สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน 35 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ยอดเยี่ยมแกร
 
1. นายทวีศักดิ์  ทวันเวทย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 27 โรงเรียนสิงหวิทยาคม 1. นางสาวรัตนาวดี  แก้วสามดวง
 
1. นางศิวพร  สิงห์ภูวนาถ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77.6 เงิน 35 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. เด็กหญิงอัญมณี  สมบูรณ์
 
1. นายธนากร  วิทย์ศลาพงษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87.4 ทอง 4 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวอรยา  บูรณะ
 
1. นางจิรภัทร  ยันละหา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง 8 โรงเรียนพนมรุ้ง 1. เด็กชายอนุชา  พุทธิชาติ
 
1. นางเทพสุดา  สวัสดิ์รัมย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85.4 ทอง 21 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายศิริพงษ์  สมบูรณ์ธรรม
 
1. นางรัสรินทร์  แพร่งสุวรรณ์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 60 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงนรินทร  ศิลาอ่อน
2. เด็กหญิงวีณา  วระดล
3. เด็กหญิงเรไร  เตื่อยตุ่น
 
1. นางปณรรญธร  รัชนะปกิจ
2. นางสาวณัฐวลัญซ์  ลายสุขัง
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84 ทอง 17 โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวนาริน  ศิริทรัพย์วัฒนา
2. นางสาวมาริสา  ดวงจันทร์
3. นางสาวศิริลักษณ์  ยศสิริ
 
1. นางสาวชลิดา  วรรณโพธิ์กลาง
2. นางแสงอรุณ  สุขเกษม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงจิราพร  เณรธรณี
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ปุ่นประโคน
 
1. นางกิตติยา  ผาดำ
2. นางศิริกุล  ปิยานุกูล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 85 ทอง 7 โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวจีรนันท์  ชุมนุมชาติ
2. นางสาวพัชราภรณ์  ศรีสุวรรณ์
 
1. นางกิตติยา  ผาดำ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 25 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายสุขภาณุวิชญ์  ศรีเมือง
 
1. นางนฤชล  ศรีมหาพรหม
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 28 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวทัตพร   อินทรีย์
 
1. นางสาวสุธาสินี   สิงห์ประโคน
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 80.4 ทอง 48 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนภา  เกิดนาค
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ปรีชากูล
3. เด็กหญิงอรอนงค์  วงษ์รุ่ง
 
1. นางกัญญจิณณ์  วิทยาไกรเลิศ
2. นางสาวอรณี  ช้อยกระโทก
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 80.3 ทอง 14 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นางสาวบุญยนุช   นาควรนุช
2. นางสาววรรณิศา  อร่าม
3. นายสมพงษ์  ทองอาบ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  หรบรรพ์
2. นายวิษณุ  สุรสอน
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายปภาตพงศ์  ไปหนี้
2. เด็กหญิงวริศรา  ละเอียด
3. เด็กหญิงเพียงชีวัน  ชนะสงคราม
 
1. นายโสม  แพร่งนคร
2. นายธรรมรักษ์  โพนทะนา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 78.2 เงิน 53 โรงเรียนนางรอง 1. นายชาญณรงค์  บุบผามาเต
2. นายธีธัช  ตรัสยอดสกุล
3. นางสาวภาวินี  ทามาศ
 
1. นายกัณฐัศว์  ชัยเศรษฐศิริ
2. นางพัฒนวดี  พลบุญ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60.2 ทองแดง 24 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กชายชินนพัฒน์  จันศิลา
2. เด็กชายปรมินทร์  นาดี
 
1. นางกมลวรรณ  อู่วิเชียร
2. นางสาวกฤษณา  ไสยาศรี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 89 ทอง 12 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายกิตติภพ  ผลบุญ
2. นายธีรศักดิ์  มั่งมี
 
1. นางกมลวรรณ  อู่วิเชียร
2. นางสาวกฤษณา  ไสยาศรี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กชายพิชญากร  กองเกิด
 
1. นางพรทิพย์   แสนจันทร์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 49 โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวอาทิตญา  เตาะไธสง
 
1. นางสาวพีรญา  แก้วศรีหา
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง 4 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงธนัฏฐา  เศษสุวรรณ
2. เด็กหญิงภัทรินทร์  สุขไสยาสน์
3. เด็กหญิงสิดาพร  วิริยะไชโย
 
1. นายบุญรอด  เล็กดา
2. นายสมพิศ  ทวีลาภ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 33 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายสุกฤษฏิ์  รสเติม
2. นายอนุพันธ์  ทุยประโคน
3. นายเจษฎา  ดกประโคน
 
1. นางเบญจรัตน์  ใจภพ
2. นายพิบูลย์  ถานสีมี
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 32 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายธัญธร  ยิ่งทนดี
2. เด็กชายรัฐนันท์  รัตนกุล
3. เด็กชายวีรวิชญ์  สุทธศรีเมธีชัย
 
1. นางสาวสายใจ  ประสงค์ทรัพย์
2. นายวราวุฒิ  มุขกระโทก
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง 9 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวญาณิศา  ถุงทองไพศาล
2. นางสาวภัทราภรณ์  ดำศรี
3. นางสาวอรวี  เกาแกกูล
 
1. นายบรรจง  ประสงค์ทรัพย์
2. นางเรณู  วงค์ปินตา
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77.1 เงิน 12 โรงเรียนละหานทรายวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดวงดารา
2. เด็กชายธีระยุทธ  ปรีชากุล
3. เด็กหญิงมณีวรรณ  บรรจง
 
1. นางนาวี  คูเมือง
2. นางสุทธิรัตน์  ศรีวงษ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.4 ทอง 47 โรงเรียนละหานทรายวิทยา 1. นายสุรินทร์  อนุเคราะห์
2. นายสุวัฒน์  ขานพรม
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  พรมโนภาส
 
1. นางนาวี  คูเมือง
2. นางสาวนุชนาฏ  วงค์อนันต์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.2 ทอง 4 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันธิกา  วิชัยรัมย์
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  จันทเลิศ
3. เด็กหญิงนุสบา  ลีธีรพันธ์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ศิริพงษ์
2. นางสาวกมลรัตน์  ฉิมพาลี
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.4 ทอง 14 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 1. นางสาวฐิติพร  เงินสูงเนิน
2. นายณัฐพล  สิงห์ทอง
3. นางสาวเกศรินทร์  เหมือนพร้อม
 
