สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 45 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  กระแสโสม
 
1. นางจิวานันท์  ภูมาศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 27 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวเพชรทับทิม  ปุราทะกา
 
1. นางเพลินพิศ  สุพพัตกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82.8 ทอง 23 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  หัดเจริญ
 
1. นางสตรีรัตน์  สวดประโคน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 24 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  สดทรงศิลป์
 
1. นางประณีต  อาจสังข์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82.6 ทอง 32 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวเจนจิรา  เอ็มประโคน
 
1. นางจินตนา  ศรีมิตรานนท์
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กชายธนงศักดิ์  ไชยพินิจ
2. เด็กหญิงสิรินทรา  ชัยรัมย์
3. เด็กหญิงเขมจิรา  เข็มทอง
 
1. นายจรรยา  บุญเลิศ
2. นายธำรงค์  ทาทอง
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83 ทอง 21 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวบุษญมาศ  สุธรรม
2. นางสาวปนัสยา  เบื้องบน
3. นายอัมรินทร์  พรมประโคน
 
1. นายพิมล  วิสุทธิอาภา
2. นางสาวนารถนพิณช์  สายสิญจน์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 81 ทอง 31 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นางสาวธัญยรัตน์  สุขประโคน
2. นางสาวโสภา  พอกประโคน
 
1. นายประยงค์   นราศรี
2. นางสาวิตรี  บุญประโคน
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 34 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรพร  ชาวประโคน
 
1. นางชุติกาญจน์   นาวิเศษ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 25 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายอรรถสิทธิ์  จึงพรพงศ์เกษม
 
1. นายวิทิต  สายกระสุน
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 87.8 ทอง 11 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กชายธรรมรัตน์  นารัมย์
2. เด็กชายพิสิษฐ์  ทะเรรัมย์
3. เด็กหญิงสุชามาศ  มงคลชาติ
 
1. นางกมลวรรณ  เครือวัลย์
2. นางสาววิไลวรรณ  สีแดด
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 76.5 เงิน 40 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. นางสาวพิรญาณ์  หอมเศียร
2. นางสาวมัทรินทร์  เจือจันทร์
3. นางสาวสิริยากร  ศิริเอี่ยมตระกูล
 
1. นายสุริยา  สว่างบุญ
2. นางเนตรอนงค์  สุขจิต
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 81 ทอง 47 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายณภัทร  วรรณโพธิ์กลาง
2. เด็กชายพิรุฬห์  จันทร์โสดา
3. เด็กชายวรวัชร  สุนทรลิ้มศิริ
 
1. นางจำเรียง   สุขกูล
2. นางสาววรางคณา  เชิดปรุ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวณัชชา  อาญาเมือง
2. นางสาวพลอย  อินหา
3. นางสาววิภาวี  ทองคนทา
 
1. นางชัชรีย์  อินประโคน
2. นางสาวทัศนีย์  บุญโย
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 71.7 เงิน 9 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายศุภวิชญ์  เทียนศิริวงศากุล
2. เด็กชายสิรภพ  สาระสิทธิ์
 
1. นายพัฒนา  พลวัน
2. นางพรฤทัย  กิจคณะ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 38 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายกวิน  เธียรวรรณ
2. นายชัยกาญจน์  หลอมประโคน
 
1. นายเอกราช  เครือศรี
2. นายพุทธวี  ชะชินรัมย์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ศรีสุวงศ์
 
1. นายยุทธนา  ปรังประโคน
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 19 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายธีรพล  ชวาลวิวัฒน์
 
1. นางสาวศิรินาถ  สุมหิรันต์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 33 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงปอรรัชม์  ปานใจนาม
2. เด็กหญิงปาณิสรา  ฮัทโทริ
3. เด็กชายศุภวัฒน์  วิทยาไพโรจน์
 
1. นางสมรรัตน์  สวัสดิ์สิงห์
2. นางยุพา  ปุยะติ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 48 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นางสาวมณีรัตน์  การงานดี
2. นางสาวสรีรัตน์  บัวบานงาม
3. นายอัศม์เดช  มีหนองหว้า
 
1. นางเรณูนคร   จันทสิงห์
2. นางเพ็ญยุภา  ปุยะติ
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง 20 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสสร  พริ้งเพราะ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  จาไธสง
3. เด็กหญิงอำพร  โพธิ์อ่อง
 
1. นางสาวเบญจภรณ์  ผินสู่
2. นางสาวจุฑารัตน์  หรีกประโคน
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78.4 เงิน 31 โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ 1. นางสาวพรพิมล  โคประโคน
2. นางสาวสกาย   สนิทวงศ์
3. นางสาวสุดา  โพธิ์แก้ว
 
1. นางสาวไพลิน  แก้วดก
2. นางจันทร์ทิพย์  ประสารดี
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 71 เงิน 49 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัญญา  คำแสน
2. เด็กหญิงพิชญามน  แสงสุวรรณ์
3. เด็กหญิงพิไลวรรณ  ทะเลิงรัมย์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  คำโสภา
2. นางวิไล  เกรัมย์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.8 ทอง 38 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นางสาวกัณฐิกา  ผืนจัตุรัส
2. นางสาวณัฐฑริกา  แก้วอรสาร
3. นางสาวสาวิตรี  โจมรัมย์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  คำโสภา
2. นางสาวสร้อยสน  นพภารัมย์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.8 ทอง 53 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์กานต์  ละอองดี
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สุภาพ
3. เด็กหญิงหฤทัย  บริสุทธิ์
 
1. นางสาวพจนี  เสนคราม
2. นางสาวพานทอง  ดีสม
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.4 ทอง 55 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นางสาวศุภรัตน์  กุมรัมย์
2. นางสาวอลิษา  สรวงกุดเรือ
3. นางสาวโญภิดา  การรัมย์
 
1. นางเขมณัฏฐ์  ธนสิริอนันต์
2. นายธิติภัทร์  ทองเงิน
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.9 เงิน 20 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กชายปรัชญานนท์  ปวงประชัง
2. เด็กชายพนมชัย  ชุมพลชัย
 
1. นางวิไล  เกรัมย์
2. นางเขมณัฏฐ์  ธนสิริอนันต์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 69.8 ทองแดง 47 โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 1. นายธีรภัทร์  กะรัมย์
2. นายสิทธิกุล  ยิงดัง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ทับประโคน
2. นางวรรณดี  สัสดี
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 50 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กชายพีรพงษ์  ขุมทอง
2. เด็กชายสุรสีห์  เพ็ชรเลิศ
 
