สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงอินทุอร  แสนสำโรง
 
1. นางพิศมัย  เฉลิมแสน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 36 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นายจิระพนธ์  ขันชารี
 
1. นางเกศนีย์  ภูทองนาค
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73.8 เงิน 45 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนลักษณ์  สีไชยทอง
 
1. นางพิณทอง  ศรีปัญญา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77.4 เงิน 42 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวเสาวลักษณ์  สุริโย
 
1. นางนพวรรณ  สาระฆัง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.8 ทอง 47 โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงนัทธมน  ภูกองเมฆ
 
1. นางสาววิรากานต์  พันธุ์ผาด
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81.8 ทอง 34 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นายวุฒิชัย  ภูล้นแก้ว
 
1. นางกฤติยา  ศรีสุพัฒน์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.73 ทอง 42 โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา 1. เด็กชายชนะพล  ประสงค์สุข
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  คุณหงส์
3. เด็กชายอรรถพล  นารินทร์
 
1. นางสาวนฤมล  นนลือชา
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83 ทอง 21 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวนงค์นิตย์  รัตประเสริฐ
2. นางสาวพัชรีรัตน์  พละสุข
3. นางสาวสุพิณดา  งามชัยภูมิ
 
1. นางกมลรส  โมฆรัตน์
2. นางบุญล้อม  ภูขามคม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 75 เงิน 38 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงกัญวรา  รัศมิงแก้ว
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  การไร่นอก
 
1. นางชลิตา  สัมพันธ์
2. นางอาณัตญา  ทองสุพรรณ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 83 ทอง 16 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญามาศ  หาดแมน
2. นางสาวดารุณี  คำปิว
 
1. นางทองเพชร  ศักดิ์คำดวง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 19 เข้าร่วม 39 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นายนพนันต์  ถิ่นจันดา
 
1. นายสถาพร  คำพะวงศ์
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 80.4 ทอง 48 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวสาริญา  ภูเฉลิม
2. นางสาวสุปวีณ์  ภูเขม่า
3. นางสาวสุภาพ  แฝงจันดา
 
1. นายธีรวัฒน์  ภูพานทอง
2. นางสาวชมัยพร  ทองคำห่อ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 73.1 เงิน 56 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวธินันพร  ประภารแก้ว
2. นางสาวสุธาทิพย์  คำธานี
3. นางสาวอรยา  ภูจำปา
 
1. นายสงวนศักดิ์  โกสินันท์
2. นางสาวมะลิวัลย์  ศรีบานชื่น
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80.4 ทอง 56 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกชกร  ภูสังข์
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  โคตรบุญมี
3. เด็กหญิงศิริยากร  ชาวประสันต์
 
1. นางอัมพร  ม่วงจันอัด
2. นายลิขิต  พันโยศรี
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 84.2 ทอง 31 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นายปิยวัฒน์  ศรีพาฤทธิ์
2. นางสาววนิดา  โสวพันธ์
3. นางสาวอภิญญา  มาตรา
 
1. นายวสันต์  ภูคงคา
2. นางกนกอร  ภูนาสูง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 46.1 เข้าร่วม 45 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลันทร  โคตะวินนท์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แพงด้วง
 
1. นางสาวสุพัตรา  คำหงษา
2. นางกฤติมา  วงษ์อนันท์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 33 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กชายไชยวัฒน์  พรหมหล่ำ
 
1. นายอาทิตย์  คลังกลาง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 49 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นายปัญญา  ถาวร
 
1. นางอารีย์  เนื้อมั่น
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 43 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พลจรัส
2. เด็กหญิงศิริตา  ภูงามดาว
3. เด็กหญิงอัฎชราภรณ์  ภูยอดพลอย
 
1. นางศิริพร  ฉัตรศุภกุล
2. นางบรรดล  ภูบานเช้า
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 45 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายณัฐพงษ์  สีแลง
2. นางสาวพัชริดา  ภูปัง
3. นางสาววิจิตรา  มาตรชรา
 
1. นางสาวนัณฑณา  นาตรีชน
2. นางประภัสศรี  ภิรมย์
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 58 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ภูสมพงษ์
2. นางสาวนุสรา  บุรีมาศ
3. นางสาวศิรินันท์  อัศวภูมิ
 
1. นางปราณี  เค็งชัยภูมิ
2. นายอรรถกร  ศรีเสมอ
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.8 ทอง 15 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นายธนาธิป  ภูผารส
2. นางสาวพัดชา  นามโส
3. นายอภิสิทธิ์  ลายน้ำเงิน
 
1. นางชลธิชา  คำศิลา
2. นางสาวสุชาดา  พ่อไชยราช
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.2 ทอง 40 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  มุละสิวะ
2. เด็กหญิงขนิษฐา  โปร่งไธสง
3. เด็กหญิงเบญจพร  สืบทอง
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  เทพาศิริ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.8 ทอง 37 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวณัชชา  นาไชโย
2. นางสาวนุชยา  นาไชโย
3. นางสาวเบญจวรรณ  ค่ายเพชร
 
1. นางสาวบัวลอย  กินะรี
2. นางสาวสิริพร  ศรีสุข
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 51 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กชายธนบัตร  สิทธิจันทร์
2. เด็กชายอนิรุต  ภูจอมขำ
 
