สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 37 โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1. เด็กหญิงจิตรานุช  โคตรุชัย
 
1. นางลักขณา  อัฐนาค
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 48 โรงเรียนคำม่วง 1. นางสาวอนัญญา  แก้วจิตตะ
 
1. นางสาวทิพย์อุทัย  ชาคำเรือง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70.4 เงิน 49 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงชื่นนภา  ชมภูเลิศ
 
1. นางสุชานฏ  วรรณพฤกษฺ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 83.7 ทอง 10 โรงเรียนคำม่วง 1. นางสาวอภิญญา  บุตรผา
 
1. นางสาวรัชนิดา  อุตะโม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวศิริลักษณ์  หมอนทอง
 
1. นางประภาพร  คลังบุญครอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง 16 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวกนิษฐา  จารุสานต์
 
1. นางปภาดา  จันทะยุทธ
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.58 ทอง 35 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เปลือยหนองแข้
2. เด็กหญิงปิยนันท์  เกลี้ยงไธสง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ชนะอุดม
 
1. นางลมโชย  ด่านขุนทด
2. นายทินกร  ประสพศิลป์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81 ทอง 34 โรงเรียนคำม่วง 1. นายภัคพงษ์  อรรถประจง
2. นายวัสพล  ไชยผา
3. นางสาวสุภัทรา  สารพันธ์
 
1. นางอรสา  ศรีเวียง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง 20 โรงเรียนคำม่วง 1. เด็กชายณัฐพล  ดีประวี
2. เด็กหญิงภาลิตา  นามนิตย์
 
1. นายทำเนียบ  คะอังกุ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 81 ทอง 31 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นางสาวกิตติยา  กองไธสง
2. นางสาววัชรี  ไชยบุตร
 
1. นายถนอม  แก้วสะอาด
2. นางไพบูลย์  บุญรัตน์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 36 โรงเรียนคำม่วง 1. เด็กหญิงสุปราณี  หัดจรวย
 
1. นายอรรถพล  โทไข่ษร
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 34 โรงเรียนคำม่วง 1. นางสาวจารุวัลย์  สิทธิ
 
1. นางจินตนา  สวัสดี
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 31 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงนุชนาถ   ราชมณี
2. เด็กหญิงสิริยากร  กิจนิกร
3. เด็กหญิงสุธีรา  ยอดมงคล
 
1. นายสุรบดินทร์  ใจเย็น
2. นางอัจฉรา  เหลือผล
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 78.7 เงิน 27 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นางสาวกมลทิพย์  อักษรศักดิ์
2. นางสาวชนกนันท์  สุขรี
3. นายสิรวิชญ์  หอมหวล
 
1. นางคิณธนา  พุ่มศรี
2. นายอโศก  หอมหวล
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 36 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  อาทะวิมล
2. เด็กหญิงชุติมา  ทุมมาวัฒน์
3. เด็กหญิงนิลยา  ขันผนึก
 
1. นางสาวลัดดา  คำภิรมย์
2. นางสาวอุบล  มูลเจริญ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 80.4 ทอง 47 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา 1. นางสาวชลนิชา  เชื้อหลง
2. นางสาวธัญเรศ  วิชาสาร
3. นางสาวสุกัญญา  เตรียมกลม
 
1. นางเกณฑ์ทอง  สังกะเพศ
2. นางจรรยา   แก้วเขียวงาม
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 34.8 เข้าร่วม 59 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กชายฐิติภูมิ  โนรินทร์
2. เด็กชายวีรพงษ์  นันทะเขต
 
1. นายวีระยุทธ  มณีโคตร
2. นายจิระเดช  แก้วกัณหา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 38 โรงเรียนนามนพิทยาคม 1. นายนรินทร์  ปัญญา
2. นายเนติพงษ์  พลดงนอก
 
1. นายจักรพงษ์  ตาลศรี
2. นายสุวิทย์  สังข์ชาตรี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 21 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิธร  ธรรมประชา
 
1. นางสาวลัดดา  คำภิรมย์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 38 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นายธนพัฒน์  ปัญจิต
 
1. นางอัญญาภร  จันทยุทธ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 25.5 เข้าร่วม 40 โรงเรียนคำม่วง 1. เด็กหญิงทัศยาภรณ์  ไทยทะนุ
2. เด็กหญิงวัลยา  ผาชาตา
3. เด็กหญิงเภานภา  ศรีประไหม
 
1. นางนันทา  มีฤทธิ์
2. นางมะลิวัลย์  เจริญตะคุ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 43 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นางสาวณัติธิวรรณ  ทองขัน
2. นางสาวศิรินภา  สุลำนาจ
3. นางสาวศิริวรรณ  บาลเพชร
 
1. นางหฤทัย  นวลบัตร
2. นายณรงค์ศักดิ์  สีหะวงษ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  จันทร์คำลอย
2. เด็กหญิงกฤติยาณี  เกษี
3. เด็กหญิงพรทิพา  วิไลรัตน์
 
