สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงภิรมยาดา  เบ้าจังหาร
 
1. นางสุภาวดี  ทุมวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 46 โรงเรียนสามชัย 1. นางสาวกนกอร  คำแสนโคตร
 
1. นางสาวณิชาภา  นามวงษ์ไชย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายคมสันต์  แสนแก้ว
 
1. นางรังษี  พลโคกก่อง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80.2 ทอง 30 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวรมิตา  กองคำ
 
1. นายบันเทิง  ภวภูตานนท์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.2 ทอง 45 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงสุมินตรา  รังกะริน
 
1. นางสายทอง  อินธุโสภณ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.2 ทอง 9 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวสมัชญา  จอมทรักษ์
 
1. นางตรีทิพย์  ไพรัตน์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง 14 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  พงษ์งาม
2. เด็กหญิงฐิติมา  อ่ำกรด
3. เด็กหญิงธรีรัตน์  ประชุมแสน
 
1. นางปิยะธิดา  ขัณฑ์ชลา
2. นางเครือวัลย์  ปัญญามี
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวกัลยาณี  ภูงามตา
2. นางสาวรัชชา  ถิตย์เรขา
3. นางสาวอินธิพร  นาทันเลิศ
 
1. นางเพชรินทร์  นาทศรีทา
2. นางสาวดวงแก้ว  ภูกองชนะ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกาญจนมาศ  กงอินทร์
2. เด็กหญิงพรรนิพร  น้อยชื่น
 
1. นางพิมพ์นิภา  เศรษฐจันทร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 82 ทอง 25 โรงเรียนร่องคำ 1. นางสาวกมลรัตน์  บุญพันธ์
2. นายสุริเยนต์  โคตรสมบัติ
 
1. นางประสพสุข  เขตอนันต์
2. นางสาวฐาปนี  โพธิ์เปี้ยศรี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 19 โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กชายปฏิพงษ์  ศรีวิบูลย์
 
1. นางจิตราภรณ์  นาชัยธง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 20 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายศุภวัฒน์  พงษ์นุ่มกุล
 
1. นายอภิชาติ  บัวเกิด
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 86.6 ทอง 14 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วันสิม
2. เด็กหญิงธัญลดา  สุขมูล
3. เด็กชายนราชัย  พานิสุด
 
1. นางนาถนภา  สารทะวงศ์
2. นางจุฑาภรณ์  วิเชียรภักดิ์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 75.8 เงิน 45 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวธนพลอย  ขุนทิพย์ทอง
2. นางสาวภัทรินทร์  โลสันเทียะ
3. นางสาวอัจฉรียา  แสงเพชร
 
1. นางสาธนา  ขุนทิพย์ทอง
2. นายสิทธิชัย  ยุบลวัฒน์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 81.4 ทอง 42 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  สันประภา
2. เด็กหญิงชโลชา  จันทรคุณ
3. เด็กหญิงเมวิญา  หัดจรวย
 
1. นางสาวจิรัชญา  จารพันธ์
2. นางสาวสุกันยา  ภาโสม
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 85.4 ทอง 26 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. นางสาวสุนิชา  ชมมิ
2. นางสาวอรอนงค์  อิ่มประสงค์
3. นางสาวเบญจมาพร  พละดล
 
1. นายเกรียงไกร  บุญตาแสง
2. นางสาวอนุธิดา  อิ่มจำรอง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 46.4 เข้าร่วม 44 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายธนกร  กำจรเมนุกูล
2. นางสาวสุทธิดา  พุทไธสง
 
1. นางสาวเสาวนิตย์  อาจวิชัย
2. นางสาวกัลยา  ศิริแสงสกุล
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 77 เงิน 22 โรงเรียนกมลาไสย 1. นายนารินทร์  บรรณสาร
2. นางสาวพรรษพร  เครือแวงมล
 
1. นางพรพิมาน  ยุบลวัฒน์
2. นายชาญณรงค์  เขตอนันต์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. เด็กหญิงพรรณรายณ์  ศรีหงส์ทอง
 
1. นางบังอร  สุริยคุปต์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 29 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. นางสาวอรอุมา  ด้านกระโทก
 
1. นางบังอร  สุริยคุปต์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 32.75 เข้าร่วม 22 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  รับงาม
2. เด็กหญิงปาเจรา  อิ่มประเสริฐ
3. เด็กชายโกเมศ  นามโคตร
 
1. นางสาวรัตติยา  ภูบุญเติม
2. นางสาวสุภาพร  อาคะราช
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 30 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวพรรณิภา  อุดมพันธ์
2. นางสาวมธุรดา  คุณวงศ์วิวัฒน์
3. นายอภิชาติ  ถิตย์ประไพ
 
1. นายนฤเทพ  รุ่งระวีวิลาศ
2. นางขวัญจิตต์  เชาว์พานิช
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 32 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกิตติยา  โต้หนองแปน
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ธนิตกุล
3. เด็กหญิงสุขฤทัย  ภูน้ำย้อย
 
1. นางลินดา  เขจรแข
2. นางสาวณัฐริกา  ฉายสถิตย์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 79.4 เงิน 22 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 1. นางสาวชลิตา  ม่วงนาครอง
2. นางสาวปวิตรา  จันทะสอน
3. นางสาวศิริภักดิ์  เทาศิริ
 
1. นายชุมพล  ชารีแสน
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กหญิงนันทพร  ระดาเขต
2. เด็กหญิงปนิษฐา  มะอาจเลิศ
3. เด็กหญิงภาวิณี  มารัศมี
 
1. นางเกษร  สุขชารี
2. นางไข่มุก  สุชะไตร
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกมลาไสย 1. นางสาวกัญชณัฐ  วารีศรี
2. นางสาวกาญจนา  โนนอรัญ
3. นายวีระพล  โอภาษ
 
1. นายกฤตนัย  ล้ำจุมจัง
2. นางแจ่มนภา  ล้ำจุมจัง
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง 13 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงฐิติมา  มาตย์ภูธร
2. เด็กชายตะวัน  เจริญอินทร์
3. เด็กหญิงศิรินธร  เฉิดเจิม
 
1. นางรดา  สินธุศิริ
2. นางสาวญานษา  สุวรรณรักษ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.6 ทอง 17 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวปวิชญา  วินทะไชย
2. นางสาววิศรุตา  ศรีวาจา
3. นางสาวศศิประภา  สัจจะธง
 
1. นางสาวญานษา  สุวรรณรักษ์
2. นางรดา  สินธุศิริ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.4 เงิน 35 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงวนิดา  นาชัยเพิ่ม
2. เด็กหญิงอรพิณ  บุญเรื่องลือ
 
1. นายประเดิม  วรรณทอง
2. นางชมพูนุช  จำปาอ่อน
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกมลาไสย 1. นายศิวดล  นาสินส่ง
2. นางสาวเพ็ญสุดา  ยุบลพริ้ง
 
1. นายกฤตนัย  ล้ำจุมจัง
2. นางแจ่มนภา  ล้ำจุมจัง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 33 โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กชายบารมี  ปทุมวัน
2. เด็กชายศักดา  ภูคงน้ำ
 
1. นายพลาวุฒิ  บรรพสินธุ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กชายฤทธิเดช  เตชาธนาภัทร์
2. เด็กชายศักดิ์ธนนท์  เสือแก้ว
 