1. นายศรายุทธ  เสนาวัง
2. นางสาวดิษยา  กมลชัย
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67.8 ทองแดง 56 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายธรายุทธ  หอมพรมมา
2. นายนที  ภูผาบ
 
1. นายศรายุทธ  เสนาวัง
2. นางนริศรา  ดอนพรทัน
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 50 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 1. เด็กชายนฤเบศน์  บุญขัน
2. เด็กชายนัทธวุฒิ  จรทะผา
 
1. นายอภิรักษ์  แสงใส
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 70 เงิน 29 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 1. เด็กชายกฤษดา  พระอังคาร
2. เด็กชายโซดา  ภูรี
 
1. นายอภิรักษ์  แสงใส
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.6 ทอง 59 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1. เด็กหญิงประภาศรี  ไชยบุดดี
2. เด็กหญิงปรีดิยากร  พรมสวะนา
3. เด็กหญิงพรนภา  ปัดทุม
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เหล่ามาลา
5. เด็กหญิงศุภากร  แก้วประกอบ
 
1. นางเกศฎาพร  ภูพานเพชร
2. นางสุภาภรณ์  ปัดชาติ
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.1 ทอง 22 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวชนิตา  เพชรมณี
2. นางสาวนฤมล  ภูทะวัง
3. นางสาวนิรันรัตน์  อ่อนสว่าง
4. นางสาววาสนา  นิระพันธ์
5. นางสาวศิริวรรณ  ภูนพผา
 
1. นายเทอด  เทพบาท
2. นางผาสุข  เจริญศักดิ์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 72.2 เงิน 56 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 1. นางสาวนภัสชล  ภิรมย์
2. นายองอาจ  สารคาม
3. นายอนุพงษ์  สีลุน
4. นางสาวอภิญญา  ทาระจีน
5. นางสาวแพรวฤดี  ภูผาผิว
 
1. นายสราวุฒิ  พลตื้อ
2. นางอมรรัตน์  มาตรา
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 35 โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  คำภาพันธ์
 
1. นายรณยุทธ  หาญประชุม
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.4 ทอง 29 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นายอภิรักษ์  เทียมภักดี
 
1. นายเทอด  เทพบาท
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.2 ทอง 46 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวบัวชมพู  ภูนาแร่
2. นายรักเกียรติ  ศรีรักษา
 
1. นางเบญจมาศ  เรืองชาญ
2. นางสุภาภรณ์  โคตะรุชัย
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77.66 เงิน 27 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาววนารี  สมนึก
2. นายศุภกร  รุ่งมณีลักษณ์
 
1. นางสาวลัดดา  นาสมบัติ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวดวงฤทัย  ผ่องไธสง
2. นางสาวประภัสสร  ภูนารี
3. นางสาววาสนา  ภูมิชูชิต
4. นางสาวศิริรัตน์  โสภาที
5. นางสาวสุรีฉาย  ไชยมาตย์
6. นางสาวหทัยภัทร  เหลืองดอกไม้
7. นางสาวอนิศรา  กุมภวงศ์
8. นางสาวอรญา  ภูเก้าแก้ว
9. นางสาวอรอุมา  ภูชะนาม
10. นางสาวเบญจมาศ  ภูนามมา
 
1. นายนรินทร์  พุดลา
2. นางกัญชฎา  ภูหานาม
3. นายสาโรช  คุ้มครอง
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 81.8 ทอง 43 โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกองกาญจน์  บุญโกบุตร
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ภูหงษ์ชัย
3. เด็กหญิงดรุณี  เกิดแก้ว
4. เด็กหญิงดรุณี  ภูจำเนียร
5. เด็กหญิงพนิดา  พวงพันธุ์
6. เด็กหญิงพรชิตา  นาชัยพลอย
7. เด็กหญิงพิมพ์นภา  เพียรสร้าง
8. เด็กหญิงมุกลิน  ยาไทยสงค์
9. เด็กหญิงยุพารัตน์  ภูผาสุข
10. เด็กหญิงรัตทิกาล  ภูช่างทอง
11. เด็กหญิงสุธิดา  ภูวัด
12. เด็กหญิงสุพัฒตรา  ชินบุตร
13. เด็กหญิงหนูนา  แตงสีนวล
14. เด็กหญิงอินทุอร  แสนสำโรง
15. เด็กหญิงเบญญา  เสนาจันทร์
 
1. นางเยาวลักษณ์  ทองบูรณ์
2. นายสนั่น  คำม่วงไทย
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 24 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวนภสร  ภูเลียงแก้ว
2. นางสาวอริสา  ภูอาลัย
 
1. นายสมมิตร  ธรรมโหร
2. นางรัตนาพร  สีเล
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 15 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวนวรัตน์  สีเสน
2. นางสาวศิริพร  ภูยอดตา
 
1. นายสมมิตร  ธรรมโหร
2. นางรัตนาพร  สีเล
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 69 ทองแดง 41 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวอารียา  ธรรมโส
 
1. นางถมทอง  เขตร์สินบุญ
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95.5 ทอง 7 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นายภัทรพงษ์  อัดโดดดร
 
1. นายสมเพียร  เนื้อมั่น
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 29 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. เด็กชายนันทวัช  เหมกุล
 