1. นางณิชากร  สงวนกลิ่น
2. นางศุภลักษณ์  ปะเสระกัง
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72.2 เงิน 59 โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกมลชนก  มูลมานัด
2. นางสาวดวงกมล  สละกุล
3. นางสาวรัตติยาภรณ์  บุญเพ็ง
 
1. นางสาววินิจฉัย  ไชยขันธ์
2. นางสาวเปรมจิต  ตาลอุทัย
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88 ทอง 16 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวชุติพร  ศรีสิงห์
2. นางสาวธิติมา  เทียบถึง
3. นายพิชญุตม์  นิลหงษ์
 
1. นางศุภลักษณ์  ปะเสระกัง
2. นางณิชากร  สงวนกลิ่น
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.6 ทอง 31 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  ศรีบัว
2. นางสาวรินลดา  สกุลจำรัส
3. นางสาวศศิพร  กุลพันธุ์
 
1. นางศิริมา  ดอนแสง
2. นางสาวรจนา  บุญสาร
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.8 ทอง 47 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายภัสกร  บัวอาจ
2. นางสาวรัตนพร  คำไสว
3. นางสาวสุพรรณษา  ตันศิริเลิศ
 
1. นางวราภรณ์  ยนต์ชัย
2. นางพรพิมล  เฉลิมชาติ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.6 เงิน 33 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงพุธิตา  บุตรคำ
2. เด็กหญิงวิชญาพร  อรรถประจง
 
1. นางธันยพร  ป้องกัน
2. นางศิริมา  ดอนแสง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 58 โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา 1. นางสาวกมลวรรณ  ปาลา
2. นางสาววริศรา  พรมโสภา
 
1. นายสุริยา  เฉลิมชาติ
2. นางสาวชลดา  วรรณทอง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนนามนพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติภูมิ  แจ่มปรีชา
2. เด็กชายสุรศักดิ์  นันเชียงเครือ
 
1. นายวชิรวิทย์  รัตนสีหภูมิ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 53 โรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที 1. เด็กชายนนทกรานต์  ศรีวะสุข
2. เด็กชายวิระเดช  เขจรสิทธิ์
 
1. นายอดุลย์  แจ้งภูเขียว
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.4 ทอง 46 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  อุปจันทร์
2. เด็กหญิงขวัญปทุม  ภูวานคำ
3. เด็กหญิงต้นฝน  ศรีบรรดิษ
4. เด็กหญิงธันย์ชนก  มีบุญ
5. เด็กหญิงวรางคณา  คำภักดี
 
1. นายอาคม  วิชัยศร
2. นายโกวิท  มีตา
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 35 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวกฤติยา  ทรงคะรักษ์
2. นางสาวพัชรินทร์  ชิณบุตร
3. นางสาวสุนิตา  อรัญเสนาะ
4. นางสาวเชาวริน  ชะริชน
5. นางสาวเสาวนีย์  เถาเมฆ
 
1. นายชาติชาย  ศรีวรสาร
2. นางสาววัชนี  อ่อนเขียว
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.4 เงิน 49 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เรียงแก้ว
2. นางสาวจุฑาทิพย์  อสุนี ณ อยุธยา
3. นางสาวมณีรัตน์  เวินชุม
4. นางสาวรุ่งอรุณ  บุญแสน
5. นางสาวเกศรินทร์  ไวแพน
 
1. นางนิวาวรรณ  ศรีประไหม
2. นางนิตยา  ตรัสศรี
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.4 ทอง 34 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวศิริพร  จากมา
2. นางสาวสุดารัตน์  เจติธรรม
3. นายสุริยชัย  บุญเพชร
4. นายอภิสิทธิ์  กั้วเฟื้อง
5. นางสาวเกวลิน  การรัตน์
 
1. นายประยูร  จริตน้อม
2. นายมาพิชิต  วรสาร
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 78.4 เงิน 16 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา 1. นางสาวกนกวรรณ  เหลื่อมศรี
2. นางสาวณัฐริกา  อิ่มอุรัง
3. นางสาวณิชาพัชร์  อัดโดดดร
4. นางสาวปิยนุช  วรรณทอง
5. นายภราดา  เหล่าหว้าน
 
1. นายอโนชา  บุญเรือง
2. นายสุภาพ  วรสาร
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 78.8 เงิน 32 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายกฤษฎา  โนวะ
2. นางสาวจริยา  ปรึกไธสง
3. นายนวพล  แสนปากดี
4. นายสหภาพ  สุรเสียง
5. นางสาวอรุณลักษณ์  ฆารละออง
 
1. นางสาวเมตตา  ผาละกัน
2. นางสาวสกาวเดือน  การสรรพ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.2 ทอง 31 โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1. นางสาวดารุณี  สกุลโพน
 
