สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 45 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  กระแสโสม
 
1. นางจิวานันท์  ภูมาศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 27 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวเพชรทับทิม  ปุราทะกา
 
1. นางเพลินพิศ  สุพพัตกุล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 38 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายกวิน  เธียรวรรณ
2. นายชัยกาญจน์  หลอมประโคน
 
1. นายเอกราช  เครือศรี
2. นายพุทธวี  ชะชินรัมย์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 19 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายธีรพล  ชวาลวิวัฒน์
 
1. นางสาวศิรินาถ  สุมหิรันต์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 69.8 ทองแดง 47 โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 1. นายธีรภัทร์  กะรัมย์
2. นายสิทธิกุล  ยิงดัง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ทับประโคน
2. นางวรรณดี  สัสดี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 50 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กชายพีรพงษ์  ขุมทอง
2. เด็กชายสุรสีห์  เพ็ชรเลิศ
 
1. นายธิติภัทร์  ทองเงิน
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 50 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กชายจีระทีป  มีแก้ว
2. เด็กชายเกรียงไกร  กึกรัมย์
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  ไชยรัมย์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 48 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรสุดา  บุญแสน
 
1. นายราชันย์  ทองจันดา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 62 ทองแดง 49 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นางสาววิไลวรรณ  กอสูงเนิน
 
1. นายราชันย์  ทองจันดา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 37 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ศรีวิเศษ
 
1. นางสุวคนธ์  โรปรัมย์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 39 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายพิศาล  เพลียสันเทียะ
 
1. นางสุวคนธ์  โรปรัมย์
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 69.8 ทองแดง 57 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นายกิตติชัย  ซ่อนกลิ่น
2. นายชนาธิป  ลาลัย
3. นายณัฐครินทร์  สิทธิ์ประโคน
4. นายทัตพงษ์  จามิกรณ์
5. นายธนิก  ทองประดับ
6. นายนพคุณ  ปินะการัง
7. นายบุณนที  กลมกล่อม
8. นายพงศ์พรม  ศรีพรม
9. นายพนธกร  คำประโคน
10. นายวศิน  องค์รัมย์
11. นายเจษฎา  โสมประโคน
12. นายไกรวิทย์  ชื่นเสลา
 
1. นายประโมทย์  เมียวประโคน
2. นายชัยณรงค์  ยอนรัมย์
3. นางเบญจา  ปุยะติ
4. นางสุธีรา  เที่ยงภักดิ์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 65 ทองแดง 20 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิสร  สุวรรณเขตร์
 
1. นางสาววรุณทิพย์  ทวีสินรัตน์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 64.2 ทองแดง 47 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวพิชชานันท์  ทิพย์เมธาพร
 
1. นางภากรณ์  เมอะประโคน
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 54 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวกันยภัทร  ทรงประโคน
2. นายฐิติกร  เอ็มประโคน
3. นางสาวทักษพร  แซ่อั้ง
4. นางสาวนวินดา  ทองศรี
5. นายวิศวุฒิ  จันทรักษ์
 
1. นางวิภาพร  แดงศรี
2. นางสาวดาวน้อย  เหมาะประโคน
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 68.3 ทองแดง 16 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นายวิทยา  มหาราช
2. นายสนธยา  จะรอดรัมย์
 
1. นายภคภัทร  ปรินรัมย์
2. นางขวัญลักษณ์  มณีราชกิจ
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 41 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัคจิรา  คือประโคน
2. เด็กชายวัชรพล  พูนมา
 
1. นางรษา  วิลาจันทร์
2. นางสาวฤมล  พลวัน
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 32 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญยธรณ์  ยะระสิทธิ์
2. เด็กชายวรากร  คล่องดี
 
1. นางรษา  วิลาจันทร์
2. นายครรชิต  ศรีรัตนประพันธ์
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 61 ทองแดง 58 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุขสุด
2. เด็กหญิงณัฐริกา  นพตลุง
 
1. นายสุเมฆ  วิลาจันทร์
2. นายครรชิต  ศรีรัตนประพันธ์
 
20 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 55 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพัชร  จาบประโคน
2. เด็กหญิงชลิตา  มอมประโคน
3. เด็กหญิงวันวิสา  สันอาษา
 
1. นายสุเมฆ  วิลาจันทร์
2. นางรษา  วิลาจันทร์
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 20 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  พันสาย
 
1. นางอัจฉรา  วงศ์อามาตย์
 
22 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 65.4 ทองแดง 25 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายทรรศเมธาทัศน์  ทองแก้ว
2. เด็กชายรณชัย  บุตรรักษ์
 
1. นางอัจฉรา  วงศ์อามาตย์
2. นายวินัส  ใยยอง