สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 45 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  สังสี
 
1. นางดวงพร  อรุณโน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 27 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นางสาวณัฐณิชา  ใจเอื้อ
 
1. นางดวงพร  อรุณโน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86.4 ทอง 6 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนมณี  ขันอุดทา
 
1. นางลดาวัลย์  งามคง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77.8 เงิน 39 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นางสาวจารุพิชญา  ศรีภา
 
1. นางลดาวัลย์  งามคง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.8 ทอง 27 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. เด็กชายวุฒินันท์  พุทไธสง
 
1. นางสุดารัตน์  หลงพิมาย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 55 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. นายกิตติ  พลโยธา
 
1. นายชัยวิชิต  เที่ยงธรรม
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.8 ทอง 22 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เดชรุ่ง
2. เด็กหญิงศิริณญา  จันทร
3. เด็กหญิงสุทธิดา  คำดอกไม้
 
1. นางสาวณัฐกาญจน์  เลิศยะโส
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81 ทอง 34 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. นางสาวธิมาพร  ทรงฉวี
2. นางสาวรุ่งทิวา  สุขแสวง
3. นางสาววนิดา  แชะรัมย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์รัชช์  ทมงาม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  บุ่งง้าว
2. เด็กหญิงุจิรสุดา  จันทะบุรี
 
1. นางลัดดา  เสาไธสง
2. นายศตวรรษ  เลียมไธสง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 80 ทอง 47 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นางสาววารุณี  ทูลไธสง
2. นางสาวสุดารัตน์  เคียมนอก
 
1. นางลัดดา  เสาไธสง
2. นายศตวรรษ  เลียมไธสง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 12 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงวจี  หนันดูน
 
1. นายณัฐพงษ์  สายแสงจันทร์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นายฐากูร  ไพเตี้ย
 
1. นายสถาฝน  สัตบุตร
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 81.8 ทอง 28 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  มีสันเที๊ยะ
2. เด็กหญิงศิริภัสสร  พละศักดิ์
3. เด็กชายศุภผล  แท่นแก้ว
 
1. นางนันทวัน  คำสียา
2. นางรัตเนตร  วิชัยผิน
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นายชัยภูมิ  ป้องจัตุรัส
2. นางสาวณัฏฐเรขา  ศัพท์พันธ์
3. นางสาวอรัชพร   จงปัตนา
 
1. นางสาวสุรีย์รัตน์  ยอดนำ้คำ
2. นายสุริยัน  หนันดูน
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 81 ทอง 47 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. เด็กชายทักษิณ  พัฒนะแสง
2. เด็กหญิงปฏิมากร  วรโพธิ์
3. เด็กหญิงภูชนิสา  เล็นไธสง
 
1. นางสาวนงเยาว์  นามไธสง
2. นางสาวนาฏลัดดา  จุลมา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 87.2 ทอง 17 โรงเรียนสตึก 1. นายกฤษดา  อุทิศรัมย์
2. นางสาวจุฑารัตน์  คอนเพ็ชร
3. นางสาวนิตยา  จันทะพันธ์
 
1. นางปฏิญญา  จันทร์สระบัว
2. นางสาวอัลิปรียา  แก้วกล้า
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60.1 ทองแดง 25 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 1. นางสาวพัชรี  เชนรัมย์
2. นายยุทธพงษ์  ปักกุลนันท์
 
1. นายอภิมุข  อภัยศรี
2. นางสาวผ่องเพ็ญ  ดัดตนรัมย์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 61 ทองแดง 37 โรงเรียนสตึก 1. นางสาวอภิชญา  ชัยหาบุตร
2. นางสาวอารียา  ก้อนจันดา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีถวิล  มูลมณี
2. นางสุรีย์  มูลมณี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 40 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กชายเจษฐาพล  พลงาม
 
1. นางปฐมาภรณ์  สิทธิ์เสือ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 33 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นางสาวธนาวัลย์  พงษ์พิมาย
 
1. นายปรัชญา  เตี้ยไธสง
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 19 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงธิติมา  กาวไธสง
2. เด็กชายปฏิพัทธิ์  ลีพันดุง
3. เด็กหญิงอังคฉัตร  โพธิ์ทอง
 
1. นางปวัญญา  นาคะวงศ์
2. นางพชรพรรณ  พิมพ์ตะครอง
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 13 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นายณัฐภัทร  สมานพงษ์
2. นายศิริเจริญ  เจริญศิริ
3. นางสาวเสาวลักษณ์  บุญอินทร์
 
1. นางกัลยาณี  วัฒนธีรางกูร
2. นางสาวจรัสศรี  จิณรักษ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน 55 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงธีราพร  ศรีคุณ
2. เด็กหญิงปรีญาธรณ์  คำภาพันธ์
3. เด็กหญิงศศิธร  ศรีคุณ
 
1. นางธนวรรณ  มาลานนท์
2. นางภัทร์ธีนันท์  รัตนพงศ์ภัค
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.4 ทอง 7 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นางสาวกรกนก  ปุยไธสง
2. นางสาวกัลย์สุดา  สมัครเดียว
3. นางสาวสุนันทา  แลไธสง
 
1. นางธนวรรณ  มาลานนท์
2. นางพูนศรี  ผ่านสำแดง
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 71.5 เงิน 47 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ตอรบรัมย์
2. เด็กชายจุฑา  ใจเที่ยง
3. เด็กหญิงทิพาภรณ์  ปะนามเตา
 