1. นายนพคุณ  สดใส
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.4 ทอง 10 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  หมอกวงศ์
2. เด็กหญิงนันธิดา  รักษาภักดี
3. เด็กหญิงนิดานุช  กาญจนวุฒิ
4. เด็กหญิงปิยะพร  สิงหาโคตร
5. เด็กหญิงลักคณา  ล่องเซ่ง
 
1. นางเบญจมาศ  อรรถเนติกุล
2. นางสมสมัย  เทพพร
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.7 ทอง 26 โรงเรียนร่องคำ 1. นางสาวช่อผกา  มลาวรรณ์
2. นางสาวปณิตา  เรืองสวัสดิ์
3. นางสาวมณฑิตา  ทินรัตน์
4. นางสาวศศิธร  จอมทรักษ์
5. นางสาวสิริยากร  โพธิ์ศรีรัตน์
 
1. นายวชิระ  โคตะโน
2. นางสาวชญานี  อาจวิชัย
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 26 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงปอรรัชม์  พันเทศ
2. เด็กหญิงมัตสยา  อุระแสง
3. เด็กหญิงวันทนีย์  ฉัตรเมืองปักษ์
4. เด็กหญิงอารยา  ภูตะวัน
5. เด็กหญิงแอน  เจริญวัย
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธยาน์  มณีโคตร
2. นางสาววิไลพร  อ่อนภูเขา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวทิพารัตน์  แสงเพ็ง
2. นายธนภัทร  ภารสุวรรณ
3. นางสาววิชุดา  เครือจันทร์ตา
4. นางสาวสุภาวดี  จังโกฏิ
5. นางสาวอนันตญา  ภูทองเทียม
 
1. นางปิยรัตน์  วันทา
2. นางบันเทิง  คล้ายจินดา
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 70 เงิน 38 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายกิติพงษ์  พุทธิกานนท์
2. เด็กหญิงปิยธิดา  สุพรม
3. เด็กชายมาโนช  ค้อชากุล
4. เด็กหญิงอาทิตยา  ภูขีด
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ฮุยประโคน
 
1. นายบุญยกฤต  หนองเสนา
2. นายฉัตรชัย  ขันธวุธ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 72.2 เงิน 56 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายฉัตริน  ภูช่างทอง
2. นายฐาปกรณ์  ปรีวาสน์
3. นางสาวนัฐยา  บุญเลี้ยง
4. นายอรรคราธร  วุฒิสาร
5. นางสาวเยอรดีน  แวดอุดม
 
1. นายบุญยกฤต  หนองเสนา
2. นายถวัลย์  สารการ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 50 เข้าร่วม 47 โรงเรียนร่องคำ 1. นางสาวจารุวรรณ  สุวรัตน์
2. นายจิรวัฒน์  น้อยอามาตย์
3. เด็กหญิงจิริญาภรณ์  โพธิ์ไชยศรี
4. นางสาวชนิตา  แก้วชารี
5. นายธราพงษ์  มลาชู
6. นางสาวนัฐกรณ์  บุตรพรหม
7. นางสาวนัตติยา  โคตรพิมพ์
8. นายพิทักษ์  อาริยพิพัฒน์
9. นายภูมินิรันดร์  ประดับเสริฐ
10. นางสาวยศวดี  พงษ์สวัสดิ์
11. นายวัฒนา  จงเรียน
12. นางสาววิไลวรรณ  ศรีชัย
13. นายวีระพันธุ์  กะอาจ
14. นางสาวสุดารัตน์  บำรุงรัตน์
15. นางสาวอัมพวา  ใจใส
16. นางสาวอิ๋ว  รัศมี
17. นางสาวเกษร  ภักดีหาร
18. นายเกียรติศักดิ์  รำพึงจิตต์
19. นายเจิมศักดิ์  มุสิกา
20. นางสาวแคทรียา  จันทพรมชู
 
1. นายวชิระ  โคตะโน
2. นายเอนก  บุตรสาพันธ์
3. นางสาวศิริวิไล  อุดมศักดิ์
4. นางสาวชญาณี  อาจวิชัย
5. นางสาวศศิธร  โสวงษ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 87 ทอง 9 โรงเรียนร่องคำ 1. นายกฤษฎา  วารีรัตน์
2. นางสาวกัญญรัฐ  มะเสนา
3. นางสาวจารุวรรณ  สุวรัตน์
4. นางสาวจิริญาภรณ์  โพธิ์ไชยศรี
5. นางสาวณัฐพร  ผะกากอง
6. นางสาวณัฐพรณ์  บุตรพรม
7. นายธราพงษ์  มลาชู
8. นายปฑิภัค  บุญทศ
9. นางสาวพรนภา  ลาดกุดลิง
10. เด็กชายพัฒเกียรติ  มลาขันธ์
11. นางสาวภัณฑิรา  ไชยโคตร
12. นายภานุพงษ์  คำลัยวงศ์
13. นางสาวฤดีวัลย์  พลประสิทธิ์
14. นางสาววิไลวรรณ  ศรีชัย
15. นายศราวุฒิ  ขนันแข็ง
16. เด็กหญิงอิ๋ว  รัศมี
17. นางสาวเกษร  ภักดีหาร
18. นายเกียรติศักดิ์  รำพึงจิตร
19. นายเจิมศักดิ์  มุสิกา
20. นางสาวแคทรียา  จันทพรมชู
 
1. นายวชิระ  โคตะโน
2. นายเอนก  บุตรสาพันธ์
3. นางสาวชลธิดา  นาสมยนต์
4. นางสาวศศิธร  โสวงษ์
5. นางสาวชญาณี  อาจวิชัย
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.8 ทอง 47 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงพัชราพร  ปรีจำรัส
 
1. นางฉวีวรรณ  กองทอง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.2 ทอง 24 โรงเรียนร่องคำ 1. นางสาวอัมพวา  ใจใส
 
1. นายวชิระ  โคตะโน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.4 ทอง 31 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงลลิตา  คำเลิศ
2. เด็กชายอภิชาติ  หินจันทร์
 
1. นางสุพัตรา  บุญเขื่อง
2. นางวิไลวรรณ  วรสาร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77.65 เงิน 28 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายฉัตราวรวุฒิ  จอมวรวงศ์
2. นางสาววรดา  แซ่โง้ว
 
1. นางสุพัตรา  บุญเขื่อง
2. นางวิไลวรรณ  วาสาร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 84.5 ทอง 25 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจันทร์จิรา  วิลาชัย
2. นางสาวณัฏฐริณี  กลีบมะลิ
3. นางสาวณัฐรียา  ศิลาไสล
4. นางสาวดาราชนก  พิทักษ์วงศ์ศร
5. นางสาวปิยาพร  บุญหล้า
6. นางสาวพิมพกานต์  ภูบุญทน
7. นางสาวมาริสา  ดอนสามารถ
8. นางสาวรัตติยากรณ์  ชาญสิทธิ์
9. นางสาววิภาพร  รวดทรง
10. นางสาวไพรินทร์  จีระสมบัติ
 
1. นางนพรัตน์  ขันธุ์พิมูล
2. นางสาวกัลยาณี  ชูศรีวัน
3. นางศศินา  ลาภบุญเรือง
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่องคำ 1. นางสาวสมัชญา  ระดาไสย
2. เด็กหญิงสุภาวดี  นิลคุณ
 