1. นายธิติภัทร์  ทองเงิน
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 50 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กชายจีระทีป  มีแก้ว
2. เด็กชายเกรียงไกร  กึกรัมย์
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  ไชยรัมย์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.6 ทอง 22 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกวินธิดา  เสาเกลียว
2. เด็กหญิงปนัดดา  กรุมรัมย์
3. เด็กหญิงพรดาว  พวงประโคน
4. เด็กหญิงพิมลพรรณ  คำภาเมือง
5. เด็กหญิงเนตรชนก  ยิ่งสม
 
1. นายธวัชชัย  คงทรัพย์
2. นางสาวดุษณี  ปุยะติ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.8 ทอง 37 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวจริญทิพย์  ยึนประโคน
2. นางสาวณิชกานต์  วาระรัมย์
3. นางสาวศิราณี  เสมารัมย์
4. นางสาวสมฤทัย  จะนันท์
5. นางสาวอรวรรณ  อภิกรกุล
 
1. นายธวัชชัย  คงทรัพย์
2. นางสาวดุษณี  ปุยะติ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง 8 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิตาพร  ไยยอง
2. เด็กชายณัฐกานต์  เจือจันทร์
3. เด็กชายปวริศ  สัทธะประโคน
4. เด็กชายภานุวัฒน์  วงศ์ละคร
5. เด็กชายอานนท์  กะการดี
 
1. นางศลิษา  คำบุตดา
2. นายสามารถ  ยงปัญญา
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.6 ทอง 5 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวนภสร  คำเปล่ง
2. นางสาวนันทนา  สุทันรัมย์
3. นางสาวปนัดดา  ประเสริฐศรี
4. นางสาววนิดา  วงศ์สามารถ
5. นางสาวสุกัญญา  หอมนวล
 
1. นางเสาวลักษณ์  สวยรูป
2. นางบัวแก้ว  พรมบุตร
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 76 เงิน 22 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกิ่งไผ่  ไชยยันโต
2. เด็กหญิงชยุดา  โวงประโคน
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  สังฆระ
4. เด็กหญิงภัทรลดา  วาประโคน
5. เด็กชายสุทธิพงษ์  หรีกประโคน
 
1. นายเกื้อสิรกาณฑ์  ศรีมิตรานนท์
2. นายโกวิทย์  ปักกระโทก
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 79.8 เงิน 27 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นายกฤษณะ  รานประโคน
2. นายจักรภัทร  แหลมประโคน
3. นางสาวปาริชาติ  โคนพิมาย
4. นางสาวสุพัตรา  วรรณุอุปถัมถ์
5. นางสาวเสาวลักษณ์  มีมาเนตร
 
1. นายเกื้อสิรกาณฑ์  ศรีมิตรานนท์
2. นางราตรี  น้อยพลี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 84.8 ทอง 6 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  พ่อค้า
2. นางสาวณัฏฐณิชา  ประเสริฐศรี
3. นางสาวณีรนุช  คาประโคน
4. นายทวีทรัพย์  หงส์ทอง
5. เด็กหญิงธันยพร  กิมรัมย์
6. นางสาวธันย์ชนก  แต้มต่อ
7. นางสาวปริศนา  แก้วสอน
8. นายพีรพงศ์  ศรีสวย
9. นายภาณุพงษ์  วิเวกรัมย์
10. นายภาสกร  พรมแจ่ม
11. นายศิริพรชัย  จันทป
12. นายสมรักษ์  มีอุดหนุน
13. นางสาวสังวาลย์  แสนกล้า
14. นางสาวสาวิตรี  เกยรัมย์
15. นางสาวอนุสรา  ป้องภัย
16. นายเทน  พลทา
17. นางสาวเบญจมาพร  ศรีสุวอ
18. นางสาวเบญจวรรณ  สินทรา
19. นางสาวเบญญาภา  ดีด้วยมี
20. นายเมธัส  ใสสะอาด
 
1. นายกวีรักษ์  ประวรรณรัมย์
2. นางสาวอังคณา  นวลพริ้ง
3. นายชาญสิทธิ์  ชะเอม
4. นางรื่นพิมล  จันทกุล
5. ว่าที่ร้อยตรีสด  โยมไธสง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.2 ทอง 57 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กชายวุฒิศักดิ์  แฟ้นประโคน
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  สิริวงษ์สุวรรณ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 43 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวจันทนิภา  สิรินทราบูรณ์
 
1. นางสาววรรณา  แพ่งสภา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.4 ทอง 16 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติ  นิกูลรัมย์
2. เด็กหญิงธนาธร  ราศรีเฟื่อง
 
1. นางสุรางคณา  พนิตพงศา
2. นายอำนวย  ทะลายรัมย์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 73.98 เงิน 51 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 1. นางสาวสุทธิดา  วงษ์เมือง
2. นายอัศวิน  พิมพ์จันทร์
 
1. นางสุณีรัตน์  วังนุราช
2. นางศรุดา  ประทุมภาพ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85.5 ทอง 18 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกัลยาณี  นวนประโคน
2. นางสาวชลธาร  สุพรรณารี
3. นางสาวณัฐชา  ชาญประโคน
4. นางสาวนันทิชา  สายยศ
5. นายพงศ์พรหม  ศรีพรหม
6. นางสาวสาลินี  โฮ่มี
7. นางสาวสุธิดา  บุญเนาว์
8. นางสาวสุภาวรรณ  เวชประโคน
9. นางสาวอัญชนาพร  คลังประโคน
10. นางสาวอัมพร   นวลปักศรี
 
1. นางสาวศิริพร  ระดมสุข
2. นางสาวร้อยรัตน์  แก้วพิพัฒน์ธำรง
3. นางพิมพ์ลภัส  มะรังศรี
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88.6 ทอง 9 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นายกฤษณพงษ์  หนองบัว
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  แอดแฮด
3. นายจุญโจทาน  แจ้งประโคน
4. นางสาวธิดารัตน์  เกตุวิสัย
5. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เทียนแย้ม
6. นางสาวมลธิดา  น่าชม
7. นางสาวมะลิวรรณ  พรมมงคล
8. เด็กหญิงรุจรดา  จำรัส
9. นางสาววนิดา  โคตรทิตน์
10. นางสาววัลณ์วิญากร  โคตประโคน
11. นางสาววิมลศิริ  จันดี
12. นายสุชน  แสนกล้า
13. นายอานนท์  ภูมินา
14. นางสาวเบญจวรรณ  สุขสงวน
15. นายไกรสร  เติดประโคน
 
1. นางสาวสุวรรณา  ทัพชัย
2. นายยุทธนา  ผินสู่
3. นางสาวบุหลัน  เฉียดไธสง
4. นายปัญณวัฒน์  บุญปก
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 49 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ราชธานี
2. เด็กหญิงรุ่งฤทัย  ตรวจมรรคา
 