1. นางสาวสุรารักษ์  ลีโนนเขวา
2. นางสาวสุดารัตน์  แตงกวารัมย์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83 ทอง 50 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นายนราธิป  สุขสมกิจ
2. นางสาวสุธามาศ  นามเค้า
3. นางสาวอทิตยา  สิงห์กัลย์
 
1. นายกว้าง  ไปหนี้
2. นายภัทรพล  เทียมจันทร์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.8 ทอง 45 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. เด็กชายวิศรุต  ฟอมไธสง
2. เด็กชายสหวรรษ  เทนไธสง
3. เด็กชายอิทธิพล  ทูลไธสง
 
1. นางสาวสุพรรณิการ์  ศรีทา
2. นางพีระพร  พลอยจะบก
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86 ทอง 34 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นางสาวชุติมา  สีหาบุญมาก
2. นายสิริโชค  ชัยศรี
3. นางสาวแคร์นี่  สมิสตี้
 
1. นางสาววัชราภรณ์  แสนนา
2. นางสาวโนรฮีดายะห์  กาโฮง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.2 เงิน 11 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงณชัญญา  กันหา
2. เด็กชายวัชพล  แขมคำ
 
1. นายศราวุฒิ  บุราณรมย์
2. นายวิษณุ  อาจพลไทย
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.4 เงิน 22 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. นายจักรกฤษ  คำดี
2. นางสาวสุพรรณิการ์  มะลิซ้อน
 
1. นางสาวสริญญา  อนุเคราะห์
2. นายจักรพงษ์  พรมนัส
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 40 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 1. นายชยุตพงศ์  สุขสบาย
2. นายเกียรติภูมิ  โพธิ์ิ์ศรี
 
1. นายณัฐพล  ยศดา
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 50 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. เด็กชายนิพนธ์  วงคำจันทร์
2. เด็กชายสุริยภูมิ  จันทรเสนา
 
1. นายเกียรติศักดิ์  สมานมิตร
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 32 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  มูลหอม
2. เด็กหญิงนพวรรณ  ภูทอง
3. เด็กหญิงรศนา  ดีช่อรัมย์
4. เด็กหญิงวรรณธิญา  วานแก้ว
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  ชัยณรงค์
 
1. นางประภาพร  วงศ์จำปา
2. นางสาวกานต์พิชชา  ยศม้าว
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.6 ทอง 54 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นางสาวจิรัสยา  ปาณะสี
2. นางสาวพิชารัตน์  สุนทมาลา
3. นางสาวศศิประภา  สาแก
4. นางสาวสิริวรรณ  แบนไธสง
5. นางสาวเมวดี  ศรีมาศ
 
1. นางสาวพัชรดา  สระทองดี
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  พรมธิดา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.2 ทอง 9 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นางสาวณัฐกาญจน์  จันเขียวเวียง
2. เด็กหญิงพัชรียา  ลามั่น
3. นางสาววรรณวลัย  ดวงภักดีรัมย์
4. นางสาวศศิธร  ติดตารัมย์
5. เด็กหญิงเมวดี  ผันผ่อน
 
1. นางแจ่มใส  ตอรบรัมย์
2. นางสาวสุดารัตน์  มิ่งขวัญ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.8 ทอง 26 โรงเรียนสตึก 1. นางสาวกัญญาภัค  แดงขุนทด
2. นางสาวจิตรศจี  ดาดผารัมย์
3. นางสาวปราณี  โจมเสนาะ
4. นางสาวภัณฑิรา  สุขสนิท
5. นางสาวเจนจิรา  กาแดง
 
1. นางอำนวย  ไกรปุย
2. นางสุภารัตน์  น้อยพรม
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 74.8 เงิน 45 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณี  คงแสนแก้ว
2. นางสาวกุลณัฐ  พยุงเจริญ
3. นางสาวณักฐธิดา  บุญรอด
4. นางสาวดาวิสา  บุญเศษ
5. นายทิคำพร  ห้วยไธสง
6. นางสาวธนารีย์  ลามพัฒน์
7. นางสาวนภัสวรรณ  ศรีมหาพรม
8. นางสาวนภาพร  เพิ่มพูน
9. นายนุติ  โขมพัตร์
10. นางสาวบุณยวีร์  เสร็จอาจ
11. นางสาวปิยะดา  เวิงไธสง
12. นางสาวพรรณนภา  วันทา
13. เด็กหญิงภัศรา  เรียนไธสง
14. นายศุภกิตติ์  วารี
15. นางสาวอภิญญา  มาตรวิเศษ
16. นางสาวอริสรา  สวัสดี
17. นายอัษฏาวุฒิ  ขัดนอก
18. นายอุทิศ  ชุมพร
 
1. นายวีรพงษ์  จันทีนอก
2. นายอภิชาติ  ประสิทธิ์นอก
3. นางนิตยา  หล้าคำคง
4. นางธนูรัตน์  พิมพ์บุญญามาศ
5. นายทศพล  ราพิงค์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 84 ทอง 13 โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวกรพินธุ์  ศิริวงษ์พานิชย์
2. นางสาวขนิษฐา  วงษายาง
3. นายจักรินทร์  วงษ์มหาจักร์
4. นายณัฐพงษ์  เพียรงาน
5. นางสาวณัฐมน  แสนเจ๊ก
6. นายณัฐวุฒิ  หงษ์ลอย
7. นางสาวปวีนา  โตน้ำ
8. นายพงศธร  กุลไธสง
9. นายพงศธร  คามไธสง
10. นางสาวพัชรลดา   ชนะแกน
11. นางสาวพุทธิตา  นวลผ่อง
12. นายมงคล  สีสมาน
13. นางสาวรัชนีกร  โค้งอาภาส
14. นายวรวุฒิ  แสงสุนานนท์
15. นายวุฒิพงศ์  สิงห์สุข
16. นางสาวศศิภา   จันทะมาตร
17. นายศักดิ์ณรงค์  สุริวงศ์
18. นายสิริคุปต์  ฉอุ่มผล
19. นางสาวเกศราภรณ์  พรมชาติ
20. นายไกรสิทธิ์   แก้วชะนะ
 