1. นางสาวธันญณัญช์  ภูกองไชย
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นายปรีชา  บุญเข็ม
 
1. นายสมเพียร  เนื้อมั่น
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 40 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นายทักษิณ  พัสดร
 
1. นางถมทอง  เขตร์สินบุญ
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 74 เงิน 38 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. นางสาวศรัญญา  ภูกองไชย
 
1. นางสาวธันญณัญช์  ภูกองไชย
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 50 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สนโศก
 
1. นางสาวธันญณัญช์  ภูกองไชย
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 56 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นางสาวพัชรินทร์  นิตยโรจน์
 
1. นายสมเพียร  เนื้อมั่น
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 41 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงกนกนิภา  แก้วกู่
2. เด็กหญิงอรัญญา  เชื้อนาหว้า
 
1. นางสาวอรพรรณ  ดวงจันทร์
2. นางสาววิระนุช  ศรฤทธิ์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 36 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  เสาวรัญ
 
1. นางถมทอง  เขตร์สินบุญ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 76 เงิน 39 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นายเจตชริน  ภานุรักษ์
 
1. นายสมเพียร  เนื้อมั่น
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 30 โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคม 1. เด็กชายจตุพล  นามมูลตรี
2. เด็กชายปิยะพงษ์  พ่วงพี
3. เด็กชายวราวุฒิ  บุตรดีคำ
 
1. นายอุทัย  น้อยตาแสง
2. นายทวี  พรมมา
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นายธนาพงษ์  ไชยชาติ
2. นายวสันต์  สมนึก
3. นายเนติพงษ์  ปลากระโทก
 
1. นายเรศ  แสงทอง
2. นางดวงจันทร์  คลังแสง
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 81.3 ทอง 26 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1. เด็กชายศราวุฒิ  สุนทรเทวิน
 
1. นางสาวสายพิณ  สุนทรเทวิน
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง 43 โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา 1. นายจิรวุฒิ  ศรีภาเลิศ
2. เด็กชายธนากร  เหมกุล
3. นายสหรัฐ  วงแสนสุข
4. เด็กชายสักกาย  ปัตตา
5. เด็กชายอภินัท  นัยลี
6. นายอภิสิทธิ์  รัตนพล
 
1. นางบุญล้ำ  ธรรมสินธุ์
2. นายสุทธินันท์  เสนฤทธิ์
3. นายธวัชชัย  แก้วสะเทือน
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82 ทอง 31 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายฐิติ  ชูช่วย
2. นายฐิติพงษ์  ปัญหา
3. นายณรงค์เดช  ภูกองไชย
4. นายประธาน  ภูประวิง
5. นายอรรถพล  กุดกังวล
6. นางสาวอินทิลา  พุดลา
 
1. นายวิทยา  ภูครองหิน
2. นายโกศล  ภูพลอย
3. นายชินวุฒิ  หวายฤทธิ์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86.3 ทอง 40 โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงคณิตสรณ์  นิตยาชิต
2. เด็กชายจตุพล  ดอนปากเพ็ง
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ภูคงกิ่ง
4. นายจิระศักดิ์  พิชัยช่วง
5. นางสาวจิรารัตน์  งามบาง
6. นางสาวณัฐฐาพร  มาเต
7. นางสาวดวงฤทัย  ภูครองแง่
8. เด็กหญิงดวงสุรีย์  เสียสี
9. นายทรายธง  ภูลายขาว
10. นายธนายุทธ  ไชยสีหา
11. นายธวัชชัย  พิชัยช่วง
12. นางสาวนิภาพร  ทองมี
13. นางสาวนิลาวรรณ  บุญหล้า
14. นางสาวน้ำทิพย์  ใยดี
15. นางสาวบุษกร  สุขพุดซา
16. นางสาวปานตะวัน  โสภาราษฎร์
17. เด็กหญิงปิยะนันท์  เนินสี
18. เด็กหญิงพรสุตรา  ภูสีดิน
19. เด็กชายระติพงษ์   พิชัยช่วง
20. นายรัชพล  ตันเจริญ
21. เด็กหญิงรัตนา  พิมโสดา
22. นางสาววนิดา  สิมมะลา
23. เด็กชายวรรณวิศา  ศรีไตรลืม
24. เด็กหญิงวรรณศิริ  ศรีมาลา
25. เด็กหญิงวรวรรณ  ภูแช่มโชติ
26. เด็กหญิงวริสรา  สมน้อย
27. เด็กหญิงวิภาดา  สุริยะวงษ์
28. เด็กชายวีระยุทธ  สีลานุกูล
29. เด็กชายวุฒิชัย  ภูลายขาว
30. เด็กชายวุฒิชัย  ภูแช่มโชติ
31. นางสาวศรินยา  พิชัยช่วง
32. เด็กชายศุภกิจ  มาเต
33. นายศุภกิจ  ศรีคาเม
34. เด็กหญิงสุภาณี  ภูแช่มโชติ
35. เด็กหญิงสโรชา  เนินสี
36. เด็กชายอรรถชัย  อาจดวงดี
37. เด็กชายอาทิตย์  อาจดวงดี
38. นางสาวเกมตุรี  ศรีเมือง
39. นายเกียรติศักดิ์   ค่ำจุล
40. นายเขมรินทร์  มูลอัต
 