1. นายทศพล  ศรีสม
2. นายโอภาส  บุญแย้ม
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73.5 เงิน 25 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวสุภาพร  จันดาเพ็ง
2. นางสาวอรอุมา  สารเพ็ชร
 
1. นายทศพล  ศรีสม
2. นายธีรภัทร์  สัตตารัมย์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 73 เงิน 34 โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม 1. เด็กชายศิริวัฒน์  นิโรรัมย์
 
1. นายทนง  ดุมเกษม
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 76.5 เงิน 42 โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม 1. นายคงทอง  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางวิไลจิตร  ตอบกุลกิติกร
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 29 โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม 1. เด็กชายธนาวุฒิ  เสียงวังเวง
 
1. นายทนง  ดุมเกษม
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน 11 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวสตรีรัตน์  สมราษี
 
1. นายมาโนช  แน่ประโคน
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 48 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรสุดา  บุญแสน
 
1. นายราชันย์  ทองจันดา
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 62 ทองแดง 49 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นางสาววิไลวรรณ  กอสูงเนิน
 
1. นายราชันย์  ทองจันดา
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 37 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ศรีวิเศษ
 
1. นางสุวคนธ์  โรปรัมย์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 39 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายพิศาล  เพลียสันเทียะ
 
1. นางสุวคนธ์  โรปรัมย์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 52 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  เพชรประโคน
2. เด็กชายปิยพร  เสาเปรีย
 
1. นายประสิทธิ์   ไตรสะอม
2. นายพิเชษฐ  แป้นทองมอญ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 73 เงิน 33 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิลาสินี  รอบแคว้น
 
1. นายราชันย์  ทองจันดา
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง 19 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นายสุทัศน์  ชิดปลัด
 
1. นายมาโนช  แน่ประโคน
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 36 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กชายกริชศักดา  ศรีทัพไทย
2. เด็กชายฉัตรมงคล  วงตรี
3. เด็กชายอาเนช  เพชรกล้า
 
1. นายพิเชษฐ  แป้นทองมอญ
2. นายธนพล  เหื่อประโคน
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 42 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นายธีรพงษ์  ผินโพธิ์
2. นายปิยะ  ด้วงประโคน
3. นายสุวรรณ  แอกประโคน
 
1. นายพิเชษฐ  แป้นทองมอญ
2. นายธนพล  เหื่อประโคน
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 91 ทอง 14 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวดุษณี  ครองชื่น
 
1. นายพิพัฒน์  แหลมประโคน
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78 เงิน 52 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. นายกฤษฎา  แสงรัตน์
2. นายนาวิน  พรพิพัฒน์
3. นางสาวนุชรดี  ปลายด่วน
4. นายราชานนท์  บึงบัว
5. นายอนุสรณ์  เกลียวทอง
6. นายอภินนท์  ศรีประโคน
 
1. นายเทอดศักดิ์  ชาญประโคน
2. นายไสว  แสงจันทร์
3. นางกัลยา  สายชมภู
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 88.5 ทอง 7 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายกฤษฎา  เอ็นดู
2. นางสาวกวินนารถ  เวชชศาสตร์
3. นางสาวกัญญารัตน์  อ่อนน้อม
4. นางสาวกาญจนาพร  เนาว์ประโคน
5. เด็กชายฉัตรชวัฒน์  เปรียบอภิชัย
6. เด็กชายชัชวาล  กาญจนคงคา
7. เด็กชายณัฐกิตติ์  ปิติมานนท์
8. นายณัฐพล  สุขแสวง
9. นางสาวณัฐภรณ์  ยอดกุล
10. นายณัฐวัตร  วะรัมย์
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขแสวง
12. นายธนชัย  ทรงประโคน
13. เด็กชายธนากร  ภาสดา
14. นางสาวธัญจิรา  แซวประโคน
15. นายธีรวัฒน์  ล้อประโคน
16. นางสาวนัฐสุดา  หมายประโคน
17. เด็กชายนัทธพงศ์  เก็จรัมย์
18. นางสาวนันทกานต์  โคประโคน
19. นางสาวนาถติยา  ชูประโคน
20. นางสาวนิชนันท์  อ่อนวิลาวัลย์
21. นางสาวนิภาพรรณ  ทวันเวทย์
22. นางสาวปันณสา  กุลนิษฐ์ภา
23. เด็กชายปารุส  ราชประโคน
24. นายปิยวัฒน์  กะประโคน
25. นางสาวพรสินี  ทิมมุกดา
26. นางสาวภริตา  ห่วงประโคน
27. นางสาวภัทรมาส  หวานสูงเนิน
28. นางสาวรัชฎาวรรณ  ห้าวหาญ
29. เด็กหญิงรัตน์ธิดา  ยามประโคน
30. เด็กชายวรรธนะ  หิงประโคน
31. นายวรุณ  สมานเพชร
32. นายวาริชาติ  ขันหมั่น
33. นายวีรภัทร  สุดประโคน
34. เด็กชายศราวุธ  บุรินทร์ประโคน
35. นายศิวกร  แก่นสน
36. นางสาวสุชัญญา  สวัสดี
37. นางสาวสุนันทา  สอนแหยม
38. เด็กชายสุรวัตต์  เตียงประโคน
39. นายอรรถชาติ  หิงประโคน
40. นางสาวเจนจิรา  ตระกูลรัมย์
 
1. นายพิพัฒน์  แหลมประโคน
2. นางรุ่งอรุณ  บุญชม
3. นายประทีป  แสงวงศ์
4. นางสาวอัจฉรา  ไชยปลัด
5. นางสาวเบญจภรณ์  ผินสู่
6. นางสาวทิพย์วดี  ตาไล
7. นางสาววัชรี   วาลีประโคน
8. นางสาวศิริหยก  ใจตรง
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92.6 ทอง 8 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวกนกกาญจน์  ยั่งยืน
2. นางสาวกนกอร  ตาเมือง
3. นางสาวกาญจนา  แก้วโมราเรืองฤทธิ์
4. เด็กชายกิติพงศ์  พันสระน้อย
5. นายจตุรงค์  ขันทอง
6. นายจิรายุ  สุขจิตร์
7. นางสาวจีราภรณ์  ประจันบาล
8. นางสาวชลธิชา  กอกรัมย์
9. เด็กหญิงช่อแก้ว  การะรัมย์
10. นางสาวณิชชารีย์  เชาว์ชัยพัฒน์
11. นางสาวธัญญาภัทร์  ทานผดุง
12. นายนครินทร์  เจียวรัมย์
13. นางสาวน้ำฝน  กรองทอง
14. เด็กชายปฏิภาน  นุชาญรัมย์
15. นางสาวปนัดดา  ทองโอภาส
16. เด็กหญิงปราณี  โกยรัมย์
17. นายพงศ์ภัค  นาคสุขไพบูลย์
18. นายพงษ์พัฒน์  พิรัมย์
19. นายภูทเนศ  มุ่งมี
20. เด็กหญิงรัตตันญู  สายแก้ว
21. นายวรภัทร  ก่อแก้ว
22. นางสาววรรณา  จันทรา
23. นางสาววิมลพรรณ  สมพร
24. นายศิขรินทร์  นิรัมย์
25. นางสาวศิริลักษณ์  ตันนอก
26. นางสาวศิริวิมล  จำปาทอง
27. เด็กชายสิทธิเดช  ทวีคูณ
28. เด็กหญิงสินีนาฏ  ภูมิโคกรักษ์
29. นางสาวสุดธิดา  อุทารัมย์
30. เด็กหญิงสุดา  เกียมสันเทียะ
31. นายสุรินทร์  พะนิรัมย์
32. นางสาวหทัยชนก  นิเรียงรัมย์
33. นายอดิศร  มีชื่อ
34. นายอนาวิล  นิทะรัมย์
35. นายอนุวัฒน์  เชื้อสิงห์
36. เด็กหญิงอารียา  บุญมานนท์
37. นายเฉลิมชัย  อุทิศรัมย์
38. นายเบญจพล  ยืนยง
39. นางสาวเบญญาลักษณ์  กุลสุวรรณ
40. นางสาวเพ็ญนภา  ตรวจมรรคา
 