1. นางสาวปวีณา  พลเสน
2. นายภัทรภาวัฒน์  ตองติดรัมย์
3. นายสุริยันต์  แสงมล
4. นางสาวกองทรัพย์  กุมไธสง
5. นายสมคิด  อาจจำนงค์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.8 ทอง 23 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 1. เด็กชายสมเจต  ชาวสวนงาม
 
1. นางสาวปัญจรีลักษณ์  พละศักดิ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.25 ทอง 31 โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวฐาปนี  พึ่งน้ำ
 
1. นายปฏิญญะ  สังสะนา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.4 ทอง 10 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กชายชมพูนิกข์  ธนูศิลป์
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สกิจขวา
 
1. นางสาวชนันพัฒน์  วรรณวิจิตร
2. นางสาวปวีณา  บุญฤกษ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.99 ทอง 7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นายฉัตรา  เชี่ยวเวช
2. นางสาวออมลออ  พลอินทร์
 
1. นางสาวชนันพัฒน์  วรรณวิจิตร
2. นางสาวปวีณา  บุญฤกษ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86 ทอง 14 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นางสาวกนกทิพย์  จักษุทิพย์
2. นางสาวจันทร์นิภา  ตอรบรัมย์
3. นางสาวจิตระภา  อยู่ทอง
4. นางสาวตรีรัตน์  ตอรบรัมย์
5. นางสาวนันทิตา  ติดตารัมย์
6. นางสาวสุปรียา  จิตบุญพิทักษ์
7. นางสาวสุพัตรา  คงสุข
8. นางสาวอรวี  พริ้งเพราะ
9. นางสาวอัมรา  มโนรักษ์
10. นางสาวเสาวลักษณ์  ชุ่มเสนา
 
1. นายยศวรรธน์  วิชิตพันธ์
2. นางสาววันวิสา   นาฬิเกย์
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 14 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงธันทิวา  ปะวาณศรี
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  คำลุน
 
1. นายสมทรัพย์  ไชยสง
2. นายสมดี  ศักดิ์โกมลศรี
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77.5 เงิน 18 โรงเรียนสตึก 1. นายวุฒิชัย  สุจิตร
2. นางสาวอรอนงค์  เจ็ดรัมย์
 
1. นายสิทธิชัย  โสรัตน์
2. นางจรัญ  ถนิมกาญจน์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 60 ทองแดง 59 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายนพรัตน์  ใจกล้า
 
1. นายสังวาล  เอี่ยมสีอาด
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 81 ทอง 34 โรงเรียนพุทไธสง 1. นายวีรวัฒน์  นิมิตรไธสง
 
1. นายเด่นวิชัย  ปุ้มบุดศรี
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 29 โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กหญิงณัฐมล  กองไธสง
 
1. นายเจษฏา  จูปรางค์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน 11 โรงเรียนพุทไธสง 1. นายคริสต์มาส  ลุนไธสง
 
1. นายเด่นวิชัย  ปุ้มบุดศรี
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 77 เงิน 25 โรงเรียนพุทไธสง 1. นายศรายุธ  ประทักขินัง
 
1. นายเจษฏา  จูปรางค์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน 23 โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวสุนิสา  อ่อนแก้ว
 
1. นายเด่นวิชัย  ปุ้มบุดศรี
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 58 โรงเรียนพุทไธสง 1. นายไวทยา  โสมอินทร์
 
1. นายอรรถพร  มาศภูมิ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง 11 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 1. นางสาวอำไพ  ลาวิไล
 
1. นายสุจินต์  ถาวรผล
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 41 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แทนไธสง
2. เด็กหญิงเมธารัตน์  วงษ์กิมฮั้ว
 
1. นายอรุณ  เรืองคำ
2. นางสาวอัจฉรารัตน์  แสนเจ๊ก
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 44 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สุวรรณโคตร
 
1. นายสังวาล  เอี่ยมสีอาด
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง 14 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นายปิยพงษ์  วงศ์สวาสดิ์
 
1. นายทศพล  เหล่าอัจฉริยะพร
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 38 โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กชายธีรเดช  มีหินกอง
2. เด็กชายภูวดล  ดวงจันทร์
3. เด็กชายเรื่องวิทย์  น้อยโสภา
 
1. นายเด่นวิชัย  ปุ้มบุดศรี
2. นายอวยชัย  เบ้าไธสง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 79 เงิน 52 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 1. นายกิตติชัย  ปานเพชร
2. เด็กชายพัชรพงษ์  สุขโน
3. นายสยมภู  ผดุงรัตน์
 
1. นายสุจินต์  ถาวรผล
2. นางสาวภัทราภรณ์  ชัยลิ้นฟ้า
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  กริชสะกะ
 
1. นายธนวัฒน์  แอ้นไธสง
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นายคริษฐ์  คุ้มแวง
 
1. นายกัมสิทธิ์  เมตตาพล
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นายภาณุวัฒน์  สุระพินิจ
 
1. นายนิคม  วุฒิเกรียงไกร
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง 35 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ทัศบุตร
2. เด็กชายทวิช  ทำนานอก
3. เด็กชายอิสรานนท์  หมื่นฤทธิ์
4. เด็กชายเทพศิลป์  เสโส
5. เด็กชายโชคชัย  พืชพรรณ์
6. เด็กชายโชคชัย  พืชพรรณ์
 
