สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงจีรารัตน์  เสาศิริ
 
1. นางสาวกุลรัตน์  ชัยเฉลียว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 14 โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ 1. นายขวัญชัย  ปิ่นแก้ว
 
1. นายณัฐพงศ์  จันทร์รุ่ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กชายภาสกร  สิมรัมย์
 
1. นางสาวปณิชา  เพ็ชรน้อย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82.6 ทอง 13 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นางสาวณัฐสุดา  ประทุมตรี
 
1. นายธนาเมธ  เชิญรัมย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.4 ทอง 21 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายพีระพงศ์  เพ็ชรสูงเนิน
 
1. นางรวยริน  ชนะกุล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86.8 ทอง 10 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวสาวิตรี  ชัยศิริ
 
1. นางจรรยา  อาสนา
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.8 ทอง 22 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงประภาศร  แฉล้มรัมย์
2. เด็กหญิงประภาศิริ  สุภะกรรม
3. เด็กหญิงสุทธิดา  จะโรรัมย์
 
1. นางชลิดา  โอทารัมย์
2. นางน้องนุช  วิทยเดช
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  แฉล้มรัมย์
2. นางสาวณัฐมน  นุชสาย
3. นางสาวบัณฑิตา  หมั่นการ
 
1. นางสาวชญานิศ  ไกรสีห์
2. นายดิฐพร  ดิษยเกษม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 74 เงิน 47 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  ไขแสง
2. เด็กหญิงศิรประภา  ศาลางาม
 
1. นางคำนึง  ร่วมสุข
2. นางสุรีรัตน์  ศิริเลขอนันต์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นายตระการ  สุวรรณรัมย์
2. นางสาวปฐมาวดี  ประดับ
 
1. นายศาสตรา  ภูมิศาสตร์
2. นางสาววรรณิภา  มาตรนอก
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 52.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายชาญนบ  จิระบลกิจ
 
1. นางสาวนุชรี  นิยโมสถ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายรัชภูมิ  กิตติวัฒนาสาร
 
1. นายอมฤทธิ์  บุพโต
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 81.2 ทอง 34 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทิมา  ศรีทนต์
2. เด็กชายธวัชชัย  กะการดี
3. เด็กชายปิยะบุตร  ไชโย
 
1. นางอัจฉรา  ธีระวิทยาภรณ์
2. นางสาววัลลี  ทับสีรัก
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 81.2 ทอง 11 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายชนนิกานต์  แสวงผล
2. นางสาวธนัชญา  พิมพ์สันต์
3. นายธนานนท์  สิงหนุวัฒนะ
 
1. นางจุติกา  อุบาลี
2. นางณัฐพร  นวนสาย
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 81 ทอง 47 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงนุชนินทร์  มานะพิมลหิรัญ
2. เด็กหญิงภัคจิรา  อึงชัยศรี
3. เด็กหญิงวิชชิญาพร  ชัยศร
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สังขกุลมาลา
2. นางสาวนงนารถ  ไชยนต์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65.9 ทองแดง 16 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายวัศพล  วงศ์วิกรม
2. เด็กชายสิโรดม  ตั้งประโคน
 
1. นายวิทูร  สังขกุลมาลา
2. นางจริยา  โยคะสิงห์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายณรงค์ฤทธิ์  หวังนอก
2. นายธนกฤต  ฝาอิดิน
 
1. นางสาวขจิตรารัตน์  แสนรัมย์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 12 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายอัครเดช  ที่รัก
 
1. นางสาวยุพา  เพียงไธสง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 19 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นางสาวศุภลักษณ์  บึงจันทร์
 
1. นางสาวดวงใจ  โพธกัง
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.35 ทอง 10 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงธีรนันท์  ชวติ
2. เด็กชายธีรพงศ์  พลพุฒินันท์
3. เด็กหญิงยลดา  บารัมย์
 
1. นายประเสริฐ  สังข์รัมย์
2. นายภัทรพงศ์  แมนประโคน
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 8 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายภพสรรค์  จันทสิทธิ์
2. นางสาวสุธิดา  กุลกิตติยานนท์
3. นายเศรษฐวัฒน์  โชติรณพัส
 
1. นางปริญญารัตน์  จันทร์ชุ่ม
2. นายวิเจตต์  พะวิกขุณี
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  รติพรพันธุ์
2. เด็กชายธนโชติ  แสนตื้อ
3. เด็กชายพิสิษฐ์  แสนจันทร์
 
1. นายชาญวิทย์  เพียรแก้ว
2. นายณชภัชร  วิชยปรีชา
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.2 ทอง 18 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นางสาวนวลปรางค์  เที่ยงคูณ
2. นายวชิรวิชญ์  คำบาง
3. นายเจษฎา  สุขรีรัมย์
 
1. นางสาวจิอาภา  ทิพเหลือง
2. นางสาวอัษฎาพร   โพธิ์วิเศษ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74.5 เงิน 25 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม 1. เด็กชายศุภชัย  อ่อนน้อม
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ลินทอง
3. เด็กหญิงเกศแก้ว  แย้มประโคน
 
1. นางสาวสวิตตา  ปัจจัย
2. นางสาวภูวดี  เขินไพร
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.4 ทอง 44 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม 1. นายยุทธนา  การักษ์
2. นางสาวสาลิกา  พวงเพ็ชร
3. นางสาวสาลินี  ไชยา
 
1. นางสาวสวิตตา  ปัจจัย
2. นายศราวุธ  จูมทอง
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.8 ทอง 45 โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงปัญญาพร  แกล้วกล้า
2. เด็กหญิงพนิดา  บัวแก้ว
3. เด็กหญิงลักษณพร  พรมชาติ
 
1. นางสาวจิตรฤทัย  สีลวัน
2. นางอรอนงค์  เขื่อนมั่น
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.6 ทอง 40 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวบุษบา  ตุ้มนอก
2. นายวิวรรธน์  เดือนแหร่รัมย์
3. นายอธิชา  นาคะพงษ์
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  วิญญารัมย์
2. นางศิรินภา  นกแก้ว
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.8 เงิน 9 โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐศักดิ์  รักษา
2. เด็กชายธนวัฒน์  ชิงรัมย์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  อุทิศสุนทร
2. นายจักรพงษ์  กุ้งมะเริง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73.4 เงิน 34 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นางสาวนิสากร  นุ่นปิ่นปักษ์
2. นายไพรัช  สุขชิต
 
1. นายสมาน  สอนสะอาด
2. นางสาวสุพิศ  ริสา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 23 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายคมสัน  แสวงแก้ว
2. เด็กชายชาคริต  กุมรัมย์
 
1. นายสุริยะ  บุญคง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 53 โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  อาญาเมือง
2. เด็กชายชัยวุฒิ  สงำรัมย์
 
1. นายทวิศาสตร์  ยิ่งนอก
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.2 ทอง 47 โรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) 1. เด็กชายกฤษติชัย  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงจิรนันท์  บัวงาม
3. เด็กหญิงธนาภรณ์  สุจำนงค์
4. เด็กชายวัชระ  ใหญ่เลิศ
5. เด็กหญิงศศิรินทร์  ประสูติธนกิตติ์
 
1. นางสาวเยาวภา  มาลัย
2. นายสุวินัย  กล้านา
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.5 ทอง 28 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. นางสาวจิรพร  บุญรัมย์
2. นายปราการ  มีการุณ
3. นางสาวรัตติยาภรณ์  บุญปก
4. นายศุฬศักดิ์  บุญวงศ์
5. นางสาวสร้อยเพชร  สำเร็จรัมย์
 
