สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.8 ทอง 47 โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงนัทธมน  ภูกองเมฆ
 
1. นางสาววิรากานต์  พันธุ์ผาด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81.8 ทอง 34 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นายวุฒิชัย  ภูล้นแก้ว
 
1. นางกฤติยา  ศรีสุพัฒน์
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.73 ทอง 42 โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา 1. เด็กชายชนะพล  ประสงค์สุข
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  คุณหงส์
3. เด็กชายอรรถพล  นารินทร์
 
1. นางสาวนฤมล  นนลือชา
 
4 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83 ทอง 21 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวนงค์นิตย์  รัตประเสริฐ
2. นางสาวพัชรีรัตน์  พละสุข
3. นางสาวสุพิณดา  งามชัยภูมิ
 
1. นางกมลรส  โมฆรัตน์
2. นางบุญล้อม  ภูขามคม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 83 ทอง 16 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญามาศ  หาดแมน
2. นางสาวดารุณี  คำปิว
 
1. นางทองเพชร  ศักดิ์คำดวง
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 80.4 ทอง 48 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวสาริญา  ภูเฉลิม
2. นางสาวสุปวีณ์  ภูเขม่า
3. นางสาวสุภาพ  แฝงจันดา
 
1. นายธีรวัฒน์  ภูพานทอง
2. นางสาวชมัยพร  ทองคำห่อ
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80.4 ทอง 56 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกชกร  ภูสังข์
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  โคตรบุญมี
3. เด็กหญิงศิริยากร  ชาวประสันต์
 
1. นางอัมพร  ม่วงจันอัด
2. นายลิขิต  พันโยศรี
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 84.2 ทอง 31 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นายปิยวัฒน์  ศรีพาฤทธิ์
2. นางสาววนิดา  โสวพันธ์
3. นางสาวอภิญญา  มาตรา
 
1. นายวสันต์  ภูคงคา
2. นางกนกอร  ภูนาสูง
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.8 ทอง 15 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นายธนาธิป  ภูผารส
2. นางสาวพัดชา  นามโส
3. นายอภิสิทธิ์  ลายน้ำเงิน
 
1. นางชลธิชา  คำศิลา
2. นางสาวสุชาดา  พ่อไชยราช
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.2 ทอง 40 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  มุละสิวะ
2. เด็กหญิงขนิษฐา  โปร่งไธสง
3. เด็กหญิงเบญจพร  สืบทอง
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  เทพาศิริ
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.8 ทอง 37 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวณัชชา  นาไชโย
2. นางสาวนุชยา  นาไชโย
3. นางสาวเบญจวรรณ  ค่ายเพชร
 
1. นางสาวบัวลอย  กินะรี
2. นางสาวสิริพร  ศรีสุข
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.6 ทอง 59 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1. เด็กหญิงประภาศรี  ไชยบุดดี
2. เด็กหญิงปรีดิยากร  พรมสวะนา
3. เด็กหญิงพรนภา  ปัดทุม
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เหล่ามาลา
5. เด็กหญิงศุภากร  แก้วประกอบ
 
1. นางเกศฎาพร  ภูพานเพชร
2. นางสุภาภรณ์  ปัดชาติ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.1 ทอง 22 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวชนิตา  เพชรมณี
2. นางสาวนฤมล  ภูทะวัง
3. นางสาวนิรันรัตน์  อ่อนสว่าง
4. นางสาววาสนา  นิระพันธ์
5. นางสาวศิริวรรณ  ภูนพผา
 
1. นายเทอด  เทพบาท
2. นางผาสุข  เจริญศักดิ์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 35 โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  คำภาพันธ์
 
1. นายรณยุทธ  หาญประชุม
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.4 ทอง 29 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นายอภิรักษ์  เทียมภักดี
 
1. นายเทอด  เทพบาท
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.2 ทอง 46 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวบัวชมพู  ภูนาแร่
2. นายรักเกียรติ  ศรีรักษา
 
