอง 16 โรงเรียนเมืองคง 1. นายพีระยุทธ  ธัญญานนท์
2. นายอดิศักดิ์  ตรีสัจจธรรม
 
1. นายสิริฤกษ์   อภิญญาพงศ์
2. นางสาวจิราวรรณ   ปานนอก
 
114 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80.33 ทอง 15 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายพิชิต  ม่วงเมืองแสน
2. นางสาวรสสุคนธ์  บริวงษ์
3. นางสาวอรอนงค์  ทองดีนอก
 
1. นายทิวากร  หวันลา
2. นางสาวพัชรีย์  หนูมะเริง
 
115 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 32 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวนาริน  นรินทร์นอก
2. นางสาวสายฝน   ชัยพิบูล
3. นางสาวสุพัตรา   ปาปะเก
 
1. นางสาวพัชรีย์   หนูมะเริง
2. นายสิริฤกษ์   อภิญญาพงศ์
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 69.5 ทองแดง 54 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นางสาวอารัมพร  สุขอ่อน
2. นายไชยยา  พุ่มไพร
 
1. นางสาวณัฐชลัดดา  ลอยฝน
2. นางสาวอรุณรัตน์  กลางนอก
 
117 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 33 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายชัชวาลย์  ป้องสนาม
2. เด็กชายธนานนท์  ปีระเก
3. เด็กชายภูมิไผท  โกสุม
 
1. นายสมชาติ  เตี้ยไธสง
2. นายสมคิด  คตจำปา
 
118 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 47 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวจุฑาทิพย์  มะโนใหม่
2. นายสมประสงค์  ศรีสว่างวงศ์
3. นางสาวสุชาวดี  กลางจอหอ
 
1. นายสมชาติ  เตี้ยไธสง
2. นายมานะ  แพร่งสุวรรณ
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81.6 ทอง 55 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ปานกลาง
2. เด็กชายภควัฒน์  บุญใหญ่
3. เด็กหญิงสาวิตรี  ภาวะกา
 
1. นายประจักษ์  แสนพินิจ
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง 7 โรงเรียนเมืองคง 1. นายตรีวิทย์   ซาเสน
2. นายนนทวัฒน์   ทองบุญมา
3. นายสันติ   พิรักษา
 
1. นายมานะ   มงคลศรี
2. นายประกอบ  จองทองหลาง
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 74 เงิน 37 โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม 1. เด็กชายธนดล  ไทยแท้
2. เด็กชายสมรักษ์  คำใจ
3. เด็กชายอนุภาพ  พรหมพิลา
 
1. นายสุรศักดิ์  ทัพธมาตร
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 77 เงิน 57 โรงเรียนบัวลาย 1. เด็กหญิงกุลนิตรา  ภูสูศรี
2. เด็กหญิงขนิษฐา  สมนาม
3. เด็กหญิงจุฑามณี  ไชยโคตร
4. เด็กหญิงน้ำฝน  ดั่งโพนทอง
5. เด็กชายรุ่งชัย  นามบุผา
6. เด็กหญิงเบญจพร  ใหญ่ลา
 
1. นางทิพากร  ทินราช
2. นางพวะดี  สวนดี
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87 ทอง 20 โรงเรียนบัวลาย 1. นางสาวกัลยารัตน์  พงษ์พันธ์
2. นายณรงค์ศักดิ์  เลิศไธสง
3. นายนาวา  นาเมืองรักษ์
4. นางสาวนิภาพร  โคตรเสนา
5. นางสาวรัญชนา  เชาวันดี
6. นางสาวรุ่งทิวา  แต่งโยธา
 
1. นางทิพากร  ทินราช
2. นางสงัด  ประเสริฐสุข
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.42 ทอง 6 โรงเรียนบัวใหญ่ 1. เด็กหญิงปิยนันท์   ประมะคัง
2. เด็กหญิงพรรษ์พษา   บุตรเรือง
3. เด็กหญิงเมขลา   อุดมแก้ว
 
1. นางสาวชเนตตี   ภู่ตระกูล
2. นางสุภรัตน์   ศรีบุณยมาลา
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.2 ทอง 17 โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นายณัฐกานต์  เป็งโท
2. นางสาวสุวิมล  โม้ลา
3. นางสาวอรพรรณ  แน่นพิมาย
 
1. นายนิรันด์  สารรัมย์
2. นางจิรภา  เซียนพิมาย
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 39 โรงเรียนบัวลาย 1. เด็กหญิงนิตยา  ศรีกุตา
2. เด็กหญิงพรชนิดา  จันลา
3. เด็กหญิงสุพรรณี  ผาศิลป์
 
1. นายเกศว์โกมล  ราชวงษ์
2. นางระวิวรรณ  มหาชัย
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง 39 โรงเรียนบัวลาย 1. นางสาวกัญญารัตน์  แก่นอาษา
2. นางสาวจิรดา  คำคอน
3. นางสาวธนัญญา  ชัยปัณฑิตกุล
 
1. นายเกศว์โกมล  ราชวงษ์
2. นางทิพากร  ทินราช
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง 50 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ประหุน
2. นางสาวทัดดาว  บุญวิจิตร
3. นางสาวอุบลรัตน์  สุดใจ
 
1. นางจริยา   สุมินทนะ
2. นางสาวพรสวัสดิ์   ผัดโพธิ์
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.6 ทอง 26 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงทิวาพร  ศรียางนอก
2. เด็กหญิงพรชิตา  ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงเรณูมาศ  จันทร์งาม
 
1. นายสิทธิชัย  โกจินอก
2. นางวนิดา  จำปามูล
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87 ทอง 40 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวณัฐกานต์  ข้องนอก
2. นางสาวอรสา  จันดากูล
3. นางสาวอารยา  โนนโพธิ์
 
1. นางฉวีวรรณ   เกียรติชัยพัฒน
2. นางกรวรรณ  โภคสวัสดิ์
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 76.08 เงิน 51 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ภารสถิตย์
2. เด็กหญิงนวรัตน์  โพธิ์นอก
3. เด็กหญิงปณิตา  สิงห์ชัย
 
1. นางกรรณิกา  กุลุพงษ์
2. นางอุบล  แผลงนอก
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 78 เงิน 46 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวมุจลินท์  หล่อนกลาง
2. นางสาววิภาวี  กากพรม
3. นางสาวอรวรรณ  อุดมพงษ์
 
1. นางฉวีวรรณ   เกียรติชัยพัฒน
2. นายจิรยุทธ  เกียรติชัยพัฒน
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82 ทอง 46 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงมัณฑนา   มีศิลป์
2. เด็กหญิงวรัทยา  บัวขาว
3. เด็กหญิงอภิญา   พลคำมาก
 
1. นางสาวกรรณิการ์   ภักดีนอก
2. นางสาวพรสวัสดิ์  ผัดโพธิ์
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80 ทอง 53 โรงเรียนเมืองคง 1. นายณัฐพล  โชตินอก
2. นางสาวธีราภรณ์  ครัวนอก
3. นายเกียรติชัย   ขอชูกลาง
 
1. นางสาวกรรณิการ์   ภักดีนอก
2. นางสาวพรสวัสดิ์   ผัดโพธิ์
 
135 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 77.5 เงิน 9 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงสายสมร  สีเสน
 
1. นายโชคชัย  เสนนอก
 
136 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 79.31 เงิน 12 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  กาดนอก
 
1. นายครรชิต  ไลยนอก
 
137 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  วงษ์บำหลาบ
 
1. นางจิราพร  สัตตะโส