สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 7]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 39 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม 1. เด็กชายบุลากร  สุวรรณรัมย์
 
1. นางสุภาพร  ยอดนครจง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 70 เงิน 10 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. นางสาวอรชา  เหมือนใจนึก
 
1. นายสเกณฑ์  จันทร์เพ็ญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง 22 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กชายตรีเพชร  เมืองศรี
 
1. นางกาญจนา  นรินยา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76 เงิน 49 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม 1. นางสาวอรวรรณ  บรรพาอินทรื์
 
1. นางพีชาวิกา  เพชรเรืองแสงชัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.8 ทอง 41 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กชายพงศธร  ข้าวเบา
 
1. นางประนอม  อักษรกลาง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86.6 ทอง 13 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นายเสฏฐวุฒิ  ไพสีสาน
 
1. นางประนอม  อักษรกลาง
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.2 ทอง 38 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงมัชฌิมา  เนื่องนา
2. เด็กชายศักรินทร์  อินมะดัน
3. เด็กหญิงสุพัตรา  เคียงพิมาย
 
1. นางสาวศรีทอง  ยอดประทุม
2. นางอุมาพร  พาละเอน
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 77 เงิน 52 โรงเรียนประทาย 1. นางสาวธัญญสิริ  สียางนอก
2. นายพัสกร  ปิดตาระโพธิ์
3. นางสาวสุพัตรา  นะรา
 
1. นายวัชชิระ  วรรณปะเข
2. นายยงยุทธ์  ทองเจริญ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 73 เงิน 52 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  มีศิลป์
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ชะนากลาง
 
1. นายเชษฐพงษ์  ผึ้งทอง
2. นางสาววรรณิศา  ดีมา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาววราภรณ์  ค่ำติรัมย์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  สังฆมณี
 
1. นางนงลักษณ์  ผายพิมาย
2. นางสาวจาริณี  ฤทธิ์พันธ์ม่วง
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพัชร  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงชลธิชา  ดนตรี
3. เด็กหญิงบุญชญานิษฐ์  มิตรดีตระกูล
 
1. นางอัจฉราพร  เกตุกระทุ่ม
2. นางศิริวรรณ  อินทรนอก
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 78.3 เงิน 31 โรงเรียนเมืองยางศึกษา 1. นางสาวกุสุมา  บุญทา
2. นายพีรพงษ์  ดาวไธสงค์
3. นางสาวเพ็ญนภา  ชีพไธสง
 
1. นายกัมปนาท  ดวนจันทึก
2. นายสุรศักดิ์  ขนาดกลาง
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80.4 ทอง 56 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์นภา  บำรุงนา
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  กิ่งก้าน
3. เด็กหญิงสุกัญญา  รวยสูงเนิน
 
1. นายพันธ์ยศ  มวยมั่น
2. นางทัศนีย์  รอดกลาง
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 87 ทอง 18 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายกฤตยชญ์  ปูประโคน
2. นายพิษิต  อุดมบุญ
3. นายหิรัญ  กลิ่นพิมาย
 
1. นายสมพร  บุญประมวล
2. นางทิพพา  แก้วหนองแสง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 34 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 1. นางสาวสุธาดา  สุตลาวดี
2. นายโยธิน  ศรีเพ็ชร
 
1. นางสาวชลนิชา  แสงแก้ว
2. นางสาวนวลอนงค์  แช่มพุทรา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 38 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายนนทวร  สุขจินดาเสถียร
2. นายปวริศ  วัชรพาณิชย์
 
1. นายธีรนันท์  นามเสริมศรี
2. นางมยุรี  วงศ์สวัสดิ์อาภา
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 32 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สันทอง
2. เด็กหญิงปรียารัตน์  กอบพุดซา
3. เด็กหญิงอภิญญา  นาสะกาด
 
1. นางวิลาวรรณ์  พัฒนกุล
2. นางรัตนาวดี  สิงห์พิมาย
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73.2 เงิน 54 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวธัญญาศิริ  บำรุงกุล
2. นางสาวนันทิญา  ผลาทิพย์
3. นายสหรัก  สุดสัน
 
1. นางรวีวรรณ  ศรีจันทึก
2. นางไกรศรี  คำมา
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง 20 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวกฤษณา  ประทุมแก้ว
2. นายจักรภัทร  เที่ยงเทพ
3. นายสุทธิพงษ์  เพื่อนพิมาย
 
1. นายวรวัฒน์  ใยระย้า
2. นางไกรศรี  คำมา
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง 35 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  ด่านกระโทก
2. เด็กหญิงจิณห์จุฑา   ศรีวิชา
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  พะลิง
 
1. นางสาวอรอุมา  แก้วกล้า
2. นางนันทกาต์  แสงรัศมี
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.6 ทอง 19 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม 1. นางสาวจิราวรรณ  แฝงเดชา
2. นางสาวเพชรรัตน์  วงษ์ธรรม
3. นางสาวแพรพรรณ  แพนไธสง
 
1. นางสุมิตรา  การสร้าง
2. นางสาวหนูเดือน  พาแกดำ
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70.4 เงิน 43 โรงเรียนภู่วิทยา 1. เด็กชายปฏิภาณ  พูนดี
2. เด็กชายสุรีเมธ  จันทร์ขุนทด
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  รัตนพล
2. นางสาวสุพัตรา  กองชนะ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 23 โรงเรียนภู่วิทยา 1. นายจิรศักดิ์  อุรา
2. นางสาวประดับดวง  รอดวินิจ
 