1. นางสุจินดา  แสนหลวง
2. นายศุภกิตติ์  บุญเชิด
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.4 ทอง 14 โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. เด็กชายชาคริต  แขขุนทด
2. เด็กหญิงพรทิพย์  พิเศษ
3. เด็กหญิงลลิตดา  ทองจันทร์
4. เด็กหญิงสุพัฒศร  อินเลียง
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  ใจหาญ
 
1. นางรัชกร  ประสีระเตสัง
2. นางสุมาลี  มีชั้นช่วง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.8 ทอง 4 โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. นางสาวจันทิมา  เขียววิลัย
2. นางสาวชมพูนุช  เชิดสกุล
3. นางสาวปราณปริยา  ไกรพงษ์
4. นายสุทิน  สำรวมรัมย์
5. นางสาวสุภาวดี  ประทุมมา
 
1. นางรัชกร  ประสีระเตสัง
2. นางสุมาลี  มีชั้นช่วง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 71.4 เงิน 33 โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกุลนันท์  กิริรัมย์
2. เด็กชายขจรเกียรติ  บรมรัมย์
3. เด็กหญิงชลธิชา  ทิพย์นางรอง
4. เด็กหญิงศศิกานต์  กุมรัมย์
5. เด็กหญิงสิริยากร  วิเศษนคร
 
1. นายบูชา  กล้าหาญ
2. นายประดิษฐ  อุตธาพงษ์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83.4 ทอง 16 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายกล้ายุทธ  อภิรักษ์
2. นายรชฎพงค์  ลี้ทวีสุข
3. นายวรรธนันท์  กรีรัมย์
4. นายเจษฎา   จิตแกล้ว
5. นายเจษฎากร  ปะสีรัมย์
 
1. นายฉัตรตระกูล  บุญภูมิ
2. นายกิตตินันท์  นาคะ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 78 เงิน 36 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎ์  พันธุ์นาวัฒน์
2. เด็กชายจิรกิต  สีม่วงสุข
3. เด็กหญิงชลพินทุ์  บุญพัฒนา
4. เด็กชายชาญชนะนันท์  นาคาธร
5. เด็กหญิงดวงกมล  แก้วอำไพ
6. เด็กชายดิลก  วิยะรัตน์
7. เด็กชายถิรวัฒน์  พันศรี
8. เด็กหญิงธวชินี  เพชรเลิศ
9. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทิพย์พรมมา
10. เด็กหญิงนภัสสร  ยศชาติ
11. เด็กหญิงนัดดา  ทั่งศิริ
12. เด็กหญิงพรรนิตา  ไวไธสง
13. เด็กหญิงภัทริกา  แดงป่า
14. เด็กชายวัลลภ  บุญอุทิศ
15. เด็กชายวิชญะ  ศรีหาคุณ
16. เด็กหญิงวิมุตตา  วารินทร์
17. เด็กหญิงศศิธร  โซ่ไธสง
18. เด็กหญิงษมาพร  ปราสัย
19. เด็กหญิงอภิญญา  วรฤทธิเดช
20. เด็กชายเจษฎากร  สาลำ
 
1. นางสาวฐนันวัลล์  ประเสริฐยิ่ง
2. นายวาศนรรค์  พินศิริกุล
3. นายยุธธรรม  จันทร์สว่าง
4. นางสาวพรรณิภา  ปอแก้ว
5. นางสาวผ่องนภา  ตั่งสกุล
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 83 ทอง 16 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. นายกิตติกร  กุมรัมย์
2. นายคมสันต์  เจริญพร
3. นายจักรพรรดิ  ศุภะนาม
4. นางสาวณิรชา  ปันรัมย์
5. นายธนพล  หลงรัก
6. นายธวัชชัย  อามาตย์
7. นายธีรศักดิ์  ปูนรัมย์
8. นางสาวปวีณา  พลาหาญ
9. นางสาวพรทิพย์  การะเกษ
10. นางสาวพรรณิภา  บุดดี
11. นางสาวพิสุทธิณี  โสตะพราหมณ์
12. นายวิฑูรย์  กำจร
13. นางสาววิภาวี  ดัดถุยาวัตร
14. นายศุภฤกษ  อรุณศรี
15. นายสิทธิโชค  พยุกรัมย์
16. นายสินธุ  สร้อยเสน
17. นางสาวสุฑาทิพย์  สายคูณ
18. นายสุทิน  สุดเส้นผม
19. นายสุวรรณ  สุกดี
20. นายอดิศร  บึงมุม
 
1. นายวิศิษย์  เทพทอง
2. นางวราวรรณ  พลสยม
3. นางอรชา  สิริเบญจพรหม
4. นางสมประสงค์  ภูมูลเมือง
5. นางสาววรนุช  ตระกูลดี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.2 ทอง 5 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม 1. เด็กชายภาณุ  ปะรินรัมย์
 
1. นางนิภาพร  อุรีรัมย์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.5 ทอง 20 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นายยงยุทธ  ชุมตรีนอก
 
1. นางปุณณภา  พลเยี่ยม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.2 ทอง 11 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทิมา  โกติรัมย์
2. เด็กชายสหชัย  คะเลรัมย์
 
1. นางวานิตย์  พลสถิตย์กุล
2. นางวราวรรณ  พลสยม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 50 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. นางสาวดวงใจ  แก้วกองกุล
2. นายอภิชาติ  ไชยโย
 
1. นางวงศ์รัตน์  นิพรรัมย์
2. นางวานิต  พลสถิตย์กุล
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 53 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตสุภา  สีดอกรัก
2. เด็กหญิงเนาว์ฉัตร  คงนุรัตน์
 
1. นางสาวสุมาลี  อุ่นจิตต
2. นายณัฐกฤตษ์  เสงี่ยมศักดิ์
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76.5 เงิน 21 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายธนากร  แมลงผึ้ง
2. นางสาวอุชุพร  เลงไธสง
 
1. นายปัญญา  ติวงษา
2. นายสมคิด  ใยไธสง
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 71.5 เงิน 37 โรงเรียนภัทรบพิตร 1. เด็กหญิงทิพวัลย์  วันประโคน
 
1. นางสาวจินตหรา  เกรินรัมย์
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง 14 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. นางสาวพัชสุดา  แก้วเลื่อน
 
1. นางสุพรรณี  เหมือนถนอม
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. เด็กหญิงราตรี  ติลาโพธิ์
 
1. นางสุพรรณี  เหมือนถนอม
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนิพิทยาคม 1. นายมงคล  อยู่เรือง
 
1. นายธนภัทร  คงสืบชาติ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน 19 โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม 1. เด็กหญิงไพริน  จันโสดา
 
1. นางปณาลี  คำมณี
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 77 เงิน 34 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. นางสาวนันทิกานต์  ลิอ่อนรัมย์
 
1. นางสุพรรณี  เหมือนถนอม
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  มาทุมมี
 
1. นางสุพรรณี  เหมือนถนอม
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 28 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. นางสาวณัฐนันท์  กาปัญญา
 
1. นางสุพรรณี  เหมือนถนอม
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. เด็กหญิงปณิภา  โพธิ์ดีรัมย์
2. เด็กหญิงปนัสยา  โพธิ์ดีรัมย์
 