1. นางสาววัชรี  อาภรณ์พงษ์
2. นางชนกานต์  เหลาแตว
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.4 เงิน 35 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กชายพัสดากร  สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายพีรภัทร  มณีศรี
 
1. นางสาวณัฐกมล  โพธิ์ใส
2. นางวัชรีวรรณ  นาราชจรูญทรัพย์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77.8 เงิน 10 โรงเรียนนางรอง 1. นายระพีพัฒน์  ขำวงค์
2. นางสาวอังฐิญาพร  นิยมรัตน์
 
1. นายธนาพงศ์  สุขเกษม
2. นายอาทิตย์  พิมวัน
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 28 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 1. เด็กชายฉัตรชัย  อังกาบกิ่ง
2. เด็กหญิงปนัฐดา  ไตรพรม
 
1. นางสาวภษกรณ์  อยู่แท้กูล
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 76 เงิน 25 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. เด็กชายธวัชชัย  กล้าหาญ
2. เด็กชายอนันต์  สิมวงษ์
 
1. นางสาวปทุมวดี  แซ่จู
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.6 ทอง 50 โรงเรียนพนมรุ้ง 1. เด็กหญิงปนัสยา  อุตรวิเชียร
2. เด็กหญิงมุกจินดา  ภูลำใย
3. เด็กชายยุวรัตน์  พุทธิชาติ
4. เด็กชายสมเดช  สุนทรกูล
5. เด็กหญิงเยาวมาศ  วิเชียร
 
1. นายสรเพชร  อาจเดช
2. นายสิทธิชัย  โทศรี
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.8 ทอง 30 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวณัฐฐินี   เจริญดี
2. นางสาวนภาพร   พิมานรัมย์
3. นางสาวยุวดี   พวงกระโทก
4. นางสาวศุภลักษณ์   สีลงบับ
5. นางสาวอาภัสรา   หล่าสูงเนิน
 
1. นางพรพรรณ   อาภรณ์พงษ์
2. นางรัชนี   บอกประโคน
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.4 ทอง 5 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายชาญวิทย์  วิโสรัมย์
2. เด็กหญิงธนัญญา  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงประภาพร  ผลพรต
4. เด็กหญิงพิจิตรา  เอกอมร
5. เด็กหญิงมานิตา  ชูชาติ
 
1. นางมยุรี  หมวดสันเทียะ
2. นางพิสมัย  สุขเกษม
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.2 ทอง 15 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายกฤษณะ  ยังวารี
2. นางสาวกัลยรัตน์  เจริญภาพ
3. นางสาวปรัธมน  นนทวงษ์
4. นางสาวรุจิรา  แย้มประโคน
5. นางสาวอทิตตา  หลอดแก้ว
 
1. นางสาววิภวานี  ดอนเหนือ
2. นางสาวศศิปารย์ณิชา  ปุมสันเทียะ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 73.2 เงิน 32 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พันธ์ศรีวนิช
2. เด็กหญิงพิณณิตา  อาจปานกลาง
3. เด็กหญิงศศิพิมพ์นิภา  จันทรสูต
4. เด็กหญิงอิงฟ้า  แก้วผลึก
5. เด็กหญิงแพรพลอย  บุญรอดรัมย์
 
1. นางสาวสุธาสินี  เจียมผักแว่น
2. นางสาวอรุณี  มาศรี
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83.4 ทอง 16 โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวกรองกาญจน์  แสนหาญ
2. นายบุญยวัฒน์  ปานพรมมา
3. นายปิติพัทธ์  อินทร์ประโคน
4. นางสาวสุพิชญา  ศรีบุญเรือง
5. นางสาวสุภัทรา  สมประสงค์
 
1. นายพลวัฒน์  สวัสดิ์สิงห์
2. นางสาวพิชยา  นันทวิเชตพงษ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 78 เงิน 36 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายกัมปนาท  จันทะคัด
2. นางสาวกิตติมา  บุญมี
3. นายจักรพงศ์  ขันธะโภคะ
4. นางสาวชฎารัตน์  ชาญนอก
5. นางสาวชนิตา  ผะกาเกศ
6. นายชาติชาย  ชอบละคร
7. นางสาวณัฐริกา  ชัยลิ้นฟ้า
8. นางสาวดลนภา  จัตุกูล
9. นายธนพล  เตื่อยตุ่น
10. นายธีระยุทธ  ไทยลือนาม
11. นางสาวมะลิวัลย์  ทันดี
12. นางสาวรจนา  ข่าขันมณี
13. นางสาววิภาพร  โลกประโคน
14. นางสาวศดานันท์  แก้วกลม
15. นายสันติพงษ์  สีสม
16. นายสายฟ้า  ปัญโยธีรกุล
17. นายสิทธิศักดิ์  ศิริพงษ์
18. นางสาวสุพรรษา  จันทร์พิรม
19. นายอดิศร  รสเติม
20. นายอภิวัฒน์  ไชยชนะ
 
1. นายบรรลุ  ลาหนองแคน
2. นางสาวศลิษา  เวชกามา
3. นางสาววนัสนันท์  จันทร์เนียม
4. นายสุรชัย  วรรณภูงา
5. นางสาวขนิษฐา  สุภศร
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นางสาวจรรยา  เย็นวังตะโก
2. นางสาวจันทภา  ขำวงค์
3. นางสาวจันทร์ทิมา  ปรีชาพูด
4. นางสาวชุติมาพันธ์  อาจิณกิจ
5. นางสาวดวงอรุณ  คำใจ
6. นายธนพล  ทิพย์อักษร
7. นายนันทิพัฒน์  เสาวกูล
8. นางสาวนุชา  จันทร์คง
9. นางสาวปนัดดา  คำใจ
10. นางสาวภัทราภรณ์  บุญสม
11. นายรุ่งนิรันดร์  สิทธิราช
12. นางสาวศิริพร  คงสถาน
13. นางสาวศิริรักษ์  ไคร้แค
14. นางสาวศุภรัตน์  จำลองชาติ
15. นางสาวสุนิตา  เทพเนาว์
16. นางสาวหัทยา  ขัตติยะ
17. นางสาวอมรรัตน์  เมืองสันเทียะ
18. นางสาวอรดา  วิเศษพันธ์
19. นายเมธวิน  อรชุน
20. นายโยธิน  ครุธพันธ์
 