1. นางจรรยา  ไกรสน
2. นางสาวปิยะพร  ปินะกาพัง
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 71 เงิน 13 โรงเรียนเมืองยางศึกษา 1. เด็กชายพีรภัทร  ดาวไธสงค์
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  บุญเที่ยง
 
1. นายสุริยา  เสนาวงค์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 70 เงิน 29 โรงเรียนภู่วิทยา 1. เด็กชายยุทธภูมิ  ผุยหันธาตุ
2. เด็กชายวัฒนา  ชิดนอก
 
1. นางสุภัชชา  ธนพงศ์ไพสิฐ
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.4 ทอง 28 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กหญิงชญาณี  จอยนอก
2. เด็กหญิงณัฐชิชา  รถเพ็ชร
3. เด็กหญิงวราภรณ์  น้ำคำ
4. เด็กหญิงสโรชา  อย่างบุญ
5. เด็กหญิงอุทุมพร  ขวัญดี
 
1. นางสาวดวงใจ  ภูมิประเสริฐ
2. นางชรัณรัตน์  บุญชุ่ม
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม 1. นายกิตติพันธ์   ไพศาล
2. นายธนธรณ์   จ้อยจะโปะ
3. นายพรประเสริฐ   ตุ่มเมืองโดน
4. นายภัคพงศ์   ดงดอน
5. นายเอกราช   เสนนอก
 
1. นางบุษบา  ชื่นฤทธิ์
2. นางสาวจุรีรัตน์  พันสอน
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 71.6 เงิน 59 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงนรินทร  แสนนาม
2. เด็กหญิงปริยากร  ศิริอาจ
3. เด็กชายศิลปกันต์  เพ็ญสุข
4. เด็กหญิงสุนิชา  โคลงพิมาย
5. เด็กหญิงอินท์วาริน  กล้าหาญ
 
1. นางกมลพัทธ์  โด่งพิมาย
2. นางสุนิภา  ตั้งก้องเกียรติ
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 55 โรงเรียนเมืองยางศึกษา 1. นายก้องภพ  ปัตเตย์
2. นางสาวจุรีรัตน์  ฉลอมพงษ์
3. นางสาวนภากานต์  ทุงไธสง
4. นางสาวสมฤทัย  เสาวพันธ์
5. นางสาวอนัญญา  ปลื้มพันธ์
 
1. นางกาญจนา  ปัตเตย์
2. นายโกเสตร  ปัตเตย์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 78.4 เงิน 35 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 1. นางสาวกรวรรณ  ยอดแก้ว
2. นางสาวจารุวรรณ  พานิชนอก
3. นายวสุ  สินสวัสดิ์
4. นางสาวเนาวรัตน์  แฝพิมาย
5. นางสาวเสาวลักษณ์  จันทราทิพย์
 
1. นายประจวบ  ณ วงศ์
2. นางขณิชท์  ศรีวัชรกุล
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.2 ทอง 16 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวกชกร  คำไทย
2. นายกฤษณะ  มอญใหม
3. นางสาวกัญญารัตน์  เพียรชอบ
4. นางสาวจินตนา  ปะโมทะโก
5. นายชัยวัฒน์  หยั่งบุญ
6. นางสาวณัฐพร  หาญทองหลาง
7. นางสาวธนิกา  เตาะไธสง
8. นายธัญพิสิษฐ์ชัย  คำมา
9. นายธีรวัฒน์  หมื่นแก้วคราม
10. นางสาวรัตติกาล  พลนามอินทร์
11. นายวณัฐพงศ์  จันดี
12. นางสาวศุจินทรา  เพ็ญการ
13. นางสาวสุชาดา  ตัวประโคน
14. นางสาวสุทธญาณ์  แย้มศรี
15. นางสาวสุนัญญา  ขันธ์แก้ว
16. นางสาวสุนิตตา  หงษ์บุญ
17. นายสุรศักดิ์  สุรเกตุ
18. นางสาวหณัณญา  อธิคมโกศล
19. นายอภิสิทธิ์  สุวรรณา
20. นายอภิเดช  รังดิษฐ์
 
1. นายณัชธนพงษ์  คำมา
2. นายประมาณ  ต่วนสูงเนิน
3. นางสาวชลิดา  ทรัพย์สมหมาย
4. นายกฤตนัย  ใจศิล
5. นายศักดิ์ชาย  โคลงพิมาย
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.2 ทอง 61 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ทิศกระโทก
 
1. นางสาววีรญา  นรารัตน์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.8 ทอง 48 โรงเรียนภู่วิทยา 1. นางสาวศิรินรัตน์  ดีวิเศษ
 
1. นางนิภาพัต  วรสาร
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง 53 โรงเรียนประทาย 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  จ่าทอง
2. เด็กชายอลงกรณ์  ตุนอก
 
1. นายอุทัย  ทัศนไพร
2. นางสาวโชติวรรณ  แพนไธสง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.66 ทอง 17 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวกฤตพร  ไชยบริบูรณ์
2. นายกิตติภูมิ  อุปา
 
1. นางศิรีลักษณ์  รายณะสุข
2. นางศศิธร  พระทอง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 82.25 ทอง 35 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวกรวิภา  มาลาศรี
2. นางสาวกัญญารัตน์  กลั้นใจได้
3. นางสาวกุหลาบ  ดังพิมาย
4. นางสาววรรณนิภา  เรือนการ
5. นางสาววาสนา  แผ่พิมาย
6. นางสาวศุภลักษณ์  คำดี
7. นางสาวสุกฤตา  ชัยภูมิ
8. นางสาวสุวรรณี  สินสวัสดิ์
9. นางสาวอัญชลิการ์  แก่นหมั่น
10. นางสาวอารยา  ไพรอุบล
 