1. นายทักศิลป์  ตุใยรัมย์
2. นายเทวัญ  หอมดี
3. นายปรีชา  ปลื้มพันธ์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 79 เงิน 50 โรงเรียนสตึก 1. นายตุลา  ประกอบมี
2. นายปารเมศร์  พุดซา
3. นายวิทยา  แก้วบัวคู
4. นายสิทธิพล  อุไรรัมย์
5. นายอภิเทพ  ชีวินรัตนพันธ์
 
1. นายเอกชัย  แก้วกาหลง
2. นายธนนท์  แหวนวิเศษ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92.6 ทอง 8 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นายกฤษกร  บุตรโคตร
2. นายกานต์  พลธรรม
3. นายกานต์รวี  แก้วเมืองกลาง
4. เด็กหญิงจันทิรา  ธงไธสง
5. เด็กหญิงจิดาภา  รั้วไธสง
6. เด็กหญิงจินตนา  พลมีเดช
7. เด็กหญิงจิรชาดา  หาญกล้า
8. เด็กชายชยพัทธ์  เทวรัตน์
9. นายธนาธิป  แสงออ่น
10. นายธนานันท์  แก้วสุวรรณ
11. เด็กหญิงธนิษฐา  เตวิชา
12. เด็กหญิงธัญญรัตน์  แสนนอก
13. นายธิตินัดดา  เทพเศรษฐา
14. นางสาวนริสรา  แสวงชัย
15. เด็กหญิงนริสรา  ดำเคียง
16. นายปรีย์เปรม  เลิศวิลัย
17. นางสาวพนิตพิชา  ทูลไธสง
18. นางสาวพนิตสุภา  ทูลไธสง
19. นายพีระพล  ภูวงศ์
20. นางสาววริศรา  เวียงสิมมา
21. เด็กหญิงวันวิสา  บุตรฉิม
22. เด็กหญิงวิมลศิริ  อยู่ชุมพล
23. นายศตวรรษ  แก้วกล้า
24. นางสาวศรสวรรค์  บุญเหลือ
25. นายสมพงษ์  สนิทพงษ์
26. เด็กชายสราวุฒิ  รั่วไธสง
27. นายสหรัฐ  ศิลปการ
28. นายสายชล  ศรีมหาพรม
29. นายสิทธิพร  ไวไธสง
30. นางสาวสุชาวดี  กองแก้วกาเหรียญ
31. เด็กหญิงสุนิสา  ชัยภูมิ
32. นายอดิศร  เลียมไธสง
33. เด็กหญิงอนุศรา  แพรเขียว
34. นางสาวอนุสรา  เดชคุณรัมย์
35. นางสาวอริศรา  พรมิมราช
36. นายอลงกรณ์  ติวไธสง
37. เด็กหญิงอารยา  วิชิต
38. นายอิทธิกร  ทาไธสง
39. เด็กหญิงอโนทัย  รอดขันเมือง
40. เด็กหญิงไปรยา  กุลศิริมงคล
 
1. นายนุกูล  พัดไธสง
2. นายพงษ์ศักดิ์  รองละคร
3. นายศตวรรต  เลียมไธสง
4. นายชัยวัฒน์  พลธรรม
5. นายกฤษฎา  พิทักษา
6. นายวันเฉลิม  แก้วฝ่ายนอก
7. นางยุพาพร  เทวรัตน์
8. นายชาญยุทธ  เทวรัตน์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.1 ทอง 16 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. เด็กชายอิสรานนท์  หมื่นฤทธิ์
 
1. นายเทวัญ  หอมดี
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.6 เงิน 31 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 1. นายกิตติ  สุวรรณยุทธ์
 
1. นายเสถียร  ปุริตังสันโต
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 40 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันธิรา  ธงไธสง
 
1. นายชัยวัฒน์  พลธรรม
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.25 ทอง 13 โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวทิพย์สุดา  สีกัณหา
 
1. นายวิทยา  สืบสำราญ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.3 ทอง 52 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ่งราตรี  ชินจักษ์
 
1. นายเทวัญ  หอมดี
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.3 ทอง 46 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 1. นางสาวบุณฑริก  โพธิบัติ
 
1. นางวรรณี  ถาวรผล
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 27 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นางสาวสุวัจณี  นกไธสง
 
1. นายวีระศักดิ์   เข็งนอก
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.66 ทอง 39 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทิรา  ธงไธสง
 
1. นายกฤษฎา  พิทักษา
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง 13 โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวณัฐภรณ์  กิ่งไธสง
 