1. นายปราโมทย์  ชุมนุ้ย
2. นายไชยา  จันทร์เรือง
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 44 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 1. นายทเนตร  ใบบ้ง
2. นายวิริยะ  ดวงคำเหลา
 
1. นายธนพล  เฉิดเจริญ
2. นางสมาพร  ศรีอ่อนจันทร์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง 7 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ปัญจะ
 
1. นายกฤษฏาคม  ปัญจะ
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 82.5 ทอง 31 โรงเรียนกมลาไสย 1. นางสาวจิราภา  ยุบลวัฒน์
 
1. นายทวี  เห็มศรี
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. นางสาววลัยลักษณ์  ครองประสงค์
 
1. นางปรารถนา  ทักษิมา
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายทรัพย์ทวีคูณ   เห็มสมัคร
 
1. นายวิโรจน์  สุขประเสริฐ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน 33 โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กชายศุภกรณ์  ไวสาริกรรม
 
1. นางสาวกษมาภรณ์  จันทะคัด
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายมณฑล  แซ่ตั้ง
 
1. นายวิโรจน์  สุขประเสริฐ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 58 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายภูธนดล  พิรกนกโสภณ
 
1. นายเดชฤทัย  ฉายจรุง
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 53 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. นางสาวจิราวรรณ  วินทะไชย
 
1. นายสุชาติ  พิพัฒน์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 41 โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  นันดิลก
2. เด็กชายพงศธร  เฉิดพันธ์
 
1. นางสุภาพร  หีบทอง
2. นายชวโรจน์  หีบทอง
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กหญิงพิชชาดา  โคตะนนท์
 
1. นางสาวกษมาภรณ์  จันทะคัด
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม 1. นายชลธร  แก้วใส
 
1. นางอรพินท์  อุตระ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78.5 เงิน 29 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ภูยืด
2. เด็กชายปฐพร  นระแสน
3. เด็กชายรวิชัย  อินทะศรี
 
1. นายเดชฤทัย  ฉายจรุง
2. นายวิโรจน์  สุขประเสริฐ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายวชิระ  วิชาผง
2. นายสุภณัฐ  ลาภบุญเรือง
3. นายอนุชิต  ดอนสามารถ
 
1. นายสุรวิทย์  ลาภบุญเรือง
2. นายวิโรจน์  สุขประเสริฐ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.2 ทอง 38 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายปรมินทร์  รัดศรีสม
2. เด็กชายพรลภัส  ยิ่งยงยุทธ
3. เด็กหญิงลลิตา  ดีรักษา
4. เด็กชายวัชรพงษ์  ชาติไชยเชียร
5. เด็กชายสุวพิชญ์  ช่างทองมะดัน
 
1. นายคฤหัสถ์  ทรายหมอ
2. นายวีระศักดิ์  ศุขศานต์
3. นางบุณยกานต์  โสภาภาร
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86 ทอง 8 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายทศพล  กาฬโอฆะ
2. นายทินกร  แก้วขอนยาง
3. นายนพรุจ  คำไสย
4. นายพชรพล  นาทองคำ
5. นายวัชฎาพร  เฮียงโฮม
6. นายวุฒิชัย  ศิริกุล
 
1. นายสุทธิพงษ์  คำยุทา
2. นายอนุลักษณ์  วรามิตร
3. นายกฤษฏาคม  ปัญจะ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 84.5 ทอง 21 โรงเรียนกมลาไสย 1. นางสาวกัญญาวรรณ  ทองด่านเหนือ
2. นางสาวจริยา  สาวิจิตร
3. นางสาวจันทนา  นาชัยฤทธิ์
4. นายชนาธิป  สุภี
5. นายชนาธิป  โพนกองเส็ง
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  พลศรี
7. นายดนัยพร  วรามิตร
8. นายธนวัฒน์  เข้าใจการ
9. เด็กหญิงนภาพร  ไสยมรรคา
10. เด็กหญิงนันทิตา  เลื่อนสกุล
11. นายบดินทร์  พรมสินธุ์
12. นางสาวปวีณา  เขตมนตรี
13. นางสาวปิยะฉัตร  โพจิกจับ
14. เด็กชายปุณณรัตน์  สระกลาง
15. นางสาวพรทิพย์  พลลาภ
16. เด็กหญิงพรศิริ  โมฆรัตน์
17. นายพัสกร  จงมีเดช
18. นายพิชิต  ดอนสามารถ
19. นางสาวพิมพ์ลภัช  ไชยภักดี
20. นางสาวพีระรัตน์  ทนารี
21. นายมนูญ  แวงวรรณ
22. นางสาวมาริษา  สุระภา
23. นางสาวรติยา  วิชระพล
24. นางสาวลลิตา  งามงอน
25. นางสาววริศรา  ไชยบูรณ์
26. เด็กหญิงวิชญาพร  พวงรัตน์
27. นายวิชยา  เหล่าพงศ์พิชญ์
28. นางสาววิภาดา  โจมเสนาะ
29. นายวิษณุ  คำไพเราะ
30. นายศุภชัย  คงมั่น
31. เด็กหญิงศุภัชตรา  เขตบุญพร้อม
32. นายสรยุติ  จัทรนคร
33. เด็กหญิงสาวิตรี  คำจันทร์
34. นางสาวสุกัญญา  ภูมิผักแว่น
35. เด็กหญิงสุวาดา  ทาสะโก
36. นางสาวอรัญญา  แจ่มเสียง
37. เด็กหญิงอวัชพร  คำอินทร์
38. เด็กชายอัครชัย  ฤาชา
39. นายอาทิตย์  กองทรัพย์
40. นางสาวอารายา  ไชยศรีหา
 
1. นายทองพูน  วารีไสย์
2. นางเณศรา  วารีไสย์
3. นายผดุงเดช  เถาว์ชาลี
4. นายวิวัฒน์  กล้าวิจารณ์
5. นางเพชรสิริ  ภูงามเงิน
6. นางอนิสรา  ผจงศิลป์
7. นายนุกูล  ทรงมงคลรัตน์
8. นางนิติยา  ทรงมงคลรัตน์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89.3 ทอง 26 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงกนกอร  หอมบุญ
2. เด็กหญิงกาญธิดา  นาไชยเวศน์
3. นางสาวกานดา  ศรีหะ
4. เด็กหญิงกุลณัฐ  ญาณสาร
5. เด็กหญิงขนิษฐา  สีสด
6. นายจักรกฤษ  เวียงกมล
7. นายชัยวัฒน์  เพ็ญประชุม
8. นายณัฐวุฒิ  รุ่งฤทธิ์
9. เด็กหญิงทิชาดา  ถินประสาท
10. นายธเนศวร  มีโชติ
11. นางสาวนฤมล  หินประกอบ
12. นางสาวนัทธ์ชนัน  เหรียญทอง
13. เด็กหญิงนาตาชา   ภูถิ่นดร
14. นางสาวนิสาชล  เขจรกลาง
15. นายบุญญา  ลิ้มตระกูล
16. นายปรมินทร์  รีดสีสม
17. เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  ชาติไชยภูมิ
18. นางสาวพรชิตา  กาไสธง
19. นายพรลภัส  ยิ่งยงยุทธ
20. เด็กหญิงพัชรินทร์  ภูแพร
21. เด็กหญิงพัสสา  สมรูป
22. นางสาวภลิดา  พิมจันทึก
23. นางสาวภลิตา  พิมจันทึก
24. นางสาวมนตริยา  นาใจดี
25. เด็กหญิงรมิตา  นนทะคำจันทร์
26. นางสาวลลิตา  ภูขมัง
27. นายวรเชษฐ์  วังพิกุล
28. นายวัชรา  มะละสาร
29. นายวิษณุ  ศรีโยธา
30. นายวีรชน  ภูพันหงษ์
31. นางสาววีรญา  กรทิพย์
32. เด็กชายสหรัตน์  สุวรรณชาติ
33. นายสุวพิชญ์  ช่างทองมะดัน
34. นายอนิรุทธ์  คำหงษา
35. นายอภิสิทธิ์  ภูอุทา
36. นางสาวอารยา  ภูอาลัย
37. นางสาวอุไรวรรณ  ภูมิพนา
38. นางสาวเพ็ญพักตร์  วงศืชัยยา
39. นายโชคชัย  ภูน้ำใส
40. นายไกรษร  ผลาปรีย์
 