1. นางสาวแม้นมาศ  เก่าพิมาย
2. นางสาวนิตยา  ใยไหม
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85.6 ทอง 24 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษณา  เดินไธสง
2. เด็กหญิงจันดารา  เส็งนา
3. เด็กหญิงจิรนันท์  ล้อมวงศ์
4. เด็กหญิงจิรภัทร์  ล้อมวงศ์
5. เด็กหญิงจีรนันท์  เส็งนา
6. เด็กหญิงนพวัลย์  พันธ์ชมภู
7. เด็กหญิงนริศรา  เขียวสันเทียะ
8. เด็กหญิงพนิดา  บุตรศรีภูมิ
9. เด็กหญิงลลิตา  คันทะชัย
10. เด็กหญิงวันวิสาข์  น้ำคำ
11. เด็กหญิงวีรวรรณ  ศรีภา
12. เด็กหญิงสุพรรษา  อาจประจันทร์
13. เด็กหญิงอรพรรณ  นันทะเส
14. เด็กหญิงอังสุมาริน  มาลาศรี
15. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ล้ะอองเอก
 
1. นายจรัญ  เอมโคกสูง
2. นายสุกิจ  สีชมภู
3. นายปิยะทัต  พรวาปี
4. นายรุ่งเรือง  พุทธา
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85.5 ทอง 19 โรงเรียนภู่วิทยา 1. เด็กหญิงอำนวยพร  กองขึ้น
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 77 เงิน 40 โรงเรียนประทาย 1. นายเกริกเกียรติ  ตรีเนตร์
 
1. นายชันณรงค์  กุลวงศ์
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนภู่วิทยา 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  บุญจวบ
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 1. นายชัดเจน  จ่ากลาง
 
1. นายมานพ  ชูตระกูล
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 40 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม 1. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  บัวสาย
 
1. นายปราโมทย์  รถเพ็ชร
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 81 ทอง 19 โรงเรียนเมืองยางศึกษา 1. นางสาวจารุพิชญา  สิทธิสมบัติ
 
1. นายไชยยศ  เชือนไธสง
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนภู่วิทยา 1. เด็กหญิงพัชริดา  พละเสน
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 43 โรงเรียนภู่วิทยา 1. เด็กชายเฉลิมพล  สนามกลาง
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กหญิงชนกนันท์  บุญจันทร์
2. เด็กหญิงศุภิสรา  แวดศรี
 
1. นายสิทธิพล  รักษา
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76 เงิน 14 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงนัททิกา  เพียรพร้อม
 
1. นางสาวพิชญ์สินี  พวงจันทร์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 24 โรงเรียนภู่วิทยา 1. นายศุภเชษฐ์  มีทรัพย์
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภู่วิทยา 1. เด็กชายจตุพล  ปิดตาธะสา
2. เด็กชายจตุรินทร์  ถังนอก
3. เด็กชายณัฐพนธ์  เวียกไธสง
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. นายจักรพันธ์  ออกมา
2. นายอนุวัฒน์  ทาดาจันทร์
3. นายอัครวุฒิ  พิมพ์กลาง
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนประทาย 1. เด็กชายปฏิพล  ประเพ็ชร
 
1. นายณัฐพล  นาคดี
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 87.7 ทอง 5 โรงเรียนประทาย 1. นายพิรุณ  เจริญ
 
1. นายณัฐพล  นาคดี
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 84 ทอง 15 โรงเรียนประทาย 1. เด็กหญิงกุลการ  อ้อมนอก
2. เด็กชายคเชนทร์  จันทร์แดง
3. เด็กหญิงจรัสลักษณ์  วาทา
4. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  วงษาสืบ
5. เด็กหญิงทิพยา  บรรดาศักดิ์
6. เด็กชายธีระพล  พจน์ปฏิญญา
7. เด็กหญิงธีรารัตน์  ทิพย์รักษา
8. เด็กชายนายพิรุณ  เจริญ
9. เด็กหญิงปรางค์แก้ว  ชนะมี
10. เด็กหญิงพัชรมณี  เกตุขวง
11. เด็กชายวงศกร  บุญธรรม
12. เด็กหญิงวลัยกร  เกษางาม
13. เด็กชายวัชรพล  จันทิชัย
14. เด็กหญิงอังคณา  รานอก
15. นางสาวเอเซีย  ชัยโคตร
 
1. นายณัฐพล  นาคดี
2. นายเติบ  นพคุณ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84 ทอง 18 โรงเรียนประทาย 1. นางสาวกุลญาภัทร์  ทองศรีมะดัน
2. นายจันทจร  ชัยลา
3. นายชานวาทิก  นพคุณ
4. นายธนากร  แดนไธสง
5. นายประยุทธ  โฮนอก
6. นายเอกรัตน์  พลยางนอก
 