1. นายนิติกรณ์  เปลี่ยนศิริ
2. นายอมรชัย  มาแก้ว
3. นางพัทธ์ธีรา  เชาว์ชัยพัฒน์
4. นางวิไลวรรณ  โกรทินธาคม
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.5 ทอง 5 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายศิวกร  แก่นสน
 
1. นางรุ่งอรุณ  บุญชม
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 46 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัชชา  ปราศจาก
 
1. นายสุรพล  ทองศรี
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.75 ทอง 25 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวดารารัตน์  การกระสัง
 
1. นายอมรชัย  มาแก้ว
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.5 ทอง 44 โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 1. นายสุรศักดิ์  แจ่มแสง
 
1. นายราชินทร์  เรืองรอบ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.3 ทอง 52 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  มรกฎ
 
1. นายอมรชัย  มาแก้ว
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 56 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวเปรมกมล  ษรจันทร์ศรี
 
1. นางรุ่งอรุณ  บุญชม
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 30 โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 1. นายภูวรรณ  นิลนนท์
 
1. นางสาวมินตรา  กัลยาเลิศ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง 14 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นางสาวปัทมา  ขะจีฟ้า
 
1. นางสุภาพ  เจริญรัมย์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 73 เงิน 33 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายศิวกร  แก่นสน
 
1. นางรุ่งอรุณ  บุญชม
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.3 ทอง 20 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวมธุวัน  กนกแก้ว
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ศูนย์ประโคน
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90.33 ทอง 12 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกชกร  หรีกประโคน
2. เด็กหญิงกมลฉัตร  บุญเส็ง
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  เหลี่ยมไตร
4. เด็กหญิงคัทรินทร์  เลิศสกุล
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  โกติรมย์
6. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พริ้งเพราะ
7. เด็กชายทัยทร  หงษา
8. เด็กชายธีรสิทธิ์  สวัสดี
9. เด็กหญิงนภาพร  สกุลทอง
10. เด็กหญิงบุษกร  พินิจสรณ์
11. เด็กหญิงปณิธาน  ยงปัญญา
12. เด็กหญิงปริญา  ปักษาตัง
13. เด็กหญิงปริศนา  ปักษาตัง
14. เด็กชายพีรพัฒน์  ประเจริญ
15. เด็กหญิงฟาริดา  สุริยะศรี
16. เด็กหญิงภัทรมัย  บุญชาติ
17. เด็กชายภัทราวุธ  จุไร
18. เด็กชายภูมิชาติ  ชิณภา
19. เด็กหญิงภูริชญา  คลธา
20. เด็กหญิงมัทราภรณ์  วิสาละ
21. เด็กชายยุทธนา  มาสูงเนิน
22. เด็กชายยุทธนา  ดีเดิม
23. เด็กหญิงวริศรา  บุญศรี
24. เด็กชายวรเมธ  พิประโคน
25. เด็กหญิงวิไลพร  กวางรัมย์
26. เด็กหญิงศิรประภา  ชัยหลาก
27. เด็กชายศิวัช  ภูวภูตานนท์
28. เด็กชายศุกฤต  อุดมตัน
29. เด็กชายสิทธิชัย  กองก้อน
30. เด็กชายสิทธินนท์  ทศแก้ว
31. เด็กหญิงสุดารัตน์  ภูมินา
32. เด็กหญิงสุภาวิณี  กองศรี
33. เด็กหญิงอรรฐราวดี  ลีหล้าน้อย
34. เด็กหญิงอักษรสวรรค์  นาคพิมพ์
35. เด็กหญิงอัชธิชา  เงียบประโคน
36. เด็กชายอิสรภาพ  สอื้นรัมย์
37. เด็กชายเจษฏา  ร่วมศรี
38. เด็กหญิงเนตรชนก  นาคะโนทด
39. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แมนประโคน
40. เด็กชายไททัศน์  หงษา
 
1. นายเฉลิมพล  วาลีประโคน
2. นางสาวสิรินภา  สระโสม
3. นางสาวสิริพร  น่วมจะโป๊ะ
4. นางภัทรา  ทวยภา
5. นางสาวสุฑามาศ  ตุ่นนิราช
6. นางสาวอรวรรณ  สุขสว่าง
7. นางรสสุคนธ์  ศรีสันดา
8. นายพงศ์กรณ์  สิริอารยะธนกุล
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 84.5 ทอง 14 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นางสาวกฤติกา  บุญคล้อย
2. นายกิตติพร  หม้อทิพย์
3. นางสาวขวัญจิรา  ดูงาม
4. นางสาวคีตภัทร  ยงปัญญา
5. นางสาวจันทนี  เรนรัมย์
6. นายจิรวัฒน์  ชัยหลาก
7. นายชนวีร์  เตียกประโคน
8. นายชนาวีร์  สมศักดิ์
9. นายชัยศิริ  บุญมาวัด
10. นางสาวชไมพร  มาตหงษา
11. นางสาวณัฐพร  จะเรตรัมย์
12. นายทศพล  เนาวรัตน์
13. นายธนภัทร  มาทวี
14. นางสาวธัญญลักษณ์  เพ็ชรใสดี
15. นายธีรพงษ์  ฉิมพลีพันธุ์
16. นายนพรุจ  โกสันเทียะ
17. นายนิพนธ์  ยานมณี
18. นางสาวปวีณา  ทาประโคน
19. นายพงศ์พิสุทธิ์  ทรงประโคน
20. นางสาวมาริษา  ชัยชนะ
21. นายยศพล  ดวงนภา
22. นายวงศธร  พริ้งเพราะ
23. นางสาววนชพร  สุนประโคน
24. นางสาวศิริมาศ  เร่งพิมาย
25. นางสาวศิริรัตน์  ศรีดำ
26. นายสมคิด  จันธิราช
27. นางสาวสรวีย์  สุกใส
28. นางสาวสังวรี  หาญประโคน
29. นางสาวสิรินดา  เสาเปรีย
30. นางสาวสิรินยา  ทาหนองเภา
31. นางสาวสุนีษา  จันทศร
32. นายสุริยา  พาหา
33. นางสาวอาทิตยา  มิ่งพฤกษ์
34. นางสาวอินทิรา  เหนี่ยวบุปผา
35. นางสาวเกศรินทร์  สีสุรีย์
36. นางสาวเจนจิรา  วิชามาก
37. นายเจษกรณ์  ยิบประโคน
38. นางสาวเพ็ญนภา  เหมือนชอบ
39. นางสาวเพ็ญศิรินภา  เสาประภัสสร
40. นายเอกชัย  อิดประโคน
 
