สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 76.5 เงิน 40 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. นางสาวพิรญาณ์  หอมเศียร
2. นางสาวมัทรินทร์  เจือจันทร์
3. นางสาวสิริยากร  ศิริเอี่ยมตระกูล
 
1. นายสุริยา  สว่างบุญ
2. นางเนตรอนงค์  สุขจิต
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 71.7 เงิน 9 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายศุภวิชญ์  เทียนศิริวงศากุล
2. เด็กชายสิรภพ  สาระสิทธิ์
 
1. นายพัฒนา  พลวัน
2. นางพรฤทัย  กิจคณะ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78.4 เงิน 31 โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ 1. นางสาวพรพิมล  โคประโคน
2. นางสาวสกาย   สนิทวงศ์
3. นางสาวสุดา  โพธิ์แก้ว
 
1. นางสาวไพลิน  แก้วดก
2. นางจันทร์ทิพย์  ประสารดี
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 71 เงิน 49 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัญญา  คำแสน
2. เด็กหญิงพิชญามน  แสงสุวรรณ์
3. เด็กหญิงพิไลวรรณ  ทะเลิงรัมย์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  คำโสภา
2. นางวิไล  เกรัมย์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.9 เงิน 20 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กชายปรัชญานนท์  ปวงประชัง
2. เด็กชายพนมชัย  ชุมพลชัย
 
1. นางวิไล  เกรัมย์
2. นางเขมณัฏฐ์  ธนสิริอนันต์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 76 เงิน 22 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกิ่งไผ่  ไชยยันโต
2. เด็กหญิงชยุดา  โวงประโคน
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  สังฆระ
4. เด็กหญิงภัทรลดา  วาประโคน
5. เด็กชายสุทธิพงษ์  หรีกประโคน
 
1. นายเกื้อสิรกาณฑ์  ศรีมิตรานนท์
2. นายโกวิทย์  ปักกระโทก
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 79.8 เงิน 27 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นายกฤษณะ  รานประโคน
2. นายจักรภัทร  แหลมประโคน
3. นางสาวปาริชาติ  โคนพิมาย
4. นางสาวสุพัตรา  วรรณุอุปถัมถ์
5. นางสาวเสาวลักษณ์  มีมาเนตร
 
1. นายเกื้อสิรกาณฑ์  ศรีมิตรานนท์
2. นางราตรี  น้อยพลี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 73.98 เงิน 51 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 1. นางสาวสุทธิดา  วงษ์เมือง
2. นายอัศวิน  พิมพ์จันทร์
 
1. นางสุณีรัตน์  วังนุราช
2. นางศรุดา  ประทุมภาพ
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73.5 เงิน 25 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวสุภาพร  จันดาเพ็ง
2. นางสาวอรอุมา  สารเพ็ชร
 
1. นายทศพล  ศรีสม
2. นายธีรภัทร์  สัตตารัมย์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 73 เงิน 34 โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม 1. เด็กชายศิริวัฒน์  นิโรรัมย์
 
1. นายทนง  ดุมเกษม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 76.5 เงิน 42 โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม 1. นายคงทอง  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางวิไลจิตร  ตอบกุลกิติกร
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 29 โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม 1. เด็กชายธนาวุฒิ  เสียงวังเวง
 
1. นายทนง  ดุมเกษม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน 11 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวสตรีรัตน์  สมราษี
 
1. นายมาโนช  แน่ประโคน
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 52 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  เพชรประโคน
2. เด็กชายปิยพร  เสาเปรีย
 
1. นายประสิทธิ์   ไตรสะอม
2. นายพิเชษฐ  แป้นทองมอญ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 73 เงิน 33 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิลาสินี  รอบแคว้น
 
1. นายราชันย์  ทองจันดา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 36 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กชายกริชศักดา  ศรีทัพไทย
2. เด็กชายฉัตรมงคล  วงตรี
3. เด็กชายอาเนช  เพชรกล้า
 
1. นายพิเชษฐ  แป้นทองมอญ
2. นายธนพล  เหื่อประโคน
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78 เงิน 52 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. นายกฤษฎา  แสงรัตน์
2. นายนาวิน  พรพิพัฒน์
3. นางสาวนุชรดี  ปลายด่วน
4. นายราชานนท์  บึงบัว
5. นายอนุสรณ์  เกลียวทอง
6. นายอภินนท์  ศรีประโคน
 