1. นายณัฐพล  นาคดี
2. นายเสกสรร  มีหลง
3. นายกฤษณ์  กาคำผุย
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 81 ทอง 29 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวกรรภิรมย์   พลีดี
2. เด็กชายกิตติ  แสวงทรัพย์
3. นายกิตติชัย  ยอดนอก
4. นางสาวจันทกามาศ  แก้วอำภัย
5. นางสาวจิราพร  ทองคำ
6. นางสาวจีราภรณ์  ยาทองทิพย์
7. นางสาวชนันท์ญา  จอยนอก
8. นายชัยวัฒน์  ประสังคะเต
9. เด็กชายณพัฒนพงศ์  เทียมพันธ์
10. นางสาวณัฐฐาพร  มหาสาโร
11. นางสาวณัฐณิชา  เที่ยงขันธ์
12. นางสาวดาราวรรณ  อ้อพิมาย
13. เด็กชายทศพร  สุดใจ
14. เด็กชายธนวัต  เพ็ชรพรรณ
15. เด็กชายธนัทพงษ์  ภิญโย
16. นายธวัชชัย  นวลสีขาว
17. เด็กชายธันยธรณ์  ชมพูวงศ์
18. เด็กหญิงนันทิกานต์  บุญเอก
19. เด็กหญิงปภัสราวดี  หมีบังเกิด
20. นางสาวปราณีต  ประพันธ์พงษ์
21. เด็กหญิงปรายฟ้า  เนาว์ถึง
22. นางสาวปารตี  ภูทาวัน
23. นายปิติภัทร  โสภา
24. นายปุรเชษฐ์  เลื่อมใส
25. นายพชร  อนุรักษ์โกศล
26. นายพิทักษ์  คำสิงห์นอก
27. นายพุทธิชัย  พลมั่น
28. นายภีฬวุฒิ  ถิ่นนอก
29. เด็กชายมนตรี  อกอุ่น
30. นางสาวมนัสนันท์  เพ็งชื่นมะดัน
31. นางสาวศิริญญาภรณ์   โวหารดี
32. นายสหรัฐ    สร้อยสูงเนิน
33. นายสหรัฐ  ทองน้อย
34. นางสาวสุคนธิรา  ปิงแก้ว
35. นางสาวสุจิตรา   มะธิมะตุ
36. นางสาวสุพัตรา  สนิทนอก
37. เด็กชายสุรศักดิ์    สรสิทธิ์
38. นายอภิชาติ  ทองวิเศษ
39. นางสาวอรณัส  มีไม้ดี
40. นางสาวเบญจวรรณ  คุณาจารย์
 
1. นายไพฑูรย์  สมสอางค์
2. นายสรชัย  จงกล
3. นางวิไลพร  จงกล
4. นายคมกฤช  ยิ่งหาญ
5. นางชุติมา  สมสอางค์
6. นางสาวจุฬาลักษณ์  มูลงามาตร
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประทาย 1. นางสาวกนกวรรณ  อ่อนสุวรรณ
2. นางสาวกัญญารัตน์  สันติรักษ์พงษ์
3. นางสาวกุลญาภัทร์  ทองศรีมะดัน
4. เด็กชายคนัญญ์ยศ  ตั้งวิริยะโภคิน
5. นายจันทกร  ชัยลา
6. นางสาวชลธิชา  ใจปัญญา
7. นายชานวาทิก  นพคุณ
8. นายณัฐพงศ์  สุทรัตน์
9. นายณัฐพนธ์  จิตรไธสง
10. นายทยากร  เยาวะไสย
11. เด็กชายทวีศักดิ์  มงคลวงษ์
12. เด็กหญิงทัตพิชา  สุนนทะราช
13. นายธนกฤต  อุ่มครบุรี
14. นายธนวัฒน์  สารภี
15. นายธนากร  แดนไธสง
16. เด็กชายธนาวุฒิ  รุ่งไธสง
17. เด็กชายธวัชชัย  ภูบานชื่น
18. นางสาวนันติยา  หาญกล้า
19. นางสาวนันทนา  ปัดไธสง
20. นายประยุทธ  โฮนอก
21. นายพัทยา  มณีรักษ์
22. นายมงคล  นุ่นปินปัก
23. นางสาวมินตรา  พันธุมาศ
24. เด็กชายรัชชานนท์  จอดนอก
25. เด็กชายราชวัตร์  ลัดดี
26. นางสาวรุ่งทิวา  เวียนไธสง
27. เด็กชายวัชรพงศ์  ใหญ่กระโทก
28. เด็กชายวีรพงศ์  โขงรัมย์
29. เด็กชายศรายุทธ  สนสนิท
30. เด็กหญิงศศินันท์  สืบนุการณ์
31. นายศักดิ์ศรณ์  สียางนอก
32. เด็กหญิงศุลีพร  โพธิรัตน์
33. เด็กหญิงสิริกัญญา  แสนนอก
34. เด็กหญิงสิริยาพร  วันทะมาตร
35. เด็กหญิงสุวาทินี  ยังหวาน
36. เด็กชายอนุสรณ์  มาระศรี
37. เด็กหญิงอัจฉริยา  สียางนอก
38. เด็กชายอาเขตต์  นามไธสง
39. นายอุเทน  ช่างเกวียน
40. เด็กชายเกียรติศักดิ์  การนอก
 
1. นางสาวสิทธิวรรณ  บุญยะมาลิก
2. นางสาวอุไรวรรณ  มากพูน
3. นายเสกสรร  มีหลง
4. นางสาวกาญจนา  เงินข้อ
5. นายณัฐพล  นาคดี
6. นายกฤษณ์  กาคำผุย
7. นายกิตติพงษ์  แสนแก้ว
8. นายศุภชัย  วาสีรัมย์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.7 เงิน 39 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กชายศักดา  เบ้ามูลตรี
 
1. นางสาวกาญจนา  ปัญญา
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.2 ทอง 22 โรงเรียนท่าลาด 1. นายธีระศักดิ์  ปักกาโล
 
1. นายอนุรักษ์  บัวนาค
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 20 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กหญิงมัทนา  ศรีเดชะ
 
1. นางวิไลพร  จงกล
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.25 ทอง 26 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวจีราภรณ์  ยาทองทิพย์
 