1. นายพงศ์กรณ์  สิริอารยะธนกุล
2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง
3. นายวีระยุทธ  ลาศสะสุด
4. นางยุพิน  จักรสาน
5. นายจิรวุธ  แสนรัมย์
6. นางรวรรณ  ลักขษร
7. นางสาวนันทพร  อิดประโคน
8. นางสาวสิรินภา  สระโสม
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง 16 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายกิตินันท์  ปาประโคน
2. เด็กหญิงบุณฑริกา  แปลงดี
3. เด็กชายปกรศักดิ์  หล่อแท้
4. เด็กหญิงพรพนิชต์  ตรีประโคน
5. เด็กหญิงภัคจิรา  สุวันดี
6. เด็กชายวัชรพล  พรมจินดา
7. เด็กชายศิวกร  วิริยโพธิผล
8. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ไชยโย
9. เด็กหญิงสุภัสสร  สืบสวน
10. เด็กหญิงสุวนันท์  สาแก้ว
 
1. นางรสวรรณีย์  สมานสารกิจ
2. นางสาวณิชกมล  อุทัยดา
3. นางสาวทิพย์วดี  ตาไล
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.25 ทอง 27 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายฉัตรชัย  อุทิศรัตน์
2. นายนุกูล  ทูลประโคน
3. นายปิยพล  จันทร์ศรี
4. นายพงษ์ทอง  กำจัดภัย
5. นางสาวพนัชกร  แก้วสุพรรณ
6. นายพิทยา  เจือจันทร์
7. นางสาวภัทราภรณ์  กริ่มใจ
8. นางสาวมณทิรา  มะลิวงษ์
9. นางสาววชิรา  บุญปัญญา
10. นางสาววราภรณ์  หลินศรี
 
1. นางรสวรรณีย์  สมานสารกิจ
2. นางสาววัชรี  วาลีประโคน
3. นางสาวอัจฉรา  ไชยปลัด
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.2 ทอง 29 โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 1. เด็กหญิงจำปา  พรมเอาะ
2. เด็กหญิงณันฐิภา  หอมทอง
3. เด็กหญิงดารุณี  เกษาโร
4. เด็กหญิงธัญญาวดี  เกาประโคน
5. เด็กหญิงนริศรา  อินประโคน
6. เด็กหญิงศิริวิมล  วาลี
7. เด็กหญิงสุทธิดา  ภูมิสุข
8. เด็กหญิงอัญญารัตน์  เติมพันธ์ศิริกุล
 
1. นายสุรกิจ  เอี้ยงประโคน
2. นางสาวพรรณี  พรหมลักษณ์
3. นางสาวพรนภา  เทียมเลิศ
4. นายประพนธ์  ศิริอังกูร
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 79.4 เงิน 43 โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  พุทกลาง
2. นางสาวกุุุมุธิณี  พลตื้อ
3. นางสาวขนิษฐา  ประประโคน
4. นางสาวจันทร์จิรา  พูนสังข์
5. นางสาวธิดาพร  มีประโคน
6. นางสาวนิตยา  พุทกลาง
7. นางสาวศศิประภา  สร้อยสังข์วาลย์
8. นายเจษฎากร  โอดรัมย์
 
1. นายสุรกิจ  เอี้ยงประโคน
2. นายประพนธ์  ศิริอังกูร
3. นางสาวมินตรา  กันยาเลิศ
4. นางสาวพรรณี  พรหมลักษณ์
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 77.75 เงิน 44 โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มารศรี
2. เด็กหญิงฉัตรลดา  อุ่นรัมย์
3. เด็กหญิงชยุดา  มานุรัมย์
4. เด็กหญิงชุติมา  ขุ่ยนาเพียง
5. เด็กหญิงทิพวรรณ  มานุลำ
6. เด็กหญิงธิญาดา  แย้มประโคน
7. เด็กหญิงภาวดี  โสประโคน
8. เด็กหญิงโศจิรัตน์  บพตลุง
 
1. นายสุรกิจ  เอี้ยงประโคน
2. นางสาวพรรณี  พรหมลักษณ์
3. นางสาวพรนภา  เทียมเลิศ
4. นายประพนธ์  ศิริอังกูร
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 69.8 ทองแดง 57 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นายกิตติชัย  ซ่อนกลิ่น
2. นายชนาธิป  ลาลัย
3. นายณัฐครินทร์  สิทธิ์ประโคน
4. นายทัตพงษ์  จามิกรณ์
5. นายธนิก  ทองประดับ
6. นายนพคุณ  ปินะการัง
7. นายบุณนที  กลมกล่อม
8. นายพงศ์พรม  ศรีพรม
9. นายพนธกร  คำประโคน
10. นายวศิน  องค์รัมย์
11. นายเจษฎา  โสมประโคน
12. นายไกรวิทย์  ชื่นเสลา
 
1. นายประโมทย์  เมียวประโคน
2. นายชัยณรงค์  ยอนรัมย์
3. นางเบญจา  ปุยะติ
4. นางสุธีรา  เที่ยงภักดิ์
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 30 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ทะวันเวทย์
2. เด็กชายณัฐพล  เงินงอกงาม
3. เด็กหญิงดุษณียา  ฤทธิสิงห์
4. เด็กหญิงปรียาดา   สอนกลาง
5. เด็กชายปิยะพงศ์  ทะวงศ์
6. เด็กชายพงศกร  หาญประโคน
7. เด็กหญิงภัทราพร  หรีกประโคน
8. เด็กชายภานุพงศ์  มีแก้ว
9. เด็กหญิงมุุกดา  พรมเสนา
10. เด็กหญิงวราภรณ์  อินจะนา
11. เด็กชายวีรชิต  ภูกระโทก
12. เด็กหญิงศศิธร  ดอกไม้ทอง
13. เด็กหญิงศุทธิณี  หรีกประโคน
14. เด็กหญิงสาลินี  บุระ
15. เด็กหญิงสุวพิชชา  พรมวิจิตร
16. เด็กหญิงสโรชา  สังประกูล
 
