สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 19 เข้าร่วม 39 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นายนพนันต์  ถิ่นจันดา
 
1. นายสถาพร  คำพะวงศ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 46.1 เข้าร่วม 45 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลันทร  โคตะวินนท์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แพงด้วง
 
1. นางสาวสุพัตรา  คำหงษา
2. นางกฤติมา  วงษ์อนันท์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 33 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กชายไชยวัฒน์  พรหมหล่ำ
 
1. นายอาทิตย์  คลังกลาง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 49 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นายปัญญา  ถาวร
 
1. นางอารีย์  เนื้อมั่น
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 43 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พลจรัส
2. เด็กหญิงศิริตา  ภูงามดาว
3. เด็กหญิงอัฎชราภรณ์  ภูยอดพลอย
 
1. นางศิริพร  ฉัตรศุภกุล
2. นางบรรดล  ภูบานเช้า
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 45 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายณัฐพงษ์  สีแลง
2. นางสาวพัชริดา  ภูปัง
3. นางสาววิจิตรา  มาตรชรา
 
1. นางสาวนัณฑณา  นาตรีชน
2. นางประภัสศรี  ภิรมย์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 24.5 เข้าร่วม 54 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวชุติมา  พันธ์เพ็ชร
2. นางสาวธนาภรณ์  ภูเลี่ยมคำ
3. นายปฏิมา  เสืองามเอี่ยม
4. นางสาวปิยาดา  โพระเดา
5. นายพิริยะ  จุลสอน
6. นายศรัณย์พัชร  ภูพานเพชร
7. นายสหรัฐ  ภูประวิง
8. นางสาวอรัญญา  ภูปรางค์
9. นายเกริกพล  โพธิ์แสง
10. นางสาวเนตรนภา  แหล่งสนาม
 
1. นายกฤตวิทย์  ชุมศรี
2. นางสาววราภรณ์  เรืองเจริญ
3. นางศวรรยา  มณฑนะพิศุทธิ์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 54.2 เข้าร่วม 55 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นายวินัย  ภูสีทอง
2. นายเมธี  ทาคำใจ
 
1. นายคินพรรณ  ภูโตนนา
2. นายประพัฒน์  ทองขาว
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 57 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นายนิธิพงษ์  อุทธา
2. นายวีระพล  ทุมณี
 
1. นายวิษณุกรณ์  ภูโททิพย์
2. นายกรพิพัฒน์  คำอินทร์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 48 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายพัฒนพงศ์  กุมสิน
2. นางสาวมยุรา  กันทะเชียร
 
1. นางนริศรา  ดอนพรทัน
2. นายศรายุทธ  เสนาวัง
 
11 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 38 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กชายจิรทิปณ์  ศักดิวงษ์
2. เด็กชายชินภัทร  ภูถมดี
3. เด็กชายธีรภัทร  นันทารักษ์
 
1. นางนริศรา  ดอนพรทัน
2. นายศรายุทธ  เสนาวัง