1. นางสาวยุพารัตน์  อุทัย
2. นางรุ่งฤดี  อุทุม
3. นางวารุณี  หัสนิสสัย
4. นางสาวมณฑกาญจน์  ฉกรรจ์ศิลป์
5. นางปิยา  ครองไกรเวช
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 46 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. เด็กชายณครินทร์  เพ็ชรกระโทก
 
1. นางสาวปวีณา  โสภา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 34 โรงเรียนนางรอง 1. นายพิชญ์ฌยุตม์  นาคนาคา
 
1. นางสาวศิริพร  ทิพยศิลป์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง 4 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  พรมแสนสอน
2. เด็กชายสุรศักดิ์  เหลาหวายนอก
 
1. นายบุญลือ  จันทร์อยู่จริง
2. นางเพ็ญศรี  จันทร์อยู่จริง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74.66 เงิน 45 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. นายวิเชียร  ชวดสูงเนิน
2. นางสาวอนุศรา  พรพุฒิ
 
1. นางศุภางค์  อนันต์
2. นายพุฒิชล  ทิพย์ศิลป์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 83.5 ทอง 29 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นางสาวกรกนก  เย็นกูล
2. นางสาวจันทร์ญา  บุญกองชาติ
3. นางสาวดวงกมล  สมบูรณ์
4. นางสาวดารารัตน์  คงสืบชาติ
5. นางสาวนฤมล  สละกลาง
6. นางสาวนิรชา  ไกรกูล
7. นางสาวน้ำผึ้ง  ขำเอนก
8. นางสาวสุกัญญา  นามวิเศษ
9. นางสาวสุภาวรรณ   สัมมาแก้ว
10. นางสาวอรณี  ยิ้มจำนันต์
 
1. นางวารุณี  หัสนิสสัย
2. นางอริยาพร  ขำวงค์
3. นางวิไลลักษณ์  เหล่าธรรมยิ่งยง
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กชายกฤษกร  ทวีศิลป์
2. นายขจร  พิมสุวรรณ
3. นางสาวจีรภิญญา  ตอนรัมย์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตุมดาวเรือง
5. นายธวัชชัย  เสกขา
6. นายนพรัตน์  บุญรัตน์
7. นายพิเชฐ  พรมมา
8. นางสาวภัทรวดี  วิเชียร
9. เด็กหญิงภุมรี  กองสกุล
10. นางสาววิภาดา  ดวงนิล
11. นายวุฒิชัย  เชื้อนางรอง
12. เด็กชายศุภกิตติ์  ตุลานนท์
13. เด็กชายเจษฎา  สุขรัตน์
14. นางสาวเบญจวรรณ  ชะดารัมย์
15. นายเรืองศักดิ์  แก้วนิลทอง
 
1. นายก้องเกียรติชัย  ทบวงศรี
2. นางสาวณปภัช  บุญสมศรี
3. นางลักษมี  พายุหะ
4. นายพิสิทธิ์  น้อยพลี
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  กอบเกื้อ
2. เด็กหญิงสุธิดา  ทองประภา
 
1. นายทวี  กมลชิตร
2. นายมนตรี  ชาติเพชร
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82.5 ทอง 12 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  คณะกุล
2. นางสาวสิราวรรณ  แก่นพุดซา
 
1. นายทวี  กมลชิตร
2. นางดรุณี  กมลชิตร
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91 ทอง 8 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงธัญพร  ทะยอมใหม่
 
1. นายธนาชัย  ทะยอมใหม่
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 38 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นางสาววรรณศิริ  อรชุน
 
1. นายกิตติภูมิ  ผลวิเศษสิทธิ์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงกีรติ  ผลวิเศษสิทธิ์
 
1. นายธนาชัย  ทะยอมใหม่
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นายศุภกร  ดวงตะวัน
 
1. นางนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง 12 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ชัยเสนา
 
1. นางนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 81 ทอง 19 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นางสาวสุรดา  เต้นปักษี
 
1. นางนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ชัยเสนา
 
1. นายกิตติภูมิ  ผลวิเศษสิทธิ์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 74 เงิน 32 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นายศราวุฒิ  เข็มโคตร
 
1. นายกิตติภูมิ  ผลวิเศษสิทธิ์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวชลดา  สมานชาติ
2. นางสาวชัญญาภัค  ทะยอมใหม่
 
1. นายธนาชัย  ทะยอมใหม่
2. นายจตุรภัทร  ศิริมงคล
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 74 เงิน 26 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงเกษภาภรณ์  นวลมิตร
 
1. นายสุพจน์  วิชัด
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 29 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นายสุรนาท  เสมอใจ
 
1. นางนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 74.5 เงิน 37 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงชฎาพร  ทัศนีย์
2. เด็กชายณัฐชนน  หลวงชาติ
3. เด็กชายพันกร  คเชนทร์เนียม
 
1. นายอำนวย  พันธุ์ฉลาด
2. นายธนาชัย  ทะยอมใหม่
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ 1. นายรณชัย  โปกสันเทียะ
2. นายวรากร  สวนเกตุ
3. นายศิริศักดิ์  โคกแก้ว
 
1. นายสันต์  หรีกประโคน
2. นายวีระพล  ลอยประโคน
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายอนุภัทร  คำสิม
 
1. นายศิริปัญญา  สะเดา
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนางรอง 1. นายสุทธิรักษ์  อุณาพันธ์
 
1. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงอังคณา  อินพิทักษ์
 
1. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง 8 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงวรัญญา  วังใจ
 
1. นายศิริปัญญา  สะเดา
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89.75 ทอง 6 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายอานพ  บุญประสาท
 
1. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85.3 ทอง 11 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงพรรณทิพย์  ตรีเมฆ
 
1. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 86.5 ทอง 8 โรงเรียนนางรอง 1. นายนันทวัฒน์  ดีฉิมพลี
 
1. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 88 ทอง 12 โรงเรียนนางรอง 1. นายอภิวัฒน์  มือขุนทด
 
