สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82.8 ทอง 23 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  หัดเจริญ
 
1. นางสตรีรัตน์  สวดประโคน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 24 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  สดทรงศิลป์
 
1. นางประณีต  อาจสังข์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82.6 ทอง 32 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวเจนจิรา  เอ็มประโคน
 
1. นางจินตนา  ศรีมิตรานนท์
 
4 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กชายธนงศักดิ์  ไชยพินิจ
2. เด็กหญิงสิรินทรา  ชัยรัมย์
3. เด็กหญิงเขมจิรา  เข็มทอง
 
1. นายจรรยา  บุญเลิศ
2. นายธำรงค์  ทาทอง
 
5 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83 ทอง 21 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวบุษญมาศ  สุธรรม
2. นางสาวปนัสยา  เบื้องบน
3. นายอัมรินทร์  พรมประโคน
 
1. นายพิมล  วิสุทธิอาภา
2. นางสาวนารถนพิณช์  สายสิญจน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 81 ทอง 31 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นางสาวธัญยรัตน์  สุขประโคน
2. นางสาวโสภา  พอกประโคน
 
1. นายประยงค์   นราศรี
2. นางสาวิตรี  บุญประโคน
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 87.8 ทอง 11 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กชายธรรมรัตน์  นารัมย์
2. เด็กชายพิสิษฐ์  ทะเรรัมย์
3. เด็กหญิงสุชามาศ  มงคลชาติ
 
1. นางกมลวรรณ  เครือวัลย์
2. นางสาววิไลวรรณ  สีแดด
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 81 ทอง 47 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายณภัทร  วรรณโพธิ์กลาง
2. เด็กชายพิรุฬห์  จันทร์โสดา
3. เด็กชายวรวัชร  สุนทรลิ้มศิริ
 
1. นางจำเรียง   สุขกูล
2. นางสาววรางคณา  เชิดปรุ
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวณัชชา  อาญาเมือง
2. นางสาวพลอย  อินหา
3. นางสาววิภาวี  ทองคนทา
 
1. นางชัชรีย์  อินประโคน
2. นางสาวทัศนีย์  บุญโย
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ศรีสุวงศ์
 
1. นายยุทธนา  ปรังประโคน
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง 20 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสสร  พริ้งเพราะ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  จาไธสง
3. เด็กหญิงอำพร  โพธิ์อ่อง
 
1. นางสาวเบญจภรณ์  ผินสู่
2. นางสาวจุฑารัตน์  หรีกประโคน
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.8 ทอง 38 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นางสาวกัณฐิกา  ผืนจัตุรัส
2. นางสาวณัฐฑริกา  แก้วอรสาร
3. นางสาวสาวิตรี  โจมรัมย์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  คำโสภา
2. นางสาวสร้อยสน  นพภารัมย์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.8 ทอง 53 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์กานต์  ละอองดี
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สุภาพ
3. เด็กหญิงหฤทัย  บริสุทธิ์
 
1. นางสาวพจนี  เสนคราม
2. นางสาวพานทอง  ดีสม
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.4 ทอง 55 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นางสาวศุภรัตน์  กุมรัมย์
2. นางสาวอลิษา  สรวงกุดเรือ
3. นางสาวโญภิดา  การรัมย์
 
1. นางเขมณัฏฐ์  ธนสิริอนันต์
2. นายธิติภัทร์  ทองเงิน
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.6 ทอง 22 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกวินธิดา  เสาเกลียว
2. เด็กหญิงปนัดดา  กรุมรัมย์
3. เด็กหญิงพรดาว  พวงประโคน
4. เด็กหญิงพิมลพรรณ  คำภาเมือง
5. เด็กหญิงเนตรชนก  ยิ่งสม
 
1. นายธวัชชัย  คงทรัพย์
2. นางสาวดุษณี  ปุยะติ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.8 ทอง 37 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวจริญทิพย์  ยึนประโคน
2. นางสาวณิชกานต์  วาระรัมย์
3. นางสาวศิราณี  เสมารัมย์
4. นางสาวสมฤทัย  จะนันท์
5. นางสาวอรวรรณ  อภิกรกุล
 
1. นายธวัชชัย  คงทรัพย์
2. นางสาวดุษณี  ปุยะติ
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง 8 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิตาพร  ไยยอง
2. เด็กชายณัฐกานต์  เจือจันทร์
3. เด็กชายปวริศ  สัทธะประโคน
4. เด็กชายภานุวัฒน์  วงศ์ละคร
5. เด็กชายอานนท์  กะการดี
 