1. นางเบญจมาศ  เรืองชาญ
2. นางสุภาภรณ์  โคตะรุชัย
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 81.8 ทอง 43 โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกองกาญจน์  บุญโกบุตร
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ภูหงษ์ชัย
3. เด็กหญิงดรุณี  เกิดแก้ว
4. เด็กหญิงดรุณี  ภูจำเนียร
5. เด็กหญิงพนิดา  พวงพันธุ์
6. เด็กหญิงพรชิตา  นาชัยพลอย
7. เด็กหญิงพิมพ์นภา  เพียรสร้าง
8. เด็กหญิงมุกลิน  ยาไทยสงค์
9. เด็กหญิงยุพารัตน์  ภูผาสุข
10. เด็กหญิงรัตทิกาล  ภูช่างทอง
11. เด็กหญิงสุธิดา  ภูวัด
12. เด็กหญิงสุพัฒตรา  ชินบุตร
13. เด็กหญิงหนูนา  แตงสีนวล
14. เด็กหญิงอินทุอร  แสนสำโรง
15. เด็กหญิงเบญญา  เสนาจันทร์
 
1. นางเยาวลักษณ์  ทองบูรณ์
2. นายสนั่น  คำม่วงไทย
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 15 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวนวรัตน์  สีเสน
2. นางสาวศิริพร  ภูยอดตา
 
1. นายสมมิตร  ธรรมโหร
2. นางรัตนาพร  สีเล
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95.5 ทอง 7 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นายภัทรพงษ์  อัดโดดดร
 
1. นายสมเพียร  เนื้อมั่น
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นายปรีชา  บุญเข็ม
 
1. นายสมเพียร  เนื้อมั่น
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 41 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงกนกนิภา  แก้วกู่
2. เด็กหญิงอรัญญา  เชื้อนาหว้า
 
1. นางสาวอรพรรณ  ดวงจันทร์
2. นางสาววิระนุช  ศรฤทธิ์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นายธนาพงษ์  ไชยชาติ
2. นายวสันต์  สมนึก
3. นายเนติพงษ์  ปลากระโทก
 
1. นายเรศ  แสงทอง
2. นางดวงจันทร์  คลังแสง
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 81.3 ทอง 26 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1. เด็กชายศราวุฒิ  สุนทรเทวิน
 
1. นางสาวสายพิณ  สุนทรเทวิน
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง 43 โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา 1. นายจิรวุฒิ  ศรีภาเลิศ
2. เด็กชายธนากร  เหมกุล
3. นายสหรัฐ  วงแสนสุข
4. เด็กชายสักกาย  ปัตตา
5. เด็กชายอภินัท  นัยลี
6. นายอภิสิทธิ์  รัตนพล
 
1. นางบุญล้ำ  ธรรมสินธุ์
2. นายสุทธินันท์  เสนฤทธิ์
3. นายธวัชชัย  แก้วสะเทือน
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82 ทอง 31 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายฐิติ  ชูช่วย
2. นายฐิติพงษ์  ปัญหา
3. นายณรงค์เดช  ภูกองไชย
4. นายประธาน  ภูประวิง
5. นายอรรถพล  กุดกังวล
6. นางสาวอินทิลา  พุดลา
 
1. นายวิทยา  ภูครองหิน
2. นายโกศล  ภูพลอย
3. นายชินวุฒิ  หวายฤทธิ์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86.3 ทอง 40 โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงคณิตสรณ์  นิตยาชิต
2. เด็กชายจตุพล  ดอนปากเพ็ง
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ภูคงกิ่ง
4. นายจิระศักดิ์  พิชัยช่วง
5. นางสาวจิรารัตน์  งามบาง
6. นางสาวณัฐฐาพร  มาเต
7. นางสาวดวงฤทัย  ภูครองแง่
8. เด็กหญิงดวงสุรีย์  เสียสี
9. นายทรายธง  ภูลายขาว
10. นายธนายุทธ  ไชยสีหา
11. นายธวัชชัย  พิชัยช่วง
12. นางสาวนิภาพร  ทองมี
13. นางสาวนิลาวรรณ  บุญหล้า
14. นางสาวน้ำทิพย์  ใยดี
15. นางสาวบุษกร  สุขพุดซา
16. นางสาวปานตะวัน  โสภาราษฎร์
17. เด็กหญิงปิยะนันท์  เนินสี
18. เด็กหญิงพรสุตรา  ภูสีดิน
19. เด็กชายระติพงษ์   พิชัยช่วง
20. นายรัชพล  ตันเจริญ
21. เด็กหญิงรัตนา  พิมโสดา
22. นางสาววนิดา  สิมมะลา
23. เด็กชายวรรณวิศา  ศรีไตรลืม
24. เด็กหญิงวรรณศิริ  ศรีมาลา
25. เด็กหญิงวรวรรณ  ภูแช่มโชติ
26. เด็กหญิงวริสรา  สมน้อย
27. เด็กหญิงวิภาดา  สุริยะวงษ์
28. เด็กชายวีระยุทธ  สีลานุกูล
29. เด็กชายวุฒิชัย  ภูลายขาว
30. เด็กชายวุฒิชัย  ภูแช่มโชติ
31. นางสาวศรินยา  พิชัยช่วง
32. เด็กชายศุภกิจ  มาเต
33. นายศุภกิจ  ศรีคาเม
34. เด็กหญิงสุภาณี  ภูแช่มโชติ
35. เด็กหญิงสโรชา  เนินสี
36. เด็กชายอรรถชัย  อาจดวงดี
37. เด็กชายอาทิตย์  อาจดวงดี
38. นางสาวเกมตุรี  ศรีเมือง
39. นายเกียรติศักดิ์   ค่ำจุล
40. นายเขมรินทร์  มูลอัต
 