1. นางสาวดวงสมร  อัฐนาค
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.2 ทอง 32 โรงเรียนคำม่วง 1. นางสาวอินทิวา  จันทะโสต
 
1. นางอิ่มทอง  ปัญญา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.8 ทอง 5 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  ภูสนิท
2. เด็กหญิงมะลิซ้อน  โพนสาลี
 
1. นางประดับศิลป์  อินทร์พรหม
2. นางสาวสุภาพร  ภูนาโคก
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75.32 เงิน 42 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวชลลดา  ชะโยปัน
2. นายธนากร  ฤทธิ์รุ่ง
 
1. นางนงนุช  มีตา
2. นางสาวอาริสา  ผิวขำ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 83 ทอง 30 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  จันทะวิชัย
2. นางสาวจิรารัตน์  บันนามน
3. นางสาวนภาฉาย  แก้วพิกุล
4. นายนัฐพงษ์  พันธ์เสถียร
5. นางสาวปนัดดา  สงตลาด
6. นางสาวพรรณิการ์  เจริญศรี
7. นางสาววรรณกนก  ยาย่อ
8. นางสาวสุพัตรา  ระวิวรรณ
9. นายสุวัณณ์  ผ่องอ่วย
10. นางสาวแพรวรินทร์  ราศา
 
1. นายพจกร  แจ่มสุวรรณ์
2. นางจิราภรณ์  ศรีวรสาร
3. นายชาติชาย  ศรีวรสาร
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 81.6 ทอง 44 โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1. นางสาวณัฐวดี  ยันทะแย้ม
2. เด็กชายดนุรุต  โสภารักษ์
3. เด็กชายทินาคม  ปัตบุตร
4. นางสาวปริยา  ทิวาพัฒน์
5. นางสาวพลอยไพลิน  นามเผ้า
6. นางสาวพิชญาพร  เอกบุตร
7. นางสาวพิมผกา  บุปผา
8. นางสาวพิมพา  ธรรมศิล
9. นางสาวพิมใจ  ธรรมศิล
10. นางสาววาลิสา  บาลศรี
11. นางสาวสาธิตา  ยิ้มแย้ม
12. นางสาวสุพิชชา  วิศรียา
13. นางสาวอมนรัตน์  แสงพิศาล
14. นางสาวเบญจิรา  แช่มชื่น
15. นายไตรรัตน์  เหลาเพิ่ม
 
1. นายชุมพล  นิยมวรรณ
2. นายวิทยา  เลาหะวิวัฒน์
3. นายสุกรรจ์  โมลาขาว
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 37 โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจินตนา  อาษาพนม
2. เด็กชายธนวัฒน์  การจักร์
 
1. นายวรสิทธิ์  พรหมมา
2. นางสาวรจนา  พันธุ์นิล
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 38 โรงเรียนคำม่วง 1. นางสาวดลญา  ปิ่นเมือง
2. นายสงกรานต์  ปัณะกา
 
1. นายประกาศิต  ฉายจรัส
2. นายเจริญ  โทไข่ษร
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90.5 ทอง 9 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงศวรรยา  แสงงาม
 
1. นางดุษณีย์  อนุสุริยา
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 82 ทอง 32 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวสุมลทา  ภูเต้านิล
 
1. นางสาวนารีรัตน์  มีนะถา
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 29 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุทาทิพย์  รินทราช
 
1. นางสาวนารีรัตน์  มีนะถา
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน 11 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายวีระยุทธ  ดุพงษ์
 
1. นางดุษณีย์  อนุสุริยา
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 57 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นางสาวพรประภา  โชติประเสริฐ
 
1. นายสาโรจน์  ชำนาญกิจ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 37 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นายอภิธนา  ศรมณี
 
1. นายสาโรจน์  ชำนาญกิจ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 73 เงิน 25 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายพัทรนันท์  การสะอาด
 
1. นางลักขณา  จตุรพงษ์ภักดี
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 83 ทอง 20 โรงเรียนคำม่วง 1. นายดนุเดช  เกตุโส
 
1. นายศราวุธ  ศรีสวัสดิ์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวปิยะฉัตร  ภูดินทราย
2. นายวัชรพล  พัสดร
 
1. นางดุษณีย์  อนุสุริยา
2. นางสาวนารีรัตน์  มีนะถา
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 46 โรงเรียนคำม่วง 1. เด็กหญิงสุธิตา  บุตรวัง
 
1. นายศราวุธ  ศรีสวัสดิ์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 50 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายวัชระ  สุมุลละ
 
1. นางดุษณีย์  อนุสุริยา
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 16 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. เด็กชายวศิน  เตรียมกรม
2. เด็กชายสรศักดิ์  โชติประเสริฐ
3. เด็กหญิงอรศยา  ผาระขันธ์ุ
 
1. นายสาโรจน์  ชำนาญกิจ
2. นางอภาภรณ์  วรรณสวัสดิ์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนนามนพิทยาคม 1. นายวรพงษ์  วงศ์สุวรรณ์
2. นายเทวฤทธิ์  วิเศษชู
3. นางสาวเบญจมาศ  แก่นภักดี
 