1. นางรุณณี  รุ่งระวีวิลาศ
2. นายภาสกร  วงศ์วิริยะ
3. นางชนัฎฎา  จำเริญสรรพ์
4. นางพัชรากร  น่วมมะโน
5. นางบุณยกานต์  โสภาภาร
6. นายคฤหัสถ์  ทรายหมอ
7. นายวีระศักดิ์  ศุขศานต์
8. นางเยาวเรศ  สีพรมติ่ง
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.4 ทอง 8 โรงเรียนกมลาไสย 1. นายพุฒิพงษ์  กัสมัง
 
1. นายผดุงเดช  เถาว์ชาลี
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.1 ทอง 13 โรงเรียนสามชัย 1. นายตฤณ  จันพิพัฒน์
 
1. นายวัฒนา  ขมวดทรัพย์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 55 โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กหญิงอนุธิดา  ระวาดศรี
 
1. นายผดุงเดช  เถาว์ชาลี
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 17 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. นางสาวอุไรวรรณ  ภูมิพนา
 
1. นางบุณยกานต์  โสภาภาร
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 50 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. นายทวีศักดิ์  รัตนธรรม
 
1. นางบุณยกานต์  โสภาภาร
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 37 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. นายปรัชญา  แจ่มถนอม
 
1. นางบุณยกานต์  โสภาภาร
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.3 ทอง 16 โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กหญิงออน  รัตน์วิชัย
 
1. นายวิวัฒน์  กล้าวิจารณ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.3 ทอง 4 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวรัชฎา  พินิจนึก
 
1. นายอนุรักษ์  วรามิตร
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 61.75 ทองแดง 45 โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายวัฒนา  คำฤชา
 
1. นางเพียงประภา  วรรณทอง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 42 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิยดา  จรรักษา
 
1. นายสุรชาติ  ภารสถิตย์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง 26 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  สินธร
 
1. นายนเรศ  พิมพะสอน
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 45 โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กชายพรพจน์  ทองพาด
 
1. นางสาวภัทริกา  ศรีขอดเขต
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.25 เงิน 21 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. นายศุภทัต  ถิตย์เจริญ
 
1. นางบุณยกานต์  โสภาภาร
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 44 โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กหญิงจัทรกานต์  ทุมรัง
 
1. นางอนิสรา  ผจงศิลป์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.6 ทอง 29 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. นางสาวพิมพ์พร  พันตูล
 
1. นางบุณยกานต์  โสภาภาร
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90.83 ทอง 11 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ชาชิโย
2. เด็กชายจตุพงศ์  ชาดง
3. เด็กชายจิรวัฒน์  เพ็ชรนนท์
4. เด็กหญิงจีรนันท์  สุทธิพรม
5. เด็กหญิงฉัตรมณี  ศรีพันธ์
6. นายชินวัฒน์  มุดนาเวช
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  สีเสมอ
8. เด็กหญิงทิพวัลย์  ทิพย์ศิริ
9. เด็กหญิงธัญญา  ผลสวิง
10. นางสาวธีรดา  สุพรรณ
11. เด็กหญิงนภัสสร  อุ่นอ้าย
12. นางสาวนราภรณ์  นาทันเลิศ
13. เด็กหญิงนฤมล  ยิ่งยังแมน
14. เด็กหญิงนารีรัตน์  ผลบุลภ
15. นายปฐมพร  มาตย์นาเรียง
16. เด็กหญิงปนัดดา  เอี่ยมสอาด
17. เด็กชายปราณต  ผลประสาท
18. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  อุดรรัตน์
19. เด็กหญิงพรนิภา  วงศ์ชาลี
20. เด็กหญิงพรพรรณ  ภูสมนึก
21. เด็กชายมงคล  มีด้วง
22. นางสาวยลดา  ถินวิสัย
23. เด็กหญิงยลรดา  คำเสียง
24. เด็กหญิงวรินญา  ภูเนานิล
25. เด็กหญิงวันวิสา  ปิโยบล
26. นายวีรภัทร  ปีกลม
27. นายศตวรรษ   อิมพูล
28. นางสาวศิริกัญญา  ไพรัตน์
29. นางสาวสกาวใจ  อัตตโณ
30. เด็กหญิงสุดา  เมืองงาว
31. เด็กหญิงสุดารัตน์  ภูล้นแก้ว
32. เด็กชายอดิศร  จำปาแถม
33. นางสาวอภิชญา  จำปาแถม
34. เด็กชายอภิวัฒน์  ทองเติม
35. เด็กหญิงอรจิรา  อิ่มแมน
36. เด็กชายอรรถสิทธิ์  ภูเกิดพิมพ์
37. นางสาวอรวรรณ  บุญสุรี
38. นายอิทธิพล  ภูสีเขียว
39. นางสาวเกศราภรณ์  กอบกระโทก
40. เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  หน่อปรีชา
 
