สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงอินทุอร  แสนสำโรง
 
1. นางพิศมัย  เฉลิมแสน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73.8 เงิน 45 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนลักษณ์  สีไชยทอง
 
1. นางพิณทอง  ศรีปัญญา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77.4 เงิน 42 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวเสาวลักษณ์  สุริโย
 
1. นางนพวรรณ  สาระฆัง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 75 เงิน 38 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงกัญวรา  รัศมิงแก้ว
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  การไร่นอก
 
1. นางชลิตา  สัมพันธ์
2. นางอาณัตญา  ทองสุพรรณ
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 73.1 เงิน 56 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวธินันพร  ประภารแก้ว
2. นางสาวสุธาทิพย์  คำธานี
3. นางสาวอรยา  ภูจำปา
 
1. นายสงวนศักดิ์  โกสินันท์
2. นางสาวมะลิวัลย์  ศรีบานชื่น
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 58 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ภูสมพงษ์
2. นางสาวนุสรา  บุรีมาศ
3. นางสาวศิรินันท์  อัศวภูมิ
 
1. นางปราณี  เค็งชัยภูมิ
2. นายอรรถกร  ศรีเสมอ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 70 เงิน 29 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 1. เด็กชายกฤษดา  พระอังคาร
2. เด็กชายโซดา  ภูรี
 
1. นายอภิรักษ์  แสงใส
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 72.2 เงิน 56 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 1. นางสาวนภัสชล  ภิรมย์
2. นายองอาจ  สารคาม
3. นายอนุพงษ์  สีลุน
4. นางสาวอภิญญา  ทาระจีน
5. นางสาวแพรวฤดี  ภูผาผิว
 
1. นายสราวุฒิ  พลตื้อ
2. นางอมรรัตน์  มาตรา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77.66 เงิน 27 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาววนารี  สมนึก
2. นายศุภกร  รุ่งมณีลักษณ์
 
1. นางสาวลัดดา  นาสมบัติ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 29 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. เด็กชายนันทวัช  เหมกุล
 
1. นางสาวธันญณัญช์  ภูกองไชย
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 74 เงิน 38 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. นางสาวศรัญญา  ภูกองไชย
 
1. นางสาวธันญณัญช์  ภูกองไชย
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 76 เงิน 39 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นายเจตชริน  ภานุรักษ์
 
1. นายสมเพียร  เนื้อมั่น
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 30 โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคม 1. เด็กชายจตุพล  นามมูลตรี
2. เด็กชายปิยะพงษ์  พ่วงพี
3. เด็กชายวราวุฒิ  บุตรดีคำ
 
1. นายอุทัย  น้อยตาแสง
2. นายทวี  พรมมา
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.7 เงิน 49 โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา 1. นายสหรัฐ  วงแสนสุข
 
1. นางบุญล้ำ  ธรรมสินธุ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 70 เงิน 58 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นายรัชพล  อินทะเสน
 
1. นายสมเพียร  เนื้อมั่น
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.6 เงิน 34 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กชายอนุกูล  อุ่นทะยา
 
1. นายอัมพร  สุนทรเทวิน
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.75 เงิน 51 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นายเมธาวุธ  ทะวงษา
 
1. นายอัมพร  สุนทรเทวิน
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 79.25 เงิน 42 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  วิชาชัย
2. เด็กหญิงทิพย์อาภา  สารผล
3. นางสาวธัญญาพร  ภารประดิษฐ์
4. เด็กหญิงธีริศรา  พรมโนนศรี
5. นางสาวพิมพ์นภา  ป้องโพนทอง
6. เด็กหญิงสิริวิมล  ปัญญา
7. เด็กหญิงสิรโสภา  จุลบุษย์
8. นางสาวสุจิรา  อันดี
9. เด็กหญิงสุดาพร  พัสดร
10. นางสาวสุพัตรา  พละสาร
11. นางสาวอารยา  พละสาร
12. เด็กหญิงอารียา  หาญเชิงชัย
 