1. นายประโมทย์  เมียวประโคน
2. นางเบญจา  ปุยะติ
3. นายเกรียงศักดิ์  ศูนย์ประโคน
4. นายสุธีรา  เที่ยงภักดิ์
5. นางเพ็ญเดือน  ณรงค์เดช
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 28 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกานต์พิชชา  อามาตย์
2. นายทัตพงษ์  จามิกณ์
3. นายนพคุณ  ปินะการัง
4. นายปติญญา  สองทอง
5. นางสาวปนัดดา  มั่นคง
6. นางสาวประภัสสร  อุโฆษะ
7. นางสาวปัญญาพร  จริรัมย์
8. นายปิยวัตร  โวงประโคน
9. นางสาวพรชฎา  ขยันกลาง
10. นางสาวภาณี  พรณัฐวิภา
11. นางสาวสนธยา  ขวัญเมือง
12. นางสาวสาธิดา  สุทธิโส
13. นางสาวสิริกัญญา  พลวัน
14. นายอภิสิทธิ์  ยุทธสุนทร
15. นายอรรถพล  ชัยนอก
16. นางสาวอาทิตยา  สร้อยทอง
 
1. นายประโมทย์  เมียวประโคน
2. นางเบญจา  ปุยะติ
3. นางสุธีรา  เที่ยงภักดิ์
4. นางรัตนา  แก้วอรสาน
5. นางอุมาวดี  น้อยพลี
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81 ทอง 46 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นายทัตพงษ์  จามิกรณ์
2. นายบุณนที  กลมกล่อม
3. นายปุณณภพ  แจ่มประโคน
4. นายไกรวิทย์  ชื่นเสลา
5. นายไชยพศ  บำรงตน
 
1. นายประโมทย์  เมียวประโคน
2. นายเกรียงศักดิ์  ศูนย์ประโคน
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 65 ทองแดง 20 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิสร  สุวรรณเขตร์
 
1. นางสาววรุณทิพย์  ทวีสินรัตน์
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 64.2 ทองแดง 47 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวพิชชานันท์  ทิพย์เมธาพร
 
1. นางภากรณ์  เมอะประโคน
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงธีรรัตน์    แสวงดี
 
1. นางสาวสุพัตรา  ศิลาชัย
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.8 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงโซเฟีย   โคกแก้ว
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  แจ่มใส
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91.6 ทอง 5 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นางสาวฐิตาภา  แก้วหมั้น
 
1. นางรุ่งนภา   ศรีกิจรัตน์
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 77 เงิน 20 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายนพณัฏฐ์  นพตลุง
 
1. นางปติญญา  เนตรประโคน
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 75.2 เงิน 44 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงจิณัฐตา   แสงเพชร
2. เด็กชายชนันธร   ศรีเสมอ
3. เด็กชายพงศกร   ก้านอินทร์
4. เด็กหญิงพัชริตา   ต่างประโคน
5. เด็กชายศรัณยภัทร   เพียกุณา
 
1. นายฐาปกรณ์  กัลยาประสิทธิ์
2. นางสาวกัลยา  กัลยาประสิทธิ์
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 54 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวกันยภัทร  ทรงประโคน
2. นายฐิติกร  เอ็มประโคน
3. นางสาวทักษพร  แซ่อั้ง
4. นางสาวนวินดา  ทองศรี
5. นายวิศวุฒิ  จันทรักษ์
 
1. นางวิภาพร  แดงศรี
2. นางสาวดาวน้อย  เหมาะประโคน
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 79.66 เงิน 18 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายสุดแดน  ซิวประโคน
 
1. นางสาวศิริหยก  ใจตรง
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 79.39 เงิน 42 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวพิมลพรรณ  ประเสริฐศรี
 
1. นางสาวสิริรดา  เจริญรัมย์
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณกร  ฉอุ่มประโคน
 
1. นางสาวเกลียวพันธุ์  จั่นเจริญ
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวฐิตาพร  ฉ่ำรัศมี
 
1. นางสาวเกลียวพันธุ์  จั่นเจริญ
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 17 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงปวิชญา   สุดอุรา
2. เด็กหญิงวรกานต์   สอประโคน
 
1. นางสาวพิมพรรณ  จำนงค์ประโคน
2. นางสาวพรรษา  แจ่มใส
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 68.3 ทองแดง 16 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นายวิทยา  มหาราช
2. นายสนธยา  จะรอดรัมย์
 
1. นายภคภัทร  ปรินรัมย์
2. นางขวัญลักษณ์  มณีราชกิจ
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.95 ทอง 27 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. นายทยากร  เอบประโคน
2. เด็กชายนิพนธ์  พลวัน
3. เด็กชายมงคล  วึกกระโทก
4. นายวรชัย  เพิ่มมี
5. นายวรวุฒิ  เพิ่มมี
6. นายสุริยา  พึ่งประโคน
7. นายอนันต์  ธรรมนาม
8. นายอัฒพร  ทุ่งไธสง
 
1. นายนพรัตน์  จรูญประโคน
2. นายเรืองศักดิ์  ทุกสุข
3. นายสุริยา  สว่างบุญ
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 72.5 เงิน 36 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวจินตนา  เจริญยิ่ง
2. นางสาวฐาปนี  โกรัมย์
3. นายธนาภิวัฒน์  น้อยหนองหว้า
4. นางสาวปณิดา  ชิงชัยชนะ
5. นายพงศธร  เกิดทั่ว
6. นางสาววิรัลพัชร  พูนรัมย์
7. นางสาวศุภรัตน์  ติดใจดี
8. นางสาวสุกัญญา  ทวีรัมย์
9. นางสาวสุดาวรรณ  ขันทอง
10. นางสาวเพ็ญนภา  รสหอม
 
1. นายโชติอนันต์  ขจรเกียรติวัฒนา
2. นางนฏกร  แก้วชนะ
3. นางศรีวิไล  ดุมนิล
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 45 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปริญญาพร  ทองช้อย
2. เด็กหญิงสุภาสินี  ทอนโพธิแก้ว
3. เด็กหญิงอัญชลิตา  วรพุฒ
 