1. นางศลิษา  คำบุตดา
2. นายสามารถ  ยงปัญญา
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.6 ทอง 5 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวนภสร  คำเปล่ง
2. นางสาวนันทนา  สุทันรัมย์
3. นางสาวปนัดดา  ประเสริฐศรี
4. นางสาววนิดา  วงศ์สามารถ
5. นางสาวสุกัญญา  หอมนวล
 
1. นางเสาวลักษณ์  สวยรูป
2. นางบัวแก้ว  พรมบุตร
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 84.8 ทอง 6 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  พ่อค้า
2. นางสาวณัฏฐณิชา  ประเสริฐศรี
3. นางสาวณีรนุช  คาประโคน
4. นายทวีทรัพย์  หงส์ทอง
5. เด็กหญิงธันยพร  กิมรัมย์
6. นางสาวธันย์ชนก  แต้มต่อ
7. นางสาวปริศนา  แก้วสอน
8. นายพีรพงศ์  ศรีสวย
9. นายภาณุพงษ์  วิเวกรัมย์
10. นายภาสกร  พรมแจ่ม
11. นายศิริพรชัย  จันทป
12. นายสมรักษ์  มีอุดหนุน
13. นางสาวสังวาลย์  แสนกล้า
14. นางสาวสาวิตรี  เกยรัมย์
15. นางสาวอนุสรา  ป้องภัย
16. นายเทน  พลทา
17. นางสาวเบญจมาพร  ศรีสุวอ
18. นางสาวเบญจวรรณ  สินทรา
19. นางสาวเบญญาภา  ดีด้วยมี
20. นายเมธัส  ใสสะอาด
 
1. นายกวีรักษ์  ประวรรณรัมย์
2. นางสาวอังคณา  นวลพริ้ง
3. นายชาญสิทธิ์  ชะเอม
4. นางรื่นพิมล  จันทกุล
5. ว่าที่ร้อยตรีสด  โยมไธสง
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.2 ทอง 57 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กชายวุฒิศักดิ์  แฟ้นประโคน
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  สิริวงษ์สุวรรณ
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 43 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวจันทนิภา  สิรินทราบูรณ์
 
1. นางสาววรรณา  แพ่งสภา
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.4 ทอง 16 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติ  นิกูลรัมย์
2. เด็กหญิงธนาธร  ราศรีเฟื่อง
 
1. นางสุรางคณา  พนิตพงศา
2. นายอำนวย  ทะลายรัมย์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85.5 ทอง 18 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกัลยาณี  นวนประโคน
2. นางสาวชลธาร  สุพรรณารี
3. นางสาวณัฐชา  ชาญประโคน
4. นางสาวนันทิชา  สายยศ
5. นายพงศ์พรหม  ศรีพรหม
6. นางสาวสาลินี  โฮ่มี
7. นางสาวสุธิดา  บุญเนาว์
8. นางสาวสุภาวรรณ  เวชประโคน
9. นางสาวอัญชนาพร  คลังประโคน
10. นางสาวอัมพร   นวลปักศรี
 
1. นางสาวศิริพร  ระดมสุข
2. นางสาวร้อยรัตน์  แก้วพิพัฒน์ธำรง
3. นางพิมพ์ลภัส  มะรังศรี
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88.6 ทอง 9 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นายกฤษณพงษ์  หนองบัว
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  แอดแฮด
3. นายจุญโจทาน  แจ้งประโคน
4. นางสาวธิดารัตน์  เกตุวิสัย
5. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เทียนแย้ม
6. นางสาวมลธิดา  น่าชม
7. นางสาวมะลิวรรณ  พรมมงคล
8. เด็กหญิงรุจรดา  จำรัส
9. นางสาววนิดา  โคตรทิตน์
10. นางสาววัลณ์วิญากร  โคตประโคน
11. นางสาววิมลศิริ  จันดี
12. นายสุชน  แสนกล้า
13. นายอานนท์  ภูมินา
14. นางสาวเบญจวรรณ  สุขสงวน
15. นายไกรสร  เติดประโคน
 
1. นางสาวสุวรรณา  ทัพชัย
2. นายยุทธนา  ผินสู่
3. นางสาวบุหลัน  เฉียดไธสง
4. นายปัญณวัฒน์  บุญปก
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง 19 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นายสุทัศน์  ชิดปลัด
 