1. นายสถิตย์  ศรีบัวระบาล
2. นางกฤษณา  ศรีบัวระบาล
3. นางสุรีพร  ศิรินามมนตรี
4. นางนุชรี  สุริสาร
5. นางกุหลาบ  ไชยจำนงค์
6. นางจรัส  ภูปานนิล
7. นายประยุทธ  คาวีวงศ์
8. นายประสาร  แสงพระจันทร์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.7 เงิน 49 โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา 1. นายสหรัฐ  วงแสนสุข
 
1. นางบุญล้ำ  ธรรมสินธุ์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 70 เงิน 58 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นายรัชพล  อินทะเสน
 
1. นายสมเพียร  เนื้อมั่น
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 8 โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา 1. เด็กหญิงอนิษา  ยศพล
 
1. นางบุญล้ำ  ธรรมสินธุ์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.25 ทอง 45 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 1. นางสาวทิพย์ติมาศ  ฉวีวงค์
 
1. นายธนกฤต  บุญเรือง
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.5 ทอง 24 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. เด็กชายศราวุูธ  ถวิลคำ
 
1. นายสมเพียร  เนื้อมั่น
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 53 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นายชัชวาลย์  นาสมใจ
 
1. นายสมเพียร  เนื้อมั่น
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.6 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1. เด็กหญิงจันหวรรณ  สามารถ
 
1. นายธีระศักดิ์  ใจเอื้อ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.6 ทอง 44 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  เวียงนนท์
 
1. นางอารีย์  เนื้อมั่น
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.6 เงิน 34 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กชายอนุกูล  อุ่นทะยา
 
1. นายอัมพร  สุนทรเทวิน
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.75 เงิน 51 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นายเมธาวุธ  ทะวงษา
 
1. นายอัมพร  สุนทรเทวิน
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.6 ทอง 36 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1. เด็กหญิงจันหวรรณ  สามารถ
 
1. นายธีระศักดิ์  ใจเอื้อ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 27 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวนุสบา  อนุพันธ์
 
1. นายอภิเดช  พรมขันธ์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 42 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. เด็กชายธีรวัฒน์  แก้วบุญมา
 
1. นายสมเพียร  เนื้อมั่น
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 51 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1. นายก้องกิดากร  วิเท่ห์
 
1. นายศราวุุฒิ  พุทธตรีชน
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา 1. นางสาวชลธิชา  รื่นเริง
 
1. นางบุญล้ำ  ธรรมสินธุ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.3 ทอง 48 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  เวียงนนท์
 
1. นางอารีย์  เนื้อมั่น
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87.83 ทอง 22 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ภูกาสอน
2. เด็กหญิงกุลธิดา  อุ่นทะยา
3. เด็กชายจิตต์พิสิทธิ์  โฉมไธสง
4. เด็กหญิงจินดารัตน์  บุญเสริม
5. เด็กชายจีรวัฒน์  วิชาพล
6. เด็กชายจุลจักร  ภูมิเขตร
7. เด็กหญิงชลดา  ภูระบัตร
8. เด็กหญิงชลดา  ภูชัน
9. เด็กหญิงชารีพัชร  นนยะโส
10. เด็กชายชิณวัฒน์  พรมมาไว
11. เด็กหญิงฐิติมาพร  ผ่องแผ้ว
12. เด็กชายณพวัฒน์  พุทธชาติ
13. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พันวัตร์
14. เด็กชายณัฐวุฒิ  สีชาคำ
15. เด็กหญิงดลนภา  ไชยเรือง
16. เด็กชายทักษิณ  อินอุ่นโชติ
17. เด็กชายธนพงษ์  ภูจอมจิตร
18. เด็กชายธนาวุธ  ไชยสีหา
19. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ภูลายสี
20. เด็กหญิงธัญรัตน์  ชูพันธุ์
21. เด็กหญิงนนทวรรณ  ระวิโรจน์
22. เด็กหญิงนวพร  ศิริจำปากุล
23. เด็กหญิงบัณฑิตา  สมบัติ
24. เด็กหญิงประภัสสร  ภูยอด
25. เด็กหญิงปรินทร์ทิพย์  ภูลมเขา
26. เด็กหญิงพรนภา  ญาติสมบูรณ์
27. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อินทะชัย
28. เด็กหญิงรัตนา  ภูผิวนาค
29. เด็กหญิงวรัญญา  ไชยสีหา
30. เด็กหญิงศศิธร  พลตื้อ
31. เด็กชายศุภชัย  ภูกิ่งหิน
32. เด็กชายสหัสวรรษ  ชารีรักษ์
33. เด็กหญิงสุดารัตน์  ภูศรีโสม
34. เด็กหญิงสุพรรษา  มะโนรัตน์
35. เด็กหญิงสุพิชญา  อยู่คุ้ม
36. เด็กหญิงหทัยพันธน์  เหลืองดอกไม้
37. เด็กหญิงอลิชา  ชินกร
38. เด็กชายอานนท์  จงมุม
39. เด็กหญิงเกวลิน  สินทรม
40. เด็กหญิงเบญญาภา  ผิวผ่อง
 