1. นายวิทยา  สืบสำราญ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 84.7 ทอง 11 โรงเรียนสตึก 1. นางสาวกัญญารัตน์  สังวาลรัมย์
2. นางสาวกาญจนา  ลีลาน้อย
3. นางสาวกาญจนา  โพธิ์ไทร
4. นางสาวกิตติยา  ศรีเจริญ
5. นางสาวจณิสตา  ศาลางาม
6. นางสาวจรรยา  ขุมเงิน
7. นางสาวจันทร์สม  จันพลทัน
8. นางสาวจามจุรี  ผ่องอำพล
9. นางสาวจินตนา  คำเหลา
10. นายจิรายุทธ  อยู่เจริญ
11. นายจิราวุฒิ  อยู่เจริญ
12. นายชนทัช  วิจิตพล
13. นางสาวณัฐนรี  ศรีโนนม่วง
14. นางสาวธนัชชา  ทะเริงรัมย์
15. นายธานิตย์   แซ่แขก
16. นางสาวนฤมล  พลสมัคร
17. นายนัฐวุฒิ  อินทร์ประสงค์
18. นางสาวนุชธิดา  จารุสิทธิกุล
19. นางสาวบุษบา  บุญธรรม
20. นางสาวปรางค์ทิพย์  ศรีเจริญ
21. นางสาวพรพิมล  บุญเทศ
22. นางสาวพัชรชุดา  ปัญญาธิวุฒิ
23. นางสาวพัชรี  โคสีงาม
24. นายพายุ  พลหนองหลวง
25. นางสาวพิมพ์ใจ  ของเลิศ
26. นางสาวภูริชญามญชุ์  ศรีนิล
27. นางสาวมนิตา  คำจร
28. นางสาวรัตนวลี  สราญบุรุษ
29. นางสาววราภรณ์  เจริญรัมย์
30. นางสาววิไลภรณ์  ภูมิไฉว
31. นางสาววีณา  ตระกูลมัย
32. นางสาวศศิธร  เที่ยงธรรม
33. นางสาวสตรีรัตน์  ชะรัดรัมย์
34. นายสุริยา  บุดดาเวียง
35. นายอนาวิล  บางวิเศษ
36. นายอภิสิทธิ์  ระกระโทก
37. นายเกียรติศักดิ์  ชินรัมย์
38. นางสาวเครือมาศ  ดวงบุญ
39. นางสาวเจนจิรา  ประดับศรี
40. นายเมธา  กิตติภูติกุล
 
1. นายสุชาติ  อยู่แท้กูล
2. นายชัชพิสิฐ  พินิจงาม
3. นางรุ่งจิต  สุวรรณธาดา
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.2 ทอง 32 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เชยรัมย์
2. เด็กชายพูนศักดิ์  จำเริญดี
3. เด็กหญิงวรรณพร  หันจรูญ
4. เด็กหญิงสุริยาพร  โคโยทา
5. เด็กหญิงสุวนันท์  ทองงาม
6. เด็กชายสุวิทย์  เสารีกุล
7. เด็กหญิงอรพรรณ  จันทร์พลงาม
8. เด็กชายอรรณพ  ยีรัมย์
9. เด็กชายอรรถพล  บัวผัน
10. เด็กชายอำพล  ผุยโพนทัน
 
1. นางกรทิพย์  แสงคำ
2. นางสาวยสวดี  เนียงไธสง
3. นายสุเทพ  พลศิริ
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.75 ทอง 37 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. นางสาวกนกภรณ์  สุมาภา
2. นางสาวกาญจนา  งอกศรี
3. นางสาวธัญญาลักษณ์  เชยรัมย์
4. นายนรินทร์  โคตรชัย
5. นายวีรศักดิ์  สายชุมดี
6. นายวีรศักดิ์  เสงี่ยมทัพย์
7. นางสาวสุรีรัตน์  กิ่งแก้ว
8. เด็กชายอรรถพล  บัวผัน
9. นางสาวอรอนงค์  ยิ่งรัมย์
10. เด็กชายอำพล  ผุยโพนทัน
 
1. นางกรทิพย์  แสงคำ
2. นางสาวยสวดี  เนียงไธสง
3. นายศักดิ์  ภูมรา
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.8 ทอง 23 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  สารจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐมน  ฤทธิวัชร
3. เด็กหญิงธีร์วรา  คะชุนรัมย์
4. เด็กหญิงพรรณปภรณ์  พลครบุรี
5. เด็กหญิงพัชริดา  จันทร์เพชร
6. เด็กหญิงภาวัชญา  หาญสุริย์
7. เด็กหญิงศิรินารท  ราชประโคน
8. เด็กหญิงอภิญญา   สิทธานนท์
9. เด็กชายเกียรติปกรณ์  อุไรกุล
 
1. นางสาวกนิษฐา   สอนชา
2. นายสุพล  สิ่วไธสง
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.8 ทอง 31 โรงเรียนสะแกพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  โททัสสะ
2. นางสาวรังสิมาพร  ควรเคียงเพชร
3. นางสาววาสนา  พรมพิทักษ์
4. เด็กหญิงสมปรารถนา  อินขอ
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์  บุญใส
6. นางสาวเนธินี  อำไพพิศ
 
1. นายทวีศักดิ์  พรองพรหม
2. นายยงยุทธ  การินทร์
3. นางกุลธิดา  ศรีสุวรรณรัตน์
4. นางสาวอรทัย  ศรีเมือง
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91.3 ทอง 6 โรงเรียนสตึก 1. นางสาวชไมพร  อินทร์สำราญ
2. นางสาวณัฐฎาพรรณ  อุปชา
3. นางสาวธนัญญา  กาแก้ว
4. นางสาวนันท์นภัส  ยอรัมย์
5. นางสาวประภัสสร  ศรีสวัสดิ์
6. นางสาวอารยา  พาเทพ
7. นางสาวอินทิรา  ก่ำแหล้
8. นางสาวเกษราภรณ์  ปิ่นหอม
 