1. นายมาโนช  แน่ประโคน
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 42 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นายธีรพงษ์  ผินโพธิ์
2. นายปิยะ  ด้วงประโคน
3. นายสุวรรณ  แอกประโคน
 
1. นายพิเชษฐ  แป้นทองมอญ
2. นายธนพล  เหื่อประโคน
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 91 ทอง 14 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวดุษณี  ครองชื่น
 
1. นายพิพัฒน์  แหลมประโคน
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 88.5 ทอง 7 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายกฤษฎา  เอ็นดู
2. นางสาวกวินนารถ  เวชชศาสตร์
3. นางสาวกัญญารัตน์  อ่อนน้อม
4. นางสาวกาญจนาพร  เนาว์ประโคน
5. เด็กชายฉัตรชวัฒน์  เปรียบอภิชัย
6. เด็กชายชัชวาล  กาญจนคงคา
7. เด็กชายณัฐกิตติ์  ปิติมานนท์
8. นายณัฐพล  สุขแสวง
9. นางสาวณัฐภรณ์  ยอดกุล
10. นายณัฐวัตร  วะรัมย์
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขแสวง
12. นายธนชัย  ทรงประโคน
13. เด็กชายธนากร  ภาสดา
14. นางสาวธัญจิรา  แซวประโคน
15. นายธีรวัฒน์  ล้อประโคน
16. นางสาวนัฐสุดา  หมายประโคน
17. เด็กชายนัทธพงศ์  เก็จรัมย์
18. นางสาวนันทกานต์  โคประโคน
19. นางสาวนาถติยา  ชูประโคน
20. นางสาวนิชนันท์  อ่อนวิลาวัลย์
21. นางสาวนิภาพรรณ  ทวันเวทย์
22. นางสาวปันณสา  กุลนิษฐ์ภา
23. เด็กชายปารุส  ราชประโคน
24. นายปิยวัฒน์  กะประโคน
25. นางสาวพรสินี  ทิมมุกดา
26. นางสาวภริตา  ห่วงประโคน
27. นางสาวภัทรมาส  หวานสูงเนิน
28. นางสาวรัชฎาวรรณ  ห้าวหาญ
29. เด็กหญิงรัตน์ธิดา  ยามประโคน
30. เด็กชายวรรธนะ  หิงประโคน
31. นายวรุณ  สมานเพชร
32. นายวาริชาติ  ขันหมั่น
33. นายวีรภัทร  สุดประโคน
34. เด็กชายศราวุธ  บุรินทร์ประโคน
35. นายศิวกร  แก่นสน
36. นางสาวสุชัญญา  สวัสดี
37. นางสาวสุนันทา  สอนแหยม
38. เด็กชายสุรวัตต์  เตียงประโคน
39. นายอรรถชาติ  หิงประโคน
40. นางสาวเจนจิรา  ตระกูลรัมย์
 
1. นายพิพัฒน์  แหลมประโคน
2. นางรุ่งอรุณ  บุญชม
3. นายประทีป  แสงวงศ์
4. นางสาวอัจฉรา  ไชยปลัด
5. นางสาวเบญจภรณ์  ผินสู่
6. นางสาวทิพย์วดี  ตาไล
7. นางสาววัชรี   วาลีประโคน
8. นางสาวศิริหยก  ใจตรง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92.6 ทอง 8 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวกนกกาญจน์  ยั่งยืน
2. นางสาวกนกอร  ตาเมือง
3. นางสาวกาญจนา  แก้วโมราเรืองฤทธิ์
4. เด็กชายกิติพงศ์  พันสระน้อย
5. นายจตุรงค์  ขันทอง
6. นายจิรายุ  สุขจิตร์
7. นางสาวจีราภรณ์  ประจันบาล
8. นางสาวชลธิชา  กอกรัมย์
9. เด็กหญิงช่อแก้ว  การะรัมย์
10. นางสาวณิชชารีย์  เชาว์ชัยพัฒน์
11. นางสาวธัญญาภัทร์  ทานผดุง
12. นายนครินทร์  เจียวรัมย์
13. นางสาวน้ำฝน  กรองทอง
14. เด็กชายปฏิภาน  นุชาญรัมย์
15. นางสาวปนัดดา  ทองโอภาส
16. เด็กหญิงปราณี  โกยรัมย์
17. นายพงศ์ภัค  นาคสุขไพบูลย์
18. นายพงษ์พัฒน์  พิรัมย์
19. นายภูทเนศ  มุ่งมี
20. เด็กหญิงรัตตันญู  สายแก้ว
21. นายวรภัทร  ก่อแก้ว
22. นางสาววรรณา  จันทรา
23. นางสาววิมลพรรณ  สมพร
24. นายศิขรินทร์  นิรัมย์
25. นางสาวศิริลักษณ์  ตันนอก
26. นางสาวศิริวิมล  จำปาทอง
27. เด็กชายสิทธิเดช  ทวีคูณ
28. เด็กหญิงสินีนาฏ  ภูมิโคกรักษ์
29. นางสาวสุดธิดา  อุทารัมย์
30. เด็กหญิงสุดา  เกียมสันเทียะ
31. นายสุรินทร์  พะนิรัมย์
32. นางสาวหทัยชนก  นิเรียงรัมย์
33. นายอดิศร  มีชื่อ
34. นายอนาวิล  นิทะรัมย์
35. นายอนุวัฒน์  เชื้อสิงห์
36. เด็กหญิงอารียา  บุญมานนท์
37. นายเฉลิมชัย  อุทิศรัมย์
38. นายเบญจพล  ยืนยง
39. นางสาวเบญญาลักษณ์  กุลสุวรรณ
40. นางสาวเพ็ญนภา  ตรวจมรรคา
 