1. นายวิทยา  ภูครองหิน
2. นางสาวนัณฑณา  นาตรีชน
3. นางเดือนฉาย  จงสมชัย
4. นางนภวรรณ  ภูครองหิน
5. นายโกศล  ภูพลอย
6. นางศิริพร  ฉัตรศุภกุล
7. นายชินวุฒิ  หวายฤทธิ์
8. นางบรรดล  ภูบานเช้า
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80.3 ทอง 27 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายกฤษณรักษ์  ภูบัวคำ
2. นางสาวกัลยาณี  แก้วมาลา
3. นางสาวกาญจนา  สุดาสิทธิ์
4. นางสาวขนิษฐา  พิมพิวาล
5. นางสาวจิรวรรณ  ภูนามมา
6. นางสาวจีระพรรณ  วังทะพันธ์
7. เด็กหญิงชลดา  ภูระบัตร
8. เด็กหญิงชลลดา  ภูชัน
9. เด็กหญิงฐิติมาพร  ผ่องแผ้ว
10. นายณัฐชา   ภูแล่นหยุด
11. นายณัฐพงศ์  ปัญญาวิบูล
12. นายณัฐพงษ์  สีแลง
13. นางสาวณัฐริกา  ภูชมชื่น
14. นางสาวณัฐวดี  อุทัยรัตนกิจ
15. เด็กหญิงดลนภา  ไชยเรือง
16. นายดวงนิมิตร  โพธิ์พันธ์
17. นายทศพร  ภูชมศรี
18. นางสาวธัญชนิดา  ภูศรีโสม
19. เด็กหญิงธัญรัตน์  ชูพันธุ์
20. นางสาวธัญลักษณ์  ภูดรม่วง
21. นางสาวนวรัตน์  เทียนน้อย
22. นางสาวนันทวรรณ  พรมเลิศ
23. เด็กหญิงนันทวรรณ  ระวิโรจน์
24. นายนำโชค  ภูกองไชย
25. นางสาวนุจรีย์  ภูนี
26. เด็กหญิงประภัสสร  ภูยอดนิล
27. นางสาวปรียาภรณ์  ภูระบัตร
28. นายพัชรพล  ภูจอมจิตร
29. นางสาววิจิตตรา  มาตชรา
30. นายวิวัฒน์  ภูเลื่อนลม
31. นางสาวศิรินยา  ภูทองเงิน
32. นางสาวศุภลักษณ์  จันทร
33. นางสาวสายสุดา  ศรีคงเพ็ชร
34. นายอรรถพล  อุ่นทะยา
35. นางสาวอัญชิสา  พละมาตย์
36. นายอาทิตย์  ภูครองทุ่ง
37. นางสาวอารียา  พรทิพย์
38. นางสาวอารีย์  ชิตบุตร
39. นายเทวราช  ภาคมฤกษ์
40. นางสาวเบญจวรรณ  แก่นจัด
 
1. นายวิทยา  ภูครองหิน
2. นางสาวนัณฑณา  นาตรีชน
3. นางเดือนฉาย  จงสมชัย
4. นางนภวรรณ  ภูครองหิน
5. นายโกศล  ภูพลอย
6. นางศิริพร  ฉัตรศุภกุล
7. นายชินวุฒิ  หวายฤทธิ์
8. นางบรรดล  ภูบานเช้า
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง 17 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นายณรงค์ศักดิ์  อัคฮาดศรี
2. นางสาวธารณา  บุญวงศ์ทะ
3. นางสาวนวลศิริ  อินลี
4. นางสาวบุษบง  ภูนาเชียง
5. นางสาวบุษรินทร์  สบู่ทอง
6. นางสาวภัทรวดี  เกษนาค
7. นายภีรพล  บุตรเรือง
8. นายรัตนศักดิ์  วงศ์ราศรี
9. นายสุทธินันท์   ภูยอดนิล
10. นายเนมินทร์  ภูสมยา
 
1. นางสาวไพจิตร  บุดดา
2. นางดวงจันทร์  คลังแสง
3. นางสาวมุขดา  สีมี
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 82.4 ทอง 34 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวชฎาธาร  ภูพลบุตร
2. นายณรงค์ศักดิ์  อัคฮาดศรี
3. นางสาวดารารัตน์  โภคสมบัติ
4. นางสาวบุษบง  ภูนาเชียง
5. นายภีรพล  บุตรเรือง
6. นายรัตนศักดิ์  วงศ์ราศรี
 
1. นางดวงจันทร์  คลังแสง
2. นางสาวไพจิตร  บุดดา
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 79.25 เงิน 42 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  วิชาชัย
2. เด็กหญิงทิพย์อาภา  สารผล
3. นางสาวธัญญาพร  ภารประดิษฐ์
4. เด็กหญิงธีริศรา  พรมโนนศรี
5. นางสาวพิมพ์นภา  ป้องโพนทอง
6. เด็กหญิงสิริวิมล  ปัญญา
7. เด็กหญิงสิรโสภา  จุลบุษย์
8. นางสาวสุจิรา  อันดี
9. เด็กหญิงสุดาพร  พัสดร
10. นางสาวสุพัตรา  พละสาร
11. นางสาวอารยา  พละสาร
12. เด็กหญิงอารียา  หาญเชิงชัย
 