1. นางสุพรรณี  เหมือนถนอม
2. นางสุพรรณี  เหมือนถนอม
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 49 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายอนุรักษ์  เจตธำรง
 
1. นายอาจินต์  ดีสวัสดิ์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 24 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นางสาวเอื้ออารีย์  ได้เกียรติเจริญ
 
1. นายประภาส  พงษ์นาคินทร์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 75.5 เงิน 35 โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม 1. เด็กชายบอส  ยอดโต
2. เด็กชายวีระยุทธ  เงินยวด
3. เด็กชายอลงกรณ์  หนองบัว
 
1. นายอาคม  สมญาติ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 42 โรงเรียนภัทรบพิตร 1. นายกัมปนาท  สีหาบุตร
2. นายนฤเดช  สนทนา
3. นายศุภณัฐ  คะเลรัมย์
 
1. นางสาวยาใจ  ยืนยง
2. นายสมเกียรติ  แก้ววัชรกุล
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. เด็กชายพสุมนต์  สมงาม
 
1. นางสมาภรณ์  ดวงฤทธิ์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกรุณา  คะริบรัมย์
 
1. นายสมปอง  สุภาพรหม
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 93 ทอง 9 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. นายอภิสิทธิ์  บุญเจียม
 
1. นายธีรพันธ์  เศรษฐนันท์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายภคิน  กมลรัมย์
 
1. นายจักรพงษ์  สมพร
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายเดชาวัต  บุญคำ
 
1. นายจักรพงษ์  สมพร
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายธีรธร  สุนทรสุข
 
1. นายสาธิต  ผลเจริญ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 78 เงิน 20 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงชมพูนิกข์  จิตเจริญ
 
1. นายไพฑูรย์  พุทกลาง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84.5 ทอง 11 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนัชชา  ดีประเสริฐ
 
1. นายนันทภพ  หมั่นกิจ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90.25 ทอง 4 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวณัฐรุจา  ใจสนธิ
 
1. นายนันทภพ  หมั่นกิจ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 83.5 ทอง 14 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงอนุธิดา  คะเรรัมย์
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 91.5 ทอง 7 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. นายภัควัตร  พัฒนะมาศ
 
1. นางสมาภรณ์  ดวงฤทธิ์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89.3 ทอง 10 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงอาทิติยา  อิรัญ
 
1. นายไพฑูรย์  พุทกลาง
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวปภาวดี  นุเรศรัมย์
 
1. นายธีระวัฒน์  ไทยพานิช
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายภูริทัต  บุญคล้อย
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 91 ทอง 6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายบุรินทร์  สิทธิมงคล
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์  เฉลิมรัมย์
 
1. นายสาธิต  ผลเจริญ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 83.75 ทอง 14 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวพิทยารัตน์  หาญคำภา
 
1. นายสาธิต  ผลเจริญ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 88.6 ทอง 5 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวณัฐรุจา  ใจสนธิ
2. นายธีรธร  สุนทรสุข
3. นายบุรินทร์  สิทธิมงคล
4. นางสาวปภาวดี  นุเรศรัมย์
5. เด็กชายภคิน  กมลรัมย์
6. เด็กชายภูริทัต  บุญคล้อย
7. นายศักดิธัช  นะรารัมย์
8. นายอมรเทพ  เพียงกลาง
9. นายเดชาวัต  บุญคำ
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
2. นายนันทภพ  หมั่นกิจ
3. นายสาธิต  ผลเจริญ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นรินรัมย์
2. เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์  เฉลิมรัมย์
3. นางสาวณัฐรุจา  ใจสนธิ
4. เด็กชายธนกฤต  โรจน์รัตน์ศิริกุล
5. นายธีรธร  สุนทรสุข
6. นายบุรินทร์  สิทธิมงคล
7. นางสาวปภาวดี  นุเรศรัมย์
8. เด็กหญิงปวีณรัตน์  โกติรัมย์
9. เด็กหญิงพรนัชชา  ดีประเสริฐ
10. นางสาวพิทยารัตน์  หาญคำภา
11. เด็กชายภคิน  กมลรัมย์
12. เด็กชายภูริทัต  บุญคล้อย
13. นายศักดิธัช  นะรารัมย์
14. เด็กหญิงอนุธิดา  คะเรรัมย์
15. นายเดชาวัต  บุญคำ
 
1. นายธีระวัฒน์  ไทยพานิช
2. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
3. นายนันทภพ  หมั่นกิจ
4. นายจักรพงษ์  สมพร
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ 1. นายกฤษฎา  พรหมประโคน
2. นางสาวธนภรณ์  รักกิจศิริ
3. นายธเนส  พรมประโคน
4. เด็กชายบุญประสงค์  บุญเกค
5. นายปภังกร  อะรัญ
6. นางสาวพัชรี  แก้วประสงค์
7. เด็กชายยงยุทธ  สวัสดี
8. นายศรชัย  อุ้มรัมย์
9. นายสัญชัย  อุกรรัมย์
10. นายสุจินต์  บำรุงแคว้น
11. นางสาวอภิสรา  ตาสว่าง
 
1. นายเกรียงไกร  บริบุตร
2. นายไพฑูรย์  อรัญ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81 ทอง 39 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายก้องศาสตร์  เจ็ดรัมย์
2. เด็กชายชัชวาลย์  ชะรอยรัมย์
3. เด็กชายธีรภัทร  ชะโลมรัมย์
4. เด็กหญิงนฤมล  บุญกล้า
5. เด็กชายปฏิภาณ  โยธิกา
6. เด็กชายสุธาดา  ชะใบรัมย์
 
1. นายวิชาญ  เฮงประกอบ
2. นายชาญยุทธ  วรรณสุทธิ์
3. นางพนัฐดา  กลีบม่วง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82 ทอง 31 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 1. นายณัฐพงศ์  ศิริรัมย์
2. นายธนาวุฒิ  สุระ
3. นายธีรศักดิ์  วรรณวงษ์
4. นายวุฒินันท์  แสนชัย
5. นายสิรภพ  วิหาร
6. นายสุภกิณห์  กาดนอก
 
1. นายวรเชษฐ์  รักษา
2. นายสมปอง  สุภาพรหม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 86.5 ทอง 12 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายกฤษฎา  ชะอุ่มรัมย์
2. นางสาวกฤษฎาพร  กองแก้ว
3. นายจิระฐา  ปานาโต
4. นางสาวจิราลักษณ์  ไกรปุย
5. นายชาวิช  ธัญวัฒิภัทร
6. เด็กหญิงณัฐชยา  อินทุกรรม
7. นางสาวณัฐริดา  บรรเทิงใจ
8. นายณัฐสิทธิ์  ปุลันรัมย์
9. เด็กชายณัฐากร  ไกรมะณี
10. เด็กชายดนุพล  โฉมสวย
11. เด็กหญิงตรีชฎา  ปะโสทะกัง
12. เด็กหญิงทัศญา  ชำนาญพวงศ์
13. เด็กชายธนกร  ชาญโพธิ์
14. นายธนพล  พรหมภักดี
15. นายธนวัฒน์  อุดมศักดิ์
16. นายธีระวัฒน์  เพียรโคตร
17. เด็กหญิงนภัสนันท์  ภูติพรพิพัฒน์
18. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ถาวรรัตน์
19. เด็กหญิงน้ำฝน  จะยันรัมย์
20. เด็กชายปฏิภาณ  ชำรัมย์
21. เด็กชายปรเมศร์  โชติสระบัว
22. เด็กหญิงปาณิสรา  ละเกษศรีการ
23. เด็กหญิงพรนภา  เพชรเลิศ
24. เด็กชายพานทองแท้  ชะนุดรัมย์
25. นายพีรวัส  แดงป่า
26. เด็กชายพุทธฒิวัฒน์  อ่อนกันหาญกุล
27. นางสาวภัทรธิดา  ด้วงกลาง
28. นายภูริเดช  ชำนาญจิต
29. นายรชานนท์  เผ่าภูรี
30. นางสาววัลลภา  โพธิเกียรติกุล
31. นายศรันย์  กลิ่นวงศ์
32. นางสาวศศิธร  เชิดกลิ่น
33. เด็กหญิงศิริกัญญา  กุลแก้ว
34. นายศุภสรรค์  ทบนอก
35. นายสถาพร  นาคพรหม
36. นายสิรวิชญ์  แสบรัมย์
37. เด็กหญิงสุทธิณี  ยาสันเทียะ
38. นางสาวสุนิตา  พรามนาค
39. นายอภิมุข  ไชยอุป
40. นางสาวอลิสา  ชินวดี
 