1. นายศิริปัญญา  สะเดา
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 17 โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวกิตติยา  ศิริสวัสดิ์
 
1. นายศิริปัญญา  สะเดา
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 85.3 ทอง 11 โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวกิตติยา  ศิริสวัสดิ์์
2. นายนันทวัฒน์  ดีฉิมพลี
3. นางสาวปิยะธิดา  บุญมาก
4. เด็กหญิงพรรณทิพย์  ตรีเมฆ
5. นางสาวสุพิชญา  จันทร์สองสี
6. นายสุรเชษฐ์  วิทยากุลเดช
7. เด็กชายอนุภัทร   คำสิม
8. นายอภิวัฒน์  มือขุนทด
 
1. นายศิริปัญญา  สะเดา
2. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 87.5 ทอง 6 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงธนัญพร  มาประจง
2. เด็กชายธราธร  พูนอนันต์
3. นายธิติ  จูมวันทา
4. เด็กชายนุชิต  บำเพ็ญพงษ์
5. เด็กหญิงวรัญญา  วังใจ
6. นายสุทธิรักษ์  อุณาพันธ์
7. เด็กชายอนุภัทร  คำสิม
8. เด็กหญิงอังคณา  อินพิทักษ์
9. เด็กชายอานพ  บุญประสาท
10. นายเขมนันท์  พูนมั่น
11. เด็กชายเอกภาพ  สงเคราะห์
 
1. นายศิริปัญญา  สะเดา
2. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.4 ทอง 25 โรงเรียนพนมรุ้ง 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  วารินกุฎ
2. เด็กชายชัยธวัช  จัตุกูล
3. เด็กชายยุทธนา  ใจกล้า
4. เด็กชายวิศิษฐ์  แซ่ตัน
5. เด็กชายสุพจน์  ุถนิมกาญจ์
6. เด็กชายสุรเดช  เพ่งให้ตรง
 
1. นายนพดล  อภัยจิตต์
2. นายชัชวาล  ชมภูวิเศษ
3. นายณัฐวุฒิ  ราชประโคน
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78 เงิน 52 โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  รัฎวงษ์
2. เด็กชายสุริยนต์  อาจไชย
3. นายสุริยนต์  จันทร์เพ็ญ
4. นายอธิยุต  สีโท
 
1. นายวีระพล  ลอยประโคน
2. นายสันต์  หรีกประโคน
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 84.75 ทอง 20 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายกรกช  แก้วอำไพ
2. นางสาวจันทิมา  ญาณวุฒิวงศ์
3. เด็กชายชัยชนะ  ยาพยนต์
4. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  สายสุด
5. เด็กชายณัฐวัฒน์  แสงงาม
6. เด็กหญิงณัฐศรินทร์  พงศ์มณี
7. นายณัฐสิทธิ์  จิตเนื่อง
8. นางสาวถนอมสิน  โภคา
9. เด็กหญิงทิพรดา  สนโสม
10. นายธนศักดิ์  กว่างสนิท
11. นายธนากรณ์  ชัยช่วย
12. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทั่งประโคน
13. นายธีระพงษ์  เพชรจีนพะเนา
14. เด็กชายนรินทร์  อินศรีเมือง
15. เด็กหญิงบุษบา  บุสยวงษ์
16. เด็กชายปฏิภาณ  โมฆรัตน์
17. เด็กหญิงปารีณา  นิลเทศ
18. นางสาวพัชรมณฑ์  ถวิลบุญ
19. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คำพิมูล
20. เด็กหญิงฤดี  แก้วพาปราบ
21. นางสาววรรณา  ปานใจนาม
22. นายวราวุฒิ  บัวน้ำอ้อม
23. นายวัชรินทร์  สมพงษ์
24. เด็กชายวิชาญชัย  สำเร็จกิจ
25. นางสาววิชุดา  รวยอัครนุวัฒน์
26. นายวุฒิชัย  เชื้อนางรอง
27. เด็กชายศักรินทร์  เหล่าพิชิต
28. นางสาวศิรประภา  เที่ยงปา
29. นายสมพงษ์  มูระคา
30. เด็กหญิงสิรีธร  อุ้ยเหง่า
31. เด็กหญิงสุพรรษา  แสงโสภี
32. เด็กหญิงสุมลฑา  เดชสม
33. นายหนึ่งอุบล  นิตอินทร์
34. เด็กชายอภิรักษ์  เศษลือ
35. เด็กหญิงอรอนงค์  วงศ์ประมาล
36. นางสาวอริชญา  เศษสุวรรณ์
37. นายอวิรุทธิ์  อุดสืบ
38. เด็กหญิงอาภัสรา  สายเล็ก
39. เด็กหญิงอุมาพร  พลทองมาก
40. เด็กหญิงเนตรนภา  จำปา
 
1. นายนันทวิช  พูนสกุล
2. นายเดชา  กัญญาโภค
3. นายมานพ  ทองคำ
4. นายศักดิ์ศรี  ดวงมาเกิด
5. นางสาวสมกรณ์  จันทร์งาม
6. นายสุพจน์  ปานใจนาม
7. นายจักรกฤษณ์  แสงงาม
8. นายเบญจรงค์  ตรวจมรรคา
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92 ทอง 11 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวกตัญญุตา  ชัยศิลป์
2. นางสาวกัญญารัตน์  สุขกระโทก
3. เด็กหญิงกิ่งกร  อาจเอื้อม
4. เด็กชายจิรภัทร   มิลินโชติพงศ์
5. นายฉัตรมงคล  ศิริ
6. เด็กชายชาญณรงค์   ชาวสวน
7. นางสาวฐาปนี   ชมภูพื้น
8. นางสาวณัฐจิตรา   บุตรโพธิ์
9. นายณัฐพล  แสงวงค์
10. นายณัฐพล   นามะสงค์
11. เด็กชายดนุพล   หาดทราย
12. เด็กชายธนกฤต   คำโฮง
13. นางสาวนนทิยา   อุดมแก้ว
14. นางสาวนราทิพย์ วุฒิยา  วุฒิยา
15. นางสาวนันทชพร   ผัดเป้า
16. เด็กชายนิรุทธิ์   ลานอก
17. นางสาวน้ำฝน   หาญสูงเนิน
18. นายพงศธร   หารวาปี
19. เด็กหญิงพัชริดา   วรรัตนานุรักษ์
20. นางสาวรุ่งนิรันดร์   สุภะกรรม
21. นางสาววรดา   ไชยนอก
22. นางสาววรรณพร  สมฤทธิ์
23. นางสาววรารินทร์  แสนยะมูล
24. เด็กหญิงวิภาดา   เจาะนอก
25. นางสาวศิริลักษณ์  เจริญศรี
26. นายสามารถ  ครจอหอ
27. นางสาวสิรินารถ   แตงกระโทก
28. เด็กหญิงสุดารัตน์  เสือชุมแสง
29. นายสุธาวี  สวัสดี
30. นางสาวสุพัตรา  ศรีจันทร์
31. นางสาวสุพัตรา   หาญศึก
32. เด็กชายสุวิจักขณ์   จันขาว
33. นายอภิสิทธิ์  แสนยะมูล
34. เด็กชายอัครเดช  ยวกไธสง
35. เด็กหญิงอังคณา  เยี่ยมไธสง
36. นางสาวเขมิกา  ชะโลมกลาง
37. นางสาวเบญจวรรณ  สติพา
38. นางสาวเพ็ญพิชชา  สุขสนอง
39. นายเอกบุรุษ   ศิริมนตรี
40. นางสาวแพรวิไล   คชรักษ์
 