1. นางพรทิพย์   ตั้งพงษ์
2. นายสมเกียรติ  รองประโคน
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง 9 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวปุณยนุช  ปุยะติ
2. นางสาวสิรดา  เหลาเสนา
3. นางสาวหทัยภัทร  รัสเสมอ
 
1. นางวีรยา  จุนใจ
2. นางเพลินพิศ  สุพพัตกุล
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.64 ทอง 52 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  ทรัพย์ประโคน
2. เด็กหญิงวรินทร์ญา  ปานเพชร
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  ทรงพระ
 
1. นางอภิชญา  สิริรุ่งวนิช
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86.8 ทอง 14 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวกุสุมากรณ์  บุติมาลย์
2. นางสาวศรัณย์พร  ธีรพงศานุรักษ์
3. นางสาวอารยา  นำระนะ
 
1. นางหญิงไทย  นาราช
2. นางทิยานัน  ไม้สูงดี
 
104 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นายเนวิน  แก้วนะรา
 
1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง
 
105 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 91.8 ทอง 10 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ยิงป่า
2. นางสาวจิราภรณ์  ทอนศรี
3. นายชลิต  แก้วพันธ์
4. นางสาวทับทิม  จันทร์สระบัว
5. นายธนพัฒน์  ใยอุ่น
6. เด็กหญิงนุจรีย์  ศรีตุ้มแก้ว
7. เด็กชายบัญชา  มูลตรีปฐม
8. นายประสิทธิ์  บุญประโคน
9. นายปรัชญา  ราตรี
10. นางสาวพรชนก  วงศ์ดี
11. นายพิสิษฐ์  ทาหาวงษ์
12. นางสาวมิ่งขวัญ  แสงเพ็ชร์
13. นายยงยุทธ  หาญคำวงศ์
14. นางสาวรัตนาภรณ์  เสนีโสด
15. นางสาวศิริญาพร  คำสุขศรี
16. นายสุรพงษ์  แก้วเสมา
17. นางสาวสุรีฉาย  ทรัพย์ประโคน
18. นายอพีรุตน์  ศรีคุณ
19. นายอมรฉัตร  หอมเชย
20. นายอรรถชัย  อุฒา
21. นายอรรถพล  คำเสียง
22. นางสาวอรอนงค์  เลียวประโคน
23. เด็กหญิงอักษรา  ทองสิงหา
24. นางสาวอัจฉรา  ทับทิม
25. เด็กชายเกรียงไกร  ทาประโคน
26. เด็กหญิงเกศรินทร์  พรมชาติ
27. นายเฉลิมศักดิ์  วงศ์เหล้า
28. นายเนวิน  แก้วนะรา
29. นางสาวแทนรัก  แนวทัด
30. นายไกรสร  เติดประโคน
 
1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง
2. นางยุพิน  จักรสาน
3. นายพงศ์กรณ์   สิริอารยะธนกุล
4. นายจิรวุธ  แสนรัมย์
5. นางสาวสุฑามาศ  ตุ่นนิราช
6. นายเสถียร  คำมี
7. นายพิเชษฐ  แป้นทองมอญ
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 41 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัคจิรา  คือประโคน
2. เด็กชายวัชรพล  พูนมา
 
1. นางรษา  วิลาจันทร์
2. นางสาวฤมล  พลวัน
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 32 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายกนกกาญจน์  เลิศวราภรณ์พงศ์
2. เด็กชายปรมะ  ทอนสูงเนิน
 
1. นางสายสวาสดิ์  ทองศรี
2. นางรษา  วิลาจันทร์
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 31 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายพสุธา  สายยศ
2. นายศราริน  ประเสริฐศรี
 
1. นางสายสวาสดิ์  ทองศรี
2. นางรษา  วิลาจันทร์
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 32 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญยธรณ์  ยะระสิทธิ์
2. เด็กชายวรากร  คล่องดี
 
1. นางรษา  วิลาจันทร์
2. นายครรชิต  ศรีรัตนประพันธ์
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74.8 เงิน 11 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวกิตติกานต์  น้อยพลี
2. นางสาวอังศ์วรา  วงศ์ศิริศักดิ์
 
1. นางรษา  วิลาจันทร์
2. นายครรชิต  ศรีรัตนประพันธ์
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงบุญสิตา  วรรณตรง
2. เด็กหญิงศุกร์พรัตน์  อยู่รอย
 
1. นายทรงพล  ศิริรมยานนท์
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 61 ทองแดง 58 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุขสุด
2. เด็กหญิงณัฐริกา  นพตลุง
 
1. นายสุเมฆ  วิลาจันทร์
2. นายครรชิต  ศรีรัตนประพันธ์
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89.5 ทอง 17 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงบุษราคัม  แนบสุข
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชื่นชมยิ่ง
 
1. นายทรงพล  ศิริรมยานนท์
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 73 เงิน 41 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. นายอภิสิทธิ์  กะการดี
2. นางสาวอินทิรา  นาประโคน
 
1. นายวินัส  ใยยอง
2. นางอัจฉรา  วงศ์อามาตย์
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 58 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  นิเรียงรัมย์
2. นายไพฑูรย์  เพชรฤทธิ์
 
1. นายสุริยันต์  แก้วชนะ
2. นางสาวอรวรรณ  สิมมา
 
116 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 55 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพัชร  จาบประโคน
2. เด็กหญิงชลิตา  มอมประโคน
3. เด็กหญิงวันวิสา  สันอาษา
 
1. นายสุเมฆ  วิลาจันทร์
2. นางรษา  วิลาจันทร์
 
117 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง 43 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวนันธิดา  รักษาสมบัติ
2. นางสาวมณฑิตา  หนึ่งใจ
3. นางสาวสิริกัญญา  กระสันดี
 
1. นายสุริยันต์  แก้วชนะ
2. นางกิ่งดาว  พาจันทึก
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84.25 ทอง 12 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. นางสาวนิตา  ขิงพรมราช
2. นายพงศ์พิสุทธิ์  บุญครอง
 
1. นางสาวอัญชลิตา  อัมรานนท์
2. นางสาวสุทิสา  ปุยะติ
 
119 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 92.4 ทอง 15 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายขุนณรงค์  วงศ์เพ็ญ
2. เด็กชายพีระพล  สายยศ
3. เด็กชายยุรวัฒน์  ยอดมงคล
 
1. นายสิทธิศักดิ์  กาสิทธิ์
2. นายภาคภูมิ  พัชนี
 
120 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 83.2 ทอง 14 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นายชัชพล  แรงประโคน
2. นายมรุเดช  ทัศนศาสตร์
3. นายเมธา  อานี
 
1. นายสิทธิศักดิ์  กาสิทธิ์
2. นายภาคภูมิ  พัชนี
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง 19 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จวงประโคน
2. เด็กหญิงสมพิศ  รักษาพล
3. เด็กหญิงสุภาวดี  จะชวนรัมย์
 