1. นายชะนะ  โชคศิริ
2. นายสมศักดิ์  มณีศรี
3. นางรมิดา  มณีวรรณ
4. นางสาวรัตรนาพร  ทองอาจ
5. นางสาวกันยารัตน์  สุขก้อง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90.6 ทอง 19 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. นางสาวกรุณา  พนารินทร์
2. นางสาวกฤษติกาล  อินทรกันหา
3. นางสาวกัญญารัตน์  เอ็มอ่อน
4. เด็กชายคริสมัน  ปุลันรัมย์
5. นางสาวจินตนา  ดวงดี
6. นางสาวณิชาวีร์  ภาโสภะ
7. นายธนพล  สุภาพ
8. นายธนรัฐ  หลับรัมย์
9. เด็กหญิงธันยพร  ณัฐธเดชน์
10. นางสาวธิดารัตน์  ขุนแก้วพะเนา
11. นางสาวธิติยา  โรมรัมย์
12. เด็กชายนที  ปันรัมย์
13. นางสาวบุษยากร  ตะระรัมย์
14. นายปฏิภาณ  กองเมือง
15. นายปราโมท  ดวงศรี
16. นางสาวปวีณา  โอชำรัมย์
17. นางสาวปัญญารัตน์  ไพรชัฎ
18. เด็กชายพงษ์ศิริ  อาภรณ์รัมย์
19. นางสาวพรรณนิภา  เพ็ชรเลิศ
20. นางสาวพิชชาพร  จุลเสวก
21. นายภาณุวัฒน์  ปะลุวันรัมย์
22. นางสาวภานุมาศ  ชะภูรัมย์
23. นายภาสิน  สุภาพรหม
24. นางสาวมันทนา  ปิดรัมย์
25. เด็กชายศรอมร  โสมยา
26. นางสาวสวรรคพธู  ดาวรีรัมย์
27. นางสาวสีน้ำ  คะเรรัมย์
28. เด็กชายสุพจน์  สินชัย
29. นางสาวสุพรรษา  เอการัมย์
30. เด็กหญิงสุภาวดี  แป้นหมื่นไว
31. เด็กหญิงอนัตตชา  ปุลันรัมย์
32. เด็กชายอนุสรณ์  นครรัมย์
33. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศิริชาติ
34. เด็กชายเกรียงไกร  หาญประโคน
35. นายเจษฎา  ประโลมรัมย์
 
1. นายสมศักดิ์  จุลเสวก
2. นายสุทิวัส  กอรัมย์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.8 ทอง 10 โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. เด็กชายสุพัฒน์  รัตนสิทธิ์
 
1. นายธีระศักดิ์  กิชัยรัมย์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.4 ทอง 11 โรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) 1. นายประชา  สุปะโกสัง
 
1. นายอัฐพล  แสนเสนา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 28 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงตรีชฎา  ปะโสทะกัง
 
1. นายชะนะ  โชคศิริ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวณัฐริดา  บรรเทิงใจ
 
1. นายนันทภพ  หมั่นกิจ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 22 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 1. เด็กชายทรงพูล  ถาวร
 
1. นายมนตรี  รักพร้า
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 53 โรงเรียนภัทรบพิตร 1. นายพีช  วุฒาพิทักษ์
 
1. นายสุรชัย  นวนสาย
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.6 ทอง 10 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนภา  เพชรเลิศ
 
1. นายสมศักดิ์  มณีศรี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.3 ทอง 27 โรงเรียนภัทรบพิตร 1. นางสาวกฤษมาพร  พรมรักษ์
 
1. นายสวัสดิ์  คะรุรัมย์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 35 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 1. เด็กชายธนัดพล  คำมวลมาย
 
1. นายมนตรี  รักพร้า
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.75 ทอง 14 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 1. นายไกรสร  ชำนาญรบ
 
1. นายมนตรี  รักพร้า
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.6 ทอง 36 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ปุลันรัมย์
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ผาสนุก
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นางสาวจิรพร  พรหมอารักษ์
 
1. นายรัฐภูมิ  ภูมิทัศน์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.5 เงิน 24 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 1. นายภควัฒน์  สำรวมรัมย์
 
1. นางสาวอรอุรา  บัวชัย
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.3 ทอง 27 โรงเรียนเทศบาล 2 (อิสาณธีรวิทยาคาร) 1. นางสาวลลิตา  กิ่งธารา
 
1. นายเอนก  รมณีย์พิกุล
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83.16 ทอง 30 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกนกพร  ไชยสุวรรณ
2. เด็กหญิงกาญจนา  ชะเมรัมย์
3. เด็กหญิงขนิษฐา  เสาทอง
4. เด็กหญิงขวัญจิรา  พึ่งหลุ่น
5. เด็กหญิงจิรภัทร์  ขจัดโรคา
6. เด็กหญิงชลกาญจน์  ชารัมย์
7. เด็กหญิงชลวิภา  นครศรี
8. เด็กหญิงณัฐณิชา  พันสถาน
9. เด็กหญิงดลฤดี  พลึกรุ่งโรจน์
10. เด็กหญิงดวงพร  ราชสุรินทร์
11. เด็กหญิงทริยา  อินทรขอ
12. เด็กหญิงทิพย์เกษร  ตรีวิเศษ
13. เด็กหญิงนงเยาว์  โม้ผา
14. เด็กหญิงนัทธมน  ปะวะเสนะ
15. เด็กหญิงปณิตา  งดงาม
16. เด็กหญิงประภาพร  หงษ์นคร
17. เด็กหญิงปริศนา  โสดก
18. เด็กหญิงปิ่นมนัส  ตุยรัมย์
19. เด็กหญิงพรสรร  ถาวรนิติภาพ
20. เด็กหญิงพลอยมณี  ศักดิ์สีเท่า
21. เด็กหญิงพัชราวดี  โยงรัมย์
22. เด็กหญิงภควดี  แกมคำ
23. เด็กหญิงมนฤดี  จะคำรัมย์
24. เด็กหญิงมนัสชนก  วงเวียน
25. เด็กชายมังกร  แสงแก้วมณี
26. เด็กหญิงลัดดา  คชฤทธิ์
27. เด็กหญิงวนาลิน  แซ่เกา
28. เด็กหญิงวัชรี  รัตนะพิมพ์
29. เด็กหญิงศิริกานต์  นวนมะรัง
30. เด็กหญิงสายสุนีย์  ชูคะรัมย์
31. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีมงคล
32. เด็กหญิงสุทธิดา  โพธิ์ไชยเลิศ
33. เด็กหญิงสุนันทา  จูด้วง
34. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เจวรัมย์
35. เด็กหญิงสุภาวดี  พันธ์ศรี
36. เด็กหญิงอนันดา  บุญประกอบ
37. เด็กหญิงอรชุลี  ขวดแก้ว
38. เด็กหญิงอารียา  ยางนอก
39. เด็กหญิงอโณทัย  มณีศรี
40. เด็กชายเจนชัย  โล้เจริญรัตน์
 
