สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 58 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  นิเรียงรัมย์
2. นายไพฑูรย์  เพชรฤทธิ์
 
1. นายสุริยันต์  แก้วชนะ
2. นางสาวอรวรรณ  สิมมา
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 49 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ราชธานี
2. เด็กหญิงรุ่งฤทัย  ตรวจมรรคา
 
1. นายทศพล  ศรีสม
2. นายโอภาส  บุญแย้ม
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 17 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงปวิชญา   สุดอุรา
2. เด็กหญิงวรกานต์   สอประโคน
 
1. นางสาวพิมพรรณ  จำนงค์ประโคน
2. นางสาวพรรษา  แจ่มใส
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 25 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายอรรถสิทธิ์  จึงพรพงศ์เกษม
 
1. นายวิทิต  สายกระสุน
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 33 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงปอรรัชม์  ปานใจนาม
2. เด็กหญิงปาณิสรา  ฮัทโทริ
3. เด็กชายศุภวัฒน์  วิทยาไพโรจน์
 
1. นางสมรรัตน์  สวัสดิ์สิงห์
2. นางยุพา  ปุยะติ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 34 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรพร  ชาวประโคน
 
1. นางชุติกาญจน์   นาวิเศษ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 48 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นางสาวมณีรัตน์  การงานดี
2. นางสาวสรีรัตน์  บัวบานงาม
3. นายอัศม์เดช  มีหนองหว้า
 
1. นางเรณูนคร   จันทสิงห์
2. นางเพ็ญยุภา  ปุยะติ