1. นายสถิตย์  ศรีบัวระบาล
2. นางกฤษณา  ศรีบัวระบาล
3. นางสุรีพร  ศิรินามมนตรี
4. นางนุชรี  สุริสาร
5. นางกุหลาบ  ไชยจำนงค์
6. นางจรัส  ภูปานนิล
7. นายประยุทธ  คาวีวงศ์
8. นายประสาร  แสงพระจันทร์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 8 โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา 1. เด็กหญิงอนิษา  ยศพล
 
1. นางบุญล้ำ  ธรรมสินธุ์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.25 ทอง 45 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 1. นางสาวทิพย์ติมาศ  ฉวีวงค์
 
1. นายธนกฤต  บุญเรือง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.5 ทอง 24 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. เด็กชายศราวุูธ  ถวิลคำ
 
1. นายสมเพียร  เนื้อมั่น
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 53 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นายชัชวาลย์  นาสมใจ
 
1. นายสมเพียร  เนื้อมั่น
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.6 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1. เด็กหญิงจันหวรรณ  สามารถ
 
1. นายธีระศักดิ์  ใจเอื้อ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.6 ทอง 44 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  เวียงนนท์
 
1. นางอารีย์  เนื้อมั่น
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.6 ทอง 36 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1. เด็กหญิงจันหวรรณ  สามารถ
 
1. นายธีระศักดิ์  ใจเอื้อ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 27 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวนุสบา  อนุพันธ์
 
1. นายอภิเดช  พรมขันธ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา 1. นางสาวชลธิชา  รื่นเริง
 
1. นางบุญล้ำ  ธรรมสินธุ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.3 ทอง 48 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  เวียงนนท์
 
1. นางอารีย์  เนื้อมั่น
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87.83 ทอง 22 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ภูกาสอน
2. เด็กหญิงกุลธิดา  อุ่นทะยา
3. เด็กชายจิตต์พิสิทธิ์  โฉมไธสง
4. เด็กหญิงจินดารัตน์  บุญเสริม
5. เด็กชายจีรวัฒน์  วิชาพล
6. เด็กชายจุลจักร  ภูมิเขตร
7. เด็กหญิงชลดา  ภูระบัตร
8. เด็กหญิงชลดา  ภูชัน
9. เด็กหญิงชารีพัชร  นนยะโส
10. เด็กชายชิณวัฒน์  พรมมาไว
11. เด็กหญิงฐิติมาพร  ผ่องแผ้ว
12. เด็กชายณพวัฒน์  พุทธชาติ
13. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พันวัตร์
14. เด็กชายณัฐวุฒิ  สีชาคำ
15. เด็กหญิงดลนภา  ไชยเรือง
16. เด็กชายทักษิณ  อินอุ่นโชติ
17. เด็กชายธนพงษ์  ภูจอมจิตร
18. เด็กชายธนาวุธ  ไชยสีหา
19. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ภูลายสี
20. เด็กหญิงธัญรัตน์  ชูพันธุ์
21. เด็กหญิงนนทวรรณ  ระวิโรจน์
22. เด็กหญิงนวพร  ศิริจำปากุล
23. เด็กหญิงบัณฑิตา  สมบัติ
24. เด็กหญิงประภัสสร  ภูยอด
25. เด็กหญิงปรินทร์ทิพย์  ภูลมเขา
26. เด็กหญิงพรนภา  ญาติสมบูรณ์
27. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อินทะชัย
28. เด็กหญิงรัตนา  ภูผิวนาค
29. เด็กหญิงวรัญญา  ไชยสีหา
30. เด็กหญิงศศิธร  พลตื้อ
31. เด็กชายศุภชัย  ภูกิ่งหิน
32. เด็กชายสหัสวรรษ  ชารีรักษ์
33. เด็กหญิงสุดารัตน์  ภูศรีโสม
34. เด็กหญิงสุพรรษา  มะโนรัตน์
35. เด็กหญิงสุพิชญา  อยู่คุ้ม
36. เด็กหญิงหทัยพันธน์  เหลืองดอกไม้
37. เด็กหญิงอลิชา  ชินกร
38. เด็กชายอานนท์  จงมุม
39. เด็กหญิงเกวลิน  สินทรม
40. เด็กหญิงเบญญาภา  ผิวผ่อง
 