1. นายวิชาญ  เฮงประกอบ
2. นายชาญยุทธ  วรรณสุทธิ์
3. นางพนัฐดา  กลีบม่วง
4. นางสาวศุภรัตน์  พิมพ์เขต
5. นายถาวร  สมศรี
6. นายวรวุฒิ  กกขุุนทด
7. นางสาวละอองดาว  แก้วอรสาน
8. นางสาวรัตนา  เชื้อรัมย์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 77.9 เงิน 35 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกวินทิพย์  ยิ่งเชิดงาม
2. นางสาวกัญญาลักษณ์  ตาแสง
3. นางสาวจันทิสา  เชียงรัมย์
4. นางสาวจุฑามาศ  ปลื้มกมล
5. นางสาวญาณิศา  ศุภสิทธดากุล
6. นายณรงค์ศักดิ์  พานิชรัมย์
7. นางสาวดวงสุดา  บำรุงแคว้น
8. นางสาวธิวาพร  แปนไมล์
9. นางสาวนงลักษณ์  ยวงรัมย์
10. นางสาวนันทิกานต์  แสนจ้ำ
11. นางสาวปรียานุช  จันทสาร
12. นางสาวปานตวรรณ  สุขจิตร
13. นางสาวพรพิมล  พลเยี่ยม
14. นางสาวพิมพ์ชนก  จันทร์กูล
15. นางสาวภารดี  เชือมรัมย์
16. นายยุรกานต์  พลเดช
17. นางสาวรัตนา  ชะรุงรัมย์
18. นางสาวรุ่งอรุณ  แช่มรัมย์
19. นางสาวลภัสรดา  ก้อนทอง
20. นางสาววรนารถ  มาดไชสง
21. นายวรพจน์  รสหอม
22. นางสาววาสนา  สะกูลรัมย์
23. นายวีรวัฒน์  ยารัมย์
24. นายวีระศักดิ์  ปาละสาร
25. นายศราวุธ  กอนรัมย์
26. นายศราวุธ  ขำชาลี
27. นางสาวศศิกานต์  สาหึงรัมย์
28. นางสาวศิริรัตน์  พวงงาม
29. นางสาวศิริลักษณ์  หานะพันธ์
30. นางสาวสร้อยสุดา  บัวหอม
31. นางสาวสาธิมา  ชื่นนคร
32. นางสาวสายธาร  เคนกุล
33. นายสิทธิกรณ์  แคนดา
34. นางสาวสิริวัณภา  จูด้วง
35. นางสาวสุดารัตน์  ศาลางาม
36. นางสาวสุดารัตน์  จี้อุ่น
37. นางสาวสุพรรษา  ประกฏหาร
38. นางสาวสุรีพร  ขำสนิท
39. นางสาวอาทิตยา  ใคร่นุ่น
40. นางสาวเบญจมาศ  ปานทอง
 
1. นายวิชาญ  เฮงประกอบ
2. นายชาญยุทธ  วรรณสุทธิ์
3. นางพนัฐดา  กลีบม่วง
4. นายศราวุธ  บัวใหญ่รักษา
5. นายถาวร  สมศรี
6. นายวรวุฒิ  กกขุุนทด
7. นายปฐมพงษ์  โพธิษา
8. นางสาวรัตนา  เชื้อรัมย์
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 79.2 เงิน 53 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงครองขวัญ  ชุ่มกระโทก
2. เด็กหญิงจันทกานต์  จันทร์ฉายทอง
3. เด็กหญิงชลชา   จีนคง
4. เด็กชายชาญชิต   ปุสารัมย์
5. เด็กชายธีรภัทร  ชัยปัญญา
6. เด็กชายยงยุทธ    บุญล้อม
7. เด็กหญิงวีร์สุดา  สมฤทธิ์
8. เด็กชายสุภกิณห์  ใหญ่เลิศ
9. เด็กหญิงสุภัสสร  เทียนรัมย์
10. เด็กชายสุรสิทธิ์   กองแก้ว
 
1. นางสาวธารทิพย์  พิทักษ์สาลี
2. นางสาวฐิติมา  มหิมา
3. นางสาวโสรญา  สีอุเป
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.2 ทอง 43 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกิตตินันท์  ช่างรำ
2. นางสาวชนาพร  กึงรัมย์
3. นางสาวชนิตา  นาคชะลอ
4. นายณัฐพงษ์  ชะใบรัมย์
5. นายณัฐพงษ์  ชะอ้อนรัมย์
6. นายทศพล  ยอดเพ็ชร
7. นางสาวธิญาดา  พันธ์ศรี
8. นายพงศา  พินธุรักษ์
9. นายวิชญ์พล  สิกรัมย์
10. นางสาวสุกัญญา  ชะดารรัมย์
 
1. นางพนัฐดา  กลีบม่วง
2. นางสาวศุภรัตน์  พิมพ์เขต
3. นายวิชาญ  เฮงประกอบ
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.2 ทอง 12 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แซ่เตียว
2. เด็กหญิงจริยา  ถึกสูงเนิน
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  พลแสน
4. เด็กชายธนาพล  สุขสาร
5. เด็กหญิงนริศรา  ปักกัง
6. เด็กหญิงประภาพร  สุขรัมย์
 
1. นางศิริณัฐ  ปัญญารัมย์
2. นางสุชาดา  ชะใบรัมย์
3. นางสาวเกวลี  ไวแสน
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.6 ทอง 22 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวจิตตรี  วงษ์ภักดี
2. เด็กหญิงฐิตาพร  เกตุภูเขียว
3. นางสาวณัฏฐธิดา  บุญอนันต์
4. นางสาวนัทธมน  ปุยภูงา
5. นางสาวพรทิพย์  สุขไตรรัตน์
6. นายพัฒน์สรณ์  เนาว์ประโคน
7. นางสาวรุจาภา  จีนประชา
8. นางสาวเทรซี่ร์  จอยส์พีค้อค
 
1. นายธีระวัฒน์  ไทยพานิช
2. นางอุบลทิพย์  ลักษณะเพชร
3. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
4. นายนันทภพ  หมั่นกิจ
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง 14 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติมา  สาสุข
2. เด็กหญิงกุลสตรี   คงปลาดเปรื่อง
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บึงกิจเจริญ
4. เด็กหญิงฐิตาพร  เกตุภูเขียว
5. เด็กหญิงปริยกร  ศรีสุวรรณ
6. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  เมฆมนต์
7. เด็กหญิงมาลินี  ชูมณี
8. เด็กหญิงเบญญรัตน์  กมลภูผจงภักดิ์
 