1. นายสาโรช  จันทรบุตร
2. นายรณกฤต  กุมสิน
3. นางภัทรียา  ภูพุทธา
4. นางพิมพรรณ  รัตนวัน
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 74.8 เงิน 52 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นางสาวกชญาภาณ์  สังฆะสอน
2. นางสาวกนกนิภา  อาษาวิเศษ
3. นางสาวกุสุมา  จำปาบุรี
4. นางสาวจริยา  สระทองมืด
5. นางสาวจิราภรณ์  แฟสันเทียะ
6. นางสาวชนัญญา  รุ่งเทิน
7. นางสาวณัฐริกา  หนองภักดี
8. นางสาวปภัสสร  ไชยชราเเสง
9. นางสาวพจนีย์  ภาระพงษ์
10. นางสาวลลิตา  บุระสิทธิ์
11. นางสาวอินทุกานต์  สรรพโชติ
 
1. นายสาโรช  จันทรบุตร
2. นายรณกฤต  กุมสิน
3. นางภัทรียา  ภูพุทธา
4. นางทัศนีย์  อาจอำนวย
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81 ทอง 46 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  นามสง่า
2. เด็กชายกฤษดา  ศรีพลลา
3. นายธีรเมธ  แก้วบุญมา
4. นายปัญญา  ถาวร
5. นายสนธิ  นาสมใจ
 
1. นายสมเพียร  เนื้อมั่น
2. นางอารีย์  เนื้อมั่น
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. เด็กชายชาตอานนท์  ศรีกมล
2. เด็กชายพงศธร  วิชาชัย
 
1. นางพิมพรรณ  รัตนวัน
2. นางลำจวน  หนองภักดี
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 60 ทองแดง 29 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1. เด็กหญิงซิลเวีย  ซิงห์
 
1. นางสาวไอศวรรย์  สิริฤทธานุภาพ
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 72.4 เงิน 29 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายพชร  ปาระมัด
 
1. นางนงคราญ  อนุกูล
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76.8 เงิน 49 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสกุลรัตน์  นาเมืองรักษ์
 
1. นางสาวกุลชรี  วงวิพัฒน์
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82.8 ทอง 34 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาววิภารัตน์  ภูงามทอง
 
1. นางดวงใจ  คำแหงพล
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81.55 ทอง 20 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนวพร  ศิริจำปากุล
2. เด็กชายนิธิ  สีโสดา
3. เด็กชายปริญญา  ไทยงาม
4. เด็กหญิงศศิธร  พลตื้อ
5. เด็กชายสรยุทธ  อาจสิทธิ์
 
1. นางบังอร  โคตรยอด
2. นางสาววิลาวัณย์  ทวีพันธ์ุ
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 60.8 ทองแดง 59 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ภูพันนา
2. นางสาวตรึงตรา  ถิตย์ผาด
3. นายนวมินตรา  ภูวาดเขียน
4. นางสาวรัตนา  เชตวัน
5. นายอดิศักดิ์  ภูกองชนะ
 
1. นางวัลลิณีย์  ชื่นชมภู
2. นางวรรณาภรณ์  สกุลซ้ง
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 79.99 เงิน 17 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ขานหยู
 
1. นายกริช  ธีรางศุ
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 91.06 ทอง 4 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายกฤษณรักษ์  ภูบัวคำ
 
1. นายกริช  ธีรางศุ
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลธิชา  พิทักษ์วาปี
2. เด็กหญิงรพีพร  หอมพิกุล
 
1. นางนงเยาว์  ยศคำลือ
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 42 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นายพิสิฐ  ทองภู
2. นางสาวศิวภรณ์  น้อยคำภา
 
1. นางดวงใจ  คำแหงพล
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.25 ทอง 50 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  ภูกองไชย
2. เด็กชายกิตติชัย  ศรีโยธี
3. เด็กชายธวัชชัย  เหมกุล
4. เด็กชายพัชรพล  พ่วงลาภ
5. เด็กชายฤทธิพร  นาชัยฤทธิ์
6. เด็กชายสถาพร  เหล่าชัย
7. เด็กหญิงเขมจิรา  แสงน้อย
8. เด็กหญิงเขมิกา  แสงน้อย
 
1. นายศักดิ์ศิลป์  สีหาบุญมาก
2. นายชาตรี  ภูแช่มโชติ
3. นางสาวธันญณัญช์  ภูกองไชย
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 79 เงิน 45 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 1. นายทศพล  สีโท
2. นายปานตะวัน  ภูผาแพว
3. นายวัชรพงษ์  ภูผาแพว
4. นายวิทยา  วะราศรี
5. นายวุฒิชัย  คำมา
6. นายสมจิตร  มะธิปิไข
 
1. นายบุญส่ง  อันอาสา
2. นายอรรถสิทธิ์  อุดรรัตน์
3. นางนงนุช  ยิ่งยืน
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 24.5 เข้าร่วม 54 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวชุติมา  พันธ์เพ็ชร
2. นางสาวธนาภรณ์  ภูเลี่ยมคำ
3. นายปฏิมา  เสืองามเอี่ยม
4. นางสาวปิยาดา  โพระเดา
5. นายพิริยะ  จุลสอน
6. นายศรัณย์พัชร  ภูพานเพชร
7. นายสหรัฐ  ภูประวิง
8. นางสาวอรัญญา  ภูปรางค์
9. นายเกริกพล  โพธิ์แสง
10. นางสาวเนตรนภา  แหล่งสนาม
 