1. นางชลารัตน์  แต้มโคกสูง
2. นายนภกร  กุลจิตติธาดา
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78 เงิน 30 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นายจักรกฤษ  กองรัมย์
2. นายจัิรายุ  เจริญรัมย์
3. นายรงคเทพ  โพธิ์สุข
 
1. นายวุฒิพงษ์  ชุมพลวงศ์
2. นายวัชรินทร์  ไทยจันทรารักษ์
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงมนันชยา  มะนารัมย์
2. เด็กหญิงมัทนียา  การเพียร
3. เด็กหญิงศรินทรา   อุทะรัมย์
 
1. นางชลารัตน์  แต้มโคกสูง
2. นายบุญล้อม  ชอบชล
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นางสาวปภาวี  กิริรัมย์
2. นางสาวยอแสง  เสมารัมย์
3. นางสาวสุพัตรา  กวางรัมย์
 
1. นางชลารัตน์  แต้มโคกสูง
2. นายวุฒิพงษ์  ชุมพลวงศ์
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง 23 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  อุตรรัมย์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  วรรณจรูญ
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  ถินนอก
4. เด็กหญิงปาริชาต  หอมขจร
5. เด็กชายวิริทธิ์พล  กระมนมานิต
6. เด็กชายวิศรุต  มานาศรี
 
1. นางวิไลลักษณ์  พิสาดรัมย์
2. นางชลารัตน์  แต้มโคกสูง
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86 ทอง 25 โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ 1. นางสาวปฏิมา  นุชบูลย์
2. นางสาวมณีรัตน์  ผินสู่
3. นายศรัณย์  ปานะโปย
4. นายสรฉัตร  นิมินรัมย์
5. นางสาวสุธิณี  ชาญประโคน
6. นางสาวอริสา  แรงเรือง
 
1. นางธารินี  วงศ์ศิริศักดิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตนา  ขอเยือกกลาง
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.14 ทอง 43 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงนงณภัส  ปณิธานรักษชัย
2. เด็กชายสมพงษ์  เปนะนาม
3. เด็กหญิงสุภารสา  สมบัติ
 
1. นางศลิษา  คำบุตดา
2. นางสาววรินดา  ศรศรี
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82 ทอง 40 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. นายจิรพนธ์  พรหมเอาะ
2. นางสาวชลันดา  กองทอง
3. นางสาวสุภาพร  ทาไธสง
 
1. นางกัลยา  สายชมภู
2. นางสาวสุนิสา  กองทอง
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง 30 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติกา  นิวินรัมย์
2. เด็กหญิงลินดา  อินรัมย์
3. เด็กชายสุรสิงห์  ลำนานใส
 
1. นายวรภัทร  นนท์ศิริ
2. นายพินิจนันท์  วรนุช
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง 16 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์   สุดศรี
2. นายณัฐพล  นุแรมรัมย์
3. นายอดิศร  ศัตรูพินาศ
 
1. นายวรภัทร  นนท์ศิริ
2. นายพินิจนันท์  วรนุช
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.4 ทอง 6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรลภัส  วรกิจ
2. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ชุมนุมดวง
3. เด็กหญิงอริสา  จันทร์แก้ว
 
1. นางสุทธวรรณ  สุพพัตกุล
2. นางสาวสุพัฒน์  พรหมรุกขชาติ
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84.58 ทอง 17 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  ธรรมรักษ์
2. นางสาวธนพร  เกื้อประโคน
3. นางสาวพรรณี  ปาประโคน
 
1. นางสุทธวรรณ  สุพพัตกุล
2. นางสาวสุพัฒน์  พรหมรุกขชาติ
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.6 ทอง 39 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จะริบรัมย์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดวนศรี
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ถุงจอหอ
 
1. นางทัศนีย์  แก้วไธสง
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.83 ทอง 36 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 1. นางสาวสุทธิดา  ฉลอมประโคน
2. นางสาวสุพัตรา  คำประโคน
3. นางสาวสุพิณ  สารธร
 
1. นางสุณีรัตน์  วังนุราช
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 78.66 เงิน 34 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงปิ่นมุข  นิพันธ์รัมย์
2. นางสาวศิรินาฏ  อะโรคา
3. เด็กหญิงอาทิตยา  อักษรณรงค์
 
1. นางทัศนีย์  แก้วไธสง
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 78.25 เงิน 43 โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 1. นางสาวปรารถนา  พวงดาว
2. นางสาววรรณิศา  พวงแสง
3. นางสาวเจนจิรา  กงประโคน
 
1. นางสาวพรรณี  พรหมลักษณ์
2. นางสมทรง  บุญสมัย
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงพิมพิกา   หาประโคน
2. เด็กหญิงภัทรวดี   อินทร์ตา
3. เด็กหญิงเบญจมาศ   ม่วงประโคน
 
1. นางธารินี  วงศ์ศิริศักดิ์
2. นางสาวขวัญสิริ  กะสินรัมย์
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 82 ทอง 43 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นายดนัย  ศรีเพชร
2. นางสาววรารัฐ  จงประโคน
3. นางสาวเบญจมาภรณ์  มณีงาม
 
1. นางสาวพูนพิสมัย  มีลาภ
2. นางจันทร์เพ็ญ  อุ่นทะเล
 
139 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.4 ทอง 21 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 1. เด็กชายชัชวาลย์  ครองชื่น
 
1. นางสาวสัมฤทธิ์  แพงงาม
 
140 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 1. เด็กชายชลทิศ  ชัยสงคราม
2. เด็กชายชานนท์  ดีอยู่
3. เด็กหญิงลัดดา  ปัดลาด
 
1. นางสมทรง  บุญสมัย
2. นายกิตติกร  ปณิธิสิริรุจน์
 
141 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70 เงิน 30 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายทรรศเมธาทัศน์  ทองแก้ว
2. เด็กชายรณชัย  บุตรรักษ์
 
1. นางอัจฉรา  วงศ์อามาตย์
2. นางลำจวน  สีพะรัง
 
142 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 20 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  พันสาย
 
1. นางอัจฉรา  วงศ์อามาตย์
 
143 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กชายประกาศิต  อะโรคา
 
1. นางสาวรัชนีกร  การกระสัง
 
144 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กชายนันทพงศ์  ทานผดุง
 
1. นายบุญญฤทธิ์  บุญเลิศ
 
145 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 65.4 ทองแดง 25 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายทรรศเมธาทัศน์  ทองแก้ว
2. เด็กชายรณชัย  บุตรรักษ์
 
1. นางอัจฉรา  วงศ์อามาตย์
2. นายวินัส  ใยยอง