1. นายธีระวัฒน์  ไทยพานิช
2. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
3. นางอุบลทิพย์  ลักษณะเพชร
4. นายนันทภพ  หมั่นกิจ
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 79.4 เงิน 45 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจุฑามาศ  รักสมัย
2. นางสาวณัฐลิตา  พลเสน
3. นางสาวดาราณี  ชาวะลัย
4. นางสาวนิตยา  สากจอหอ
5. นางสาวปนัดดา  กาละสีรัมย์
6. นางสาวปาริมา  จิตรแม้น
7. นางสาวพันทธนันท์  หมื่นพหล
8. นางสาวสุกัญญา  โคมารัมย์
 
1. นายวิชาญ  เฮงประกอบ
2. นายวิทวัตร  ไทยารัมย์
3. นางพนัฐดา  กลีบม่วง
4. นางสาวศุภรัตน์  พิมพ์เขต
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 24 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  หอมดวง
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ดีเลข
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เจริญสุข
4. เด็กหญิงนิตยา  โอกรุงรัมย์
5. เด็กหญิงปราณี  ละมัยนิล
6. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ศิลารัมย์
7. เด็กหญิงรศิกานต์  จวนชัยภูมิ
8. เด็กหญิงวริศรา  กิ่งวิชิต
9. เด็กหญิงศศิกานต์  ไชยศรีรัมย์
10. เด็กหญิงสุนิสา  ปั้นคุ้ม
11. เด็กหญิงสุพัตรา  เดิดขุนทด
12. เด็กหญิงสุภิญญา  อาศัยน้ำ
 
1. นางผาณิต  สืบขำเพชร
2. นางสาวลลิตา  บุญสุด
3. นางสาวอรทัย  บุญเต็ม
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติมา  สาสุข
2. เด็กหญิงกุลสตรี  คงปลาดเปรื่อง
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บึงกิจเจริญ
4. นางสาวณัฏฐธิดา  บุญอนันต์
5. นางสาวนัทธมน  ปุยภูงา
6. นางสาวนารีรัตน์  เพชรล้ำ
7. เด็กหญิงปริยกร  ศรีสุวรรณ์
8. นางสาวพรทิพย์  สุขไตรรัตน์
9. นายพัฒน์สรณ์  เนาว์ประโคน
10. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  เมฆมนต์
11. เด็กหญิงมาลินี  ชูมณี
12. เด็กหญิงรัมณีย์  วรรณะวีระโชติ
13. นางสาวรุจาภา  จีนประชา
14. นางสาววรฤทัย  ศุภโกศล
15. นางสาวอัญชนา  เฉลียวศิลป์
16. เด็กหญิงเบญญรัตน์  กมลภูผจงภักดิ์
 
1. นายธีระวัฒน์  ไทยพานิช
2. นายนันทภพ  หมั่นกิจ
3. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
4. นางอุบลทิพย์  ลักษณะเพชร
5. นายสาธิต  ผลเจริญ
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85 ทอง 23 โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คูบา
2. เด็กชายดนุพร  หอมระหัด
3. เด็กชายสุริยา  เกษศิริ
4. เด็กชายเจริญ  สังสีแก้ว
5. เด็กชายเอกลักษณ์  ศรีสมสุข
 
1. นายอาคม  สมญาติ
2. นางสาวดารุณี  ยันระหา
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 83.03 ทอง 17 โรงเรียนเทศบาล 2 (อิสาณธีรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงซิลวา  ผาสุก
2. เด็กหญิงปิ่นไพร  หล้าดอก
 
1. นายปกรณ์กนก  ศรีสุธรรม
2. นางสาววิจิตรา  ขยันชุมนุม
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 71.3 เงิน 15 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  จำปาหอม
 
1. นางสาวมยุรี  ทองดี
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 85.8 ทอง 11 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวอมรรัตน์  พลอยเพ็ชร์
 
1. นางสาวแสงจันทร์  บุญยะมินทร์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายเต็มชนม์  พันธะเสน
 
1. นางวรวีร์  บุญวีรบุตร
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 65 ทองแดง 20 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายไชยชาญ  ทองธนาวัฒน์
 
1. นางสาวศุภากร  ศิวกุล
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77 เงิน 48 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงชมพูนุท  งามสม
 
1. นางสาวนิสยาการณ์  ชนะค้า
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) 1. นางสาวเจนีกา  เอ กิลเลียนโน่
 
1. Mrs.Alma  A Guilleno
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) 1. นางสาวมาเรีย  โดโรเทีย อโรตะ
 
1. นางสาวไอลดา  แก้วฉวี
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) 1. นางสาวรัชนันท์  โยธานันท์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  อ่อนคำ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 73.9 เงิน 49 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กชายคิรากร  วงษาราช
2. นางสาวจุฑาทิพย์  เภสัชชา
3. เด็กหญิงทูลเกล้า  ปักโคทานัง
4. เด็กชายนนทกร  ศิริสอน
5. เด็กชายนพรัตน์  เชิบรัมย์
 
1. นายขวัญชัย  สิงห์โท
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 70.2 เงิน 46 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายจิรายุ  ประเสริฐศรี
2. นายมนตรี  สันรัมย์
3. นางสาวรุจิรา  วันล้วน
4. นายวรวัตร  มณีจันทร์
5. นายวัชระ  มุกดาหาร
 
1. นางสุดารัตน์  คัมภีราวัฒน์
2. นางศุภวรรณ  วงษ์ถม
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวพิชญาภัค  ทุ่มโมง
 
1. นางนวลจันทร์  เทียนวรรณ
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80.99 ทอง 14 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายยุทธพล  อุไรมาลย์
 
1. Mr.Zhou   Dan
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 76.12 เงิน 48 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นางสาวโสริยา  โพธิ์แก้ว
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  จันตะ
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงปวิมล  เขตอำนวย
2. เด็กหญิงโสภิตา  บึงจันทร์
 
1. นางรัชนี  แยเกอร์
2. นางวาสนา  วัชรวิชานันท์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 68.3 ทองแดง 16 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายณิภัทร  กรธนบูรณ์
2. นางสาวนภัสนันท์  ปิ่นวนิชย์กุล
 
1. นายถนอมศักดิ์  การศุภกุล
2. นายพิเชฐ  วิริยะ
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.05 ทอง 18 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายคณากร  ทานรัมย์
2. เด็กชายพีระพัฒน์  กุสะรัมย์
3. เด็กชายภูมินทร์  ศรีสวัสดิ์
4. เด็กชายวัชรวิทย์  เรืองมนตรี
5. เด็กชายศาศวัต  กุยรัมย์
6. เด็กชายศิขรินทร์  ปะทุมไพ
7. เด็กชายสนทยา  ล้านทอง
8. เด็กชายเจนชัย  โล้เจริญรัตน์
 
1. นางโสมนัส  พรมพิลา
2. นางสาวภูรี  ยอดณัฐรดี
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 48 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวชลิญญา  เหลาแก้ว
2. นางสาวณัฐณิชา  พลพินิจ
3. นางสาวปาเจรา  วรรณสิน
4. นางสาวพิมพร  จันทร์สิงห์
5. นายศุภกร  วิเศษนคร
 
1. นางภารดี  จันทน์หอม
2. นางสุมลฑา  วงศ์ทองเจริญ
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 51 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงจันทิมา  เสาทอง
2. เด็กหญิงวรรณรดา  พันธ์ศรี
3. เด็กหญิงเบญญาภา  บุรินรัมย์
 