1. นายกฤตวิทย์  ชุมศรี
2. นางสาววราภรณ์  เรืองเจริญ
3. นางศวรรยา  มณฑนะพิศุทธิ์
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 57 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. เด็กหญิงจริยา  ภูจอมแก้ว
2. เด็กหญิงนรินธร  ไชยสีหา
3. เด็กหญิงเอมิกา  ประพัฒศร
 
1. นางอุ่นเรือน  ช่างนอก
2. นายสวาท  ภูอยู่เย็น
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77 เงิน 29 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวศศิธร  ศรประสิทธิ์
2. นางสาวสุภาวดี  แก้วเหลา
3. นางสาวอนุธิดา  วงศ์ชารี
 
1. นางกชมน  พลขยัน
2. นางนพวรรณ  สาระฆัง
 
96 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์ 1. นายณัฐพงษ์  ภูกะฐิน
 
1. นายจันทรัสม์  วารินปบภพพณ
 
97 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 85.6 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 1. นายอิทธิกร  ภูจอมขำ
 
1. นายวราวุฒิ  ส่องสว่าง
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 32 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  ปักเขมายัง
2. นางสาวรุ่งไพลิน  มาตรา
 
1. นายคินพรรณ  ภูโตนนา
2. นายสุดใจ  มิมาชา
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 35 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 1. เด็กชายสิทธิเดช  วัฒโน
2. เด็กชายอนุชา  ความหมั่น
 
1. นายศรัณยพงศ์  ระเวงวรรณ์
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72.5 เงิน 57 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวพิไลวรรณ  โพธิ์หิรัญ
2. นายสิทธิศักดิ์  อุทัศน์
 
1. นางนริศรา  ดอนพรทัน
2. นายสมัย  ภูชาบุตร
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 21 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวจรรยา  ประทุม
2. นางสาวรวิวรรณ  เสนฤทธิ์
 
1. นายคินพรรณ  ภูโตนนา
2. นายณัฐกฤษฏ์  กลางประพันธ์
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 54.2 เข้าร่วม 55 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นายวินัย  ภูสีทอง
2. นายเมธี  ทาคำใจ
 
1. นายคินพรรณ  ภูโตนนา
2. นายประพัฒน์  ทองขาว
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 55 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายธีระ  สิงห์สุธรรม
2. เด็กหญิงนฤภรณ์  เรืองศรี
 
1. นางสาวเสาวนิตย์  ชวนชัยลึก
2. นางสาวนุภาพร  ศรฤทธิ์
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 68 ทองแดง 36 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิตาภา  วินิจกุล
2. เด็กหญิงอรัญญา  แสนละคร
 
1. นายวสวัตดี  ภูนาวัง
2. นายอนิรุต  เสียงล้ำ
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78 เงิน 38 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กชายจิตต์พิสุทธิ์  โฉมไธสง
2. เด็กหญิงมินตรา  บังวัด
 
1. นายนิคม  วรรณพงษ์
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 77 เงิน 23 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นายรณชัย  แก้วคำจันทร์
2. นายอติเทพ  ทองยา
 
1. นายวิษณุกรณ์  ภูโททิพย์
2. นายกรพิพัฒน์  คำอินทร์
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 57 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นายนิธิพงษ์  อุทธา
2. นายวีระพล  ทุมณี
 
1. นายวิษณุกรณ์  ภูโททิพย์
2. นายกรพิพัฒน์  คำอินทร์
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 48 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายพัฒนพงศ์  กุมสิน
2. นางสาวมยุรา  กันทะเชียร
 
1. นางนริศรา  ดอนพรทัน
2. นายศรายุทธ  เสนาวัง
 
109 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 47 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กชายธนานนท์  กมลภพ
2. เด็กหญิงภัทรมน  ภูชมศรี
3. เด็กหญิงเกวลิน  แก้วมาลุน
 
1. นางสาวเจริญ  คุ้มอักษร
2. นางสาวภัทรธีรา  นิลวดี
 
110 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 77.5 เงิน 55 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวทิพธัญญา  แก้วเกตุ
2. นางสาวน้ำฝน  ไชยศรีหา
3. นางสาวรัตนา  รักเสนาะ
 
1. นางสาวเจริญ  คุ้มอักษร
2. นางสาวสุภาพร  มหาชัย
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72.5 เงิน 50 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นายธีรวัฒน์  พรหมพัฒน์
2. นายอุฎฐายี  สุขมั่น
 
1. นายวสวัตดี  ภูนาวัง
2. นายประพัฒน์  ทองขาว
 
112 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 38 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กชายจิรทิปณ์  ศักดิวงษ์
2. เด็กชายชินภัทร  ภูถมดี
3. เด็กชายธีรภัทร  นันทารักษ์
 
1. นางนริศรา  ดอนพรทัน
2. นายศรายุทธ  เสนาวัง
 
113 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 63.8 ทองแดง 26 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1. นายจักรกฤษณ์  นุขันธ์
2. นายวีระยุทธ  วรรณคำ
3. นายสุรเชษฐ์  ไชยเนตร
 
1. นายศิริวัฒน์  พันธฤทธิ์
2. นายเจษฎา  นาจันทอง
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.2 ทอง 46 โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคม 1. เด็กชายชุตินันท์  ภูขมา
2. นายนิรันดร์  ภูศรีเมือง
3. นายพิพัฒน์  ต้นกันยา
 