1. นายนิติกรณ์  เปลี่ยนศิริ
2. นายอมรชัย  มาแก้ว
3. นางพัทธ์ธีรา  เชาว์ชัยพัฒน์
4. นางวิไลวรรณ  โกรทินธาคม
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.5 ทอง 5 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายศิวกร  แก่นสน
 
1. นางรุ่งอรุณ  บุญชม
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 46 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัชชา  ปราศจาก
 
1. นายสุรพล  ทองศรี
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.75 ทอง 25 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวดารารัตน์  การกระสัง
 
1. นายอมรชัย  มาแก้ว
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.5 ทอง 44 โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 1. นายสุรศักดิ์  แจ่มแสง
 
1. นายราชินทร์  เรืองรอบ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.3 ทอง 52 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  มรกฎ
 
1. นายอมรชัย  มาแก้ว
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 56 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวเปรมกมล  ษรจันทร์ศรี
 
1. นางรุ่งอรุณ  บุญชม
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 30 โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 1. นายภูวรรณ  นิลนนท์
 
1. นางสาวมินตรา  กัลยาเลิศ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง 14 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นางสาวปัทมา  ขะจีฟ้า
 
1. นางสุภาพ  เจริญรัมย์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.3 ทอง 20 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวมธุวัน  กนกแก้ว
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ศูนย์ประโคน
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90.33 ทอง 12 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกชกร  หรีกประโคน
2. เด็กหญิงกมลฉัตร  บุญเส็ง
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  เหลี่ยมไตร
4. เด็กหญิงคัทรินทร์  เลิศสกุล
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  โกติรมย์
6. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พริ้งเพราะ
7. เด็กชายทัยทร  หงษา
8. เด็กชายธีรสิทธิ์  สวัสดี
9. เด็กหญิงนภาพร  สกุลทอง
10. เด็กหญิงบุษกร  พินิจสรณ์
11. เด็กหญิงปณิธาน  ยงปัญญา
12. เด็กหญิงปริญา  ปักษาตัง
13. เด็กหญิงปริศนา  ปักษาตัง
14. เด็กชายพีรพัฒน์  ประเจริญ
15. เด็กหญิงฟาริดา  สุริยะศรี
16. เด็กหญิงภัทรมัย  บุญชาติ
17. เด็กชายภัทราวุธ  จุไร
18. เด็กชายภูมิชาติ  ชิณภา
19. เด็กหญิงภูริชญา  คลธา
20. เด็กหญิงมัทราภรณ์  วิสาละ
21. เด็กชายยุทธนา  มาสูงเนิน
22. เด็กชายยุทธนา  ดีเดิม
23. เด็กหญิงวริศรา  บุญศรี
24. เด็กชายวรเมธ  พิประโคน
25. เด็กหญิงวิไลพร  กวางรัมย์
26. เด็กหญิงศิรประภา  ชัยหลาก
27. เด็กชายศิวัช  ภูวภูตานนท์
28. เด็กชายศุกฤต  อุดมตัน
29. เด็กชายสิทธิชัย  กองก้อน
30. เด็กชายสิทธินนท์  ทศแก้ว
31. เด็กหญิงสุดารัตน์  ภูมินา
32. เด็กหญิงสุภาวิณี  กองศรี
33. เด็กหญิงอรรฐราวดี  ลีหล้าน้อย
34. เด็กหญิงอักษรสวรรค์  นาคพิมพ์
35. เด็กหญิงอัชธิชา  เงียบประโคน
36. เด็กชายอิสรภาพ  สอื้นรัมย์
37. เด็กชายเจษฏา  ร่วมศรี
38. เด็กหญิงเนตรชนก  นาคะโนทด
39. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แมนประโคน
40. เด็กชายไททัศน์  หงษา
 