1. นางวิไลพร  จงกล
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 27 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กชายสุรศักดิ์  สรสิทธิ์
 
1. นายสรชัย  จงกล
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 23 โรงเรียนภู่วิทยา 1. นายเอกภาพ  ฉุดพิมาย
 
1. นางไพรวรรณ์  ชัยมงคล
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 13 โรงเรียนภู่วิทยา 1. เด็กหญิงปริมล  ขุนจงกลาง
 
1. นางไพรวรรณ์  ชัยมงคล
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.6 ทอง 19 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวปารตี  ภูทาวัน
 
1. นางวิไลพร  จงกล
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนภู่วิทยา 1. เด็กชายธนากร  ทองย้อย
 
1. นางไพรวรรณ์  ชัยมงคล
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน 47 โรงเรียนภู่วิทยา 1. นายเอกภาพ  ฉุดพิมาย
 
1. นางไพรวรรณ์  ชัยมงคล
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 42 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริรินทร์  รัตนราศรี
 
1. นายสุทัศน์  บุญชัย
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง 14 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวปารตี  ภูทาวัน
 
1. นางสาวนิภารัตน์  เลิกนอก
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 27 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กชายสุรศักดิ์  สรสิทธิ์
 
1. นายสรชัย  จงกล
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายเนวิน  แสวงผล
 
1. นายรขต  วรรณศิลปะ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 22 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กหญิงพนิตสุภา  พิมพ์เงิน
 
1. นางสาวสุกิจ  นามพลกรัง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.3 ทอง 6 โรงเรียนประทาย 1. นางสาวชลธิชา  ใจปัญญา
 
1. นางสาวสิทธิวรรณ  บุญยะมาลิก
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.6 ทอง 48 โรงเรียนประทาย 1. เด็กหญิงคำแพง  สิงห์น้อย
2. เด็กชายจีรภัทร  จินดามัย
3. เด็กหญิงนงลักษณ์  พลดงนอก
4. เด็กหญิงประภาสิริ  สียางนอก
5. เด็กชายภูชิต  ภูบานชื่น
6. เด็กชายภูมิธร  มณีเนตร
7. เด็กหญิงสุกัญญา  บรรดาศักดิ์
8. เด็กชายอนุวัติ  ทานนนอก
9. เด็กหญิงอภิญญา  แสงเดือน
10. เด็กชายอภิสิทธ์  อินทร์นอก
 
1. นางสาวกาญจนา  เงินข้อ
2. นางกรรณิกา  เทียรวรรณ์
3. นายธนวิทย์  สมกอง
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.7 ทอง 4 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวกรรณภิรมย์  พลีดี
2. นายกิตติชัย  ยอดนอก
3. นางสาวจันทกามาศ  แก้วอำภัย
4. นายจิตรกร  เทวัญชัย
5. นายชัยวัฒน์  ประสังคะเต
6. นายธวัชชัย  นวลสีขาว
7. นางสาวศิริญญาภรณ์  โวหารดี
8. นางสาวสุคนธิรา  ปิงแก้ว
9. นางสาวสุจิตรา  มะธิมะตุ
10. นายอภิชาติ  ทองวิเศษ
 
1. นางวิไลพร  จงกล
2. นางชุติมา  สมสอางค์
3. นางไกรศรี  คำมา
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.87 ทอง 5 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วงศ์จันทร์
2. เด็กหญิงกิ่งเพชร  ฉุดพิมาย
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  พงษ์พิมาย
4. เด็กหญิงฉัตรชนก  บุญศิริ
5. เด็กหญิงชมพูนุช  วิไธสง
6. เด็กหญิงมนัสวี  นิลบัวลา
7. เด็กหญิงวิลาสินี  ศิลา
8. เด็กหญิงอนุสรา  เทียนชัย
9. เด็กหญิงเวธกา  สืบค้า
 
1. นางวรรณี  อมัติรัตนะ
2. นายกิตติศักดิ์  รัตนจันทร์
3. นายยรรยง  ปัญญา
4. นางสาวอลิษา  อุตรดิษฐ์
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92.7 ทอง 4 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  รักษาโค
2. นางสาวฐิติรัตน์  สมบูรณ์
3. นางสาวนัฐริกา  ควบพิมาย
4. นางสาวปนัดดา  ปรือทอง
5. นางสาวฟ้ารุ่ง  พวงพิมาย
6. นางสาวสกุลตลา  เพลงดี
7. นางสาวอารยา  อยู่สบาย
 
1. นางวรรณี  อมัติรัตนะ
2. นายกิตติศักดิ์  รัตนจันทร์
3. นายยรรยง  ปัญญา
4. นางสาวอลิษา  อุตรดิษฐ์
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83.75 ทอง 5 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  ขุลี
2. นางสาวทัศนีย์  แสนกรุง
3. นางสาวธัญญารัตน์  วงษ์พันธ์ตรี
4. นางสาวนราทิพย์  พลสงคราม
5. นางสาวบงกช  เทียมทัน
6. นางสาวพัชรินทร์  เรืองคำ
7. นางสาววราลี  ผิวพรรณ์
8. นางสาวศิริพร  เขียวไธสง
9. นางสาวสุดารัตน์  สุขเสริม
10. นางสาวอรพัฒน์  คล้ายคลึงมี
 
1. นางสาววรรณี  ประวรรณรัมย์
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84 ทอง 27 โรงเรียนท่าลาด 1. นายชาญณรงค์  นะวาระ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  พี่พิมาย
3. เด็กชายธนวัฒน์  วงหาร
4. นายปรีชา  พรดีมา
5. นายวรพงษ์  อินนอก
 