1. นางชนัฎฎา  จำเริญสรรพ์
2. นางพัชรากร  น่วมมะโน
3. นายวีระศักดิ์  ศุขศานต์
4. นายคฤหัสถ์  ทรายหมอ
5. นางบุณยกานต์  โสภาภาร
6. นางเยาวเรศ  สีพรมติ่ง
7. นายภาสกร  วงศ์วิริยะ
8. นางรุณณี  รุ่งระวีวิลาศ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 81.1 ทอง 25 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. นายกฤษฎากร  อิ่มทรัพย์
2. นายกฤษณรักษ์  พระบุญเรือง
3. นายกฤษณะ  น้อยนาจารย์
4. นางสาวกานดา  ศรีหะ
5. นางสาวจันทนา  นันสะอาด
6. นายชัยวัฒน์  เพ็ญประชุม
7. นายณรงค์ศักดิ์  เวชพร
8. นายณรงค์ศักดิ์  เวชพร
9. นางสาวณัฐชญา  ผลิใบ
10. นายณัฐพงษ์  อุ่นมีศรี
11. นายณัฐพงษ์  พรรณขาม
12. นายณัฐวุฒิ  ทองเปลว
13. นายทวีทรัพย์  แก้วมาลา
14. นายทศชัย  มูลเหลา
15. นายธนากร  ยลละออ
16. นายธราดล  บุญจรัล
17. นางสาวนราภรณ์  อุตรโส
18. นางสาวนฤมน  แข็งขยัน
19. นางสาวนิรชา  สุวรรณดี
20. นายบุญญา  ลิ้มตระกูล
21. นายปรัชญา  แจ่มถนอม
22. นายพัฒิพงษ์  ภูงามตา
23. นายภานุพงษ์  ยะปะเต
24. นางสาวระติยา  หาระมี
25. นายลิขิต  แสงอาทิตย์
26. นายวิษณุ  ศรีโยธา
27. นายวีระชัย  คำมุงคุณ
28. นายวีระชัย  คำมุงคุณ
29. นางสาวสายฝน  ฤทธิ์เรือง
30. นางสาวสาวิตรี  ไชยเชษฐ์
31. นางสาวสิริพร  ฤทธิ์เรือง
32. นายสุขผล  โสมทอง
33. นายอภิชาติ  คงพิบูลย์
34. นางสาวอภิญญา  ปรีอารมย์
35. นางสาวอภิญญา  หัดระวี
36. นายอภิสิทธิ์  ภูอุทา
37. นางสาวอรพิน  ภูครองหิน
38. นางสาวเกษมณี  จินดา
39. นางสาวเปรมฤทัย  ภูตาลพบ
40. นางสาวแก้วทิพย์  โพนชัยแสง
 
1. นางชนัฎฎา  จำเริญสรรพ์
2. นางพัชรากร  น่วมมะโน
3. นางบุณยกานต์  โสภาภาร
4. นายคฤหัสถ์  ทรายหมอ
5. นายวีระศักดิ์  ศุขศานต์
6. นางเยาวเรศ  สีพรมติ่ง
7. นางรุณณี  รุ่งระวีวิลาศ
8. นายภาสกร  วงศ์วิริยะ
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  ดรภาบุญ
2. นายจีรวัฒน์  ภูกิ่งเงิน
3. นายธีระภัณฑ์  เกียรติพุฒิรักษ์
4. เด็กหญิงบุญธริดา  ศรีภักดี
5. เด็กหญิงปรีดาภรณ์  มูลรัตน์
6. เด็กชายพงศกร  บุรพันธ์
7. เด็กชายวรายุส  ภูทัดหมาก
8. เด็กหญิงวิสิตา  ดรภาบุญ
9. เด็กชายศุภกิตต์  ภูจอมดาว
10. เด็กหญิงอริสา  อินทปัตถา
 
1. นายพรชัย  ครองยุติ
2. นายรุ่งทิวา  วารีบ่อ
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.7 ทอง 4 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายจักรกฤษ  แสนโบราณ
2. นายปรมินทร์  ชวนชัยลึก
3. นางสาวปัณฑิตา  ปัญญามี
4. นางสาวรัตติยา  เฉิดเจือ
5. นางสาวศุิริพร  พรมดี
6. นางสาวสิริรัตน์  บุญเกิน
7. นายสุรเชษฐ์  สนั่นเอื้อ
8. นางสาวอรพรรณ  ชื่นอภัย
9. นายเสริมสุข  ทินคาม
10. นายไชยยศ  พานทอง
 
1. นายพรชัย  ครองยุติ
2. นายรุ่งทิวา  วารีบ่อ
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง 17 โรงเรียนสามชัย 1. เด็กชายจักรพงษ์  น้อยไพรนา
2. เด็กหญิงจันทร์จุรีย์  เบาราญ
3. เด็กหญิงชณิกา  ขันธ์ประจง
4. เด็กหญิงพรชิตา  วิชาชัย
5. เด็กหญิงวิกัญดา  ปัญจิตร
6. เด็กหญิงสุนิสา  ศรีแสนยงค์
 
1. นายจักราวุฒิ  จงเทพ
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.2 ทอง 18 โรงเรียนกมลาไสย 1. นายกิตติโชค   สุขทอง
2. เด็กหญิงจามรี   ดอนสินพลู
3. นายณัฐกร   บริหาร
4. นางสาวนฤมล  นามวงศ์
5. นางสาวปวรรณพรรณ   มระคบ
6. นางสาวพรนภา   ขัติยมาตย์
7. เด็กหญิงพรนิภา   นาสินพร้อม
8. นายรัตน์ชนก   บุญบุบผา
 
1. นางจารุณี  เขตอนันต์
2. นางสาวกุลนันท์  อัฐนาค
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.5 ทอง 10 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิง-  -
2. เด็กหญิงกัลยากร  ศรีธรรม
3. เด็กหญิงนงนุช  ทรัพย์สมบัติ
4. เด็กหญิงนฤมล  พิกุลหอม
5. เด็กหญิงบุญธริดา  ศรีภักดี
6. เด็กหญิงบุญธริดา  ศรีภักดี
7. เด็กหญิงปรีดาภรณ์  มูลรัตน์
8. เด็กหญิงวริศรา  จันทเสน
9. เด็กหญิงวสิตา  ดรภาบุญ
10. เด็กหญิงวิชุดา  รอดทรัพย์
11. เด็กหญิงอรพรรณ  ชื่นอภัย
12. เด็กหญิงอริสรา  อินทปััตถา
 
1. นายพรชัย  ครองยุติ
2. นายรุ่งทิวา  วารีบ่อ
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.4 ทอง 15 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิง-  -
2. นางสาวจิณัฐตา  ปัญญามี
3. นางสาวนฤมล  ดากล่ำ
4. นางสาวปัณฑิตา  ปัญญามี
5. นางสาวรัตติยา  เฉิดเจือ
6. เด็กหญิงวิชุดา  รอดทรัพย์
7. นางสาวศิริพร  พรมดี
8. นางสาวศิริวิมล  แซ่เตีย
9. นางสาวสิริรัตน์  บุญเกิน
10. เด็กหญิงสุพัตรา  ธรมีฤทธิ์
 
1. นายพรชัย  ครองยุติ
2. นายรุ่งทิวา  วารีบ่อ
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 16 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงธนัชพร  ภูสีลา
2. เด็กหญิงบุษบา  ภูขมัง
3. เด็กหญิงบุษยา  คำหงสา
4. เด็กหญิงประภัสรา  คุณุรัตน์
5. เด็กหญิงภัคจีรา  ภูยางดี
6. เด็กหญิงมนต์นภา  ผาลิผล
7. เด็กหญิงลลิตา  พันธุ์เสถียร
8. เด็กหญิงศุภลักษณ์  บุญสงค์
9. เด็กหญิงสุจิตา  วันถุนัด
10. เด็กหญิงสุภาวดี  ทวีชัย
11. เด็กหญิงสุรัสวดี  ภูอาจคั้น
12. เด็กหญิงสโรชา  ภูส่งสี
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  เจตินัย
2. นางสาววีรนันท์  เจตินัย
3. นางสาวอรทัย  ไชยโสดา
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 76.5 เงิน 35 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงกนกอร  บุญมา
2. นายชราวุฒิ  ภูสามารถ
3. นายนรินทร์  สมสุขเจริญ
4. เด็กหญิงบุษยา  คำหงสา
5. นายพัธรพงษ์  อิ่มฤทธิ์
6. เด็กหญิงมนต์นภา  ผาลิผล
7. เด็กหญิงลลิตา  พันธุ์เสถียร
8. นายวรสิทธิ์  แดงศิริ
9. เด็กหญิงวรัญรัตน์  เนาวสาร
10. เด็กหญิงศุภลักษณ์  บุญสงค์
11. นางสาวสุดาพร  ภูนาคพันธ์
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  ภูนาคพันธ์
13. เด็กหญิงสุภาวดี  ทวีชัย
14. นายสุรสิทธิ์  ภูงามเงิน
15. เด็กหญิงสุรัสวดี  ภูอาจดั้น
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  เจตินัย
2. นางสาววรีนันท์  เจตินัย
3. นางสาวอรทัย  ไชยโสดา
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา 1. เด็กชายจิรายุ   แวดไชสง
2. นางสาวปิยาพร  กันธาแก้ว
3. นางสาวภัทราภรณ์  ศรีภักตรา
4. นายศรัญ  นามนทา
5. เด็กชายศิวกร  สุวรรณพรม
 
