สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 36 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นายจิระพนธ์  ขันชารี
 
1. นางเกศนีย์  ภูทองนาค
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 51 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กชายธนบัตร  สิทธิจันทร์
2. เด็กชายอนิรุต  ภูจอมขำ
 
1. นายศรายุทธ  เสนาวัง
2. นางสาวดิษยา  กมลชัย
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67.8 ทองแดง 56 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายธรายุทธ  หอมพรมมา
2. นายนที  ภูผาบ
 
1. นายศรายุทธ  เสนาวัง
2. นางนริศรา  ดอนพรทัน
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 50 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 1. เด็กชายนฤเบศน์  บุญขัน
2. เด็กชายนัทธวุฒิ  จรทะผา
 
1. นายอภิรักษ์  แสงใส
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 24 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวนภสร  ภูเลียงแก้ว
2. นางสาวอริสา  ภูอาลัย
 
1. นายสมมิตร  ธรรมโหร
2. นางรัตนาพร  สีเล
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 69 ทองแดง 41 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวอารียา  ธรรมโส
 
1. นางถมทอง  เขตร์สินบุญ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 40 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นายทักษิณ  พัสดร
 
1. นางถมทอง  เขตร์สินบุญ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 50 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สนโศก
 
1. นางสาวธันญณัญช์  ภูกองไชย
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 56 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นางสาวพัชรินทร์  นิตยโรจน์
 
1. นายสมเพียร  เนื้อมั่น
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 36 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  เสาวรัญ
 
1. นางถมทอง  เขตร์สินบุญ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 42 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. เด็กชายธีรวัฒน์  แก้วบุญมา
 
1. นายสมเพียร  เนื้อมั่น
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 51 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1. นายก้องกิดากร  วิเท่ห์
 
1. นายศราวุุฒิ  พุทธตรีชน
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 60 ทองแดง 29 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1. เด็กหญิงซิลเวีย  ซิงห์
 
1. นางสาวไอศวรรย์  สิริฤทธานุภาพ
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 60.8 ทองแดง 59 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ภูพันนา
2. นางสาวตรึงตรา  ถิตย์ผาด
3. นายนวมินตรา  ภูวาดเขียน
4. นางสาวรัตนา  เชตวัน
5. นายอดิศักดิ์  ภูกองชนะ
 
1. นางวัลลิณีย์  ชื่นชมภู
2. นางวรรณาภรณ์  สกุลซ้ง
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 42 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นายพิสิฐ  ทองภู
2. นางสาวศิวภรณ์  น้อยคำภา
 
1. นางดวงใจ  คำแหงพล
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 57 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. เด็กหญิงจริยา  ภูจอมแก้ว
2. เด็กหญิงนรินธร  ไชยสีหา
3. เด็กหญิงเอมิกา  ประพัฒศร
 
1. นางอุ่นเรือน  ช่างนอก
2. นายสวาท  ภูอยู่เย็น
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 32 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  ปักเขมายัง
2. นางสาวรุ่งไพลิน  มาตรา
 
1. นายคินพรรณ  ภูโตนนา
2. นายสุดใจ  มิมาชา
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 55 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายธีระ  สิงห์สุธรรม
2. เด็กหญิงนฤภรณ์  เรืองศรี
 
1. นางสาวเสาวนิตย์  ชวนชัยลึก
2. นางสาวนุภาพร  ศรฤทธิ์
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 68 ทองแดง 36 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิตาภา  วินิจกุล
2. เด็กหญิงอรัญญา  แสนละคร
 
1. นายวสวัตดี  ภูนาวัง
2. นายอนิรุต  เสียงล้ำ
 
20 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 63.8 ทองแดง 26 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1. นายจักรกฤษณ์  นุขันธ์
2. นายวีระยุทธ  วรรณคำ
3. นายสุรเชษฐ์  ไชยเนตร
 
1. นายศิริวัฒน์  พันธฤทธิ์
2. นายเจษฎา  นาจันทอง