1. นายอนุรักษ์  บัวนาค
2. นายสมพิศ  พานไหม
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงวิภา  สุขสงวน
 
1. นายพุฒิพัฒน์  อติวัฒน์อังกูร
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนประทาย 1. เด็กชายธนโชติ  แก่นมี
 
1. นางสาววรญา  งานดี
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวพิมพ์ชนก  กุพันธุ์
 
1. นางสาวกัลยา  ไตรศรีศิลป์
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.2 ทอง 16 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงพรภูมินทร์  หมอก็เป็น
 
1. นางเบญจวรรณ  คล่องชอบ
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80.8 ทอง 44 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวณัฐริกา  วงษ์กาฬสินธุ์
 
1. นางพนารัตน์  มะลิงาม
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กหญิงจริญญา  แปลนดี
2. เด็กชายณัฐพล  ตอบกลาง
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  กิ่งหว้ากลาง
4. เด็กหญิงศิวพร  ศรีผ่อง
5. เด็กหญิงสมฤทัย  ประโมงกิจ
 
1. นางสาวขวัญทิพย์ภา  แสงสม
2. นางสาวนิตยา  ฤทธิ์จรูญ
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80 ทอง 11 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นายการัณยภาส  พับกระโทก
2. นายธนากร  ปุริธรรมเม
3. นางสาววรรณภา  กาญจนศักดิ์
4. นางสาวสุลักษณ์  แก้วเกิด
5. นายหัสกรณ์  วันสูงเนิน
 
1. นางสาวสุพรรษา  มีหลง
2. นายเอกชัย  วิชัยวงค์
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 50.15 เข้าร่วม 53 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงปานตา  เสาวภา
 
1. นางสาวพิรัสวดี  เขมวิวิธ
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 88.95 ทอง 9 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวฐิติพร  บัวรัตน์
 
1. MissLiu  Yu
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 22 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กหญิงกฤชอร  ร้อยลา
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  มีดี
 
1. นางสาวกัลยา  ไตรศรีศิลป์
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 61.6 ทองแดง 40 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายปฐมพงษ์  เมฆาพิมาย
2. นางสาววิชญาพร  ลิศนันท์
 
1. นางสาวนรินทร์ทา  เนื่องมัจฉา
2. นางประพิมพ์พรรณ  วสุเสถียร
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.7 ทอง 36 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. นายกฤษณะ  แก้วกล้า
2. นายคมสันต์  แสงอ่อน
3. นายจิณณวัตร  แหวนชัย
4. นายภูมิพัฒน์  ดวงกมล
5. นายสิทธิชัย  รักษา
6. นายอภิวัตติ์  ทัพพิมาย
 
1. นายณรงค์  กะวิเศษ
2. นายธเนศ  พรมโชติ
3. นายสุชาติ  ชื่นจัตุรัส
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 72.75 เงิน 34 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 1. นางสาวกำไล  แซ่ซือ
2. นายกีรติ  เขตขัณฑ์
3. นางสาวจิราวรรณ  พันธ์สร
4. นางสาวดารารัตน์  เยี่ยงนา
5. นางสาวพัชรา  บรรลือทรัพย์
6. นายรัตพงษ์  ศิริมงคล
7. นายศักดิ์สิทธิ์  แสงนอก
8. นางสาวสุกัญญา  ชัยสวรรค์
9. นางสาวหทัยรัตน์  ช่วยนา
10. นายเจนณรงค์  นามพิมูล
 
1. นางสมจิตร  แหวนพิมาย
2. นายพรชัย  นันทพิสิฐ
3. นางธมนณพัฒศ์  พะโยธร
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาพร  ลาภมูล
2. เด็กชายธนาคาร  แนบกลาง
3. เด็กหญิงพัชริดา  ลมพิมาย
 
1. นางสุกัลญา  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวกัญจนพร  ยวนกระโทก
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 63 ทองแดง 55 โรงเรียนประทาย 1. นางสาวภัทราวดี  สวัสดิ์รักษ์
2. นางสาวสมฤดี  ดุสะนอก
3. นางสาวเบญญาภา  แสงวิจิตร์
 
1. นายไพจิตร  พรมมิราช
2. นางรุ่งนภา  สุวรรณวิโรจน์
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81.66 ทอง 56 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัทนันท์  ธุรินทร์ไธสงค์
2. เด็กหญิงสายไหม  สุขใส
3. เด็กหญิงอรณิชา   พลทองมาก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจตุรงค์  แฉขุนทด
2. นายธีระพันธุ์  วงค์ธนา
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84.2 ทอง 27 โรงเรียนท่าลาด 1. นางสาวจิตสุภา  แสงหิรัญ
2. นายภูวนัย  อาโป
3. นางสาวสุวิสา  จันโท
 
1. นางสาวนภัสวรรณ์  เก้าสกุล
 
96 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 83.2 ทอง 39 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. เด็กชายชินกฤษณ์  แก้วอรสาร
 
1. นายสุทัศน์  บุญชัย
 
97 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 87.25 ทอง 34 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. เด็กชายอนุชา  กองษา
 
1. นายสุทัศน์  บุญชัย
 
98 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. เด็กชายภาคิไน  โสภาค
 
1. นายสุทัศน์  บุญชัย
 
99 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 80 ทอง 44 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. นายธีรยุทธ  ทองลาด
 