1. นายหัสชัย  เปาะวัน
2. นางสาวศิริภร  วงวิเชียร
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 84.37 ทอง 13 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายธนพล  สินอ่อน
2. นายมนัสวิน  มุ่งสูงเนิน
 
1. นายบันลือ  ยุบลมาตย์
2. นางนรีรัตน์  แสงพันธุ์
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 60 ทองแดง 29 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงศุภสุนันท์  การศักดิ์
 
1. นายปิติภัทร  พาโสมมนัสสกุล
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 65 ทองแดง 46 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวแพรวพรรณ  จำเริญไกร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์  ศิริชัยวัฒนกุล
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 18 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงปภาดา  พ่อค้า
 
1. นางพัทราพร  ลาภบุญเรือง
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 25 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวฤทัยชนก  เนาวพันธ์ุกุล
 
1. นางณัฐนพิน  สุณะไตร
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 31 โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กหญิงสิริสุดา  ภูทองปิด
 
1. นางปิยะรัฎณ์  ภูเฉลิม
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91.6 ทอง 5 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวธิติมา  พิลากุล
 
1. นางวรรณี  พันธ์ไสว
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง 17 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายปวรุตม์  ญาณประเสริฐ
 
1. นางพนิดา  พาโสมมนัสสกุล
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 61 ทองแดง 22 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวศลิษา  สวัสดี
 
1. นายสมเจต  ฤทธิ์สุวรรณ
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82 ทอง 18 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกรกนก  สุขรัตน์
2. เด็กชายกิตติธัช  พรดอนก่อ
3. เด็กชายทัศนศักดิ์  ถนอมสิทธิ์
4. เด็กหญิงวรุณทิพย์  สนอุทา
5. เด็กชายหริณโรจน์  งามเสน่ห์
 
1. นางพนิดา  พาโสมมนัสสกุล
2. นางรัตนา  แสงบุญ
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 67.4 ทองแดง 55 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวดารุณี  อาษาพนม
2. นางสาวนงนภัส  เทศมาก
3. นายรณกร  สุระเสียง
4. นางสาวศตนันท์  จันทรสมบัติ
5. นางสาวสมศิริ  พลโคกก่อง
 
1. นางไพวรรณ  นามวิเศษ
2. นายธีรภาพ  จันทร์เสถียร
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 74.65 เงิน 39 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงสิรภิณ  ไขแสง
 
1. นางสาวสุจิรา  คงวัน
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 84.72 ทอง 28 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวชาลิสา  แซ่หลี
 
1. นายธวัชชัย  ฐาปนาพงษ์
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 75.17 เงิน 6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายกันตพัฒน์   กั้วพิศมัย
 
1. นายภูเมศร์  วงษ์ขจร
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.33 ทอง 9 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวนลินี  รัตนประภา
 
1. นางสาวอรวรรณ  พุทธโคตร
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 26 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงดลวรรณ  ศิริบุตร
2. เด็กชายสิงห์  เครือสิงห์
 
1. นางสาวนันทพร  มุลวิไล
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนกมลาไสย 1. นายธัญวิทย์  เพชรผ่องพันธุ์
2. นางสาวเกษฎาพร  พรรณขาม
 
1. นางวราภรณ์  สุวรรณศรี
2. นางสาวกุสุมา  เสนานาค
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.8 ทอง 40 โรงเรียนโคกศรีเมือง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีชูยงค์
2. เด็กชายธนพล  คำทอง
3. เด็กชายพรมสรณ์  คำทอง
4. เด็กชายภูวดล  อามาตย์มนตรี
5. เด็กชายวีรพล  จ่าบุญ
6. เด็กชายสิทธิพงษ์  ระวิสิทธิ์
7. เด็กชายอธิวัฒน์  มัธนัง
8. เด็กชายอนิรุฒน์  อรัญสาร
 
1. นายสมควร  เหมนวล
2. นายวินิพล  โพนไสว
3. นายนฤชัย  สุ่มมาตย์
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.4 ทอง 21 โรงเรียนโคกศรีเมือง 1. นายชัชวาลย์  ฤทธิ์มนตรี
2. นายชิงชัย  หมั่นเขตกิจ
3. นายนิติกร  นพวัฒน์
4. นายประณต  จงลือชา
5. นายวสันต์  จันทวงศ์
6. นายสุริยา  หลงสวนจิต
 
1. นายสมควร  เหมนวล
2. นายวิชิต  โพนกองเส็ง
3. ว่าที่ร้อยตรีชูชาติ  คำทอง
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80.08 ทอง 6 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายกิตติพงษ์  องละลอย
2. นายชวิน  อำภรณ์
3. เด็กชายธนพล  จุฑาเทศ
4. เด็กชายนนทศักดิ์  สีสุดชา
5. เด็กชายปกรณ์  ศุภเมืองแสน
6. นางสาวปวีณา  ห่อฟ้าม
7. นางสาววาสนา  อุทรักษ์
8. เด็กหญิงศศิธร  ภูกิ่งดาว
9. นางสาวเมวดี  อุ่นมีสี
10. นายไวทยา  ศรีกุตา
 
1. นายสฤษดิ์  ศรีพนมยม
2. นางนพมาศ  ชัยศิริ
3. นายวันเฉลิม  ศรีกุตา
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 71 เงิน 28 โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กหญิงกานดา  แสงสุดตา
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  ศรีสร้าง
3. เด็กหญิงปนัดดา  นามสว่าง
4. เด็กหญิงรติมา  ยุบลพาศ
5. เด็กหญิงวรนุช  บุตรโสภา
 
1. นางสาวถนอมจิต  คงพูลเพิ่ม
2. นางสาวปราณี  นาถมทอง
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 70 เงิน 20 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวกัลยานุกูล  สมตน
2. นางสาวณัฐถา  ลือจินดา
3. นางสาวดาเรศ  ภูยาดาว
4. นางสาวสุรัญชณา  ชมเขาซอง
5. นางสาวอารียา  ศรีสมุทร
 
1. นางวิภาดา  สุเพ็ญศิลป์
2. นางจงศิริ  พัฒนสระคู
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 45 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงฉัตรฐิยา  ภารเจิม
2. เด็กหญิงชญาน์นันท์  ภูบรรทัด
3. เด็กหญิงเจษฏาพร  จำเริญศรี
 