1. นายวัชระพล  โป๊ะตะคาร
2. นายวิทยา  ภูวงษ์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83 ทอง 29 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กชายกนกพล  ศรีเรือง
2. เด็กชายธนโชติ  ยลชม
3. เด็กชายภูมิพัฒน์  ประกอบแก้ว
4. นางสาววิลัยลักษณ์  โพธิขาว
5. เด็กชายอธิพงศ์  ดงประเสริฐ
 
1. นายวินัย  ศรีตระการ
2. นางสาวกัญญาลักษณ์  กลุ่มศรี
3. นางฉวีวรรณ  อุทัยวัฒน์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84 ทอง 18 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายกาญจนวิทย์  แจ่มพงษ์
2. นายชวนากร  แสงสว่าง
3. นายณัฐวัฒน์  เทศารินทร์
4. นายทรงพล  อรัญมาลา
5. นายปรัฐพงษ์  นาคป้อมฉิน
6. นางสาวสุภัสสร  วันชูพริ้ง
 
1. นายวินัย  ศรีตระการ
2. นางสาวกัญญาลักษณ์  กลุ่มศรี
3. นางฉวีวรรณ  อุทัยวัฒน์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.1 ทอง 21 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กชายนนธวัช  สารจันทร์
 
1. นายวินัย  ศรีตระการ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.1 เงิน 55 โรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที 1. นายวรวุฒิ  รูปสูง
 
1. นายศรีศักร  ศรีสุมาตย์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 59 โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวรติรส  อุทโท
 
1. นายศรีศักดิ์  สระเพ็ชร
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 17 โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม 1. นางสาวอุทิตย์  มณีจักร
 
1. นายเอนก   อันพาพรม
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 32 โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม 1. เด็กชายสงกรานต์  ใหญ่ล้ำ
 
1. นายเอนก   อันพาพรม
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.5 ทอง 29 โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 1. นายณัฐวัตร  เทพวงษา
 
1. นายศรีศักดิ์  สระเพ็ชร
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.3 ทอง 52 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงอุทุมพร  เศษฤทธิ์
 
1. นายนิวัตร์  เครือศรี
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.3 ทอง 52 โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวปิยวรรณ  ผ่องโสภา
 
1. นางดุสิดา  ศรีเมือง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.8 เงิน 36 โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 1. นายธนรรณพ  ทองนาค
 
1. นางวิไล  ไชยช่วย
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.5 ทอง 36 โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 1. นายชัยยากร  ปัททุม
 
1. นางเด่นสุดา  จงใจรักษ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.6 ทอง 29 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงพชรพรรณ  บุญหมื่นไวย์
 
1. นายนิวัตร์  เครือศรี
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง 5 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวสุภัสสร  วันชูพริ้ง
 
1. นายวินัย  ศรีตระการ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 38 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 1. เด็กชายพัฒนะ  เพชรชม
 
1. นายบัญชา  จันทร์เปล่ง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.25 ทอง 14 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นายชาติชาย  กั้วเจริญ
 
1. นายบรรลุศิลป์  ภูมิสิทธิ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา   1. นายบรรลุศิลป์  ภูมิสิทธิ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.3 ทอง 10 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวสุภัสสร  วันชูพริ้ง
 
1. นายวินัย  ศรีตระการ
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.75 ทอง 20 โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1. นางสาวจารุซัฒน์  ภาลีนนท์
2. นางสาวฐิติมา  ศิริโยธา
3. นายณัฐวุฒิ  ศรีพอ
4. นายนรินทร์  ศรีโต
5. นายนารธป  แสงสาย
6. นายนิติพงษ์  ควรขุนทด
7. นางสาวพรลภัส  บุตรพรม
8. นางสาวพัณณิดา  เพริดพราว
9. นางสาวสุปราณี  ไชยบัณฑิต
10. นายโชคชัย  นรสาร
 
1. นางศิริวรรณ  เพริดพราว
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 74 เงิน 51 โรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  เหล่าหว้าน
2. เด็กหญิงจิราภา  อ่อนภูเขา
3. เด็กหญิงธนาภรณ์  สอนล้อม
4. เด็กหญิงภาวิตา  วิชาดี
5. เด็กหญิงวชิรดา  หลวงปากดี
6. เด็กหญิงเฟื่องรัตน์ดา  กลัดกันแสง
 
1. นางทองเคียบ  เหลาแหลม
2. นางสุกัญญา  แสงจันทร์
3. นางนิตยา  ยะมะหาร
4. นางเบญจวรรณ  อ่อนไสย
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 79.4 เงิน 45 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 1. นางสาวจีรฉัตร  วรสาร
2. นางสาวฑิมพิกา  วรรณพรม
3. นางสาวนิตยา  อ้วนละมัย
4. นางสาวบุญยานุช  สกุลโพน
5. นางสาววรันธร  อัศวธีรากุล
6. นางสาวสิริพร  ระม้ายศรี
7. นางสาวสุนิดา  นิละปะกะ
 