1. นายวิทยา  ภูครองหิน
2. นางสาวนัณฑณา  นาตรีชน
3. นางเดือนฉาย  จงสมชัย
4. นางนภวรรณ  ภูครองหิน
5. นายโกศล  ภูพลอย
6. นางศิริพร  ฉัตรศุภกุล
7. นายชินวุฒิ  หวายฤทธิ์
8. นางบรรดล  ภูบานเช้า
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80.3 ทอง 27 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายกฤษณรักษ์  ภูบัวคำ
2. นางสาวกัลยาณี  แก้วมาลา
3. นางสาวกาญจนา  สุดาสิทธิ์
4. นางสาวขนิษฐา  พิมพิวาล
5. นางสาวจิรวรรณ  ภูนามมา
6. นางสาวจีระพรรณ  วังทะพันธ์
7. เด็กหญิงชลดา  ภูระบัตร
8. เด็กหญิงชลลดา  ภูชัน
9. เด็กหญิงฐิติมาพร  ผ่องแผ้ว
10. นายณัฐชา   ภูแล่นหยุด
11. นายณัฐพงศ์  ปัญญาวิบูล
12. นายณัฐพงษ์  สีแลง
13. นางสาวณัฐริกา  ภูชมชื่น
14. นางสาวณัฐวดี  อุทัยรัตนกิจ
15. เด็กหญิงดลนภา  ไชยเรือง
16. นายดวงนิมิตร  โพธิ์พันธ์
17. นายทศพร  ภูชมศรี
18. นางสาวธัญชนิดา  ภูศรีโสม
19. เด็กหญิงธัญรัตน์  ชูพันธุ์
20. นางสาวธัญลักษณ์  ภูดรม่วง
21. นางสาวนวรัตน์  เทียนน้อย
22. นางสาวนันทวรรณ  พรมเลิศ
23. เด็กหญิงนันทวรรณ  ระวิโรจน์
24. นายนำโชค  ภูกองไชย
25. นางสาวนุจรีย์  ภูนี
26. เด็กหญิงประภัสสร  ภูยอดนิล
27. นางสาวปรียาภรณ์  ภูระบัตร
28. นายพัชรพล  ภูจอมจิตร
29. นางสาววิจิตตรา  มาตชรา
30. นายวิวัฒน์  ภูเลื่อนลม
31. นางสาวศิรินยา  ภูทองเงิน
32. นางสาวศุภลักษณ์  จันทร
33. นางสาวสายสุดา  ศรีคงเพ็ชร
34. นายอรรถพล  อุ่นทะยา
35. นางสาวอัญชิสา  พละมาตย์
36. นายอาทิตย์  ภูครองทุ่ง
37. นางสาวอารียา  พรทิพย์
38. นางสาวอารีย์  ชิตบุตร
39. นายเทวราช  ภาคมฤกษ์
40. นางสาวเบญจวรรณ  แก่นจัด
 