1. นางละอองดาว  จิตต์พิริยะการ
2. นางสาวกรรณิกา  สมจิตร์
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73 เงิน 42 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาววาสนา  นามรักษา
2. นางสาวสุพินดา  สมีงาม
3. นางสาวอัจิมา  ทรัพย์สิงห์
 
1. นางดอกไม้  โคตะนนท์
2. นางไพวรรณ์  เครือวรรณ
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81.32 ทอง 57 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  มะลิฉิม
2. เด็กหญิงธิดา  นาชัยทอง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขำจันทร์
 
1. นางมณีรัตน์  กรรณิกา
2. นางถนอมเกียรติ  ศรีชัยเชิด
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 78 เงิน 51 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจุฑามาศ  ภูวันนา
2. นางสาวดาวทิพย์  รสโสดา
3. นางสาวอรอนงค์  แดนหงษ์ศรี
 
1. นางละอองดว  จิตต์พิริยะการ
2. นางสาวกรรณิกา  สมจิตร์
 
117 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายภานุเดช   กัณหาแก้ว
 
1. นายวิทยา  เอื้อการ
 
118 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 91 ทอง 10 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายไวยากร  ไวแสน
 
1. นายเจษฏา  ฉายถวิล
 
119 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายอนุรักษ์  สุขสีกี
 
1. นายวิทยา  เอื้อการ
 
120 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 92.4 ทอง 4 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายธนาคม  บุญเอก
 
1. นายวิทยา  เอื้อการ
 
121 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 92.6 ทอง 8 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกัลยากร  ศรีธรรม
2. นายจักรกฤษ  แสนโบราณ
3. นายจิณวัตร  สิงห์ฉลาด
4. นางสาวจิณัฐตา  ปัญญามี
5. นางสาวจิรารัตน์  ดรภาบุญ
6. นายจีรวัฒน์  ภูกิ่งเงิน
7. นายชัยชนะ  คำประเทือง
8. นายธีระภัณฑ์  เกียรติพุฒิรักษ์
9. เด็กหญิงนงนุช  ทรัพย์สมบัติ
10. นายปฐมฤกษ์  วรวะลัย
11. นายปรมินทร์  ชวนชัยลึก
12. เด็กหญิงปรีดาภรณ์  มูลรัตน์
13. นายปลายมนัส  หวัดวาปี
14. นางสาวปัณฑิตา  ปัญญามี
15. นางสาวรัตติยา  เฉิดเจือ
16. เด็กหญิงวสิตา  ดรภาบุญ
17. เด็กหญิงวิชุดา  รอดทรัพย์
18. นายศุภกร  สุจันทร์
19. นายศุภกร  ภุมวงศ์
20. นางสาวศุิริพร  พรมดี
21. นางสาวสิริรัตน์  บุญเกิน
22. นางสาวสุพัตรา  ธรมีฤทธิ์
23. นายสุภาคาร  โพธิสิงห์
24. นายสุรเชษฐ์  สินั่นเอื้อ
25. เด็กหญิงอรพรรณ  ชื่นอภัย
26. เด็กหญิงอริสา  อินทปัตถา
27. นายเกริกพล  เหล่าศรี
28. นายเสริมสุข  ทินคาม
29. นายแบงค์ชาติ  ญาณสิทธิ์
30. นายไชยยศ  พานทอง
 
1. นายพรชัย  ครองยุติ
2. นายรุ่งทิวา  วารีบ่
3. นายเจษฏา  ฉายถวิล
4. นางสาวิกา  แสนกลาง
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. นางสาวฐิติมา  ศรีวิเศษ
2. นายณัฐพล  ศรีชมภู
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ดวงฤทัย
2. นายฉัตรชัย  โอษะคลัง
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กหญิงสุธาสินี  มนทชาติ
2. เด็กชายอธิพงษ์  นาชัยโชติ
 
1. นางสาวยุพดี  ปรีดี
2. นางสาวอนุสรา  แสนพาน
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79.25 เงิน 29 โรงเรียนร่องคำ 1. นายพชร  บุญเกิด
2. นายเสฎวุฒิ  วิชัยผิน
 
1. นางสาวยุพดี  ปรีดี
2. นางสาวศิริวิไล  อุดมศักดิ์
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 41 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กชายพีรนนท์  ศรีพันนา
2. เด็กชายเอกภพ  อ่อนสำอางค์
 
1. นางสุพัตรา  ฤทธิ์เจริญวัตถุ
2. นายวิทูลย์  ดอนพรทัน
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84.6 ทอง 5 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวปรารถนา  ไร่สงวน
2. นายเศรษฐการณ์  กลัดกันแสง
 
1. นางสุพัตรา  ฤทธิ์เจริญวัตถุ
2. นางสาวจุฑามาศ  มีสุข
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71 เงิน 31 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงศิรดา  ฤทธิ์ช่วย
2. เด็กชายเกริกไกร  โตรอด
 
1. นางกฤติกา  แกล้วกล้า
2. นางสาวรมิตา  พิมพะไสย์
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 66 ทองแดง 44 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงธีราภรณ์  ภูครองตา
2. เด็กหญิงวรรณิดา  พันธ์รักษ์
 
1. นางสาวรัชนีพร  ภูแสงสี
2. นางสาวพิรดา  มาลาม
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93.5 ทอง 9 โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม 1. นางสาวลัดดาวรรณ  อินทะใจ
2. เด็กหญิงอรอนงค์  ไชยมาลี
 
1. นายพลกฤษณ์  รินทรึก
2. นางสาวอรทัย  ธารแผ้ว
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 83 ทอง 14 โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม 1. นายจักวิน  จันทะคัด
2. นายพนิต  เนื่องชุมพล
 
1. นายพลกฤษณ์  รินทรึก
2. นางสาวอรทัย  หัดประกอบ
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85 ทอง 7 โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม 1. นางสาวดาริกา  ผลชื่น
2. นางสาวเบญจมาศ  การนิตย์
 
1. นายพลกฤษณ์  รินทรึก
2. นางสาวนิตยา  ชัยหาเทพ
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 24 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. นายนรากร  วิเชียรไชย
2. นายมงคล  สมานญา
 
1. นายฉัตรชัย  โอษะคลัง
2. นายมงคล  ดอนละคร
 
133 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 56 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ทองงาม
2. เด็กหญิงดุจฤทัย  อ่อนนะมัย
3. เด็กหญิงภัทรธีรา  ไล่เสือ
 
1. นางสาวรัชนีพร  ภูแสงสี
2. นางสาวพิรดา  มาลาม
 
134 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวกนกวรรณ  บุญสอน
2. นายธีรธร  นาสมตรอง
3. นายเศรษฐการณ์  กลัดกันแสง
 
1. นายวิทูลย์  ดอนพรทัน
2. นางกฤติกา  แกล้วกล้า
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74.25 เงิน 47 โรงเรียนร่องคำ 1. นางสาวจิตต์จุฑา  โพธิแท่น
2. นายอดิศร  กมลผาด
 