1. นายมนพ   กึมรัมย์
2. นายวราวุฒิ   เหล่าจินดา
3. นายสุรศักดิ์  วัชพืช
4. นางสาวสมหมาย   ชนพิมาย
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 52 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. เด็กชายธานนท์  ทูลฉลอง
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  สีหะวงค์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.9 เงิน 36 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นายจักริน   เส็งนา
 
1. นายฆ้องเสฏวุฒิ   ธานี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 46 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 1. เด็กหญิงลาร่ามณีพิชชา  แอนดราเสด
 
1. นางสาวตรีประภา  สมบุญศรี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.75 ทอง 30 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวถนอมจิต  โภคา
 
1. นางชลธิชา  หลาบนอก
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.5 ทอง 10 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) 1. เด็กชายดิษกุล  พรหมยะกลาง
 
1. นางสุภาวดี  ศรีวิชัย
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 23 โรงเรียนนางรอง 1. นายธวัชชัย  นาชัยพลอย
 
1. นายสิงหา  สื่อกลาง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.3 ทอง 28 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   ศรีชุมพล
 
1. นางกรกฎ   ลัทธิ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 42 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวนันญารัตน์  อินทร์นอก
 
1. นางกรกฎ   ลัทธิ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.8 เงิน 41 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กชายลาภยศ   สุขอ้วน
 
1. นางกรกฎ   ลัทธิ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.5 ทอง 16 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. นายวงศธร  สีหาโบราณ
 
1. นางพริษา  ศรีหามาตย์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 15 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงชฎาพร   ศรีหินกอง
 
1. นางกรกฎ   ลัทธิ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72 เงิน 53 โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวฝนพรรษา  นิโรจน์ชัยกุล
 
1. นายสิงหา  สื่อกลาง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 23 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 1. เด็กชายภูเมธ  พื้นหินลาด
 
1. นางแพรวนภา  อ่อนศรี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 46 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นายอภิเชษฐ์  สีหนองโคตร
 
1. นางกรกฎ   ลัทธิ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.3 ทอง 10 โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวกชกร  วิชาคำ
 
1. นายสิงหา  สื่อกลาง
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.2 ทอง 18 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายกฤษณะ  รักษากิจ
2. เด็กชายณติพล  ทรายแก้ว
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  เดชวารี
4. เด็กหญิงปาริชาติ  วิชัยกูล
5. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  จันทคาต
6. เด็กชายภิรมย์  เย็นรัมย์
7. เด็กชายมนัญชัย  คเชนกูล
8. เด็กหญิงมาริสา  แดงโดเศษ
9. เด็กหญิงสุทธิดา  พิมพ์อักษร
10. เด็กชายเอกรัตน์  ทองประเทือง
 
1. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
2. นางศิริกุล  ปิยานุกูล
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 75 เงิน 60 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายกรกต  สวนเกษ
2. นายธนาวุฒิ  มีทอง
3. นางสาวปภาวรินทร์  แก้วปัญญากุล
4. นายประเสริฐศักดิ์  รุ่งเรือง
5. นางสาวสุจิตรา  ทิพย์จะวังโส
6. นางสาวสุณีรัตน์  บัวน้ำอ้อม
7. นางสาวสุธิดา  การะเกตุ
8. นางสาวสุพัตรา  สมภาวะ
9. นายอมรเทพ  เฟืองสูงเนิน
10. นายเจตนิพัทธ์  สิมมาสุด
 
1. นางสาวสมกรณ์  จันทร์งาม
2. นางสาวจันทนา  จำปาเหล็ก
3. นายนันทวิช  พูนสกุล
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ชัยพัฒน์ปรีชา
2. เด็กหญิงชลลดา  ธูปบูชา
3. เด็กหญิงธีราภรณ์  ตรีเมฆ
4. เด็กหญิงพรรณิการ์  กรรโณ
5. เด็กหญิงวิมล  ทองดี
6. เด็กหญิงสุวิชญา  คะเชนเนียม
 
1. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
2. นางศิริกุล  ปิยานุกูล
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.4 ทอง 13 โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวนฎกร  ธานาจิราภัทร
2. นางสาวสรวีย์  หุ่นเภตรา
3. นางสาวสุพิชชา  วงค์คต
4. นางสาวสุพิชญา  จันทร์สองสี
5. นางสาวอัญชนา  โล่ห์นารายณ์
6. นางสาวเมวีญา  ฉกรรจ์ศิลป์
 
1. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
2. นางศิริกุล  ปิยานุกูล
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.75 ทอง 13 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ชัยพัฒน์ปรีชา
2. เด็กหญิงธีระภรณ์  ตรีเมฆ
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ชาติเจริญสวัสดิ์
4. เด็กหญิงมนทิชา  สถิตสุข
5. เด็กหญิงวิมล  ทองดี
6. เด็กหญิงเกล็ดตะวัน  ไพรพนม
 
1. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
2. นางศิริกุล  ปิยานุกูล
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88 ทอง 13 โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวณัฎฐภรณ์  โฉมเฉลา
2. นางสาวณัฐภรณ์  อ่อนฉลวย
3. นางสาววัชรินทร์  ใจภักดี
4. นางสาวสุธาสินี  เฉียงกลาง
5. นางสาวอริสรา  จีนชาติ
6. นางสาวอังคุณา  ประสงค์ทรัพย์
7. นางสาวเสาวลักษณ์  โพธิ์ทับไทย
 
1. นางอาทิตยา  จันทร์สองสี
2. นางศิริกุล  ปิยานุกูล
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 27 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจันทร์ทรา  สุดงาม
2. เด็กหญิงฐิติกา  บุตรไทย
3. เด็กหญิงปาริชาต  ขุมเพ็ชร
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  เทือกขุนทด
5. เด็กหญิงศิริพร  พรมชาติ
6. เด็กหญิงศุภิสรา  มุมทอง
7. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ศรีวะสุทธิ์
8. เด็กหญิงสุวรรณลี  แดงสี
9. เด็กหญิงอาภัสรา  เฉิดฉาย
10. เด็กหญิงอารียา  วุฒิยา
11. เด็กหญิงเกศวลิน  แก้วระวัง
 
1. นายอมเรศ  ดาวเหนือ
2. นายอนุสรณ์  แก้วแจ่มจันทร์
3. นางชบาไพร  จินารักษ์
4. นางปรีดาวรรณ  วิภาดา
5. นางสาวอมรรัตน์  โสกูล
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 77.75 เงิน 29 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ 1. นางสาวจุฑามาศ  ฉิมมาทิ
2. นางสาวญาณิศา  บุตรราช
3. นางสาวธีรยา  บูรณะธนาชัย
4. นางสาวปณัฐดา  ประสงค์ทรัพย์
5. นางสาวศุภาวรรณ  เชื้อกลาง
6. นางสาวสุภาดา  เสาวโร
7. นางสาวอริญา  ระกาพันธุ์
8. นางสาวอลิตา  ละเริงรัมย์
9. นางสาวเรือนแก้ว  บุญเต็ม
 
1. นายอมเรศ  ดาวเหนือ
2. นายอนุสรณ์  แก้วแจ่มจันทร์
3. นางปรีดาวรรณ  วิภาดา
4. นางชบาไพร  จินารักษ์
5. นางสาววิไลวรรณ  มาห้างหว้า
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87 ทอง 17 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  เงางาม
2. เด็กชายปราโมทย์  เต่าทอง
3. เด็กชายภูวดล  ทิศกระโทก
4. เด็กชายวิรัตน์  นิพรรัมย์
5. เด็กหญิงสุทธิดา  ศฤงคาร์นันท์
 
1. นางภณิตา  เกื้อกูลกระโทก
2. นายอิศรา  ซอสันเทียะ
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 60 ทองแดง 29 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. เด็กหญิงอิศริยาภรณ์  สะทอนเมือง
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  นิพิฐกุล
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 90.4 ทอง 6 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายกรกช  แก้วอำไพ
 
1. นางรัมภา  สุดาจันทร์
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง 39 โรงเรียนพนมรุ้ง 1. เด็กหญิงกัลญา  อินบุญญา
 
1. นางเหล็กใน  สุขจันทร์
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80.2 ทอง 50 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. นางสาวนัทมน  ปุเรตัง
 
1. นางพริษา  ศรีหามาตย์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 75 เงิน 24 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงภควันต์  อาจิณกิจ
 
1. นางสกุลทิพย์  เจริญพันธ์
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 76 เงิน 14 โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวจุฑารัตน์  สวัสดิ์พูน
 
1. นางสาวกอบเกื้อ  ราชกิจ
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 72.1 เงิน 55 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 1. เด็กหญิงวิภาพร  ขีดสำโรง
2. เด็กหญิงศิราภรณ์  หยวกทองหลาง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  คมปัก
4. เด็กหญิงสุจิตราพร  หอมเนียม
5. เด็กหญิงอภิญญา  จิระดำรงชัย
 
1. นายชนะชัย  วงศ์มะแสน
2. Mr.Wilder  Bello
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 72 เงิน 39 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  พันธ์หอ
2. นายณัฐพงศ์  กุลอุปฮาด
3. นายธีรพงษ์  บุญพบ
4. นางสาวเนตรนภา  นวลปลอด
5. นางสาวเสาวลักษณ์  โทคำมา
 
1. นางสาวสมหมาย  สาระเสน
2. นายโชดก  เทียมทัน
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงเดือน  บุตรเรือง
 
1. MissChen  Chen
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นายชวิศ   สีหานาม
 
1. นางสาวปาริฉัตร  โพธิกุล
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 39 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวสุจิตรา   แก้วสีนวน
 
1. นางสาวน้ำอ้อย   เจียมรัมย์
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 26 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงณชกมล  ดิษฐ์กระโทก
2. เด็กหญิงษุภารดา  ตรากลาง
 
1. นางสาวสุภัทรา  พยุงเจริญ
2. นางสาวสุกัญญา  อินทร์สิลา
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 66.6 ทองแดง 23 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 1. นางสาวพัชรีพร  คุณวงค์
2. นางสาวสุพัตรา  รอดอารี
 
1. นางจารุณี  การรัมย์
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.2 ทอง 8 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายธาดา  พวงแก้ว
2. นายฤทธิเดช  วงศ์เพ็ญ
3. นายวันชัย  ไทยลือนาม
4. นายศราวุธ  ศรีทอง
5. นายสมเกียรติ  สุโขพันธ์
6. นายสุภชัย  ทองทูล
 
1. นายบุญมา  สุภศร
2. นางจิรกาล  สุภศร
3. นางสาววิรัตน์  สวายพล
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 76.7 เงิน 13 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวจันทกานต์   สมฤทธิ์
2. นางสาวณัฐธิการณ์   ภูถูกใจ
3. นายดนัย   เกตุหนองโพธิ์
4. นางสาวนิชาดา   ลอกไธสง
5. นางสาวศิริโสภา   พิมพ์จันทร์
6. นางสาวสาวิตรี   ฉิมจารย์
7. นางสาวสุณิสา   หน่องพงษ์
8. นางสาวสุภาพิชญ์   นิตตะยา
9. นางสาวหทัยรัตน์   แสงสุด
10. นางสาวอรวรรณ   สำราญสุข
 