1. นายจำนงค์  สำราญทัศน์
2. นางพิชยาพร  ศรีวังสุ
3. นางอรุณี  วรรณรส
4. นางดาวธีรัตน์  พลขยัน
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 77.5 เงิน 31 โรงเรียนคำม่วง 1. นางสาวกนกวรรณ  บรรจง
2. นางสาวกานดา  ยุระตา
3. นายจักรพงษ์  หอมหวล
4. นางสาวจินตนา  อุทะลา
5. นางสาวจุฑาทิพย์  ผาชาตา
6. นางสาวจุไรรัตน์  ศรีบัว
7. นายถาวร  คำเสนาะ
8. นางสาวนริศรา  ไชยผา
9. นางสาวน้ำหวาน  พระธุระ
10. นางสาวบุษราภรณ์  ยุระพันธ์
11. นางสาวปวีณา  บาลศรี
12. นางสาวอัญญาลักษณ์  ทะวงษา
13. นางสาวเกศศินี  ศรีบัว
14. นางสาวเจนจิรา  ภูจันหา
15. นางสาวเสาวลักษณ์  อุทานิตย์
 
1. นายทำเนียบ  คะอังกุ
2. นางสาวกัลยารัตน์  นวลนาม
3. นางประเทือง  ปาระภา
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง 19 โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 1. นายนฤพล  นาชัยแพง
2. นายพายุ  พุทธทอง
3. นายรัฐพงษ์  ภักดีสุวรรณ
4. นายอภิวัฒน์  ตาลจรัส
5. นายอภิศักดิ์  ศรีแพงมนต์
 
1. นางวิไล  ไชยช่วย
2. นายวรสิทธิ์  พรหมมา
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงแดเนียล  เมคาโด
 
1. นางศรีประทุม  เศษฤทธิ์
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 68.4 ทองแดง 33 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 1. นางสาวชลดา  แรมพังเทียม
 
1. นางวิริยะ  สารผล
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 25 โรงเรียนคำม่วง 1. นางสาวปิ่นมนัส  อรรถประจง
 
1. นางสาวณิชมน  ภูหนองโอง
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.8 ทอง 11 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติภณ  วริวรรณ
 
1. นางมธุลัดดา  ศรีละออน
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81.4 ทอง 42 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวสุธีธิดา  แสนณรงค์
 
1. นางสันทนา  หาระคุณ
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80.75 ทอง 22 โรงเรียนคำม่วง 1. นายกิตติพงษ์   แสงกล้า
2. เด็กหญิงชัญญา  ฉายฉันท์
3. นางสาวบุษกร  แซ่หลี
4. นางสาวศศิธร  ปรีพูล
5. นายศุภกฤต  ไพรสณฑ์
 
1. นางสาวชบาไพร  ดลจำรัส
2. นางสาวโชติกา  ภูมิศาสตร์
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 66.6 ทองแดง 57 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวจิราวรรณ  พันธุ์ผา
2. นางสาวนภาวรรณ  คำภักดี
3. นางสาวนุชนาฏ  สารวัน
4. นางสาวปิยาภรณ์  รินทราช
5. นางสาวรุพิยา  กมลมูล
 
1. นางสาววไลกิติ์  สระแก้ว
2. นางสาวณัฐธิรา  พิมพะทิตย์
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 42.66 เข้าร่วม 21 โรงเรียนคำม่วง 1. นางสาวลักษณา  พนามวัง
 
1. นายจักรี  ชมภูศรี
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 77.32 เงิน 28 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยธิดา  แก้วบุญไสย์
 
1. นางสาวศิรินญา  กลีบจำปา
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 87.98 ทอง 14 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวอนุวรรณ  อันเนตร์
 
1. นางสาวศิรินญา  กลีบจำปา
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 67.83 ทองแดง 14 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวธารินี  รัตน์อนันต์
 
1. นางเพชราภรณ์  แสนพาน
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74 เงิน 19 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวพีรดา  ธนูศรี
 
1. นางเพชราภรณ์  แสนพาน
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 14 โรงเรียนคำม่วง 1. นางสาวภัทราวรรณ  จุนใจ
2. นางสาวมลธิตา  สาระโป
 
1. นางสาวชบาไพร  ดลจำรัส
2. นางสาววิภวาณี   โพนะทา
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 30 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นางสาวธนภรณ์  แก้วสวัสดิ์
2. นางสาวสุวพัชร  ถวิลการ
 
1. นางณัฐชฎา  วิชัยโย
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83.3 ทอง 31 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายกิตติชัย  ชมภูจักร
2. นายชัชชัย  วงศ์เจริญ
3. นายตะวัน  คาดีวี
4. นายธรรม์ญวัฒน์  ดุลนีย์
5. นายอภิสิทธิ์  โพนะทา
6. นายเกรียงไกร  ยิ้มแย้ม
 