1. นางดรุณี  ก้อนคำใหญ่
2. นางสาวสุดาวรรณ  สุทธิเมฆ
3. นางสาวปัญญาพร  อุผ้า
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 16 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงกีระนันท์  แสนเมือง
2. เด็กหญิงจันจิมา  เก่งไพร
3. เด็กหญิงฉัตรชนก   สารจันทร์
4. เด็กหญิงณัฐกานต์  ยุทไธสง
5. เด็กชายณัฐมน   ฤทธิวัชร
6. เด็กหญิงธีร์วรา  คะชุนรัมย์
7. เด็กหญิงพรรณปภรณ์  พลครบุรี
8. เด็กหญิงพัชริดา  ปัญญาธิวุฒิ
9. เด็กหญิงพัชริดา  จันทร์เพชร
10. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เจือจันทร์
11. เด็กหญิงภาวัชญา  หาญสุริย์
12. เด็กหญิงศิรินารท   ราชประโคน
13. เด็กหญิงสิตานัน  กงแก้ว
14. เด็กหญิงอภิญญา  สิทธานนท์
15. เด็กหญิงอลิสา  รักธง
 
1. นางสาวกนิษฐา  สอนชา
2. นายสุพล  สิ่วไธสง
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82 ทอง 38 โรงเรียนสะแกพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  นิยมรัมย์
2. นายธนาวุฒิ  แก้วดก
3. เด็กชายพลากร  ชินรัมย์
4. นายสมคิด  แก้วยก
5. นายอนุชา  เศตพันธ์
 
1. นางสาวอรทัย   ศรีเมือง
2. นางกุลธิดา  ศรีสุวรรณรัตน์
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 60 ทองแดง 29 โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กชายวัชระ  เคนสิงห์
 
1. นางสาวชนัดดา  บุตรเพ็ชร
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 80.8 ทอง 17 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. นางสาวยุวดี  ลาไธสง
 
1. นายธณัฐพล  ตรีเดช
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 43 โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวเฟื่องฟ้า  งามจิตต์
 
1. นางรัตนกันย์  เพียพยัคฆ์
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.8 ทอง 36 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกวิสรา  ทะลาไธสง
 
1. นางประภัสสร  ผาสุข
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82 ทอง 39 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. เด็กชายภักพงษ์  มารศรี
 
1. นางประภัสสร  ผาสุข
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 62 ทองแดง 35 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงสุรีย์พร  บำรุง
 
1. นายจีรพงษ์  คำสียา
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 78 เงิน 11 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นางสาวจันทรัสม์  ไกรวัลย์
 
1. นายจีรพงษ์  คำสียา
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 75.6 เงิน 42 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  รอบเขตรัมย์
2. เด็กชายพีระพัฒน์  ประดับศรี
3. เด็กหญิงสุนิดา  สร้างนา
4. เด็กหญิงเจนจิรา  มุ่งดี
5. นางสาวโยธิตา  ยิ่งเสมอ
 
1. นายวิวัฒน์  ตรึกตรองรัมย์
2. นายประมวล  กะกันดี
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 75.2 เงิน 25 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  มะนู
2. นางสาวนงนภัส  อิศรางกูร ณ อยุธยา
3. นางสาวนัฐนรินทร์  โมกไธสง
4. นางสาวภัททิยา  สีละพัฒน์
5. นายศักดิ์พิเชฐ  วุฒิอมรศักดิ์
 
1. นางสาวปนรรฐพร  ชวนรัมย์
2. นางสาวสถาพร  เกษพิบูล
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 78.99 เงิน 23 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  แสนศรี
 
1. นางสาวอรอุมา  ปาสาใน
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 86.42 ทอง 19 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นางสาวปภาวี  ประทุมมาศ
 
1. นางสาวอรอุมา  ปาสาใน
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 14 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญนภา  กองมูล
2. เด็กชายทรัพย์สถิต  หวังเจริญลาภยศ
 
1. นายวิวัฒน์  ตรึกตรองรัมย์
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  เอียะรัมย์
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 79 เงิน 5 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 1. นางสาวณัฐวิภา  คูรัมย์
2. นางสาววรรณวิศา  เข็มทอง
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  ลาฮาม
2. นายสุเทพ  ปักเคทัง
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.2 ทอง 34 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. นายจักรพงษ์  งอนสวัน
2. นายณัฐพล  ยันไธง
3. นายธนาธิป  ลามพัฒน์
4. นายพัทธนันท์   ตลับทอง
5. นายยงค์ยุทธ  ปุราชะโน
6. นายศุภกานต์  ปุราชะคึง
7. นายอนุวัฒน์  พรมศรี
8. นายอรรถกร  บุบผามาลา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา  กางรัมย์
2. นายปรีชา  สว่างไธสง
3. นายสันติ  ธรรมจักร
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83.8 ทอง 26 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  คำแก้ว
2. นายรถชาติ  ปิดตาระเต
3. นายวัฒนพงศ์  เขจรรักษ์
4. นายวันเฉลิม  สุขสมร
5. นายวุฒิเกียรติ  ปุผาทา
6. นายสุเมธา  ปุผาลา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา  กางรัมย์
2. นายปรีชา  สว่างไธสง
3. นายอรรถพงศ์  กิจคณะ
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 72.77 เงิน 33 โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม 1. นายคณาการณ์  จันทร
2. นางสาวจามจุรี  สุจิมา
3. นายณัชพล  แซ่ลิ้ม
4. นางสาวนลินี  หาญเสมอ
5. นางสาวนิภาพร  บุญเพ็ง
6. นางสาวบัวผัน  พรพรม
7. นายสิทธิกร  จะแรมรัมย์
8. นางสาวอนงค์นาถ  มาศศรี
9. นางสาวอัฉราภรณ์  เชียดรัมย์
10. นายอุปกรณ์  ยืนยิ่ง
 