1. นางพันธ์วิรา  สามารถ
2. นางตรีทิพยนิภา  เทียมทัศน์
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72 เงิน 46 โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม 1. นางสาวกัญญา  บุญพา
2. นางสาวผุสดี  เกียงสี
3. นางสาวโสภี  รอบรู้
 
1. นางอำพร  สุเรรัมย์
2. นางรัชดาภรณ์  ทำสวน
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81.98 ทอง 55 โรงเรียนภัทรบพิตร 1. เด็กหญิงฉัตรศิการต์  คินรัมย์
2. เด็กหญิงพิมพิไล  ยุตธรรม
3. เด็กหญิงสุดาพร  สนเจริญ
 
1. นางสุวณี  วรเสฏฐ์ฐากูร
2. นางตรงจิต  บุญปก
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80.8 ทอง 41 โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. นางสาวประภาศิริ  หนาดสำโรง
2. นางสาวอนงค์นาถ  ช่างเกวียน
3. นายอัมรินทร์  ภูศรีฤทธิ์
 
1. นางสาวสุภาวดี  ทองมาก
2. นายอนุชา  ไชยจะแสนสุข
 
130 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 87 ทอง 19 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายวิศวกร  ยศหนองทุ่ม
 
1. นายประภาส  พงษ์นาคินทร์
 
131 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 85.75 ทอง 40 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กชายเอกรินทร์  วิเศษสัตย์
 
1. นายพลวัฒน์  แสนพลสาร
 
132 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 85.2 ทอง 19 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายจิตรภณ  หินอ่อน
 
1. นายเสนาะ  บรรหาร
 
133 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 88.2 ทอง 12 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายชญานนท์  สดรัมย์
 
1. นายรัฐภูมิ  ภูมิทัศน์
 
134 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 86.4 ทอง 39 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นางสาวกองสิน  นิกาญจน์กูล
2. นางสาวจันทิมา  สังข์รัมย์
3. นางสาวจาริยา  เพ็ชสังหาร
4. นายจิตรภณ  หินอ่อน
5. เด็กหญิงจิราวรรณ  โสมกุล
6. นายชญานนท์  สดรัมย์
7. นายดำรงศักดิ์  วิเศษนคร
8. นายธีรภัทร  สำราญวงศ์
9. นางสาวปณิตา  สุดตาซ้าย
10. นางสาวพัชราภา  รักพินิจ
11. เด็กชายพิชัยยุทธ  มัฐผา
12. นางสาวรัตตวัลย์  แก้วเจ็ก
13. นางสาวลภัสรดา  พรมแก้ว
14. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ภูมิสาคู
15. นายวิศวกร  ยศหนองทุ่ม
16. นายศักรินทร์  แก้วโพธิ์
17. นางสาวศิริลักษณ์  ชิงรัมย์
18. นางสาวศิริวรรณ์  พันโนราช
19. นายสัญชัย  สุดชนะ
20. นางสาวสุชาดา  สลวนรัมย์
21. เด็กหญิงสุชาดา  เทพบัวพา
22. นางสาวสุฑามาศ  วงศ์จันทร์
23. นางสาวสุดารัตน์  พระลักษ์
24. นางสาวสุนีพร  ก่อเกียรติยศ
25. เด็กชายสุวัชชัย  สมพันธ์
26. เด็กหญิงอรวี  บุญเติม
27. นางสาวอโนทัย  ระหาญนอก
28. นายเริงชัย  วรรณทอง
29. เด็กชายเอกรินทร์  วิเศษสัตย์
30. เด็กหญิงโสรญา  วงศ์อนุ
 
1. นายรัฐภูมิ  ภูมิทัศน์
2. นางศิริณัฐ  ปัญญารัมย์
3. นางสาวเกวลี  ไวแสน
4. นายวรศักดิ์  สืบสำราญ
5. นายสวัสดิ์  พิมพ์จันทร์
6. นางสุชาดา  ชะใบรัมย์
7. นายประภาส  พงษ์นาคินทร์
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภัทรบพิตร 1. เด็กชายกฤษฎิน   รัตนศศิวิมล
2. เด็กชายนพวิทย์  เนียมไธสง
 
1. นางชนนิกานต์  บุญยะประทีป
2. นางเอ็มอร  พรมดิราช
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 60 โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา 1. เด็กหญิงสุทธิดา  มาตราตัง
2. เด็กหญิงสุนิตา  ลุนสำโรง
 
1. นายวินัย  อุปชัย
2. นายสุเทพ  มาลัยทอง
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 46 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวธนภรณ์   รัตนศศิวิมล
2. นายวรุตม์   พฤฒิธรรมกูล
 
1. นางโสมวรรณ   แฝงเวียง
2. นางสาวยอดขวัญ   หนุนภักดี
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 21 โรงเรียนกลันทาพิทยาคม 1. เด็กชายภูวนัย  ดวงจันทร์
2. เด็กชายอนิรุธ  สุขใจ
 
1. นายวันเฉลิม  ไวยวุฒินันท์
2. นายนพคุณ  สีจันทา
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายธเนศพล   หวังพิทักษ์วงศ์
2. เด็กหญิงนลินนิภา  สิริประภากร
 
1. นางนันทวรรณ   แมนประโคน
2. นางสาวนริศร์ธรา   คุ้มไพทูรย์
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร   ภู่ประเสริฐ
2. เด็กหญิงปริยฉัตร   โกติรัมย์
 
1. นายศราวุธ   ปะทะโก
2. นางโสมวรรณ   แฝงเวียง
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง 7 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายปัญญวัฒน์   ทิพย์อักษร
2. นายยศวรรธน์  บุญภูมิ
 
1. นางโสมวรรณ   แฝงเวียง
2. นายสุธีรัชต์   ทิพย์อักษร
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวรัชนีกร   เสียงวังเวง
2. นางสาวสุรภา   ฉินพลิกานนท์
 
1. นายสุธีรัชต์   ทิพย์อักษร
2. นางโสมวรรณ   แฝงเวียง
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 76 เงิน 36 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นางสาวประภาพร  กุลวงษ์
2. นางสาวศศิวิมล  สุมรัมย์
 
1. นางสาวโสภิตา  สาลี
2. นายสุรเดช  ปุยะติ
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวฑิตยา  ชอบสุข
2. นางสาวปริยาภัทร  หลิ่ววิรัช
 
1. นายสุธีรัชต์   ทิพย์อักษร
2. นางนันทวรรณ   แมนประโคน
 
145 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75.67 เงิน 33 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  สิงหเดชาสิทธิ์
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  เพ่งพิศ
3. เด็กหญิงอนุชิตา  กล้าวิเศษ
 
1. นายสมบัติ  พิมพ์จันทร์
2. นายสุพจน์  มูลรังษี
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 19 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายพิทักษ์พงศ์   จงปัตนา
2. นางสาวภคตา   ไพศาลธนากร
 
1. นายศราวุธ   ปะทะโก
2. นายธีรพงศ์   สู่สุข
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 76.4 เงิน 25 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. เด็กหญิงบุญรัตน์  เมินธนู
2. เด็กชายมณฑกานต์  อัคมาตร
3. เด็กหญิงอโนชา  วชิรภูษิตานันท์
 