1. นายสกุลชัย  ศิริ
2. นายโกวิท  บูรพาพรพันธ์
3. นายอภิสัณห์  ลาภเสถียร
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 26.17 เข้าร่วม 53 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา 1. นางสาวกนิษฐา  การผ่อง
2. นายธนพล  พิมพ์รส
3. นางสาวนลินนิภา  รังหอม
4. นายนาวิน  ดาเลิศ
5. นางสาวปิยนาถ  สกุลโพน
6. นายพาราตรี  สอนจิตร
7. นางสาวมัทริกา  เครือชัย
8. นางสาววชิรญาณ  เพียรภายลุน
9. นายวีระชาติ  กลีบมะลิ
10. นางสาวอทิตยา  กั้วเสถียร
 
1. นายกมล  ละอองคำ
2. นางจิรัฐติกาล  ศรีวังสุขวิพัฒน์
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 77 เงิน 12 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  รักษาภักดี
2. เด็กชายธีรภัทร  ศรีพันดอน
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ยงคะวิสัย
4. เด็กชายอภิวัฒน์  มาตรเลี่ยม
5. เด็กชายเศรษฐสิน  ศรีแก้ว
 
1. นางสุกัญญา  กัญญสกุล
2. นายประสิทธิ์  ไชยกาล
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 74.33 เงิน 14 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา 1. นางสาวชุตินันท์  เรียงแก้ว
2. นางสาวดวงกมล  โพธิ์งาม
3. นายปริทัศน์  ฉ่ำสบาย
4. นายภานุพงศ์  วรรณทอง
5. นางสาวสุกาญดา  เนินเขา
 
1. นายสมพจน์  ตรัสศรี
2. นางนิตยา  ตรัสศรี
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทิยา  พวงกุล
2. เด็กหญิงพรนิภา  จันทร์จรัส
3. เด็กหญิงวฐิราภรณ์  เรืองช่อ
 
1. นางสุลักขณา  รัดที
2. นางอมรวรรณ  สุภารีย์
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวรุ่งทิวา  คำประสาร
2. นางสาวศศิธร  อุดศรี
3. นายอภินันท์  โทขันติ์
 
1. นางสุลักขณา  รัดที
2. นางอมรวรรณ  สุภารีย์
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86.33 ทอง 28 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงตติยาพร  ตรีศร
2. เด็กหญิงนารีนาฏ  ปุ๋ยนอก
3. เด็กหญิงสุพรรษา  บัวผาย
 
1. นางสาวสุพิษา  คำสำลี
2. นางกาญจนา  มั่นกิจ
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83.8 ทอง 29 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  มั่นกิจ
2. นางสาววงเดือน  ภักดี
3. นางสาวเพ็ญชนก  ตีกามน
 
1. นางกาญจนา  มั่นกิจ
2. นางสาวสุพิษา  คำสำลี
 
104 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 84.8 ทอง 30 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กชายพิพัฒน์  ธรรมไข
 
1. นายก้องเกียรติ  ทองแดง
 
105 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 89.25 ทอง 22 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  หงส์จำนงค์
 
1. นายก้องเกียรติ  ทองแดง
 
106 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 86.8 ทอง 7 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กชายหนึ่งศรัณย์  ปรึกไธสง
 
1. นายก้องเกียรติ  ทองแดง
 
107 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 86.6 ทอง 20 โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 1. นายฉันทัช  ไกรสินธุ์
 
1. นางดวงอุไร  สระเพ็ชร
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73 เงิน 16 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงซายูริ  โทคุฮาระ
2. เด็กชายสุทธิภัทร  สุรำนาจ
 
1. นางสาวนภาพร  อัยวรรณ์
2. นางนิภาภรณ์  วรสาร
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายภาสกร  วงศ์พิพัฒน์
2. นางสาวสุนันทรา  เรืองฤทธิิ์
 
1. นางปานใจ  โพธิ์หล้า
2. นางชาลีนี  สังข์วิเศษ
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76.5 เงิน 43 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นายทศพร  เสียงดัง
2. นางสาวเพ็ญพิชชา  โพธิแท่น
 
1. นายทองสัน  แสนขาว
2. นายอนุชิต  เกณสาคู
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สีหลิ่ง
2. เด็กหญิงศิริมา  จิตจักร
 
1. นายวิรัตน์  บุษบงค์
2. นายถนัดกิจ  คำปัน
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายสิทธิศักดิ์  ประทุมชาติ
2. นายอนุพงค์  อุตมสีขันธ์
 
1. นางปรางทิพย์  ศรีเครือดง
2. นายสมศักดิ์  ศรีเครือดง
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงปิ่นรัตน์  โพธิ์หล้า
2. เด็กหญิงพัชรี  คำภักดี
 