1. นายธนวิชญ์   ไร่นา
2. นางสาวลดารัตน์   โพธิ์สันเทียะ
3. นางสิริลักษณ์  ผลาเลิศ
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กชายปภาวิน  ปิยารัมย์
2. เด็กหญิงปาลิดา  ทองคำ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เมี้ยนมิตร
4. เด็กหญิงเกวริน  โทจรัญ
5. เด็กหญิงเกศดาพร  เมืองสีดา
 
1. นางนงลักษณ์  ขันธะรี
2. นางสาวกฤษณา  ไสยาศรี
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 63.33 ทองแดง 41 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายกรกต  สวนเกษ
2. นางสาวจันทิมาภรณ์  คณา
3. นางสาวดาริณี  บุญบรรจง
4. นางสาวนริศรา  สงวนงาม
5. นางสาวปวีณา  หมั่นนางรอง
 
1. นางนงลักษณ์  ขันธะรี
2. นางสาวกฤษณา  ไสยาศรี
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนสิงหวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุภาษิต
2. เด็กหญิงวรรณกานต์  ร่มรื่น
3. เด็กหญิงโยธิตา  โกเมน
 
1. นางสาวเจษฎาพร  สุภสาร
2. นางเพ็ญพักตร์  สวัสดิ์พูน
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77 เงิน 29 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  บุญล้อม
2. นางสาววรสิริ  คำไมตรีวุฒิกุล
3. นางสาวสุลักขณา  บรรดาศักดิ์
 
1. นางวริทธิ์ธรา  วัฒนานุสิทธิ์
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83.31 ทอง 49 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สีชุมแสง
2. เด็กหญิงนริศรา  เพียรดี
3. เด็กหญิงพิไลลักษณ์  เกษม
 
1. นางสาววิไลวรรณ  สงสาร
2. นางสาวละมุล  สว่างเพาะ
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82.4 ทอง 38 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 1. นางสาวปรียาภัทร  คลังกระโทก
2. นางสาวระพีพรรณ  ผิวทอง
3. นางสาวสิริยากร  กาละไชย
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สมบัติ
2. นางสาวอ้อมสุดา  วรรณโคตร์
 
122 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 86 ทอง 24 โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา 1. นายอภิสิทธิ์  สุขจิต
 
1. นางสาวนันธิดา  ศรีสุพรรณ
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไพเราะ
2. เด็กหญิงกัลยากร  ยิ่งทนดี
 
1. นางสาวมานา  หมายสุข
2. นางสาวธิดารัตน์  เหมือนสิงห์
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 37 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กชายอนุวัฒน์  โพนรัตน์
2. เด็กชายโกศล  โคษาสด
 
1. นางสาวสุรัชนา  พรมภมร
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78.25 เงิน 35 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายวิชิต  พวงเพชร
2. นายอินทร  ชื่นยะปลอก
 
1. นายชาตรี  อุทาน
2. นางสาวสุธภา  กลมนุกูล
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. เด็กหญิงบงกช  พงษ์โพด
2. เด็กหญิงรัตติยา  อินทร์ชำนาญ
 
1. นายวีระยุทธ  ปริมาณ
2. นางสวยสม  ปริมาณ
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85.4 ทอง 4 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. นางสาวปภัสสรา  มหานาม
2. นางสาวพูนสิริ  เยี่ยมรัมย์
 
1. นายวีระยุทธ  ปริมาณ
2. นางสวยสม  ปริมาณ
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงชลดา  ดัชถุยาวัตร
2. เด็กหญิงเภาวรินทร์  มังษาอุดม
 
1. นางสาวมานา  หมายสุข
2. นายดิลก  หลงละลวด
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 65 ทองแดง 49 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายปราการ  จันทร์หอม
2. เด็กชายปลายมนัส  น้อยวงค์
 
1. นายพีระพงษ์  มีพวงผล
2. นางสาวสุภาวดี  บินดิโตวา
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง 27 โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม 1. นายวีรพันธ์  มากมูล
2. นางสาวสุนันทา  บุญทาทอง
 
1. นายสยาม  เชียงเครือ
2. นางละออง  วาปีทำ
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87 ทอง 9 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. นางสาวนภสร  บัวรัตน์
2. นางสาวอาภาภรณ์  เที่ยงนนดา
 
1. นายวีระยุทธ  ปริมาณ
2. นางสวยสม  ปริมาณ
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 68 ทองแดง 47 โรงเรียนพนมรุ้ง 1. นายจักรกฤษณ์  แก้วบัวดี
2. นายชินพัฒน์  เปี่ยมดวง
 
1. นางสาวกาญจนา  แมนไธสง
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 14 โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวพรปวีณ์  อินผักแว่น
2. นายพรรณพงศ์  จีนโน
 
1. นายศิรพงศ์  วงษ์เฉลิมมัง
2. นายธนพล  ไวยวุฒินันท์
 
134 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80.67 ทอง 14 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายกิตติกร  ภาพยนต์
2. เด็กหญิงปฤษฎางค์  เสงี่ยมศักดิ์
3. เด็กหญิงอัจจิมา  ขาวสกุล
 
1. นางนันทา  แป้นดวงเนตร
2. นางสาวจรรยา  โดดไธสง
 
135 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 39 โรงเรียนปะคำพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  จันทร์ใต้
2. นายถิรวุฒิ  ศิริวรรณ
3. นางสาวทัศนีย์  ศรีพรมใต้
 
1. นายชูศักดิ์  โสชะรา
2. นางสาวธีมานันท์  ลีประโคน
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 79.5 เงิน 28 โรงเรียนนางรอง 1. นายปพนพัชร์  อิสระบุตรฐิติกุล
2. นางสาวสุดารัตน์  อภัยจิตร
 
1. นายธนพล  ไวยวุฒินันท์
2. นางสาวปรางค์ทิพย์  ปุริมะเต
 
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 94.6 ทอง 11 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ 1. เด็กชายพงศธร  มลิวรรณ
2. เด็กชายวัชระ  แก้ววิจิตร
3. เด็กชายอภิรักษ์  จตุมานนท์
 