1. นางจิมเส  ศราวรณ์
2. นางสาวทิพาพร  พงษ์เพชร
3. นางสาวจงจิตร  ลาน้ำเที่ยง
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 72 เงิน 26 โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  การะปักษ์
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ลีประโคน
3. เด็กหญิงรุ่งระวี  ศูนย์รัมย์
4. เด็กหญิงลำดวน  บุตรงาม
5. เด็กชายสุรชัย  แสนดาว
 
1. นางจิมเส  ศราวรณ์
2. นางสาวจงจิตร  ลาน้ำเที่ยง
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 21 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. เด็กหญิงตติยา  ทะนงอาจ
2. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ปึกไธสง
3. เด็กชายโยธิน  ตุพิลา
 
1. นางสาวประไพร์  ทะนงอาจ
2. นางสาวศศิธร  ภาษะฐิติ
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 74 เงิน 35 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. นางสาวณัฐมล  ทองใบ
2. นางสาวอรญา  ศรีมหาพรม
3. นายเนติพงษ์  หมั่นพิม
 
1. นางสาวประไพร์  ทะนงอาจ
2. นายชัยวิชิต  เที่ยงธรรม
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.65 ทอง 35 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงนุสรา  มะลิรัมย์
2. เด็กหญิงบุศราภรณ์  เลพล
3. เด็กชายเชาวลิต  สมานมิตร
 
1. นางแจ่มใส  ตอรบรัมย์
2. นางสาวบุษบา  ชินโคตร
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83 ทอง 35 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. นางสาวธันวารักษ์  กองสกุล
2. นางสาวอินธิรา  กัณหาวรรณะ
3. นางสาวอุทัยพร  ยี่รัมย์
 
1. นางสาวพิริยา  แสนเสนา
2. นางสาวสุดาภรณ์  กันนุลา
 
103 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 85 ทอง 29 โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม 1. เด็กชายชัยนันท์  ชีรัมย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวุฒินันท์  แพงจันทร์
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 41 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. เด็กชายวสันต์  พรดี
2. เด็กชายวาคิน  ทิรัมย์
 
1. นายทวีศักดิ์  สายกระสุน
2. นางสาวจุฑามาศ  ห้าวจันทึก
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 55 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. เด็กชายวรากร   พลรักษา
2. เด็กหญิงอรุณวรรณ  วิเศษบุญ
 
1. นางดาวรุ่ง  สุระศรี
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73.5 เงิน 56 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 1. นายปฏิพัทธ์  แก้วดวงดี
2. นายอภิสิทธิ์  มากมน
 
1. นายภาณุพงศ์   ศุภอุดร
2. นางจินตนา  ยารัมย์
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 60 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายจิรพงษ์  อินธิระ
2. เด็กชายพัทธพล  ยอดศรีเมือง
 
1. นางสาวนิลุบล  แคล้วณรงค์
2. นางจีรนันท์  เค้าคำ
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80.6 ทอง 8 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  พิมไธสง
2. นายสหรัฐ  บุรานะผาย
 
1. นางสาวนิลุบล  แคล้วณรงค์
2. นางจีรนันท์  เค้าคำ
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 58 โรงเรียนสะแกพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรวรินทร์  เดชโคตร
2. นายวิทยา  ละดาเสริฐ
 
1. นางสาวอิศราพร  สารปรัง
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 73 เงิน 29 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงดาริกา  เกษจันทร์
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  แสนสุรินทร์
 
1. นายประสิทธิ์  ต้ายไธสง
2. นางจีรนันท์  เค้าคำ
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 60 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. เด็กหญิงญาดา  มิสา
2. เด็กหญิงอนุสรา  ถนัดไร่
 
1. นายทวีศักดิ์  สายกระสุน
2. นางสาวจุฑามาศ  ห้าวจันทึก
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 63 ทองแดง 59 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. นายจิตกร  สิริไสย์
2. นางสาวสุดารัตน์  ประทุมมา
 
1. นายทวีศักดิ์  สายกระสุน
2. นางสาวจุฑามาศ  ห้าวจันทึก
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 81 ทอง 16 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. นายจักรภพ  จันทยุคันโท
2. นายวินิทร  ดาทอง
 
1. นายอัครชัย  โพนสัย
2. นางสาวอิษฎาพร  ศรีบุญ
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นางสาวขนิษฐา  คุณแสน
2. นายศักดิ์สิทธ์  พลฤทธิ์
 
1. นายพยุงศักดิ์  โพธิ์ไทร
2. นายพีระ  บุญฉลาด
 
115 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75.67 เงิน 33 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชากร  เคลื่อนไธสง
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บุญมี
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นวลไธสง
 
1. นายประสิทธิ์  ต้ายไธสง
2. นางจีรนันท์  เค้าคำ
 
116 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85.5 ทอง 18 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นางสาวธนพร  ริมหนองอ่าง
2. นางสาวสิริวิมล  นันทะบัน
3. นางสาวอรษา  วิจิตขะจี
 
1. นายพยุงศักดิ์  โพธิ์ไทร
2. นายพีระ  บุญฉลาด
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87.75 ทอง 4 โรงเรียนพุทไธสง 1. นายธนพล  เดิมทำรัมย์
2. นายปพน  ประกอบศรี
 
1. นางสาวญาโณทัย  ฉาไธสง
2. นางสาวอิสยาห์  ถือสยม
 
118 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 79.8 เงิน 23 โรงเรียนสตึก 1. เด็กชายภัทรพงษ์  ทองสุขสว่าง
2. เด็กชายภัทรพร  เอี่ยมผิว
3. เด็กชายอมร  ยะถีโล
 