1. นายธีรพงษ์  กล้าขยัน
2. นายนิพนธ์  สกลใต้
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคม 1. นายนิกร  บุญมั่ง
2. นายยรรยง  นาชัยฤทธิ์
3. นายเจริญศักดิ์  เมาะระศรี
 
1. นายธีรพงษ์  กล้าขยัน
2. นายสุรวงศ์  สุดสนธิ์
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 73 เงิน 43 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. เด็กหญิงนุชธิดา  บุรีรัตน์
2. เด็กหญิงปริญญา  พิมษร
3. เด็กชายเสริมศักดิ์  โนพา
 
1. นายสวาท  ภููอยู่เย็น
2. นางสิริณัฏฐ์  ทองวิสูง
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82.33 ทอง 40 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นายยศพล  ศิริชัย
2. นายวิชัย  คำสมหมาย
3. นายศิวกร  แก่นสาร
 
1. นางพิมพรรณ  รัตนวัน
2. นายศรีบุญเรือง  เฉลิมแสน
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง 45 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกิติญา  จีนแสง
2. เด็กชายณัฐพล  โคกกลาง
3. เด็กหญิงประวีณา  ทบครัง
4. เด็กหญิงปรางค์วลัย  เพ็งพรม
5. เด็กหญิงศิริเนตร  บุญธรรม
6. เด็กหญิงสุนิสา  ทองพิลา
 
1. นางรุ่งนภา  ทะรังศรี
2. นางพันทิพา  เวียงเพิ่ม
3. นายเกียรติศักดิ์  บุญศรี
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82 ทอง 45 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นายกวินรัฐ  ภูสุจริตร
2. นายณัฐกร  ภูสมจิตร
3. นายธนวัฒน์  ภูอาจสูง
4. นายพัทรพงษ์  ราชโคตร
5. นายสง่า  ภูพาดทอง
6. นางสาวสุไมภรณ์  พลขวา
 
1. นางเสาวนีย์  ลาภบุญเรือง
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง 58 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นางสาววัชรินทร์  จันทะปะทัด
2. เด็กหญิงอรัญญา   นาสมใจ
3. นางสาวอินทุอร  ออทอลาน
 
1. นางพิมพรรณ  รัตนวัน
2. นางสิมลา  เฉลิมแสน
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82 ทอง 40 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นางสาวชฎา  อัสพันธ์
2. นางสาวบุษกร  วิชาชัย
3. นางสาวศุภาพิชญ์  วรรณโสกเชือก
 
1. นางสาวชนิดา  นาชัยพูล
2. นางพิมพรรณ  รัตนวัน
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง 27 โรงเรียนวังมนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราพร  นันทา
2. เด็กชายติณภพ  สีบานเย็น
3. เด็กชายโรม  รัศมี
 
1. นายสุรชาติ  ไพรสณฑ์
2. นางณิฐาพร  บุญสรรค์
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.5 ทอง 10 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. นางสาวมินตรา  ภูุลายขาว
2. นางสาวรวิวรรณ  ล้นตื้อ
3. นางสาวสร้อยสุดา  เลพล
 
1. นางสาวธันญณัญช์  ภููกองไชย
2. นางสาวนิภา  ชูรัตน์
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90.29 ทอง 6 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. นางสาวนันทนา  เผื่อนงูเหลือม
2. นางสาวประภัสสร  โสพันธ์
3. นางสาวอุมาพร  นาชัยฤทธิ์
 
1. นางประพิทธ์  โยมศรีเคน
2. นายชาตรี  ภูแช่มโชติ
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.8 ทอง 22 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิตตวดี  สินธุกูต
2. เด็กหญิงพิลาสลักษณ์  จรรยาท
3. เด็กชายวัชรพงษ์  ภูชะหาร
 
1. นางอิงอร  จำเริญศักดิ์ศรี
2. นางกรรณิกา  พงษ์หรรษา
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง 10 โรงเรียนวังมนวิทยาคาร 1. นางสาวขวัญฤดี  ภูส่งศรี
2. นางสาวสุภาวรรณ  ภูสิมมา
3. นายอังคูณ  คงหา
 
1. นางณัฏยา  ภาระโข
2. นางสุวรี  ไพรสณฑ์
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 83.75 ทอง 8 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวธิดารัตน์  ภานวาลย์
2. นางสาวนิภาพร  เจีอกรัมย์
3. นางสาวนุชนารถ  สารีพันธ์
 
1. นางอิงอร  จำเริญศักดิ์ศรี
2. นางสุุทธิรัตน์  วรชินา
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีไสย
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  อิ่มเพชร
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ภูจอมจิตร
 
1. นางสาวธนพร  สังฆมณี
2. นางกรรณิการ์  นนทวัน
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80 ทอง 53 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวพศิกา  ภูต้อม
2. นางสาวอรพรรณ  รัตนนท์
3. นางสาวแพรวพรรณ  ภูพาที
 
1. นางสาวธนพร  สังฆมณี
2. นายจำเนียร  ภูตีกา
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวสร้อยสุดา  โนพา
 
1. นางนิรัญดา  ภูโอบ