1. นายเทอดศักดิ์  ชาญประโคน
2. นายไสว  แสงจันทร์
3. นางกัลยา  สายชมภู
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 73 เงิน 33 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายศิวกร  แก่นสน
 
1. นางรุ่งอรุณ  บุญชม
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 79.4 เงิน 43 โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  พุทกลาง
2. นางสาวกุุุมุธิณี  พลตื้อ
3. นางสาวขนิษฐา  ประประโคน
4. นางสาวจันทร์จิรา  พูนสังข์
5. นางสาวธิดาพร  มีประโคน
6. นางสาวนิตยา  พุทกลาง
7. นางสาวศศิประภา  สร้อยสังข์วาลย์
8. นายเจษฎากร  โอดรัมย์
 
1. นายสุรกิจ  เอี้ยงประโคน
2. นายประพนธ์  ศิริอังกูร
3. นางสาวมินตรา  กันยาเลิศ
4. นางสาวพรรณี  พรหมลักษณ์
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 77.75 เงิน 44 โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มารศรี
2. เด็กหญิงฉัตรลดา  อุ่นรัมย์
3. เด็กหญิงชยุดา  มานุรัมย์
4. เด็กหญิงชุติมา  ขุ่ยนาเพียง
5. เด็กหญิงทิพวรรณ  มานุลำ
6. เด็กหญิงธิญาดา  แย้มประโคน
7. เด็กหญิงภาวดี  โสประโคน
8. เด็กหญิงโศจิรัตน์  บพตลุง
 
1. นายสุรกิจ  เอี้ยงประโคน
2. นางสาวพรรณี  พรหมลักษณ์
3. นางสาวพรนภา  เทียมเลิศ
4. นายประพนธ์  ศิริอังกูร
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 30 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ทะวันเวทย์
2. เด็กชายณัฐพล  เงินงอกงาม
3. เด็กหญิงดุษณียา  ฤทธิสิงห์
4. เด็กหญิงปรียาดา   สอนกลาง
5. เด็กชายปิยะพงศ์  ทะวงศ์
6. เด็กชายพงศกร  หาญประโคน
7. เด็กหญิงภัทราพร  หรีกประโคน
8. เด็กชายภานุพงศ์  มีแก้ว
9. เด็กหญิงมุุกดา  พรมเสนา
10. เด็กหญิงวราภรณ์  อินจะนา
11. เด็กชายวีรชิต  ภูกระโทก
12. เด็กหญิงศศิธร  ดอกไม้ทอง
13. เด็กหญิงศุทธิณี  หรีกประโคน
14. เด็กหญิงสาลินี  บุระ
15. เด็กหญิงสุวพิชชา  พรมวิจิตร
16. เด็กหญิงสโรชา  สังประกูล
 
1. นายประโมทย์  เมียวประโคน
2. นางเบญจา  ปุยะติ
3. นายเกรียงศักดิ์  ศูนย์ประโคน
4. นายสุธีรา  เที่ยงภักดิ์
5. นางเพ็ญเดือน  ณรงค์เดช
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 28 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกานต์พิชชา  อามาตย์
2. นายทัตพงษ์  จามิกณ์
3. นายนพคุณ  ปินะการัง
4. นายปติญญา  สองทอง
5. นางสาวปนัดดา  มั่นคง
6. นางสาวประภัสสร  อุโฆษะ
7. นางสาวปัญญาพร  จริรัมย์
8. นายปิยวัตร  โวงประโคน
9. นางสาวพรชฎา  ขยันกลาง
10. นางสาวภาณี  พรณัฐวิภา
11. นางสาวสนธยา  ขวัญเมือง
12. นางสาวสาธิดา  สุทธิโส
13. นางสาวสิริกัญญา  พลวัน
14. นายอภิสิทธิ์  ยุทธสุนทร
15. นายอรรถพล  ชัยนอก
16. นางสาวอาทิตยา  สร้อยทอง
 
1. นายประโมทย์  เมียวประโคน
2. นางเบญจา  ปุยะติ
3. นางสุธีรา  เที่ยงภักดิ์
4. นางรัตนา  แก้วอรสาน
5. นางอุมาวดี  น้อยพลี
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงธีรรัตน์    แสวงดี
 