1. นายสุทัศน์  บุญชัย
 
100 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 82.6 ทอง 47 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 1. เด็กหญิงกัลยา  ช่างไม้
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุขอินทร์
3. เด็กชายคมกฤษ  แก้วเขียว
4. นายจักรรินทร์  ภูเงินทอง
5. นางสาวจารุพร  สนิทเนาว์
6. เด็กหญิงชลิตา  ยาแก้ว
7. เด็กชายณัฐพล  ชินโคตร
8. เด็กหญิงดวงฤทัย  ทองหลาง
9. นางสาวทิวาพร  หุ่นปะการ
10. นายธีระ  ค้าขึ้น
11. เด็กหญิงนิลาวรรณ  อินทร์ทอง
12. นางสาวบุษยมาศ  วงศ์สุวรรณ
13. เด็กชายพีระภัทร์  กมขุนทด
14. เด็กหญิงรุ่งธิวา  อุ่นคำ
15. นางสาววรรณวิสา  แสนศรี
16. เด็กหญิงศศิธร  เฉียบแหลม
17. นางสาวศศิวรรณ  ปัจจัยโคถา
18. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ฟองไชย
19. เด็กหญิงสถาพร  แก้วหิน
20. นายสราวุฒิ  เขจรดวง
21. นายสิทธิวัฒน์  อ่ำเอี่ยม
22. นางสาวสุชานาถ  โฉมงาม
23. นางสาวสุทธิดา  สุขสุทธิ์
24. นายสุทธิพงศ์  เป็นซอ
25. นางสาวอรอุมา  เข้าพิมาย
26. นางสาวอารีย์  รองน้อย
27. นายอิศรา  ราวพิมาย
28. นายเด่นชัย  สวัสดิผล
29. เด็กชายไชยกฤษณ์  วงศ์ศรีแก้ว
30. นายไชยวัฒน์  เจริญพันธุ์
 
1. นายวุฒิชัย  พรหมประดิษฐ์
2. นายเรืองชัย  อุดมผล
3. นางสาวณัฐกฤตา  อรรถวัน
4. นายโกเมศ  หอยมุกข์
5. นายเอกฤทธิ์  แสงรัศมี
6. นางสาวสุวพิชญ์  ประจิต
7. นางสาวสุพัฒนา  นงค์สูงเนิน
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 53 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. เด็กชายลัทพล  แก้วดวงดี
2. เด็กชายเกียรติพงษ์  โกรัมย์
 
1. นายธเนศ  พรมโชติ
2. นายณรงค์  กะวิเศษ
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 47 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กหญิงกัลยกร  ด่านกระโทก
2. เด็กหญิงวรรณศิการ์  ทองนำ
 
1. นางสาวรตวิสา  ปาลินทร
2. นางกิตติยาภรณ์  ต้นวรรณา
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 46 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 1. นางสาวกีรติกาญจน์  ฟ้าบัง
2. นางสาวศิริรักษ์  ผ่องพรรณ์
 
1. นางทิพวรรณ  เสตะพยัคฆ์
2. นางสาวนันทกา  สุวรรณไตรย์
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประทาย 1. เด็กชายกันต์กวี  ทองมา
2. เด็กชายปราบศึก  สงฆ์จันทร์
 
1. นายแสวง  กองทุ่งมน
2. นางกนกวรรณ  แดนสว่าง
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 25 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นายฐาปกรณ์  ลาน้ำเที่ยง
2. นายภูริทัต  มอไธสง
 
1. นายมานะ  บุญแต่ง
2. นายสระพงษ์  สร้อยเพชร
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 27 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ฉายพิมาย
2. เด็กหญิงสุรัญชนา  ศรชัยวุฒิไกร
 
1. นางทิพวรรณ  เสตะพยัคฆ์
2. นางขณิชท์  ศรีวัชรกุล
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 71 เงิน 34 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 1. เด็กชายวรเมธ  เพ็ชรทองหลาง
2. เด็กชายศุภพล  เรืองชิต
 
1. นายอนุสรณ์  เปรมพลอย
2. นายวีระชัย  จงสูงเนิน
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 79 เงิน 33 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา 1. เด็กหญิงวรวรรณ  ขุนองค์
2. เด็กชายเดชา  กัลยาณรุง
 
1. นางสาวกนกกร  ละอองเอก
2. นางรัชนี  อินทะขีณี
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 78 เงิน 16 โรงเรียนประทาย 1. นายดุุลยวัต  ปุราสะกา
2. นายสกุลวงศ์  รักศิลป์
 
1. นายเอกรัตน์  โชคบัณฑิต
2. นายผ่านภพ  สุวรรณวิโรจน์
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 1. นายตฤษนันท์  เรืองชิต
2. นางสาวเกตุแก้ว  สังแตะกุล
 
1. นายอนุสรณ์  เปรมพลอย
2. นายวีระชัย  จงสูงเนิน
 
111 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75.33 เงิน 36 โรงเรียนภู่วิทยา 1. เด็กหญิงพัชรี  หมายกลาง
2. เด็กหญิงภานุมาศ  โสมอุบล
3. เด็กชายรุ่งโรจน์  ประจง
 
1. นางสาวสุจิตรา  ภักดีนวล
2. ส.ต.ท.ญาดา  รัตนกำเหนิด
 
112 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 25 โรงเรียนประทาย 1. นางสาวจินตนา  บรรพบุรุษ
2. นางสาวณัฐกมล  พิณพิมาย
3. นายยศกร  ธนะทองพิทักษ์
 
1. นางคัมภีรพรรณ  วงษ์สุวรรณ
2. นางพรรณธิพา  สัตย์ซื่อ
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 69.25 ทองแดง 55 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นายศุภฤกษ์  พึ่งขุนทด
2. นายเรืองนาม  คูประเสริฐ
 