1. นายสาโรช  จันทรบุตร
2. นายรณกฤต  กุมสิน
3. นางภัทรียา  ภูพุทธา
4. นางพิมพรรณ  รัตนวัน
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 74.8 เงิน 52 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นางสาวกชญาภาณ์  สังฆะสอน
2. นางสาวกนกนิภา  อาษาวิเศษ
3. นางสาวกุสุมา  จำปาบุรี
4. นางสาวจริยา  สระทองมืด
5. นางสาวจิราภรณ์  แฟสันเทียะ
6. นางสาวชนัญญา  รุ่งเทิน
7. นางสาวณัฐริกา  หนองภักดี
8. นางสาวปภัสสร  ไชยชราเเสง
9. นางสาวพจนีย์  ภาระพงษ์
10. นางสาวลลิตา  บุระสิทธิ์
11. นางสาวอินทุกานต์  สรรพโชติ
 
1. นายสาโรช  จันทรบุตร
2. นายรณกฤต  กุมสิน
3. นางภัทรียา  ภูพุทธา
4. นางทัศนีย์  อาจอำนวย
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 72.4 เงิน 29 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายพชร  ปาระมัด
 
1. นางนงคราญ  อนุกูล
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76.8 เงิน 49 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสกุลรัตน์  นาเมืองรักษ์
 
1. นางสาวกุลชรี  วงวิพัฒน์
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 79.99 เงิน 17 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ขานหยู
 
1. นายกริช  ธีรางศุ
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 79 เงิน 45 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 1. นายทศพล  สีโท
2. นายปานตะวัน  ภูผาแพว
3. นายวัชรพงษ์  ภูผาแพว
4. นายวิทยา  วะราศรี
5. นายวุฒิชัย  คำมา
6. นายสมจิตร  มะธิปิไข
 
1. นายบุญส่ง  อันอาสา
2. นายอรรถสิทธิ์  อุดรรัตน์
3. นางนงนุช  ยิ่งยืน
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77 เงิน 29 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวศศิธร  ศรประสิทธิ์
2. นางสาวสุภาวดี  แก้วเหลา
3. นางสาวอนุธิดา  วงศ์ชารี
 
1. นางกชมน  พลขยัน
2. นางนพวรรณ  สาระฆัง
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 35 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 1. เด็กชายสิทธิเดช  วัฒโน
2. เด็กชายอนุชา  ความหมั่น
 
1. นายศรัณยพงศ์  ระเวงวรรณ์
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72.5 เงิน 57 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวพิไลวรรณ  โพธิ์หิรัญ
2. นายสิทธิศักดิ์  อุทัศน์
 
1. นางนริศรา  ดอนพรทัน
2. นายสมัย  ภูชาบุตร
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 21 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวจรรยา  ประทุม
2. นางสาวรวิวรรณ  เสนฤทธิ์
 
1. นายคินพรรณ  ภูโตนนา
2. นายณัฐกฤษฏ์  กลางประพันธ์
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78 เงิน 38 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กชายจิตต์พิสุทธิ์  โฉมไธสง
2. เด็กหญิงมินตรา  บังวัด
 
1. นายนิคม  วรรณพงษ์
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 77 เงิน 23 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นายรณชัย  แก้วคำจันทร์
2. นายอติเทพ  ทองยา
 
1. นายวิษณุกรณ์  ภูโททิพย์
2. นายกรพิพัฒน์  คำอินทร์
 
30 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 47 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กชายธนานนท์  กมลภพ
2. เด็กหญิงภัทรมน  ภูชมศรี
3. เด็กหญิงเกวลิน  แก้วมาลุน
 
1. นางสาวเจริญ  คุ้มอักษร
2. นางสาวภัทรธีรา  นิลวดี
 
31 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 77.5 เงิน 55 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวทิพธัญญา  แก้วเกตุ
2. นางสาวน้ำฝน  ไชยศรีหา
3. นางสาวรัตนา  รักเสนาะ
 
1. นางสาวเจริญ  คุ้มอักษร
2. นางสาวสุภาพร  มหาชัย
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72.5 เงิน 50 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นายธีรวัฒน์  พรหมพัฒน์
2. นายอุฎฐายี  สุขมั่น
 
1. นายวสวัตดี  ภูนาวัง
2. นายประพัฒน์  ทองขาว
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 73 เงิน 43 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. เด็กหญิงนุชธิดา  บุรีรัตน์
2. เด็กหญิงปริญญา  พิมษร
3. เด็กชายเสริมศักดิ์  โนพา
 
1. นายสวาท  ภููอยู่เย็น
2. นางสิริณัฏฐ์  ทองวิสูง