1. นางสาวสุพัตรา  ศิลาชัย
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 77 เงิน 20 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายนพณัฏฐ์  นพตลุง
 
1. นางปติญญา  เนตรประโคน
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 75.2 เงิน 44 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงจิณัฐตา   แสงเพชร
2. เด็กชายชนันธร   ศรีเสมอ
3. เด็กชายพงศกร   ก้านอินทร์
4. เด็กหญิงพัชริตา   ต่างประโคน
5. เด็กชายศรัณยภัทร   เพียกุณา
 
1. นายฐาปกรณ์  กัลยาประสิทธิ์
2. นางสาวกัลยา  กัลยาประสิทธิ์
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 79.66 เงิน 18 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายสุดแดน  ซิวประโคน
 
1. นางสาวศิริหยก  ใจตรง
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 79.39 เงิน 42 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวพิมลพรรณ  ประเสริฐศรี
 
1. นางสาวสิริรดา  เจริญรัมย์
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 72.5 เงิน 36 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวจินตนา  เจริญยิ่ง
2. นางสาวฐาปนี  โกรัมย์
3. นายธนาภิวัฒน์  น้อยหนองหว้า
4. นางสาวปณิดา  ชิงชัยชนะ
5. นายพงศธร  เกิดทั่ว
6. นางสาววิรัลพัชร  พูนรัมย์
7. นางสาวศุภรัตน์  ติดใจดี
8. นางสาวสุกัญญา  ทวีรัมย์
9. นางสาวสุดาวรรณ  ขันทอง
10. นางสาวเพ็ญนภา  รสหอม
 
1. นายโชติอนันต์  ขจรเกียรติวัฒนา
2. นางนฏกร  แก้วชนะ
3. นางศรีวิไล  ดุมนิล
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 45 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปริญญาพร  ทองช้อย
2. เด็กหญิงสุภาสินี  ทอนโพธิแก้ว
3. เด็กหญิงอัญชลิตา  วรพุฒ
 
1. นางพรทิพย์   ตั้งพงษ์
2. นายสมเกียรติ  รองประโคน
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 32 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายกนกกาญจน์  เลิศวราภรณ์พงศ์
2. เด็กชายปรมะ  ทอนสูงเนิน
 
1. นางสายสวาสดิ์  ทองศรี
2. นางรษา  วิลาจันทร์
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 31 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายพสุธา  สายยศ
2. นายศราริน  ประเสริฐศรี
 
1. นางสายสวาสดิ์  ทองศรี
2. นางรษา  วิลาจันทร์
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74.8 เงิน 11 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวกิตติกานต์  น้อยพลี
2. นางสาวอังศ์วรา  วงศ์ศิริศักดิ์
 
1. นางรษา  วิลาจันทร์
2. นายครรชิต  ศรีรัตนประพันธ์
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 73 เงิน 41 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. นายอภิสิทธิ์  กะการดี
2. นางสาวอินทิรา  นาประโคน
 
1. นายวินัส  ใยยอง
2. นางอัจฉรา  วงศ์อามาตย์
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78 เงิน 30 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นายจักรกฤษ  กองรัมย์
2. นายจัิรายุ  เจริญรัมย์
3. นายรงคเทพ  โพธิ์สุข
 
1. นายวุฒิพงษ์  ชุมพลวงศ์
2. นายวัชรินทร์  ไทยจันทรารักษ์
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 78.66 เงิน 34 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงปิ่นมุข  นิพันธ์รัมย์
2. นางสาวศิรินาฏ  อะโรคา
3. เด็กหญิงอาทิตยา  อักษรณรงค์
 
1. นางทัศนีย์  แก้วไธสง
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 78.25 เงิน 43 โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 1. นางสาวปรารถนา  พวงดาว
2. นางสาววรรณิศา  พวงแสง
3. นางสาวเจนจิรา  กงประโคน
 
1. นางสาวพรรณี  พรหมลักษณ์
2. นางสมทรง  บุญสมัย
 
37 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70 เงิน 30 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายทรรศเมธาทัศน์  ทองแก้ว
2. เด็กชายรณชัย  บุตรรักษ์
 
1. นางอัจฉรา  วงศ์อามาตย์
2. นางลำจวน  สีพะรัง