1. นายสราวุธ  ดำริห์
2. นายอาทิตย์  ปะสีละเตสัง
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 66.2 ทองแดง 24 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายทรงพัฒน์   สามิตร
2. นายรฌากร   ปุรณะศิริ
3. นายอาณกร   กนกศิลป์
 
1. นายศราวุธ   ปะทะโก
2. นายพีระพันธ์   เพชรสุวรรณ
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84.2 ทอง 37 โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม 1. เด็กชายทรงพล  พรหมหงษ์
2. เด็กชายสุทธิศักดิ์  คะเรียงรัมย์
3. เด็กชายสุธาดล  กุมรัมย์
 
1. นางสาวสุปรียา  เชื้อบัณฑิต
2. นางสาวปาริฉัตร  ปะโสทะกัง
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78 เงิน 30 โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. นางสาวนภัสสร  จันทรังศรี
2. นางสาวสุกัญญา  หุบกำปัง
3. นายอนุพงษ์  มณีเติม
 
1. นางญาดา  มะธิปิไขย
2. นางจรัลรัตน์  เชื้อกิตติศักดิ์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 75 เงิน 31 โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชยา  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงศิรินภา  เสร็จสิ้น
3. เด็กชายสมรัก  เสร็จสิ้น
 
1. นางสุกัญญา  โฉดโคกสูง
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80 ทอง 54 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  กิรติเส็งนาวงศ์
2. นางสาวธิดารัตน์  สำเร็จ
3. นายเพชรมงคล  อ้นไธสง
 
1. นายธวัลรัตน์  กิรติเส็งนาวงศ์
2. นางชลธิชา  พิลึกนา
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93.5 ทอง 4 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงปรายฟ้า  พิรุณรัตน์
2. เด็กชายพุทธพงษ์  ลาชัย
3. เด็กหญิงศิวนันท์  การช่าง
4. เด็กหญิงสุนีย์  วงษาศิลชัย
5. เด็กหญิงสุภาวดี  ล้ำเลิศ
6. เด็กชายเกริกเกียรติ  วิไลวรรณ
 
1. นายจิระศักดิ์  กิตตินพเกล้า
2. นางสาวณัฐริณีย์  คอยศาลา
3. นางพิมพกานต์  กิตตินพเกล้า
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง 32 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายธนวัฒน์  ทองเต็ม
2. นายธรรมรัตน์  วิยะรส
3. นายมานพ  ชอบบนกลาง
4. นายรังสรรค์  จันโทศรี
5. นายวิพจน์  มหิงษาเดช
6. นางสาวอรอนงค์  เงาะสูงเนิน
 
1. นางมณี   ธิติอุดมสิทธิ์
2. นางมานิตรา  อยู่พงษ์ทอง
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.42 ทอง 6 โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ทดไกล
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  โยนดัน
3. เด็กหญิงเยาวดี  สมานมิตร
 
1. นางญาดา  มะธิปิไขย
2. นางสาววไลพร  สุขชิต
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.6 ทอง 20 โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. นายจีระศักดิ์  อักษร
2. นางสาวสุภาพร  ใจเที่ยง
3. นางสาวสุภาพร  เอี่ยมวิจารณ์
 
1. นางญาดา  มะธิปิไขย
2. นางจรัลรัตน์  เชื้อกิตติศักดิ์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง 30 โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงฉัตรแก้ว  หนองบัว
2. เด็กชายธราเทพ  ศิริพันธ์
3. เด็กหญิงบุษบา  สุขเป็ง
 
1. นางสโรชา  คารมย์กลาง
2. นางจิราพร  กล้าแข็ง
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง 16 โรงเรียนกลันทาพิทยาคม 1. นางสาวชมพูนุช  ตลาดเงิน
2. นายวรรลภ  ยอดยิ่ง
3. นายอุทิศ  อุประแก้ว
 
1. นางโสภา  สุริยะโชติ
2. นายสันติ  สีดำ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.4 ทอง 8 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริวิมล  มานาศรี
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ทองอินทร์
3. เด็กหญิงอรอนงค์  เกรียรัมย์
 
1. นางสุนีย์พร  ศรีรักสูงเนิน
2. นางสุภัทร์  แสนกล้า
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83.58 ทอง 25 โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. นางสาวนภากานต์  แดนดี
2. นางสาววรลักษณ์  บัวลา
3. นางสาววริสรา  สุดตาชาติ
 
1. นางพิมล  มีอ่อง
2. นายสัทธา  มีอ่อง
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.4 ทอง 41 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชฎากานต์  ไชยสุวรรณ
2. เด็กหญิงพรนภา  ประมวล
3. เด็กหญิงสุธิรัตน์  ปลอดแคล้ว
 
1. นางสาวนิภาพร  ปานนอก
2. นางอุไรวรรณ  ธนูศร
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.4 ทอง 44 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 1. นางสาวปริดาลัก  ศิริจันทร์
2. นางสาววัชรี  แก้วเคียง
3. นางสาวศิริรัตน์  เจริญรัมย์
 
1. นางสุภัทร์  แสนกล้า
2. นางสุนีย์พร  ศรีรักสูงเนิน
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 79.25 เงิน 28 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกชกร   เกิดทรง
2. เด็กหญิงกนกอร  วัฒโน
3. เด็กหญิงปานตะวัน  พรมบุตร
 
1. นางอุไรวรรณ   ธนูศร
2. นางสาวนิภาพร  ปานนอก
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80.25 ทอง 25 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 1. นางสาวณัฐฐินันท์  ดงแสนสุข
2. นางสาวธันยาภรณ์  สมญาติ
3. นางสาวสุทธิกุล  เพิงสงเคราะห์
 
1. นางสุภัทร์  แสนกล้า
2. นายสุนีย์พร  ศรีรักสูงเนิน
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83 ทอง 34 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม 1. เด็กชายตันติกร  อะรัญ
2. เด็กชายพลากร  เข็มโคกกรวด
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ขาดรัมย์
 
1. นางสาววิภาพร  แจบไธสง
2. นางอุบล  รัตนาวิวัฒน์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายบัณฑิต  เติมพันธ์
2. นายวุฒิชัย  ทรัพย์ศิริ
3. นางสาวศุภรัตน์  มุ่งสระกลาง
 
1. นางมานิตรา  อยู่พงษ์ทอง
2. นางมณี   ธิติอุดมสิทธิ์
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.6 ทอง 6 โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  รักษา
 
1. นางสาวอรณิชชา  เมธาชัยสกุล
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78.6 เงิน 26 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายขรรธ์ชัย   ฉะอิ้งรัมย์
 
1. นางสาววิไลวรรณ  โอสถประสาท
 
169 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 32 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายบุญชิด  โสประโคน
2. เด็กชายวรโชติ  ทองดี
 
1. นางภคพร  ไชยสุข
2. นางสาววิไลวรรณ  โอสถประสาท
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 1. เด็กหญิงอรุโณทัย  ทราบรัมย์
 
1. นายสมนึก  เขื่อนคำ
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนกลันทาพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล   เทียนคงชล
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  อุสาทรัพย์
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกลันทาพิทยาคม 1. เด็กชายอนุวัฒน์  ถือชาติ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  อุสาทรัพย์
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนชำนิพิทยาคม 1. เด็กหญิงนริสรา  พวงพันธ์
 
1. นางวิพัตรา  เทียนวรรณ
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80.25 ทอง 11 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายสุรศักดิ์  โอชำรัมย์
 
1. นางภคพร  ไชยสุข