1. นายพรมมี  ประยุทธเต
2. นางสำเนียง  ประยุทธเต
 
119 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 72.2 เงิน 20 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นายภัทราวุธ  โคไธสง
2. นายภิเบช  ทูพิมาย
3. นายเทพธรานนท์  สิงห์แก้ว
 
1. นายกว้าง  ไปหนี้
2. นายภัทรพล  เทียมจันทร์
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78 เงิน 30 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นายธนากร  ก้านจักร
2. นายวุฒินันท์  ภูมิไธสง
3. นายเดชาพล  พ่อค้า
 
1. นายมรกต   วรจักร
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง 17 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. เด็กชายภูมินทร์  จินโจ
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  คำผงสม
3. เด็กชายไชยวัฒน์  โสภา
 
1. นางจารุณี  พวงประโคน
2. นางวงจันทร์  ชอบมี
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82.33 ทอง 40 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นายธนกร  แสงสุวรรณ์
2. นายระพี  ผิวสุข
3. นายวินัย  ตระกูลรัมย์
 
1. นายพงค์พัฒณ์  คัดทะจันทร์
2. นางพิมพ์พจี  คัดทะจันทร์
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง 32 โรงเรียนดงพลองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงธิติกานต์  จิมานัง
3. เด็กชายบัณฑิต  วารีรัมย์
4. เด็กหญิงพัชรพร  เยรัมย์
5. เด็กหญิงพิมผกา  ทะเริงรัมย์
6. เด็กหญิงสิริวัฒนา  เกิดช่อ
 
1. นายเอนก  ลีแสน
2. นางจุไรรัตน์  ขุมทอง
3. นางสาวอัจฉรา  ลักขษร
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87 ทอง 20 โรงเรียนสตึก 1. นายกฤษดา  บุญหลัง
2. นายฌารวีร์  ไชยรัมย์
3. นางสาวทรงนิภา  เม่นสุวรรณ์
4. นายธีรเกียรติ  ใจวิศาลสถิตย์
5. นายพงษ์สิทธิ์  สุขสบาย
6. นายสมเดช  คำสูน
 
1. นางลำใย  ศรีสมบูรณ์
2. นางประภาพรรณ  เพชรศรี
3. ว่าที่ร้อยตรีบำรุง  ณนิมกาญจน์
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.71 ทอง 12 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงญาดา  ก๋องก๋อง
2. เด็กหญิงณัฐติยา  ดัดตนรัมย์
3. เด็กหญิงปัญญาพร  ปักเหนือ
 
1. นางนภัสนันท์  พรหมทา
2. นางสาวกนิษฐา  สงวนแก้ว
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตึก 1. นางสาวดวงนฤมล  ลาดสม
2. นายอภิเษก  ธิปงสนิท
3. นางสาวเกศริน  มงคลดี
 
1. นางประภาพรรณ  เพชรศรี
2. นางสาวอัลิปรียา  แก้วกล้า
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง 14 โรงเรียนสะแกพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยิงรัมย์
2. เด็กชายสรวิทศ์  คะดีเวียง
3. นายเกียรติศักดิ์  ป้ออินเครือ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  บุตรสุด
2. นางสาวอรณิชา  บุญยืด
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง 16 โรงเรียนสะแกพิทยาคม 1. นายธวัชชัย  นามทอง
2. นายพริษฐ์  หนองน้ำ
3. นายสุรศักดิ์  ยางนอก
 
1. นายเกียรติศักดิ์  บุตรสุด
2. นางสาวอรณิชา  บุญยืด
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80.33 ทอง 45 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นางสาวจรรย์อมล  อาจโนนลา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สัมมาสาโก
3. เด็กชายอนุวัฒน์  สียางนอก
 
1. นางปัณฑิตา  ริ้งไธสง
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตึก 1. นางสาวจิราภา  ยามดี
2. นางสาวจุฑามาศ  บุตรสีตะราช
3. นางสาวศรัญญา  พรมนัด
 
1. นางประภาพรรณ  เพชรศรี
2. นางลำใย  ศรีสมบูรณ์
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตึก 1. เด็กหญิงณัฐธ์ธิดา  คุณแสน
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  จงใจดี
3. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทกาญจน์
 
1. นางวรีวรรณ  ปดาภา
2. นางสาวพรทิพย์  โพธิ์เงิน
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.67 ทอง 48 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 1. นางสาวสุดารัตน์  ไชยวุฒิ
2. นางสาวอรุณศรี  ศรีพรม
3. นางสาวเย็นนะพา  ศรีสุข
 
1. นางพัชราวลัย  เกรียรัมย์
2. นางสาวลลิตา  จันทราสา
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 79.25 เงิน 33 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นางสาวปณิตา  ทองอ่อน
2. นางสาวศศิพร  สิงห์สุวรรณ
3. นายศักดิ์ดา  ชุมวงศ์
 
1. นางบัวแก้ว  มงคลมะไฟ
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กหญิงกัญทิมา  ศรีพิมพ์
2. เด็กหญิงณัฐริณีย์  สวามิชัย
3. เด็กหญิงสุตราภา  สุขกลาง
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  จะหวังผล
2. นางอุบลรัตน์  มาศภูมิ
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 82 ทอง 43 โรงเรียนสตึก 1. นายจักรกฤษ  พรมมา
2. นางสาวสิรีธร  จำเริญ
3. นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  แพงจันทร์
 
1. นางประภาพรรณ  เพชรศรี
2. นางลำใย  ศรีสมบูรณ์
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสะแกพิทยาคม 1. นางสาววราภรณ์  สร้อยเสน
2. นายอนุชา  อินขอ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  บุตรสุด
2. นางสาวอรณิชา  บุญยืด