1. นางปานใจ  โพธิ์หล้า
2. นางชาลีนี  สังข์วิเศษ
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 74 เงิน 26 โรงเรียนคำม่วง 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  นิลจิตร์
2. เด็กชายชนาธิป  เหล่าไชย
 
1. นายศิริโยทิน  สีรักษ์
2. นายดนุพล  นาราช
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93.5 ทอง 9 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กชายนัฐกร  รวมทรัพย์
2. เด็กชายสุเมธัส  ยันตะบุศย์
 
1. ดร.วรพงษ์  เถาว์ชาลี
2. นางปนัดดา  บัวอาจ
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 52 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายกฤตภัทร  ศิริวัตร
2. นายณัฐพงษ์  บุญแสน
 
1. นางสาวกนกรัตน์  บุญไชโย
2. นายสมศักดิ์  ศรีเครือดง
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 77 เงิน 34 โรงเรียนคำม่วง 1. นางสาวจินดารัตน์  วาดสีดา
2. นายนคร  พลสวัสดิ์
 
1. นางวรรณิภาภรณ์  ยนยุบล
2. นายดนุพล  นาราช
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 48 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวนรารัตน์  รินทราช
2. นายอดิศร  ฆารไสว
 
1. นางปรางทิพย์  ศรีเครือดง
2. นายสมศักดิ์  ศรีเครือดง
 
119 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 74.67 เงิน 39 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 1. นางสาวณัฐสุดา  กว้างสวาสดิ์
2. เด็กหญิงพรชิตา  ยี่วาศรี
3. นางสาวสวามินี  แจ่มปรีชา
 
1. นางสาวรัชนี  ภิญโญ
2. นางสาวณัฐพร  บุญเทพ
 
120 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 32 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นางสาวชนิกา  ตาทิพย์
2. นางสาวลลตา  สิงห์ครุย
3. นางสาวสุดารัตน์  บุษมงคล
 
1. นายนิรันดร  สาจันทร์
2. นางศิริวรรณ  มีสารพันธ์
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77.25 เงิน 34 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นายนราวิชญ์  เพชรวิชิต
2. นางสาววัชชิรญา  มิระสิงห์
 
1. นายอรุณฤทธิ์  ศรีพูล
2. นางสาวนภาพร  อัยวรรณ์
 
122 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 70.4 เงิน 27 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กชายวิทธิกร  หาญกุล
2. เด็กชายหัสวรรษ  อัคติ
3. เด็กชายอนุพงค์  พิมพิลา
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สีหะวงษ์
2. นายสุรบดินทร์  ใจเย็น
 
123 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 50 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นายธนาวุฒิ  เหลือผล
2. นายวรโชติ  หวังเจริญเวทย์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สีหะวงษ์
2. นายธีระวัฒน์  สิมมะลิ
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85.6 ทอง 25 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา 1. เด็กชายทศพร  กาญปัญญา
2. เด็กชายทศรักษ์  บุญสิงห์
3. เด็กชายเถลิงศักดิ์  บุญแสน
 
1. ว่าที่ร้อยโทเทิดศักดิ์  ขันมะจันทร์
2. นายพีรนันท์   เกษทองมา
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา 1. นายธวัชชัย  ไกรศูนย์
2. นายภานุพงศ์  ร่องวารี
3. นายรณชัย  แก้วกล้า
 
1. ว่าที่ร้อยโทเทิดศักดิ์  ขันมะจันทร์
2. นายพิภพ  ชิณเทศ
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง 25 โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกุลรัตน์  เครือศรี
2. เด็กหญิงพชรพร  อุทโท
3. เด็กหญิงศิริพักตร์  สนทยา
 
1. นางสุกัญญา  หาศิริ
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80.67 ทอง 51 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวสุนิศรา  จุลลาย
2. นางสาวอรนุช  แดนพิมสาย
3. นายเสกสรรค์  สุวรรณศรี
 
1. นายจรูญ  ปุณขันธุ์
2. นายพบ  พันธุขันธ์
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง 39 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นายชนะภัย  เรืองโพน
2. เด็กหญิงพรทิพย์  เตรียมกลม
3. เด็กหญิงศิริมา  หอมคำ
4. เด็กหญิงสาวิกา  ไชยอุดม
5. เด็กหญิงสุภาดา  เงียบสดับ
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชัชวาลธ์
 
1. นางวงจันทร์  บุตรสมบัตร
2. นางสุมาลี  เทวฤทธิ์
3. นางบุญเรือน  พิศดู
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84 ทอง 35 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา 1. นายชุติพนธ์  แก้วโท
2. นางสาวปิยะเรศ  พลขยัน
3. นายวรากร  ยังอยู่
4. นางสาววิจิตรา  โชติราศรี
5. นายสิทธิพงษ์  จรัสแสง
6. นางสาวสุมาลี  บุญแสน
 