1. นายวิทยา  ภูครองหิน
2. นางสาวนัณฑณา  นาตรีชน
3. นางเดือนฉาย  จงสมชัย
4. นางนภวรรณ  ภูครองหิน
5. นายโกศล  ภูพลอย
6. นางศิริพร  ฉัตรศุภกุล
7. นายชินวุฒิ  หวายฤทธิ์
8. นางบรรดล  ภูบานเช้า
 
39 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง 17 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นายณรงค์ศักดิ์  อัคฮาดศรี
2. นางสาวธารณา  บุญวงศ์ทะ
3. นางสาวนวลศิริ  อินลี
4. นางสาวบุษบง  ภูนาเชียง
5. นางสาวบุษรินทร์  สบู่ทอง
6. นางสาวภัทรวดี  เกษนาค
7. นายภีรพล  บุตรเรือง
8. นายรัตนศักดิ์  วงศ์ราศรี
9. นายสุทธินันท์   ภูยอดนิล
10. นายเนมินทร์  ภูสมยา
 
1. นางสาวไพจิตร  บุดดา
2. นางดวงจันทร์  คลังแสง
3. นางสาวมุขดา  สีมี
 
40 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 82.4 ทอง 34 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวชฎาธาร  ภูพลบุตร
2. นายณรงค์ศักดิ์  อัคฮาดศรี
3. นางสาวดารารัตน์  โภคสมบัติ
4. นางสาวบุษบง  ภูนาเชียง
5. นายภีรพล  บุตรเรือง
6. นายรัตนศักดิ์  วงศ์ราศรี
 
1. นางดวงจันทร์  คลังแสง
2. นางสาวไพจิตร  บุดดา
 
41 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81 ทอง 46 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  นามสง่า
2. เด็กชายกฤษดา  ศรีพลลา
3. นายธีรเมธ  แก้วบุญมา
4. นายปัญญา  ถาวร
5. นายสนธิ  นาสมใจ
 
1. นายสมเพียร  เนื้อมั่น
2. นางอารีย์  เนื้อมั่น
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82.8 ทอง 34 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาววิภารัตน์  ภูงามทอง
 
1. นางดวงใจ  คำแหงพล
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81.55 ทอง 20 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนวพร  ศิริจำปากุล
2. เด็กชายนิธิ  สีโสดา
3. เด็กชายปริญญา  ไทยงาม
4. เด็กหญิงศศิธร  พลตื้อ
5. เด็กชายสรยุทธ  อาจสิทธิ์
 
1. นางบังอร  โคตรยอด
2. นางสาววิลาวัณย์  ทวีพันธ์ุ
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 91.06 ทอง 4 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายกฤษณรักษ์  ภูบัวคำ
 
1. นายกริช  ธีรางศุ
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลธิชา  พิทักษ์วาปี
2. เด็กหญิงรพีพร  หอมพิกุล
 
1. นางนงเยาว์  ยศคำลือ
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.25 ทอง 50 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  ภูกองไชย
2. เด็กชายกิตติชัย  ศรีโยธี
3. เด็กชายธวัชชัย  เหมกุล
4. เด็กชายพัชรพล  พ่วงลาภ
5. เด็กชายฤทธิพร  นาชัยฤทธิ์
6. เด็กชายสถาพร  เหล่าชัย
7. เด็กหญิงเขมจิรา  แสงน้อย
8. เด็กหญิงเขมิกา  แสงน้อย
 
1. นายศักดิ์ศิลป์  สีหาบุญมาก
2. นายชาตรี  ภูแช่มโชติ
3. นางสาวธันญณัญช์  ภูกองไชย
 
47 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 85.6 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 1. นายอิทธิกร  ภูจอมขำ
 
1. นายวราวุฒิ  ส่องสว่าง
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.2 ทอง 46 โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคม 1. เด็กชายชุตินันท์  ภูขมา
2. นายนิรันดร์  ภูศรีเมือง
3. นายพิพัฒน์  ต้นกันยา
 
1. นายธีรพงษ์  กล้าขยัน
2. นายนิพนธ์  สกลใต้
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคม 1. นายนิกร  บุญมั่ง
2. นายยรรยง  นาชัยฤทธิ์
3. นายเจริญศักดิ์  เมาะระศรี
 
1. นายธีรพงษ์  กล้าขยัน
2. นายสุรวงศ์  สุดสนธิ์
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82.33 ทอง 40 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นายยศพล  ศิริชัย
2. นายวิชัย  คำสมหมาย
3. นายศิวกร  แก่นสาร
 