1. นายเฉลิมพล  วาลีประโคน
2. นางสาวสิรินภา  สระโสม
3. นางสาวสิริพร  น่วมจะโป๊ะ
4. นางภัทรา  ทวยภา
5. นางสาวสุฑามาศ  ตุ่นนิราช
6. นางสาวอรวรรณ  สุขสว่าง
7. นางรสสุคนธ์  ศรีสันดา
8. นายพงศ์กรณ์  สิริอารยะธนกุล
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 84.5 ทอง 14 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นางสาวกฤติกา  บุญคล้อย
2. นายกิตติพร  หม้อทิพย์
3. นางสาวขวัญจิรา  ดูงาม
4. นางสาวคีตภัทร  ยงปัญญา
5. นางสาวจันทนี  เรนรัมย์
6. นายจิรวัฒน์  ชัยหลาก
7. นายชนวีร์  เตียกประโคน
8. นายชนาวีร์  สมศักดิ์
9. นายชัยศิริ  บุญมาวัด
10. นางสาวชไมพร  มาตหงษา
11. นางสาวณัฐพร  จะเรตรัมย์
12. นายทศพล  เนาวรัตน์
13. นายธนภัทร  มาทวี
14. นางสาวธัญญลักษณ์  เพ็ชรใสดี
15. นายธีรพงษ์  ฉิมพลีพันธุ์
16. นายนพรุจ  โกสันเทียะ
17. นายนิพนธ์  ยานมณี
18. นางสาวปวีณา  ทาประโคน
19. นายพงศ์พิสุทธิ์  ทรงประโคน
20. นางสาวมาริษา  ชัยชนะ
21. นายยศพล  ดวงนภา
22. นายวงศธร  พริ้งเพราะ
23. นางสาววนชพร  สุนประโคน
24. นางสาวศิริมาศ  เร่งพิมาย
25. นางสาวศิริรัตน์  ศรีดำ
26. นายสมคิด  จันธิราช
27. นางสาวสรวีย์  สุกใส
28. นางสาวสังวรี  หาญประโคน
29. นางสาวสิรินดา  เสาเปรีย
30. นางสาวสิรินยา  ทาหนองเภา
31. นางสาวสุนีษา  จันทศร
32. นายสุริยา  พาหา
33. นางสาวอาทิตยา  มิ่งพฤกษ์
34. นางสาวอินทิรา  เหนี่ยวบุปผา
35. นางสาวเกศรินทร์  สีสุรีย์
36. นางสาวเจนจิรา  วิชามาก
37. นายเจษกรณ์  ยิบประโคน
38. นางสาวเพ็ญนภา  เหมือนชอบ
39. นางสาวเพ็ญศิรินภา  เสาประภัสสร
40. นายเอกชัย  อิดประโคน
 
1. นายพงศ์กรณ์  สิริอารยะธนกุล
2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง
3. นายวีระยุทธ  ลาศสะสุด
4. นางยุพิน  จักรสาน
5. นายจิรวุธ  แสนรัมย์
6. นางรวรรณ  ลักขษร
7. นางสาวนันทพร  อิดประโคน
8. นางสาวสิรินภา  สระโสม
 
41 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง 16 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายกิตินันท์  ปาประโคน
2. เด็กหญิงบุณฑริกา  แปลงดี
3. เด็กชายปกรศักดิ์  หล่อแท้
4. เด็กหญิงพรพนิชต์  ตรีประโคน
5. เด็กหญิงภัคจิรา  สุวันดี
6. เด็กชายวัชรพล  พรมจินดา
7. เด็กชายศิวกร  วิริยโพธิผล
8. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ไชยโย
9. เด็กหญิงสุภัสสร  สืบสวน
10. เด็กหญิงสุวนันท์  สาแก้ว
 