1. นางสมคิด  คุ้มหินลาด
2. นางรัตนพร   เหล่านายอ
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.71 ทอง 48 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญธิภาลักษณ์  เทพศรี
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  วันชูพริ้ง
3. เด็กหญิงอภิญญา  ทองภู
 
1. นายยิ่งยศ  ผลภิญโญ
2. นายสัญญา  รัตนวรรณี
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.6 ทอง 20 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นางสาวจริยภา  ลาศา
2. นายประสิทธิ์  พวงสวัสดิ์
3. นางสาวสุภาริพักษ์  สุริยะวรรณกูล
 
1. นางหฤทัย  นวลบัตร
2. นางคิณธนา  พุ่มศรี
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง 14 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นายนันทวัฒน์  เหลื่อมกุมาร
2. เด็กหญิงนิรัชพร  เขจรจักร
3. นางสาวปฐมาวดี  โทอะรัญ
 
1. นายพินิจ  ฤทธิโรจน์
2. นายถนอม  แก้วสะอาด
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91 ทอง 5 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นางสาวกัลยา  แสงอ่อน
2. นางสาวนภารัตน์  ภูบุญพา
3. นางสาวศิรินทร  ไม้น้อย
 
1. นายพินิจ  ฤทธิโรจน์
2. นายสาโรจน์  ชำนาญกิจ
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85.29 ทอง 12 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายกุลชาติ  บุตรวัง
2. นางสาวจันทร์จิรา  บุญใหญ่
3. นางสาวธนภรณ์  กั้วมาลา
 
1. นางรัตนาพร  วิไลเพชร
2. นางมันตา  จารุวรพงษ์
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.4 ทอง 41 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กชายฐิติกร  ไชยทองศรี
2. เด็กชายพุทธรัตน์  ศิริกุล
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ประกิคา
 
1. นางกรรณิการ์  ศรีสุข
2. นายพิทักษ์  โคตะวินนท์
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.67 ทอง 21 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวขวัญฤดี  โสภารี
2. นางสาวมลิวัลย์  แฉล้มชาติ
3. นายอภิรักษ์  โคตรจันทร์
 
1. นายพิทักษ์  โคตะวินนท์
2. นางกรรณิการ์  ศรีสุข
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 77.91 เงิน 41 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  ไชยนาถ
2. เด็กหญิงศรัญญา  คำบอน
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ภูแสงศรี
 
1. นางมันตา  จารุวรพงษ์
2. นางกาญจนา  มั่นกิจ
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80 ทอง 28 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวณัฐชิกา  ธรรมเกษร
2. นางสาวมะลิวรรณ  สารพันธุ์
3. นางสาวสุนิตา  สร้อยอุดม
 
1. นางมันตา  จารุวรพงษ์
2. นางรัตนาพร  วิไลเพชร
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรพร  คาคำลอง
2. เด็กหญิงวนิดา  อักษร
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สีลาพัฒ
 
1. นายยิ่งยศ  ผลภิญโญ
2. นางกรรณิการ์  ศรีสุข
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที 1. นางสาวขวัญฤดี  วัลลักษณ์
2. นางสาวจารุตา  ศรีโยธี
3. นางสาวสุนันทา  ศรีชมภู
 
1. นางพัชนี  ชิณโสม
2. นางสาวพิศมัย  ฤทธิโรจน์
 
141 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนคำวิทยา 1. เด็กชายอุ้มบุญ  โชติเอี่ยม
 
1. นางสาวยุพิน  สุนทรส
 
142 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 13 โรงเรียนโนนคำวิทยา 1. นางสาวจีระนันท์  มูลประเสริฐ
2. เด็กหญิงนริศรา  ยาหอม
3. เด็กหญิงสุนิสา  ธิมาชัย
 
1. นางผินนภา  โพธิ์มูล
2. นางสาวยุวภาภรณ์  จิตจักร
 
143 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 14 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. เด็กชายอภิรักษ์  รัตนแสง
2. เด็กชายอิทธิพร  เรียกศิริ
 
1. นายสมเกียรติ   คุ้มนายอ
2. นางรวิวรรณ  คุ้มนายอ
 
144 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 25 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. เด็กหญิงนิตยา  น่าบัณฑิตย์
 
1. นางสาวชมพูนุท  สมศิริ
 
145 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนโนนคำวิทยา 1. นายหยกทัย  โชติรื่น
 
1. นายศราวุธ  กุดแถลง
 
146 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 57 เข้าร่วม 9 โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ 1. นางสาวรัตนวดี  หาศิริ
2. นางสาวเจนจิรา  อุทโท
 
1. นางภัททิยา  ศรีหาตา
2. นายไชยวัฒน์   เพ็ญธิสาร
 
147 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 75 เงิน 7 โรงเรียนโนนคำวิทยา 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  วรจักร
2. เด็กชายนฤเดช  โชติประดับ
 
1. นางรัดดา  สว่างวงค์
2. นางสาวรัชดาวรรณ  โชติบุญ