1. นางสาวยุพดี  ปรีดี
2. นายสุเมธ  ศรีนาแพง
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 99.78 ทอง 7 โรงเรียนร่องคำ 1. นายณชพล  โพธิแท่น
2. นายพีรพัฒน์  ปัญญา
3. เด็กชายฤทธิเดช  เตชาธนาพัฒน์
 
1. นายจตุรงค์  กมลเลิศ
2. นางสาวยุพดี  ปรีดีึ
 
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90.8 ทอง 10 โรงเรียนร่องคำ 1. นายทศพล  คำสุวรรณ์
2. นายสมพร  แวงวรรณ
3. นายไตรรัตน์  ผดุงไสย์
 
1. นายจตุรงค์  กมลเลิศ
2. นางสาวยุพดี  ปรีดีึ
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนโคกศรีเมือง 1. เด็กชายพิระพัฒน์  ฤทธิ์มนตรี
2. เด็กชายสุธินันท์  แก้วจันวงศ์
3. เด็กชายเทพพนม  แจกกระโทก
 
1. นางสุจิตราภรณ์  หันไชยเนาว์
2. ว่าที่ร้อยตรีชูชาติ  คำทอง
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. นายดนุพร  คำอุ่น
2. นายธเนศ  คำฤาเดช
3. นายศักดิ์สกร  รอดถนอม
 
1. นายสมเด็จ  ภักมี
2. นายวัชรชาติ  โอภากาส
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 74 เงิน 37 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ไมยโศก
2. เด็กหญิงไขนภา  ภานุรักษ์
3. เด็กหญิงไขแสง  ภานุรักษ์
 
1. นางบัวลอง  อุ่นประเดิม
2. นายไพบูลย์  นาเทวา
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84.83 ทอง 24 โรงเรียนกมลาไสย 1. นายกิตติชัย  สารพันธุ์
2. นายสมชาย  ใยขุนทศ
3. นายเกียรติศักดิ์  จริงเพ็ชร
 
1. นายบุญธรรม  ญาณพิบูลย์
2. นายบรม  โกษาแสง
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง 45 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  ศรีรักษา
2. เด็กหญิงจิญาภา  ทาระเวท
3. เด็กหญิงนพมาศ  จำเริญไกร
4. เด็กหญิงมนทิราพร  บรรเจิด
5. เด็กหญิงสริญญา  โพธิ์ไชยแสน
6. เด็กหญิงเกศรินทร์  อุปกอบ
 
1. นายบัณฑิต  อนันตะบุตร
2. นางจินดาวรรณ  ด้วงคำจันทร์
3. นางสาวกมลรัตน์  มะธิปาปัง
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80 ทอง 51 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายคณิศร์  บุญชีต
2. นางสาววิภาลี  ภูทองพน
3. นางสาวศศิวิมล  นันสอาด
4. นายสัมภาษณ์  จุงกุลณี
5. นายสิทธิศักดิ์  ธารสมบัติ
6. นายอนุชิต  ศรีกาฬสินธุ์
 
1. นางเพ็ญศิริ  คลังบุญครอง
2. นายสิรวิชญ์  มะหิพันธุ์
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.28 ทอง 54 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิราอร  พลาศรี
2. เด็กหญิงสุมณฑา  สุขแดง
3. เด็กหญิงอรอุมา  คะอังกุ
 
1. นางขวัญนภา  คงประพัฒน์
2. นายสุระชิต  ชนาสิทธิ์
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง 30 โรงเรียนสามชัย 1. เด็กชายวรพงษ์  ศรีลาปาว
2. เด็กหญิงศันสนีย์  พลทองเติม
3. เด็กหญิงอนุชิดา  ศรีเสมอ
 
1. นางรัตนา  ถิตย์รัศมี
2. นายยศรวี  วุฒิสาร
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91 ทอง 5 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม 1. นางสาวปนัดดา  อุดมวงษ์
2. นางสาวพัชรี  แน่นอุดร
3. นางสาววิลาลินี  น้อยมณี
 
1. นางขวัญนภา  คงประพัฒน์
2. นายสุระชิต  ชนาสิทธิ์
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. นางสาวชลิดา  อุทมล
2. เด็กชายณัฐดนัย  ทองเมฆ
3. เด็กหญิงวรรษมล  นรเอี่ยม
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  นามโส
2. นางจุฬาพร  ภูโอบ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.83 ทอง 20 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. นางสาววรรณภา  บุญมา
2. นางสาววลัยพร  ผลสว่าง
3. นางสาวเจนจิรา  จันทวะลิต
 
1. นางเพ็ญจันทร์  นามโส
2. นางจุฬาพร  ภูโอบ
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 78.33 เงิน 36 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงนัฐชา  รามศรี
2. เด็กหญิงพรรณี  ศรีสมบูรณ์
3. เด็กหญิงศิริพร  สุทธิพรม
 
1. นางเพ็ญจันทร์  นามโส
2. นางจุฬาพร  ภูโอบ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 78.75 เงิน 40 โรงเรียนร่องคำ 1. นางสาวณัชชา  วงศ์สรรพ
2. นางสาวสรัชนา  วรรณพาหุล
3. นางสาวสิรินาถ  บัวศรี
 
1. นางณิชาภา  ชูศรีทอง
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82 ทอง 46 โรงเรียนสามชัย 1. เด็กชายกรปรีชา  บุตรสาร
2. เด็กหญิงฐิติพร  อุดมวงค์
3. เด็กชายณัฐพงษ์  โพภะนา
 
1. นางสาวปรียนุช  ขันธ์ดวง
2. นายอนุวัตร  สายประสาท
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80 ทอง 53 โรงเรียนสามชัย 1. นางสาวกนกกร  แย้มเมืองไชย
2. นางสาวจิตตราภรณ์  ศิริระ
3. นางสาวอัญชุลี  สุขสวาท
 
1. นางวรารัตน์  นามโนรินทร์
2. นางสาวปรียนุช  ขันธ์ดวง
 
153 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.4 ทอง 11 โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ปัญญา
 
1. นางอนิสรา  ผจงศิลป์
 
154 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  กงละวัล
2. เด็กหญิงนันทิยา  จันทร์ดารา
3. เด็กชายพัฒนะ  ภาโนมัย
 
1. นางเพชรสิริ  ภูงามเงิน
2. นางสาวศุภานัน  หนองโยธา
 
155 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายจักราทิตย์  ยุบลเลิศ
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  เหล่าพงศ์พิชญ์
 
156 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม 1. นางสาวศิรประภา  คำชนะ
 
1. นางสาวสุมีนชา  ลาโคตร
 
157 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง 13 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติยา  ภารจรัส
 
1. นางสาวกมลรัตน์  มะธิปาปัง
 
158 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 72 เงิน 18 โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม 1. นางสาวศิรประภา  คำชนะ
 
1. นางสาวสุมีนชา  ลาโคตร
 
159 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 78.2 เงิน 12 โรงเรียนกมลาไสย 1. นายพีระพงศ์  บุราณรูป
 
1. นางเพชรสิริ  ภูงามเงิน
 
160 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 65.4 ทองแดง 25 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา 1. นางสาวตะวันนา  แซ่ตั้น
2. นางสาวสุพรรษา  เพรชสมัย
 
1. นายสุริยา  ทรงเดชกล้า
2. นางสาวแสงจันทร์  นามศรีฐาน