1. นายปานเทพ  แก้วพิพัฒน์กุล
2. นายสนิท  แก้วอำไพ
 
138 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 81.8 ทอง 16 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ไกรสุข
2. นายชาญชัย  คงขาว
3. นายศักรินทร์  บริสุทธิ์
 
1. นางสาวภษกรณ์  อยู่แท้กูล
2. นางอทิตยา  ศรีถาวร
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.6 ทอง 14 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กชายยศกร  ปราบภัย
2. เด็กชายวสันต์  ชื่นสำโรง
3. เด็กหญิงศศิธร  มณีภาค
 
1. นายประเสริฐ  กล่าวรัมย์
2. นางสาวสายสุนีย์  ศรีทองสุข
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78 เงิน 30 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. นางสาวนฤมล  โสนาชัย
2. นางสาววรัญญา  เกษรชื่น
3. นายอัครศิลษ์  สีหะวงษ์
 
1. นายทองพูน  สุขรัตน์
2. นางสาวฐิติยา  ค้ำชู
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 71 เงิน 52 โรงเรียนละหานทรายวิทยา 1. เด็กหญิงพนิดา  ทิวคู่
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  แซ่ลี้
3. เด็กหญิงลักษณา  จันทร์ประโคน
 
1. นางสาวดรุณี  หาญกระโทก
2. นายสมยศ  ใสงาม
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89.67 ทอง 4 โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม 1. นางสาวนัฐธริกา  ภูหงษ์
2. นายสนธยา  เข็มแดง
3. นางสาวอินทุอร  นารินทร์
 
1. นางละออง  วาปีทำ
2. นายสมพงษ์  สุภาพ
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84 ทอง 34 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  นกยูง
2. เด็กหญิงชนากานต์  จ่ายวารี
3. เด็กหญิงพรชิตา  หอยสังข์
4. เด็กหญิงยุพารัตน์  เจ็กกระโทก
5. เด็กชายวรุตย์  มณฑล
6. เด็กหญิงเจนจิรา  พรมโคตร
 
1. นางสุภา  เลิศศิริ
2. นางอัมพวัน  เวชชศาสตร์
3. นางปรียาลักษณ์  เฮงวาณิชย์
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88 ทอง 17 โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวขวัญชนก  คงนันทะ
2. นายธีรพงศ์  ศรีสุรินทร์
3. นายธีระพงศ์  พะวงค์
4. นางสาวปรียานุช  สุธรรม
5. นายสันติชัย  สนทนา
6. นางสาวอรดี  ลาธุลี
 
1. นางสาวลาวัลย์  เรืองปรัชญากุล
2. นางสาวปาริชาติ  สุดตาชาติ
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกอร  พลกระโทก
2. เด็กหญิงทอฝัน  ภูธรภัย
3. เด็กหญิงเพชรลดา  น้อยทอง
 
1. นายปิติพัฒน์  ธนโชติกิติพัฒน์
2. นางรัสรินทร์  ธนโชติกิติพัฒน์
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง 18 โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม 1. นางสาวปิยธิดา  จรเข้
2. นางสาวอรุณรัตน์  กล่อมพระทัย
3. นางสาวอรุณลักษณ์  แสนเดช
 
1. นายปิติพัฒน์  ธนโชติกิติพัฒน์
2. นางรัสรินทร์  ธนโชติกิติพัฒน์
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง 14 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงจิณัฐตา  ปานใจนาม
2. เด็กชายณัฐภัทร  สหวัฒนชาติ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  วัฒนพงศ์ศิริ
 
1. นายสุเทพ  สหวัฒนชาติ
2. นายปรีชา  พันธุ์วรรณ์
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.5 ทอง 10 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวกฤติกาญจน์  สหวัฒนชาติ
2. นางสาวจุฑามาศ  จันทร์อาหาร
3. นางสาวน้ำฝน  มูระคา
 
1. นายปรีชา  พันธุ์วรรณ์
2. นายสุเทพ  สหวัฒนชาติ
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82.66 ทอง 27 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  โพธิ์ทา
2. เด็กหญิงฤทัย  ทิพรมย์
3. เด็กหญิงอินทิรา  บุญร่วม
 
1. นางสาวบุปผา   โชยรัมย์
2. นางอภิญญา   ยงศิริ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82.15 ทอง 33 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวจันจิรา   คุณแผน
2. นางสาวชญานี   สุภารักษ์
3. นางสาวอัญชุลี   เสรักษา
 
1. นางสาวบุปผา   โชยรัมย์
2. นางอภิญญา   ยงศิริ
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 51 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาโนนดินแดง 1. เด็กหญิงทรงศรี  ดาราศาสตร์
2. เด็กหญิงอัญธิสา  ถาเหลา
3. เด็กหญิงอาทิตยา  สิงห์พลงาม
 
1. นายนาคเสน  บุญทีฆ์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.1 ทอง 53 โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  สีเย็น
2. นายนที  โสประโคน
3. นางสาวสุนารี  ดังถวิล
 
1. นางสาวโยทกา  ปะสุรัมย์
2. นางจิดารัตน์  สะเทิงรัมย์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 78.75 เงิน 32 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) 1. เด็กหญิงคริตา  ชุมใหม่
2. เด็กชายศุภกิจ  โตกูล
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ไกรสร
 
1. นายอาทิตย์  ม่านทอง
2. นางสาวศิวพร  ปักเคเต
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 79.25 เงิน 33 โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวชณัฐชา  พึ่งบัว
2. นายพงศธร  จำปาจันทร์
3. นางสาวศรีสุวรรณ  เพชรชาติเชื้อ
 
1. นางสาวปาริชาติ  สุดตาชาติ
2. นางอรวรรณ  ประกอบมี
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ทองบ่อ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์   โสภา
3. เด็กหญิงศิริวิไล   บุญสมศรี
 
1. นางศุภลักษณ์   ไชยชนะ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83 ทอง 22 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวธัญญารัตน์   ถินกระโทก
2. นางสาวนิษฐา   ฉิมจารย์
3. นางสาวประกายดาว   ทิศกระโทก
 
1. นางสาวศุภลักษณ์   ไชยชนะ
 
157 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กชายไกรศรี  ศรีวงศ์
 
1. นายสันทัศน์  ทับสุวรรณ์