1. นางพิมพรรณ  รัตนวัน
2. นายศรีบุญเรือง  เฉลิมแสน
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง 45 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกิติญา  จีนแสง
2. เด็กชายณัฐพล  โคกกลาง
3. เด็กหญิงประวีณา  ทบครัง
4. เด็กหญิงปรางค์วลัย  เพ็งพรม
5. เด็กหญิงศิริเนตร  บุญธรรม
6. เด็กหญิงสุนิสา  ทองพิลา
 
1. นางรุ่งนภา  ทะรังศรี
2. นางพันทิพา  เวียงเพิ่ม
3. นายเกียรติศักดิ์  บุญศรี
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82 ทอง 45 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นายกวินรัฐ  ภูสุจริตร
2. นายณัฐกร  ภูสมจิตร
3. นายธนวัฒน์  ภูอาจสูง
4. นายพัทรพงษ์  ราชโคตร
5. นายสง่า  ภูพาดทอง
6. นางสาวสุไมภรณ์  พลขวา
 
1. นางเสาวนีย์  ลาภบุญเรือง
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง 58 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นางสาววัชรินทร์  จันทะปะทัด
2. เด็กหญิงอรัญญา   นาสมใจ
3. นางสาวอินทุอร  ออทอลาน
 
1. นางพิมพรรณ  รัตนวัน
2. นางสิมลา  เฉลิมแสน
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82 ทอง 40 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นางสาวชฎา  อัสพันธ์
2. นางสาวบุษกร  วิชาชัย
3. นางสาวศุภาพิชญ์  วรรณโสกเชือก
 
1. นางสาวชนิดา  นาชัยพูล
2. นางพิมพรรณ  รัตนวัน
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง 27 โรงเรียนวังมนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราพร  นันทา
2. เด็กชายติณภพ  สีบานเย็น
3. เด็กชายโรม  รัศมี
 
1. นายสุรชาติ  ไพรสณฑ์
2. นางณิฐาพร  บุญสรรค์
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.5 ทอง 10 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. นางสาวมินตรา  ภูุลายขาว
2. นางสาวรวิวรรณ  ล้นตื้อ
3. นางสาวสร้อยสุดา  เลพล
 
1. นางสาวธันญณัญช์  ภููกองไชย
2. นางสาวนิภา  ชูรัตน์
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90.29 ทอง 6 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. นางสาวนันทนา  เผื่อนงูเหลือม
2. นางสาวประภัสสร  โสพันธ์
3. นางสาวอุมาพร  นาชัยฤทธิ์
 
1. นางประพิทธ์  โยมศรีเคน
2. นายชาตรี  ภูแช่มโชติ
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.8 ทอง 22 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิตตวดี  สินธุกูต
2. เด็กหญิงพิลาสลักษณ์  จรรยาท
3. เด็กชายวัชรพงษ์  ภูชะหาร
 
1. นางอิงอร  จำเริญศักดิ์ศรี
2. นางกรรณิกา  พงษ์หรรษา
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง 10 โรงเรียนวังมนวิทยาคาร 1. นางสาวขวัญฤดี  ภูส่งศรี
2. นางสาวสุภาวรรณ  ภูสิมมา
3. นายอังคูณ  คงหา
 
1. นางณัฏยา  ภาระโข
2. นางสุวรี  ไพรสณฑ์
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 83.75 ทอง 8 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวธิดารัตน์  ภานวาลย์
2. นางสาวนิภาพร  เจีอกรัมย์
3. นางสาวนุชนารถ  สารีพันธ์
 
1. นางอิงอร  จำเริญศักดิ์ศรี
2. นางสุุทธิรัตน์  วรชินา
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีไสย
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  อิ่มเพชร
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ภูจอมจิตร
 
1. นางสาวธนพร  สังฆมณี
2. นางกรรณิการ์  นนทวัน
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80 ทอง 53 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวพศิกา  ภูต้อม
2. นางสาวอรพรรณ  รัตนนท์
3. นางสาวแพรวพรรณ  ภูพาที
 
1. นางสาวธนพร  สังฆมณี
2. นายจำเนียร  ภูตีกา