1. นายมานะ  บุญแต่ง
2. นางจุรีรัตน์  ตั้งไพศาลสัมฤทธิ์
 
114 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 43 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม 1. เด็กชายณัฏฐ์  ศรีเตชะ
2. เด็กชายวัชรินทร์  เกินรัมย์
3. เด็กชายอนุรักษ์  แลสูง
 
1. นายชินาพัฒน์  งามพิพัฒนพงษ์
2. นางศิรีกานต์  งามพิพัฒนพงษ์
 
115 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 48.4 เข้าร่วม 40 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม 1. นายกล้า  ลุ่มปะถา
2. นายทศพร  งามดี
3. นายสุทัศน์  ญานสาร
 
1. นายชินาพัฒน์  งามพิพัฒนพงษ์
2. นางศิรีกานต์  งามพิพัฒนพงษ์
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.6 ทอง 41 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 1. นายพงศธร  ปัจจัยยะกา
2. นายวันเฉลิม  เซ็นทองหลาง
3. นายอภิวัฒน์  จุปมัดถา
 
1. นางคมเนตร  ปนสันเทียะ
2. นางปวีณา  ฉิมกลาง
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78 เงิน 30 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นายทรงเดช  โพธิจันทร์
2. นายเชษฐา  วิไธสง
3. นายเศรษฐกิจ  เกตุชิต
 
1. นางสาวกันยารัตน์  มาศมิส
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 75 เงิน 58 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  สุขพรม
2. เด็กชายธเนศ  มาระศรี
3. เด็กชายพัชรินทร์  ช่างเกวียน
4. เด็กชายวิษณุ  มุยแฮบัว
5. เด็กชายศิวกร  ไถจัตุรัส
6. เด็กชายอภิชัย  ทองเทพ
 
1. พระสุพัฒน์  ปิยภาณี
2. พระประวัติ  กนฺตสีโล
3. นางสาวอนันศิริ  คำรังษี
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84 ทอง 35 โรงเรียนท่าลาด 1. นางสาวน้ำผึ้ง  ผ่องพันธ์
2. นางสาวรพีพร  หิงไธสง
3. เด็กชายศตวรรษ  ดีลาย
4. เด็กหญิงสุชัญญา  ยาทองทิพย์
5. นางสาวอารยา  นาหนอง
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ก้อนสีลา
 
1. นายภราดร  วนไธสง
2. นางนพวรรณ  อัปมาโท
3. นางสำเนียง  บำรุงการ
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.85 ทอง 46 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 1. นางสาววนิดา  สุริยะ
2. นางสาววาสนา  อิติบุตรตา
3. นางสาวสาธิณี  บางซาย
 
1. นางเตือนจิตต์  พัฒนตรีคุปต์
2. นางณัฐกฤตา  อรรถวัน
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.2 ทอง 36 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 1. นางสาวกมลวรรณ  หมายสุข
2. นางสาวรัตน์ชา  พะวิงรัมย์
3. นางสาวสาวิตรี  แช่มพุทรา
 
1. นางคมเนตร  ปนสันเทียะ
2. นางสาวสุพัฒนา  นงค์สูงเนิน
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 39 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  สูงดำ
2. เด็กหญิงนันทพร  โตกลาง
3. เด็กหญิงอรอนงค์  โมสูงเนิน
 
1. นางสาวชีวรัตน์  ช่ำชอง
2. นายณัฐวุฒิ  อารมณ์เพียร
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.5 ทอง 10 โรงเรียนเพชรหนองขาม 1. นางสาวกัลยา  หิ้วพิมาย
2. นางสาวจุฑารัตน์  ศรีบูรณ์
3. นายเอกรินทร์  คงโนนนอก
 
1. นายสมจิตร  เฉลิมแสน
2. นายบุญพร้อม  อาจสามารถ
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง 34 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวชฎาธาร  คงดี
2. นางสาวสมฤทัย  ปรีชา
3. นางสาวเมษา  ชอนสุข
 
1. นางอารยา  ไลไธสง
2. นางสาวนันทวรรณ  ปรึกไธสง
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.67 ทอง 48 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวกานติมา  จีนมะเริง
2. นางสาวพรกนก  ประจวบสุข
3. นางสาวสุชาดา  พาพิมาย
 
1. นางอารยา  ไลไธสง
2. นางสาวมัฐฑิชา  ชวนมา
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80.5 ทอง 19 โรงเรียนภู่วิทยา 1. เด็กหญิงเกณิกา  ทัศน์เอี่ยม
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ขันโอ
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  สมจิตร
 
1. นายพงศ์ธนากร  ไกรสน
2. นางสาวสุชารัตน์  สุโคตร
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 75.5 เงิน 56 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวสุชัญญา  ปลั่งกลาง
2. นางสาวสุดารัตน์  ฉานพิมาย
3. นางสาวอารียา  แก้วประเสริฐ
 
1. นางศิริลักษณ์  มนัสการ
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 1. เด็กหญิงจันทร์ทา  บุญมา
2. เด็กหญิงน้ำฝน  นามโพธิ์
3. เด็กหญิงพรพิมล  ปลั่งกลาง
 
1. นางคมเนตร  ปนสันเทียะ
2. นางเตือนจิตต์  พัฒนตรีคุปต์
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง 16 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวกรกนก  จอยนอก
2. นางสาวปวีณา  เชื่อฟัง
3. นางสาวรัชนีกร  ตรีสันเทียะ
 
1. นางศิริลักษณ์  มนัสการ