1. นางรสวรรณีย์  สมานสารกิจ
2. นางสาวณิชกมล  อุทัยดา
3. นางสาวทิพย์วดี  ตาไล
 
42 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.25 ทอง 27 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายฉัตรชัย  อุทิศรัตน์
2. นายนุกูล  ทูลประโคน
3. นายปิยพล  จันทร์ศรี
4. นายพงษ์ทอง  กำจัดภัย
5. นางสาวพนัชกร  แก้วสุพรรณ
6. นายพิทยา  เจือจันทร์
7. นางสาวภัทราภรณ์  กริ่มใจ
8. นางสาวมณทิรา  มะลิวงษ์
9. นางสาววชิรา  บุญปัญญา
10. นางสาววราภรณ์  หลินศรี
 
1. นางรสวรรณีย์  สมานสารกิจ
2. นางสาววัชรี  วาลีประโคน
3. นางสาวอัจฉรา  ไชยปลัด
 
43 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.2 ทอง 29 โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 1. เด็กหญิงจำปา  พรมเอาะ
2. เด็กหญิงณันฐิภา  หอมทอง
3. เด็กหญิงดารุณี  เกษาโร
4. เด็กหญิงธัญญาวดี  เกาประโคน
5. เด็กหญิงนริศรา  อินประโคน
6. เด็กหญิงศิริวิมล  วาลี
7. เด็กหญิงสุทธิดา  ภูมิสุข
8. เด็กหญิงอัญญารัตน์  เติมพันธ์ศิริกุล
 
1. นายสุรกิจ  เอี้ยงประโคน
2. นางสาวพรรณี  พรหมลักษณ์
3. นางสาวพรนภา  เทียมเลิศ
4. นายประพนธ์  ศิริอังกูร
 
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81 ทอง 46 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นายทัตพงษ์  จามิกรณ์
2. นายบุณนที  กลมกล่อม
3. นายปุณณภพ  แจ่มประโคน
4. นายไกรวิทย์  ชื่นเสลา
5. นายไชยพศ  บำรงตน
 
1. นายประโมทย์  เมียวประโคน
2. นายเกรียงศักดิ์  ศูนย์ประโคน
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.8 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงโซเฟีย   โคกแก้ว
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  แจ่มใส
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91.6 ทอง 5 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นางสาวฐิตาภา  แก้วหมั้น
 
1. นางรุ่งนภา   ศรีกิจรัตน์
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณกร  ฉอุ่มประโคน
 
1. นางสาวเกลียวพันธุ์  จั่นเจริญ
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวฐิตาพร  ฉ่ำรัศมี
 
1. นางสาวเกลียวพันธุ์  จั่นเจริญ
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.95 ทอง 27 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. นายทยากร  เอบประโคน
2. เด็กชายนิพนธ์  พลวัน
3. เด็กชายมงคล  วึกกระโทก
4. นายวรชัย  เพิ่มมี
5. นายวรวุฒิ  เพิ่มมี
6. นายสุริยา  พึ่งประโคน
7. นายอนันต์  ธรรมนาม
8. นายอัฒพร  ทุ่งไธสง
 
1. นายนพรัตน์  จรูญประโคน
2. นายเรืองศักดิ์  ทุกสุข
3. นายสุริยา  สว่างบุญ
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง 9 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวปุณยนุช  ปุยะติ
2. นางสาวสิรดา  เหลาเสนา
3. นางสาวหทัยภัทร  รัสเสมอ
 
1. นางวีรยา  จุนใจ
2. นางเพลินพิศ  สุพพัตกุล
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.64 ทอง 52 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  ทรัพย์ประโคน
2. เด็กหญิงวรินทร์ญา  ปานเพชร
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  ทรงพระ
 
1. นางอภิชญา  สิริรุ่งวนิช
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86.8 ทอง 14 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวกุสุมากรณ์  บุติมาลย์
2. นางสาวศรัณย์พร  ธีรพงศานุรักษ์
3. นางสาวอารยา  นำระนะ
 
1. นางหญิงไทย  นาราช
2. นางทิยานัน  ไม้สูงดี
 
53 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 91.8 ทอง 10 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ยิงป่า
2. นางสาวจิราภรณ์  ทอนศรี
3. นายชลิต  แก้วพันธ์
4. นางสาวทับทิม  จันทร์สระบัว
5. นายธนพัฒน์  ใยอุ่น
6. เด็กหญิงนุจรีย์  ศรีตุ้มแก้ว
7. เด็กชายบัญชา  มูลตรีปฐม
8. นายประสิทธิ์  บุญประโคน
9. นายปรัชญา  ราตรี
10. นางสาวพรชนก  วงศ์ดี
11. นายพิสิษฐ์  ทาหาวงษ์
12. นางสาวมิ่งขวัญ  แสงเพ็ชร์
13. นายยงยุทธ  หาญคำวงศ์
14. นางสาวรัตนาภรณ์  เสนีโสด
15. นางสาวศิริญาพร  คำสุขศรี
16. นายสุรพงษ์  แก้วเสมา
17. นางสาวสุรีฉาย  ทรัพย์ประโคน
18. นายอพีรุตน์  ศรีคุณ
19. นายอมรฉัตร  หอมเชย
20. นายอรรถชัย  อุฒา
21. นายอรรถพล  คำเสียง
22. นางสาวอรอนงค์  เลียวประโคน
23. เด็กหญิงอักษรา  ทองสิงหา
24. นางสาวอัจฉรา  ทับทิม
25. เด็กชายเกรียงไกร  ทาประโคน
26. เด็กหญิงเกศรินทร์  พรมชาติ
27. นายเฉลิมศักดิ์  วงศ์เหล้า
28. นายเนวิน  แก้วนะรา
29. นางสาวแทนรัก  แนวทัด
30. นายไกรสร  เติดประโคน
 
1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง
2. นางยุพิน  จักรสาน
3. นายพงศ์กรณ์   สิริอารยะธนกุล
4. นายจิรวุธ  แสนรัมย์
5. นางสาวสุฑามาศ  ตุ่นนิราช
6. นายเสถียร  คำมี
7. นายพิเชษฐ  แป้นทองมอญ
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงบุญสิตา  วรรณตรง
2. เด็กหญิงศุกร์พรัตน์  อยู่รอย
 
1. นายทรงพล  ศิริรมยานนท์
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89.5 ทอง 17 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงบุษราคัม  แนบสุข
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชื่นชมยิ่ง
 
1. นายทรงพล  ศิริรมยานนท์
 
56 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง 43 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวนันธิดา  รักษาสมบัติ
2. นางสาวมณฑิตา  หนึ่งใจ
3. นางสาวสิริกัญญา  กระสันดี
 
1. นายสุริยันต์  แก้วชนะ
2. นางกิ่งดาว  พาจันทึก
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84.25 ทอง 12 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. นางสาวนิตา  ขิงพรมราช
2. นายพงศ์พิสุทธิ์  บุญครอง
 
1. นางสาวอัญชลิตา  อัมรานนท์
2. นางสาวสุทิสา  ปุยะติ
 
58 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 92.4 ทอง 15 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายขุนณรงค์  วงศ์เพ็ญ
2. เด็กชายพีระพล  สายยศ
3. เด็กชายยุรวัฒน์  ยอดมงคล
 
1. นายสิทธิศักดิ์  กาสิทธิ์
2. นายภาคภูมิ  พัชนี
 
59 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 83.2 ทอง 14 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นายชัชพล  แรงประโคน
2. นายมรุเดช  ทัศนศาสตร์
3. นายเมธา  อานี
 
1. นายสิทธิศักดิ์  กาสิทธิ์
2. นายภาคภูมิ  พัชนี
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง 19 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จวงประโคน
2. เด็กหญิงสมพิศ  รักษาพล
3. เด็กหญิงสุภาวดี  จะชวนรัมย์
 
1. นางชลารัตน์  แต้มโคกสูง
2. นายนภกร  กุลจิตติธาดา
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงมนันชยา  มะนารัมย์
2. เด็กหญิงมัทนียา  การเพียร
3. เด็กหญิงศรินทรา   อุทะรัมย์
 
1. นางชลารัตน์  แต้มโคกสูง
2. นายบุญล้อม  ชอบชล
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นางสาวปภาวี  กิริรัมย์
2. นางสาวยอแสง  เสมารัมย์
3. นางสาวสุพัตรา  กวางรัมย์
 
1. นางชลารัตน์  แต้มโคกสูง
2. นายวุฒิพงษ์  ชุมพลวงศ์
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง 23 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  อุตรรัมย์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  วรรณจรูญ
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  ถินนอก
4. เด็กหญิงปาริชาต  หอมขจร
5. เด็กชายวิริทธิ์พล  กระมนมานิต
6. เด็กชายวิศรุต  มานาศรี
 
1. นางวิไลลักษณ์  พิสาดรัมย์
2. นางชลารัตน์  แต้มโคกสูง
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86 ทอง 25 โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ 1. นางสาวปฏิมา  นุชบูลย์
2. นางสาวมณีรัตน์  ผินสู่
3. นายศรัณย์  ปานะโปย
4. นายสรฉัตร  นิมินรัมย์
5. นางสาวสุธิณี  ชาญประโคน
6. นางสาวอริสา  แรงเรือง
 
1. นางธารินี  วงศ์ศิริศักดิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตนา  ขอเยือกกลาง
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.14 ทอง 43 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงนงณภัส  ปณิธานรักษชัย
2. เด็กชายสมพงษ์  เปนะนาม
3. เด็กหญิงสุภารสา  สมบัติ
 
1. นางศลิษา  คำบุตดา
2. นางสาววรินดา  ศรศรี
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82 ทอง 40 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. นายจิรพนธ์  พรหมเอาะ
2. นางสาวชลันดา  กองทอง
3. นางสาวสุภาพร  ทาไธสง
 
1. นางกัลยา  สายชมภู
2. นางสาวสุนิสา  กองทอง
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง 30 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติกา  นิวินรัมย์
2. เด็กหญิงลินดา  อินรัมย์
3. เด็กชายสุรสิงห์  ลำนานใส
 
1. นายวรภัทร  นนท์ศิริ
2. นายพินิจนันท์  วรนุช
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง 16 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์   สุดศรี
2. นายณัฐพล  นุแรมรัมย์
3. นายอดิศร  ศัตรูพินาศ
 
1. นายวรภัทร  นนท์ศิริ
2. นายพินิจนันท์  วรนุช
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.4 ทอง 6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรลภัส  วรกิจ
2. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ชุมนุมดวง
3. เด็กหญิงอริสา  จันทร์แก้ว
 
1. นางสุทธวรรณ  สุพพัตกุล
2. นางสาวสุพัฒน์  พรหมรุกขชาติ
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84.58 ทอง 17 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  ธรรมรักษ์
2. นางสาวธนพร  เกื้อประโคน
3. นางสาวพรรณี  ปาประโคน
 
1. นางสุทธวรรณ  สุพพัตกุล
2. นางสาวสุพัฒน์  พรหมรุกขชาติ
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.6 ทอง 39 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จะริบรัมย์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดวนศรี
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ถุงจอหอ
 
1. นางทัศนีย์  แก้วไธสง
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.83 ทอง 36 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 1. นางสาวสุทธิดา  ฉลอมประโคน
2. นางสาวสุพัตรา  คำประโคน
3. นางสาวสุพิณ  สารธร
 
1. นางสุณีรัตน์  วังนุราช
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงพิมพิกา   หาประโคน
2. เด็กหญิงภัทรวดี   อินทร์ตา
3. เด็กหญิงเบญจมาศ   ม่วงประโคน
 
1. นางธารินี  วงศ์ศิริศักดิ์
2. นางสาวขวัญสิริ  กะสินรัมย์
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 82 ทอง 43 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นายดนัย  ศรีเพชร
2. นางสาววรารัฐ  จงประโคน
3. นางสาวเบญจมาภรณ์  มณีงาม
 
1. นางสาวพูนพิสมัย  มีลาภ
2. นางจันทร์เพ็ญ  อุ่นทะเล
 
75 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.4 ทอง 21 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 1. เด็กชายชัชวาลย์  ครองชื่น
 
1. นางสาวสัมฤทธิ์  แพงงาม
 
76 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 1. เด็กชายชลทิศ  ชัยสงคราม
2. เด็กชายชานนท์  ดีอยู่
3. เด็กหญิงลัดดา  ปัดลาด
 
1. นางสมทรง  บุญสมัย
2. นายกิตติกร  ปณิธิสิริรุจน์
 
77 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กชายประกาศิต  อะโรคา
 
1. นางสาวรัชนีกร  การกระสัง
 
78 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กชายนันทพงศ์  ทานผดุง
 
1. นายบุญญฤทธิ์  บุญเลิศ